Pasen Plaatselijk Nieuws Eindverslag ponlief Toch gemeenteraads verkiezingen in juni Deze week Pasen Eierenjschilderen THOLEN OUD -VOSSEMEER ST.-ANNALAND 26ste jaargang no. 18 26 maart 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Abonnementsprijs f 4,75 per half jaar, per post f 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm -f- BTW. Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent Spierinkjes tlm 20 woorden f 2.50 -j- BTW. Goede Vrijdag. Daags voor het Paasfeest. Op de sabbat mochten er geen lijken aan het kruis hangen; voor de rest van de week wel. Pasen. Maria Magdalena bleef buiten bij het graf staan wenen, zelfs toen Jezus bij haar stond, want ze zag Hem niet, maar meende dat het de tuinman was. God is dood. Kan niet. Dan is die god geen God geweest. Niemand weet het. Er is alleen GELOVEN. Ik geloof in God, levend van en tot in eeuwigheid; mens geworden, de menselijke dood gestorven, maar dan moet Hij ook weer uit die dood zijn opgestaan, want een dode god is geen God. Of ik geloof niet in een God. De joden waren ook in Christus tijd Godsdienstige mensen. De groep, welke dag-in dag-uit redetwistte over de heilige wetten, bindende voorschriften en de komende Mes sias, welke minachtend neerzag op niet-gelovigen en hun groep als de ene ware zag, vervolgde, martelde en doodde Jezus, zorgde voor de Goede Vrijdag. Zij meenden klaar te zijn. Alleen nog even dat lijk van het kruis halen, want morgen is het sabbat, zondag; en die dag moet vooral niet onthei ligd worden. Vele christenen in onze tijd zijn Godsdienstige mensen. Er zijn groe pen en groepjes, welke dag-in dag- uit redetwisten over heilige wetten, bindende voorschriften, de werke lijke Messias, minachtend neerzien op niet-gelovigen en hun groep als de ene ware erkennen endesnoods vervolgen, martelen (de bekommer de) en Jezus doden. Er zijn gelovigen, die zo wenen en treuren, dat ze niet eens Jezus naast hen, ontdekken, maar menen dat het maar een blanke, zwarte, ras- of soortverschillend mens is, of maar zo'n doodgewone tuinman. Goede Vrijdag maken is niet zo moeilijk. We maken het dagelijks. De ene mens doodt de ander, in geest, woord, daad, vaak zelfs me nend daarbij gelovig en Godsdienstig te zijn. Pasen rnaken, dat is héél, héél moeilijk. Dat vraagt niet offers van anderen, maar van jezelf. Niet neer zien op anderen, andersdenkenden, andersgerichten, andersgelovend, maar neerzien op jezelf, jezelf ken nend en Jezus herkennend. Pasen is positief, 'n Goed Pasen gewenst. De vaste commissie van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer is met betrek king tot het herindelingsvoorstel Tholen van minister Beernink tot een eindverslag ge komen. Dat gebeurde dinsdag. Zender thans (dinsdagnacht) de letterlijke tekst van dat verslag (mogelijk vindt u het nog elders in dit nummer) reeds onder ogen te hebben, kan uit de ons bekende gegevens wel worden geconcludeerd, dat het voorstel thans Ka- merrijp is. En dat voorstel is de ene ge meente op Tholen. De commissie is na de openbare zitting van 9 februari 1970 bevredigd voor wat haar verzoek betreft ten aanzien van de bestuurlijke organisatie. Ook van die 9e februari werd door ons een samenvatting gegeven. Die bevrediging betekent, dat aan de des tijds door Van Beek, Bode, Schakel inge diende nota met betrekking tot bestuursraden een voldoend ministerieel antwoord is ont vangen. In dit eindverslag meent het com missielid Wiebenga nog te moeten vragen naar een mogelijke begeleiding door gedepu teerde staten ten aanzien van wijkraadvor ming. De commissie herinnert er aan, hoe bij de motie Van Beek consorten ook werd gevraagd zo mogelijk het voorstel nog te behandelen voor het reces 1969 en de com missie hoopt dan nu maar dat het voor 1970 het geval zal zijn. In grote lijnen komt de inhoud van het eindverslag wel hierop neer. Dit betekent dat er weinig meer in de weg staat voor minister Beernink om het wetsvoorstel met spoed in de Kamer te brengen. Hoe het zij, de wat men kan noemen „op positie" in de Kamercommissie met betrek king tot het voorstel van de minister heeft het hoofd in de schoot gelegd. Het voorstel staat open voor de alleszins democratische kamerbehandeling. Binnen afzienbare tijd. Wellicht nog ruim voor het zomerreces. Het voorstel om van de zeven Thoolse gemeenten één gemeente te maken. Wie zich ook nu nog aan andere mogelijkheden vast klampt lijkt ons niet meer te zijn dan een strchalmgrijper. