Plaatselijk Nieuws Het Herindelings eindverslag Tijdens komende feestdagen post als op zondag Zwarte week voor de streek Deze week Twee eilandbewoners vonden dood in het verkeer Zeventig jarige Vossemeerder Jan van Poortvliet Twintig jarige Corry Schot uit Tholen THOLEN OUD -VOSSEMEER 26ste jaargang no. 20 9 april 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Abonnementsprijs f4,75 per half jaar, per post f5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm -f- BTW. Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent Spierinkjes t/m 20 woorden f 2,50 -f- BTW. Hoewel in vorige nummers reeds een sa menvatting werd gegeven van de laatste ontwikkeling inzake de herindeling van ge meenten op het eiland Tholen, willen we de officiële tekst van stuk nummer 13 en 14, alleen wat in eigen (hopenlijk begrijpelijker) woorden vertaald de lezers niet onthouden. Daarbij zij opgemerkt, dat de vroegere stuk ken reeds dateren van de zittingen der Ka mercommissie in 1967 - 1968 en 1969. In het dertiende stuk waarom zijn juist tegenstanders bijgelovig? staat het eind verslag. Dat eindverslag van de vaste ka mercommissie betekent dat het rijp is voor Kamerbehandeling. Die Kamerbehandeling (de datum) kan elk moment worden bepaald. Persoonlijk verwachten we het niet zo veel later dan Pinksteren, maar daarbij hebt u te doen met een vooral in herindelings-verband brood-etende profeet. Wat staat er in stuk 13 'De vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken is van oordeel, dat het in stuk 12 door haar gevraagde mondelina overleg ge acht kan worden te hebben plaatsgevonden in haar openbare vergadering van 9 februari 1970 en met name de behandeling van nota 10.310'. Ter verduidelijking zij opgemerkt, dat het hierbij ging om de nota Van Beek, Bode, Schakel, waarin aan bestuursraden werd ge dacht. De mening daarover van de regering kwam tot uitdrukldng in de gedachte met be trekking tot een nieuwe bestuurlijke organi satie. En van die openbare Kamercommissie zitting werd door ons per 12 februari ver slag uitgebracht. Wat cru gezegddaarbij ging de nota Van Beek, Bode, Schakel op de fles. 'Van meer dan één zijde werd nog ge vraagd', zo vervolgt het Kamerstuk no. 13, 'of een definitief antwoord gegeven zou kun nen worden op de in de openbare commis sievergadering door de heer Wiebenga ge stelde vraag, of de Minister bereid is in het onderhavige wetsontwerp een bepaling op te nemen omtrent de verantwoording van de raad van de nieuwe gemeente Tholen aan gedeputeerde staten ten aanzien van even tuele wijkraadvorming, op welke vraag de Minister toen antwoordde te hopen op korte termijn te bezien, of hij hiertoe zou overgaan, dan wel een circulaire zou toezenden aan de nieuwe gemeenteraden (waaronder die van Tholen)'. Deze passage komt er op neer of de mi nister bereid is instelling van wijkraden te bevorderen. Dat was nog een vraag, die aan het eindverslag kleefde. Wijkraden zou men kunnen zien uit een door de bevolking van een kern der nieuwe gemeente gekozen commissie, die een nieuwe gemeenteraad zou kunnen adviseren ten aanzien van urgentie plannen, in die kern noodzakelijk. Maar dat is dan niet meer dan een 'eigen' omschrijving aangezien de 'wijkraad' nog geen wettelijke basis heeft. 