SIMGA1301 Sint-Annaland krijgt zeven weekend-bungalows in Van Bourgondiëstraat Van Schetsen stemt voor vanwege trage recreatieve ontwikkeling Kleuters en scholieren met gesubsidieerde school- melk meer mans WETHOUDER KOOPMAN: „ZE NEMEN WEER EEN LOOPJE MET ONS" Smerdielcse raad erg kwaad op g.s. over bejaardentehuis B en W vragen minister Schut om persoonlijk onderhoud WIK-turnsters moesten Deltacup opnieuw aan VTV-meisjes laten mmm 5 maart 1970 EENDRACHTBODE Het is vrijdagavond weer maar tikken geweest in de Sint-Anna- landse raad, zowel letterlijk als figuurlijk. Binnen het half uur waren de ruim twintig punten van de agenda behandeld en goedgekeurd door de gemeenteraad. Burgemeester W. Baas gaf de hamer geen rust. Overigens begon de vergadering niet precies om zeven uur. Een stiptheid, waarvan de raadsvoorzitter dit keer moest afwijken we gens een voorbespreking met twee bestuursleden van de Stichting Bouwbureau Overheidspersoneel uit Den Haag. Deze kwamen de raad nog nader inlichten over de bestemming van de recreatieve woningen die deze stichting aan de Annz van Bourgondiëstraat wil bouwen. Dat kan nu gebeuren als gedeputeerde staten tenminste hun goedkeuring geven want de raad ging met algemene stem men met het voorstel van b en w akkoord. 'Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben voor mij nu de brutali teit genomen de bouw van het bejaardentehuis in Goes goed te keu ren in plaats van dat in Sint-Maartensdijk. En dat, terwijl g.s. bij een onderhoud met ons gezegd hebben dat ze de toewijziging aan Goes even zouden aan houden, voor nader overleg met de minister over uitbreiding van het bouwvolume voor 1970. Als dat niet zou lukken, zou men de helft van de bedden aan Goes en de helft aan Sint-Maartensdijk geven. Nu gaan g.s. eerst toewijzen en dan pas naar de minister. Ze nemen weer een loopje met ons. Ik vind het in hoge mate be treurenswaardig dat we ale college en raad zo te keer moeten gaan. Als de statenverkiezingen niet voor de deur zouden staan, was het misschien anders uit gelopen. Maar Goes, dat achter ons was, geeft de beide regerende g.s.-leden blijkbaar meer stemmen. Tholen ligt in een verachtelijk boekje. Met allerlei brieven sturen, is het nu al 1970, en wij hebben nog geen bejaardentehuis, terwijl Goes nog achter ons was'. Maak een proefrit b|J: Stoofstraat Poort Stemmen van lezers De komst van de twee bestuursleden, waar voor b en w zorgden, had dus blijkbaar ver helderd gewerkt. Het was namenlljk de twee de keer dat de gemeenteraad zich over de grondverkoop moest uitspreken, zeals u in de vorige krant kon lezen. Raadslid P. van Schetsen (PVDA) kwam daar vrijdagavond nog even op terug. Hij zei dat vorige keer op verzoek van de heer Mosselman het voorstel door b en w teruggenomen is, om de raad meer inlichtingen te geven. Die kwa men er dzor een brief van de stichting, die wij vorige week uitvoerig opnamen, on de mondelinge toelichting voor deze raads vergadering. ..Voor ons is dat een hele verduidelijking geworden" vond de heer van Schetsen. Raadslid A. Kurvink (SGP) was het daarmee eens. ,,Het heeft bijzonder verhelderend gewerkt, dat die mensen kwa men". MOEILIJK Toch meende het PVDA-raadslid een duidelijke stemverklaring te moeten geven. ,,Als ik alleen op dit voorstel af meest gaan, dan stemde ik tegen", begon de heer Van Schetsen. „Het is namelijk voor 99 procent zeker dat het weekendbungalows gaan worden. Als daar grond van twintig gulden per vier kante meter voor verkocht wordt, vind ik dat in ons land een koopje. Niettemin stem ik voor, vanwege andere omstandigheden: 'het kampeerterrein kemt moeilijk van de grond (G.S. keurden het raadsbesluit af) en de beslissing over het bestemmingsplan re creatiegebied Suzannepolder werd door g.s. verdaagd. In dit licht bezien ben ik voor de grondverkoop