Minister Beernink belangrijkste motief: Groot Tholen tijdig leiding geven aan nieuwe ontwikkelingen Uitstel kon wel eens mosterd na de maaltijd worden Twee c.h. ers en s.g.p. fractie stemden tegen c Dinsdag in Tweede Kamer: Herindeling zal 1 januari 1971 ingaan De meikever, met f340,- aan extra's. Tóch voorde gewone keverprijs! Deze week De ster van het VW-Vakantie-Festival: MET BESCHERMENDI RUPBERSTRIP SIGNAALLAMBE VOOR CONTROLE GESCHEIDEN REMCIRCUrr KUNSTLEDEREN BEKLEPING WELSIERRINGEN N. V. Autobedrijf v.d. KAR v. Bredastraat 1 Steenbergen tel. 01670 - 3750 26ste jaargang no 22 23 april 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44,07 Eendrachtbode - Tholen. Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Abonnementsprijs f 4,75 per half jaar, per post f 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm BTW. Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent Spierinkjes t/m 20 woorden f 2,50 -f- BTW. 9407 Wanneer onze toekomstige Thoolse generatie eindelijk eens mag verge ten, wanneer de slag bij Nieuwpoort werd gepleegd, zou het zinvol kun nen zijn daarvoor in de plaats te le ren, dat wetsontwerp 9407 aan ze ven bloeiende, dan wel verdorrende gemeenten op Tholen, met een boei end historisch verleden, een eind maakte. Eventueel zou men met een roman tische herinnering aan een heroisch gevecht de naam Beernink als groot triumpfator kunnen vermelden. Met alsdan...posthume hulde. Ook zonder vooruit te willen lopen op Eerste Kamer en op Hare Majesteits handtekening moet worden erkend, dat theoretisch sinds gisteren de gedenkwaardige 21ste april 1970 zeven Thoolse gemeenten hebben opgehouden te bestaan. Praktisch komt dat op 1 januari van het vol gend jaar. We zouden niet graag tekort doen aan onze veelgeroemde democratie, door te verklaren, dat het aan inspraak heeft ontbroken. Vijf jaar is er over gepraat en die niet heeft 'ingesproken', kan dat niet wreken op een onmogelijkheid. Zelfs al is dan een petitie met handteke ningen uitgebleven. Het lijkt een op de borst slaan, maar zeker is, dat hetgeen wij over de Thoolse herin deling hebben neergepend in die vijf jaar ongeveer een niet zo dun ro mannetje betekent. En daarbij werd ook volop aan anderen gelegenheid gegeven. Daarbij komt dat er in de Kamer nog eens drie dagen (althans drie datums) nodig waren, eer de zaak rond zat. Nee, we kunnen het niet met de ge achte afgevaardigde Wiebenga eens zijn, dat niet alle gelegenheid is ge boden tot een Thoolse inspraak. Maar dat is het niet alleen, wat we na 21 april 1970 willen aanvoeren. Men kan nu terug gaan en willen bladeren in vijf jaargangen en knie zen over wat niet gebeurde of het geen is nagelaten, wat hetzelfde is. Men kan vingerwijzend gaan stel len, dat was een voor- en dat een tegenstander, waarbij men voor het laatste vingers tekort komt. Maar zinvol is dat niet meer. Openlijk wil len we erkennen evenmin vertederd te zijn geweest door gedeputeerde- of ministeriële herindelingsargumen tatie. Maar met de erkenning, dat lande lijke democratie boven plaatselijke democratie zegevierde, is het ieders belang één ministerieel Beerninks aspect (we hebben gevoel voor meerdere) te volgen: 'hopenlijk staat de bevolking con amore achter de nieuwe ontwikkeling'. Weinigen zal men kunnen verwijten niet datgene te hebben gewrocht wat volgens hun idee mogelijk was. Zeker niet onze