Burgemeester Van Boeijen: tijdige bestemming gewenst Op Z.L.M. kringvergadering Boer niet alleen maar grondleverend object Niet toestaan dat fruitteler blijft creperen Bietenopslagplaatsen blijven hier onmisbaar Als het een maximum moet zijnv dan ook een minimum aardappelprijs Planoloog Ubbink voorziet Thoolse verstedelijking Gas-weekend- service Fa. P. JANSEN Aardappelen duur en schaars y Raiffeisenbank „Sint Maartensdijk" was aan de tien miljoen WHS verloor op Noord-Beveland promotiekansen maart 1970 -13 Mej. P. op den Brouw maakte het „gaatje" vol Nadat op een enkel onderdeeltje van de druk bezochte in café Tolrust te Poortvliet gehouden ZLM kringvergadering reeds in het vorig nummer werd ingegaan, meet hier nog wel een wat uitvoeriger verslag volgen om althans een indruk te geven van belang wekkende facetten voor de gehele samen leving, die via een gevarieerde agenda aan de orde kwamen. En om de vergadering wat op de voet te volgen, lichten we eerst het voornaamste uit de openingsspeech van voorzitter M. C. J. Kosten uit Tholen. Hij began na een welkomstwoord met te wijzen op de in de fruitteeltsector voort durende moeilijkheden (die inmiddels weer in een uiterst kritiek stadium is gekomen - red) Het prijspeil beweegt zich nog steeds op een zodanig niveau dat daarvoor geen lo nende fruit-exploitatie mogelijk is, zo stelde dhr. Kosten. Er wordt van alle kanten bij de minister op maatregelen aangedrongen en met niet aflatende energie heeft o.m. de algemeen ZLM voorzitter ir Prins voor de fruitteeltbelangen op de bres gestaan en zet dat werk nog dagelijks onvermoeid voort. De resultaten zijn nog weinig hoopvol. Dat men een bedrijfstak die jaren voor de Neder landse economie van veel belang is geweest thans laat creperen, dat mogen en kunnen wij niet tolereren, vond de ZLM kringvoor zitter. Zelfs het landschappelijk mooie Zuid- Beveland dreigt er aan te gronde te gaan. BIETENOPSLAGPLAATSEN Een ander facet dat dhr. Koston aan sneed, waren de geruchten rond het ver dwijnen van de bietenopslagplaatsen. Vanaf december is de ZLM kring reeds doende de laadplaatsen te behouden, aangezien ze vele jaren een nuttige functie vervulden en dat nog doen. De fabrieken preferm de zgn. hardeweg leverantie, maar is dat nu wel ko-tenbesparend? Voor de telers zeker niet, met name de kleine bietenleveranciers zien er weinig aan trekkelijks in. Men beschikt niet over voldoende kip- of zelflossende wagens en een loonwerker kan zich de aanschaf niet permitteren om dure wagens te kopen, die alleen voor bieton- transport geschikt zijn. De verzamellaad- plaats was de oplossing. Het harde weg leveringssysteem heeft bo vendien het bezwaar dat er ingevolge water schapsverordening geen bieten langs de we gen of op dammen opgeslagen mogen wor den en om ze met transportauto's van de akkers te halen is onmogelijk. De meeste dammen alleon reeds zijn daar voor ongeschikt. De bietenlaadplaatsen hebben bovendien al meermalen voor de fabriek gefungeerd als buffervoorraden, waardoor onder slechte weersomstandigheden de fabriek toch draaide blijft, ook al stagneert de harde weg le verantie. De ZLM kring Tholen en Sint-Philipsland staat op het standpunt, dat men de bieten laadplaatsen niet kan missen, zodat men zich tegen opheffing daarvan blijft verzetten. AARDAPPELPOLITIEK Weinig bewondering kon kringvoorzitter Kesten opbrengen voor het regeringsbeleid ten aanzien van de aardappelen. Hij herin nerde er hierbij aan, hoe de minister zelf reeds begin december paniek