voor recreatieve woningen" aldus de heer van Schetsen. De heer Kurvink informeerde nog of er andere gegadigden voor de bouwgrond wa ren, maar dat bleek niet het geval te zijn. De grond aan de Anna van Bourgondiëstraat naast de heer Dormaar, is nu helemaal ver kocht voor huizenbouw. BEDIENINGSINSTALLATIE KLOK IN AULA „Een pracht oplossing", vond de heer J. J. Mosselman (chu) en daar was raadslid M. Ph. van der Weele (gem. bel.) het mee eins. toen het ging over het voorstel van b en w om een bedieningsinstallatie voor de torenklok in de aula op de nieuwe be graafplaats aan te brengen. B en w achtten deze nodig, omdat men vanuit het gemeentehuis niet kan zien wan neer de stoet op de begraafplaats aankomt en vertrekt. Op de oude begraafplaats was dit wel mogelijk. Het is gebruikelijk dat tij dens de teraardebestelling niet wordt geluid, zo stelde b en w. De PTT is bereid voor vierhonderd gul den een aansluiting te maken, via de telefoon kabel met een schakelaar aan of in de aula. De grafdelver zal deze bedienen. Het on derhoud van de kabel blijft voor rekening van de PTT, terwijl de abonnementskosten f 22,10 per jaar bedragen. Na het aanbrengen van de nieuwe instal latie, zal men ook altijd nog de torenklok vanuit het gemeentehuis kunnen bedienen, voor begrafenissen op de oude begraafplaats en voor het luiden op de begrafenisdag om elf uur, zoals tot nu toe gebeurt. VRACHTWAGEN GEMEENTEWERKEN Op initiatief van de begrotingscommissie kwamen b en w met een voorstel om een vrachtwagen voor de gemeentewerken aan te schaffen. Op advies van de oentrale dienst Noord-Zeeland stelde men voor een Bedford van 75 pk te kopen. Deze vrachtauto is ook in gebruik in Tholen en Sint Philipsland, waar zij uitstekend voldzet Het laadvermo. gen is 4 ton, terwijl er drie mensen in de- cabine kunnen. De laadbak is achterover kiepbaar. De wagen is voorzien van een zwaailamp, een radiatorhoes en een trek haak. De vrachtwagen, waarop het gemeente wapen wordt geschilderd, is tevens ge schikt voor het ophalen van huisvuil buiten de bebouwde kom. Een dealer in Bergen op Zoom gaf een prijs op van f 21.326,-, terwijl de twee plaatselijke garagebedrijven P. Dekker en J. Hommel elk f 21.644,- opgaven. Gezien het belang van de plaatselijke middenstand en het geringe prijsverschil met het aanbod uit Bergen op Zoom, stelden b en w voor de levering bij loting op te dra gen aan de twee plaatselijke garagebedrij ven. Men stelde dan wel de vcorwaarde dat volledige service verleend wordt. De heer Van der Weele was verheugd dat b en w zo vlun na de begrotingsbehan deling met dit voorstel kwamen. Hij had er echter bezwaar tegen om de levering van de vrachtauto bi] loting te laten gebeuren. Omdat de beide plaatselijke garagehouders dezelfde prijs opgaven, stelde hij voor dat b en w met hen zouden praten over een gezamenlijke levering. Burgemeester Baas voelde h:er eerst niet zoveel voor, maar ging er later toch mee akkoord dat de heren Dekker en Hommel de auto samen leveren. Ieder krijgt dan de helft van de provisie. Wel zal er geloot worden welke garage houder het eerst aan de beurt komt voor onderhoud en brandstoflevering. Dit wisselt dan vervolgens elk jaar. De raad vond dit goed. Op een vraag van de heer Van der Weele. zei de raadsvoorzitter verder dat er binnenkort een enquete wordt gehouden on der de inwoners buiten de bebouwde kom over het ophalen van het huisvuil, waar voor de vrachtauto gebruikt wordt. SUBSIDIE SCHOOLMELK B en w meenden dat de verstrekking van schoolmelk aan de leerlingen van de scholen van groot belang is voor de gezondheid, zodat dit door de gemeente zoveel mogelijk dient te worden gestimuleerd. Bij het in gebruiknemen van de nieuwe lagere scholen heeft men de schoolmelk voorziening inge voerd. De leerlingen werden toen namenlijk ver boden