SCHUTTE 19 RAIFFEISENBANK een nieuw melkprodukt van ZM voor een ieder die wel eens op de weegschaal kijkt help de kleuter Heus heeft de grootste heus Kleuren televisie Speciale vederlichte brillen Het waterschap Ontwerp voor algemeen en bijzon der waterschapsreglement T Vragen aan gedeputeerde staten inzake vertraging bouw bejaarden huis in de Smalstad Cor van Raay 5 maart 1970 EENDRACHTBODE 6 Nu de concentratie van de polders en waterschappen in Zeeland vrijwel is voltooid, rijpte bij gedeputeerde staten het plan om de voor vrijwel elk geconcentreerd waterschap in Zeeland gelijklui dend reglement onder te brengen in één algemeen waterschapsregle ment. Voordeel daarvan is, dat bij voorkomende wijziging slechts dat ene en niet alle gelijkluidende reglementen moet worden aange past. Alleen bepalingen, welke voor de diverse waterschappen ver schillend zijn, dienen geregeld in een voor elk dier waterschappen geldend bijzonder reglement. Aangezien het ontwerp voor het algemeen waterschapsreglement hoegenaamd niet afwijkt van de thans voor elk van de waterschap pen geldende regelen, menen we te kunnen volstaan met een weer gave van het bijzonder reglement voor het waterschap Tholen. Daarin zien we het gebied omschreven, de indeling in districten, het aantal bestuursleden, de zetel en dergelijke. Voorzover nodig dus een opfrissertje na de ruim 10 jaar geleden bij concentratie van het waterschap Tholen toen ook gegeven om schrijving. Electronische Orgels YAMAHA MOZART SAFIRA VISCOUNT RI-HA PHILICORDA Door de heer P. A. Roels te Sint-Maartensdijk Witmel - EEN ADVERTENTIE TN DE EENDRACHT BODE IS VOLDOENDE EN AFDOENDE!! U kunt bij de Raiffeisenbank te recht voor alle bankzaken. Voor uw salaris is er een privé-rekening; voor betalen zonder contant geld de bekende groene betaalche ques. Daarnaast verzor gen wij effectenzaken en verzekeringen, vreemde valuta en persoonlijke leningen - om maar enkele voorbeelden te noemen. En natuurlijk kunt u kiezen uit een groot aantal spaar- vormen. Aangepast aan uw wensen en uw mogelijkheden. Een brochure ligt vooru klaar! Ontwerp besluit: De staten der provincie Zeeland besluiten: vast te stellen het navolgende reglement: BIJONDER REGLEMENT VOOR HET WATERSCHAP THOLEN Artikel 1 1. Het waterschap Tholen omvat alle gron den en wateren gelegen in de voormalige polders of waterschappen te weten: a Broek-en-Rooland De Houwer Deurloo De Vrije-polders-onder-Tholen Hollare Joanna-Maria Muije Nieuwa-annexjStavenisse Nieuwe-Zuidmcer Oud-Vossemeer Poortvliet Sluis St. Annaland ,met uitzondering van de calamiteuze polder Suzanna Stavenisse St. Maartensdijk St. Philipsland Van-Haaften Vrijberghe; b. de calamiteuze polders Oud-Kempens- hofstede en Moggershil de waterkering van de calamiteuze pol ders Oud-Kempenshofstede-en-Mog- gershil het calamiteuze waterschap Scherpe- nisse de waterkering van het calamiteuze waterschap Scherpenisse de calamiteuze polder Suzanna de waterkering van de calamiteuze polder Suzanna. 2. Voorts behoren tot het waterschap het bedijkte gedeelte van de Pluimpot en de niet tot eninge polder of enig waterschap behorende gronden gelegen in de gemeente Tholen .alsmede alle andere gronden en wateren, welke niet tot de in het eerste lid genoemde polders of waterschappen behoorden ,doch gelegen zijn binnen de grenzen van het waterschap als omschre ven in het derde lid. 3. Het waterschap wordt begrensd a. voor wat betreft de districten één tot en met zeven door de Ocsterschelde, de Eendracht, de Krabbenkreek, de Mosselkreek, het Mastgat en het Këë- ten en b. voor wat betreft het district acht door de Krammer ,het Zijpe ,de Mossel- kreek, de Krabbenkreek. de Eendracht en het waterschap De Prins Hendrik- polder een en ander met dien verstande dat de grenslijn langs genoemde wateren is gelegen op de doorgaande gemiddelde laagwaterlljn .echter op een afstand van 50 meter uit de teen van de waterkering w'aar de laagwaterlljn op een grotere af stand is gelegen en de grenslijn met het waterschap Prins Hendrikpolder is gele gen op de bovenkant van het westelijke beloop van de sloct langs de oostzijde van de dijk tussen dit waterschap ener zijds en de polders Henriëtte en Kramers anderzijds. Ter plaatse waar vooruitspringende wer ken zijn, wordt als grens aangehouden de