Plaatselijk Nieuws Deze week Mogelijk sanering van melkroutes op Tho'en? Nederlandse melkproduktie in 1969 record Veehouder-organisator Ooms nam afscheid Rheuma - collecte Alles werkt 26ste jaargang no. 15 5 maart 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Verschijnt elke donderdagmiddag Tijdens de tweede veehouderijavond dinsdagavond in 'Tolrust' werden in deze sector weer belangrijke zaken aan de orde gesteld. Het machinaal melken kwam middels Dhr. J. H. Lantinga weer eens in het middelpunt. Speenbeschadiging kreeg via de I.V.O. medewerker J. de Rooij volle aandacht. Er werd gesproken over de premie-regeling voor het 'uit de vaart' nemen van melkkoeien en over een kans op sanering van de melkroutes. Er was op deze avond ook het afscheid van de voorzitter der ZLM veehouderijcommissie J. M. C. Ooms, die te weinig jaren heel wat voor de Thoolse veeverbetering en haar noodzakelijke organi saties heeft betekend. Mede daarom was er de aanwezigheid van kringvoorzitter M. C. J. Kosten en ere-ZLM voorzitter Ir. M. A. Geuze. 'Weekendregeling Artsen' THOLEN OUD -VOSSEMEER LEDENVERGADERING HET GROENE KRUIS ST.-ANN ALAND Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Abonnementsprijs f4,75 per half jaar, per post f 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0.15 mm -f- BTW. Losse nummers 25 cent Spierinkjes t/m 20 woorden f 2,50 BTW. In zijn openingswoord wees de heer Ooms er op, hoe de melkproduktie in 1969 een record bereikte met een stijging van 2% tot 7.925.000 ton. Dat wordt in 1970 meer dan 8 miljoen kg. De kaasproduktie steeg met 7% en de bijna 13 miljoen Nederlanders knabbelen per jaar aan 2x/2 miljoen kilo. De kaarexport steeg met 6% of 9000 t:n Er werd 7000 ton boter minder geprodu ceerd dan in 1968 en de voorraad steeg van 40 tot 56.000 ton. Teleurstellend noemde de heer Ooms de situatie, dat meer dan de helft van de ma gere melkpoeder bij het VIB werd ingeleverd, terwijl 165.000 ton uit de andere (EEG) lid staten werd ingevoerd. Het aantal melkkoeien namen in ons land nog met 3% tcc tot 1.891.000 stuks. De totale mestveestapel steeg met 20%, de varkensstapel met 90% en de kippenaan- was was 3.6 miljoen stuks groter dan het jaar daarvoor. Er was een hoge rund- en varkensvlees uitvoer. Toch blijft de melkveehouderij nog de belangrijkste afdeling voor de Neder landse veehouder, waarom ook getracht moet worden een prijsverlaging te vcorkomen en de kostprijs zo laag mogelijk te houden, zei de heer Ooms in zijn openingswoord. MACHINAAL MELKEN Kort en krachtig behandelde de heer Lan tinga uit Goes vervolgens de mogelijkheden en moeilijkheden bij machinaal melken, ont wikkelt van 6 tot 42 koelen per uur. Spreker wees er op dat het machinaal melken heel iets anders is dan het handmelken en gaf hierop een duidelijke toelichting. Hij waar schuwde vooral om bij machinaal melken niet de laatste druppel te willen uithalen. De heer J. de Rooij behandelde de In vloed van de hulsvesting bij de koe en speenbeschadiging. Aan de hand van dia's en de duidelijke toelichting werden de veehouders op dit punt weer heel wat wijzer. Mede ook door de hierna gestelde vragen. Meegedeeld werd, hoe in het kader van de premie-regeling voor het niet in de han del brengen van melk en zuivelprodukten en het aantal melkkoeien in Zeeland per 12 februari 18 aanvragen waren met 417 dieren Gemiddeld zijn er in Zeeland 20 koeien per veehoudersbedrijf. Dhr. Ooms trok voorts een vergelijking met de Deense en Nederlandse zuivelwereld volgens de jongste beschikbare gegevens. Daaruit bleek dat ons land met 7,9 miljard kilo melk tegenover Denemarken met 5 mil jard nog de grootste is in deze