'Andere leden (we citeren opnieuw stuk nummer 13) sloten zich bij deze vraag aan, in de veronderstelling, dat de beantwoording ervan niet zou leiden tot vertraging in de verdere behandeling van dit wetsontwerp; zij herinnerden aan de in mei 1969 door zo wel de Minister als de commissie uitgespro ken wens, dat de Kamer nog vóór het zo merreces van dat jaar over het ontwerp zou kunnen beslissen en zouden een niet vol strekt onvermijdelijk verder uitstel in hoge mate betreuren'. Deze passage komt er slechts op neer, dat de in 1969 niet behaalde eindstreep in 1970 toch wel bereikt zou dienen te worden. En in die geest eindigt ook het eindverslag van de commissie'Vertrouwende, dat de Minister bereid zal zijn het bovenstaande vóór de openbare beraadslaging over dit wetsontwerp schriftelijk te beantwoorden, was de commissie van oordeel, dat daar mede die beraadslaging genoegzaam zal zijn voorbereid'. Als we deze passage op z'n thoolse mogen vertalen, dan kan men stellen: nu is ailes wel te haver en te gort besproken zelfs door de KVP en nu mag het zonder meer in openbare Kamerbehandeling worden afge werkt. Tot zover het eindverslag oftewel kamer stuk 13 van nummer 94.707, zijnde de ge meentelijke herindeling van het eiland Tho len. WIJKRADEN Op 2 april 1970 (het eindverslag dateert van 20 maart 1970) was er reeds het antwoord van de minister H. K. J. Beernink op de in het eindverslag gestelde vraag met betrek king tot de wijkraden. In stuk 14 (Thoolse herindeling) schrijft genoemde minister van Binnenlandse Zaken: 'Overeenkomstig de toezegging, die de on dergetekende bij de behandeling van de Nota Bestuurlijke Organisatie in de openbare ver gadering van de vaste Commissie voor Bin nenlandse Zaken van 9 februari 1970 heeft gedaan, heeft hij zich nader beraden om trent de wijze waarop het bestuur van de nieuwe gemeenten Tholen zou kunnen wor den gestimuleerd, zich over binnengemeente lijke decentralisatie te beginnen'. Met deze passage bedoelt minister Beer nink dus, hoe een meer democratische, een meer directe inspraak van de bevolking uit de kernen in de nieuwe gemeenteraad moge lijk zou kunnen zijn. 'Hij is tot de slotsom gekomen, dat het aan beveling verdient, in het onderhavige wets ontwerp een bepaling op te nemen, welke er toe strekt, dat de raad van de nieuwe gemeente binnen één jaar gedeputeerde sta ten van Zeeland gemotiveerd bericht, of en, zo ja, op welke wijze uitvoering is gegeven aan de artikelen 61 c.v. der gemeentewet. In bijgevoegde nota van wijzigingen is daarin voorzien'. Met deze passage komt er als het ware een nieuw facet in de herindeling van ge meenten. En daarvan heeft Tholen dan de primeur. Moge het door de tegenstanders worden gezien als een (pover?) resultaat van haar vechten voor democratische in spraak. Als een vasthouden aan het dichter bij blijven van burger en overheid. De minister wil namelijk bevorderen, dat er toch een soort wijkraden of commissies in de kernen worden gevormd, die als het ware het contactorgaan zijn tussen de nieuwe ge meente en de bevolking in de kernen. Het is overigens allemaal nog wat vaag uitgedrukt. 'Wanneer de Staten-Generaal met deze bepaling kunnen instemmen, zal de onder getekende gedeputeerde staten van Zeeland verzoeken, hem t.z.t. van hun bevindingen terzake mededeling te doen. Hij zal de Sta ten-Generaal daarvan gaarne in kennis stel len'. Deze passage mag men desnoods vergeten. Het gaat er alleen om, dat onze goedwillen de gedeputeerden niet aan rijksoverheids- wensen zullen voorbijgaan, 'De ondergetekende heeft voorts het voor nemen, in bedoeld geval de gemeentebesturen van in de afgelopen jaren nieuwgevormde gemeenten door tussenkomst van gedeputeer de staten van de onderhavige bepaling in kennis te stellen en gedeputeerde staten uit te nodigen he/" na een jaar te berichten of die besturen aanleiding hebben gevonden tot binnengekomeentelijke decentralisatie over te gaan'. Deze passage