Democratische plicht Plaatselijk Nieuws Goes was bejaardenhuis-contingent niet toebedeeld Deze week Hoe onze streek vier jaar geleden staten stemde Bond van Muziekgezelschappen THOLEN Belangrijk nieuws voor Sint- Maartensdijk Verkiezingsuitslagen 26ste jaargang no. 16 12 maart 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Een drachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Abonnementsprijs f 4,75 per half jaar, per post f 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0.15 mm -j- BTW. Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent Spierinkjes t/m 20 woorden f 2,50 BTW. Dit nummer liegt er niet om. De provinciale statenverkiezing staat te wachten. Na eer dere verslagen staan er in dit nummer nog drie van politieke partijen. Het moge ons spijten, als algemeen voor lichtend orgaan, maar de bijeenkomst van de CDU is op een zodanige datum gesteld, dat een verslag in ons weekblad vóór de verkiezing niet meer haalbaar is. Dat ligt dan niet aan cns. Bovendien komt er nog wel een verslag, maar dan donderdag na de verkiezing. We menen, dat woensdag 18 maart in feite niet kunt thuisblijven als kiesgerechtigd Nederlander. Er staan te grote belangen op het spel bij de verkiezingen voor de pro vinciale staten van Aeeland. Of u het wilt of niet, u bent bij de politiek betrokken. De komende vier jaar zal het provinciaal be stuur opnieuw of nog meer belangrijke be slissingen moeten nemen over industrievesti gingen, verbindingen, recreatie, landbcuw, culturele zaken, jeugd, wegen, nou ja al dat gene wat heden ten dage het provinciale beleid omvat. En dat is niet weinig. Daarbij zal veel geld worden uitgegeven. Ook uw geld. Uw belangen en die van de andere Zeeu wen komen in Zeelands statenzaal aan de orde. Men zal moeten kiezen, want het is onmogelijk alle wensen te vervullen. Van groot belang is de volgorde van ur gentie. En u zult beslist wel voorkeur heb ben. U krijgt woensdag de kans daarop in vloed uit te oefenen. Partijen en politici heb ben afgelopen weken weer het beste beentje voorgezet. We zeiden het al eerder, dit nummer is er een afspiegeling van. Iedereen kreeg de kans één of desnoods alle vergaderingen bij te wonen, vragen tc stellen, opmerkingen te plaatsen. Ieder is ook in de gelegenheid lid te worden van een politieke partij en aktief deel te nemen bij de vaststelling van het programma en kan didatenlijst. Wanneer u daarvan geen gebruik maak te, kunt u dat geen ander verwijten. Zeker niet de partijen en hun vertegen, woordigers, die, ondanks vele tekortkomin gen, moeite noch tijd spaarden om de demo cratie te doen functioneren. Het is wat te gemakkelijk kritiek te hebben en mee te lopen in de rij van politiek-is-een-vuile-zaak-men- sen. Vindt u dat, dan zou u zeker invloed moeten gaan uitoefenen dat te verbeteren. Het woensdag thuis blijven houdt eigenlijk in de democratie niet waard te zijn. Tenzij principiële redenen dat persoonlijk belemmeren. Nu het principieel bezwaar ter sprake komt, bekend zal zijn, dat de opkcmstplicht niet meer bestaat. In sommige kringen was met name het vrouwenkiesrecht Icing, zelfs tot dusver een heet hangijzer. Al was er geen stemplicht, men diende toch voor de balie het biljet in ontvangst te nemen. Ook dat is niet meer verplicht. Die be zwaarden mogen nu thuisblijven, al achten we dat persoonlijk ongewenst. Zoals het voor ieder stemgerechtigde on gewenst is zich aan de democratische - niet wettelijke - plicht te