m v- Kom de nieuwste Pfaff naaimachine met de „derde hand" bij ons zien! VERGOUWEN TRIUMPH TRIUMPH TRIUMPH LINGERIE en CORSETTERIE poortvliet Den Engelsman ONBEPERKTE KEUZE van de ALLERNIEUWSTE J. J. Vos en Zn Polderman HEIJBOER'S boekhandel 5 maart 1970 EENDRACHTBODE 2 De wonderbaarlijkste naaimachine ooit ge bouwd. Kom een vrijblijvende demonstratie bijwonen bij Pfaff Naaimachinehuis W. Rikken N.V. STAVENISSE Kortemeestraat 17 Bergen op Zoom ST. MAARTENSDIJK PREDIKBEURTEN cïNT-PHÏT AND SCHERPENISSE BETER INTENSIEF GELEZEN DAN VLUCHTIG INGEKEKEN. 9 I R.K. Kerk Zaterdag 7 maart koop ze bij: JUWELIERS HORLOGERS Edelsteenkundigc f.g.a. Beëdigd taxateur BERGEN OP ZOOM - STATIONSSTRAAT 10 t/o V&D TELEFOON 54 08 KREMERSTRAAT 20 BERGEN OP ZOOM TELEFOON 51 90 Parkeren SINT-CATHARINAPLEIN HEIJBOER'S Boekhandel hulp voor de huishouding SPIERINKJES WEER ONTVANGEN: Deel I van Het Koninkrijk der Nederlanden (De Jong): 'Voorspel', Verder het nieuwe fotoboek van Norel: Prinsen en Prinsessen Binnenkort verwacht, de nieuwe Kameleon prinsen er> prinsessen f 'r.' -fe Met steeds het nieuwste in Sint-Annaland - Telefoon 375 OUDERAVOND CHR. SCHOOL Ook voor de school met de Bijbel werd het de eerste keer, dat de ouderavond in de gemeenschapszaal van de nieuwe school werd geh:uden. Met de 200 geplaatste stoe len, waarvan er vrijwel geen onbezet ble ven en het nog overblijvende ruime podium kon het goed. De bijeenkomst werd op de gebruikelijke wijze geopend door voorzitter G. J. Breas, als zodanig voor het laatst op een ouderavcnd fungerend, want vanavond treedt hij tijdens de weer in de school te hou den ledenvergadering af als voorzitter en bestuurslid. In zijn welkomstwoord betrok dhr. Breas met name het voltallig college van burgemeester en wethouders, afgevaar digden van kerkeraden en het oud-personeel Het verheugde hem voorts een volle zaal te zien van ouders en belangstellenden. De daad was vérvolgens aan mej. E. Ovcr- dulve met haar eerste klas voor de zoge naamde openbare les, waarbij de jeugd aktief werd betrokken. Niet alleen maar een luiste ren naar wat de juffrouw vertelt, maar meer het uitbeelden via vers en voordracht van datgene wat geleerd moet worden. De jeugd wist daarbij n et altijd goed van de micro foon gebruik te maken, zodat men het ach terin de zaal wellicht niet altijd kon volgen, maar zeker de gezongen liedjes. Met een sinaasappel t-e werd deze Jeugd- bijdrage beloond. Hierna belichtte onderwijzer J. Matze de geestelijke betekenis van de historische bij belles. Het moet niet alleen een luisteren, maar ook etn leren zijn. Men moet de historie wel kennen om iets van de geestelijke betekenis te begrijpen. Als voorbeeld noemde spreker, hoe het heb ben van een hobby zinvol kan zijn, omdat men er liefhebberij voor krijgt en daarever steeds meer wil weten of wil hebben. Al mag dan de bijbelkennis niet vergeleken worden met een hobby, toch beleeft men ook, ja zeker vreugde aan de kennis daarvan en men zal er toch steeds meer uit en over willen weten. Het is daarom goed de kinde ren veel uit de Bijbel te leren, ook de func tionele kennis werpt vruchten af. Daarbij komen de randonderwerpen. zoals de historie van het gehele Midden Ocsten, van de volkeren en regeringen, de Romeinse overheersing, de amdingsverhalen en de ge bieden, die daarin weer worden genoemd. Wanneer men ze helpt dat alles te onthou den, zal er ook op latere leeftijd belangstel ling voor blijven, zo besloot dhr. Matze zijn causerie. In een schoolpraatje gaf de heer E. Kuijt een samenvatting van het afgelopen