zaaide onder de consumenten door te verklaren dat er te weinig aardappelen zouden zijn en daarom zinvol een wintervoorraad aan te leggen. Het advies van de landbouwminister werd opgevolgd en het werd een run met gevolg dat de prijzen nog sterker opliepen dan ondanks buitenlandse schaarste de export prijs tevoren had gedaan. Toen ook de exportprijs verder opliep ver slapte spoedig de binnenlandse vraag door een te hoog prijspeil. Toch vond de regering het om politieke redenen noodzakelijk de vinger aan de pols te houden en men creerde voor de zgn. derde landen (buiten de EEG) een exportvergun- ninqstelsel, een zekere afremming dus. De heer Kesten verklaarde geen bezwaar tegen een dergelijk stelsel te hebben, mits het beleid ook naar de andere kant wordt doorgetrokken. Immers, wat deed de regering toen in 1968 de aardappelprijzen daalden tot een peil, dat de teler niet eens de verlaadprijs overhield, laat staan uit de produktiekosten kwam. Maar toen moest de teler zijn eigen boon tjes doppen. En als men nu het gemiddeld prljspe 1 over de laatste 3 jaar neemt, komt men, dank zij nog de gunstige prijsontwik keling van dit seizoen, nauwelijks aan de kostprijs. De voorzitter van het produkt- schap rekende zelf uit, dat de aardappelprijs dit jaar zeker f 40,- per 100 kg moest komen wilde de boer over de laatste drie jaar aan een redelijke beloning toe zijn. MINIMUM EN MAXIMUM Duidelijk is, vond dhr. Kosten, dat alle partijen gebaat zijn bij een prijs, die zowel naar boven als naar beneden aan een be paalde grens is geboden. Het ZLM bestuur meent dat de regering deze_materie grondig dient te bestuderen met verwijzing naar het Engelse systeem, het zgn. patato-board, waarbij de aardappelprijs vrij is tussen be paalde (prijs) grenzen. CULTUURGROND OFFEREN Het vierde belangrijke punt, dat dhr. Kos ten in zijn openingswoord aan de orde stelde sloot, naar later bleek, duidelijk aan op het onderwerp van de volgende sprekers: toe komstvisie en ruimtelijke ordening. In ons land bestaat een steeds groeiende behoefte aan grond voor niet-agrarische doel einden. Tussen 1951 en 1965 is er jaarlijks zo'n 6000 hectare cultuurgrond geofferd en in 1966 en 1967 was dat ongeveer 8000 hec tare, terwijl tussen 1970 en 2000 zelfs een jaarlijks verlies van 12 tot 15.000 hectare wordt geschat. Nu kan men anderszijds wel gaan stellen of het zin heeft voor behoud van het agra risch areaal te werken met de huidige moei lijkheden in land- en tuinbouw, maar wan neer men zou moeten afgaan op de ge dachte Mansholt, dan zcu men nog meer cultuurgrond (voor veel grotere bedrijven) moeten hebben. Is handhaving van de huidige landbouw- produktie. gezien de overschotten van o.a. tarwe en boter, nog wel verantwoord? Snreker achtte het twijfelachtig of andere landen goedkoper vcedsel kan leveren. Nu zijn er nog landen met een veel lagere le vensstandaard. met uurlonen, die een tiende deel zijn of nog minder van wat hier wordt betaald maar kwantitatief kan men oo qem stukken na aan de West Europese behoef ten voldoen. De betalingsbalans zou er trouwens maar bedenkelijk uitzien, wanneer Nederland in plaats van landbouwexporterend, landbcuw- produkten-importerend land zou worden. Thans- bestaat 27% van de export van Nederland uit agrarische produkten. De Haagse Post had enige tijd geleden dan ook beter kunnen vragen hoeveel een Nederlandse boer bijdraagt aan het in stand houden van de economie dan de negatieve vraag „wat kost ens een boer?" Het behoud van een goed agrarisch