Voor tweede maal verzoek voetbalvereniging algewezen Staartje van rumoerige jaarwisseling Gemeentebestuur teleurgesteld door gedrag van jongeren Het is niet de schuld van land niet regeerbaar zou de kleine partijen dat zijn Kiesdeler opvoeren betekent ondemocratisch handelen Theocratie boven democratie Koploper 26 februari 1970 EENDRACHTBODE 6 Raadsverslag Stavenisse OP S.G.P. VERKIEZINGSBIJEENKOMST In het Sint-Maartensdijk dorpscentrum werd maandagavond een door de SGP Statenkring Tholen en Sint-Philipsland uitgeschreven verkiezingsbijeenkomst gehouden met het oog op het gebeuren woensdag 18 maart. 'Waarom nu S.G.P.7, was een in een vlotte speech door hoofd bestuurslid (en jeugdleider) M. Golverdingen te Amersfoort be antwoorde vraag op deze bijeenkomst. 'Waarom rechts houden?' werd het suggestieve slotwoord van de plaatselijk hervormd predikant Ds J. Catsburg. Er was goede belangstelling voor deze bijeenkomst en een voor de Amersfoortse spreker wat te lange vragenreeks. BETER INTENSIEF GELEZEN DAN VLUCHTIG INGEKEKEN. KORTSLUITING Rond klokslag twaalf bi] de overgang van 1969 naar 1970 was het op de Stavenisse Stoofdijk rumoerig. Het kwam eerder voor, dat Stavenisse jongeren bi] de jaarwisseling een vuurtje maakten en bijvoorbeeld op het havenplateau een paar autobanden in brand staken. Tot excessen was het tot vóór deze jaarwisseling niet gekomen. Nu liep het anders uit. Er stond een flinke bries die nacht en op de smalle Stoofdijk was het ge vaar niet denkbeeldig, dat uitwaaierende vonken op belendende percelen aanleiding zouden geven tot erger. Bovendien lag er op het eind van de Stoofdijk een vrij ernstige zieke, voor wie de rookontwikkeling niet bevorderlijk was. Omwoners belden wethouder A. J, Smits die als wnd burgemeester optrad vanwege een toen zieke C. J. Moerland. Dhr. Smits alarmeerde de brandweer en poogde de die dag vrij van dienst zijnde plaatselijke politie te bereiken. Dit laatste lukte niet. Wel was er tussen beiden eerder op de dag contact geweest en ondanks zijn vrije dag verklaarde de politieman, die voor het eerst tijdens een jaarwisseling in Stavenisse was, zich bereid met name op de Stoofdijk een oogje in het zeil te houden. Dat was ook gebeurd tijdens een gedane ronde omstreeks half twaalf. Er was toen geen kip te zien en niets wees er op. zo dacht de politie, dat het een half uur later Zo rumoerig zou worden. Hij was er van overtuigd, dat het rustig zou blijven en stapte vanwege zijn vrije dag in bed. De telefoon werd niet gehoord. En op de Stoofdijk ontaardde het jaarwisselings vuurtje in wanordelijkheden, die men in Stavenisse niet zou verwachten. De brandspuitlieden werden met rotjes en andere ongerechtigheden bestookt. Kort om, het was een bende, waarbij men zich (later) nog het meest ergerde aan ophitsen de ouderen. Deze jaarwisseling kreeg vrijdagavond tijdens de raadsvergadering nog een staartje toen daarover vragen werden gesteld door de heer A. Klippelfs.g.p.) Hij had ze te voren schriftelijk aan b en w gestuurd op dat het college zich wat meer op de ant woorden kon prepareren. De eerste vraag kwam er op neer of het b en w bekend was, dat de gebeurtenissen op oudejaarsavond aan de Stoofdijk ernstig brandgevaar opleverden en het college van mening is, dat dit een ontoelaatbare vorm is van jaarwisselingsviering. Het college antwoordde dat gestichte branden van waar ook altijd gevaar opleveren en deswege ongewenst zijn. Was het juist, zo werd vervolgens door dhr. Klippel geinformeerd, dat er door een familie op de Stoofdijk tevoren was ge vraagd om met het oog op een zieke daar te pogen