onttrekken. Met een 25 jarige bevrijdingsherdenking in het vooruitzicht, mag men zich nog wel eens extra verdiepen in de huidige democra tische mogelijkheid. Belangrijk is daarbij ook bewust een keuze te doen. En de door u gekozen partij dan ook kri tisch te blijven volgen. Vier jaar lang, bij gezondheid. Toon u de vrijheid waard te zijn en stem 18 maart de kandidaat van uw keuze. Een democratische plicht. Over de toewijzing van de beddzn voor het bejaardenhuis te Sint-Maartensdijk zijn de laatste weken scherpe woorden gevallen. Dat begon nadat hierover al enkele jaren zo het een en ander in de Smerdiekse raad was opgemerkt een week of drie geleden tijdens een spoedeisende raadsvergadering, toen met name wethouder L. J. Koopman fel van leer trok. Het meest ernstige verwijt was daarbij de vermoede opzettelijke vertraging door ge deputeerde staten, met name d:or een twee tal bij name genoemden uit dat college. De voorzitter, burgemeester D. C. Bouwense voegde er aan toe. te hebben vernomen, dat de toewijzing voor Goes reeds was ge vallen. Nadat dinsdag elf colleges van gedepu teerde staten uit de provincies een onder, houd in Den Haag hadden met de minister van volkshuisvesting en de staatssecretaris van CRM over het beleid bejaardenoorden, waarbij gedeputeerde Van den Bos de rijks overheid dank bracht voor de manier, waar op aan de dringende wensen van het pro vinciaal college is tegemoet gekomen, lijkt ons voor de goede gang van zaken en een juiste beoordeling van deze kwestie enige nadere uitleg gewenst. Het staat namelijk vast, dat ten eerste op het moment dat in de Smerdiekse raad werd gesteld, dat Goes reeds was toege wezen, daar nog geen sprake van was. De toen nog 130 beschikbare bedden waren hele maal nog niet toegewezen. Integendeel, bij die toewijzing door de minister werd van g.s. zijde direct een pittige brief gericht aan het betrokken mi nisterie, dat er met dit contingent geen verantwoordelijkheid kon worden genomen. Drie plannen, t.w. de noodzaak voor het Gasthuis te Goes, voor Colijnsplaat en de nieuwbouw in Sint Maartensdijk werden door g.s. op dezelfde hoogte van urgentie geplaatst. Een dringend onderhoud met de minister werd aangevraagd en, zo deelt men ons van bevoegde zijde mee, het is vooral aan de aktiviteiten van de gedeputeerden Van Geesbergen en Van den Bos te dankzn, maar in hen aan het gehele college, dat de minister per brief van 5 maart bereid bleek nog een toewijzing van 223 beddon extra voor 1970 toe te staan, waarmee alle drie even ur- qente gevallen kunnen werden opgelost. Bewust wenste het provinciaal college geen keuze te doen, eer alle mogelijkheden tot een extra toewijzing waren uitgeput. Gewoontegetrouw brengen we - als her innering een tabel waarin de uitslag van de provinciale statenverkiezingen in 1966 en de T.K.verkiezing 1967 wordt weerge geven. De cijfers spreken uiteraard voor zich, zodat ze voor een belangstellende geen nadere tcelichting behoeven. Voor degenen, die het nog makkelijker vinden percentages te zien, laten we hier nog even de uitslag in procenten zien. In 1966 zijn in onze streek 10.086 stem men uitgebracht, waarvan 219 blanco of on geldig, dat is 2.2%. Op Tholen en Sint Philipsland samen kreeg de Partij van de Arbied 21.1% van het totaal, de KVP 5.2, de CHU 16.9, de ARP 10.2, de VVD 8.6, de SGP 33, de Boeren partij 4 en de PSP 1%. Hoe dat per gemeente allemaal was ver deeld laat onderstaande tabel zien. Aangezien