VRIJWEL ZELFDE SGP WINST ALS CHU VERLIES NIETS SCHOKKENDS Hoe onze streek uit de statenbus kwam Plaatselijk Nieuws KVP verliest drie zetels „Goede" opkomst van Fliplandse kiezers Slap kiezersvolk in Sint-Annaland Deze week Na afschaffing opkomstplicht: SINT-PHILIPSLAND ANNA JACOBA POLDER 26ste jaargang no. 17 19 maart 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Abonnementsprijs f 4,75 per half jaar, per post f 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm BTW. Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent. Spierinkjes t'm 20 woorden f 2,50 -+■ BTW. Wanneer, met inachtneming van de mogelijkheden die er voor een uitgave als de onze zijn bij verschij ning een dag na de verkiezingen, nog een haastige kanttekening wordt ge plaatst, dan moet een eerste conclu sie zijn van de gisterenavond bekend geworden uitslag der statenverkie zingen, de teleurstellende opkomst. Een teleurstelling voor vrijwel elke partij. In dit opzicht lijkt ons de Staatkundig Gereformeerde Partij er nog het best af te komen. In die con treien kon men immers verwachten, gezien het oorspronkelijk principieel bezwaar tegen het vrouwenkiesrecht dat met het vervallen van de op komstplicht ook de vrijwillige moge lijkheid van het rood maken zou ver minderen. Het tegendeel is het ge val. Maar overigens kan de teleur stelling bij alle partijen daaromtrent algemeen zijn. Woordvoerders brachten dat gis terenavond nog hoofdzakelijk terug tot de minder belangrijkheid van de provinciale verkiezingen, in tegen stelling tot hun eerdere uitspraken, dat het een belangrijke landsgraad- meter zou zijn. Maar zelf zijn we er minder zeker van, dat de belangrijk geringere opkomst alleen maar een stateneuvel is. Is het niet meer een onverschilligheidsverschijnsel of nog concreter, een welvaartsverschijnsel. Zoals er bijvoorbeeld ook een be langrijk geringere geloofsbehoefte is. We willen deze 'kerk' nog graag in het midden houden, tot alles voor en te na is uitgecomputerd, maar voor lopig zien we het niet als een uitslui tend statenverschijnsel. In de tweede plaats leert de uit slag van gisteren, dat er zich bepaald geen schokken hebben voorgedaan. De al drie jaar regerende overheid behoeft uit het betrekkelijk geringe verlies niet te concluderen, dat het met haar beleid helemaal fout zit, de oppositie behoeft met de betrekkelijk geringe winst na toch ook drie jaar begrijpelijke kritiek anders zouden het geen oppositiepartijen zijn -- niet in de handen te wrijven, dat het niet mee-regeren zoveel vruchten af werpt. In feite was het de erkenning van de kiezer, dat het voor ieder even moeilijk en gemakkelijk is de eindjes behoorlijk aan elkaar te kno pen. Het zou met andere regerings vorm mogelijk daar wat plus en daar wat min kunnen zijn ten aanzien van het algemeen beleid, maar voor allen gelden nu eenmaal harde econo mische feiten en mogelijkheden. In de derde plaats is de verwachte D '66 schok nauwelijks een trilling geweest, want vooral in een nog gro ter winst dan de prognose luidde, hadden met name de regeringspar tijen conclusies kunnen trekken, die niet in hun voordeel konden zijn. Het is toch allemaal wat anders, wat minder revolutionair gelopen, dan velen hebben vermoed. Tenslotte nog wat dichter bij huis. 