school jaar. Als belangrijke uitspringer was er het ingebruik nemen van de nieuwe schcol met de prachtige inventaris, zoals ook dhr. Breas reeds in zijn openingswoord dank had ge bracht aan het gemeentebestuur. Was men als personeel met deze vervan ging blij, aan de kinderen kun je dat niet direct merken, zo stelde het schoolhoofd maar ze zijn toch duidelijk vrijer door de veel meer ruimte en nog veel meer licht. Gebouw en inventaris staat °P hoog peil Het is de taak van het personeel het onder wijs zelf cp hoog peil te brengen of te hou den. Dhr. Kuijt wees er verder op, hoe het ziekteverzuim vrijwel normaal was geble ven tot december. Dat was een echte mazelenmaand, Inzon derheid voor de eerste klassers. Er waren ook heel wat personeelsmutaties, al is men thans weer compleet, maar spreker gaat zelf dit schooljaar vertrekken, zodat moet wor den geprobeerd een nieuw schoolhoofd te krijgen. Er waren neg een drietal nieuwe aktivl teiten, nl. de deelname aan de schoolsport- dag en een schoolvoetbaltournooi in Thoten waar men de beker veroverde als sportiefste ploeg. Tenslotte werden een tweetal wandeltoch ten georganiseerd en een schoolkrant uitge geven. Het slotwoord werd gespreken door de wnd. voorzitter de heer J. Leune, die allen dank bracht voor hun aanwezigheid of bij drage op deze ouderavond, die er verder op wees, dat het bestuur weer voor twee grote problemen staat, nl. de voorzitter te zien verdwijnen en het hoofd van de school. Hij nam de gelegenheid te baat om in dit gezelschap de heer Breas vast te danken vcor het vele dat hij voor deze school heeft gedaan. Dat kostte menig uurtje, dat kostte moeite en inspanning, dat werd duidelijk met liefde voor het werk gedaan. Dank was er ook voor het gemeentebestuur en de schoonhouder van der Klooster, waar na met ps. 95 1 en 4 en dankzegging werd geëindigd. De penningmeester toonde aan, dat ér nog een voordelig saldo was overgebleven en het aftredend bestuurslid C. van Putte werd herkozen. De leden kregen een nieuw aan deel, waar veel van de oude papieren na de ramp verloren gingen. Overdracht kan al leen via bestuurstoestemming plaats vinden. In totaal werd afgelopen jaar gewogen 13.991.340 kg. waarvan 12.087.404 kg door leden Gespecificeerd was het totaal aan bie ten 10.569360 kg. hooi 74.774 kg. stro 543. 799 kg. vee 29 stuks, bietenblad 151.335 kg u en 540 kg., bolten 1555 kg., aardappelen 29.825 kg., knolselderij 53.351 kg. diversen 43.809 kg. Van de 65 waren 21 leden ter vergade ring aanwezig. Er was ook een afvaardiging van de Thoolse zustervereniging aanwezig. „De Lofstem" is nu aangesloten bij de Bond van zangverenigingen der Ger, ge meenten in Nederland Ring Zeeland. Op 20 maart wordt in Yerseke een zang avond gehouden. HET IS VAN DE TECHNISCHE SCHOOL AARDGAS Vorige week was er in het dorpshuis als laatste gemeente op ons eiland een voor lichtingsavond voor aardgas-aansluiting. Het is de bedoeling dat de gemeente deze zomer van het produkt uit S'ochteren wordt voorzien, waarmee dan de Thoolse aardgas zaak is afgerond. Er was goede belang stelling vcor deze voorlichting NCVB In de consistorie van de hervormde kerk was er de maandelilkse vergadering van de NCVB onder leiding van meVr. Leune- Stoel. Haar gehouden meditatie was geti teld „een moeilijke bede" naar aanleiding van Mathh. 