I Jezus is eerlijk Plaatselijk Nieuws En de zon scheen heerlijk m Deze week 1 de Zo maar wat impressies van bevrijdingsviering Als je er nog maar niks van tegen moeder zegt THOLEN 26ste jaargang no. 24 8 mei 1970 "'L •<;V 1 f' Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665'375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Abonnementsprijs f 4,75 per half jaar, per post f 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm -f- BTW. Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent Spierinkjes t/m 20 woorden f 2,50 BTW. Een opschrift dat haast doet den ken aan mensen van de Pinksterge meenten of aan jehova's getuigen, maar dan toch wel sprekend. Geen uitdrukking van ons, maar wel op gevallen. Opgevallen tijdens een bij zonder gebeuren in deze herden- kingsweek, een bijeenkomst in de Sint-Laurenskerk te Rotterdam, waar de eerste oorlogsdagen zo hard hebben toegeslagen en waar nu 25 jaar later een gerestaureerde kerk middelpunt van een landelijke zilve ren bevrijdingsherdenking werd. Terecht, in die kerk en in die stad. Bij het zovele wat in onze tijd kerk- verwijderend schijnt te zijn, bij het zovele wat gevoelsverwijderend lijkt bij het zovele wat overhoop gehaald is en wordt, was het zeer goed dat gedenken juist daar te houden. En bij dat herdenken sprak ook de dichteres drs. Maria de Groot. Ho- penlijk kan de lezer de volledige tekst ervan in zijn dagblad terugvin den. Wat dan het meest zal aangrij pen was de eerlijkheid, waarmee deze niet bewust-bezettingstijd-be- leefde jongere het haar eigen gene ratie en de oudere, die dat wel be leefde, voorhield. Misschien hebt u er dezelfde dag geen kennis van kunnen nemen vanwege het feest programma, feestgedruis, vanwege het zich verplicht gevoelen aanwe zig te zijn bij een programma-onder deel in eigen plaats. Het zij zo. En het was goed dat te hebben gedaan. Maar ook is het goed er even bij stil te staan, wat in die zo bekende Rotterdamse kerk aan eerlijkheid werd opgebiecht. Van een destijds falende, van een' daarna falende mensheid. In een doelbewuste vernietigings poging, maar evenzeer in een niet oprecht betrachte vrede voor de we reld. Er werd geen onderscheid ge maakt. Tussen Duitser en N.S.B.er, tussen verzetstrijders en na-oorlogse vredevechters. Het werd duidelijk gemaakt, wie in dat alles de enige eerlijke is: Jezus, de enige oprechte, de enige eerlijke. Dat mag er zo kort na Hemelvaartsdag en zo dicht voor Pinksteren nog wel eens uit springen. Dat zit er dan weer op. Een zilveren bevrijdingsherdenking. Met de voortijdig kapotte toeter, de ook al voortijdig gescheurde lampion, de ontijdig losgelaten ballon, de kapotte knie, de vader die z'n kinderen sjouwt, de nog harder kindersjorrende moeders, de kleuter- en andere jufs, die welgemoed het 'offer' brachten, de onderwijzers, de comité leden, die het jacquet weer in de kast hin gen, de politie, die de hele dag en nacht maar moesten of ze wilden of niet, de versierde wagens zijn weer doodgewone tractoren en die step met een nu verbogen stuur, de zo mooi versierde fiets met nu een slag in het wiel, de slingers, de vlaggen, de feestmusten, de zeskampers, de bezetting-uitbeelders, maar ook dat knaapje, dat uitgerekend bevrijdingsdag tegen de veertig koorts had, na twee weken zo te hebben verlangd naar het klein-menselijk en groot kinderlijk festijn. Maar evengoed de kleuters, die het nooit meer zullen vergeten, dat Jantje eerste werd met zakkenlopen en dan die sprookjesachtige lampion-optocht. De streek vierde zilveren bevrijdingsdag. Gul, goed en volop. Met daartussendoor ijverig zaaiende landbouwmachines vanwege dat fraaie hogedrukgebied. Maar voor allen en voor iedereen scheen vijf mei de bevrijdings- en de na zo vele lange, donkere koude maanden bevrijdende zon. De zon scheen. We waren groot met de kleinen en klein met de groten. VOLOP Het ging gewoon, het liep lekker. Men wilde echt wel eens meedoen aan een zilveren bevrijdingsfeest. De ouderen, die zich dat zo goed weten te herinneren. Ze wisten een periode afgesloten, die in al de narigheid en beroerdigheid, de vele ellende, honger, haat