pro- duktie apparaat is een zaak van algemeen belang. Het zou dan ook een hoogst ongelukkige methode zijn om lijnen dwars door agrarische gebieden -te trekken, zonder enig overleg en zonder rekening te houden met de speci fieke eigenschappen van bodem en enderne- ming. zo kwam dhr. Kosten weer terug op de planologie. Als boeren hebben wij er begrip voor dat een snel groeiend volk ruimte nodig heeft: voor woningen, voor industrie, voor recre ate, voor wegen en kanalen. En wij weten dat dit grotendeels ten koste moet gaan van cultuurgrond, maar wel dienen belangen tegen elkaar te worden afgewogen. De Schelde-Rijnverbinding zal dit gebied niet ongemoeid laten. Een vrij groot aantal ZLMers werd reeds met grondonteigening geconfronteerd. De totale ontwikkeling mag ons als be woners in hoge mate interesseren, maar ook met een versterkte woonfunctie zal de Thool se en PhiliDlandse land- en tuinbouw het overgrote deel van de grond blijven ge bruiken. Bestemmingsverandering ten algemene nutte vraagt een zorgvuldige bestudering van de landbouwkundige positie in ons gebied. De landbouw zal de autoriteit van de bekwame en zorgzame bestuurder zeker aanvaarden, niet echter de autoritaire regent die hem slechts als grond leverend object ziet. Tot dusver mogen we volop tevreden zijn over de wijze waarop wijzigingen in ons gebied tot stand zijn gekomen. Moge dat goede overleg worden besten digd. zo besloot dhr. Kosten zijn openings woord. BERGEN OP ZOOM TEL. 01640- 53 47 OF 41 68 BELANGRIJKE WOONFUNCTIE Dr. ir H. W. Ubbink, planoloog bij de Zeeuwse PPD zette in grote lijnen uiteen wat de gedachten zijn over de ruimtelijke ordening van Zuid-West-Nederland, waar van Tholen een „groen" onderdeel uitmaakt. Zonder recreatie-wonderen te verwachten, zag spreker ook in deze sector wel een ver dere ontwikkeling. Wanneer het Reimerswaalplan nog eens wordt uitgevoerd, hetgeen overigons aan deze kant van de Oosterschelde nog lang geen zekerheid is, zou dat voor Tholen wel betekenen, dat het een belangrijke woon functie krijgt. Men zal dan niet met duizen den, maar zelfs met een toename van tien duizenden inwoners mogen gaan rekenen, meende de heer Ubbink. TE VEEL VAN HET GOEDE Hierop aansluitend vroeg de tweede spreker, burgemeester J. E. van Boeijen uit Tholen zich af, of ons gebied met het Reimerswaal plan pal tegen Tholen aan, niet te veel van het goede krijgt. Hij hoopte met dhr. Kosten dat dit gebied overwegend agrarisch mag blijven. Op het bestuurlijk vlak leek hem verande ring van mentaliteit wel nodig, wanneer men gaat denken aan planologie. We starten in ons land steeds vanuit een beperkte ruimte Dit was een grote kop In het dagblad „Het Vrije Volk" van 10 december van vorig jaar en op dat ministerieel onrust zaaiend bericht deelde dhr. Kosten in zijn openingswoord tijdens de ZLM kringvergadering te Poort vliet. Terecht, zoals blijkt uit het verdere van dit bericht in genoemd dagblad. Met als onderkop „in voor jaar mogelijk tachtig cent per kilo" werd de consument als het ware op- gezwiept tot kepen van aardappelen. Het gevolg van een ministeriele uit lating. „De aardappelen wordt in Nederland schaars en duur. Grote gezinnen doen er goed aan, extra aardappelen in te slaan". Deze raad heeft de Neder- landre minister van Landbouw, Lar- dinoi gisteren gegeven in Brussel waar de EEG ministers vergaderen", zo stond er verder in genoemd bericht, waarin we dan vervolgens lezen: „Aardappelhandelaren hebben voor speld, dat in het voorjaar de prijs van één