Plaatselijk Nieuws Deze week Nogmaals de één op vier regeling aardappelen Kring gymverenigingen hielden jaarvergadering Zes woningen worden in Sint-Philipsland gebouwd Meerderheid steunde b en w Het oog richten op Tholen 26ste jaargang no. 14 26 februari 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint PhiÜpsland Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Verschijnt elke donderdagmiddag THOLEN Weekendregeling Artsen' Te veel van het goede Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Abonnementsprijs f4.75 per half jaar, per post f 5,75. Losse nummers 25 cent Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm BTW. Spierinkjes tlm 20 woorden f 2,50 BTW. HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. Week van 1, l tot en met 7 maart Zondag 8.30 21.05 Maandag 9.35 22.20 Dinsdag 11.08 23.58 Woensdag 12.55 Donderdag 1.35 14.10 Vrijdag 2.40 15.08 Zaterdag 3.30 15.56 maart Laatste Kwartier te 3.33 uur maart Nieuwe Maan te 18.43 uur SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 2 mrt as. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. ting en een stichting op gereformeerde grond slag. Voor de eerste wordt een verhoging van de subsidie voorgesteld van f 5025,- tot f 6700,- en voor de tweede van f 8000,- naar f 10.600,-. De heer Rijstenbil erkent de noodzaak van de verhoging. Alles is duurder, zodat het Nou. was er het tenenwichf van de an dere zi|de. intussen heeft toch Zweden maar aardappelen van Nederland geweiqerd. Waarom we nu weer voorop moeten staan met een regeling, die alleen non maar in Nederland geldt werd hierna ook uit de doe ken gedaan. Ons land is namelijk ten aanzien van dit produkr het meest exporterende gedeelte in de E.E.G. Wanneer er via risfenhezwaren slaaen zouden vallen, komen die dan ook het hardst aan voor de Nederlandse agrariër. Daarom vast deze voorzorg, want er is wel het be- wl|s dat er bi| levering na 28 juni sistenmo- gelilkheden ontstaan. Gewezen werd op de mogelijkheid van levering vcor de beruchte datum van 28 juni en een pon'nq om die regeling te ver schuiven voor Tholen naar bllvoorbeeld 15 juni bleek, althans op deze vergadering, niet haa'baar. Zo werd verondersteld. De telers waren met al die antwoorden niet tevreden ofschoon ze daardoor wel een beter inzicht kregen, waarom de regeling werd getroffen. Maar dit Is een zo „voorbe hoed" middel, dat men er heus het praktische nut nog niet van kan inzien, zeker niet zo- Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. A. Kugel, Poortvliet tel. 01662-400 Nieuw Vossemeer en Sint Phtlipsland dr H. Menger, St. Phillpslands tel. 01677—500 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse Dokter van der Eist Stavenisse tel 01663-400. DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 28 febr - 1 maart Zr. Slager Poortvliet Telefoon 01662-404 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe- nisse Sint Annaland. 28 febr - 1 maart Zr Haas Scherpenisse Telefoon 01666-318 GEDEPUTEERDE J. VAN DEN BOS OPENDE TWEE PRACHT GYMZALEN IN ONZE STREEK. AARDAPPELEN ééN OP VIER. POORTVLIET'S RXAD WAARSCHUWDE CAMPINGHOUDER VOOR ONDOORDACHTE INVESTERINGEN. S.G.P. VERKIEZINGS BIJEENKOMST. DE 1.260.— PRIJZEN VAN DE FOTO JUBILEUM WEDSTRIJD AAN DE MAN. ZWEMBADNOODKREET VAN THOOLSE SCHOOLRAAD. DINANT QUIST VEROVERDE PARIJS. IN STAVENISSE WAS ER 'ZAALVOETBAL'. SINT-PHILIPSLAND HAKTE WONINGWETWONINGEN KNOOP DOOR. BRUIDJES ONDER ERE-BOGEN. UITGEBREID PLAATSELIJK NIEUWS. HET LIJKT WEL EEN FOTOKRANT. Het is goed om tussen de regei9 door te lezen, dat is minder ver moeiend voor de ogen. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF PAGINA'S. Twee bruidsparen en dan (zoals altijd) inzoderheid de twee bruiden werden vrijdagmiddag in de Smalstad op bizondere manier in het eerste februari-zonnetje geplaatst. Om twee uur werd het huwelijk bevestigd van kleuterleidster Janneke Geluk (foto links) en haar klas uit Stavenisse was prompt present met de ereboog vol kleurige zelf gemaakte rozen. De winderige en ook koude middag belette nog bruid noch jeugd er een vrolijke middag van te maken, zoals het plaatje aantoont. Een uur later stapte een tweede bruidspaar uit het monumentale stadhuis. Het was tot voor