liefde, vloeken, bidden, vluchten, redden en gered worden, entsnappen en gesnapt wor den, onderduiken en versagen, opduiken en protesteren, ondergaan of overblijven, die in al die spanningen toch'weten, dat het le ven in vijf bezettingsjaren een intensief leven en beleven was. Maar die dat als het ware idealiseren tegenover een geslacht, dat de schouders moet ophalen tegenover zoveel onwezenlijks, zoveel gruwelijks, zoveel onbe grijpelijks, dat het zich zonder die beleving ook niet kan herinneren, noch inbeelden. De ouderen hebben het deze zilveren be vrijdingsdag niet misbruikt. Men deed mee. Volop. Blij om de vrijheid. Met of zonder vernis. En de jeugd ook. De jeugd gunde het. Ze waren zelfs bereid volop mee te leven, mee te doen, mee te denken, mee te begrijpen. Niet alleen om het feest zelf. Ook om het begrip zelf. Zo werd het ook in onze streek een zil veren bevrijdingsdag, die menig kleuter zich later nog zal herinneren als een „toen met pa en moe in de lampionoptocht". Het kon dit keer. Dat was aan alles te merken. Maar er ging aan vijf mei een vierde mei vooraf. Ook één van gedenken, van herden ken, zoals dat komende zondag - 10 mei - weer al het geval is. Niet graag zouden we met de geringe tijd die ons deze week rest tussen maken en ver schijning krant uitvoerig stilstaan bij al die voorbereidingen, die ook in onze streek zijn verricht, eer het 4 en 5 mei 1970 werd. Comité-vergaderingen en sub-afdeling-be sprekingen, gemeentewerklieden-inspanning en die van zangkoren, van buurtverenigingen en muziekkorpsen, van predikanten en politie van burgemeesters en onderwijzers, van allen die gepoogd hebben er in alle oprechtheid iets goeds van te maken. Ondanks weer ver deeldheid, verschillende meningen, opvattin gen, overtuigingen, benaderingen, principes. Met waarschuwingen en met ongebonden heid, met idialisme en onverschilligheid, maar met toch een pogen van allen. Hulde! STILTE En al kan het ook voor een streekblad geen volledigheid zijn van al datgene wat aan programma's is uitgevoerd, er moeten toch wel enkele impressies worden uitgelicht. Zo van iedere gemeente maar een onder deeltje. Aan de vijfde mei ging de vierde vooraf. Het gedenken, het herdenken. Het wijden. Ook dat gebeurde in vrijwel elke streekge- meente, hetzij op de voorafgaande zondag in een bijzondere dienst, hetzij op de vierde mei. Dat gebeurde in Sint Annaland, waar een streek- een plaatsgenoot in het verzet sneu velde, waar drie Engelse militairen op een donkere winteravond aan de waterkant door Duitsers werden omgebracht. En zo ging er maandag een stille tocht naar de Sint Annalandse begraafplaats. Waar namens het gemeentebestuur een krans werd gelegd in tegenwoordigheid van velen bij Bou Kooijmans graf, die op 2 november 1944 bij Oud Vossemeer sneu velde in de strijd ook voor de vrijheid van uw kind. Daar werd vervolgens namens de Sint Annalandse bevolking een krans gelegd bij de graven van de drie Engelse militairen, die in de kracht van hun leven ongewild het grootste offer brachten, wat mogelijk was ter wille van een terugdrijven van een onmense lijke vijand, die niet alleen bewust de corlog wenste, maar ook zes miljoen Joden vernie tigde. Daar was vervolgens een herdankings- van ds J. M. de Raad: de Israëlitische be vrijdingsdag. Daar was diezelfde vierde mei-avond in Stavenisse - en eerder was eenzelfde pro gramma op die avond in het gemeenschaps centrum te Sint Maartensdijk gebracht en zaterdan 2 mei in Sint Philipsland een decla- matorium. Met medewerking van de gemeng de koren •ui.t Sint Maartensdijk en Sint Phi lipsland onder leiding van de heer A. L. Riedijk en J. Wesdorp, met de bariton-solist Izak Riedijk, met declamatie door mevrouw A. van 't Hof-van Houdt, met aan het orgel J. Hage uit Scherpenisse en trompetist J. Wesdorp. En zo klonk het in een door veel te wei nigen bijgewoond declamatorium in het Sta- nisse dorpshuis vol en goed: ,,Hadd' ons de Heer (aan Hem zij d'eer) alzo niet bijge staan, Wij waren lang ft was ons zo Lang) Al in den druk vergaan." Plechtig - mede in tegenwoordigheid van wnd. burgemeester C. J. Moerland - klonk tenslotte via koor en