tijdens het speelkwartier naar huis te gaan. 180 jongens en meisjes drinken nu melk op school. De oudercommissie van de Casembroot- school verzocht een gemeentelijke subsidie te geven voor de kosten van de schoolmelk- voorziening, waarvan nu ruim negentig leer lingen van od.s. gebruik maken. De ouders betalen f 1,25 per week of een kwartje per kwartliter flesje. De oudercommissie vroeg e:n subsidie van vijf cent per flesje of een kwartje per week. De gemeente krijgt van de subsidie 1 1J^ cent terug van het Cen traal Schoolcomité in Rijswijk. Het bestuur van de school met de Bijbel diende geen verzoek om subsidie in maar b en w meenden dat er één lijn moet wor den getrokken met de subsidie. Als men dat wenst, zal men de chr. school ook subsidie geven. Dit geldt ook voor de chr. kleuter school, waar de schoolmelkvcorziening nu echter nog niet ingevoerd is. Het totaal aantal leerlingen van de lagere scholen en de kleuterscholen is vierhonderd, waardoor de subsidie op twintig gulden per dag of honderd gulden per week komt. Bij veertien schoolweken komt dit neer op vier duizend gulden per jaar. Hierbij is men ervan uitgegaan dat alle leerlingen aan de melkverstrekking deelne men. Van de f 4000,- krijgt men, uitgaande van \l/2 cent per flesje, f 1200,- van het Cen traal Sch colcomité zodat nog f 2800,- voor de gemeente overblijft. ONDERWIJSVERGOEDINGEN. Verder kreeg de raad ook de gebruikelijke onderwljsvoorschotten te behandelen die zon der enige discussie goedgekeurd werden. De chr. kleuterschool een voorschot voor lokaalvergoeding van 4 x f 1290,- f 5160,- en een vergoed'ng per kleuter van 113,3 x f 23,75 f 2690,88. Nu de nieuwe Casembrootschool ruim één maand in gebruik is, zijn enige gegevens bekend over de kosten van het schoonhou den. Hierdoor wa^iet noodzakelijk het vast gestelde bedrag per leerling van de o.l.s. voor 1970 te wijzigen. De raad bracht dit bedrag op f 103,- per leerling terwijl er in totaal 109 leerlingen zijn. Te zijner tijd zullen b en w met een voorstel komen om de jaarwedde van de concierge op f 2800,- te brengen. De chr. school kreeg voor 1970 een voor schot op de exploitatievergoeding van f 17.441,33. Het voorschot op de vergoeding voor de vakonderwijzeres nuttige handwer ken bedraagt f 6462,84. Per week wordt er op de chr. school 6uur les in handwerken gegeven. ONDERZOEK WONINGKWALITEIT Volgens richtlijnen van het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening moet er in elke gemeente een zo nauwkeurig mo gelijke inventarisatie en registratie van krot ten zijn, waarbij het begrip krot niet te eng opgevat moet worden. Aangezien de omvang van de aan de inventarisatie verbonden werkzaamheden niet mag worden onderschat, zal men als ge meentebestuur niet moeten terugschrikken voor een versterking van het bouw- en woningtoezicht. Per huis dient een bepaald formulier te worden ingevuld, waarop de onderhoudstoestand wordt aangegeven. Het overzicht, dat ook nog voor 1970 ge maakt moet worden, dient uitdrukkelijk in de gemeentebegroting te worden verwerkt. In de toekomst zal deze inventarisatie cok gehanteerd worden bij de toewijzing van huizen. De centrale dienst Noord-Zeeland kan voor dit werk in het hele gebied een speciale technische kracht aantrekken, die tien gul den per uur gaat kosten. Per huis is onge veer 2,5 uur nodig om de gegevens te ver zamelen en te verwerken. B en w schatten-dat er in Sint Annaland zon 174 huizen zijn, die geïnventariseerd moeten worden, zodat de kosten op f 4350,- komen. Gezien het belang van dit werk stel de het dagelijks bestuur de raad voor het geld beschikbaar te stellen. De heer A. J. Kurvink was wat geschrok ken over de zin in het voorstel van b en w: ,het gemeentebestuur zal er niet voor moe ten terugschrikken het bouw en woningtoe zicht te versterken". Het gaat toch