Plaatselijk Nieuws Toch maar stemmen Vijftig jaar huishoudelijke hulp op de „Karnemelkspot" Naar de overgang Een gouden huwelijk in Tholen Deze week THOLEN OUD-VOSSEMEER ST.-ANNALAND Nieuwsblad voor de streek Tholen en Stnt Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12,44.07 Eendrachtbode - Tholen. Eendrachtbode - Poetbas 5 - Sint Annaland Abonnementsprijs f 4,7-5 per half jaar, per post f 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm BTW. Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent Spierinkjes tlm 20 woorden f 2,50 BTW. Het ziet er vooralsnog naar uit, dat ook de Thoolse kiezer op 3 juni aan de stembus gevraagd zal worden. Beerninks goede be doelingen (en spijt. Ambtelijke kringen in Den Haag, zo werd ons dinsdag duidelijk, kunnen nauwelijks aannemen, dat de ge hele wettelijke procedure van de Thoolse herindeling zal zijn afgerond, eer de (lan delijk) gemeenteraadsverkiezingen cp 3 juni gehouden moeten worden. Vergeeft u ons wanneer het anders uitpakt. Maar wanneer u voornemens was een mach tiging „in te klaren", laat het dan niet na. Er is vrijwel geen kans, dat het er vóór de machtigingsdatum, anders uit zal zien. Evenmin kan het administratief apparaat, van de nog altijd zeven Thoolse gemeenten dra len met de nodige voorbereidingen. Ambte lijk gesproken: Samson kreeg opdracht door te gaan. De Eerste Kamercommissie had deze week het voorlopig verslag o,p papier, daarna in druk, dat overigens dinsdag nog niet was verschenen. Dan is er nog het antwoord van de minister en zelfs al zou het voor lopig verslag tegelijkertijd eindverslag kun nen zijn, dan zit het er voor eind mei niet in, dat het de Eerste Kamerzitting passeert. Dan moet dat ook nog in de Staatscourant. En inmiddels hebben de Thoolse kiezers de oprcep tot stemmen wel ontvangen. Pakt het ter elfder ure toch nog anders uit, dan zijn die gemeenten in feite verplicht ook persoonlijk aan te kondigen, dat men 3 juni kan thuisblijven. Voorlopig doet men er goed aan er rekening mee te houden, dat er 3 juni ook op Tholen nog een hokje dient te worden roodgemaakt. Een graadmeter voor de toekomst? Nou ja, tenzij die kiezer er wat erg gemakkelijk over denkt en meent dat het voor die paar maanden geen nut heeft er op 3 juni uit te breken. Eigenlijk wel jammer. Waarom geen graad meter te kunnen aflezen? Dat mag dan niet geheel mogelijk zijn, door de nog te vele minder politiek duidelijke lijsten voor 3 juni er is toch wel een zekere prognose uit te halen. Nu dat allemaal nog onzeker is spijt het ons niet wat meer definitiefs, wat meer con creets te kunnen aanvoeren. Misschien is dat volgende week wel moge lijk. Hou het er voorlopig maar op, dat u moet gaan stemmen op 3 juni. Voor uw eigen gemeenteraad. Ongetwijfeld met de kortste zittingsperiode die denkbaar is maar toch met een zittingsperiode. Waarom dan ook niet het hokje roodgemaakt? De kandidaten vragen er om. Bij al dit vage, dit onzekere, mag toch wel één ding met meer zekerheid worden aan- gencVnen: wanneer u 3 juni gaat stemmen, zal het wel de laatste keer zijn, dat het voor een gemeenteraad is, die zo dichtbij de kiezer zelf leeft. En zo'n laatste keer zal men zeker niet willen achterblijven. Begrijpelijk dat nog geen pers-communiqué verscheen na de eerste bespreking, die bur gemeesters en waarnemers wijdden aan het één-worden van de Thoolse gemeente. Begrijpelijk omdat die eerste bespreküigen waarschijnlijk een verder beslag krijgen in de colleges van burgemeesters en wethouders op het eiland en vervolgens misschien een ook nog op de hoogte brengen van de gemeen teraden ten aanzien van de noodzakelijke