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. W. A. de Looze Oud-Vossemeer tel. 01667—400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland Dr. Boomsma - Telefoon 01676-545 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse dr. J. M. v. d. Bel, Sint Maartensdijk, tel. 01666—400 DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 28-29 maart Zr. Gersom - Tholen Telefoon 01660-620 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe- nisse Sint Annaland. 28-29 maart Zr. Rietdijk - St. Annaland Telefoon 01665-431 PASTOOR AFWEZIG De pastoor van Tholen zal afwezig zijn van 30 maart tot en met 8 april. In noodgevallen opbellen 01667-327 en bij geen gehoor 01666 - 795. HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. week van 29 maart tot en met 4 april Zondag 7.30 20.00 Maandag 8.20 20.50 Dinsdag 8.28 22.15 Woensdag 11.00 23.54 Donderdag 12.40 Vrijdag 1.15 13.50 Zaterdag 22.20 14.50 30 maart Laatste Kwartier te 12.05 uur 6 april Nieuwe Maan te 5.09 uur SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 6 april a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte- kamp 5. „DOOR LIJDEN TOT HEERLIJKHEID" Dit is het thema van de PAASZANG- DIENST 1970, die weer op tweede paasdag in de gereformeerde kerk aan de Doelweg zal worden gehouden. Evenals vorige jaren staat samenzang in het gevarieerde programma centraal. Voorts zal het inmiddels bekende Gereformeerd ge Het is vrijwel zeker, dat de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenten op Tholen, waarvoor een herindeling staat te wachten, toch normaal doorgang zullen vinden. Minister Beernink deed het voorstel om via een wetje de moge lijkheid te krijgen gemeenteraadsverkiezingen uit te stellen voor die gemeenten, waar binnen twee jaar bestuurlijke verandering te wachten staat. De vaste commissie van Binnenlandse Zaken heeft echter dinsdag in haar vergadering besloten het ontwerp niet te behandelen als een noodwetje, maar het onderwerp, waaraan toch heel wat is verbon den volledige aandacht te schenken. De commissie acht de behande ling op korte termijn van het ministeriele voorstel onjuist, gezien de ingewikkelde problemen hieraan verbonden. Het voorstel zal nu als reguliere wijziging van de Kieswet worden behandeld met de daaraan inhaerente vorm van onderzoek, enz. Het betekent dat tot zolang de mogelijkheid aanwezig is, dat ge meenten op korte termijn tweemaal achter elkaar raden moeten kiezen. In dit geval lijkt dat zo te zijn voor de gemeenten op Tholen. De commissie heeft verder besloten deze zaak eerst na de raads verkiezingen van 3 juni in een permanent verslag te brengen en acht het voorts wenselijk terzake in overleg te treden met de Ver eniging van Nederlandse Gemeenten. Zowel kandidaatsstelling als gemeenteraadsverkiezing zal op Tholen dus volgens deze gegevens normaal doorgang kunnen vin den. mengd zangkoor onder leiding van de heer Iz. Riedijk medewerking verlenen. Naast dit koor voor volwassenen zingt ook een kinderkoor; dit keer bestaande uit jongens en meisjes. Zij zullen begeleid wor den door een blokfluitensemble verschillende 'iederen ten gehore brengen. De bekende programmapunten schriftlezing, deklamatie en solozang ontbreken niet. De samenzang zal door orgel en ten dele door trompet wórden begeleid. Deze speciale dienst begint om tien uur. (Kerk gaat om half tien open). Allen zijn van harte welkom. ZELDZAME OUDERAVOND De jaarlijkse openbare basisschool „reü nie" is dinsdagavond een bizonder geslaag de bijeenkomst geworden. Niet eerder is door zoveel leerlingen een zo Interessant en omvangrijk programma gebracht als op deze „grote avond", zoals ze in de volks mond heet, werd geboden. Vrijwel elk onderdeel kreeg een reuze onthaal, maar daarbij waren toch nog een paar uitspringers. Het programma