meer in de richting van tcezlcht, vond dit SGP- raadslid. Burgemeester Baas verduidelijkte dat het alleen om een inventarisatie van slechte huizen gaat, waarvoor nu een tijdelijke kracht bij de centrale dienst Noord-Zeeland in dienst treedt. Dit is dus de versterking van bouw- en woningtoezicht. Wethouder A. J. Scherpenisse (gem. bel.) voegde er nog aan toe, dat dit werk voor de sanering van oroot belang is. Zo noemde hij Sint-Philipsland als vcorbecld, die rijks subsidie krijgt voor sanering van het Kar- reveld. De heer Kurvink verbaasde het toch, dat er 174 slechte huizen in de gemeente waren. Nu kwam eerste ambtenaar J. Leune hem overtuigen van het feit dat er elk jaar een kwaliteitstelling van woningen gehouden wordt. Per 1 juli 1969 waren er in Sint An naland volgens die gegevens 174 slechte huizen. Hierna ging de gemeenteraad met het voorstel van b en w akkoord. Van de heer A. de Witte kocht men de woning Ooststraat 9 voor duizend gulden. Dif kret zal worden afgebroken. Bij het ministrie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening zal een bijdrage Worden gevraagd, ingevolge de beschikking geldelijke steun krotverwerving. TRACTATIE OP 5 MEI B en w vernamen uit betrouwbare bron dat er op 5 mei kinderspelen worden geor ganiseerd ter gelegenheid van de 25ste ver jaardag van de bevrijding. Voor prijzen bij de kinderspelen stelde de raad grif duizend gulden beschikbaar, onder de voorwaarde dat het geld besteed wordt in overleg met de schoolhoofden. De gemeenterekening '68 is klaar, zodat deze door de vereniging van Nederlandse ge meenten onderzocht kan worden. De raads leden Kurvink, Van Schetsen en van der Weele zullen de rekening bekijken, waarna deze voorlopig vastgesteld kan worden. Door de fusie van de n.v. PZEM en de n.v. ZEGAM moest er aandelenruil plaats vinden. De raad ging hiermee akkoord, zedat St. Annaland negen aandelen van f 1000,- krijgt van de n.v. Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij. OEVER AFSCHUIVING De raad stemde ook zonder enige discussie voor de f 17.000,- voor de oeverafschuiving bij de haven. Op oudejaarsdag constateerde men namen- lijk een oeverafschuiving in de vooroever van de Joanna-Marlapolder, ten oosten van de mijnsteendam ten behoeve van de pers leiding van het rioolgemaal. Hierbij werd de dam aangetast, terwijl een gedeelte van de persleiding verzakte en afbrak. Volgens b en w Is de dam voor de persleiding van 't rioolgemaal, onmisbaar. Deze dient hersteld te worden om verdere vernieling te voor komen. Uit een rapport van het waterschap Tho len bleek, dat door de landwaartse opdrin ging van de geul de persleiding steeds is afgebrokkeld, zodat de uitloop zich nu op een afstand van ongeveer 75 meter van de zeedijk bevindt. Oorspronkelijk was die af stand 150 meter. Verdere opdringing of verkorting landinwaarts van deze persleiding kan volgens het waterschap vanwege de vorige Jaar uitgevoerde oeverwerken voor de costha vendam, niet worden toegestaan. De vooruitstekende dam van mijn. en stort- steen dient dus zowel voor bescherming van de persleiding als van de oever van de oosthavendam. Om het geheel te herstellen is duizend ton mijnsteen en honderd ton stortsteen no dig. Bij hoog water zal de steen met zelf- schulvende zijlossende bakken worden ge stort, waarna een dragline de zaak afwerkt. De tetale kosten worden op f 17.000,- ge raamd. De raad machtigde het werk onderhands op te dragen. Voor dit werk krijgt de ge meente geen subsidie, omdat het hier een specifiek gemeentelijke zaak betreft. TOILETVOORZIENING De overige voorstellen, die 11 in de vcrige krant kon lezen, werden alle goedgekeurd. Bij het voorstel over de bouw van een toiletvoorziening, zei burgemeester Baas op vragen van de heren Van der Weele en Mosselman dat de afvoer in het buitenwater komt. De