'Onze streek kwam als het ware nog wat 'rechtser' uit de stembus. Het verlies van de CHU wordt rechtser ODnevancien door de winst van de SGP en de winst van de VVD is niet doorslaggevend genoeg om beide eerste mutaties te consolideren. Wanneer we dit streek-staten- beeld zouden vergelijken met moge lijke raadsverkiezingen, dan kan er nauwelijks SDrake ziin van een ver schil met de verdeling voor één Thoolse gemeente aan de hand van de in 1966 gehouden raadsverkiezin gen. Nog steeds bliift de SGP in ons gebied het grote bolwerk vormen, waartegenover P.v.d.A., V.V.D. en K.V.P. alles nodig hebben om een zelfde hoogte te bereiken. Dit zou en dit blijft betekenen, dat bij één Thoolse gemeente de inbreng van C.H.U. en A.R.P. groter kan zijn, dan de evenredigheid van het stern- mental. Wat gisteren gebeurde, leerde dat jong en oud elkaar in evenwicht weet te houden. Naast een samengevat landelijk, (zie hoofdartikel) naast het feitelijk Zeeuws beeld dat op deze pagina tot uitdrukking komt, is het vanzelfsprekend dat wij wat uitvoeriger ingaan op de resulta ten van de statenverkiezing in onze streek. Cijfermateriaal wordt in onderstaande tabel gebracht, maar enige toetsing daarbij kan gemakkelijk zijn. Zonder meer mag de conclusie zijn, dat in tegenstelling met het landelijk beeld de CHU in ons gebied geen beste beurt heeft ge maakt. Dat de grootste winst toch ook in 1970 nog voor de SGP is, dat de andere winst toeviel aan de VVD, in een landelijk even beeld, en dat met een stabilisatie van de overige partijen de Boeren partij (Koekoek) toch ook vrijwel in ons gebied als afgeschreven moet worden beschouwd. Voor Tholen en Sint-Philipsland ziet het er zo uit 1966 1970 stemmen proc. stemmen proc. meer minder PVDA 2127 21.1 1832 20.9 0.2 KVP 528 5.2 437 5.1 0.1 CHU 1693 16.9 1236 14.1 2.8 ARP 1024 10.2 857 9.8 0.4 VVD 864 8.6 828 9.5 0.9 SGP 3302 33.0 3122 35.6 2.6 BP 431 4.0 244 2.9 1.1, PSP 117 1.0 1.0 D'66 164 1.2 1.2 PPR 26 0.4 0.4 CDU 36 0.5 0.5 Totaal 10.086 100.0 8782 100.0 3.5 7.7 x x als gevolg van geringere opkomst is het verschil tussen meer en minder groter. PER GEMEENTE Wanneer het per gemeente beoordeeld wordt, moet terdege rekening worden ge houden met het eveneens op deze pagina voorkomende opkomstpercentage. We moe ten het wel aan u overlaten, gezien onze beperkte tijd tussen uitslag en verschijning om zó de winst, c.q. verliespercentage per gemeente en per partij aan te geven. Wel is een algemene indruk uit de cijfers te halen. In Tholen bleef (en dat alles dus met in achtneming van de geringere opkomst) de PVDA gehandhaafd, liep de KVP wat te rug, evenals CHU, werd goed ARP en VVD gestemd, zeer goed SGP en bleek uit het aantal D'66 stemmen, dat het een ge meente is met niet het minste import-per centage. In Poortvliet lien de P.v d.A. non wel iets terug, maar vooral de CHU, wat zeker bui ten de verwachting lag. Geldt nog altijd het spreekwoord van de niet in eigen land ge- eerde profeet, dan wordt dat eveneens t.a.v. de VVD in Scherpenisse bevestigd. ARP en SGP bleven er constant en het was cok de enige gemeente met een winst voor de Boerenpartij, wat dan ongetwijfeld op rekening van inwoner Anthonisse moet worden geschoven (toegekend). In Scherpenisse minstens evenveel P.v.d.A. stemmen, ook minder CHU's. meer dan on veranderde AR's een wat teleurstellende VVD uitslag, een kleine SGP teruggang en een verder normaal streekbeeld. In Sint-Maartensdijk een constante P.v.d.A. een niet landelijke CHU uitslag, de enige gemeente ook waar de ARP procentueel vrij stevig aan waarde inboette, een met Scher penisse cok teleurstellende VVD uitslag, een duidelijke ds Catsburg (SGP) invloed, en een via industriekern ook meer gerichte import gemeente, gezien de nog 43 D'66 stemmen. In Stavenisse handhaafde zich de P.v.d.A. volop (wnd burgemeester Moerland?), een