Zaterdag viert negentigste thoohe tweeling verjaardag Plaatselijk Nieuws Gereformeerde predikant nam afscheid van Anna Jacobapolder De oudste in ons land Sportvisser bij St.-Philipsland verdronken Deze week „Dominee gaat, maar Jezus komt" THOLEN OUD-VOSSEMEER ST.-ANNALAND 26ste jaargang no. 19 2 april 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Abonnementsprijs f 4,75 per half jaar, per post f 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm BTW. Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent Spierinkjes t/m 20 woorden f 2,50 BTW. 't Is toch watnegentig jaar, ik kan het zelf niet geloven, zegt Margaretha van der Male, het jongste deel van de oudste Neder landse tweeling. En dit keer is haar leeftijdsgenote en zuster Cornelia het werke lijk voor honderd procent met haar eens. Dat gebeurt niet zo vaak, want tweelingen mogen eikaars gelijken zijn, het betekent nog niet, dat ze ook één van zinnen zijn. Integendeel, de grootste genegen heid blijkt uit het graag verschillende meningen hebben. En dat hebben de gezusters negentig jaar, overigens in goede harmonie, weten vol te houden. Daarom ook wonen ze in verschillende gemeenten op Tholen, zelfs in verschillende tehuizen. Maar toch een echte tweeling. De ene in Ten AnkerCornelia, De andere in De Schutse, Margaretha. Op dezelfde dag, op zaterdag 4 april hopen ze de negen kruisjes aan te tekenen. Feest voor alle inwoners van Ten Anker en voor alle inwoners van De Schutse. En de Thoolse streek wenst de dames alvast een goede dag toe. Met hartelijke felicitaties bij dit uniek gebeuren. Het levenspad van de tweeling Van der Male begon vrijwel gelijktijdig. Nou ja, er lagen enkele minuten tussen de geboorte van Cornelia en Margaretha. Maar wat maakt dat uit op negentig jaar. En dat levenspad begon aan de Kortedijk in Nieuw Vossemeer, in het Brabantse, op een steen worp afstand van het Zeeuwse. Het was 4 april 1880, omstreeks 8 uur 's morgens. Van de twaalf kinderen - later kwam er nog een tweeling - uit het gezin Van der Male zijn er nog vijf in leven. De oudste daarvan is de 96 jarige Jacob, wonende in het bejaardentehuis te Sprang Capelle. In vergelijking met tegenwoordig werd het een armpedige jeugd in Nieuw- Vossemeer, waar toch nog wat aan leren werd gedaan. Op 14 jarige leeftijd ging de tweeling in Steenbergen in betrekking. Cornelia in de keuken, Margaretha zorgde voor de linnen kamer. „Twee struise meiden", zei men in die tijd, die later hun vleugels uitsloegen over de Eendracht om in het Thoolse land, in Tholen zelf, het eigen nest te bouden. Cornelia gaf als oudste daarbij de toon aan. „Dat heeft ze altijd nog gedaan", weet Margaretha wat vinnig op te merken. „Het was nu eenmaal de oudste"! zei vader altijd. Op 29 mei 1902 trouwde Cornelia van der Male met Jan Schot uit Tholen. Jan Schot de kleermaker (van de Hoogstraat, later wonend aan de Molenvlietseweg), kleermaker, maar ook barbier, ook drogist, ook handelaar in rookartikelen. En zo werd Conelia winkelierster. BRUILOFT 2 Van een bruiloft komt een bruiloft. De tweeling Van der Male dacht er precies zo over en paste het. bekende spreekwoord toe. Op de bruiloft van Cornelia, leerde Marga retha Jacob Goedegebuure kennen, een vriend van Jan Schct, de bruidegom van Cornelia. En twee jaar later was er opnieuw feest in huize Van der Male. opnieuw was een Tho- lenaar aan de Bondrachthaak geslagen. Bleef het huwelijk van de oudste der twee lingen kinderloos, dat van Margaretha werd met vier kinderen gezegend. Geen wonder dat ze nu al over-overgrootmoeder is. En Cornelia al over-over-tante. Margaretha hield het na het overlijden van haar man nog lang alleen uit. Maar teen ze anderhalf jaar geleden de kans kreeg mede De Schutse in Sint Annaland te helpen bevolken, waren