contreien. De gemiddelde produktie per 100 staat met 4200 kg. in ons land ook gemiddeld 100 kg. hoger dan in Denemarken. Dit laatste land heeft 1,232.000 en Nederland 1.891.000 melk koeien. Daarentegen is het aantal zuivelfabrieken in ons land de laatste 20 jaar sterk vermin derd, nl. van 590 naar 320. Bij de rondvraag kwam de sanering van de Thoolse melkroute ter sprake. Hollandia en VCZ hebben nu elk hun eigen, maar In feite dezelfde route (afstand). Er schijnt bij de fabrieken bereidheid te zijn tot sane ring. Na e:n voorstel van de directies daar omtrent zullen de twee groepen leveranciers zich hierover nader gaan beraden. Gewaar schuwd werd dit met de nodige voorzich tigheid te doen. De 27 aanwezige VCZ leden besloten unaniem om de heer Ooms als Thools ver tegenwoordiger in dat bestuur te handhaven terwijl de vice-voorzitter dhr. W. A. de Wilde een beroep deed op (nog) niet leden aan te sluiten bij de melkcontrole, aange zien het verschil steeds duidelijker wordt. Er zijn er zelfs met 1000 liter minder opbrengst, zodat het eigenlijk nog onverantwoord is om zonder controle jaarlijks een paar honderd gulden verlies per dier te lijden. AFSCHEID OOMS Wegens zijn verhuizing naar Heiningen had de heer Ooms voor het laatst de vee houderij-commissie van de ZLM gepresi deerd. Heel wat gedaan voor het Thoolse „melkkoetje" Hij dankte ieder voor het in hem gestelde vertrouwen. Met plezier heb ik enige jaren op de bres mogen staan voor de Thoolse veehouderij belangen, al was het niet altijd even gemakkelijk. In de week van 16-21 maart wordt op het eiland Tholen en Sint Philipsland weer de jaarlijkse collecte voor de Rheuma-be- strijding gehouden. Meer ruimte besteden om die collecte hier extra aan te bevelen, lijkt ons overbodig. Ieder weet dat het gemakkelijker is te hel pen. dan geholpen te moeten worden. En dat helpen kan men nog zo maar uit vrije wil doen. Wie zou dat nalaten? Men is nog te veel van mening, dat ak kerbouw en veehouderij tegenstrijdige be langen hebben. Inzonderheid dankte hij beide kringveorzitters, waaronder hij had .gediend' Misschien heb ik het soms wat te bout aan gepakt, mejnde de heer Ooms, maar het is niet eenvoudig een goed bestuurder te zijn van een vereniging. Soms staat praktijk en theorie ver uit el kaar en er zitten ook altijd bestuursleden in verenigingen, die het maar aan hun collega overlaten aktief te zijn. Het is een heel belangrijke zaak dat wel te doen, al kost het dan meer dan vrije tijd, stelde spreker. De hooggeplaatsten verge ten soms dat het contact van onderaf moet komen. Niettemin spoorde hij ieder aan zich niet te latun afschrikken van een bestuursfunctie maar gezamelijk de schouders te zetten onder de problemen, waarvan de oplossing het be lang is van bedrijf en gezin. „Veel succes", zo besloot de heer Ooms zijn afscheidswoord. Er kwam hierop welwillende repliek van de vice-voorzitter De Wilde, er aan herin nerde hce dhr. Ooms op Tholen kwam vee- pionieren, zich op het stamboek toelegde en al spoedig een bestuurszetel bezette. Daar van hebben de Thoolse veehouders heel wat plezier (nut) beleefd, vond dhr. De Wilde en het gebeurde allemaal pro deo. Veel res pect voor wat u tot stand bracht als vee houder en als bestuurder, zo vatte dhr. de Wilde zijn erkentelijkheid namens de vereni ging samen en overhandigde daarbij een boekenben. De ZLM kringvoorzitter Kosten onder streepte dat met een dankbetuiging namens de kring. Hij was dhr. Ooms verder dank baar voor zijn grote bijdrage voor een goed verloop van de Thoolse Dagen. De totale Thoolse landbouw mag u erkentelijk zijn voor hetgeen u hier en elders hebt willen doen, zo besloot dhr. Kosten zijn toespraak. Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr Th. A. Bos, tel 01660-542 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland Dr. Boomsma - Telefoon 01676-545 St. Annaland. St. Maartensdilk en Stavenlsse dr. J. M. v. d. Bel, Sint Maartensdijk. tel. 01666—400 DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 7-8 maart Zr. Gersom Thol en Telefoon 01660-620 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe- nisse Sint Annaland. 7.8 maart Zr. Rietdijk St. Annaland Telefoon 01665-431 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. week van 8 tot en met H maart Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 4.20 4.58 5.38 6.14 6.50 7.30 8.08 16.40 17.20 18.00 18.35 19.18 19.56 20.36 7 maart Nieuwe maan te 18.43 uur 14 maart Eerste kwartier te 22.16 u SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 9 mrt. a.s. van 6.30 tot 8 uur ln de ambtswoning Herte kamp 5. VOEDING EN GEZONDHEID Daarover sprak dokter Th. A. Bos, arts te Tholen op 25 februari voor de afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen. Een causerie over een nuttig onderwerp, dat met grote aandacht werd gevolgd. Er waren ook nog wat huishoudelijke zaken af te werken, nadat de presidente me vrouw Sieling o.a. drie nieuwe leden had kunnen begroeten. De herkiesbare mevrouw Steendijk werd in het bestuur herbenoemd en de niet her kiesbare dames Van Veenendaal en Verduit kregen in mevrouw Boelhouwers en mevr. de Graaf-de Korte vervangsters. Er was een woord van waardering en een bloemstuk je voor de scheidende bestuursleden, die res pectievelijk de functie van secretaresse en penningmeesteresse hadden vervuld. De ver gadering was goed bezocht. VROUWEN WERELD GEBEDSDAG In het kader van de vrouwen wereldge bedsdag komen de christenvrouwen over de gehele wereld bijeen in speciale diensten. Men acht het vooral in een tijd van on derlinge verdeeldheid zinvol dat te doen. Het gaat er om datgene wat verdeeld zeker dan op het tweede plan te stellen en datgene wat eendrachtig mogelijk is te doen domineren. Met de bede om een wereldvrede. In Tholen wordt de bijeenkomst gehou den in de Ger. Kerk aan de Doelweg op vrijdag 6 maart (morgen) om 8 uur. De liturgie is aan de ingang verkrijgbaar en alle christenvrouwen zijn er welkom. Om 4 uur ls er voor kinderen vanaf 8 jaar een soortgelijke dienst in hetzelfde ge bouw. KOMEN ER TWEE TENNISBANEN7 De leden van de tennisvereniging kwamen 24 februari in hotel Zeeland bijeen vcor een instructieavond. Burgemeester J. E. van Boeijen deelde mee, dat bij de Ned. Heide Mij werd geïnformeerd naar de kosten en nu is de vraag gerezen of men tot exploi tatie van één of twee tennisbanen moet over gaan, gezien het feit dat de aanleg van twee banen naar verhouding belangrijk goedkoper is. De heren Houps en Thoutenhoofd brachten de beginselen bij van de tennissport, zij het voorlopig nog theoretisch en via films en tekening. VEILIG VERKEERSCURSUS Het verbond voor veilig verkeer afdeling Tholen organiseert een veilig verkeerscur- sus op vijf achtereenvolgende maandagen vanaf 2 maart in het verenigingsgebouw aan de Brugstraat. JAARVERGADERING DAMESKRANS Dinsdagavond hield de hervormde dames- krans haar jaarvergadering onder leiding van de presidente mevrouw Franke. Geopend werd met het zingen van ps. 118 1 en 7 waarna de presidente voorging in gebed, schriftlezing en meditatie. De secretaresse gaf een overzicht van de werkzaamheden over het afgelopen jaar en meegedeeld werd wat aan de kerkvoogdij was geschonken. Hierna volgde een bijbels onderwerp naar aanleiding van het gedeelte over Naomi en Ruth. In de pauze was er een verloting waarna het