zal duidelijk zijn. Wat voor Tholen straks zal gelden, kan ook van toe passing worden verklaard voor reeds eerder heringedeelde Zeeuwse gebieden. En hiermee acht zowel de Kamercommis sie, als de Minister, achten ook wij het zo ver gekomen, dat de herindelingsbehandeling van de gemeenten op het eiland Tholen thans nog slechts wacht op een data, dat het op de 'agenda-rol' komt te staan. Zoals reeds eerder opgemerkt, veel later dan Pinksteren zien we dat niet gebeuren. In de periode tussen 29 april en 8 mei komt kort na elkaar een aantal feestdagen voor, waarop de postdienst zal worden uitgevoerd als op zondag. Op donderdag 30 april (Koninginnedag), dinsdag 5 mei (Nationale Feestdag) en donderdag 7 mei (Hemelvaartsdag) zal er geen vervoer en geen bestelling van post plaatshebben. Hoewel verschillende bedrijven en instan ties op de tussenliggende werkdagen, name lijk op vrijdag 1 (eventueel zaterdag 2 mei, maandag 4, woensdag 6 en vrijdag 8 mei (eventueel zaterdag 9 mei) de poorten slui ten, zodat hun personeel door het opnemen van snipperdagen vrii kan zijn, zal de PTT op deze dagen enkele vervoersmaatregelen nemen, waardoor de doorstroming van de zeker in ruime mate ter verzending aange nomen post zoveel mogelijk wordt bevorderd. NACHTPOSTTREINEN Zo zal in de nachten van 29 op 30 april, van 4 op 5 mei en van 6 op 7 mei (derhalve in de nacht vóór de feestdagen) voor het vervoer van de post gebruik worden ge maakt van de nachtposttreinen. Hierdoor kan alle correspondentie idie op de dag vóór de feestdag ter post is bezorgd in de be stelling van de werkdag na de feestdag worden opgenomen. Dit is en afwijking van de normale rege ling, waarbij in de nachten vóór en nó een in de werkweek vallende feestdag geen post vervoer plaatsheeft. Omdat op de feestdagen geen bestelling wordt uitgevoerd, kunnen de werkzaamhe den in de treinen tijdens het nachtvervoer, voorafgaand aan die dagen, worden beperkt. Tenslotte houdt deze regeling (nachtpost treinen in de nacht vóór de feestdag) nog in, dat het vervoersnet in de vroege och tend na de feestdag, bekend als het maan- dagochtendnet, niet behoeft te worden in gelegd. Een lange en droeve stoet ging maandagmiddag langs Vosmeer- se straten naar de begraafplaats: De bekende oud-expediteur en stichter van Zeelands Expresse, maar tegelijkertijd ook een nog hulpvaardige echtgenoot, een meelevende vader met het zich sterk ontwikkelde bedrijf van de zoons, een nog graag aanwezig zijnde insider en oprichter van het zo snel gegroeide vrachtbedrijf, een meelevend dorpsgenoot was plotseling uit het leven weggerukt na een ernstig ongeval in Bergen op Zoom. Een nog omvangrijker stoet, met schier nog veel meer leed trok dinsdag door de Thoolse straten, toen daar de in de kracht van haar leven weggerukte Corry Schot ter aarde werd besteld. Een zwarte week voor de streek. Met veel leed en droefheid voor nabestaanden en kennissen. Donderdagmiddag reed de heer J. van Poortvliet met zijn echt genote naar Bergen op Zoom voor bezoek in het ziekenhuis 'Lie- vensberg'. Op de Zuidzijde Zoom raakte een vrachtwagen van de Firma Coppens, bestuurd door J.K. uit Bergen op Zoom in een slip, reed tegen 2 bomen aan en kwam scheef op de linker weghelft te recht, juist op het moment dat de auto van dhr. J. van Poortvliet daar kwam aangereden. De linkerzijde van de personenwagen werd geheel in elkaar gedrukt en de bestuurder, de zeventig jarige J. van Poortvliet was vrijwel op slag dood. Zijn naast hem zittende even oude echtgenote mevrouw A. W. van Poortvliet - Verwijs liep slechts lichte verwondingen op en kon na