gemeentelijke eerste burgers. Welnu. Tholen staat een nieuwe tijd te wachten. Woorden zijn er veel gewisseld. Maar daardoor is ook Feijenoord niet in de cup-finale ge komen. Het is geen ommezwaai. Maar daden worden gevraagd. Niet in het belang van minister Beernink, niet in het belang van een Van Ben- nekom, Wiegel, Wiebenga, Tolman, Van Beek, Voogd, Abma of Aarden, niet in het belang van Zeeuwse ge deputeerden, zelfs niet in het belang van een Baas, Van Boeijen, Bou- wense of Van Doorn. Niet alleen in het belang van een centrum Tholen, Sint-Maartensdijk, Sint-Annaland, Stavenisse, Oud-Vossemeer, Poort vliet of Scherpenisse, maar in het be lang van u en ons, van allen die op Tholen wonen, werken en nog 'niet- verontreinigd' kunnen leven. Wie dat voor ogen houdt zal als verliezer winnen. Ondanks of mis schien zegt men dan weldank zij 9407. 'Het gaat er in wezen maar om, dat het complex van motieven voor één Thoolse gemeente pleiten. Want waarom gaan wij er op Tholen één gemeente van maken 1 Het zal van groot belang zijn, dat in dit gebied tijdig één nieuwe gemeente is geformeerd, zodat men vanaf het begin mede leiding zal kunnen geven om de beleids lijnen te bepalen. Wanneer wij niet willen bewerkstelligen, dat het mosterd na de maaltijd is, zullen wij nu tot herindeling moeten be sluiten'. Tot deze conclusie kwam minister H. K. J. Beernink dinsdagmid dag 21 april zo rond half zes in de namiddag, toen hij de fracties, die donderdag aan het woord waren over de Thoolse herindeling van antwoord diende. En terwijl de stemming op woensdagmiddag werd bepaald (zie pagina 2) stond de dag tevoren al vast, dat het wetsvoorstel volop de eindstreep zou halen, zoals het eigenlijk vorige week al geen vraagteken meer was. Alleen bleken zich dinsdag bij de s.g.p. fractie ook nog een klein deel van de C.H.U. partij te hebben aan gesloten wat de stem tegen betreft. Minister Beernink begon in zijn beant woording dank te brengen aan de afgevaar digden, die met uitzondering van ds Abma steun aan het voorstel hadden toegezegd. Hij kon zich indenken, dat het met name voor de afgevaardigde Van Beek (KVP), welke dinsdag niet aanwezig was, een niet zo eenvoudige zaak was zich hier voor stander te tonen en zijn nota en die van zijn collega's Bode en Schakel voor kennisgeving te zien aangenomen. Temeer was de minister dan ook deze fractie dankbaar, dat men het voorstel Tholen zou steunen. TOCH NOG EEN AMENDEMENT Vervolgens wil ik wat nader ingaan op wat we zouden kunnen noemen, de rand- aspecten, zo vervolgde de minister van Bin nenlandse zaken. Dat betrof dan niet alleen het uitstel van de inwerkingtreding per 1 januari 1971, maar verder ook het punt van de decentralisatie, zoals dat was aangesne den door drs. Wiebenga. Die vond namelijk dat de termijn van één jaar, waarbinnen de nieuwe Thoolse raad aan gedeputeerde staten moet berichten of en hoe er uitvoering is gegeven aan de lokale democratie, te kort was, waarom hij amendeerde op een periode van twee jaar. De minister kon dit overne men en daartoe werd later zonder hoofdelijke stemming besloten. De nieuwe Thoolse raad krijgt hierdoor dus wat meer respijt voor een goede lokale inbreng te zorgen. VERBINDINGEN EN SINT PHILIPSLAND Een ander randeffect was de opmerkingen door Kamerlid Wiegel (VVD) aangesneden verbindingen. De heer Wiegel had daarbij een mogelijke dam naar Sint