beiden weer op hetzelfde niveau gekomen als bij de geboorte. Beiden in een tehuis. Bei den in het Thoolse land. Laat alsjeblieft naar buiten geen kwaad woord horen over „zuster Engelvaart" de directrice van Ten Anker, maar houdt uw kritiek ook maar achterwege over de lei dinggeefster van De Schutse. Zo zijn Cor nelia en Margaretha wel. Naar buiten niet roddelen. Af en toe intern wel eens wat mopperen. Dat hoort er bij. Om aktief te blijven. Het houdt gezond. Evenals de gort opgaan, als het weer het toelaat. Als men de negentig jaar wil meerekenen mogen de tweeling zich nog in uitstekende gezondheid verheu gen. Nou ja, het wandelstokje is er tegen woordig wel bij. Maar met minder kruisjes is dat vaak ook al nodig. En het breiwerkje mag uit beider handen paar nog volop worden bekeken. „Haken en breien", het is ons van kindsaf met de paplepel ingegeven, beamen de ge zusters. Cornelia heeft al heel wat spreien voor de kerk in Tholen afgeleverd.. En Margaretha mag nog even graag wat handwerk vasthouden. Nee, ze lopen de tehuis-deur bij elkaar niet plat. Voor het maken van de foto waren ze wel weer even bij elkaar. En ze hopen dat na 4 april ook te doen. Op de verjaardag zelf blijft ieder in eigen bejaardenhome. Met ongetwijfeld een stroom van kaartjes uit de strek. Van bekenden, waarschijnlijk ook van onbekenden. De be woners van beide tehuizen zullen wel voor de entourage zorgen. Niet met uitbundig feesten, want alle zijn die leeftijd te boven. Ook de negentig jarige tweeling. Wel volop dankbaarheid dit te mogen be leven, wel een enthousiast meeleven van het tehuis, ook een meeleven van de gehele streek, want onze tweeling is voor de negen tigste keerjarig! Dominee P. Torenbeek heeft zondagavond afscheid genomen van de gereformeerde kerk in Anna-Jacobapolder wegens zijn vertrek naar Hoogeveen. Als tekst had hij Open baringen 3:10 gekozen. 'Afscheid nemen is weemoedig, het is een beetje sterven', aldus Ds Torenbeek. 'Een afscheid op Pasen mag niet overheersend zijn, want Jezus komt. Wat voor toekomst hebben wij? Er gaan stemmen op dat de kerk haar tijd heeft gehad. Een verlammende ge dachte kan je dan bekruipen: waar werk ik voor Er is een neiging tot krampachtig heid. Jezus moet het echter doen. Hij zegt: Gij hebt kleine kracht, gij hebt mijn woord be waard. Bij de gemeente van Filadelfia wist men dat, en daar was geen krampachtigheid. Jezus is indrukwekkend, en die gedachte is nooit beschamend. Deze gemeente heeft de moed en de durf. Jezus leeft en Hij komt. Als we twijfelen, is dat twijfelen aan de toe komst van Jezus. Bepalend moet zijn, dat Jezus komt. Het gaat om een levensnood zaak. Jezus zegt: Waar hoop is, daar is leven. Wat voor betekenis heeft het geloof te bewaren? Bewaren heeft alleen een functie met het oog op de toekomst; dat je weet dat Jezus eenmaal komen zal. De kerk die naai de toekomst ziet, is een levende kerk. Er is ook een gelovige bezorgdheid. Wij leven in de bekoring van een indrukwekkend heiden dom; buiten heeft niemand ons gebed ge hoord. Maar Jezus zegt: Ik zal u bewaren. Als u naar de toekomst uitziet, zult u Mij ook zien. Dominee gaat, maar Jezus komt', aldus de scheidende gereformeerde predikant van Anna-Jacobapolder_ In Ons Dorpshuis namen daarna velen persoonlijk afscheid van het predikantsgezin. Tijdens de kerkdienst werden er geen toe spraken gehouden. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr Th. A. Bos, tel 01660 - 542 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland dr H. Menger, St. Philipslands tel. 01677—500 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse dr. A. C. J. Noteboom, Sint Annaland tel. 01665—400 DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 4-5 april Zr. v. Bruinessen O-Vossemeer Telefoon 01667-476 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe- nisse Sint Annaland. 