eerste stappen. Men kan er daarom slechts naar raden, maar wel dicht de waarheid benaderen. Die eerste bespreking zal een globaal in ventariseren zijn geweest van hetgeen er is en datgene wat „worden zal". Worden zal ten aanzien van het admini stratief apparaat, gemeenschappelijke rege lingen, kortom overleg over datgene wat na 1 januari 1970 als het ware geruisloos door gang zal moeten vinden. Een volgende stap zal zijn de mede-ge meentebestuurders - de wethouders - daar van op de hoogte te stellen. Inmiddels hadden ook de ambtenaren van de Thoolse gemeenten een eerste samenkomst Het getuigde van een goede loyaliteit daartoe om te beginnen in Stavenisse samen te komen. Er was ook een goede sfeer. Ja, dit Qe- heim mag worden verklapt, want het was (nog) geen openbare zaak. Er werd (terecht) geconcludeerd, dat het nieuwe Groot Tholen nauwelijks met een kleinere staf zal kunnen werken, dan het thans bestaande complete administratieve „apparaat" van de totale gemeenschap. En met dit „apparaat" bedoelen we dan wat oneerbiedig, de ambtenaren, de mensen, die er in feite op dit moment en tevoren voor hebben gezorgd, dat het op Tholen liep, zo als het loopt. Nee, afvloeiing kan nauwelijks een pro bleem zijn in dit kader. Waarmee dan niet direct ook alle problemen zijn opgelost. Men nam het verstandig besluit - en dit mocht ook van, ambtenaren worden ver wacht - een commissie te benoemen, met uit elke kern één, die gaat inventariseren wat aan afdelingen onontkoombaar is, die bovendien zal notuleren ,wat beschikbaar is die verder zal nagaan, welke mogelijkheden er daartoe en daarvoor zijn. Toegegeven, het klinkt allemaal nog wat vaag, maar dat kan moeilijk anders in het eerste stadium. Wees er van overtuigd, dat we dit alles graag in het belang van de ge hele streek zullen begeleiden. Ook in het belang, als dat kan compareren - van de betrokken (ambtenaar). Het kan best nog ergens anders in den lande, misschien zelfs in onze streek voorkomen of zijn voorgekomen, maar dan is het zeker op de vingers van één hand te tellen, dat iemand een halve eeuw lang in huishoudelijke betrekking is op het zelfde bedrijf. Zo iemand hebben we voor u ontdekt. Nog niet eens zo oud. Het is de 63-jarige mej. M, C. Franken uit Oud-Vossemeer. 'Marietje' Franken of nog beter alleen maar 'Marietje', zo kent men haar in Oud-Vossemeer, zo kent men haar op Bosschenhoofd, zo kent men haar al vijftig jaar lang op de Karnemelkspot. Marietje kreeg nu koninklijk zilver. Met felicitaties van velen. Er was aan de uitreiking nog een bijzen- derheid verbonden. Die eer viel de Oud- Vossemeerse waarnemend burgemeester A. M. van Engelen ten deel. De eerste - waar schijnlijk ook de laatste - in zijn thans 2 jarige burgemeestersloopbaan, die toch al heel wat variatie heeft gebracht. Leek het er op, dat de lintjesbui 1970 onze streek ongemerkt zou passeren, er bleek toch een druppel uit te vallen. Aleeen was dat op 30 april bij mej. M. C. Franken niet zo goed mogelijk, omdat ze - en daarmee zijn we al bij de derde zeldzaamheid op die datum uitstedig was. Een ongekende weelde in die vijftig jaar voor deze trouwe dienster. Waarnemend burgemeester Van Engelen mocht de onderscheiding even vast houden, tot betrokkene op de basis was teruggekeerd. Dat was vorige week het geval. En zo ontmeetten we op de boerderij van de heer Adr. H. Geluk, maar het wordt voor ieder veel duidelijker, wanneer we het verder maar over de „Karnemelkspot" hebben zo ont moetten we daar de familie Geluk, de jubi- laresse en wnd burgemeester en mevrouw van Engelen. Laatstgenoemde compleet toegerust met filmtoestel