më IJ ies dan Piedro Opstaan. Riltu bij de gedachte alleen al? voor vernieuwing tegen verwarringlijst 3 C.H.U. C.H.Ui H. Voets en Zonen Niemand kiest alleen voor zich zelf. Kiezen is ook be slissen over de i belangen van de ander. De CHU dient heel het volk. Daarom kunt ook U op de CHU stemmen. BETROUWBAAR. POSITIEF. ook U Lijst mm L. J. Rijnberg Export-Import N.V. wm Joh. Elenbaas J. W. de Rijke 5 «aart 1970 EENDRACHT BODE Els .D e ONZE KANDIDAAT- STATENLEDEN CITEREN KERNPUNTEN UIT HET C.H.U. VERKIEZINGSPROGRAMMA. Een open beleid, duidelijk gebracht, waardoor Zeeland een provincie kan zijn, waar het nu en in de toekomst goed wonen en leven is. P¥- A. J. Kaland (47) Middelburg Uitnodiging voor een openbare vergadering op maandag 9 maart, Verenigingsgebouw, Brugstraat, Tholen, 7.30 uur n.m. Sprekers C. F. v. d. Peijl, Lid 2e Kamer der Staten Generaal. E. Pb. Nieuwkerk, Kandidaat Statenlid. Onderwerp Regionale Politieke Aktualiteiten. Het volledige manifest wordt U op verzoek gaarne toegezonden. C.H.U.Zeeland Pr. Kennedylaan39Middeluui Samenwerking met allen die positief zijn ingesteld ten opzichte van een voortdurende en weloverwogen vernieuwing van onze samenleving. C. F. v.d. Peijl (57) Kloetinge v. Speciale aandacht voor de zelfstandigen,in beroep en bedrijf, omdat zij een belangrijke funktie in het economisch bestel vervullen. E. Ph. Nieuwkerk (43) Poortvliet Het planologisch beleid dient gericht te zijn op concentratie van zee- havenindustrieterrelner waardoor woon- en recreatiegebieden optimaal benut kunnen worden. P. Q. v.d. Bosse (47) Axel Krachtige maatregelen ter bestrijding van lucht- en waterverontreiniging, met een streng toezicht op de naleving daarvan. Maatschappelijke diens' verlening stimuleren. Mr. J. L. Osterman (46) Vlissingen Het agrarisch bedrijfsleven verdient dezelfde aandacht als de Industrie en dient zo min mogelijk belemmerd te worden. Ir. J. Prins (33) Goes Bevordering,zo nodig door subsidiëring,van sport en jeugdwerk in nauwe samenwerking me de Zeeuwse jeugdraad. J. A. Scheele (30) Groede Meer en betere wegen. Minder tolheffing op bruggen en veren daar dit als een belemmering voor de ontwikkeling wordt ervaren. H. IJssel (52) Zierikzee Een aktief onderwijsbeleid, waardoor meer mogelijkheden voor hoger- en gevariëerder beroeps onderwijs op centrale punten ontstaan. Cultuur bevorderen. N. Verboon (52) Middelburg !•<- u SPECIAALZAAK VOOR DE BETERE HEREN-ENJONGENSKLEDING Kwaliteits Kleding o.a.: Stijlgroep Groningen - May Fair - Oxford J. C. Hoek enz. enz. enz. enz. enz. Enorme Sortering - Veranderingen direct en Gratis. Bij elke aankoop: Animo Zegels. v. d. Rijtstraat 5-9 - Bergen op Zoom Telefoon 43 47 .0IX v. Mil - Heyns De beste schoenen voor uw kinderen TOTENMET 7 MAART bij aankoop van een costuum een mooie MENKO TERLENKA REGENJAS van 58,— nu voor 25,—. Tevens ontvangen een zeer mooie collectie mantels en japonnen met mouw, korte en zonder mouw. Coupons voor japonnen van 24,nu voor 12,95 Coupons voor rokken vanaf 5,95. Corsetten en B.H.'s Camp en andere merken. Kledingmagazijn M. J. den Engelsman Voorstraat 15-17 - Sint-Annaland - Telefoon 01665-490 (Dan wordt 't tijd voor slaapkamerverwarming). In élke slaapkamer kan aardgas verwarming worden aangelegd. In kleine en in grote. In slaapkamers mèt en zonder schoorsteen. Er zijn namelijk .voor elke situatie geschikte verwarmingsapparaten. Hun prijzen zijn zeer redelijk en de aanleg is over 't algemeen eenvoudig. Mogen wij u adviseren hoe u plezieriger kunt opstaan? Wilt U het hele huis, centraal verwarmen ook dat kan. De gasspecialisten Kremerstraat 5 - 7 Bergen op Zoom Natuurlijk alleen bij Jos Kooien Bergen op Zoom 4 beste melk en kalfkoeien ADVERTEERT in de EENDRACHTBODE Op zaterdag 7 maart hopen M. Geluk en H. Geluk - Roggeband hun 25-jarig huwelijk te ge denken. Receptie van 15,30 tot 17.00 uur in Hotél 'Hof van Hol land' te 'fHolen Op donderdag 12 maart a.s. j hopen mijn lieve pappa en mamma A. Priem en P, Priem - Moerland hun \2Y2-)arige echtvereni ging te herdenken. Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun lieve dochter. Joukje Receptie van 7 - 8.30 uur in de Cornelis Frankstraat 17, Oud-Vossemeer. Op 1.2 maart a.s. hopen mijn zuster en zwager, schoonzuster en zwager, oom en tante A. Priem en N Priem - Moerland hun 12lA-larigc huwelijks feest te vieren. Hierbij wensen wij hun nog veel geluk toe. P, Moerland C. Moerland - v. Zundert Diana, Rieni Oud-Vossemeer, maart 1970 Kalisbuurt 76 In plaats van kaarten. Op 8 maart a.s. hopen onze geliefde ouders A. L. Polderman en J. Polderman - Scherpenissc hun 25-jarige echtvereni ging te herdenken. Dat ze nog long gespaard mogen blijven is de wens van hun kinderen. Jan Heieen Sint-Maartensdijk, maart 1970 Keethil 4 Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 13 maart na 19.30 uur in café Smerdiek, Markt, Sint-Maartensdijk. Met grote droefheid geven wij kennis, dat na een lang durig smartelijk doch gedul dig gedragen lijden, van ons is heengegaan, onze geliefde broeder, zwager en oom Lcendert Marcelis Moerland echtgenoot van Huberdina J. Verkamman op de leeftijd van 68 jaar en 4 maanden. Scherpenisse, A. Chr. C'. Lindhout - Moerland K. E. Lindhout Oud-Vossemeer. M. de Weyze - Moerland M. de Weyze Poortvliet, M. C. Moerland G. Moerland Anthonlsse Tholen, C. Moerland G. Moerland - Ponse Poortvliet, G. Moerland G. W. Moerland - van As Renesse, Iz. Moerland S. Moerland - van Tiggele Scherpenisse, C. Uyl - Moerland J. Uyl Scherpenissc, M. J. Slager - Moerland A. J. Slager Neven en Nichten. Tholen, 2 maart 1970 Doelweg 22 In het ziekenhuis Lievens- berg te Bergen op Zoom heeft de Heere na een smar telijk doch geduldig gedra gen lijden van ons weggeno men, mijn inmg geliefde man en der kinderen zorgzame vader behuwd- en groot vader Lcendert Marcelis Moerland echtgenoot van Huberdina Jacoba Verkamman op de leeftijd van 68 jaar. Allen die hem gekend heb ben zullen begrijpen wat wij in hem verliezen. Tholen. H. J. Moerland - Verkamman M. v. Dijke - Moerland M. v. Dijke Zierikzee, M. Moerland J. Moerland - Muller Pretoria (Zuid-Afrika), A. J. C. v. Loosenoord- Moerland J, v. Looscnoord Tholen. M J Mol - Moerland C. M. Mol Rossum (Gld.) J. Moerland L. Moerland -d. Boer Tholen, M. Moerland W. Moerland - Goudswaard L. M. Moerland nt E H. Moerland - v.