in het ziekenhuis te zijn behandeld naar huis worden vervoerd. De vrachtwagen werd gebruikt voor containervervoer, maar was op dat moment niet geladen. De politie stelde een onderzoek in en legde daartoe beslag op de vrachtwagen. Vóór de begrafenis van wijlen J. van Poortvliet werd een rouw dienst gehouden in de hervormde kerk door Ds G. J. Voortman, die later ook aan de groeve een gedeelte uit de Bijbel las en met het 'Onze Vader' eindigde. De oudste zoon van de overledene, de heer V. -}. van Poortvliet dankte voor het in zo ruime mate onder vonden medeleven. Het ongeval, dat zo ernstig afliep voor de 20-jarige mejuffrouw Corry Schot uit Tholen gebeurde vrijdagavond op de rijksweg Den Bosch - Eindhoven. Haar verloofde E. van D. uit Steenbergen zat achter het stuur. Bij het oversteken van de dubbelbaanse weg in de richting Schijndel ontstond een frontale botsing. Terwijl haar ver loofde slechts enkele lichte verwondingen opliep betekende de bot sing voor Corry Schot het einde van haar leven. Zeer groot was de verslagenheid in Tholen, in het bizonder ook in 'Ten Anker', waar Corry werkzaam was. Er waren nog zoveel plannen, zoals iedere twintigjarige die kan hebben. Plannen, om op korte termijn te verwezenlijken. Nu was er dinsdag de begrafenis. Groot was het meeleven. Inderdaad, een zwarte week voor de streek, een zwarte blad zijde in het wekelijks dikkere boek van verkeersleed. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. A. Kugel, Poortvliet tel. 01662-400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland Dr. Boomsma - Telefoon 01676-545 St. Annaland, St Maartensdijk en Stavenisse Dokter van der Eist Stavenisse tel 01663 - 400. DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 11-12 april Zr. Slager - Poortvliet Telefoon 01662-404 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe- nisse Sint Annaland. 11-12 april Zr. Maas - Scherpenisse Telefoon 01666-318 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. week van 12 tot en met 18 april Zondag 7.42 - - 20.05 Maandag 8.30 - - 20.55 Dinsdag 9.35 - - 22.00 Woensdag 10.52 - - 23.30 Donderdag - - 12.20 Vrijdag 0.56 - - 13.25 Zaterdag 1.48 - - 14.15 13 april Eerste kwartier te 16.44 u. SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 13 april a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. GEVONDEN VOORWERPEN Op het bureau der rijkspolitie te Tholen, zijn inlichtingen te verkrijgen omtrent ge vonden en verloren voorwerpen, in het tijd vak van 24 januari 1970 tot en met 5 april 1970. GEVONDEN VOORWERPEN Broche goudkleurig M; twee rode gebreide kinderwanten, één linker klnderwant rood- wit-geel-groen; één geruite jongenspet: wit te das; zwart leren dameshandschoen; twee rode kinderwanten; één kinderwant blauw; één linker rode kinderwant; één witte kinder, want; één paar grcene kinderwanten; één blauwe rechterkinderwant; kinderhandschoen blauw met wit; zakkam etui; bruine kinder portemonnee; blauwe handschoen; gebreide linkerkinderwant blauw rood wit; contact sleutel bronskleurig; een rode kinderporte monnee en twee rode kinderwanten; één rode portemonnee; sleutelhouder; ring met drie sleuteltjes; één gouden ring donker met blauwe steen; vijf plantboompjes; één das rood blauw groen; huissleutel en knoop van kinderjasje; één paar zwarte dames glacé handschoenen; verchroomde sierrand van autowiel. VERLOREN VOORWERPEN Damesfiets sportmodel; damespolshorloge; bankbiljet f 10,-; één kinderdriewieler; één lichtbruine damestas; herenpolshorloge; rech- terpantoffel; groene jongenswant; geruite portemonnee en één paar kinderwanten; gou