programma werd voortgezet met afwisselend zang en enkele bijdragen door de dames in de vorm van gedichten en verhalen. Er werd aandacht geschonken aan het 15-jarig bestaan, terwijl nog bijbelse raadsels en hersengymnastiek werden gedaan en tot slot werd gezongen het Danklied en me vrouw Blaas met dankzegging eindigde. BRANDWONDEN Zaterdaqmorgen werd rond half negen mevrouw Rijstenbil uit de Jan van Bloisstraat 48 per ambulance naar het ziekenhuis ver voerd, nadat ze bij het schoonmaken van het fornuis een met kokend water gevulde ketel over zich kreeg. De opgelopen brand wonden varieerden van de eerste tot de derde graad, waarom overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk werd geacht. BOTSINGEN Vrijdag kwamen twee personenauto's op de haven in botsing. De bestuurder van de ene auto, de heer M. uit Nisse bij Goes ver leende de bestuurder van de andere per sonenwagen, de heer D. alhier geen voor zang. Er was aanzienlijke materiele schade. Zaterdagmiddag rond 5 uur was er weer een botsing tussen twee personenwagens op het kruispunt Grindweg Ten Ankerweg. Een NSU. komend uit de richting Oud-Vos semeer verleende een Opel, die op de voor- rangsweg reed, geen voorang. De inzitten den kwamen met de schrik vrij en de auto's liepen blikschade op. UITWISSELINGSCONCERT „ACCELERANDO" Het zal niet de eerste maal zijn dat „Acce lerando" uit St. Annaland een uitwisselings concert in Oud-Vossemeer komt geven, doch wel de eerste maal dat het niet in de open lucht gebeurt. Voor dit winterconcert zal men nl. de zaal van Hof van Holland ge bruiken. Het is een tegenbezoek, enige tijd geleden gaf „Oud-Vossemeer's Muziekver." te Sint Annaland een concert, eveneens in een besloten ruimte, dat bevredigende be langstelling trok. Het concert van Accelerando wordt a.s. zaterdagavond 7 maart gegeven. Aanvang kwart over 7. De volgende mu ziekstukken staan op het programma: Happy end - Alb. Kappert Scherzo - Meindert Boekei De student gaat voorbij - Ibanez Stalmeier Overture Légère - J. Jourquin Swinging Horses - A. van Veluwen Pauze Hudson Mars - M. Everaerts Gold und Silber - Léhar-Stalmeier De twee roodborstjes - A.Baeremaker (solo voor 2 sax. alto's) Amirican Folk Suite - H. L. Walters Little Boys - A. Kappert FEESTAVOND VOETBALVER. Onder goede belangstelling is vrijdag jl. in zaal Koedood een ontspanningsavond van de voetbalvereniging gehouden. Hoogtepunt van het programma vormde het optreden van het duo Hermans-Jansen uit Hoogerheide. In de pauze was er de gebruikelijke verlo ting, met de evenzeer gebruikelijke hoge op brengst. De avond werd met een bal be sloten. Vrijdag 27 februari hield het Groene Kruis haar jaarlijkse ledenvergadering. Om half acht precies opende de voorzitter dokter A. W. A. de Looze, de vergadering. In zijn openingswoord sprak hij er zijn enorme te leurstelling over uit, dat zo weinig leden naar de vergadering waren gekomen. Het experiment om de vergadering in een hore- ca-etabllssement te houden, kan dan ook als mislukt worden beschouwd. Zelfs het be stuur deelde in de algemene malaise. Een zestal bestuursleden kwam niet opdagen. De notulen van de vorige vergadering ontlokten de spaarzame aanwezigen geen op. of aanmerking. Uit het jaarverslaq bleek, dat het meest Ingrijpende besluit geweeat U het doen •aa- leggen van een c.v.