DE WINNAARS VAN DE FOTO JUBILEUM WEDSTRIJD wint f 300,- Met Eendrachtbode-felicitaties: Toekomstig Vossemeers bruidegom werd nummer één De Sint-Annalander C. Ridderhof krijgt honderd gulden Tweehonderd gulden voor Piet Kauffman te St.-Maartensdijk De prijswinnaars zijn: wint f 200,- Vosmeerder Toni Wessels winnaar van driehonderd gulden 26 februari 1970 EENDRACHTBODE Het pleit is beslecht. Op 14 november 1969 stak de foto-jubileumwedstrijd van wal ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Eendrachtbode. Voor het gigantisch karwei van de oplossing werd tot 31 december gelegenheid geboden. Op 5 januari 1970 werd begonnen met de eerste schifting. Voor de meer dan vijftig fouten was het zo bekeken. Het grootste aantal fouten van een inzender was 114. Bijna 340 maal moest de jury 185 namen, adressen en/of soort branche controleren. Half februari was de zaak afgerond en vandaag kunnen we zestig prijswinnaars feliciteren, die gezamelijk 1.260,aan prijzen ont vangen plus een beschikbaar gesteld éénpersoonsbed. De oplossing vergde voor de deelnemers vele uren. Toch bleek men er veel plezier in te hebben. Daarom te meer is het voor ons pret tig althans zestig inzenders te kunnen belonen. Belonen met 300,of een tientje. Voor hen was het ook nog de moeite waard er aan mee te doen. Voor hen, die het niet zo ver brachten, was er het plezier van de puz- zelarij en de kennis die men van de middenstand op Tholen verkreeg. Een reclame, die bewees, dat de middenstand er mag zijn in ons gebied. Voor ons tenslotte was het prettig, dat het genomen initiatief zo bij de bevolking werd ontvangen. I. TONI WESSELS - Molenweg 22 Oud-Vossemeer 2. PIET KAUFFMAN - Markt 36 Sint-Maartensdijk 3. C. RIDDERHOF Tienhc^en 21 Sint-Annaland wint f 100,- De nummers van 4 tot en met 9 winnen elk f 25,- 4 5 6 7 8 9 Mej. H. Bout, Doelweg 38, Tholen A. Aarnoudse, Brugstraat 29, Tholen Els Duijnhouwer, Westkerkseweg 53, Scherpenisse C. P. Fase. Hoenderweg 79, Sint-Annaland P. Riedijk, Oudelandsestraat 20, Tholen J. B. den Braber, Schoolstraat 35, Sint-Annaland 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 31 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A. den Engelsman, Tienhoven 14, Sint-Annaland Corrie v. Loon, V. Slingelandtlaan 39, Bergen op Zoom J. Moerland, Molendijk 8, Stavenisse M. Potappel, Molenstraat 108, Oud-Vossemeer L. van Dijke, Hoenderweg 29, Sint-Annaland A. Lindhout, Louisestraat 10, Tholen L. Andriesse, Spuidamstraat 10, Scherpenisse A. Boerrigten-v. d. Boom, Delflandstraat 1, Eindhoven G. van 't Slot, Schoolstraat 5, Sint-Maartensdijk C. Vos, Kettingdijk 4, Tholen Fam. H. M. Duijnhouwer, Noordstraat 28, Scherpenisse H. Cornelisse, Rembrandlaan 36, Goes J. van 't Slot, Provincialeweg 70, Sint-Maartensdijk J. Ridderhof, Kloosterstraat 7, Sint-Annaland J. Quist jr., Molenvlietsestraat 3, Tholen En hier komt dan degene, die behalve de tien gulden ook nog de extra prijs krijgt van de firma De Bruin uit Tholen. het eenpersoons bed. Het is nummer: M. J. Geuze, Bram Groenewegeweg 10, Poortvliet P. Timmermans, Schoolstraat 13, Oud-Vossemeer D. Aarnoudse, M. van Gelrestraat 69, Tholen C. D. Uyl, Vier Meistraat 9, Sint-Maartensdijk D. M. Jobse, Raiffeisenstraat 36, Sint-Annaland F. J. J. Soomers-Vis, Gildenstraat 4, Tholen Ridderhof, Delflandstraat 17, Eindhoven P. A. van Poortvliet, Dorpsweg 4, Oud-Vossemeer C. van Dijke, Hoenderweg 29, Sint-Annaland P. Potappel, Burg. Versluijsstraat 7, Oud-Vossemeer A. Verburg, Kon. Wilhelminastraat 32, Tholen J. Duijnhouwer, Westkerkseweg 53, Scherpenisse J. J. Hage, Westvest 28, Sint-Maartensdijk D. Dekker, Tuinstraat 40, Sint-Annaland Th. van Huizen, Handelstraat 6, Halsteren M. Andriesse, Maria van Nassaustraat 44, Scherpenisse A. Kesteloo, Kon. Julianastraat 12, Poortvliet J. J. Blaas, Grindweg 41, Tholen Wed. Lindhout-de Weijze, Molenstr. 