den armband; dameswant; sierdop kinderwa gen; net groen; fiets phoeniks; één paar herenhandschoenen bruin gevoerd; rokje van mantelpakje; bloedkralenarmbandje met slot je; blauwe das; geblonde hoofddoek; gouden armband; voordeur en autosleutel; metalen ring met blauw steentje; één bankbiljet van f 10,-; een portemonnee. Dokter Bos is afwezig van 13 tot 20 april. Waarneming geschiedt door Dr. de Looze te Oud-Vossemeer, Tel. 01667, 400. Boodschappen zo mogelijk voor 9 uur aan bovenstaand adres. Voor dringende gevallen wordt dagelijks spreekuur gehouden van 13.00 tot 13.30 uur te Bolwerk 5, Tholen. (zonder num mertjes), behalve zaterdag. De apotheek blijft normaal geopend. adv. ing. med. OPENING CENTRALE WERKPLAATS De nieuwe werkplaats aan de Wattstraat te Tholen zal op vrijdag 24 april officieel worden geopend nadat ze al enige tijd in gebruik is genomen. Het is, zoals bekend, een dependance van de Centrale Werkplaats „De Bevelanden" te Goes, een gemeen schappelijke regeling waaraan door alle ge meenten op Tholen wordt meegedaan. De officiële opening zal niet zonder tam-tam verlopen en in elk geval worden alle mede werksters en medewerkers van deze Werk plaats, die men meer als een industrie mag zien, bij die opening van de partij zijn. Om kwart voor elf is er een toespraak door de voorzitter van het dagelijks bestuur de heer mr J. G. van der Burgt te Goes. Daarna een officiële opening, met medewerking van een drietal werknemers en van tamboers en trompetters van „Excelsior" te Goes. Na de koffiepauze is er gelegenheid voor felicitaties. Aan de genodigden wordt op het middaguur in het Thoolse stadhuis een „lopende" lunch aangeboden. Om half twee komen de collegawerknemers van de Goesse werkplaats de nieuwe dependance in Tholen bezichtigen en vindt een rondgang door Tho len plaats van het tambcer- en trompetter- corps. Om 3 uur word zelfs nog een muzi kale show door „Excelsior" gegeven op het sportterrein met medewerking van een ma- jorettepeleton. 's Avonds is er ook mede werking van de Kon. muziekvereniging „Concordia'' uit Tholen. VEILIG VERKEER Dit jaar werd door de afdeling Tholen van Veilig Verkeer een cursus gehouden in het verenigingsgebouw. Er waren vijf avonden mee gemoeid en de lessen werden gegeven onder leiding van dhr. J. van Olffen 32 cursisten namen er aan deel. De reeds verworven kennis werd aangevuld of gecorrigeerd, waarbij dia vertoning er belangrijk toe bijdroeg om de zaken zo dui delijk mogelijk vcor te kunnen stellen. Ge bleken is dan ook, dat degenen, die al lang een rijbewijs hebben en dagelijks aan het ver keer deelnemen van een dergelijke cursus nog heel wat op doen. Het bestuur is dan ook voornemens volgend seizoen opnieuw een dergelijke cursus te organiseren. Bij de eindles werd na afloop door dhr. J. van der Male namens de cursisten aan docent Van Olffen een geschenk aangeboden en ook dank gebracht aan het bestuur vcor het ge nomen initiatief. Die erkentelijkheid was er eveneens van bestuurszijde voor dhr. van Olffen en de door de cursisten getoonde belangstelling. GROEI VAN DE NUTSSPAARBANK GROTER DAN VORIGE JAREN. De groei van het tegoed aan inleggers kapitaal van de Stichting Nutsspaarbank te Tholen is in 1969 groter geweest dan in alle voorgaande jaren van haar bestaan. Het tegoed groeide met 15% tot boven 6 miljoen nl. f 6.109.339,31, Het totale overschot be droeg bijna f 800.000,-. Het totale aantal spaarders steeg met 9% tot 3451, het aantal behandelde posten met 34%. tot 21484. De totale omzet bedroeg 9,5 miljoen gul den. Vele werknemers, die hun loon of salaris via een bank moesten