het geheel ook wat in de poli tieke sfeer getrokken leek te worden, is het juist de zaken duidelijk te stellen. Dat ge beurde o.m. reeds door gedeputeerde Van Poelje tijdens de PVDA bijeenkomst in St. Maartensdijk, die nogal gegriefd bleek dcor uitlatingen in de Smerdiekse raad en ook tijdens die politieke vergadering. Uiteraard hebben de hierbij meest betrokken gedepu teerden Van Geesbergen en Van den Bos er het stilzwijgen toegedaan, maar naar ook tijdens het ministeriele onderhoud van dins dag volkomen duidelijk werd, juist wel met grote aandrang gewerkt aan de thans be reikte oplossing. Een oplossing waarvoor het ministerie te recht dank toekomt, een oplossing ook waar voor men van af deze zijde het provinciaal bestuur erkentelijk mag zijn. Tegelijkertijd betekent bovenstaande een samenvatting van het antwoord door gede puteerde staten op vragen van dhr. P. A. Roels inzake deze kwestie, antwoorden, die bij het verschijnen van dit nummer niet meer konden werden meegenomen. Het belangrijkste is, dat ongetwijfeld nog dit jaar Sint Maartensdijk aan de bouw van de 68 toegewezen bedden voor het bejaarden huis kan beginnen. In „De Gouden Leeuw'1 te Sint Anna land werd zaterdagmiddag de jaarlijkse ver gadering gehouden van de Bond van Mu ziekgezelschappen op Tholen en Sint Phi lipsland onder leiding van de heer M. van Damme uit Sint Maartensdijk. Naast de bestuurders was ook dirigent I. C. Geluk van „Euterpe" aanwezig en de heer A. F. Goedemondt uit Tholen namens de muziekfederatie. De voorzitter herinnerde in zijn openings woord even aan de moeilijkheden, die zich hadden voorgedaan rond de geplande mu ziekavond in Tholen en het gevolg daarvan is dat er thans van „Concordia" geen af vaardiging aanwezig is Er kwam bericht bin nen, dat men zich wenst te onthouden van een verder gezamelijk optreden onder aus piciën van de Bond. Voorzitter Van Damme verklaarde dat dit schrijven het dagelijks bestuur zeer had ge troffen. Men had altijd nog wel op een na der gesprek gehoopt, temeer omdat voorheen de onderlinge band toch goed is geweest. Ik hoop dat het toch weer in orde komt, zo vervolgde de heer Van Damme, zodat men weer op de medewerking van de ge hele ring zal mogen rekenen. Daartoe had hij het volste vertrouwen in de aanwezige heer Goedemondt, weliswaar thans niet afgevaardigd namens „Concor dia", maar daarbij toch zo nauw betrokken, dat een gunstige invloed mogelijk tot de ge wenste resultaten zullen leiden. Discussie werd er verder niet meer over dit onder werp gevoerd. Men kon zich verenigen met de woorden van de voorzitter en had even eens gehoopt op deze vergadering toch een afvaardiging van Tholen te zullen aantref fen. Secretaris A. Geertse las de notulen en bracht het financieel overzicht. De heer A. J. Boogaard werd in het bestuur herkozen. Aan de orde kwam vervolgens het gezame lijk programma 1970. waarbij werd besloten om op 23 mei een festival te organiseren te OucLVossemeer, waarmee het plaatselijk korps zich zal belasten. Voor 5 september werd een muziekavond gepland, te organiseren door Euterpe in het zij Poortvliet, hetzij Scherpenisse, hetzij in Sint Maartensdijk. Accelerando is aan de beurt om dit jaar medewerking te geven aan de Thoolse Da gen. d;e e nd htni worden gehouden. Als ensemble mars werd gekozen Impe rator van Joh. Wichers. Het laatste woord was opnieuw aan de voorzitter, die de be stuurders opwekte tot een verdere goede samenwerking en het zich houden aan de vastgestelde data voor een gezamelijk op treden. 