niet zo ongunstige CHU tendens, een wei- nin verschillende ARP uitslag, maar een SGP partij, die niet helemaal uit de verf komt. De Boerenpartij kreeg hier evenals te Oud-Vossemeer de zwaarste klap. In Sint-Annaland (met z'n slechte op komst) een daardoor teruggaande PVDA, CHU en een zich (van den Bos) handha vende ARP. B;n landelijke VVD beeld, een percentage-gewijze toch nag wat teruglo pende SGP en overigens gelijkwaardig aan de andere gemeenten. In Oud-Vossemeer een wat teleurstellende PVDA uitslag, een qua opkomst zich hand havende KVP, een ook niet bijzonder slechte CHU, een hier wel teleurstellende ARP, evenals in Sint Maartensdijk). Een constant (groeiende) VVD, een niet verder hoop gevende SGP-kant en een afgeschreven Boe ren Partij Koekoek. In Smt-Philipsland een we'niq afwiikende PVDA, maar zeer teleurstellende CHU uit slag. Een goed ARP kiezersvolk, onveran derde VVDers, een zich volkamen hand havende SGP aanhang en verder een aan de landelijke spiegel evenredig partijenbeeld. Conclusie voor donderdag: onze politieke tegenstander van gisteren is onze buurman van vandaag. Twee nieuwe partijen hebben gisteren bij de verkiezingen voor de provinciale staten van Zeeland voor het eerst vertegenwoordi gers in de staten gekregent Democraten '66 en de Politieke Partij Radicalen, elk twee zetels. Van de zittende partijen won de Partij van de Arbeid twee zetels en is daarmee veruit de grootste groepering in het provinciaal be stuur. De Anti Revolutionaire Partij, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en de Staatkundig Gereformeerde Partij kregen er elk één zetel bij. De Katholieke Volks Partij leed met drie zetels een grote neder laag, terwijl de Christelijk Historische Unie en de Boeren Partij elk één zetel moesten prijsgeven. De zetelverdeling in de provinciale sta ten van Zeeland is als volgt: 1966 1970 PVDA 11 13 KVP 9 6 CHU 8 7 ARP 5 6 VVD 4 5 SGP 4 5 BP 2 1 PPR 0 2 D'66 0 2 Er komen nu 47 leden van provinciale staten, vier meer dan in 1966, omdat het inwonertal van Zeeland sinds 1966 boven de 300.000 is gekomen. Wat de zetelver deling in 1966 betreft; de PVDA, KVP, CHU, ARP, SGP hadden toen elk een rest zetel. De ARP, VVD en BP hadden volle zetels. Dit keer waren de restzetels voor: PVDA (2), KVP, CHU, ARP, SGP en D'66 elk één. Bij de gekozen statenleden zijn vijf streek- bewoners: P. A. Roels (PVDA) uit Sint Maartensdijk, E. Ph. Nieuwkerk (CHU) uit Poortvliet, J. van den Bos (ARP) uit Tholen, L. A. M. Elenbaas (VVD) uit Scherpenisse en C. Boender (SGP) uit Tho len. Daarvan zijn de heren Nieuwkerk en Elenbaas voor het eerst in het provinciaal bestuur vertegenwoordigd. De afschaffing van de opkomstplicht bij de verkiezingen heeft gisteren zijn eerste gevolgen gehad. Vele kiezers vonden het blijkbaar niet nodig van hun recht gebruik te maken om voor de komende vier jaar invloed uit te oefenen op het provinciaal bestuur. Landelijk zijn er grote uitschieters, maar ook op Tholen en Sint Philipsland zijn er behoorlijke verschillen. Met de opkomstplicht brachten bij vorige verkiezingen zo'n 95 procent van de kiesgerechtigden hun stem uit. Nu schommelt dat percentage in de streek tussen de 67 en 81 procent. De Fliplandse kiezers hebben het meest gebruik van hun stemrecht gemaakt, 81,87 procent. De Sint Annalandse kiesgerechtigheden lieten het er daarentegen lelijk bij zitten, slechts 67,28 procent kwam naar de stembus. De cijfers in de gemeenten uit de streek zien er als volgt uit: kiesgerechtigd opgekomen in% geldig ongeldig THOLEN 2390 1845 