extra onrust te voorkomen, een vraag die eveneens bevestigend werd be antwoord. Is de brandweer in haar optreden bemoei lijkt? Ook deze vraag kreeg een bevestigend antwoord van het college. Door het gooien van vuurwerk en het ophitsen van ouderen werd de openbare orde verstoord. Indien dit laatste bevestigend wordt beant woord, zo had dhr. Klippel schriftelijk ver volgd, zijn b en w dan van oordeel, dat hier politietoezicht ernstig tekortschoot. Hierop volgt dan een minder concreet antwoord van het college, aangezien in de eerste plaats opper Verpoorte die dag ver lof had, hoewel hij toch nog een rondgang maakte en er een mobiel team van de rijks politie die nacht in touw was, maar onmoge lijk overal tegelijk kan zijn. Nu kan men het verlof geven op oudejaar van de rijkspolitie een tekortkoming vinden, maar dan moet men bedenken, dat er van de elf politieman nen vijf met de kerstdagen verlof hadden en zes met oudejaarsdag. Het mobiele team deed rond een uur of één Stavenisse aan en toen was er alles rustig. Een laatste vraag van de heer Klippel was of er een onderzoek is ingesteld en afgesloten en of men voor aangebrachte schade aansprakelijk wordt gesteld. De voorzitter zegt namens het college dat inderdaad een onderzoek werd ingesteld maar het niet eenvoudig blijkt schade te verhalen. Niemand heeft bekend het vuur te hebben aangestoken Het college betreurt deze gang van zaken evenzeer. Er zijn excessen onstaan op die avond, welke niet leuk waren. De politie heeft er ook een grote hekel aan dat het zo is af gelopen. Men kan van enige kortsluiting spreken waar de heer Smits dacht, dat de plaatse lijke politie de controle wel tot rond twaalf uur zou vasthouden en de politie om half twaalf een zodanige rust constateerde, dat hij van mening was, dat er niets meer zou gebeuren. Er is steeds een voortreffelijke samen werking met de groep Tholen van de rijks politie en ter plaatse, zo voegde dhr. Moer land er aan toe, dat dit misverstand te meer is te betreuren. De heer Klippel kon het toch niet hele maal eens zijn met de gang van zaken. Op zich is het betreurenswaardig dat dergelijke excessen voorkomen, maar men kon in onze gemeente toch wel rekenen op het stichten van brandjes op oudejaarsavond. Ik wil niet beweren, dat er niks mag gebeuren bij zon jaarwisseling, maar het moet toch anderen niet tot overlast zijn en zeker geen brandgevaar opleveren. Bovendien was daar het verzoek van een ernstige zieke, waarmee men rekening had moeten houden. Wethouder A. J. Smits verklaart er ook nog wel iets van te willen zeggen, nu hij er als wnd burgemeester op die dag-nacht zo nauw bij betrokken was. Inderdaad kon men in Stavenisse verwach ten, dat er van oud op nieuw wat met vuur zou worden gespeeld. Er was een goede afspraak met de politie, maar dat is er door een misverstand niet helemaal uitgekomen Toen de wethouder die nacht ter plaatse kwam, kreeg hij al spoedig uitgemeten of er dan helemaal geen politie was. Op verzoek van de brandweer had dhr. Smits de politie ook nog mos opgebeld. Ik heb biaonder veel waardering voor de beheersing van de brandweerlieden in de nacht, verklaarde wethouder Smits, want het was van de te genpartij een wilde bedoeling en vooral de ophitserij van ouderen stelde teleur. De heer C. Priem (PVDA) meende het geval toch te moeten terugbrengen tot het college. Men kan een politieman, die met verlof is niet de schuld gaan geven. Dat opper Verpoorten die daq vrijaf had was bij het college bekend en dat had voldoende moeten zijn om Tholen in te lichten, vond dhr. Priqm. Wethouder Smits antwoordde dat de toe gezegde