kilo tot tachtig cent of meer kan gaan oplopen. De Nederlandse consument betaalt nu al vijftig cent. In heel Europa heerst een aardappel- schaarste. De oorzaken: de droge, hete zomer; Polen, de aardappelleve rancier bij uitstek, koopt grote hoe veelheden op in de EEG-landen. Frankrijk en België hebben al maatre gelen genomen om de aardappelen binnen de eigen grenzen te heuden. Nederland heeft nog niet ingegrepen vooral omdat de Nederlandse han del nu nog belang heeft bij een zo vrij mogelijke markt binnen de EEG. Vorig jaar zijn vele speculerende aardappelentelers met hun voorraden blijven zitten. In ons land is dit jaar tien procent minder geoogst dan vorig jaar, toen de opbrengst royaal uitviel. Vele lan den in Europa, die zelf door de droog te een schrale oogst beleefden, klop pen nu aan bij Nederland. Zelfs de DDR, die anders zijn aar dappelen in Polen koopt, stroopt hier de markt af. Aardappelexporteurs schatten dat op 1 december al 60.000 tot 80.000 t:n méér verkocht was dan vorig jaar De boeren houden geen uitverkoop van hun voorraden, omdat zij er van uitgaan dat de prijzen nog zullen oplopen. In kringen van exporteurs wordt beweerd dat de prijzen nu al eens zo hoog zijn als vorig jaar om deze tijd. De overheid kan de prijsvorming be- invloeden, zo zeggen de aardappel handelaren. Zij wijzen er op, dat er in EEG-verband voor aardappelen geen garantieregeling bestaat, zoals voor zuivelprodukten. De overheid staat daarom in deze aardappelkwestie vrijwel buiten het spel van vraag en aanbod, aldus het bericht in Het Vrije Volk.van 10 december 1969. stelde de burgemeester, waarin zich steeds meer gaat afspelen. Er is ruimte nodig voor meer woningen, voor meer industrie, voor meer recreatie. Aangezien die ruimte zeer schaars is, betekent het een haast inmense opgaaf daarop de juiste toekomstvisie te hebben. Men zal moeten afrekenen met de gedachte, dat men baas in eigen huis is, want wij hebben opdracht te voorzien in ruimte voor anderen. Wanneer wij gebruik maken van voorzieningen in bijvoorbeeld Bergen op Zoom, menen we nog vaak, dat men bi] ons toch maar niet in huis moet komen. Tholen en Sint Philipsland zullen zelf moeten meedenken over de taken, die te vol brengen zijn. Anders zou de ontwikkeling wel eens in een richting kunnen gaan, die ons zal be rouwen. Men dient naar een behoorlijke aan sluiting te zoeken tussen wat er gaat komen en rekening te houden met mogelijk- en onmogelijkheden, vond de Thoolse burge meester. GEZAMELIJK Hierna sprak de heer C. P. J. van Iwaarden uit Kloetinge nog over de grondverwer ving. De ontwikkelingen in Bergen op Zoom spelen zich af buitien het Thools gebied en men kan er moeilijk invloed op uitoefenen. Toch moet men tijdig inspraak zien te krijgen meende de heer van Iwaarden. Er is geen grondverwerving mogelijk zonder dat de belanghebbenden daartegen bezwaar kunnen maken. Bij het huishoudelijke gedeelte waren de heren A. C. Breure te Sint Maartensdllk. J. de Rijke te Poortvliet. M. M. Punt te Oud- Vossemeer en C. E. W. Steendijk te Sta- venirse als bestuurslid herkozen, nadat re kening en begroting waren goedgekeurd. Bij de rondvraag kwam de 1 op 4 aardappel regeling in het geding, waarover vorige week reeds een en ander naar voren werd gebracht. Bij elkaar een drukke middag voor de vele ZLMers in Tolrust. Eind januari, om precies te zijn de 28ste, werd op de Sint-Maartensdijkse Raiffeisen bank de tien miljoen gulden aan spaargelden overschreden. Het heet nog altijd een 'mijlpaal', aangezien