-lnstallaüe voor het wijk- gebouw. Daarna kreeg de penningmeester het woord. De uitgaven over 1969 bedroegen f 36.430,66 Daar stond een bedrag van f 31.538,94 aan inkomsten tegenover. Een nadelig verschil dus van f 4.891,72. Er is echter nog een tegoed van f 3.800,- aan gemeente-subsidie. De begroting voor 1970 vertoont een nadelig saldo van f 7480,- Uit het jaarverslag van de wijkverpleeg ster, zr. van Bruinissen bleek, dat zij in to taal ca. 2000 bezoeken aflegde en in 600 uur werkzaam was geweest in het wilkge- bouw en magazijn. Het bejaardenwerk blijkt een warm plaatsje bij haar in te nemen. De zuster was niet erg ingenomen met de in richting van de bejaardenwoningen. Elemen taire voorzieningen, zoals b.v. een alarm systeem, handgrepen in douche en toilet ont breken. Deze zaken zouden van de huidige bungalows bejaardenwoningen maken. De aftredende bestuursleden T. M. Hage, C. M. Droogers en J. J. Gelok werden bij acclamatie herkozen. Medegedeeld werd, dat de leden in de gelegenheid gesteld zouden worden de con tributie van f 18,- in twee termijnen te be talen. De eerste zitting zal gehouden worden op vrijdag 13 maart van 7 tot 9 uur en za terdag 14 maart van 3 tot 5 uur ln de wljk- gebouw. Voor de tweede termijn zal een datum in september worden bepaald. Wie van deze gelegenheid geen gebruik maakt krijgt na 1 mei de kwitantie, ver hoogd met incassokosten, voor het gehele jaar aangeboden. De contributie kan ook worden overgemaakt op giro 1975536 ten name van de Penningmeester van het Groene Kruis. Na de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering. VOETBAL Het 2e elftal van .Vosmeer' verloor de uit-wedstrijd tegen Cluzona III met 2 - 1 na een 1 - 0 voorsprong bi) de rust. De Vos- meerse doelpunt werd gescoord door Jan Geuze. BEVRIJDINGSHERDENKING In het dorpshuis was er maandagavond een bijeenkomst om te komen tot een com missie die een programma organiseert rond de 25 Jarige bevrijdingsherdenking op 5 mei aanstaande. Mede tegenwoordig was burgemeester en wethouders. Genodigd waren enkele vereni- gingsvertegenweordigers en het onderwijzend personeel van de lagere scholen. Een voor- lopig programma werd opgesteld om enige basis te hebben, maar dit wordt pas defini tief aan de hand van de opbrengst van een huis aan huis collecte. Met dit laatste is in middels reeds een begin gemaakt via het uit zetten van enveloppen, welke later worden opgehaald. Het voorlopig programma ziet er als volgt uit: 8.00 uur koraalmuziek: 8.30 uur opstel len schooljeugd bij de scholen en deelne mende verenigingen voor een rondgang door de gemeente, gevolgd door een défilé voor het gemeentehuls. Vanaf omstreeks 10.00 uur kinderspelen op het sportveld en vcor de middag het be zorgen van een fruitbakje bij bejaarde in woners. 14.00 uur wielerwedstrijd en ringsteken met versierde fietsenshow voor de jeugd van 12 jaar en ouder. 16.00 uur toneelstukje door de jeugd in het dorpshuis. 21.00 uur lampion-optocht. De commissie bestaat uit J. C. Moerland (voorzitter) namens WIK, mej. E. Over- dulve namens het jeugdbestuur van WIK (seer, penningm.), A. J. Boogaard namens „Accelerando", C. J. van Oost „Activa", A. J. Scherpenisse namens het gemeentebestuur mevr. M. Boogaard-Boller namens de Platte landsvrouwen, de heren C. J. C. Boot en A. J. Koppejan namens beide lagere scholen. Er worden nog afgevaardigden gevraagd van zang- en voetbalvereniging, de tafel tennisclub en de hoofdleidster van de kleu terschool. A. C. Notcboom is afwezig van 7 tot 15 maart. Dokter v. d. Bel neemt waar; spreekuur 1-2 uur. (adv. ing. med.) BEJAARDEN OP GEZINSAVOND Bij de op woensdag 11 maart om 7 uur in het dorpshuis te houden gezinsavond door de Bond van Plattelandsvrouwen worden de bejaarden uitgenodigd. Men kan zich op geven om te worden afgehaald. GEVONDEN: Een gouden kinderring met steentje, gou den ring met steen, zwarte portemonnaie, broche met steen, zes paar wollen wanten (achtergelaten op de ijsbaan), een paar su ede handschoenen en een zwarte