bereidwilligheid van dhr. Verpoor ten om toch een oogje in het zeil te houden de inschakeling van Tholen voor hem over. bodig had gemaakt en wnd. burgemeester Moerland constateerde, dat er meer een com municatiestoornis was geweest dan bij wie ook enige opzet. Daartussen werd nog wat gemompeld over een diepere achtergrond, maar dat kwam bij de discussie niet verder tot uitdrukking. Wnd burgemeester Moer land meende dat hiermee de vragen wel vol doende zijn beantwoord en was er van over tuigd, dat men een volgend maal niet zon der politietoezicht zou zijn, waarbij hij overi gens van mening was dat de burgers zelf voldoende fatsoen moeten opbrengen om geen overlast te veroorzaken. of er dit jaar nog meer leerlingen verwacht kunnen worden. Wethouder Nortier antwoordt dat men de kinderen naar de kleuterschool kan doen, zodra ze 4 jaar oud zijn. Tot het nieuwe schooljaar kan er nog een enkele bijkomen. Er waren er per 1 januari 1970 een totaal van 51 en het gemiddelde was vorig jaar 53,2 leerling over de verplichte teldata. De heer Klippel vindt het wat triestig, dat het leerlingental afneemt en er daardoor maar een klein eerste klasje blijft. Ook dat is één van de gevolgen van een langzamer afname der bevolking en veroudering. De raad kan instemmen met het voorstel van b en w de bijdrage onderhoudskosten molens te verhogen tot f 250,-. De heer C. Priem informeert of de eigenares altijd die gemeentelijke bijdrage krijgt, maar de voorzitter antwoordt dat zulks alleen met onder overlegglnq van onkosten nota's. Men zal eveneens deelnemen aan de regeling van meerdere gemeenten in dit gebied om de stichting Stad en Landschap te Rotterdam aan te wijzen als adviescommissie welstands toezicht. De heer N. M. Klippel ziet het niet al leen als een verzwaring van de kosten voor particulieren, maar wellicht ook nog als een vertraging voor het uitreiken van de vergunningen. Dit laatste zal niet veel betekenis hebben, meent de voorzitter, aangezien bedoelde com missie per 14 dagen zitting houdt in Tholen. Overigens is niemand van de gemeenten er gelukkig mee, maar het is voorschrift. De heer C. Priem vindt dat de ene com missie zich op de andere stapelt en her innert er aan, hoe het gemeentebestuur van Sint Annaland een ander standpunt heeft in genomen ten aanzien van de commissiebe noeming. Is dit opzegbaar, daar men bij een eventuele herindelinq van gemeenten mogelijk met twee comissies te maken krijgt zo merkt dr. Priem op. De voorzitter antwoordt dat men kan uittreden als men dat wenst. Wethouder Smits vindt dat de centrale dienst het ook wel had kunnen doen, wat hem betreft, maar dat is niet toegestaan. De raad heeft er niet zoveel bezwaar tegen, wanneer er ook nog niet voor betaald moest worden, maar nu dit wel het geval is besluit men slechts noodgedwongen tot deze aanwijzing. EXTRAATJE Voor het organiseren van een bevrijdings feest op de lagere- en kleuterschool wordt op advies van b en w een bedrag van f 400,- extra beschikbaar gesteld. RONDVRAAG De heer C. Priem vraagt of verharding mogelijk is van gemeentewege van het achterpad, dat o.a. gebruikt wordt door melkhandelaar A. Fierens. De voorzitter wijst er op, hoe particulieren daar gebouwd hebben en nu kan de gemeen te toch overal geen verharding gaan aan brengen naar bebouwde perceeltjes, die toch geen openbare weg is. Dat gaat minstens f 2000,- kosten en volgende week kan er weer een ander komen. Wethouder Smits wijst er op, dat men daar bovendien in de sanering zal komen te vallen en weth. Nor- tier meent dat dit een particuliere aange legenheid is. De heer A. Klippel oppert