Geschrokken Plaatselijk Nieuws „Hij komt welhij komt niet Bijna vierhonderd personen gaven bloed Verschijnt elke donderdagmiddag Toch maar één raadsverkiezing op Tholen? Vlotte organisatie kon het aan THOLEN OUD-VOSSEMEER Doorgaan met indienen ST.-ANN ALAND STAVENISSE ST.-MAARTENSDIJK 26ste jaargang no. 21 16 april 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Abonnementsprijs f 4,75 per half jaar, per post f 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm BTW. Losse nummers 25 cent. Spierinkjes t/m 20 woorden f 2,50 -J- BTW. Het is niet voor het eerst, dat minister Beernink Thoolse bestuurders laat schrik ken. Maar deze week wel opnieuw, nu hij nog een zeventiende bijlage verbond aan de lange Thoolse herindelingsgeschiedenis. Uit stuk 17 van het beruchte wetsvoorstel 9407 blijkt namelijk, dat een niet geringe kans bestaat, dat de herindeling van gemeenten met spoed van kracht wordt. Een kans zelfs van reeds op 1 september van dit jaar. Rekent men tussen nu en die datum nog twee maanden vakantietijd, waarin dan weer de ene burgemeester, secretaris en ambte naar, dan weer de ander uitstedig zal zijn, weet men bovendien dat er organisatorisch nauwelijks iets voorbereid zal zijn ten aan zien van het komende ene gemeentelijk appa raat op Tholen, dan zal men zich de schrik van bestuurders inclusief ambtenaren eniger mate kunnen indenken om dat alles tijdig op pootjes te hebben. Dat 17e stuk betekent voorts, dat de thans loskomende kandidatenlijsten, die 21 april worden ingediend, tevergeefse moeite waren van kiesverenigingen of individuelen. Tijdige afronding van het wetsvoorstel zou immers volgens minister Beernink kunnen inhouden, dat de 3 juni raadsverkiezing voor de Thoolse gemeenten kan worden opgescho ven tot stemming voor de ene Thoolse ge meente. Nu mag een deel van Tholens bestuurders snel een uitspraak verlangen, dat wil niet tegelijkertijd zeggen, dat men ook een her- indelingscbaos wenst. Nu behoeven we dat bij vcorbaat al niet zo somber in 'té zien, maar wel is nog altijd voorkomen beter dan genezen. Er kwam deze week nog een verwarring bij. Die bestond uit de onzekerheid bij start klare gemeentebestuurders om de Kamerzit ting te gaan bijwonen bij behandeling van het voorstel Tholen, terwijl datum en uur tot gisteren toe onzeker bleef. „Dubieus of het deze week nog wordt mee genomen", was de laatste uitspraak eer we ons aan deze regels zetten. Hoe geheel anders is dat met vorige Zeeuwse herindelingen gegaan. Daar wist men dagen van tevoren dag en bijkans uur van behandeling. Voor degenen, die er mee te maken heeft een onprettig geval. Maar wat betekent voor Den Haag nu eigenlijk een Thoolse herindeling, laat staan Thoolse belangstelling bij behandeling van het ontwerp. Des te meer voor de Thoolse bestuurders. De zeventiende bijlage van Kamerstuk 9407 (voorstel herindeling Tholen) wijst in de richting van nu toch maar weer één raads verkiezing. Op zichzelf wel een verstandige zaak natuurlijk, maar het doet de laatste tijd allemaal wat verwarrend aan. In elk geval heeft minister Beernink aan zijn reeds vele aanvullingen bij zijn voorstel tot herindeling Tholen nog een zeveptiende stuk gevoegd. En dat per 10 april 1970. In die bijlage vult hij artikel 11 aan van zijn voorstel, het 12e lid in de volgende be woordingen: „Indien deze wet voor 1 juni 1970 in werking treedt, vinden de in juni te houden gemeenteraadsverkiezingen in de nader op te heffen gemeenten, niet plaats". Als nadere toelichting hierop zegt de mi nister: „Naar het zich laat aanzien moet het niet uitgesloten worden geacht, dat met in stemming van de Kamer nog voor drie juni deze wet zijn beslag krijgt en daardoor ver kiezingen in de huidige gemeenten op Tho len overbodig zijn. Het komt er eigenlijk op neer, dat in zo'n geval de herindeling nog per 1 september 1970 een feit zou zijn. Laten we voortshands nog maar even af