kunstleren handschoen. Inlichtingen bij de postcom- twindant van de rijkspolitie. SMERDIEKSE RAAD KREEG OPNIEUW EEN BEJAARDENHUIS TELEURSTELLING. VEEHOUDER OOMS NAM AFSCHEID. SINT-ANNALAND BOUWT BUNGALOWS VOOR WEEKENDBEWONING. VRAGEN VAN G S OVER BEJAARDENHUIS IN DE SMALST AD. SPORTVERENIGING STAVENISSE VOELT ZICH ONRECHTVAARDIG BEHANDELD. NIEUW ALGEMEEN REGLEMENT WATERSCHAPPEN. HULDIGING JUBILERENDE VOSMEERSE VOETBALLERS WHS VERSPEELDE IN WISSENKERKE. ER IS HAAST WEER TEVEEL (VERGADER- NIEUWS) VAN HET GOEDE. Jacob Cat» Een harde steen die wet het yser En harde slagen maecken wyser. DIT NUMMER BESTAAT UIT ZESTIEN PAGINA'S. Ook voor dit nummer was er weer een zo danige copie-hoeveelheid, dat we een en an der moeten laten overstaan, waaronder wat vcrcnigingsverslagen en de weergave van de A.R. verkiezingsbijeenkomst in Tholen. Het komt in het volgend nummer, nog tijdig voor de Statenverkiezingen. De daling van de geregistreerde arbeids reserve van mannen zette zich in de afge lopen maand voort. Gezien de tijd van dit jaar is er sprake van een geringe werkloos heid. Tegen het eind van de maand februari behoorden 46 mannen tot de geregistreerde arbeidsreserve. Van dit aantal zijn 7 man nen werkzaam op aanvullende werken en 4 mannen op sociale werkvoorzieningsobjekten. De vraag naar arbeidskrachten steeg en heeft o.m. betrekking op bouwvakarbeiders machinale houtbewerkers, metaalbewerkers en personeel voor de kledingindustrie. De vraag naar vrouwelijk personeel richt zich o.m. op modincttes, inpaksters en kan toorpersoneel. DINGEN VAN DE DAG Voor de zevende en (wellicht) laatste maal in dit seizoen werd vrijdagavond door de Rederijkers „Eendracht" uit Oud-Vosse meer het toneelstuk met deze titel onder leiding van mevr. Renes de Geer op de plan ken gebracht. Ben weer voortreffelijke ver tolking van een goed stuk, ditmaal gebracht voor de Thoolse jagersvereniging. Aan het begin had burgemeester W. J. van Doorn de vele aanwezige leden met dames en nog enkele gasten, waaronder ook burgemeester en mevrouw Baas, begroet. Hij vond het plezierig dat zovelen belangstelling tonen voor de jaarlijkse ontspanningsavond en het feit dat de Rederijkers zouden optreden, waaraan reeds zo'n goede pers voorafging, zal aan die goede opkomst niet vreemd zijn, meende de heer Van Doorn. Hij wenste na een felicitatie tot de honderdjarige Eendracht allen een gezellige avond toe. En dat werd het. Dank zij de sublieme vertolking van Dingen van de dag. Waarbij natuurlijk uitzonderingen zijn te noemen maar dat ligt dan ook voor een groot deel aan de toebedeelde rol. Het „materiaal" om een onjuist woord te pakken voor het team van mevrouw Renes is niet maar individueel, maar collectief uitstekend. Bovendien nog een stuk, met lach en traam waarin enig moraal zit. De moraal dat geld, genoegens en wat niet al, niet alleen gelukkig kan maken. Veel eer brengt dat onderlinge genegenheid, al uit die zich op verschillende wijze, zoals bij de cafehoudster in dit stuk, de orgelman of de echte zeebonk. Er zat wel iets in van de bekende Gouden Reael van Jan Mens. De aanwezigen hadden volop waardering voor hetgeen op het podium was gebracht en daarvan was tenslotte de heer Van Doorn nogmaals de tolk in zijn dankwoord. Dit laatste kwam er ook nog van de voor zitter der Rederijkers, de heer A. M. van Engelen, die zich zowel tot de zaal als tot de medewerksters en medewerkers van zijn vereniging wendde om allen bij de finale van dit seizoen nog eens te danken voor wat deze winter zevenmaal voor het voet licht werd gebracht. En dat was Inderdaad volop e«i ba- dankje waard.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1