het denkbeeld dat en particulieren en gemeente er iets gezamenlijk aan doen, wat dan niet zo veel hoeft te kosten. Dit zal nog eens worden bekeken. Ten slotte vraagt dhr. A. Klippel de stukken voor de raad zo mogelijk wat eerder te mogen ontvangen. Daarna sluiting. GEEN MEEVALLERTJE VOOR VOETBALVERENIGING Op deze raadsvergadering kwam opnieuw aan de orde een meerderheidsvoorstel van b en w om de opbrengst van een houten woninq beschikbaar te stellen aan de sport club Stavenisse. In een onvoltallige raads vergadering op 3 oktober 1969 was een zelfde verzoek aan de orde geweest. Toen bleek slechts dhr. C. Priem voorstander om de opbrengst van een verkochte houten ba rak voor de voetbalvereniging beschikbaar te stellen in navolging van de meerderheid van het college, dat de f 1575,- in drie jaar aan de sportclub wilde uitkeren. Die meer derheid van het college was toen evenwel door ziekte verhinderd. Het is wellicht ge wenst nog even de historie hiervan op te halen. In een vorige vergadering was door b en w gesteld, dat tijdens de ramp 1953 de Noord-Hollandse (adoptie) gemeenten Den Helder en Alkmaar twee houten barakken schonken, waarvan de ene ten goede zou komen aan het Groene Kruis, de andere ten behoeve van een sportkleedgelegenheid. Op die- raadsvergadering waren geen bewijzen voorhanden, maar wnd. burgemeester Moer land meende zich wel te herinneren, dat het zo was bedoeld. In een volgende vergadering met afwezigheid van de heren Moerland en Nortier - kwam het voorstel in stemming. Het werd 4-1 in het nadeel van de voet balvereniging Stavenisse. De club, gelezen het raadsverslag, richtte zich tot de burgemeester van Alkmaar om te vragen of bedoelde barak inderdaad voor iportdoeleinden beschikbaar was gesteld. Voornoemde burgemeester schreef per 3 december het volgende: „Naar aanleiding van uw brief deel ik u mede, dat in ver band met de hulpverlening aan het eiland Tholen een tweetal barakken werden afge staan door de gemeenten Alkmaar en Den Helder ten behoeve van deze hulpverlening. Later is een van deze barakken aan de gemeente Stavenisse geschonken om te die nen als kleedruimte bij een nog aan te leggen sportveld. Ik geloof dus niet dat gesteld kan worden dat de gemeente onrechtmatig handelde door de opbrengst van de verkoop niet aan de sportvereniging uit te keren, al kan worden geconcludeerd uit de oude stuk ken, dat de barak was geschonken om het sportleven in Stavenisse te steunen". Naar aanleidinq van dit schrijven kwam er van de sportclub een nieuw verzoek bij de raad om het besluit van 3 oktober in te trekken en gezien de brief van Alkmaars burgemeester het bedrag alsnog ter beschik king van de voetbalvereniging te stellen. Als reden wordt aangevoerd, dat de wo ning (barak) inderdaad destijds als kleedlo kaal voor een op te richten sportvereniging was bedoeld. B en w handhaven (in meer derheid) het pre-advies van 22 september en stellen voor de f 1575,-, uitgesmeerd over 3 jaar, aan de sportclub te geven. De heer J. A. Priem (SGP) constateert uit het schrijven van Alkmaars burgemeester dat de hulpverlening was bedoeld voor het eiland Tholen en dat niet onrechtmatig wordt gehandeld wanneer het bedrag niet aan de sportvereniging ten goede komt. De voorzitter erkent dat het niet onrecht matig is, maar dat nu toch wel duidelijk het bewijs is geleverd, zoals vorig maal reeds was gesteld, nl. dat de barak was bedoeld als kleedlokaal voor een sportvereniging Daarom acht de meerderheid van het col lege het ook reëel de opbrengst daarvan thans aan die voetbalclub te gunnen. De heer N. M. Klippel (vrije lijst) vindt