wachten, wat de Kamer nu eigenlijk gaat be slissen. Er was vrijdagavond tussen hotel 'De Gouden Leeuw op de Smerdiekse Markt en het gebouw van de openbare basisschool druk verkeer. Tussen 7 en 10 uur 's avonds werden 392 donors verwerkt. Een redebjk goede deelname voor het eiland Tholen, al menen we dat het met de 16.000 inwoners in totaal in zo'n gebied altijd nog beter kan. Van de zijde van de Nederlandse Roode Kruis Bloedtransfusie dienst was men echter over de opkomst hoogst tevreden. Dat komt men wel eens anders tegen. Voor bijna 400 donors loont het altijd wel de moeite er een Rode Kruisavond voor te nemen. Menig inwoner, die vrijdagavond niet van de partij was, zegt nu wel, dat het plaatse lijk zou moeten gebeuren omdat men er - via bus - toch altijd nog zo'n uur of drie aan kwijt is, maar het is nu eenmaal zo, dat men voor dergelijke zaken werkelijk wat over moet hebben. De organisatie liep vlot, al stroomde na het eerste half uur „De Gouden Leeuw", waar de volgorde nummers werden uitge- leeld, de te kleine zaal vol en wanen er zitplaatsen te weinig. De oorzaak was dat er nog minder van de busdiensten gebruik maakten, dan was verwacht en dat daarom een groter aantal particuliere vervoerders zich tussen zeven en acht uur meldden. Daar door liep het even uit. Maar het had zich na een dik uur al hersteld, toen de wachttijden beneden het uur kwamen te liggen. Medisch toezicht was opnieuw in hoofd en handen van dokter Kugel uit Poortvliet, terwijl naast de administratieve staf zich een schare van Roode Kruis helpsters en helpers het uit Den Haag gearriveerde bloed transfusieteam terzijde stonden. Het ging bij vrijwel alle 392 donors zon der gevolgen, zelf niet eens van tijdelijke aard. Er was een teleurstellende opkomst uit Tholen. De laatste maal was vorig jaar maart in Oud Vossemeer, toen daar de gemeen ten Tholen, Oud Vossemeer en St Annaland gelegenheid kregen bloed te geven. Maar met de toen 150 aangetredenen is de gehele op zich toch nog vrij kostbare organisatie en in feite met zo'n aantal niet verantwoord. Vandaar dat nu weer een avond voor het gehele eiland was georganiseerd. Men mag aannemen dat wanneer het in de gemeente Tholen zou zijn gebeurd er meer zouden zijn geweest dan de huidige 31 personen, maar of het dan tot het minimaal verantwoorde van 300 zou oplopen moet toch wel sterk worden betwijfeld. Voor vrij dag waren er tevoren ruim 300 opgegeven, maar men kwam aan 392 en mede daardoor werd aanvankelijk de wachttijd wat verlengd omdat men organisatorisch met de 90 per sonen meer tevoren geen rekening had kun nen houden. Hoewel blij met dit groter aantal is het voor de organisatie aantrekkelijker wan neer men zich tevoren opgaf. Niettemin werd het weer een behoorlijk goed geslaagde transfusieavond, waarvoor alle bloedgevers dank toekomt, evenals het bestuur Roode Kruis eiland Tholen en al degenen, die daarvoor hun vrije avond op offerden. De verdeling aantal donors per gemeente was als volgt, waaruit blijkt, dat Poortvliet verhoudingsgewijs de grootste bijdrage leverde en Tholen hekkensluiter is. Sint Annaland: 88 Sint Maartensdijk: 82 Poortvliet 72 Oud-Vossemeer 56 Scherpenisse 36 Tholen 31 Stavenisse 27 Totaal 392 donors. Van dit aantal zijn er 49 toegekomen aan de vijfde maal bloed geven, zodat deze personen in de loop van dit jaar de Landsteiner penning aangeboden zullen krijgen, wellicht via de plaatselijke bestuurder. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. A. Kugel, Poortvliet tel. 01662-400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland Dr. Boomsma - Telefoon 01676 - 545 St. Annaland, St Maartensdijk en Stavenisse Dokter van der Eist Stavenisse tel 01663 - 400. DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zoodagavond. Op vrijdag 17 april wordt prins Maurits, de oudste zoon van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollen hoven twee jaar. Pas terug uit de Franse wintersportplaats Megève, en gebruind door de zon, zal hij deze dag zeker in het middelpunt van de be langstelling staan. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 18-19 april Zr. Gersom - Tholen Telefoon 01660-620 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe- nisse Sint Annaland. 18-19 april Zr. Rietdijk - St. Annaland Telefoon 01665-431 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. week van 19 tot en met 25 april Zondag 2.30 14.55 Maandag 3.08 15.30 Dinsdag 3.40 16.05 Woensdag 4.15 16.40 Donderdag 4.48 17.15 Vrijdag 5.20 17.50 Zaterdag 6.00 18.30 21 april Volle Maan te 17.21 uur SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 20 april a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. JUDO SUCCESSEN Zaterdag 11 april werd te Huijbergen in het gemeenschapshuis „De Kloek" het jaar lijks schoolkampioenschap judo gehouden. Van de Thoolse afvaardiging wist Sait Sjoelie in zijn klasse de eerste prijs te be halen. Een klasse tot en met 7 jarigen. In de klasse 8 en 9 jarigen werd Bennie Veld uit Tholen 7e en M. Jonker 8ste. In de klasse 12 en 13 jarigen Leen Deurloo 6e. WEER ANIMO VOOR PARTICULIERE BOUW Na een al eerder geslaagde poging en goed resultaat via een initiatief van het ge meentebestuur tot bevordering van de par ticuliere bouw, was er vrijdagavond op nieuw een bijeenkomst op het stadhuis en toelichting te krijgen op de huidige ruime fa ciliteiten voor particuliere bouw. Opnieuw was er behoorlijke belangstelling, zij het dan wat minder dan de eerste keer. Burgemeester J. E. van Boeijen gaf een toelichting op de gunstige voorwaarden voor het eigen wo- ningbezit. De ontwikkeling van de laatste jaren heeft doorlopend aangetoond, dat de particuliere bouw een voordelige zaak was met steeds stijgende materiaalprijzen en lonen, een tendens, waarvan het eind ook nu nog niet is te zien, evenmin als van de rentestijging. De gemeente is ook nu weer bereid het project te verzorgen voorzover dat gewenst is. Architect H. Nelissen uit Hoeven liet aan de hand van tekeningen zien, hoe de nieuwe woningen er uit zien. Een drie-slaapkamer huis met doorzonkamer of vier slaapkamer woning met zitkamer. Woningen met zoveel mogelijk confcrt tegen een zo laag mogelijke prijs. Zijn er voldoende gegadigden, dan zal weer een project van 13 wonigen gebouwd worden. Daartoe werden al direct de eerste aanmeldingen ingeschreven. Wil men hierin nog meedoen, dan is het zaak met spoed in lichtingen te vragen op de secretarie. Het wordt een bouwstrook van twee maal vijf en van drie woningen. De koopsom va rieert van f 37.000,- tot f 40.500,, De rijks premie loopt van f 13.750,- tot f 13.00G,-. Voor de grotere woning is dat f 9500,-. De gemiddelde lasten over de dertig jarige pe riode zijn dan f 201,50. Thans kost een huurwoning ongeveer f 170,-, maar dcor de jaarlijkse stijgingen is dat over tien jaar al f 255,-. De gemeente is volgens eerdere besluiten bereid garant te staan voor een lening van 90% van de koopsom. De eigen inbreng is dus maar 10% minimaal. Nogmaals wil men in de 13 woningen mee doen, dan niet lang meer wachten. FEEST Er is behoorlijk aan gewerkt om zowel met koninginnedag als op 5 mei tot uitgebrei de festiviteiten te komen voor de gehele burgerij. Voor Koninginnedag is er voor de middag weer de traditionele wandeltocht met bege leiding van muziek- en drumband, eindigend met- een défilé en aubade voor het stadhuis. Die morgen worden er ook volleybalwed strijden gehouden in de gymzaal. De bejaar den krijgen een traktatie, waarna om 2 uur de kinderspelen op de markt beginnen en een speur-puzzeltocht door de gemeente. Startplaats daarvan is de muziektent. Men hoopt die dag veel oranje te zien en veel vlaggen te zien iiangen. Vindt men dit alles als oudere misschien al wat kinderachtig, bij het uiterlijk vertoon en de uiterlijke blijken van belangstelling met onze