92, O.-Vossemeer A. C. Quist, Molenvlietsestraat 16, Tholen G. J. de Heer, Simon Lindhoutstraat 38, Tholen F. Overbeeke, Oudeland 3, Tholen B. B. den Braber, Schoolstraat 35, Sint-Annaland A. v. Luijk-d. Vos, Fr. v. Borsselestr. 15, St-Maartensdijk M. P. Tazelaar, Kon. Julianastraat 32, Tholen Mevr. Potappel-van Haaften, Bos 43, Stavenisse C. M. Moeliker, Ten Ankerweg 52, Tholen M. C. LindRout, Oudestraat 6, Sint-Maartensdijk J. van Dijk, Oudelandsestraat 12, Tholen L. J. Havermans, Burg. Versluijsstr. 21, Oud-Vossemeer C. M. Quist, Molenvlietsestraat 7, Tholen M. den Engelsman, Markt 21, Sint-Maartensdijk Mej. A. den Braber, Schoolstraat 35, Sint Annaland Wilma Beeke, Molenweg 14, Scherpenisse V/\ J. Wessels-Lindhout, Molenweg 22, Oud-Vossemeer N. Kodde, Weg van Kodde 2, Sint-Annaland Immers, naast de werkelijke inzenders zijn er vele tientallen, zo niet honderden geweest, die pogingen deden om een begin te maken, met de oplossing, maar na een tijdje, of halverwege of bijna tegen het eind struikelden. Het werd ook duidelijk, dat degenen, die wel inzonden en zeker degenen, die hoogstens vijf fouten hadden, het vrijwel zelden alleen hebben kunnen klaren. Een familielid in andere gemeenten, een vriend, een vriendin, een verloofde, een tante of een scholier werd „in de arm" genomen om uit te wisselen. Vooral voor de Sint Philipslanders bleek het moeilijk tot een foutloze inzending te komen, omdat men minder op Tholen bekend is. Anderszijds was het voor Thoolse bewoners niet eenvoudig om de deelnemende Sint Philtpslandse zaken tot een goed eind te brengen. Menige kapper werd verward, menig café verwisseld. Voor het Thoolse café „De Tol" werd door verschillende inzenders „De Kroon" en anders om opgeschreven. Niet gering ook was het aantal fouten ontstaan door de twee foto's en twee advertenties van smederij-gasfitter, enz. Vos uit Oud Vossemeer. Alleen het opschrijven van „Gezamelijke Thoolse veilingen" was niet helemaal juist, omdat de foto bij deze advertentie behorend de veilingblok van Sint Anna- land aanwees. Door een zo vrijwel onbetekenend foutje, maar wat door de beste inzenders wel volledig was ingevuld, kon de jury tot een vrij goede selectie komen. Om enig idee te geven: er waren 24 inzendingen met 5 fouten, 17 met 4, 14 met 3 en 22 met twee fouten. Van de zestig prijswinnaars met ongeveer de helft aan nul fouten, sprongen de eerste vijf er toch bovenuit door méér volledigheid. En zo meest uit de eerste vijf worden getrokken voor de drie hoofdprijzen. U ziet, wie de gelukkige drie waren. De twee daaropvolgende deelneemster en deelnemer uit Tholen kregen daarna automatisch de 4e en 5e prijs of wel f 25,-. In feite waren ze dus niet minder van gehalte dan de drie eerste prijswinnaars, maar er moest nu eenmaal worden geloot. Daarna was er een grotere selectie voor de resterende f 25,-. Men kan aan de hand van de lijst weer zieri, wie daarvan de gelukkigen waren. Tenslotte kwamen er voor een tientje ook nog een aantal inzendingen in aanmerking met één fout en twee fout. Begrijpelijk eerst degenen met één fout. Overigens be hoefde daartussen niet meer te worden getrokken, omdat het nu toch ging om prijzen van een tientje. Wel was er nog één trekking nodig, namelijk wie op de 25ste plaats zou komen en dus de extra prijs zou krijgen, die de firma de Bruin nit Tholen beschikbaar stelde. Ook daarvan kan men onder de winnaarslijst kennisnemen. BESTEDING PRIJZEN De winnaars ontvangen dezer dagen een waardebon en het daarop vermelde bedrag dat kan worden besteed bij de middenstand op Tholen en SintPhilipsland, welke deenemers waren aan deze fotowedstrijd. Iedereen zal dit reeël achten, daar het mede door hun medewerking mogelijk was de prijzen