6 1 - 15. Na de pauze werd de agenda samengesteld voor de op 19 maart te houden jaarvergadering. Vervolgons hield opperwachtmeester Verpoo-ten een in'e d no over Veilig Verkeer, speciaal ten aanzien van de jeugd. Met dia's toegelicht werd het een leerzame a vend. WEEGBRUG Vrijdag 27 februari werd de jaarvergade ring gehoudrn van de weegbrugvereniging in café Smits. Voorzitter D. Dorst releveer de het verenigingsjaar. wat voor de vereni ging een gunstige uitkomst bracht. Hij maakte vervolgens bekend, dat weger Groothuizen wegens ziekte ontslag had moe ten nemen, waarna hem namens alle leden dank werd gebracht voor het goede werk, dat hij gedurende zes jaar als weger heeft gedaan. In zijn plaats was de heer C. Pot- appel Lzn bereid gevonden de functie op zich te nemen onder dezelfde voorwaarden plus 5% toeslag. Degenen, die vorige week donderdag een grijs koffertje, waarin een melodica, gevon den en meegenomen heeft uit de vensterbank van perceel Lannestraat 13, wordt gevraagd Ned. P rot. Bond dit bij de rijkspolitie te willen terugbrengen. Het instrument is van de technische school te Sint Maartensdijk. ERNSTIGE AANRIJDING Zondagmiddag vond op de provinciale weg tussen Poortvliet en Scherpenlsse een aanrijding plaats tursen twee personenauto's De heer A. G. nlt Scherpenlsse sloeg op het eind van de Poortvlietsedllk de weg in naar de Kni'tenburgsedijk. Bij het afremmen om naar links af te wijken botste een achter- pkomende automobl'lst A. P. uit Huibergen op de wagen van G. De heer A. P. werd ernstlq gewond per ambulance naar het zie kenhuis vervoerd. Zijn auto was geheel vernield. G. kwam met de schrik vrij. Adv. ingez. med GEZINSAVOND In het nieuwe gemeenschapscentrum in de Pluimpot werd dinsdag 24 februari een gezinsavond gehouden voor de leden van de afdel ng Sint-Maartensdijk der Ned Rond van Plattelandsvrouwen en voor de ZLM- afdeling. De heer A. C. Breure toonde zich in zijn openingswoord verheugd over de gcede opkomst van de leden der beide ver enigingen met hun echtgenoot of echtgenote :n richtte zich 'nzonderheid tot de aanwezige burgemeester D. C. Bouwense. Sportartikelen elk SEIZOEN voor Markt 21 - Oudestraat 3 adv. ingez. med Laatstgenoemde voerde ook nog even het wrvrd. er on wijzend, dat er nog wel geen officiële ingebruikname is, maar toch reeds een praktisch gebruik, want het voornaamste is. Hij wenste alten een prettige avond toe, temeer waar dit tegelijkertijd een eerste kennismaking is met het nieuwe gebouw VOOR DE BEJAARDEN De vereniging Openbaar Onderwijs no digt alle bejaarden van Sint-Maartensdijk uit tot het bijwonen van de feestavond van de openb. lag. school op vrijdag 13 maart a.s. des avonds 8 uur in het ge mcenschapscentrum. In verband met vervoersmoeilijkhcdei gaarne opgave voor 10 maart bij post Van Houdt. (adv. ing. med. )b v> Zcmdag 8 maart THOLEN Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds C. Mulder 3 uur ds D. Heikoop Geref. Kerk 10 uur ds G. Brouwer Vlaardingen 5 uur ds L. Eringa Geref. Gemeente 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst Chr. Geref. Kerk 10 en 6.30 uur ds v. d. End Katwijk ;t'd 10,30 herv. LANGS OUDE BOERDERIJEN Vorige week werd een bileenkomst gehou den door de afdeling Sint Philinsland onder leiding van mevrouw I. Rijstenbil-van Nieu- wenhuljzen. Ook huisgenoten waren aan- wez'g. Na wat huishoudelijke zaken kreeg de heer K. H. Maat uit Dongen uit woord cm te spreken over ..Langs oude Neder landse boerderijen". Het werd met dia s verduidelijkt. En die waren bizonder mooi. Vla de heer Maat en zijn dia's werd een zwerftocht ge maakt door Nederland, waar nog zoveel moois is te zien, ook wat oude boerderijen betreft. 