daarvoor nog geen ander, meer hip woord is gevonden. Dat neemt niet weg, dat er een klein feest je was op de Bank toen die streep was be reikt. Op 12 februari werd onder leldmg van de voorzitter van het bestuur de heer G. D. Kloet in een gecombineerde vergadering met de raad van toezicht, personeel en enkele genodigden het feit voor de bankhistorie vastgelegd. Gememoreerd werd hierbij hoe de in 1914 opgerichte bank in de Smalstad enkele moei lijke jaren beleefde. Een zogezegd niet onbe zorgde jeugd. En aangezien daarop de be ruchte dertiger jaren volgden, wijzen de no tulen uit dat de schooljaren van deze bank nimmer zorgeloos zijn verlopen. De eigenlijke groei begon aarzelend in de bezettingsjaren, zodat in 1944 het eerste mil joen aan spaargelden werd overschreden. Een snellere uitbouw zag men echter vooral vanaf 1958, zodat men in 1963 toe was aan de vijf miljoen. Tussen 1963 en 1969 ging het als het ware met sneltreinvaart in vergelijking met de eerste tientallen jaren. Op 31 december van vorig jaar (1969) was na de rentebijschrijving de tien miljoen nog net niet bereikt, hoewel er dat jaar een besparing werd genoteerd van niet minder dan 922.000,En die spaarzin neemt niet af. Eind februari, dus vorige week, was men inmiddels weer al aan de f 10.300.000,, ge komen. Het totaal aantal spaarders bedraagt 2860. Tijdens de wat feestelijke bijeenkomst ont ving Mej, P. op den Brouw uit handen van voorzitter Kloet een couvert met inhoud voor het afronden van de tien miljoen spaargelden. Ook werd een enveloppe met inhoud aan geboden aan Dhr. M. Moerland en Mej. L. van den Berge, die respectievelijk een storting voor en na Me), op den Brouw verrichtten. Er waren voor de verraste spaarders ook felicitaties en bloemen bij en tenslotte bleef men nog wat gezellig napraten. Op de foto voorzitter Kloet met het ge schenk voor Mej. op den Brouw. Over brede linie is er afgelopen weekend weer eens gevoetbald. In de vierde klasse B werd allem Chris- landia - Smerdiek afgelast en in de vierde klasse G ging alles door. Ock in de afde lingen waren er maar geringe opschortingen Daarom te beginnen met DE UITSLAGEN Wissenkerke - WHS 2-0 Nieuwland - Hoek 0-3 Veere - Kapelle 0 - Kloetinge - Yerseke 2-4 Vierde Klasse G: Vosmeer - SVC 2-0 Grenswachters - Halsteren 3-0 Cluzona - F.C. Bergen 0-3 Oudemolen - Kaaise Boys 1-2 Divo - Virtus 2-1 BSC - Odio 1-0 lsté klasse A: BWR - Post Boys 0 - 6 The Gunners - Olympla 1-2 Tholense Boys - Sprang II SSC II - Kcgelvangers afg. HNC - DVO afg- JPS - Rust Roest 0 - 1 Tweede Klasse: Dinteloord II - SPS 1-2 Seolto II - ONI 0-2 Smerdiek II - PTT 7-1 DEB - Good Luck II 3-1 FCH - Chrislandia II 3-1 FSV - Vrederust -2 Derde Klas A DVO 2 - FSV 2 4-1 Kogelvangers 2 - WN 2 1-2 Chrislandia 3 - Smerdiek 3 afg. Tholense Boys 2 - BWR 2 1-0 SPS 2 - NOAD afg- Derde klas B: WHS 2 - VVN 3 2-1 Vrederust 3 - Tholense Boys 3 2-4 WC - Dinteloord 3 9-3 Stavenisse 2 - FSV 3 2-2 Kogelvangers 3 - BWB 0-3 Junioren Cluzona A - WHS A 2-1 NVS - WHS B 9-3 WINST VOSMEER In de zaterdagse vierde klasse ging WHS in het Noord-Bevelandse Wissenkerke ten onder. Dat kan ook de sterkere overkomen. Het feit ligt er, want WHS was op alle fronten sterker, behalve op het maken van doelpunten. Veertien hoekschoppen tegen over 4 voor de gastheer bevestigde het WHS veldoverwicht, maar de uitslag van 2 - 0 in het voordeel van de thuisclub is beslissend. Voor WHS wellicht vergaand beslissend want het raakte hiermee vier verliespunten achter op het lustig