'Weekendregeling Artsen' Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr Th. A. Bos, tel 01660 - 542 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland Dr. Boomsma - Telefoon 01676-545 St. Annaland, St Maartensdijk en Stavenisse dr. A. C. J. Noteboom, Sint Annaland tel. 01665—400 DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdlenst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 14 - 15 maart Zr. van Bruinessen Oud-Vóssemeer Telefoon 01667-476 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe nisse Sint Annaland. 14-15 maart Zr. de Smit St. Maartensdijk Telefoon 01666-548 en met 21 maart 8.56 21.38 10.04 22.52 11.45 0.35 13.06 1.42 14.10 2.38 15.00 3.20 15.40 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. Zendag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 23 maart volle maan te 2.53 uur SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 16 mrt. a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5, BEJAARDENMIDDAG D'nsdag 17 maart wordt om half drie weer een bejaardenmiddag gehouden in „Ten Anker", waar de dames van NCVB een toneelstuk zullen opvoeren en een blokfluit groepje zal spelen. Tijdzns de c-h.u. politieke bijeen komst te Tholan wist dhr. van der Peijl nog belangrijk nieuws tc lance ren met betrekking tot de bouw van het bejaardenhuis te St.-Maartensdijk. Die bouw kan doorgang vinden, zo deelde dhr. v, d. Peijl mee, na een hierover ontvangen bericht door het provinciaal college van minister Schut. Een extra contingent werd beschik baar gesteld. Dit kon ter vergadering worden bevestigd door de aanwezige gedeputeerde J. van den Bos. De toe wijzing is er, voor de volle 68 bedden. Een sluitstuk nadat er deze week heel wat Eendrachtwater door het Smer diekse bejaardenhuis vloeide. Zie de verschillende verslagen maar van po litieke bijeenkomsten in dit nummer. Inwoners van 65 jaar en ouder zijn allen weer hartelijk welkom. Degenen, die slecht ter been zijn willen dit wel opgeven bij mej. Deurloo - Wal 1 tel. 550. ISRAEL - AVOND Onder auspiciën van de gereformeerde vrouwenvereniging „Tryfosa" werd op 4 maart in het kerkgebouw aan de Doelweg eon dia-avond over Israël gehouden. Dit na een reis door een van de leden, mevrouw Roggeband naar het nabije Oosten De presidente, mevrouw Boxhoorn las eerst enkele verzen uit Jozua, Jesaja cn Open baringen, waarna de heren Groenveld en Staat uit Barendrecht, die de reis ook had den meegemaakt, het woord kregen. Op eenvoudige manier werd toch een in teressante en duidelijke toelichting gegeven over hun indrukken met daarbij dia verto ning van sublieme kwaliteit. In de pauze bracht een vcor het Joods Nationaal Fonds gehouden collecte f 119,- op. Na afloop dankte de presidente niet al leen het reisgezelschap voor de interessante avond, die was gebracht, maar ook de vele aanwezigen voor hun bizondere aandacht. CHAUFFEUR SPEELDE EIGEN RECHTER Woensdag 4 maart is een vrachtwagen bestuurd door W.Q. uit Tholen in volle vaart achteruit op een personenwagen ge reden. Aan het stuur van de personenwagen zat A.V., eveneens uit Tholen. De materiële schade die hierbij ontstsnd was groot. De aanrijding vond plaats in de Prinses Beatrixstraat, waar beide wagens aanvan kelijk aan dezelfde kant geparkeerd ston den. Er ontstond tevoren een felle woor denwisseling over de vraag wie voorrang moest verlenen, waarop W.Q. het recht in eigen hand nam