en al. De genodigden kregen een gastvrij onthaal van boerin Geluk, maar de daad was toch vooral aan de Vossemeerse waarnemend burgemeester, toen hij begon met mej. Franken te feliciteren met het feit, dat ze een halve eeuw de weg naar de Karnemelkspot had weten te vinden. Nou ja, die onderscheiding was niet helemaal meer een verrassing na het afdrukken in de Staatscourant en dagbladen van een zilveren mej. Franken, maar zo heel erg werd dat door alle partijen niet gevonden. Wnd. burgemeester Van Engelen me moreerde de verdiensten op grond waarvan dit koninklijk zilver was toegekend. Als 12 jarige ging ze aan de hand van moeder al naar de Karnemelkspot, om daar met als directe chef Toni Geluk In dienst te treden. Dat was in het najaar 1919 toen ze als „werkmeisje", zo heette dat toen de Karnemelkspot van dienst begon te worden en dat vijftig jaar lang is gebleven. Is het wonder dat ze de huidige boerin van de Karnemelkspot vanaf de luier tot aan de trouwdag zag opgroeien. Is het wonder, dat Toni's Geluk kleinzoon zojuist nog geconfronteerd met een technisch examen, is het wonder dat kleindochter Geluk, vlak voor het eind examen MAVO geen kwaad kunnen bij Marietje Franken, al deden ze het bij wijze van Thcolse spreuk in de pap. In 1943 kwam de huidige eigenaar, de St. Annalandse landbouwer A. H. Geluk op het bedrijf. En Marietje Franken, die het goed had kunnen vinden met baas Toni, laat staan met de dochter daarvan, kon het even goed vinden met de nieuwe chef, tot op de dag van vandaag toe. Er was daar op de Karnemelkspot een niet overdreven, maar wel duidelijk hartelijke sfeer ter ere van de jubilaris, die het alles als rasechte Bosschenhcofdse gelaten over zich laat gaan. Ook het opspelden van het koninklijke zilver door waarnemend A. M. van Engelen. Met felicitaties namens het gemeentebe stuur, met daarna felicitaties van landbou wer A. H. Geluk en famlie, met felicitaties van menig mede-plaatsgenoot en van ook menig Endrachtbode-lezer. Mej. Franken heeft zich aangemeld als gegadigde voor een bejaardenwoning in Öud-Vossemeer-kom. Dat zal na 63 jaar Bosschenhoofds en 50 jaar Karnemelkspot- buitenlucht wel een verandering geven. Maar mej. Franken is onverstoorbaar. Al zal straks boer Geluk haar wellicht moeten komen ophalen, wil de vijftig jarige dienst betrekking nog voortgezet (kunnen) worden. Het is maar een bescheiden mening, maar volgens ons was dit koninklijk zilver volop verdiend. Bovendien plezierig, dat een ijverig Vossemeers waarnemend burgemeester voor de uitreiking heeft mogen zorgdragen. Het ligt vast op de film. 'Weekendregellng Artsen' Tholea, Poortvliet en Oud Vossemeer dr Th. A. Boa, tel 01660 - 542 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland dr H. Menger, St. Phllipslands tel. 01677—500 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse dr. A. C. J. Noteboom, Sint Annaland tel. 01665—400 DIENST WIJKVERPLEGING WeekendregeliBfl van zaterdagmiddag t*t en met zondagavond. Groepsdtenst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 16-17 mei B. P. van Bruinessen - Oud- Vossemeer. Telefoon 01667-476 Groepsdlenst: Sint Maartensdijk Scherpe- nisse Sint Annaland. 