begon, na opening, met het toneelstukje „Jongetje vermist", dat een zo goede vertolking kreeg dat het zelfs voor de spelers en speelsters moeilijk was om niet in het bijzondere plezier dat er voor het publiek inzat, mee te doen. Men moest z>ch soms krampachtig „goed" houden. Daarna kwam een accordeonclub aan bod onder leiding van mevrouw Zwaam-Duiven- dijk, waaraan duidelijk een goede repetitie- tijd vooraf was gegaan. Duidelijk was hier bij ook de gunstige invloed die er van de Thoolse muziekschool uitgaat. Ze heeft voor de muziekstuderende liefhebbers een belang rijke functie in de gemeente. Na de pauze was er de musical „De wonderlijke machine van professor Knap", opgevoerd door een groot aantal leerlingen. Professor Knap, vertolkt door Jaap Schot had een machine uitgevonden, waarhij men sen uit een ver verleden weer in het heden kwamen. Men kon dan kiezen, wie men wilde hebben. Mej. Rozelaar (Marien Bos) had als hoofd van een school voorkeur voor een troubadour Het lukte en de troubadour kwam er in de pers son van Arné van de Boom. Verder ook holbewoners uit het stenen tijd perk via de knappe tijdmachine van prof. Knap. Zodra de omstanders, die alles voor hun ogen zagen gebeuren, in paniek dreig den te geraken, zorgde de commissaris (ge speeld door Ine Beukelaar) voor handhaving van de rust. Er kwam echter plotseling een defect aan het apparaat van de prof. en onder veel echt geflitst en geplof ging de zaak in mekaar. Diepbedrcefde dorpsbewoners, maar vooral een ontstelde juffrouw Rozelaar, die genegen heid had opgevat voor de knappe trouba- doer en een geheel verslagen professor was het gevolg. Een hond had namelijk zijn for mule van de machine verwerkt en zo ging elke illusie in rook op. Een prachtige ver tolkte musical, die enorm veel succes oogstte, maar waaraan dan ook zowel het een en ander te doen was geweest, met name door de heren Hoek, Dijke en Kousemaker. Het geweldig applaus zal hun vele moeite vooraf hebben doen vergeten. Bemoedigend voor de organisatoren was voorts te bemerken, dat b en w de raads vergadering hadden vervroegd, zedat en burgemeester Van Boeijen en wethouder Jansen evenals de goed gevulde zaal van het programma hebben kunnen genieten. BOTSING Maandagmiddag omstreeks 13.00 uur kwa men op het kruispunt Vossemeersepoort- Ten Ankerweg weer twee personenauto's met elkaar in botsing. De automobilist J- v. d. H. uit Sint Maartensdijk verleende geen voorrang aan de zich op de prov. weg be vindende auto, bestuurd door mevr. M. O. den E. uit Sint Maartensdijk. Er was aan beide wagens flinke schade. BROMMERS Zaterdagavond even na elven kwamen twee bromfietsers met elkaar in botsing, toen niet voldoende rechts werd gehouden. Het gebeurde op de Eendrachtsweg en de bestuurders waren P. G. uit Tholen en C.P. uit St. Maartensdijk. Ze kwamen met de schrik vrij, maar wel ook flinke materiele schade. TIENJARIG BESTAAN PLATTELANDSVROUWEN Met 60 leden was er maandagavond 23 maart in hotel Zeeland een goede opkomst voor viering van het tweede lustrum der Thoolse afdeling van de Bond van Platte landsvrouwen. Het werd vooral een geslaagde avond door de demonstratie met modepruikjes en de feestelijke broodmaaltijd. Verscheidende dames lieten zich graag een pruikje opzetten keurig gekapt door mevr. v. d. Berg en terzijde gestaan door haar man, die voor een uitgebreide collectie had gezorgd. Tijdens de broodmaaltijd werd door de aanwezigen beurtelings aan een collega ge werkt. Men scheurde en plakte enthousiast met als eindreslultaat een grote plaat met een bonte mengeling van kleuren. De pre sidente, mevrouw Sieling haalde wat herin neringen op uit de jaren 60-70 met betrek king tot de Thoolse afdeling. Er werd gezon gen met accordeonbegeleiding van mevrouw Zwaan-van Duivendijk en een verloting zorgde voor een niet al te groot financieel nadeel op deze voor de leden fijne avond. GEVONDEN. Op het gemeentehuis is als gevonden voor werp een zwarte linker glacé handschoen ingeleverd. COLLECTE Een collecte voor het Leger des Heils bracht onlangs f 214,73 op. UITBREIDING ZAAK L. VAN DRIEL Vrijdag en zaterdag jl. was het drie