4-5 april Zr. de Smit Sint Maartensdijk Telefoon 01666-548 PASTOOR AFWEZIG t De pastoor van Tholen zal afwezig zijn van 30 maart tot en met 8 april. In noodgevallen opbellen 01667-327 en bij geen gehoor 01666-795. HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. Met medewerking van de streekredactie Brabants Nieuwsblad hier de foto van de oudste Nederlandse tweeling Margaretha de jongste (links) en Cornelia van der Male (rechts zaterdag negentig jaar. Week van 5 Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag tot en met 11 april 15.40 16.15 3.10 3.50 4.30 - 5.12 5.48 6.24 7.00 16.55 17.35 18.14 18.50 19.25 6 april Nieuwe Maan te 5.09 uur SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 13 april a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. POSTDUIVEN Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend, dat het ingevolge artikel 92a der Algemene Politieverordening van Tho len, verboden is, gedurende een telken jare dour burgemeester en wethouders vast te stellen periode, postduiven anders dan op- gehokt te houden. Deze ophekperiode is voor 1970 door hun college vastgesteld voor het tijdvak 29 maart tot en met 9 mei. Op grond van artikel 7 van genoemde verordening is van het verbod, vervat in artikel 92a, ontheffing verleend ten aanzien van: a jonge duiven, broed 1970; b postduiven, eigendom van georgani seerde duivenhouders, na 17.30 uur, als mede gedurende deelname aan opleer- en wedvluchten. COLLECTE De collecte voor het reumafonds heeft hier f 1530,83 opgebracht, waarvoor de or ganisatoren de gevers bijzonder dankbaar zijn. POLITIENIEUWS Een loslopende hond heeft hier een eend en een krielkip doodgebeten. De eigenaar van het dier regelde de schade. Voetballende jongens schopten in de Mach. teld van Gelrestraat een ruit in van de kleu terschool, maar zij waren zo sportief dit bij de politie te komen vermelden. WEEGBRUG AFGEBROKEN Een vertrouwd beeld op de haven is het „slachtoffer" geworden van de moderne transportmiddelen. Vroeger stonden er zelfs twee op de haven, maar nü is de 75-jarige weegbrug onder de slopershamer gevallen. De laatste jaren werd deze al veel minder gebruikt doordat veel produkten per vracht auto vervoerd worden in plaats van per schip. Voor het wegen is men nu geheel aangewezen op de weegbrug in Mosselhoek, die buiten de bebouwde kom staat. THOOLSE DAMCLUB UITSLAGEN 2 maart B. Schot - B. Polderman 2-0 M. Schot - D. Verburg 2-0 P. v. d. Velde - K. Droogers 2-0 S. de Korte - J. de Rijke 0-2 S. de Korte - C. de Jong 2-0 UITSLAGEN 9 maart D. Verburg - S. de Korte 0-2 Chr. v. Splunter - D. de Vos 0-2 VvA. Boogerd - B. Schot 0-2 B. Polderman - K. Droogers 1-1 UITSLAGEN 16 maart D. de Vos - C. de Korte 2-0 J. de Rijke - D. Verburg 2-0 W. A. Boogerd - M. Schot 2-0 B. Polderman - B. Schot 2-0 K. Droogers - P. v. d. Velde 1 - 1 Chr. v. Splunter - C. de Jong 0-2 De 67-jarige ongehuwde Jacs. van Laer- hoven uit Schijf bij Zundert is zondag bij Sint-Philipsland verdronken Toen de sportvisser 's avonds niet thuis kwam, waarschuwde zijn familie de politie, die aan de dijk van de Prins Hendrikpolder een onbeheerde personenauto vond, die daar al vanaf zondagmiddag stond. Maandagmor gen om elf uur werd er onder leiding van opperwachtmeester G. C. van Fclius op de schorren naar de sportvisser gezocht. Na een uur zoeken vond men het stoffelijk over schot aan het einde van de geul bij de situa- tiesluis, waarna het naar het lijkhuisje in Sint-Philipsland werd gebracht. COLLECTE De vorige week gehouden collecte voor het Nationaal Reumafonds heeft alhier f 435,30 opgebracht. DIA'S BIJBELVERSPREIDING VOOR BEJAARDEN De dames van het V.V.H. organiseren vol gende week woensdag