heer Mosselman wees er b en w bij het voorstel tot' aankoop van bouwland aan de Tienhoven en de F. M. Bogaardweg, van de heren A. Fase en Chr. W. Heijboer op. dat deze grond de gemeente zeker vijf gu'den per vierkante meter kost. De gemeente betaalt nu drie gulden per vierkante meter voor de grond, maar vol gens de heer Mosselman komt er bij de totale koopsom van f 32.890,- zeker f 12.000,- rentcloos geld. Daarom drong hij er op aan, ook met de familie Van Bendegom te gaan onderhan delen over de aankoop van grond zodat de weg in de Anna van Bourgondiëstraat doorgetrokken kan worden. Eerst vroeg men daar te veel voor, maar wethouder A. J. Scherpenisse deelde nu mee dat b en w al plannen hadden om te proberen opn'euw te kopen. Bij de rondvraag, waar in Sint Annaland alleen schriftelijk ingediende vragen behan deld worden, was burgemeester Baas wel zo toegevend de heer Van der Weele even het woord te geven. Dit raadslid had op de haven, twee meter van de waterkant, een berg zand zien liggen. Behalve dat de straatkant wegzakt, vreesde het gemeentebelang-raadslid ook dat men de haven weer vlugger zou moeten uitbag geren. De raadsvoorzitter zegde toe de cen trale dienst en de havenmeester in te lichten. Verder vernam de heer Van der Weele geruchten dat inwoners van andere gemeen ten vuilnis op de Sint Annalandse stort plaats brengen. „Die lopen vooruit. Die den ken dat het al ene gemeente is", grapte de heer Van Schetsen aan het slot van de vlotte vergadering, die ondanks de lijvige agenda, bijzonder weinig discusie bij de raadsleden uitlokte. Wethouder L. J. Koopman (SGP) wond er vrljdagvoormiddag geen doekjes om. De agenda van de spoedeisende raadsvergade ring zag er heel rustig uit (aankoop van het perceel van de heer G. Westerweel in de Kaaistraat voor f 25.000,-), maar het pakte anders uit. De gemoederen kwamen in be weging na een vraag van het SGP-raadslid W. J. Hemert tijdens de rondvraag. Hij wilde van b en w weten hoe het nu eigen lijk met het bejaardentehuis stond. Burgemeester D. C. Bouwense antwoordde daarop, dat b en w een brief aan de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid ge schreven hebben, waarin zij om een onder houd met de minister vragen om de urgentie van het bejaardentehuis te bepleiten. De raadsvoorziter las daarop de brief voor. B en w stelden daarin dat dertig piocent van de woningvoorraad in Sint Maartensdijk sterk verouderd is. Daarin wonen voor het over grote deel bejaarden. Bejaardenwoningen zijn er wel in voldoende mate. maar voor hen die verzorging in een tehuis nodig hebben, ontbreekt elke mogelijkheid. Daarom zal een bejaardentehuis in een uitzonderlijk grote behoefte voorzien. SINDS 1964 Vervolgens gaven b en w een overzicht van de lange weg van het bejaardentehuis. „Op 22 september 1964 besloot de gemeente raad definitief tot de bouw van het bejaar dentehuis. Op 2 april 1965 werd het schets- plan goed gekeurd, terwijl de raad ook geld beschikbaar stelde voor het bestedingsklaar maken van het plan. Op 16 mei 1966 weigerden g.s. van Zee land goedkeuring van de desbetreffende be grotingswijziging, na de beslissing ruim een jaar aangehouden te hebben. Daartegen ging de gemeente bij de Kroon in beroep, waarna Sint Maartensdijk op 6 februari 1968 in het gelijk werd gesteld. In verband met de gewijzigde voorschriften werd een heel nieuw plan ingediend om de benodigde rijkspremie te krijgen. Dit ge beurde op 2 april 1969. Helaas kregen wij vorig jaar geen goedkeuring meer, hoewel dit door b en w zeer teleurstellend geacht werd, omdat de bouw door de beroepspro cedure al ernstig was vertraagd ten nadele van de hulpbehoevende bejaarden. Thans hebben b en w bij geruchte verno men, dat er voor 1970 weer niet op het be nodigde bouwvolume gerekend mag worden, althans dat hieromtrent geen zekerheid be