dubbel feest in het gezin L. van Drlel- Vaders vanwege de verjaardag van de jongste zoon, het 25 jarig bestaan van de zaak en de grote uitbreiding der zaak met perceel Molenstraat 29, dat vrijdagmiddag om 3.00 uur officieel door burgemeester A. M. van Engelen werd geopend. De burgemeester herinnerde er in zijn speech aan dat het nog maar enkele jaren geleden is dat het bestaande pand werd ge opend. Het tentoonstellen van meubilair en vloerbedekking enz. vraagt om veel ruimte, welke nu is gevonden door de aankoop van het naastl.ggende winkelpand annex woon huis van dhr. G. Overbeeke. HET POSITIEVE PASEN. HET HERINDELINGS- EIND VERSLAG, GEEN LUCHTHAVEN OP THOLEN. WEL SYMPATHIE VOOR Z.T.I. THOOLSE RAAD GEEN BEVRIJDINGS-EENHEID. DOKTER MENGER'S WACHTKAMER TOCHT. OUDSTE NEDERLANDSE (THOOLSE) TWEELING VOLGENDE WEEK 90 JAAR. NIET GEMAKKELIJKE THOOLSE DEMOCRATIE. OP 10 APRIL s UW BLOED VOOR EEN LEVEN. NAAR ééN THOOLSE P.v.d-A. AFDELING. EENDRACHTBRUG VORDERT. BOERIN UIT ANNA-JACOBAPOLDER STEUNDE FRIESE AKTTE, JAN OVEREENKAM HET HANGT IN DE LUCHT. SPS IN STIJGENDE LIJN. HerindelingDe wens is de vader van de gedachte en de moe der van de teleurstelling. DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHTTIEN PAGINA'S. Dit perceel werd bijna geheel gesloopt, alle binnenmuren verdwenen en zo ontstond er een ruime schowruimte, nog uit te breiden met de verdieping, waar een fraaie open trap toegang geeft. De burgemeester vond dat deze uitbreiding getuigde van ondernemingslust en durf, want een waagstuk is het indertijd geweest om het bestaande pand zo radicaal te verbouwen Regeren is vooruitzien, dat geldt ook voor een zakenman, en gezien de uitslag, is dat destijds een juiste beslissing geweest. Namens de winkeliersvereniging sprak dhr. J. L. Pollie. Dhr. J. van Driel, oudste broer van de ondernemer sprak een dankwoord. Zaterdag was de winkel voor het publiek geopend en kan men meedingen naar de speciale attractie, het raden van de naam van een tentoongestelde pop. JEUGD AKTIEF Vrijdagavond 20 maart werd in café ,,'t Veer" een vergadering gehouden door ver tegenwoordigers van „Utopia" en de tafel tennisvereniging om te komen tot centrali satie van jeugdaktiviteiten in Vossemeer op sport- en cultureel gebied. Er was tot het houden van deze bijeen komst gestimuleerd door enkele raadsleden die zich de laatste jaren steeds meer zijn gaan bekommeren om de ontspanning van de jeugd in de gemeente en die daarin verbe tering wensen. Dat is onder andere moge lijk door samen met de jeugd zelf tot een betere organisatie te komen. Op deze bijeenkomst werd een voorlopig bestuur gekozen met tevens een afvaardiging van de besturen der afdelingen sport, cul turele zaken en beat (huidige „Utopia"). Onder Culturele zaken resorteren: poli tiek, toneel, cabaret, e.d. Besloten werd voorts tot oprichting van een plaatselijke uitgave voor sociaal, sport en jongeren- nieuws. Dit alles wordt overigens aan de gemeenteraad voorgelegd. HONDENBELASTING 1970 Burgemeester en wethouders brengen het volgende onder de aandacht van belang hebbenden. De verordening op de heffing van een be lasting op de honden in de gemeente Sint- Annaland bepaalt, dat houders van henden die in de loop van dit jaar nog geen aan giftebiljet hebben ontvangen, verplicht zijn om ter gemeentesecretarie aangifte te doen, door invulling en ondertekening van een aldaar kosteloos verkrijgbaar aangiftebiljet. Zij die in de loop van het jaar houder van een bond worden, zijn verplicht hiervan op gaaf te deen ter gemeentesecretarie binnen 14 dagen na het tijdstip, waarop de belasting plicht is ontstaan, WEINIG BUIT Zowel in de woning bij Cebecco als in garage Dekker in de Tonhuisstraat werd door onbekenden toegang verschaft. Er werd zo het een en ander wel overhoop gehaald, maar vermist werd er niets, zelfs niet de portefeuille met inhoud en gouden ring, die in de Cebeco-woning op tafel lagen, bleven onaangeroerd. KEURING Dinsdag 17 maart vond keuring plaats voor de militaire dienst van het eerste ge deelte lichting 1971. Er waren 12 personen

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1