om half drie een ont spanningsmiddag voor de bejaarden. Iemand van het Ned. Bijbel Genootschap zal aan de hand van dia's een en ander vertellen over de Bijbelverspreiding in Afrika OPENING SHOWROOM Burgemeester A. M. van Engelen heeft vorige week donderdag opnieuw een winkel pand geopend. Ditmaal ging het om de nieuwe show room van bromfietsen en motoren, welke dhr. J. A. van der Zande heeft ingericht in het pand Kalisbuurt 59, dat hij tevoren reeds als pakhuis in gebruik had. Deze ruimte, een voormalige woning, voldeed echter niet aan het gestelde doel. Men had dringend behoefte aan een grote ruimte waarin een ruime sor tering van artikelen op aantrekkelijke wijze kon worden getoond. Daartoe is de oude woning van binnen geheel uitgebroken en is een expositieruimte beschikbaar gekomen van plm 5J/£ bij 8 meter. De nadruk moest vallen op goede zichtbaarheid voor het pu bliek en daartoe is de gevel voorzien van een bijzondere grote spiegelruit van ruim 5 bij 2 meter. Fraaie moderne lampen staan er borg voor dat alle artikelen, tot achterin de ruimte van de straat af goed zichtbaar zijn. Tijdens de officiële opening werden bij zonder veel bloemstukken aangeboden. De bromfietsen zijn dus letterlijk in de bloe metjes gezet, wat een feestelijke indruk geeft Er is veel belangstelling van het publiek. EEN STREEKFELICITATIE VOOR NEDERLANDS OUDSTE TWEELING. IN SINT-MAARTENSDIJK GAAT ER EEN VERFJE OVER. MAAR L.T.S DIRECTEUR VREDEVELD GAAT VERTREKKEN. EN HET ROODE KRUIS VERWACHT OP 10 APRIL VEEL BLOEDGEVERS IN SINT-MAARTENSDIJK. INGEDIENDE LIJSTEN VOOR DE RAADSVERKIEZING. WAT 25 JAAR GELEDEN OPENBAAR WERD. SINT-ANNALANDS OUDE SCHOLEN ZIJN MET DE GROND GELIJKGEMAAKT. POORTVLIET'S HERDEN KINGSPROGRAMMA. SMERDIEK HEEFT NOG ééN PUNTJE NODIG. (O, die jeugd van tegenwoordig) Er zijn meer slechte ouders, dan slechte kinderen. r DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF PAGINA'S. RAIFFEISENBANK MET SPECTACULAIRE GROEI. Zes en dertig leden van de 629 presen teerden zich op de vorige week in hotel „Havenzicht" gehouden ledenvergadering van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Sint- Annaland". Ze hoorden van voorzitter A. A. Geluk dat zich al na 1945 een gestadige en in menig jaar snelle groei had voor gedaan, maar dat voor 1969 zelfs kan wor den gesproken van een spectaculaire omzet- en postenstijging. Liep de omzetstijging in de na-oorlogse jaren zo tussen de 3 en 5 miljoen, van 1968 op 1969 was dat niet minder dan tien miljoen gulden en kwam men op een totaal van f 79.216.427,of per werkdag gerekend op zo'n f 80.000, vanuit en naar de bank. De heer Geluk had zich met een bizonder welkomstwoord gericht tot de erevoorzitter C. J. J. Kooijman en het erelid J. J. Mossel man. Hij wees er verder op, hoe het balans- cijfer tot 14J^2 miljoen gulden was genaderd en ongetwijfeld waren gunstige uitkomsten van enkele teelten in de land en tuinbouw aan de groei niet vreemd, terwijl trou wens de gehele Sint Annalandse samenleving zich voor wat de economische handel be treft op de bank richt. De uitgebreide diensten, ook met betrek king tot girale salariëring hebben bewezen inslag te vinden, de goede dienstverlening is met succes bekroond, waardoor mede de dagboekposten weer zijn gestegen van 95.364 tot 108.687. Ook het rentepeil steeg behoorlijk. Toen het landelijk op 6J^% kwam werd gepubliceerd, dat een historisch hoogtepunt was bereikt, maar enkele weken geleden werd een lening uitgeschreven met een rente tot 8J-^ De sterke lastenverzwaring voor de bedrij ven door lonen en prijzen betekenen een zware druk, waarbij de industriële sector nog zo het een en ander in de prijs kan ver disconteren, maar waarbij met name de land- en tuinbouw maar moet afwachten, wat de vraag (en daardoor de