16-17-18 mei Zr. Maas - Scherpenisse Telefoon 01666-318. Het moge dan geen uitzondering meer zijn, dat een gouden bruiloft wordt be leefd, het is nog ruimschoots de vermelding waard. En daarom in dit verband er nog maar eens de aandacht op gevestigd, dat we graag van gouden echtparen of nog oudere jubilea een foto afdrukken, indien betrokken daartegen geen bezwaar hebben. Wel graag tijdige toezending. Ditmaal gaat het om het gouden echtpaar L. Tichem en J. L. Tichem - Duijzer van Grindweg 26 in Tholen. Vrijdag 15 mei morgen is die bijzondere dag voor echtpaar en familie. De bruidegom 72 en de bruid 71 jaar oud zijn beiden in Tholen geboren en woonden na Dalemse- en Polderstraat nu al vele jaren aan de Grindweg. Eerst als laatste woning aan deze straat, maar sindsdien is het al veel veranderd en nu vooral is het met aanleg nieuwe weg en een toenemende drukte rond het industrieterrein een levendige boel. 'Het staat hier nooit meer stil', zegt mevrouw Tichem, die zich met haar man nog in een behoorlijk goede gezondheid mag verheugen. Als klein zelfstandig landbouwer deed hij het bedrijfje over aan één van de zoons, maar dhr. Tichem is er nog volop bij geinteresseerd. Het echtpaar heeft drie getrouwde zoons in leven, 9 klein en 4 achterkleinkinderen. Morgen zal de familie met nog menige kennis ongetwijfeld bijeen zijn, wanneer in hotel 'Zeeland' de receptie wordt gehouden. Met alvast gelukwensen namens vele lezers voor het gouden paar. HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. week van 17 tot en met 23 mei 13.18 14.06 14.45 Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Volle 0.48 1.35 2.20 3.00 3.40 4.26 5.10 Maan 21 mei GOEDE COLLECTE Voor de Ned. Hartstichting is door de gezamenlijke vrouwenverenigingen in de ze gemeente het mooie bedrag van f 1447, ingezameld. DAMMEN 20 april 1970 D. M. Verburg - D. de Vos afgebr. W. A. Boogerd - P. Nieuwenhuizen 0 2 15.25 16.10 16.58 17.40 NIET GESCHOTEN ZEKER MIS Tijdens een onlangs gehouden kampioen schap schieten door het Zeeuws KNSA dis trict te Wolfaartsdijk behaalde bij het lig gend schieten het team uit Scherpenisse een eerste prijs in de afdeling B. In de afdeling C. kwam het korps van Poortvliet op dezelfde hoogte en werd Scher penisse tweede. Tholen nam de derde plaats in. Individueel kwam C. Overbeeke bij lig gend schieten op de derde plaats. KLAVERJA.SCLUB Uitslag competitie klaverjasclub 1969-1970 punten marsen 1 L. Lindenberg 2 L. Tichem 3 P. Berrevoets 4 A. Baay 5 A. C. de Hond 6 M. Tichem 7 G. Bodt 8 C. van Luyk 9 M. Schot 10 A. Mosselman 11 St. Schot 12 M. Moeliker 13 Riemens 14 J. de Klerk 15 R. Boes 16 J. Moerland 17 L. de Graaf 18 S. Baay 19 S. Schot 20 J. Schot 21 C. Moeliker 22 A. Aalbrechtse 23 M. v. d. Kaay 24 F. Zoeteweij 25 A, van Vossen 26 D. Burgers 46225 46217 45292 44518 44511 43585 43021 42933 42780 42740 42424 42322 42306 42146 41953 41757 41722 40798 40631 40577 39016 38536 38465 31528 27279 19838 20 17 12 18 9 8 16 9 8 17 15 11 11 7 18 15 12 13 16 12 8 16 8 6 7 4 B. Polderman - P. v. d. Velde 1-1 K. Droogers - J. de Rijke afgebr. 11 mei 1970 M. Schot - B. Schot 2-0 W. A. Boogerd P. v. d. Velde 0-2 D. N. Verburg - K. Droogers 0-2 S. de Korte - B. Polderman 0-2 C. L. de Korte - K. Droogers 0-2 D. de Vos - J. de Rijke 2-0 GOUDEN HORLOGE De hoofdprijs van de vlucht vanaf Cou- vrain op bevrijdingsdag, een gouden hor loge blijkt thans definitief te zijn gewon nen door dhr. P. C. de Wilde .tweede met gering verschil was dhr. Speijer te Poort vliet. DAN NIET THUISBLIJVEN. DE EERSTE STAPPEN. PINKSTERWEELDE, VIJFTIG JARIG DIENSTBETOON, HET ROODE KRUIS VRAAGT WEER. S.G.P.