het maar moeilijk zijn eenmaal ingenomen standpunt te gaan wijzigen en wethouder J. A. Nortier (CHU) zegt dat zulks in zoverre mogelijk is, dat waar een vorig maal nog getwijfeld kon worden of dat zo was, omdat daarvan uit de notulen niets was gebleken, nu via dit schrijven uit Alkmaar, toch wel is bewezen, dat het voor een sportvereniging was bedoeld. Daarom kan ik ook het motief van b en w verdedigen vond wethouder Nortier. We hebben nu de bewijzen op tafel. De heer C. Priem drukt het zo uit, dat zijn inziens de gemeente geen recht heeft op die f 1575,-. De heer A. Klippel vraagt echter toch stemming over het voorstel van b en w dat met 4 tegen 3 wordt verworpen. Tegen zijn de heren N. M. Klippel en de driemans SGP-fractie. Voor de wnd. burge meester, de wethouder Nortier en raadslid C. Priem. De voorzitter zegt te hopen, dat hiermee deze affaire maar van de baan is. Een wijziging van de begroting 1969 en vergoedingen voor de kleuterschool zijn hamerstukken. Wel informeert de heer N. M. Klippel nog bij de vergoeding voor de kleuterschool Toch bleek de korte en krachtige beant woording van -de vragen een waardevol on derdeel op deze naar ons weten eerste ver kiezingsbijeenkomst in onze streek. Waarde vol vanwege de in de zaal getoonde leven dige belangstelling voor het politiek gebeu ren, zowel ten aanzien van het nationaal,, provinciaal als gemeentelijk beleid. Reeds vorig jaar hebben we tijdens een .g.p.-forumavond menen te moeten conclu deren, dat ook binnen deze partij de alge mene belangstelling voor de politieke vragen toeneemt. Het is niet slechts een aanhoren van wat een paar sprekers komen vertellen voor een gehoor, dat in het algemeen prin cipaal instemt met de basis, maar ook een kritirdhe belichting daarvan. En dat verhoogt de levendigheid van een politieke bijeen komst. Daarbij viel het op, dat ook jonge kie zers wel eens precies willen weten, waar ze met de s.g.p. aan toe zijn. In het alge meen raag dat als een winstpunt worden gezien. Welke bezwaren er met name ook van deze richting komen tegen een te ongebrei delde inspraak van jong en oud in ons hui dig bestel, daartegenover staat dat men veel meer dan ooit voor de mening - welke ook - durft uit te komen en daarvoor respect ont moet. Men kan zich fel keren tegen een bepaalde mening, een overtuiging, maar het „belache lijk maken" van andersdenkenden is er ge lukkig ver af. Na deze indruk willen we de bijeenkomst zelf meer op de voet volgen. Daartoe kan dat worden begonnen met te releveren, hoe de statenkringvoorzitter C. Boender uit Tholen de bijeenkomst met het laten psalmzingen, schriftlezing en gebed opende. Vervolgens leidde hij beide te be handelen onderwerpen in, waarvan hij meen de dat ze goed op elkaar aansluiten. Het rechts- en SGP zijn betekent een overeen komst. Onze partij wordt wel verweten, dat er weinig mee te beginnen Is. Maar dat is onjuist. Het gaat er maar om van welke basis men wil uitgaan. Gebeurt dat niet vanuit Gods Woord, dan vindt men ons inderdaad als tegenstander, zo men wil als negatief. Als de belangrijke vraag vanavond wordt gesteld: waarom nu SGP? dan volgt in feite eenzelfde antwoord als bij de oprich ting, 52 jaar geleden: Gods Woord als uit gangspunt, als basis. En mogelijk is het meer dan ooit, méér neg dan 52 jaar geleden nodig dat fundament uit te dragen. Gods Woord uitdragen in gezin, in gemeente, in overheidscollege's waar dan ook is de roe ping. Die overheid is Gods Dienaresse en dat dient voorop te staan bij elke handeling of beslissing, zo besloot dhr. Boender zijn korte inleiding. AFBROKKELING VAN GROTE PARTIJEN