koningin, moet men vooral niet vergeten de indruk die het maakt op onze jeugdige inwoners. Velen zullen zich als oudere toch ook nog herinneren van het oranjefeest van toen, of de beker of het tegeltje, dat men op school kreeg. Daarmee wordt de band gelegd, die voor elk volk nodig is. Op koninginnedag is er ook een optocht van versierde voertuigen en gelegenheid tot „koekhappen". Om 4 uur begint een oranje- puzzelrit vanaf het kantoor Centrale Dienst aan de Molenvlietsedijk, terwijl in de vei- linghal een oranjebal zal worden georgani seerd „op ouderwetse wijze". GEDENKEN Op 4 mei wordt om 20.00 uur de doden herdenking op de Markt gehouden. Vergete men niet de twee minuten stilte, die aan klokslag acht vooraf gaat. Om 8.15 uur be gint in de hervormde kerk een herdenkings dienst, waaraan door 2 koren plus kinder koor en blokfluitgroep wordt meegewerkt. Burgemeester J. van Boeijen houdt een toespraak, terwijl er verder declamatie is en samenzang. BEVRIJDINGSDAG Op 5 mei is een programma samengesteld dat om 8 uur met klokgelui begint, gevolgd door hoornblazers vanuit de toren. 9.00 uur maakt „Concordia" al een tocht door de gemeente, terwijl tussen 10 en 11 uur in de veilinghal een musical wordt opgevoerd door leerlingen van de openbare basisschool zoals men dit al eerder heeft gedaan tijdens de ouderavond. In de veilinghal komen ook de resultaten te hangen van de tekenwedstrijd, die op de kleuterscholen wordt gehouden. Voor „Ten Anker" worden 12,00 uur duiven gelost en is er zang van de aanwe zigen begeleid door de muziekvereniging. Om 2 uur begint het opdrachtenspel voor alle verenigingen. De resultaten zullen met name in de Molenvlietsestraat zichtbaar worden. Om half drie een zeskamp door de school jeugd op de Markt. Om 5 uur een ballonwedstrijd, waartoe men vanaf de Markt naar de haven optrekt om daar de balonnen te lossen. Daarvan kan dan een gekostumeerde optocht worden gemaakt. Mogelijk wordt daarbij het verschil tussen 1945 en 1970 aangetoond. Van 20.00 uur tot 2.00 uur is er een disco drive in de veilinghal. Om half negen een gondelvaart op de vest met boten van de firma Oerlemans en om 22.00 langs de vest zelfs wat vuurwerk. In de feestrweek is er ook een etalagewed strijd. Alle schoolkinderen worden getrakteerd en voor de hoogste klassen is er nog een herdenkingsboekje. Verschillende straten zullen door de buurt verenigingen worden versierd, zoals Kerk-, Vis-, Dalemse-, Oudelandsestraat en Be bouwden Dam. UITBREIDING TIMPA Het architectenbureau Rampart en Muis te Bergen op Zoom heeft namens Timpa n.v. uitbreiding van de fabriek aan de Wattstraat te Tholen voor twee ton opgedragen aan de fa. gebr. Llitdewilligen te Oud- en Nieuw- Vossemeer. Welke berichten ook rondgaan met betrek king tot de herindeling, het betekent niet, dat de kandidatenlijsten voor de gemeente raadsverkiezing niet voor de gestelde datum moeten worden ingediend dus dat wel doen. spaarfeestkas. Tenslotte sprak het hoofd uit voerig over het pas verschenen voor-ont werp van wet op het basisonderwijs. De opbrengst van de verloting tijdens de eerste pauze was weer zodanig dat alle kos ten der ouderavond er ruimschoots uit be taald kunnen worden. Dan volgde het le gedeelte van het to neelstukje „Verander-appeltjes", opgevoerd dcor de leerlingen van de 6e klas. Het was een leuk maar moeilijk stuk, dat nogal hoge eisen stelde aan de aankleding enz., wilde men het brengen in de beoogde Oosterse sfeer, Ook na de pauze toen het tweede gedeelte volgde, is men daar aardig in ge slaagd. Voor een apart maar bijzonder ge waardeerde afwisseling zorgde de speler Kees Klippel, toen hij zich verslikte in een stuk kaas. Na afloop dankte de voorzitter speciaal mevr. Heijboer-v. d. Eijk voor haar mede werking bij de opvoering van dit stuk. Ruim half 11 was de ouderavond afge lopen. JEUGD - ORGANISATIE Zoals kortgeleden bekend gemaakt werd, is men in Oud