staat. Dit grof onrecht voor onze gemeente noopt ons deze zaak met u te bespreken", aldus b en w in hun brief aan de minister. SABOTAGE Daarna kwam SGP-wethoudcr Koopman in het geweer, zeals in het begin gesteld. „Mijn taak als gemeentebestuurder is te doen wat en waar nodig is en niet te kijken naar politieke kleur. Wethouder Kloet (PV DA) is het hiermee eens", zei collega Koop man. „Wij hebben toch garantie gekregen van het hoogste gezag dat wij gelijk had den", aldus de wethouder L. J. Koopman. „Als de Kroon ons in het gelijk heeft ge steld is de andere partij mis geweest", ver duidelijkte de raadsvoorzitter nog. „Ze saboteren de zaak", vond de heer A. Llndhout (CHU), en ook het PVDA-raads lid P. J. Koopman was niet over de hou ding van g.s. in verband met het bejaar dentehuis te spreken. Daar bleef het bij. PANDEN KAAISTRAAT Het enige agendapunt op deze spoedelsen raadsvergadering was vrij vlot bekeken. Men kocht het perceel van de heer G. Westerweel in de Kaaistraat voor f 25.000,-. In een vorige vergadering was dit al be sproken, maar toen voelde de raad er niets voor de panden te kopen en ze leeg te laten staan. Vrijdagvoormiddag hadden b en w de ze kerheid dat de niet voor gemeentelijke doej- elndm benodigde gebouwen, konden wor den verkocht, zodat de gemeente er niet mee bleef zitten. Wie de koper echter was, bleef een raadsel, ondanks herhaaldelijk vissen van de WDer J L. M. Geluic. De raad gaf b en w toch voldoende vertrouwen en ging met de f 25.000,- akkoord. De heer Geluk vroeg nog of er een kans bestaat dat de oude viswinkel van Schot weggaat. Burgemeester Bouwense zei dat b en w prijs opgevraagd hebben, maar dat deze nog niet binnen was. De SGPer Van Hemert wees b en w ver der op het water dat op de Sportlaan blijft staan, terwijl de CHUer Llndhout opmerkte dat geparkeerde auto's bij het pas in ge bruik genomen dorpshuis na elf uur in het donker staan. Dat kan gevaar opleveren voor het verkeer. Omdat later brede parkeerstro- ken aangelegd worden, zullen er nu voor lopig een paar nachtbranders komen. Ten slotte ging de raad akkoord met de bouw van 18 huizen voor f 481.339,- cp te dra gen aan de fa. gebr. Van de Bergh in Ber gen op Zoom. De centrale verwarming gaat f 53.435,20 kosten. De minister moet dit al les nog goedkeuren. De jonge turnsters van WIK uit Sint-An- naland hebben het niet gehaald. Hun college's van VW uit Vlissingen gingen zaterdag middag, evenals vorig jaar, met de Deltacup naar huis. Toch werd WIK goede tweede, nog voor Deltasport uit Zierikzee en Volhar ding uit Goes. In het persoonlijk klassement zorgde e vaardige Liza de Witttc ervoor, dat zij met haar tweede plaats WIK een medaille bezorgde. Een mooi geschenk voor de Sint Anna landse vereniging, die in haar eigen gymna stiekzaal aan de Bierensstraat de organisatie van de Deltacup verzorgde. WIK-secretaris Adrle Heijboer was de wedstrijdleider, die de taak had de 28 turn sters precies op tijd te laten beginnen. Vier Juryleden volgden met grote nauw keurigheid de verrichtingen van de meisjes. Alles bij elkaar was het vol en plezierig in de gymnastiekzaal. Dat vond voorzitter J. C. Moerland ook, toen hij de prijzen aan de winnende ploeg van VTV uit Vlissingen uitreikte en de drie hoogst geklasseerden de medailles uit reikte. Daarvoor hadden de meisjes echter eerst prestaties moeten leveren op de brug ongelijk, balk, mat en bij het springen. De uitslag werd tenslotte: 1 VTV uit Vlissingen 157.5 punten 2 WIK uit St.