lijn gaande door de zeeeinden dier wer ken. Artikel 2 Het waterschap is verdeeld in de hieron der nader omschreven acht districten: MUZIEKHANDEL Lievevrouwestraat If TeL 01640-5470 BERGEN OP ZOOM (adv. ingez. med.) a. het eerste district omvat de polders Sta venisse, Margaretha, Oud-Kempenshof- stede, Moggershil .Nieuw-Kempenshof- stede .Nieuw-Maartensdijk, Oude-Zuid- moer, Nieuwe-Zuidmoer en Nieuwe-an- nex-Stavenisse, zonder de scheidingsdlj- ken met het tweede en het derde district; b. het tweede district cmvat de polders An- na-Vosdijk, Breedenvliet, Suzanna, Oude land (voormalig waterschap St. Anna land), Ravensoord, Joanna-Maria, Maria en Sluis met de omringende binnendijken; c. het derde district omvat de polders Ui- terst-Nieuwland, Noord, Middelland, Oudeland (voormalig waterschap St. Maartensdijk), Molen, Slabbecoorne en De-Houwer, met inbegrip van de schei- dingsdijken met het eerste en vijfde dis trict en zonder de scheidingsdijken met het tweede en vierde district; d. het vierde district omvat de polders Scherpenisse, Geertrui, Muije en het be dijkte gedeelte van de Pluimpot met in begrip van de scheidingsdijken met het derde en het vijfde district; e. het vijfde district omvat de polders Poortvliet-en-Malland, Klaas-van-Steen- land, Nieuw-Strijen, Zoute, Pluimpot deels voormalig waterschap Poortvliet, deels voormalig waterschap St. Annal- land, deels voormalig waterschap St. Maartensdijk), Baarsdljk, Smaalzij en Groot-en-Klein-Landeke ,met inbegrip van de scheidingsdijken met het zesde en het zevende district en zonder de schei dingsdijken met het tweede ,'het derde en het vierde district f. het zesde district omvat de polders Hol lare, Van-Haaften, Nieuwe. Oost, West, Priestermeet .Bartelmeet, Broek, Roo- land, Hikke .Vogelsang, Kerke, Leguit en Oud-Kijkuit ,met inbegrip van de scheidingsdljk met het zevende district en zonder de scheidingsdijken met het twee de en vijfde district g. het zevende district omvat de polders O-Vossemeer, Slabbecoorne, Puit, Peu- ke, Nieuwland, Dalem, Vljftlm-honderd- Gemeten, Oud-Strijen .Schakerloo, Vrouw-Belya, Deurloo en Razernij en de niet jot enige polder of enig waterschap behorende gronden .gelegen in de ge- meznte Tholen, een en ander zonder de omringende binnendijken; h. het achtste district omvat de polders An- na-Jacoba, Kramers, Willem, Abraham- Wisse, Henriëtte en Oude-van-St. Phi lipsland ,met de scheidingsdljk tussen het waterschap en het waterschap De Prins Hendrikpolder (vormende samen het voormalig waterschap St. Philipsland). Artikel 3 De zetel van het bestuur van het water schap is gevestigd te St.-Maartensdijk. Artikel 4 1. De algemene vergadering wordt gevormd door de dijkgraaf, acht gezworenen en veertig hoofdingelanden ,van welke Iaat- sten acht de stembevoegde ingelanden voor de gebouwde eigendommen verte genwoordigen 2. In elk district ,als bedoeld in artikel 2, worden gekozen vier hoofdingelangen, vertegenwoordigende de stembevoegde ingelanden voor de ongebouwde eigen dommen '.benevens in elk district één hoofdingeland .vertegenwoordigende de stembevoegde ingelanden voor de ge bouwde eigendommen. 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 35 eerste lid van het algemeen Zeeuws waterschapsreglement mogen ten hoogste vier van het in het eerste lid genoemde aantal hoofdingelanden hun woonplaats buiten het waterschap gevestigd houden. Artikel 5 Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de dijkgraaf en acht gezworenen, uit elk district één Artikel 6 Gedeputeerde staten dragen zorg voor de geregelde uitvoering van dit reglement en zijn bevoegd al de in verband daarmede nodige nadere voorschriften vast te stellen. Artikel 7 Dit reglement kan worden aangehaald als „Bijzonder reglement voor het waterschap Tholen Artikel 8 Dit reglement treedt in werking cp een nader door gedeputeerde staten te bepalen tijdstip Alsdan vervalt het reglement voor het waterschap Tholen, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij besluit der provinciale staten van Zeeland van 14 juni 1968. no. 41, met dien verstande, dat van dat reglement van kracht blijven van de overgangsbepalingen de artikelen 220, 221. 