Hoordbestuurder Golverdingen meende dat op 18 maart de belangrijkste verkiezingen na de bevrijding worden gehouden. Het is lm mers niet alleen een "provinciale graadmeter maar tegelijkertijd een zicht op 1971 (T.K verkiezingen). É;n graadmeter, al wil men dat hier en daar anders doen voorkomen De laatste paar jaar ziet men afbrokkeling van de grote partijen in versneld tempo. Dat moet eerder bezwaren dan blij maken Immers, de afbrokkeling gaat niet in de goede richting. Water in de wijn tot en met, zodat er bijvoorbeeld nog nauwelijks van Roomse wijn kan worden gesproken. Die grote afbrokkeling is het ene belangrijke facet, waarom komende verkiezingen belangrijk zijn. Het tweede is de deelname van meer jongeren, na de leeftijdsverlaging tot 21 jaar. Tenslotte is er de periode van ontkerstening in een zo snel tempo^ dat men voor de uitslag moet huiveren. Het moder nisme kreeg o.a. gestalte in D 66, een partij die streeft naar zgn. absolute vrijheid. Spre ker noemde vervolgens enkele tijdgeestver schijnselen, zoals de doorgevoerde crematie, op zichzelf minder belangrijk lijkend dan het in werkelijkheid is. Het is een symptoon van de ziekte der afbrokkeling, der ontkerste ning. Verder een discussie rond de abortus, een bij de rechtspraak duidelijk waarneem baar zgn. humanistisch beginsel. Andere tekenen zijn de pornografie, het alleen maar bezorgd zijn om het leefklimaat, maar niet om het geestelijk klimaat. En juist de gees telijke volksgezondheid wordt bedreigd. Zo is de huidige zedelijkheidswetgeving voor de SGP onaanvaardbaar. Christelijke beginselen worden afgebroken en omgooien van het roer met name op het gebied van de zedelijkheid is noodzakelijk. TEN BATE De SGP begeert het volk te zijn ten baat, zo citeerde de SGP hoofdbestuurder en dat is alleen mogelijk op grond van Gods Woord Een stellige beklemtoning dat de Schrift de leidraad moet zijn voor het politiek hande len moet telkens opnieuw klinken. In onze tijd is en wordt de gedachtengang van Sar tre (Frankrijk) uitgedragen in boeken, radio en t.v. en beheerst het politiek bestel. Er is een nieuwe vrijzinnigheid aan de gang en dat noemt men dan medemenselijk heid. Men verliest daarbij uit het oog, dat niet de mens eerste is, maar dat God dat moet zijn. Daarin onderscheidt de SGP zich van an dere partijen. Niet alleen handhaving van de tweede tafel van Gods geboden „de naaste als zichzelf", maar ,God lief te heb ben" en dan moet het tweede wel volgen. Spreker ontkende ten sterkste de aan tijging van de tegenpartijen, dat men als SGP geen verantwoording voor het regeren zou willen nemen, dat men geen politiek hou vast aan de SGP kan hebben. Integendeel de SGP wil volop meedoen, maar het gaat daarbij wel om het uitgangspunt. Meedoen in de praktische politiek, maar vanuit Gods Woord, in het volle besef, dat de overheid slechts, maar ook Gods dienaresse mag zijn. In het SGP program staat duidelijk, dat de sociaal zwakke geholpen dient te worden, dat gestreefd mag en moet worden naar een goed bestaan voor allen. Ons het tegen deel in de schoenen te willen schuiven is oneerlijk en onjuist. De SGP wil waar nodig snelle en doelgerichte hulp verlenen. Ze wil ook volledige werkgelegenheid, gerichte in dustrialisatie, desnoods met overheidshulp, ze wil graaq de inflatiespiraal doorbreken, maar dan ook eerst bij de overheid beginnen. Bovenal de Schrift houden, Vant in het houden van Gods geboden ligt de grootste beloning. EIGEN SCHULD Sprekend over de huidige aktualiteit van vergroting kiesdeler, merkte de heer Golver dingen op, dat het de schuld van de grote partijïn zelf