'Concordia' haalt woensdag li maart weer oud papier op 1 Zet u het klaar 1 (adv. ing. med.) Schilderachtige eeuwenoude gebouwen, die een wezenlijk onderdeel vermen van het Ne derlands landschap, vaak opvallend door architectuur, door pittoreske details, door hun rrerkwaardiq silhouet, de goedgekozen l'gginq aan bosrand, plas, achter dijk of op een terp. Boerderijen als de stoere kep-hals-romp in Friedand en de monu-nenta'e Zuid Lim burgse kasteelhoeve, de kleurrijke hoeven in Staphorst met de al even kleurriike klever dracht, de mooie kamer van een Noord Hol landse stolp, de ookamer met vloeddeur in de Alb'asserwaard, het dwarshuis in de ri vierlandschappen met soms een fraaie stadse gevel en mq zo veel meer interessante merk waardigheden. Een boeiend onderwerp, dat even boeiend werd gebracht. Namens allen dankte mevrouw Rljsten- bil tenslotte de heer Maat voor zijn zeer ge waardeerde bijdrage op deze avond. PAK FVFN TTW ZAKROEKTE De heer S!nke vertoonde hierna het ZLM journaal 1969, waarna van een gezamelijke koffiemaaltijd werd genoten, verzorgd door de Plattelandsvrouwen. Onder leiding van notaris Blindenbach werd hierna het gebouw bezichtigd. Het avond programma omvatte een lezing met film over wildparken in Afrika en „Blijdorp, oase in een wereldstad Hedenavond haalt 'Euterpe' oud papier op. Zet u het weer klaar (adv. ing. med.) Er was verder nog een samenspraak tus sen voorzitter Breure en presidente mevr. Blindmbach, waarna met de dames dank werden gebracht voor hetgeen als voorbe reidend werk tot deze gezin:bijeenkomst was gepresteerd, inzonderheid door mevr. C. Burgers. Men had een zeer geslaagde gezinsavond. LEDENVERGADERING ZANGVERENIGING Op de ledenvergadering van de chr. ge mengde zangeverzniging „De Lofstem" wa ren 20 leden present. Als bestuursleden wer den herkozen C. G. van der Slikke, M. Duijnhouwer en mevr. Hage-Dljke. Op 24 februari werd e:n zangavond ge organiseerd vcor donateurs en andere be langstellenden. Die avond kwamen er drie nieuwe leden bij. THOLEN: 11 maart: Concert door Maria en Roberto van Lint in Landbouwhulshoudschool OUD VOSSEMEER 10 maart: 19 30 uur Ouderavond School met den Bijbel. SINT MAARTENSDIJK 17 april: Bloedtransfusieavond Roode Kruis SCHERPENISSE 17 april: ZVU Lenny Kuhr en Jullen Coco BERGEN OP ZOOM R o x y do en vrij 8 uur zat en zo 6.45 en 9 uur „HELGA EN MICHIAL" 18 jaar zo 4.30 ma di en wo 8 uur „SARTONA KILL ZOLANG JE LEEFT" 18 j zat 23.30 uur „SEXY SILVIA" 18 jaar zo 2.30 u „DE TWEE GLADIATOREN' 14 jaar uur dr B. Klein Wassink Pred. Driebergen Herv. Ver. Kerke) l|k Leven 10 uur ds W. Sirag Rotterdam R. K. Kerk Zaterdag 7 maart 19.00 uur Avondmis Zondag 8 maart 8 en 10 uur H. Mis OUD-VOSSEMEER Ne d. Herv. Gemeente 10 uur ds G. J. Voortman 6.30 uur ds P. Kloosterman Goes Geref. Kerk 10 en 3 uur dhr. Baarn - Den Haag Chr. Geref. Kerk 10 en 6.30 uur leesdienst 2.30 u ds H. C. v. d. Ent Katwijk aan Zee Geref. Gemeente in Ned. 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst R K. Kerk Zaterdag 7 maart 19.00 uur Avondmis Zondag 8 maart 7.30 en 9.30 uur H. Mis SINT-ANNALAND Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds J. v. Diik Zuilichem-Nieuwwaal 6 uur ds J. van Dijk Geref. Gemeente Zondag 8 maart 9.30. 