samenzang „De tirannie verdrijven, Die mij mijn hert doorwondt". Zo was het vier mei herdenken. In Poort vliet met een „open gesprek" en vruchtbare discussie, declamatie door mevr. A. Duijzer- Kwist en dhr. A. J. v. d. Stoel en mevr. M. Hage-v. d. Velde aan het orgel in Tho len met een drukke interkerkelijke samen komst en prachtige uitvoering van de koren onder leiding van pastoor Rijsloo en I. Rie dijk, kinderkoor en blokfluitgroep o.l.v. C. J. Hameeteman in Oud-Vossemeer met een in de kerk twee minuten stilte. Ja, die stilte was er overal: acht uur. BEVRIJDINGSDAG De zon scheen: 5 mei 1970. Zilveren be vrijdingsdag. Met nog heel wat werk in de landbouwerswinkel. Wie kon het helpen. Het zaad moest er in. Er was al te lang gewacht. Maar er was ook het bevrijdingsfeest. Met schier overal klokgelui, met hier en daar herauten, met koraalmuziek, met overal kin derspelen, met hier en daar volksspelen, met orientatieritten, gecostumeerde voetbalwed strijden, met zeskampers, met zelfs optochten, met muziekkorpsen, met lamnion- cf fakkel optochten, met zelfs gondelvaart en vuur werk. In Tholen bijvoorbeeld was rond 9.00 uur „Concordia" reeds op de been was er weer een opvoering van de in deze kolommen al eerder verslagen musical, werden voor „Ten Anker" duiven gelost was er een opdrachten, spel voor plaatselijke verenigingen, een t.v. show, een ballonwedstrijd, een lampionop tocht, een disco-drive, maar ook een dcor honderden bijgewoonde gondelvaart op de Vest. Weliswaar met geen talrijke gondels, maar een wel bekoorlijk gezicht. En daar naast was er een voortreffelijk vuurwerk, dat hef op deze prachtige mei-avond vanaf de Vest uitstekend deed en wat dank zij de Thoolse bedrijven De Waal, en Huijbregts mogelijk was gemaakt. Er waren stands en zelfs een koekenbak- kende duivenvereniginq er werd in Tholen druk en plezierig gefeest, dank zij veler in spanning tevoren, dank zij grote medewer king tijdens de dag zelf. Poortvliet, een weliswaar belangrijk klei nere gemeente deed er nauwelijks voor on der. Niet alleen vanwege het „open gesprek" dat op de herdenkingsavond in het gemeen tehuis na de kerkelijke herdenkingsdienst werd gehouden met sfeervolle en nuttige dis cussie, maar ook vanwege de omvangrijk heid van de vijf mei viering. In optocht was er om 9 uur het trekken van de school jeugd naar het gemeentehuis, waar burge meester W. J. van Doorn de zanghulde in ontvangst nam, evenals de comité-leden. Die morgen werd voorts gevuld met jeugd wedstrijden. Om 2 uur was er een historische optocht, waarbij duidelijk werd, hoezeer reeds tevoren naar de bevrijdingsdag is toegeleefd. Een vaak voortreffelijke uitbeelding van on derdrukking, honger, evacuatie, distributie, zelfs een uitbeelding van de Thoolse bezet tingsgeschiedenis „Slechts een Plicht" en de getekende vrede in hotel „De Wereld Grote belangstelling was er voor deze optocht, die inderdaad wel veel werk vraagt van voorbereiders, maar het op een feest toch altijd ook weer bijzonder doet. En daarin slaagden de Poortvlietse groepen uitstekend. Het comité had ook voor de avonduren nog wat in petto, naast in de middag nog gehou den gecostumeerde wedstrijden op het voet balveld. Dat was de zeskamp, die geen gemakke lijke hindernissen herbergde, vooral de glib berige helling niet. Er was een gezellig be sluit van een goed programma, dat jong en oud deze vijfde mei plezierig bezighield en dat in een uitstekende samenwerking van comité en schoolpersoneel. In Scherpenisse - de benjamin van de ge meenten - wenste niet van achter te komen, al leek ons de belangstelling van de dorpe lingen tijdens een flitsend bezoek, hier wat minder te zijn dan elders in het gebied. Daar speelde het middagprogramma, na eveneens een gehouden optocht, zich vooral af op de speelweide, waarvoor deze zonnige vijfde mei zich uitstekend leende. Maar eerst waren er 's morgens ook de herauten, was de jeugdoptocht met volop vlag en muts, waren de kinderspelen en was er na de middag ringsteken, judo-demon straties en een gekostumeerde voetbalwed strijd, een programma onderdeel wat ge woonlijk maar kort plezierig kan zijn. Er