Vossemeer tot oprichting ge komen 'van een centraal orgaan, dat in de nabije toekomst activiteiten van en voor de jeugd wil gaan organiseren en kanaliseren. Daar de drankwet een barrière vormt tussen de jeugd van ouder dan 16 jaar en die van jonger dan 16 jaar, heeft 't bestuur be sloten deze scheidingslijn ook in haar activi teiten door te voeren. Omdat het centrale orgaan, dat zich opge worpen heeft als jongeren-activiteiten-orga nisatie, wil weten of zij ook werkelijk die plaats bij de jeugd inneemt, roept zij de plaatselijke en ook de niet-plaatselijke jeugd op zich te wenden tot W. v. Klundert - Pa- trijzenweg 15 - (tel. 01667-441) of B. Hom mel - Hiksedijk 6 (tel. 01667-366), bij welke her an men terecht kan voor informatie over en aanmelding als lid bij de jeugd-organisatie. COLLECTE SIMAVI De onlangs gehouden collecte vcor „Sima- vi", medische hulp in tropenlanden, heeft een record-bedrag van f 939,85 opgebracht. OUDERAVOND OPENB. LAG. SCHOOL Ondanks de wat late datum in het sei zoen, waren er toch nog ruim 80 belang stellenden aanwezig op de donderdag jl. in café Koedood gehouden ouderavond der Openb. Lag. School. Dhr. J. P. Smulders kon als voorzitter der oudercommissie o.m. burgemeester A. M. van Engelen en weth. C. Aarnoudse welkom heten. Weth. C. W. de Leeuw was verhinderd. Het verslag van de vorige ouderavond werd nog geleverd door oud-sekretaris Jac. v. Dienst. In zijn schoolpraatje behandelde school hoofd J. D. Vroege o.m. de financiering van de schoolreisjes. De leerlingen sparen elke week een kwartje, per jaar is dat f 10,- Vaak moest dan nog een bijdrage ineens van f 2,50 worden betaald om de reis mogelijk te maken. Het hoofd verwachtte dat dit be drag in 1970 no-g te weinig zal zijn. Wel licht helpt dan de bijdrage die dhr. J. J. Koe- dood toezegde in de vorm van het entree geld van zijn jaarlijks wielerbal. De a.s. najaar te verwachten officiële opening der school zal met feestelijkheden gepaard gaan. Het hoofd zal de ouders binnenkort schrif telijk om medewerking vragen voor een ZILVEREN GEMEENTE-AMBTENAAR DROEG MENIGMAAL VOLLEDIGE ADMINISTRATIEVE VERANTWOORDELIJKHEID Vandaag op de kop af 25 jaar geleden, werd te Stavenisse als leerling ambtenaar be noemd de heer J. Leune. Waarnemend burgemeester van die ge meente was ook op deze 16e april 1945 nog de edelachtbare heer F. M. Boogaard. Acht jaar diende de heer Leune als ambtenaar zijn geboorteplaats, waarbij na burgemeester Boogaard burgemeester L, A. Verburg volg de. Per 1 april 1953 was er de benoeming tot tweede ambtenaar ter secretarie in Sint Annaland en dat was opnieuw onder het regiem van burgemeester F. M. Boogaard. De moeilijkheden na de februariramp 1,953 in Stavenisse waren er oorzaak van, dat dhr. Leune nog tot 1 juli van dat jaar in Sta venisse dienstbaar was en daarnaast twee dagen per week in zijn nieuwe gemeente werkte. Sinds 1 juli 1953 werd het echter in Sint Annaland een volledige dagtaak, waar hij zich ook na huwelijk vestigde. Naast de functie van wnd secretaris was1 er per 1 januari 1957 de benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Achtereenvolgens had de heer Leune als directe chef de burge meesters Boogaard, van den Bos, Smith en Baas. Maar daartussendoor menige over bruggingsperiode waarbij hem de last van het gehele administratieve apparaat alleen op de schouders werd gelegd, maar ook die periode is de zilveren jubilaris zonder kleer scheuren doorgekomen, dank zij ijver en plichtsbetrachting voor de zaak en taak, waarvoor hij was gesteld. Begrijpelijk dat er nog altijd een band be staat tussen de jubilaris en zijn voormalige, evenals zijn huidige directe werkgever. Hoe wel ook door andere plaatselijke verenigingen herhaaldelijk pogingen werden gedaan hem tot een bestuurlijke functie te bewegen, lukte dat wel voor wat de kleuterschooladministra tie betrof (en betreft), het secretariaat van het Wezen