2 en 6 uur leesdienst extra coll. t.b.v. de Theologische School Dinsdag 10 maart 7.30 uur ds. L. Blek Beekbergen Geref. Gemeente in Ned. 9.45, 2.15 en 6.15 uur leesdienst STAVENISSE Ned. Herv. Gemeente 10 uur eerw. heer J. D. van Galen Arnhem 6 uur eerw. heer J. D. van Galen voorjaarszendingskollckte G.Z.B. Oud Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur leesdienst SINT-MAARTENSDIJK Ned. Herv. Gemeente Zóndag 8 maart 9.30 uur ds J. Catsburg voorbereiding H. Avondmaal 2.30 uur ds J. Catsburg 6.30 uur ds J. Catsburg bijbellezing deurkollekte kerkvoogdij Donderdag 12 maart 10.15 - 10.45 uur ds J. Catsburg morgenwijding Oud Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Oud Geref. Kerk 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Rehobothkerk 10 en 7 uur ds K. M. Vogel v.m. bed. H. Doop 19.00 uur Avondmis in kantine gebr. van Lammeren SCHERPENISSE Ned. Herv. Gemeente 9.30 uur ds D. Heikoop 2.30 uur ds C. Mulder deurkollekte kerkvoogdij Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6.30 uur leesdienst POORTVLIET Ned. Herv. Gemeente 10 uur leesdienst wegens vakaturebeurten 6 uur ds C. Mulder Geref Kerk 10 uur ds L. Eringa 2.30 uur ds G. Brouwer Vlaardingen Geref. Gemeente 10, 2 en 6 uur leesdienst SINT-PHIIJPSLAND Ned. Herv. Gemeente 9.30 uur ds M. van der Linden 2.30 uur ds M. van der Linden extra maandelijkse kollekte vcor de kerkvoogdij Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur leesdienst Oud Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur ds L. Gebraad ANNA-JACOBA-PO LDEH Geref. Kerk 10 .uur ds P. Torenbeek 2.3Ó uur ds H. Elderman Dinteloord rhr rjitv rr ili CORSETTERIE - LINGERIE GAAT U OVER OP C.V. VERWARMING. GAS OF OLIE VRAAG EENS PRIJS EN INLICHTINGEN Beleefd aanbevelend, Installateur Oud-Vossemeer Tel. 01667-467-368 NOG DIVERSE SOORTEN UIENZAAD Wybo Walcheren Selectie - H Produryn Enelent Molenstraat 5 Sint-Maartensdijk Telefoon 01666-410 NIEUW! jh v, NIEUW! OPBOU W-AUTO'S UITNEEMBARE-AUTO'S NIEUWS VAN LEGO. Ambulance - kraanwagen met dubbele wielen - vracht wagen - antieke auto 2,50 Shell tankauto met dubbele wielen - truck met 2 aan hangwagens - brandweerauto 3,75. Het nieuwste altijd bij Aan de Ring - Sint-Annaland GEVRAAGD Event, intern. Cafétaria DE KOSTER Oudestraat 2 Bruinisse Telefoon 01113-419 Dinsdag 10 maart komen de VVD-kandidaten voor de Provinciale Staten verkiezing in het café van Dhr. Sturrls te Scherpcnisse. Aanvang 8.00 uur. Gelegenheid tot het stellen van vragen. Allen welkom. K. SUM» Even Uw rijhewi|s halen hij jarage en Autorijschool W. A. Bul. Sint-Maartei sdlik. Tel. ANTIEKE MEUBELEN te koop gevraagd o.a. kabinet ten. mahonie of noten, gebogen bureaux, kisten, mahonie ronde tafels en stoelen, kristal en alle soorten antieke sieraden, A. J. v. d. Sande, Borgvlietse- dreef 30, Bergen op Zoom, tel. 01640 - 45 61. i i>.» Papierhandel J. A. Weststrate Rouaanse Kaai 21. Middelburg, Telefoon 01180-24 53. b.g.g. 77 24. Uw adres voor al uw verpakkingsmateriaal van pa pier, karton en kunststoffen. Onze bestelauto komt iedere donderdag in uw woonplaats. Bestellingen tot woensdag 4 uur worden donderdags afgeleverd. DEZE WEEKEen liter blik erwtensoep van 1,87 voor ƒ1,69; 10 bloedsinaasappelen voor 1,35; Een blik Chinese boont.es van 0,95 voor 0,89; Een blikje tomaten- groente- of kippensoep van 0,85 voor 0,69; Een kg Schorseneren voor slechts 1,25. J. Aal- brechtse, Bakstraat 1, Tel. 487. TE KOOP wegens verhuizing meubilair w.o. grote driezits bank, dressoir, eetkamertafel (uittrekbaar). Ten Ankerweg 98, Tholen, Telefoon 566. GOEDE KWALITEIT Kolen is uw voordeel. Vlotte bezor ging, door het gehele eiland Tholen. Beleefd aahbevelend, A. Heijboer, Kolen- en Olie handel, Tel. 01666-443, Sint- Maartensdijk. ATTENTIE I In voorraad, tuin- en bloemzaden, gras. en gazonzaad, tevens potgrond. Bel. aanb. W. M. Smits, Kon. Haakonstraat 1, Stavenisse, Telefoon 305.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 2