gaan ontvangen, wis ten de weg naar de nutsspaarbank te vin den. Het aantal spaar-giro-rekeningen steeg van 178 op 1 januari 1969 tot 330 op 31 de cember van dat jaar. Ook de diverse termijnrekeningen waren aan sterke stijging onderhevig, als gevolg van het meer rentebewust worden van het spaarderspubliek. Sedert 1 april 1969 wordt de inleggers-ad, ministratie via de computer van de Spaar bank Rotterdam verwerkt Het overgrote deel van de uitgaande giro's, welke in omvang steeds tcenemen, wordt via het Coöpera tief Beleggingsfonds voor spaarbanken ge leid. HET TWEEDE KAMER, EINDVERSLAG VAN THOOLSE HERINDELING. EEN ZWARTE VERKEERSWEEK VOOR THOLEN. TWINTIG-JARIGE INWOONSTER DODELIJK VERONGELUKT, ZEVENTIG-JARIGE VOSMEERDER LIET OOK HET LEVEN. DISCUSSIE ROND HET SMERDIEKSE BEJAARDENTEHUIS. MAAR DE SOOS KREEG ER EEN EXTRAATJE. IN STAVENISSE TON VOOR BOUWRIJP MAKEN VAN GRONDEN. WAT IN 1940- 1945 ÓÓK GEBEURDE. MORGEN IS ER DONORSAVOND IN DE SMALSTAD. VOLOP WERKGELEGEN, HEID IN EN ROND DE STREEK. SMERDIEK HEES DE KAMPIOENS- EN PROMOTIEVLAG. Wij beseffen de omvang van ons bezit pas op het moment van het verlies. DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA'S, Willen degenen, die de krant per post ontvangen en tot dusver het abonne mentsgeld voor het eerste half jaar 1 9 7 0 nog niet hebben vol daan, dit thans direct doen door over schrijving op postgiro no. 12 44 07, t.n.v. Eendrachtbode Tholen. Let wel, het gaat slechts om de enke ling, die het eerste halfjaar abonne ment niet betaalde. Zonder ontvangst daarvan binnen 14 dagen zijn we genoodzaakt hen van de lijst af te voeren. De toevertrouwde gelden zijn voor 60% belegd in hypotheken, vrijwel uitsluitend in onderpanden op Tholen en omgeving. De Nutsspaarbank Tholen werkt op vele terreinen nauw samen met de zuster-spaar- banken binnen het Deltagebied en landelijk gezien als onderdeel van de Nederlandse Spaarbankbond. In dit verband is het be stuur een grcot voorstander van de door deze Bond voorgestelde kringen-organisatie, welke zeker zal bijdragen tot een grotere ho, mogeniteit tussen de aangesloten spaar banken. De balans per 31 december 1969 geeft een totaal aan activa en passiva van f 6.320. 966,47, een totale reserve van f 194.731,38. In de vergadering van het bestuur dd. 4 april 1970 werden de jaarstukken goedge keurd. ONTSPANNINGSAVOND ST. JOSEPH Bij gelegenheid van de jaarlijkse feestavond van de R.K. Toneelver. „St. Joseph", die vrijdag jl. in de zaal van dhr Mees werd gehouden, is dhr. C. A. van Dorst gehuldigd in verband met zijn 25-jarig jubileum als voorzitter. Bestuurslid C. W. de Leeuw vertolkte de dank der leden voor al hetgeen de voor zitter in de loop der jaren voor de vereniging heeft verricht. Het was hem niet gauw te veel. En ook in minder gunstige tijden kon de vereniging on der zijn leiding het hoofd boven water hou den. Als blijk van waardering kreeg de ju bilaris een zilveren schaal aangeboden en ontving mevr. van Dorst-van Tilburg een bloemstuk. Bij zijn dankwoord sprak dhr. van Dorst de hoop uit neg vele jaren de vereniging van dienst te kunnen zijn. Op het programma stond verder een diner terwijl de avond met een bal werd besloten. VOETBAL-UITSLAGEN Het tweede elftal van Vosmeer heeft de thuis-wedstrijd tegen DOSKO IV met 2-2 gelijk gespeeld na een 1-0 voorsprong bij de rust. Beide Vosmeerse goals werden gescoord door J. Hommel. Het 3e elftal verloor uit met 3-0 van MOC-V. De A-junioren wonnen uit van een DOSKO A-team met 4-0 en de B-junioren wonnen thuis met 9-0 van Val Aan-B.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1