- A ,Wiel Creil (N.O.P.), H. P. T. v. d. Wiel - Moerland S. L. v. d. Wiel en kleinkinderen. Tholen, 2 maart 1970 Doelweg 22 De begrafenis zal plaats hebben op D.V. donderdag 5 maart a.s., des nam. om 1 uur vanuit het vereni gingsgebouw, Brugstraat 16 te Tholen. Vóör"de vele Hartelijke geluk wensen, bloemen en geschenken die wij mochten ontvangen bij onze veertig jarig» echtvereni ging. zeggen wij namens onze kinderen, hartelijk dank. A. P. Goedegebuure W. J. Goedegebuure - Westdorp Sint-Annaland, maart 1970 Tuinstraat 20 Voor de vele hartelijke geluk wensen, bloemen en geschen ken, die wij mochten ontvangen bij onze 25-jarige echtvereni ging, zeggen wij mede namens onze k nderen, hartelijk dank. In het bijzonder danken wc be stuur en leden van ons zang koor 'V.Z.O.S.' voor hun mooie zanghulde. Familie P. H. van Dijke Sint-Annaland, maart 1970 Cureestraat 26 Voor de vele gelukwensen, ca deaus en bloemen, die wij mochten ontvangen bij ons 40 jarig huwelijksfeest, zeggen wi, u, ook namens onze kinderen hartelijk dank. J. C. ten Hove L. ten Hove - Moerland Sint-Philipsland, maart 1970 julianastraat 12 Voor alle medeleven en vriend schap betoond tijdens mijn ver blijf te Vlissingen en bij mijn thuiskomst zeg ik u mede na mens mijn vrouw en kindereu heel hartelijk dank. G. v. Splunter ScheFpenisse, maart 1970- Voor de vele felicitaties, bloe men en cadeaus, die wij ter ge legenheid van' ons 25-)arig hu welijksfeest mochten ontvangen zeggen wij u hartelijk dank. Voor Uw blijken van medele ven met het overlijden van mijn lieve man, onze vader, behuwd- en grootvader De Heer Gilles Karei Johannes Krijger betuigen wij U onze oprechte dank. Uit aller naam, C. Krijger - den Haan Sint-Annaland, maart 1970 Kloosterstraat 4 Heden overleed na een ge duldig gedragen lijden zacht en kalm onze geliefde oom en oud oom De Heer Danker Hagc in de ouderdom van bijna 92 jaar. W. C. Geluk - Hage A. C. Geluk P. C. Fase J. Fase - Geldhof C. P. Fase J. Fase - Schot St.-Annaland, 2 maart 1970 Annavosdljk 5 Voor de overweldigende be langstelling en medeleven tij dens de ziekte en na het over lijden van Mevrouw Tannetje v, d. Veer - Bazen betuigen wij u onze oprechte dank, inzonderheid Dr. v. d Bel en Zr. de Smit. Mevrouw Bos - de Fouw T. v. d. Veer Fam. Bazen Sint-Maartensdijk, maart 1970 Wilhelminastraat 12 A. D. v. Dijke G. D. v. Dijke - Polderman Oud-Vossemeer, maart 1970 Voor de vale blijken van made leven, betoond tijdens de ziek te en na het overlijden van mijn geliefde dochter en zuster Jacoba Maas - Lange jan zeggen wij u hartelijk dank. Uit aller naam. Weduwe A. Langejan - Scherpenisse Sint-Maartensdijk, maart 1970 fjtï; 13 Voor de vele blijken van be langstelling, gelukwensen, bloe men en cadeaus bij onze 25- jarige echtvereniging ontvan- genr zeggen wij namens onze kinderen, hartelijk dank. M. A. Lindhoud N. Lindhoud - Rijnberg Sint-Annaland, maart 1970 Javadijk 52 TE KOOP: In p. s. wasma chine. Merk: Mlèle. Oudeland- sestraat 12, Tholen. Heden overleed na een ge duldig gedragen lijden zacht en kalm onze geliefde broe der, zwager en oom De Heer Danker Hage in de ouderdom van bijna 92 jaar. P. Hage C. Hage - Luijk C. Hage A. Hage - Elenbaas Neven en Nichten. St.