-ERS ZIJN GEEN NAZI'S, JAN OVEREENKAMMEI. ZO LANGZAMERHAND MOET EEN GEWAAR SCHUWD MENS VOOR DRIE TELLEN. Wij verbazen ons te veel over de onwetendheid van anderen, niet genoeg over die van onszelf. DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA j Dokter De Looze is afwezig van 16 tot 24 mei. De praktijk wordt waargenomen door Dr. Bos, telefoon 01660 - 542. Boodschappen voor 9 uur in Tholen. Spreekuur voor dringende gevallen van 13.00 tot 13.30 uur in Oud-Vossemeer. adv. ing. med. AUTOBOTSING Zondagmorgen jl. plm. half 9 botste de auto van W.W. uit St. Willebrord .ko mend uit de Kalisbuurt met flinke vaart tegen de van links uit de Coentjesweg ko mende personenauto van dhr. uit Hal steren. Persoonlijk ongelukken deden zich niet voor, doch de materiële schade was groot. De auto van dhr. W. werd van voren geheel ingedeukt en moest worden weggesleept. De politie maakte proces verbaal op. GOUDEN BRUILOFT Onder zeer grote belangstelling heeft het echtpaar Adr. Havermans - J. A .M van der Zande vorige week woensdag in Hof van Holland de 50-jarige bruiloft ge vierd. Dit temidden van een grote familie en vele vrienden en kennissen. Het echt paar heeft 9 kinderen en 22 kleinkinderen, Vooral 's avonds kwamen velen het echtpaar feliciteren w.o. pastoor A.H.J.Vermeulen en landbouw J.Boonman bij wie de bruidegom 32 jaar in dienst is geweest. Bruid en brui degom zijn beiden 74 jaar en genieten nog een goede gezondheid. KERKNIEUWS Ds B. de Graaf afkomstig van Oud Vos semeer thans predikant te Meeuwen, heeft het op hem uitgebrachte beroep naar Har- melen aangenomen. NAAR AMERSFOORT De onderwijzer aan de school met de Bijbel J. H. Sennef is benoemd in gelijke functie aan de openbare basisschool te Amersfoort. VEILIG VERKEERSQUIZ Op 1 mei hield de afdeling Veilig Verkeer alhier weer de jaarlijkse bedrijfsverkeers- quiz in het dorpshuis. Er waren 80 personen aanwezig. Evenals vorige jaren werd in twee gedeelten gespeeld Het eerste quiz-onderdeel bestond uit schrif telijke vragen, het tweede uit lichtbeelden. Om tot het definitief bezit van de wisselbe ker te komen moest de firma J. en M. Moer land en zonen zich van de beste verkeers- kant tonen. Het bleek er niet in te zitten, want de firma Joh. van Vossen Zn ging nu met de eer strijken, zij het met een mini maal verschil van 3 punten. Men won met 193, terwijl de firma Moerland op 1,90 pun ten kwam, de firma v. d. Klundert op 180 en de firma W. Heijboer op 148 punten. Ook deed een team mee, dat deze winter de sleutelcursus volgde, zij het buiten mede dingen voor de wisselbeker, omdat men vo rige jaren niet van de partij was. De uit slag toonde dat er toch goed geleerd was, want het sleutelteam veroverde 195 en daar mee het hoogste aantal punten. Op deze avond werden ook de diploma's uitgereikt aan de deelnemers van de sleu telcursus, die onder leiding stond van de afdelingsvoorzitter J. W. van Popering. Het waren 3 geslaagde dames en 15 heren Het was opnieuw een gezellige en nuttige avond in het belang van Veilig Verkeer. GEEN PROF Bij de bevrijdingsfeest impressies was er vorige week wel een vogelvlucht samen vatting, maar dat bedoelde nog niet dat een verkeerde naam werd opgenomen. Bij de wielercourse was het niet een „prof" Thijs Fase, maar de terzake volbloed amateur Wim Fase Wzn, die als nummer één ein digde. En ere, wie ere toekomt. BEDANKT Ds. J. M. de Raad bedankte ook voor het beroep dat Hervormd Oud Alblas op hem had uitgebracht. BEKERWEDSTRIJD Zaterdag 4 uur speelt vierde klasser WHS 1 in de derde bekerronde een wedstrijd tegen VVGZ uit Zwijndrecht. Een derde klasser die het deze competitie aanvankelijk wat minder deed, maar tenslotte nog in een goede vorm is gekomen. De na een al vrij vroeg afgesloten com- ipetitie niet meer in zo blakende vorm ver kerende WHS-ers zullen zaterdag dan ook ongetwijfeld de handen en voeten vol hebben aan het Zwijndrechtse elftal. Het zal voor de Sint Annalanders wel een hele opgave zijn om de voorlaatste bekerronde te be reiken.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1