beschikbaar te stellen. De in de Tienhoven 21 wonende bijna 64 jarige C. Ridderhof zwermt schier dagelijks door de streek als bode van de zieken- huisverpleging midden Zeeland en als medewerker van de verzeke ringskantoor Overbeeke in Tholen. Hij Is winnaar van de derde prijs in deze fotoreus. „Van huis uit" intensief puzzelaar was het een kolfje naar Ridderhof's hand om zwermend in de streek tot de juiste oplossing te komen. En toch het was nog uitkijken met de melkhandels en met die foto Geluk Tholen. Het leek me een ab stract iets dat op een boerderij stond, dacht Ridderhof, toen hij in eerste instanties de foto's bekeek. Later kwam hij in de zaak Geluk en stelde daar de vraag: doet u ook mee aan de fotowedstrijd? Het bevestigend antwoord betekende meteen voor Ridderhof, dat hij ook die puzzel had opgelost, want tegelijkertijd was zijn oog geval len op het artikel, dat in de foto stond afgebeeld. Dan waren er voor Ridderhof nog een paar puntjes in Sint Maar tensdijk welke niet direct oplosbaar waren en in Sint Philipsland. Stavenisse kwam er vanwege de vrij geringe deelname vrij snel uit, terwijl Sint Annaland en Oud Vossemeer, noch Scherpenisse of Poortvl.et voor Ridderhof sterk vertragende moeilijkheden ople verde. Hij vergiste zich niet bij het opmaken van zijn inzending, in ■tegenstelling tot naaste familieleden aan wie hij de oplossing „ver kocht", die niet feilloos overnamen, zij het dat het zich maar tot een enkel slippertje van de pen beperkte. Zo werd C. Ridderhof uit de trekking van vijf prijswinnaars derde. En de honderd gulden, nou ja, misschien een cadeautje voor de vrouw, misschien gaat het ook wel op aan puzzelboekjes, want dat doet Ridderhof ook na deze fotowedstrijd nog met veel plezier. Bij elkaar ziet men dat de opgave al bizonder moeilijk kan zijn, w'il een aantal er niet uitkomen. Toen we zelf de verzameling van foto s en advertenties bij elkaar zagen, dachten we: daar komt nooit één goede oplossing uit. Tot de hoeveelheden enveloppen, vcoral rond de kerstdagen, binnenstroomden. En de uitslag Iaat zien, dat het zelfs nog moeilijker had kunnen zijn. Maar dat is dan misschien iets voor een volgende keer. Met deze drie afgebeelde hoofdprijs winnaars willen we allen feliciteren, niet te vergeten ook degene, die zo gelukkig is, de extra prijs te kunnen Incasseren van de firma de Bruin uit Tholen. Geldigheid van de waardebcn tot 1 juni 1970. De winkelier die de bon van de prijswinnaar ontvangt, kan deze voorzien van zijn adrestempel (en bank- of girorekening) indienen bij Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland vóór 1 juli 1970. Hem wordt dan het totaal bedrag van de ingeleverde waardebon(nen) overgemaakt. TOT SLOT Bij het afsluiten van deze grote campagne dank aan iedereen die z'n mede werking verleende. Middenstand en bureau Foreca, dat de opdracht uitvoerde, inzenders en prijswinnaars. Het waren jongeren en ouderen. Scholieren en wel licht als een nestor van dit gezelschap de ruim 90 jarige Leo Faust uit het be- irf jnCentrUm "^e ^c'lu'se 1 die uitsluitend is afgegaan op de krant en nauwe lijks de naam, laat staan het bedrijf kende van de deelnemers. Hij kwam niet voor een prijs in aanmerking, evenmin de uit Tholen vertrokken politieman, die toch slechts twee nummers had verwisseld en daardoor net buiten de prijzen viel. Zo waren er nog vele anderen met eenzelfde gering aantal of meer foutjes. Het was te begrijpen. Eenvoudig was het niet. Maar plezierig was het wel. De band met de Eendrachtbode werd versterkt. De streekgemeenschap bevordert. En meer dan ooit kent men nu de zaken, de bedrijven op Tholen en Sint Philipsland. Wie weet daarom nog eens: tot een volgende keer. Dat was de tweede prijs voor de 14 jarige middelbare scholier Piet Kauffman op de Markt 36. Hij zit in de