231, 234 én 235. In verband met de opmerkingen in de spoedeisende raadsvergadering te Sint Maar. tensdijk op vrijdag 27 februari 1970 met be trekking tot de bouw van het bejaardente huis heeft de heer P. A. Roels aart de hand van het daarover verschenen verslag in de P2C (en men vindt dit thans ook uitvoerig weergegeven in dit nummer) de volgende vragen gesteld aan gedeputeerde staten van Zeeland: UW RADIO-TV SPECIAALZAAK Tholen - Botermarkt 4-6 Bergen op Zoom Halsterscweg 286 - 290 Eigen gespecialiseerd service team voor PHILIPS - ERRES - METZ Adv. ingez. med. Hebben Gedeputeerde Staten kennis ge nomen van het verslag in de Provinciale Zeeuwse Courant d.d. zaterdag 28 februari 1970 over de vergadering van de gemeen teraad van Sint Maartensdijk gehouden op vrijdag 27 februari 1970? 1 Berusten de in dit verslag vermelde feiten op waarheid? 2 Zijn Gedeputeerde Staten met mij van mening dat het volkomen begrijpelijk is dat bij de voltallige gemeenteraad en de bevol king van Sint Maartensdijk de mening heeft post gevat dat, nu het College van Gede- liiimel Laten we vooropstellen: melk is een uitstekend voedingsmiddel. Maar het kan zijn dat u de naald van de weegschaal soms eens met een bedenkelijk oog gadeslaat. Dan is er nu voor u witmel, een nieuw, smakelijk melkprodukt van ZM. Met alle goede eigenschappen van melk, maar met méér eiwitten, méér mineralen, méér vitaminen en aanmerkelijk minder vet. Minder dan de helft om precies te zijn. Witmel wordt geleverd in handig stapelbare, gewoon weg te gooien, eenmalige verpakking. Uitsluitend liter. De prijs is gelijk aan gewone melk. Witmel: eiwitrijk - vetarm, zoals moderne voedingsdeskundigen het graag zien. Maar voorzichtig bij het koken I Want door de rijkdom aan eiwit koekt witmel sneller aan. bij uw ZM leverancier. Ww Zie een bril niet te zwaar; er zijn vandaag de dag immers ook lichtgewicht monturen. Brillen die U nauwelijks voelt, die niet irri teren en waarmee U veel meer ziet door de extra grote glazen. Zoekt U juist die lichte kijk? Kom dan eens kijken en passen. Wij staan voor U klaar met deskundige adviezen. Het is ons vak. Erkend leverancier voor ziekenfondsen OPTICIENS FORTUINSTR. 8 - TEL. 4272 - BERGEN OP STEENBERCEN EN OUDENBOSCH )P ZOOM t CH M F 5 puteerde Stiften in 1969, en wederom in 1970, geen hauwvolume vcor het te bouwen bejaardenhuis in Sint Maartensdijk heeft toe gewezen, het College van Gedeputeerde Sta ten blijkbaar opzettelijk de bouw van een bejaardenhuis in Sint Maartensdijk tegen werkt? 3 Kunnen Gedeputeerde Staten zich voor stellen dat de eenstemmige gemeenteraad en de bevolking van Sint Maartensdijk de mening zijn toegedaan, dat de in vraag 2 veronderstelde tegenwerking van Gedepu teerde Staten zijn oorsprong zou vinden in gevoelens van frustratie bij het College van Gedeputeerde Staten i.v.m. het feit dat de gemeente Sint Maartensdijk het in 1966 bij de Kroon ingestelde bercep tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om het besluit van de raad van Sint Maartensdijk tot bouw van een bejaardenhuis in deze gemeente niet goed te keuren (na de zaak ruim een jaar vertraagd te hebben door aanhouding van de beslissing) in 1968 heeft gewonnen? 4 Zijn Gedeputeerde Staten bereid om alsnog het aan Sint Maartensdijk aangedane onrecht te herstellen door alles in het werk te stellen om ten spoedigste te bereiken dat de Minister van Volkshuisvesting en Ruim telijke Ordening een extra-bouwvolume be schikbaar stelt voor de bouw van het be jaardenhuis te Sint Maartensdijk, dat 70 bedden zal gaan tellen? mnoNALevwOTowwo GEBRUIKTE naaimachines voor weinig geldt Alle machi nes grondig nagezien en met garantie. Hand-, trap-, salon- kast, elektrisch- en zigzag- naaimachines. Pfaff Nael- machinehuis W. Rikken N.V. Bergen op Zoom. VERHUUR gelegenheids kleding. Ook bruidstoiletten compleet. Bont Stola's, Bont cape's groot en klein. Gelegen- heidhoeden voor dames. Gergrd Evers, Antwerpsestraat 9 a, 'Bergen op Zoom, Tel. 3098. BREIMACHINES Swiss Magic de beste, geheel metaal. Pfaff Naaimachinehuis, Korte- meestraat 17. Bergen op Zoom DE NIEUWSTE KEUKEN compleet 1.70 bij 55 - kost maar 395,- Antwerpsestr. 7. B.o.Z. alle bankzaken SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN St. Annaland-St. Maartensdijk- Oud Vossemeer St. Philipsland-Poortvliet- Scherpenisse-Stavenisse-Tholen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 6