is, wanneer ons land onbestuur baar zou worden. Niet die van de kleine partijen, al doet men dat voorkomen. De KVP is sterk af gebrokkeld. De AR kon zich vorig maal alleen via Zijlstra handhaven, de PVDA is bezig in de richting van de vroegere SDAP terug te krabbelen en hoe iemand op de Boe renpartij kan stemmen als Schriftbeleider was spreker een raadsel. Die partij heeft geen beginselprogram, De s.g.p. was koploper ten aanzien van de ingebruikname van het cultureel centrum in de Smalstad. De eerste vergadering werd er maandagavond door de statenkring van de s.g.p. in ons gebied gehouden. Een nog wat modderige, zij het al verharde toegang. Dit luidt op een wat geforceerde ingebruikname zoals dat vrijwel steeds het geval is met dergelijke openbare gebouwen. Immers, het drin gend verzoek ligt er en het is moeilijk dat te weigeren...als het effe kan. Afgezien van de nog wat na veel sneeuw en vele regens modderige toegang beheerder Bocx is al meteen ingewijd een voor de Smalstad sublieme vooruit gang. Eigenlijk maar dan minder officieel was er vrijdagavond al een benutten van het gebouw, toen onverwacht een gymmogelijkheid elders in de gemeente niet haalbaar bleek. Daardoor betrad V.W.V. als eerste vereniging het gebouw. De eerste wettelijke bijeenkomst was er maandagavond en consumptie-exploitant Bocx moest toen met alles nog experimenteren, zelfs met het nieuwe koffiezetappa raat. Hij vond het eerste experiment niet voldoende geslaagd en bood (gratis) de aanwezige s.g.p.-ers een tweede kopje aan, nu wel honderd procent gegarandeerd. Een gewaardeerde geste voor de naar het politiek richtsnoer luisterende aan wezigen. Met de felicitaties voor de Smalstad de officiële ingebruikname volgt pas na gereedkoming van het verwarmd zwembad mag er dit plaatje vast wel af, ge nomen, toen de omgeving ook nog niet in volle glorie kon zijn. Ondertussen zijn we wel benieuwd of het gemeentebestuur al reacties kreeg op de naamgeving- mogelijkheid. We twijfelen er nauwelijks aan. Al lijkt het laatste dan (ogenschijnlijk) wat op Eendrachtbode-zelfverheerlijking. maar is duidelijk een belangenpartij. Spreker toonde zich sterk voorstander van ont slagname, wanneer men niet meer als geko zene de oorspronkelijke partijbelangen wenste voor te staan zoals bij de BP voorkomt en men dan toch maar blijft zitten. Men is niet als persoon gekozen, maar als partijman. Als de verkozene met zijn partij breekt, moet hij ook ontslag nemen in het over- heidscollege, waarvoor hij werd gekozen. De willen regeringspartijen, de grote partijen, nu de kiesdrempel wijzigen. Van een kiesdeler naar 2% en dat be tekent ezn minieme kans op T.K. zetels voor SGP en CPN, geen kans meer voor nog kleinere partijen. Het is een ondemocratisch voorstel, waar met name de VVD tegen gekant is. Het gaat niet maar om een paar procent van de Nederlandse bevolking, maar tesamen om tussen de 10 en 15% daarvan. De SGP had 52 jaar een eigen geluid en zal dat ook in de toekomst doen horen. Het Nederlandse volk is alletn maar ge diend met een duidelijke en eerlijke opstelling van alle partijen. Het SGP program wordt gedragen door hetzelfde principe als voor heen, zo besloot de heer Golverdingen zijn betoog. VARIATIE Er waren volop vragen, maar de spreker had niet meer dan een half uur om ze alle te beantwoorden. Over de opkomstplicht, die nog niet geheel wettelijk, maar dan toch praktisch verleden tijd is en welke invloed dat voor de SGP zal hebben. Dhr. Golver dingen meende van heel weinig, aangezien men als beginselvaste partij altijd sympa thisanten heeft moeten missen, maar nu ook hoegenaamd