Philipsland ge noemd en daarbij aangehaakt of er dan ook gedachten zijn om Sint Philipsland bij Tho len te voegen. De minister verklaarde, dat op dit ogenblik nog niet vast staat of de dam naar Sint Philipsland er komt. Daarom ook lijkt het de minister nog wat prematuur thans reeds over samenvoeging van de gemeente Sint Philipsland te spreken. Hij deed de toezegging zijn ambtgenoot van Verkeer en Waterstaat te zullen vragen aandacht aan deze verbinding te willen schenken, even als gedeputeerde staten van Zeeland. Wanneer de heer Wiegel daarbij ook in formeerde naar de „gouden Delta-zeearm" en de daarbij gedachte grenswijzigingen ver klaarde de heer Beernink, dat door gedepu teerde staten deze zaak zal worden bekeken, zodra de herindeling - dus Tholen - zal zijn afgerond. Dan zullen gedeputeerden terzake meteen aan de slag gaan, zo verzekerde de bewindsman. POLITIEKE MINDERHEDEN Ook de minister was van mening, dat het punt politieke minderheden van belang is, zoals daar ook door sommige afgevaar- Nog eer het ministeriële antwoord in de Tweede Kamer kwam en de re plieken was er nog een vierde nota van wijziging op het wetsontwerp ge meentelijke herindeling van het eiland Tholen gebracht. Daarin kwam de minister tegemoet aan de bezwaren van verschillende afgevaardigden (en aan Thoolse bestuurders) om te po gen reeds per 1 september 1970 de herindeling te doen ingaan, waarbij het noodzakelijk was, dat raadsver kiezingen in de vakantiemaanden zou den plaatsvinden. In die vierde nota staat'Indien de wet vóór 1 juni in werking treedt worden er geen periodieke verkiezin gen voor de raden van de op te hef fen gemeenten gehouden. In dat geval dient een voorziening te worden ge troffen, opdat die gemeenten tussen de eerste dinsdag van september en 1 januari 1971 niet van raden versto ken zullen blijven'. Concreet houdt dit in, dat niet op 3 juni zal worden gestemd voor de 7 gemeenteraden, maar dat wellicht in oktober of november de verkiezing plaats vindt voor Groot Tholen en dat per 1 januari 1971 die ene ge meente een feit zal zijn. digden (o.a. de heren Wiegel, Van Beek en Bennekom) was geattendeerd. Hij gaf toe, dat in de nieuwe gemeente Tholen ergens een meerderheid in een minderheid zou kun nen veranderen. Maar dit komt meer voor, misschien behalve in sommige gemeenten van Brabant en Limburg. Men zal daarmee echter moeten leren le ven. Ik voorzie daaromtrent op Tholen geen moeilijkheden, evenmin als de heren Wiegel en Van Bennekom, al hebben die gepleit voor verdraagzaamheid en wijsheid door het nieuwe gemeentebestuur, hetgeen ik graag wil onderschrijven, vervolgde dhr. Beernink ADVIES G.S. OPENBAAR Wanneer de heer Wiegel attendeerde op enige kortsluiting tussen g.s. en de gemeente- Het geduld van gemeentebestuurders van de nog zeven gemeenten op Tholen met nog enkele andere Thoolse belangstellenden even als het dagelijks gemeentebestuur van Sint Philipsland werd donderdag 16 april nogal op de proef gesteld. Men zat op de twee publieke tribunes, die boven de vergaderzaal van de Tweede Kamer uittorenen. Op de foto de linkertribune met 2 rijen Tholenaren en op de voorste bank enkele journalisten. Achteraan staan nog een paar belang stellenden. besturen, met name voor wat betreft het uitgebrachte advies van het provinciaal be stuur aan de minister, dat niet openbaar werd gemaakt kan ik u meedelen dat bij komende 