77,20 1831 14 POORTVLIET 1042 821 78,79 814 7 SCHERPENISSE 852 636 74,65 631, 5 SINT-MAARTENDIJK 1900 1477 77,74 1461 16 STAVENISSE 987 692 70,11 685 7 SINT-ANNALAND 1855 1248 67,28 1231 17 OUD-VOSSEMEER 1330 1029 77,37 1011 18 SINT-PHILIPSLAND 1374 1125 81,87 1119 6 HOE ONZE STREEK DE STATEN KOOS. MAAR DE RAADSVERKIEZINGEN GAAN WELLICHT VOORLOPIG NIET DOOR. VOSMEERSE RAAD HAD HET DITMAAL SNEL BEKEKEN. EEN POLITIEMAN JUBILEERDE. EN SMERDIEK GAAT PROMOVEREN. WIK TURNSTERS BEREIKTEN DE LANDELIJKE FINALE. ER KOMT WEER EEN BLOEDTRANSFUSIE-AVOND DE SPORT KOMT DITMAAL AAN GROTE TREKKEN. MAAR ER IS OOK HEEL WAT GEVARIEERD PLAATSELIJK NIEUWS. Na de stembusuitslag Wat en hoeveel we ook zoeken, we vinden nooit iets anders dan onszelf, DIT NUMMER BESTAAT UIT ZESTIEN PAGINA'S. CORRESPONDENTSCHAP Nauwelijks stond het bericht in onze krant dat dhr. Van Oudenaarde bereid was het cor respondentschap voor Sint Philipsland op zich te nemen of een al veel eerder gevraag de schriftelijke cursus kwam bij hem binnen vallen en noopte hem de functie voor ons blad, nog voor er aan was begonnen, neer te leggen. Gelukkig werd inmiddels de heer G. Noorthcek - Hengelosestraat 20 bereid gevonden de plaatselijke berichten door te geven. Verenigingen, die daarop prijs stel len weten dus waar ze terecht kunnen. Een aan hem toe te zenden agenda van vergaderingen of andere bijeenkomsten wordt op prijs gesteld. ROODE KRUISAVOND De al eerder in „De Druiventros" gehou den Roode Kruisavond werd nog eens dun netjes overgedaan in „Ons Dorpshuis". Daartoe werd vcor de aanwezigen weer verantwoording gedaan van het voorbije seizoen en ook nu weer was het hoofdbe stuur aanwezig vanwege de bereikte lande lijke top. Voorzitter dokter Menger wees er op, hoe men de goede collecte-opbrengst niet alleen mag zien voor de op zichzelf onmisbare aktiviteiten bij het Veer, maar dat buiten dien het percentage nog boven de 500% zou uitkomen. Op 29 juni wordt weer een bloedafname- avond gehouden. In de pauze werden Wel fare artikelen verloot, gemaakt door chro nische zieken onder leiding van mevrouw Van de Vlies-van Dijke. Na de pauze werd de film „Imitation of live" vertoond. Vcor de kinderen van de lagere school was tijdens de middaguren een leuke film gedraaid. TK Tweede Kamer P S Prov. Staten lijst 1 P.v.d.A. lijst 2 K.V.P, lijst 3 C.H.U. lijst 4 A.R.P. lijst 5 V.V.D. lijst 6 SG.P. lijst 7 B.P. P.S.P. lijst 11 D f6 lijst 9 P.P.R. lijst 12 CDU GEMEENTEN TK PS PS TK PS PS TK PS PS TK PS PS TK PS PS TK PS PS TK PS PS PS PS PS PS 67 66 70 67 66 70 67 66 70 67 56 70 67 66 70 67 66 70 67 66 70 66 70 70 70 Tholen 336 329 267 139 151 105 441 461 316 228 267 240 224 194 205 552 558 566 43 62 33 35 75 18 6 Poortvliet 113 127 106 5 2 3 247 255 189 110 104 93 56 51 45 343 352 318 44 40 51 8 5 0 4 Scherpenisse 161 157 154 1 8 0 98 118 88 42 28 33 62 68 58 285 279 251 48 57 41 15 9 1 I Sint-Maartensdijk 637 629 593 19 18 20 173 195 144 99 64 38 150 186 139 411 421 448 52 57 33 31 43 0 3 Stavenisse 179 179 181 4 3 6 99 93 89 48 45 37 59 60 46 369 354 299 48 61 19 5 7 1 0 Sint-Annaland 345 345 248 8 13 11 118 148 92 211 216 171 117 119 138 593 572 494 73 70 38 9 18 0 15 Oud-Vossemeer 222 221 157 313 330 287 193 214 175 173 171 113 139 117 120 139 136 129 24 41 10 8 12 4 4 Sint-Philipsland 125 140 126 7 3 5 209 209 143 139 129 132 60 69 67 656 630 617 15 38 19 6 5 2 3 TOTAAL 2118 2127 1832 496 528 437 1578 1693 1236 1050 1024 857 867 864 828 3348 3302 3122 347 431 244 117 164 26 36

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1