door domweg cp de perso nenwagen in te rijden. De politie maakte te gen laatstgenoemde proces verbaal op. MET DUIF EEN AUTO De heer J. Praat heeft het afgelopen week eind in Tilburg een auto gewonnen. De Slmca 1000 was beschikbaar gesteld door de Fondsclub Ziud Nederland voor degene die voor 1970 weer gcuden ringen hadden genomen. En dat nummer was H-702150911 met als bezitter de heer Praat. Inderdaad een geluksring. BEROEPEN De Ned. hervormde gemeente bracht een beroep uit op kandidaat M.B. van de Akker te Monster, die zondan 15 maart om 3 uur in een kerkdienst hoopt voor te gaan. MORELE STEMPLICHT. HOE MEN 4 1AAR GELEDEN KOOS. EEN VERDER OMVANGRIJKE VERKIEZINGSHUTSPOT IN DIT NUMMER. KANDIDATEN WORDEN VOORGESTELD. BESTUURLIJKE KRACHTPATSERS. TOEWUZING VOOR BEJAARDENHUIS TE SINT-MAARTENSDIJK. OPHELDERING VAN DEZE NETILIGE KWESTIE. SINT-PHILIPLANDSE ROODE KRUIS STOOTTE OPNIEUW TEGEN HULPPLAFOND. ZATERDAG MAG ER EEN TOPDUEL WORDEN VERWACHT OP DE GROENE MAT. WE GAAN POGEN KOMENDE NUMMERS DE PLAATSELIJKE NIEUWSVOORZIENING IN TE HALEN. VANWEGE DE VERKIEZINGEN MOESTEN ER IN DIT NUMMER OPNIEUW VERENIGINGS VERSLAGEN BLIJVEN OVERSTAAN. Nog een Kiezersnoot t Wie zwijgtstemt toe. DIT NUMMER BESTAAT UIT ZESTIEN PAGINA'S. Voor zover men belangstelt in de totaal uitslag van de streek kan men woensdagavond 18 maart omstreeks half tien bellen 01665-375. Wanneer u daarbij de in dit nummer afgedrukte tabel voor u neemt, kunnen wc de aantallen per gemeente en per partij doorgeven, waaruit u dan zelf met het in de tabel voorkomende vergelijkings materiaal 1966 en 1967 conclusies kunt trekken. THOOLSE DAMCLUB 2 februari 1970 D. de Vos - W. A. Boogerd 2-0 C. L. de Korte - Chr. v. Splunter 0-2 S. de Korte - A. Nieuwenhuizen afgebr. P. v. d. Velde - J. de Rijke 2 - 0 M. Schot - B. Polderman 1-1 16 februari 1970 S. de Korte - W. A. Boogerd 2-0 C. de Jong - A. Nieuwenhuizen 0-2 B. Schot - J. de Rijke 0-2 P. v. d. Velde - D. de Vos afgebr. B. Polderman - Chr. v. Splunter 2-0 C. de Jong - C. de Korte 0-2 23 februari 1970 D. de Vos - C. de Korte afg»br. W. A. Boogerd - J. de Rijke 0-2 C. de Jong - P. v. d. Velde 0-2 Chr. v. Splunter - M. Schot 0-2 K, Droogers - B. Schot 2 -0 B. Polderman - S. de Korte 0-2 S. de Korte - P. Nieuwenhuizen 2-0 Chr. v. Splunter - C. de Jong afgebr. T K Tweede Kamer lijst 1 lijst 2 lijst 3 lijst 4 lijst 5 lijst 6 lijst 7 lijst 8 lijst 9 lijst 10 lijst 1 1 lijst 12 lijst 13 P S Prov. Staten P.v.d.A K.V.P, C.H.U. A.R.P. V.V.D. S.G.P. B.P. P.S.P. C.P.N. G.V.P. D (6 P.P.R. - CDU GEMEENTEN TK PS PS TK PS PS TK PS PS TK PS PS TK PS PS TK PS PS TK PS PS TK PS PS TK PS PS TK PS FS 67 66 70 67 66 70 67 66 70 67 56 70 67 66 70 67 66 70 67 66 70 67 66 70 67 66 70 67 66 70 Tholen 336 329 139 151 441 461 228 267 224 194 552 558 43 67 15 35 12 14 Poortvliet 113 127 5 2 247 255 110 104 56 51 343 352 44 40 7 8 3 6 Scherpenisse 161 157 1 8 98 118 42 28 62 68 285 279 48 57 11 15 1 5 Sint-Maartensdijk 637 629 19 18 173 195 99 64 150 186 411 421 52 57 16 31 13 5 Stavenisse 179 179 4 3 99 93 48 45 59 60 369 354 48 61 4 5 1 0 Sint-Annaland 345 345 8 13 118 148 211 216 117 119 593 572 73 70 11 9 4 0 Oud-V ossemeer 222 221 313 330 193 214 173 171 139 117 139 136 24 41 3 8 5 1 Sint-Philipsland 125 140 7 3 209 209 139 129 60 69 656 630 15 38 8 6 8 5 TOTAAL 2118 2127 496 528 1578 1693 1050 1024 867 864 3348 3302 347 431 75 117 47 36 Meer of minder

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1