toekijkend Smerdiek. dat niet in Heiningen kon spelen. Het was een forse wedstrijd in Noord-Beveland, maar ner. gens onsportief. Wat moet men doen tegen een flexibele voorhoede als WHS heeft: de verdediging zo sterk mogelijk maken en fikse mandekking toepassen. Deze goed uitgekien de taktiek lukte Wissenkerke volkomen. Het liet zich niet verleiden tot opdringen en WHS liet zich niet komen om voor een ope ning te zorgen. Het bleef met overigens goed voetbal opdringen. Het breidde tot voor het doel met zelden een voorzet die een andere, wel eens vrij staande kant bereikte. Van man tot man, aardige tikjes, goede combinaties, maar een hermetisch gesloten doel van de tegenstander. Met daar nog een uitstekende doelverdediger als laatste beletsel. Enkele Wissenkerkse uit vallen brachten verrassing. Om te beginnen toen een WHS verdediger de bal niet uit het doel kopte, maar toelopend de hoge bal met de hand bewerkte, een terecht toegekende strafschop bracht Wissenkerke op 1-0. Het was nog tien minuten voor rust en met dit WHS elftal leek er nog niets verloren te zijn. Het pakte anders uit. Wissenkerke gaf ach terin geen krimp, ook niet in de tweede helft. Men ontsnapte soms aan adembenemend ge vaar, maar men ontsnapte. Dat Wissenkerke er tien minuten voor het einde uit een wat verwarde situatie nog 2-0 van maakte maakte in feite n;et zoveel, maar wel vol doende uit om de Wissenkerkers aan te spo ren nu maar elf man voor het doel samen te trekken, dan was er zeker geen doorkomen meer aan. En dat was inderdaad het geval. Met maar 5 wedstrijden meer te spelen kon WHS in de huidige stand de twee punten niet missen. Niet dat theoretisch hiermee elke promotiekans is verkeken, maar het kreeg Yerseke in het kielzoq en Smerd-ek heeft 4 verl'espunten minder. De promotiekansen van de blauwen zijn hiermee duidelijk gestegen. Men kan een stootje verdragen, al is het niet te veel en van de opvolgers is het nu al ze ker, dat ze niets meer kunnen incasseren, zonder vrijwel elke noq overblijvende kans te moeten prijsgeven. Dat was de verrassing van zaterdag, al kon ieder op zijn vingers na gaan dat de uitwedstrijd voor WHS niet gemakkelijk zou zijn. Maar dit op zichzelf goed spelend elftal heeft in het merendeel van de uitwedstrijden nog weiniq uitzonder lijke prestaties laten zien. Daarvan zijn vier qelijke uitslagen en twee verloren wedstrij den het complete bewijs. Het duurt niet zo heel lang meer of het is bekeken. De Vosmeerse zuster 'deed het beter dan WHS na de winterse rust. En dat was te meer prettig, nu Jan Verriien aan zijn 350ste en Ko Hommel aan zijn 300ste wedstrijd toe was. Tegenwoordig wordt dat allemaal keu rig geregistreerd in tegenstellinq met vroeger, toen men het zo nauw niet nam en het er vooral administratief allemaal zo maar een beet'e bij h'ng. Vosmeer liet tegen SVC een pittig partljtie voetbal zien, ook al had het de eerste helft de wind in het gezicht. Men draaide zich warm en had merendeels het heft in handen, waarom dan ook de na een half uur geno men voorspronq ve-diend was. De jub'leren- deHommel gooide de uitbal zover hij kon en bereikte de vrijstaande Jan Verreijen, die er weer eens op ouderwetse manier de schoen tegen kon zetten: 1 - 0. SVC gaf aardig partij, maar Vosmeer bleef toch baas. al bleef die voorsprong ge ziet er in beide vierde klasse nu zo uit: Smerdiek 12 10 0 2 20 35-13 W.H.S. 13 7 4 2 18 35-15 Yerseke 13 6 4 3 16 30-22 Hoek 12 7 1 4 15 22-11 W issenkerke 13 6 2 5 14 18-18 Chrislandia 12 6 1 5 13 15-21 Kloetinge 13 5 3 5 13 17-19 Kapelle 13 4 2 7 10 14-24 Nieuwland 13 1 2 10 4 3-22 Veere 12 1 1 10 3 6-30 Kaaise Boys 12 8 3 1 19 29-11 Cluzona 12 5 4 3 14 15-15 Grenswacht. 