'herindelingen aan gedeputeerde staten wordt bericht haar advies op verzoek van de be trokken gemeenten openbaar te maken. Ik ben nog wat verder gegaan zei de minister want kortgeleden is er een brief uitgegaan naar alle provinciale besturen om alle ad viezen terzake van gemeentelijke herindeling rechtstreeks en ongevraagd aan de betrok ken gemeentebesturen te zenden. Ik wacht thans nog op de reacties van de provinciale colleges. KRITIEK OP VOORONTWERP Wanneer drs. Wiebenga kritiek leverde op de gevolgde weg bi) het voorontwerp en stelt dat de bevolking er op Tholen onvoldoende bij is betrokken, kan ik niet anders zeggen, dan dat het van een minister onverstandig zou zijn om aandrang te gaan uitoefenen teneinde hierbij de plaatselijke bevolking te betrekken. Dit is een zaak van de gemeenteraden, die in dit opzicht volstrekt autonoom zijn. Zij immers kennen de situatie en de ge wenste wijze van benadering. De minister verklaarde het eens te zijn met drs Voogd, dat de gemeentelijke demo cratie niet in de eerste plaats afhankelijk is van de afstand. Inhakend op een ter loopse vraag van dhr. Van Bennekom met betrekking tot eventuele herindelingsplannen Noord-Beveland verklaarde minister dat dit vooralsnog niet urgent is. EEN ORANJE-WEEK. NUMMER 9407. SGP EN EEN PAAR CHU-ËRS TEGEN THOOLSE HERINDELING. MINISTER BEERNINK WIL THOLEN NIET ACHTER HET NET LATEN VISSEN. OOK PLUIMPJES VOOR THOOLSE BESTUURDERS. DE MEIDAGEN VAN VEERTIG. FEESTPROGRAMMA'S. TOCH KANDIDATEN. LIJSTEN GEMEENTE RAADSVERKIEZING. MAAR GESTEMD ZAL PLAATSELIJK NIET MEER NODIG ZIJN. LENNY KUHR KREEG HULDE VAN Z.V.U.-ERS. AFLOPENDE VOETBALCOMPETITIE. Wie geheel radeloos wil zijn, moet zich door allen laten raden. DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA'S. DENKT U ER OM Niet alleen dat onze krant eerst komende twee weken op vrijdag gaat verschijnen inplaats van donderdag, maar vanwege daar tussendoor lig gende feestdagen en Hemelvaartsdag is het gewenst reeds maandags de ad vertenties op te geven. Vooral in de week van 5 mei, wan neer op die dinsdag de drukkerij eveneens stil ligt, is tijdige inzending gewenst. ONGUNSTIGE ONDERHANDELINGSPOSITIE De herindeling Tholen komt niet aan de orde omdat het elders in Zeeland ook ge beurde, maar het belangrijke motief is dat één gemeente voor de ontwikkeling van het eiland beter leiding zal kunnen geven en een betere onderhandelingspositie zal krijgen tegenover Bergen op Zoom en Reimerswaal KLEUR: BUT50RANUE KUNSTLEER BEkLEEP PASHBCARP ACHTERRUIT VERWARMING BUMPERS"**" Grandioze start van ons VW-Vakantie-Festival: zaterdag 25 april en zondag 26 april a.s. is (zolang de voorraad strekt de Meikever te koop, met voor 340,aan extra'stóch voor de normale Kever 1300-prijs: Hij staat in onze showroom Kom zaterdag of zondag kijken. En naast de Meikever op ons VW-Vakantie-Festival accessoires, vakantiebe nodigdheden, kaarten, folders, boekjes, V-Occasions, de nieuwe modellente veel om op te noemen. En als u er dan toch bent, controleren We gratis even uw banden. Zijn ze goed? Dan krijgt u het officiële Veilig Verkeers-zegeltje. U kunt gewoonweg niet met vakantie zonder het VW-Vakantie- Festival gezien te hebben En Als Klap Op De VuurpijlTijdens deze dagen geven wij een extra inruil- premie van 200,bij aankoop van een nieuwe VW. adv. ingez. med.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1