derde klas van het Rijksatheneum en viel verwoed aan op de fotopuzzel, toen die in november uitkwam. Nog voor kerst was ze afgerond. Soms was het een lawine van papieren in huis, zei moeder Kauff man, overigens toch met vader duidelijk blij met deze verrassing. „Ik had er zo de helft opstaan, maar toen begon het wel te knijpen vertelde ons de toch veel voor zijn plezier puzzelende Piet. „Voor mij was Oud-Vossemeer en Sint Philipsland wel het meest moeilijk". Er was echter een goede uitwisseling met schoolvrienden en zo kreeg ik het rond. Heel moeilijk vond Piet ook om de zaak Geluk uit Tholen (textiel) tot een oplossing te brengen. Maar ook van Geluk lukte het bij Piet. „Voor mijn part mag het elk jaar", zei Plet, voor wie de tweede prijs als een volkomen verrassing kwam, al had hij toch wel ergens hoop op een tientje gehad. Nee, Piet kon niet direct zeggen, wat hij van de tweehonderd gulden zal gaan kopen. Het moest even bezinken. Een bestemming is er zeker voor. Zijn jongere zusje wou hem meteen schaatsen geven, maar Piet toonde zich voorzichtiger. Daar moet nog eens over worden gedacht in huize Kauffman en door Piet. Ondertussen wel gefeli citeerd met zijn f 200,-. Het vaandel van het Rijksatheneum werd door Piet hoog gehouden. De winnaar van de eerste prijs is de 22 jarige Toni Wessels uit de Molenstraat 22 te Oud Vossemeer. Hij behoorde met zijn ver loofde mej. H. Bout uit Tholen tot de vijf besten van de groep foutlcze inzenders. Hij kwam bovendien bij trekking als eerste uit de bus. Toni Wessels kent heel wat bedrijven zo uit het blote hoofd. Hij was namelijk een paar jaar bijrijder bij het expeditiebedrijf J. van Poortvliet in zijn woonplaats en kwam daardoor in de gehele streek, inzonderheid bij de middenstands- en industriële bedrijven. Daarna was hij nog werkzaam in garage Bijl te Sint Maartensdijk en thans bij de aardappelhandel Duine in Oud Vossemeer. „Toch kon ik ze niet helemaal alleen rond krijgen", bekende ons Tcni in een gesprekje dat we vorige week met hem hadden. Hij moest met een „kalfje" ploegen, zijn toekomstige verloofde mej. H. Bout uit Tholen, die weer kennissen had voor de oplos singen uit Sint Maartensdijk en Sint Philipsland. Tholen was al direct een uitgemaakte zaak vanwege zijn verloofde en Oud Vossemeer vanzelfsprekend ook. Een vriendin, werkzaam bij Elvi kon zijn verloofde weer wat puzzelfotosteun verlenen en tenslotte werd ook nog een ritje ge maakt naar de punten, waar men twijfelde. Zo kwam men beiden goed en volledig rond. De verloofde komt met f 25,- uit de bus Toni heeft de hoofdprijs. Hij kon niet direct zeggen, hoe die te gaan besteden, maar ze krijgen een goede bestemming, want er is een plan om omstreeks juli te gaan trouwen. Nou, toen we dat wisten konden we ons moeilijk een beter prijswinnaar indenken. Toni maakte van de goede oplossing gebruik om zijn mede-gezins leden in de vreugde te laten delen. Terwijl hij (en zijn verloofde) de puzzeloplossing eigenhandig schreef, bood hij zijn familie gelegenheid ze met doorslagen over te tikken. Laten de getikte inzendingen nu toch een kleine hapering vertonen, waardoor nog wel werd meegeloot in de lagere prijzen, maar niet ieder gezinslid meer uit de bus kwam. Zo is het bij meerdere families gegaan. Met een enkele verwis seling bij het overtikken of overschrijven behoorde men niet meer tot de helemaal foutlozen Maar bij Toni en zijn verloofde was dat het geval. Er is veel voor gedaan. Vele uren zijn besteed aan de op lossing. Het resultaat vindt hij echter geweldig. Moeder, broers en ongetwijfeld ook zijn toen niet aanwezige ver loofde, vinden het enorm. Toni niet minder. Gefeliciteerd en het beste met de komendê trouwdag. De nummers 10 tot en met 60 winnen elk f 10.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 9