niet zal verliezen in tegenstel ling wellicht met andere partijen. Een vraag of men ontwikkelingshulp bo ven Ihulp aan fruittelers moest stellen werd beantwoord met dat met het een niet moet doen en het andere laten. Aangetoond werd voorts, dat elke partij zijn eigen kleurtje geeft aan het woord de mocratie. Bij de SGP gaat het meer om een goede volksinvloed. Samenwerking met de GPV wenste spre ker niet uit te sluiten, zonder direct voor stander te zijn van fusering. Plaatselijk en provinciaal kan dat verschillen en kan bij voorbeeld een samenwerking met AR en CHU wel gewenst, c.q. noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld de zondagsrust te bevor deren. Waarom men als ASGP nog gem radio- zendtijd wenst is een zaak van de gehele partij, zo stelde spreker. Elk jaar staat het weer op de agenda, maar zolang de meer derheid dat niet wenst, legt men zich daarbij neer. Het isolement is niet het doel maar tot dusver noodzaak. Spreker zou - als antwoord op een vol gende vraag - wel wat willen kappen in het CRM (en andere ministeries), maar dat niet zo maar aan de kant willen zetten. Een kritische doorlichting van alle ministeries is in feite gewenst, meende deze SGP hoofd bestuurder. Welke partij als men niet SGP kan stemmen - zou de voorkeur verdienen? Dat ligt plaatselijk en provinciaal verschil lend, was het antwoord. Daar kan het GPV zijn, maar elders moet het CHU worden. Fusering moet niet plaats vinden op basis van het program, maar op basis van een noodzakelijke samenwerkingsvorm. De CDU achtte spreker met dr Veenman kleurloos te zijn. De PVDA oppositie vond spreker deze regeringsperiode te hard en te weinig men selijk. SLECHTS TWEE WEGEN Ds. J. Catsburg had voor zijn slotwoord als basis Genesis 13:9, de keuze van Lot en de aanvaarding van Abraham. Waardoor ontstond scheiding tussen Abraham en Lot. Hoogconjunctuur was de oorzaak. Beide groot-herdersvorstrn koos kwam er een breuk een afscheiding en een isolement (voor Abraham). Lot koos de welvaartsstaat, het ogen schijnlijk rijke land van Sodom en Gomorra het „eten, drinken en vrolijk zijn". Abraham liet hem de keus, want dat was Gods wil. Vele politieke partijen in 1970 kiezen als Lot, maar die keuze braoht Lot het verderf. Abraham koos rechts en werd gezegend, omdat hij de Heere mee had. De SGP leeft al jaren in het isolement omdat het als politieke basis de Heilige Schrift heeft ge kozen. Ze is in navolging van Abraham be ducht voor oecumene, voor samenwerking. Een partij, die nog voor Koning Jezus wil vechten, niet allereerst democratisch, maar theocratisch: God regeert. In het politiek bestel van ons land de enige partij, die voluit met Gods Woord rekening wil houden en dat ook wil uitdra gen. Een kleine partij maar Gcds partij, zo vervolgde ds. Catsburg, waarna hij prof. Kuitert citeerde ten opzichte van het levens patroon van de kerken, dat uiteengespat is. Een Babylonische spraakverwarring, omdat niet meer wordt uitgegaan van het Woord Gods. We leven naar de tijd van de grote ont kerstening, van de ondergang en daarbij geeft het lidmaatschap van de SGP niet de zekerheid in de vreze Gods te leven, al is er nog wel een volk dat de Heere vreest. Er zijn maar twee wegen naar het wcord des Heeren, links of rechts, de brede of smal le weg. Geen compromis. Mag er dan de begeerte zijn te wandelen in de wegen des Heeren, terwijl we van na ture allen links, allen de brede weg willen gaan. Ds. Catsburg eindigde met te verwijzen naar ps. 119 om daarna op verzoek van de voorzitter met dankzegging te eindigen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 6