was tenslotte ook een lampion-optocht en dat kon op een avond als deze niet anders dan dienst in de hervormde kerk onder leiding voor honderd procent slagen. (zie ook pag. 5, want het wordt moederdag) EERLIJKHEID. BEVRIJDINGSFEEST. IMPRESSIES. WEINIG DISSONANTEN. SCHERPENISSE MET SLECHTE GROND. STRUCTUUR. OP DE SMERDIEKSE KAMPIOENSRECEPTIE. EEN GESPREK MET AANVOERDER KEES VAN DE HOEK OVER REGIO-VOETBAL. VERGEET MOEDERDAG NIET. VOLOP WERK VOOR DERTIG ONTSLAGEN WERKNEMERS. Wat waarlijk schoon is blijft een bron van vreugde; Vermeren zal zich zijn bekoor lijkheid En nooit tot niets vergaan. DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA'S. In Sint Maartensdijk luidden feestelijke carillonklanken (via de handen van de heer Meeuwsen) de vijf mei viering in, waarna een muzikale rondgang van „Euterpe" (de heren en dames hadden die dag weer meer dan genoeg van het goede) wel zorgde dat den volke de huizen werd uitgetrokken. Burgemeester Bouwense wees in een toe spraak op de betekenis van deze dag, maar vooral op de inhoud van 5 mei 1945. Ge zellig was het daarna op het sportterrein met kinderspelen. De zeskamp op de Markt begon om twee uur en daartoe was kosten noch moeite gespaard. De ene hindernis gaf wel wat meer problemen dan de andere, maar bij elkaar was het niet eenvoudig. De organisa toren hebben begrepen, dat een dergelijke programma, om het publiek te blijven boeien ook weer niet te veel uitgerekt moet wor den. Overigens was er een schitterende en tourage met op de achtergrond het fraaie stadhuis in het zonovergoten meilicht gezet. Voor degenen, wie een zo zonnige dag nog niet te veel was geweest, bleek er 's- avonds in het gemeenschapscentrum „Haes- tinghe" nog volop gelegenheid tot afreageren via gekostumeerd en oranjebal. Stavenisse had om 8 uur ook al enkele Euterpe-leden in haar midden toen het feest met koraalmuziek vanaf het gemeentehuis werd ingezet. Om 9 uur werd onder leiding van het hoofd der school een zanghulde ge bracht door de schooljeugd, waarna de wnd burgemeester C. J. Moerland zich met een toepasselijk woord tot jong en oud richtte. Hij hoopte dat de bevrijdingsdag op pas sende wijze in dankbare vreugde zou worden gevierd. De schooljeugd kreeg vervolgens nog vol doende haar deel in het feest via kinder wedstrijden. In de middaguren werden daar bij de ouderen betrokken en was er ook een optocht van versierde wagens en fietsen. Het ringsteken op brommers en de wieler en hinderniswedstrijd trokken eveneens de nodige belangstelling. In de avonduren was Euterpe opnieuw present voor de lampion optocht, terwijl er voor de liefhebbers nog bal was in het dorpshuis. In Sint Annaland werd het tot dusver traditionele muziek uit de toren verwisseld voor eenzelfde uitvoering vanaf het sport haldak. De installaties in de toren beletten de aan wezigheid van een groep muzikanten Daarna zanghulde door de scholen en het zangkoor voor het gemeentehuis. Op het sportveld kon de jeugd zich vervolgens met sport en spel uitleven en de belangstelling van de ouderen daarbij was goed. Een fleurig beeld Er was na de middag een optochtje van enkele versierde fietsen, steps en karretjes, een ringsteekwedstrijd en een wielerwedstrijd waarvan met name de slotfase ook met be langstelling werd gevolgd, ook al werd spoe dig duidelijk, dat de in dit kader als „be roeps" te kwalificeren deelnemer Thijs Fase zou domineren De tweede renner van de SOHO-ploeg Theo Fase werd tweede. Een plezierige noot was mede aanwezig door een fel sprintende „dame". In het dorpshuis waren er twee voor stellingen van een door de jeugd al eerder (tijdens de gezinsavond Plattelandsvrouwen) gebracht toneelstukje, waarna omstreeks 9 uur de slotfase van het feest inzette met een grandioze lampion-optocht, wat een naar verhouding tot de laatste jaren ongekend gro te belangstelling opleverde. In Oud-Vossemeer waren er met een ,Een- drachtruiters in het midden vanzelfsprekend herauten, die voor de feestaankondiging zorg„ den. Er was ook hier een school-jeugd- aubade en een toespraak door wnd. burge meester A. M. van Engelen. Er waren film voorstellingen in het gymlokaal