11 5 3 5 13 24-18 Oudemolen 12 4 5 3 13 20-22 DIVO 12 4 4 4 12 20-20 FC Bergen 11 4 3 4 11 15-17 Vosmeer 12 3 5 4 11 19-19 BSC 12 4 3 5 11 19-20 SVC 12 4 3 5 11 15-19 Halsteren 11 4 2 5 10 12-15 ODIO 12 1 6 5 8 12-18 Virtus 11 2 3 6 7 17-23 ring, SVC bleef niet zonder kansen, maar het duurde telkens lang genoeg om de thuisclub verdedigers de gelegenheid te bieden in te grijpen, al was het soms op het nippertje de Vosmeerse doelverdediger. Het werd span nender, naarmate de speeltijd verliep. Elke SVC aanval werd nu met grote spanning door de supporters gevolgd. Horloges werden even vaak bekeken, dan ballen ingegooid. Toen echter in de voorlaatste minuut Pim van Dijke er 2 - 0 van maakte was er een volmaakte opluchting. Vosmeer had met ver diende resultaten de middenmoot bereikt. Het THOLENSE BOYS SPEELDE GELIJK Bijzondere verrassingen deden zich in de eerste klasse niet voor, nu men zaterdag weer begon met de nog dik twee maanden compe titievoetbal af te schrijven. Daarbij sleepte Tholense Boys er op eigen terrein een punt uit tegen het toch wat lager geklasseerde Sprang 2. Daarom toch eigenlijk een wat te leurstellende hervatting na de rustpauze voor de Tholenaren. Temeer omdat de winst er de tweede helft volop inzat. De start was bij de thuisclub niet zo gemakkelijk. Men had moei te met de wind en ook met de fel op de bal zittende tegenstander. Na wat wederzijdse verkenningen en een langzamerhand wat ster ker druk van de Tholenaren viel het eerste doelpunt toch aan de andere kant. Een wat aarzelend ingrijpende verdediging liet wat te veel Sprangse vrijheid en het was 0 -1 Daarna zat de thuisclub er wat feller op en er kwam een kwartiertje aardig voetbal uit de Thoolse schoen en toen Van de Velde in vrije positie een Hal k-eeq toegespeeld was het gelijk: 1 - 1Zo bleef het tot aan rust met nog enkele zij het niet direct open kansen aan belde kanten. In de tweede helft leverde Tholense Boys met de wind in de rug een sterker druk uit op het Sprangse doel, maar de afwerking bleef uit. In die periode had men de overwinning veilio moeten stellen en dat leek ook te gaan gebeuren, toen op goed aangeven van Van der Vlies vanaf links Kousemaker de kans kreeg 2-1 aan te tekenen. Men drukte nog wel even door, maar "het zakte te snel af bij de thuisclub en daardoor kreeg de tegen stander weer meer vrijheid. Dit is bi) de Sprangse reserves altijd riskant, want men geeft het zomaar niet op. Handig werd van een tweede verdedlgingsfout gebruik gemaakt en het was 2 - 2. Ook het laatste kwartier waren er voor de Tholenaren weer kansen, maar het valt hen moeilijk doelpunten te ma ken. Zo was er voor de Sprangse reserves tenslotte toch het voordeel om bij deze uit wedstrijd een punt te veroveren. Belangrijk was ook de ontmoeting tussen de koplopers JPS en Rust Roest. Op eigen terrein was JPS de beste winstkans toebe dacht. maar het pakte anders uit, al had de thuisclub over het algemeen een veldover wicht. Een uitval -bracht de Eindhovenaren op 1 - 0 en dit werd, zij het soms met kunst en vliegwerk. n!et meer prijsgegeven. Het be tekende tegelijkertijd dat Rust Roest de lei ding van de Tilburgers overnam. Post Boys bleef goed in het kielzog en klopte BWR, dat aanvankelijk zelfs nog promotie- adspiraties koesterde met 0-6.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 13