-Annaland 151.20 punten 3 Deltasport uit Zierikzae 150.30 punten 4 Volharding uit Goes 132.65 punten De meisjes van Volharding waren dus duidelijk minder. De hoogste in die ploeg had 27.2 punten. Daarentegen lagen de indivi duele prestaties bij VTV veel hoger, waar door zij ook de Deltacup wonnen. Bij Delta sport was er evenwel nog een uitschieter: Cora Hoogstrate met 34.95 punten. Liza de Witte van WIK was tweede met 32.2 pun ten en Annelies Clarisse van VTV derde met 32.1 punten. Deze drie meisjes kregen een medaille. VTVmeisjes bezetten ook de vierde, vijf en zesde plaats. Krljnie van Dljke van WIK was zevende, Anke Groenewege achtste, Elile Goedegebuure elfde en Isa Theunisse vijftiende. Alle deelneemsters kregen van de voor zitster van het WIK-jeugdbestuur, mej. E. Overdulve, een herinneringslint. Ter gele genheid van het tienjarig bestaan van de gymnastiekvereniging wordt dit jaar aan alle deelnemers van wedstrijden in Sint An naland dit herinneringslint uitgereikt. Voorzitter Moerland was verheugd, dat de drie meisjes die ook bij de districtskam pioenschappen zulke goede prestaties lever den, hier eerste werden. De elfjarige Liza de Witte van WIK behaalde zaterdag de tweede plaats bij de Delta cupwedstrijden in de Sint Annalandse gymnastiekzaal. GEACHTE LEZERS, Het verzoek van de sportvereniging Sta- venisse aan de gemeenteraad van onze woon plaats om het raadsbesluit van 3 oktober 1969 te herzien, en de op dit verzoek weer genomen beslissing door een raadsmeerder- heid vraagt nu toch ook van onze kant nog een wat bredere toelichting. Bekend zal zijn, dat op 3 oktober 1969 werd besloten een houten gebouwtje te ver kopen voor f 1575,- aan de heer A. Hen- drikse. B en w hadden hierbij voorgesteld - al thans in meerderheid - om de opbrengst te bestemmen voor de sportclub Stavenisse en dit bedrag uit te betalen in drie evenredige termijnen over 3 jaar. Dit b en w voorstel was ontstaan, omdat het hier bedoelde ge bouwtje na de watersnood 1953 door een Noord Hollandse gemeente beschikbaar was gesteld ten behoeve van kleedgelegenheid voor de voetbalvereniging. Bij de behandeling in de raad verklaarde de heer A. Klippel dat de SGP fractie met het voorstel, de opbrengst van de woning aan de voetbalvereniging te schenken, niet kon instemmen, omdat er nergens uit de notulen is gebleken, dat dit in 1953 of later ook werkelijk voor een sportvereniging be stemd was. Wanneer ik in 1953 of later kon vinden, dat er te dien aanzien iets was vast gelegd, dan zou ik zeggen: dat komt die ver eniging toe, ook al bestond ze in 1953 nog niet. Dit was het standpunt van de heer A. Klippel. Ook wethouder A. J. Smits van de SGP fractie verklaarde dat alleen maar van horen zeggen is vernomen, dat het gebouw bestemd was voor een sportvereniging en dat verder geen bewijs is te vinden. Daarom voelde hij zich vrij om het niet aan de sport vereniging toe te kennen. Enkele regels ver der leest men in het betreffende raadsver- slag dat wethouder Smits opmerkte, wan neer het gebouw destijds aan de gemeente is overgedragen op de uitdrukkelijke voor waarde dat het een sportvereniging ten goede zou komen, dan betekende het thans een verplichting dat ook na te komen. Hoewel we als bestuur van deze sport vereniging altijd blijven hopen, dat ook de SGP-fractie er nog eens anders over zal denken en deze zaterdagsport niet alleen zal gunnen, maar ook steunen, kunnen we ons indenken, dat ze op dit moment wel persé een bewijs moet hebben eer ze zoiets aan de sportclub zullen doen toekomen. In die eerste raad dat hierover werd ge sproken kon men ook van b en w zijde niets meer antwoorden, dan „van horen zeggen Deze onduidelijkheden waren oorzaak, dat het voorstel van b en w in de grond werd geboord, toen zowel de SGP fractie als de man van de vrije lijst de heer N. M. Klippel, tegenstemde. Gezien die onzekerheden op dit punt, gezien de uitspraken van de raad daarmee ver band houdende, heeft het bestuur van onze vereniging zelf een nader onderzoek ter hand genomen. We hadden gehoopt dat b en w dit zelf gedaan hadden, aangezien men meestal toch

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 9