Armbestuur, ontvanger van de hervormde gemeente en sinds kort ook voor zitter van de stichting School met de Bijbel, Het heet dan een samenloop van omstan digheden, dat juist in de week van dit 25 jarig jubileum de Tweede Kamer mede over de zelfstandigheid van zijn gemeente Sint- Annaland beslist, of liever gezegd over dat niet meer zelfstandig blijven daarvan. Hoe wel begrijpelijk en terecht na 17 jarig dienst verband ter plaatse enigermate gekleefd aan de gemeente van zijn inwoning, wil dhr. Leune ook de toekomst nog voor de streek met vertrouwen tegemoet zien. Wat niet wegneemt dat met name Sint Annaland de jubilaris erkentelijk mag zijn voor de op rechtheid en inzet, waarmee de functie is vervuld. En hem daarom bij het in gezond heid bereiken van deze mijlpaal ook namens HERINDELINGS VERSNELLING. HERINDELINGS BESLISSING. GESLAAGDE RODE KRUIS TRANSFUSIE AVOND. PRETTIG WERKEN IN NIEUWE CENTRALE WERKPLAATS. WIK MEISJES NAAR FINALE. MEI-DAGEN 1940. Wat de redenaars aan diepte te kort komen vullen zë met lengte aan. DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA'S. TWEE VRIJDAGEN In verband met Koninginnedag (don derdag 30 april) en Hemelvaartsdag (donderdag 7 mei) zal de Eendracht bode die weken verschijnen op vrij dag 1 en op vrijdag 8 mei. Vanwege de dan vrije dagen in de bedrijven wordt verzocht de adver tenties in die twee weken uiterlijk maandag te bezorgen. Alleen voor familie-advertenties kan het nog uiterlijk woensdagmorgen. heel vele inwoners langs deze weg gelukwen sen. E.H.B.O. - WEDSTRIJD Vrijdag 10 april werd te Middelburg de jaarlijkse provinciale EHBO wedstrijd ge houden, waaraan door vijf provinciale streek- trio's werd deelgenomen. Daaronder ook de afdeling Sint Annaland met de groep: mevrouw J. Kodde-Gunter en de heren P. J. Heijboer en P. Snoep Jzn. Na Oostkapelle en Colijnsplaat kwam de Sint Annalandse groep op de derde plaats met gering puntenverschil. Oostkapelle haal de 183 en voor de leider 66 punten, Sint Annaland 173 en 73. De teams kregen elk 2 slachtoffers te behandelen, die zich in een huis bevonden, waar een episode had plaatsgevonden. De heer des huizes had daarbij een slagaderlijke bloeding opgelopen en nog enkele hoofd wondjes, de vrouw een wond aan het ge zicht en was erg overstuur. De winnaar van deze wedstrijd vertegen woordigt Zeeland op de landelijke EHBO- wedstrijd, die 8 mei te Haarlem wordt gehou den. COLLECTE De gehouden deurcollecte t.b.v. Simavi bracht een zeer mooie bedrag op van f 770,25. OUD PAPIER Door en voor de voetbalvereniging werd vorige week 2900 kg. papier ingezameld. BEVRIJDINGSDAG Vanwege de zilveren bevrijdingsherdenking is een huis aan huis circulaire verspreid met een voorlopig feestprogramma. Onder leiding van het schoolpersoneel zijn er tus sen half tien en half twaalf kinderspelen, die op de Voorstraat worden gehouden of bij ongunstig weer in de nieuwe gymzaal. In het laatste geval zijn geen toeschouwers mogelijk, 's Middags wordt tussen 2 en 3 uur een optocht gehouden van versierde wagens, fietsen, steps, enz. en van 3 tot 5 uur wielerwedstrijd, mastklimmen, ringsteken op brommers en een hinderniswedstrijd. 's Avonds van 7.15 tot ongeveer acht uur spuitbal waarvoor brandweerkleding beschik baar is. Daarna een lampion-optocht met medewerking van Euterpe en drumband. GYM-UITVOERING Maandag 20 april heeft de plaatselijke gymvereniging WWV in de sporthal de jaarlijkse uitvoering. Er komt een gevarieerd programma, waarbij ook medewerking wordt verleend door de meisjesploeg uit Sint-Anna- land, die zaterdag 18 april aan de finale van de Nederlandse kampioenschappen zal deel nemen. Verder een openbare herentrainings- les op hoog rek, zonder tevoren te zijn in gestudeerdeen voor de vuist weg pro gramma-onderdeel. Damesploegen van WIK uit Sint-Anna- land en Spido uit Oud-Vossemeer zullen

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1