een straat- tekenwedstrijd, fietsenrally en volksspelen. De bejaarden werden niet vergeten. Na de middag kwam het optochtje van versierde fietsen, steps en karretjes en ook hierbij ont brak de muziekvereniging niet. Een voetbal wedstrijd tussen twee dameselftallen trok om velerlei redenen grote belangstelling. Wenste de ene kijker zich uitsluitend te bepalen tot technische vaardigheid van de dames, een ander belangstellende had meer oog voor vorm en gratie bij de balbehande ling. Hoe het zij, het bracht veel volk op de been, waardoor ook de gymdemonstratie een goede belangstelling kreeg. Er volgde nog een wielerronde en 's avonds een lampion optocht, waardoor er ook in Oud-Vossemeer een plezierige afronding kwam van de vijf mei festiviteiten. In Sint Philipsland zorgde „Concordia" met koraalmuziek voor de opening van be vrijdingsdag. Er volgden kinderspelen op de schoolpleinen en 's middags een voetbalwed strijd op het NOAD-terrein, maar ook een kinderfilmvoorstelling in „De Druiventros". De jeugdbrandweer zorgde voor een uit stekend optreden, terwijl om half vier een oriëntatierit startte. Om 7 uur trad de zangvereniging „Mara- natha" op, waarna er om 9 uur een fakkel optocht werd georganiseerd, die het evenals de lampiondefilé's in de andere gemeenten een geslaagd slotevenement was van het hier gevierde bevrijdingsfeest. Zo werden enige impressies gegeven van de zilveren bevrijdingsherdenking in onze streek. Met nog veel onvermelde inspannin gen van organisatoren, zoals bijvoorbeeld een etalagewedstrijd in Tholen, nog andere geslaagde evenementen elders, maar ook met de slotconclusie, dat onze streek een goed zilveren bevrijdingsfeest vierde. Een waar schijnlijke afsluiting van een herdenkingspe riode, zoals die door een generatie zelden kan worden ervaren en daarna herdacht. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. W. A. de Looze Oud-Vossemeer tel. 01667—400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland Dr. Boomsma - Telefoon 01676-545 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse Dokter van der Eist Stavenisse tel 01663 - 400. DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 9-10 mei Zr. Gersom Tholen Telefoon 01660-620 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe nisse Sint Annaland. 9-10 mei Zr. de Smit St. aMartensdijk Telefoon 01666-548 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. week van 10 mei tot en met 16 mei Zondag 6.50 19.14 Maandag 7.30 19.53 Dinsdag 8.16 20.38 Woensdag 9.08 21.30 Donderdag 10.14 22.36 Vrijdag 11.20 23.45 Zaterdag 12.26 Eerste kwartier 13 mei SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maendag 11 mei a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte- karnp 5. VOGELVREUGD In hotel Zeeland heeft de vogelvereniging „Vogelvreugd" een bijeenkomst gehouden, waar de leden aan de hand van lichtbeelden, die uitblonken in scherpte, het een en ander konden opsteken van tropische vogels. De aanwezigen waren enthousiast en dank zij de informatieve nabespreking kon de avond geslaagd worden genoemd. KONINGINNEDAG Hoewel het niet doorgaan van het volley bal-toernooi vcor de liefhebbers een domper op hun vreugde zette, is de rest van de dag toch feestelijk verlopen. De Thoolse wandelsportvereniging T.W.U. organiseerde een wandeltocht, waarvoor veel animo was. Vervcjlgens hieild de muziekvereniging „Concordia" een muzikale rondwandeling dcor de stad, waarna om 11 uur een aubade werd gegeven voor het stadhuis. Op het bordes van het stadhuis deed burg. van Boeyen een belangrijke mededeling voor de bevolking. Hij kondigde aan dat het provinciaal bestuur van Zeeland aan Tholen een subsidie heeft verleend van f 200.000,- voor de aanleg van een zwembad. Dit be richt verhoogde de feestvreugde in snel treinvaart. De burgemeester merkte nog wel op dat er meer liquide middelen nodig zijn maar dat het verschil ongetwijfeld door ac tiviteiten van de bevolking zal worden overbrugd De burgemeester was uiterst dank baar jegens het provinciaal bestuur omdat het in zo ruime mate aan Tholen heeft ge-

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1