prijs) voor zijn produkt zal zijn. Het is noch voor de industriële- en mid denstandssector, laat staan voor de agrari sche bedrijven eenvoudig om tot de ge wenste besparing te kunnen komen om weer tijdig nieuwe investeringen te kunnen doen. Ondangs welvaartgercep balanceert het eco nomisch bestel op een gespannen koord, waarvan geen moment de aandacht kan wor den afgelegd of het brengt ten val. Dit alles neemt niet weg, zo besloot dhr. Geluk, dat het voor onze bank, blijkens de cijfers in het toegezonden jaarverslag een gunstige periode was, waarvoor we dank brengen aan degenen, die dit gezamelijk belang blijven inzien. Hierna werd door directeur A. D. Goede gebuure de rekening en balans toegelicht. Dat er sedert september 1968 tot nu 2,5 miljoen bijgespaard is kwam niet eerder voor in een zo korte periode. Het totaal kwam van 10 miljoen vorig jaar op nu 12,5 miljoen gulden. Er werd een half miljoen gul den aan rente bijgeschreven op de boekjes van de spaarders. De gemaakte winst van f 29.806,32 werd voor het grootste deel naar de algemene re serve gebracht. Er waren 3143 spaarrekeningen tegen over vorig jaar 2993, rekeninghouders 550 met een stijging van 40, het aantal voorschot nemers bleef met 155 gelijk, evenals het aantal leden (629). In het bestuur werd de heer C. J. C. Boot herkozen. Bij de Raad van Toezicht had de heer J. P. Kloet te Sint Maartensdijk zich niet meer herkiesbaar gesteld. De voorzitter bracht hem dank voor wat hij in deze functie gedurende 15 jaar voor de bank had gedaan via een rustige, gewaardeerde in spraak en overhandigde hem een envelop met inhoud. Dankwoorden tot het scheidende commissielid kwamen er ook van de voor zitter van de Raad, de heer N. M. Hage, die er aan herinnerde hoe de heer Kloet op 29 maart 1955 was benoemd en met name sinds 1955 een stormachtige ontwikkeling van deze bank meermaakte, wat onder an dere blijkt uit de gestegen omzet van 14 naar 79 miljoen gulden. Dit jaar was er ten aan zien van het spaargeld met een stijging van 2 miljoen zelfs een bizonder grote sprong. Met veel waardering gewaagde dhr. Hage van het commissiewerk door dhr. Kloet. In deze vakature werd voorzien door verkiezing van G. Heijboer, die door dhr. N. M. Hage in het college werd verwelkomd. Ook ten aanzien van het Boekhoudbu- reau, dat nogal met personeelsmoeilijkheden kampte in het afgelopen jaar, is er een duidelijke groei waar te nemen. Voor 271 personen werd de belastingaangifte ver zorgd, voor 64 de gehele boekhouding, voor 21 de loonadministratie en van 37 cliënten de BTW aangifte. Op een vraag werd nog eens door de direc teur dhr. Boot toeglicht dat deze stichting weliswaar ressorteert onder het bestuur van de Raiffeisenbnk maar dat de bemoeiing van dat college zich beperkt tot personeelsbe- noeming, inrichting kantoren, kortom de su pervisie heeft voor het algemeen beleid, maar geen inzage neemt van de bescheiden van de cllëntele, dat beperkt blijft tot di rectie en personeel van het boekhoudbureau zelf Na de rondvraag, waarvan geen gebruik werd gemaakt, werden door dhr. G. van de Broek nog een paar filmpjes vertoond, o.a. van werkend West Europa en Zuid-Afrika's wildpark. LEDENVERGADERING KLEUTERSCHOOL Achttien leden waren vorige week dinsdag aanwezig op de ledenvergadering van de chr. kleuterschool, die in het ned. herv. ver enigingsgebouw werd gehouden. Na opening door de voorzitter volgden de notulen en het jaarverslag van de secretaris. Hieruit bleek dat men een legaat van duizend gulden van wijlen mevr. Heijboer-Oudesluijs had gekregen. De penningmeester liet weten dat er in 1969 f 85.090,17 is ontvangen en f 81.631,39 is uitgegeven, zodat het saldo f 3459,08 was. De kascommissie constateerde een juiste

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1