-Annaland, 2 maart 1970 Annavosdijk 5 De begrafenis zal D.V. vrij dag 6 maart om 2 uur plaatsvinden te Sint-Anna land. Wij kunnen u voor direkte levering nog aanbieden i PL ANTUITJES Stuttgarter Ricsen, eerste klas exportkwalitelt. NAKG gekeurd, eventueel vrij van stengelaaltjes, in de maat 8,22 mm., 8/15 mm., 18/22 mm., 22/25 mm. UIENZAAD Stuttgarter Riesen, soortecht, min. kiemkracht 80%, oogst 1969. Langcwcg 19 - Sint-Annaland (Zïd.) Telefoon 01665-654* na 18.00 uur 01665 - 566 HET GROENE KRUIS OUD-VOSSEMEER Gelegenheid tot contributiebetalen le helft 1970 op vrijdag 13 maart van 7 - 9 uur en op zaterdag 14 maart van 3-5 uur. Zie verslag van ledenvergadering. Het Bestuur. I** a .'V: j Heden behaagde het de Heere van leven en dood tot onze diepe droefheid na een geduldig gedragen lei den. Zacht en kalm van onze zijde weg te nemen; mijn zeer geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, be huwd-, groot- en overgroot moeder, zuster, schoonzus ter en tante Willemina Johanna Heijboer reboren Kaashoek in de ouderdom van 77 jaar en ruim 2 maanden. Sint-Maartensdijk, Fr. Heijboer A. H. Heijboer H. B. I. Heijboer - Steketee Willy, Ad en kind Corrie en Fran?ois De teraardebestelling heeft plaats gehad op woensdag 4 maart j.l. des namiddags 2 uur vanuit het gebouw 'Calvijn' te Sint-Maartens dijk. P kleding TE KOOPBeste Kalfkoe en Senior melkmachine in goede staat. J. Bijnagte. Scherpenisse, Telefoon 01666 - 556, Op 20 februari J.l. behaagde het de Heere weg te ne men, in het St.-Joanna z e- kenhuis te Goes, mijn lieve oóm Johannes Picter Fluyt i nil, weduwnaar van Cornelia van Gorsel in de ouderdom van ruim 86 jaar. Middelburg, G S U kunt er op rekenen. Op een prettige bediening Een persoonlijke service maakt zich er nooit met een Jantje-van-Leiden af Kom dat beleven als U een modern montuur komt uit zoeken. Wouwscstraat 8 Bergen op Zoom Voor de vele blijken van be langstelling bij ons huwelijk on dervonden, zeggen wij u harte lijk dank. P. van Beveren E. van Beveren - Oosdijk Poortvliet, maart 1970 Markt 15 «»1 rM Wie wil mi) één morgen per week helpen met wat huishou- delljkwerk. (Aanmelding na 4 uur s.v.p.). Mevrouw Marcus se Kon. Wilhelminastraat 4 Tholen TE KOOP Stanhay precisie zaaimnchine met 8 elementen, kan alle af standen zaaien, geheel com pleet. Een Romas aardappelzakken- rooier, een Vicon aardappel- pootmachine drie rijïg, half automatisch, een zware wied- machine compleet met paralel- grammen, alles in prima staat. Oude Zeedijk 10 Sint-Annaland Telefoon 01665 - 494 TE KOOP Ingeschreven in het N.R.S. Te bevragen M.A.GEUZE 'De Wouter' Oud-Vossemeer Telefoon 01667 - 401 TE KOOP; kunstmeststrooier 7 schotel. Te bevragen Joh. HAGE Noordstraat 5 Scherpenisse VOOR AL UW TUINBOUWZADEN Bloem- en Gazonzaad Bestr ij dings, middelen P o t g r»n d Tholen Agentschap Hobbel - Vlijmen

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 3