een half uur mej. Alie Poot, de gymlerares in de laatste jaren van de kleutergroep van „Wij Willen Vooruit y Zij heeft zich verbonden met Piet Nuijten, maar van de jeugd en de aanwezigen was er vooral belangstelling voor de bruid, die met balonnen en gymschoenen hulde werd gebracht voor haar verenigingswerk. Mede als teken dat het voorjaar wenkt meenden we van de twee paren, die een nieuw leven begonnen een plaatje te moeten maken. Tijdens de gehouden ZLM jaarvergadering vorige week in Tolrust waarvan we het ge hele verslag in dit no. niet meer kunnen mee nemen wegens overweldigende copiehoe- veelheid, kwam ook de 1 op 4 regeling aardappelen ter sprake, zoals die kwestie een week te veren was gelanceerd op de ver gadering van de afdeling ZLM te Sint- Annaland. Alleen reeds daarom was er met name een flinke groep exploitanten van kleine landbouwbedrijven uit genoemde gemeente in Poortvliet aanwezig. De zaak werd tijdens de rondvraag op nieuw en in alle duidelijkheid aan de orde gesteld, maar voorzitter Kosten meende dat men daar op staande voet in zoverre geen antwoord kon geven, dat het iets zcu uit halen. Hij deed namens het bestuur de toe zegging met spoed nog een bijeenkomst te organiseren, waarbij dan zou worden uitge nodigd vertegenwoordining van hef Land bouwschap en van de Plantenziekte kundige dienst om één en ander te verduldelijken. Het werd een spoed bijeenkomst want reeds vorige week vrijdag zat men in Tol rust opnieuw rond de tafel. Toen hoorde men van de andere partij, waarom de vierjarige regeling werd inge voerd. Om nog even te herinneren, tot dusver was er voor de landbouwers en met name dan voor de telers van vroege aardappelen de regeling dat niet voor 28 juni gerooide aardapne'en maar éénmaal per drie jaar op hetzelfde perceel mogen worden her haald. Dit vanwege het gevaar voor de zan. aardappelmoeheid, het beruchte aaltje of de sisten Er kwam opnieuw het verwijt, dat de landbouworganisaties de n'euwe regeling toch twee jaar geleden al hebben zien aan komen, maar de belangen van deze telers hebben laten sloffen. En er zijn aeen aaltjes op Tholen, zeggen de aardanneltelers. Dat moet dan eerst maar eens worden bewezen. lang het alleen maar een Nederlandse en geen EEG maatregel is. Immers, onder tussen gaat de Belgische doré-teler, even over de grens rustig door met zijn niet gebonden teeltwisseling. En daarvan zijn dan met name de minder grote bedrijven de dupe, die nu eenmaal geen zgn. vierjarig teeltplan kunnen hand haven. De mogelijkheid van voor 28 juni rooien ligt er in de praktijk alleen voor de telers op de lichtere Thoolse gronden, maar niet vcor hen, die zwaardere klei „exploiteren". Men achtte het alles bij elkaar een over het hoofd zien van die kleinere teler. En dat bleef na de tweede bijeenkomst achter met hoegenaamd geen hoop, dat in de vierjarige regeling nog wijziging zal komen. Dezer dagen werd door de gezamelijke gymnastiekverenigingen op het eiland Tholen een kringvergadering gehouden onder leiding van de heer J. Smulders. Spijtig vond de voorzitter het dat de heer Piessens, leider van de Thoolse gym na een hem overko men vrij ernstig ongeval, niet aanwezig kon zijn. Hem werd namens de vergadering spoe dige beterschap gewenst. Uitvoerig werd gesproken over het pro gramma 1970 waarin op voorstel van de Er moest deze week een dusdanige over stelpende hoeveelheid copie worden ver werkt dat er niet voor alles ruimte bleek te zijn. Een verslag van de ZLM kringvergade ring, stemmen van lezers uit Stavenisse, bur gerlijke standen januari en nog een paar aparte minder aktuele rubrieken moeten wachten tot het volgend nummer. heer Van den Heuvel van Olympia ook deelname aan de Thoolse Dagen 1970 was ingelast. Gelukkig waren alle verenigingen met in totaal 14 bestuurders vertegenwoordigd, zo dat er spijkers met koppen werden geslagen. De op 9 mei te houden bondswandeling en jeugdvaardigheidsproeven zal Excelsior uit Poortvliet organiseren. De op 20 juni te houden streekverenigingswedstrijden voor al le categorieën wordt een aangelegenheid voor de Smerdiekse gym. Tussen 4 en 11 juni is er een jeugdkamp in Beekbergen, uitsluitend voor 10-11 en 12 jarigen. Op 29 augustus een thoolse gym-kleu- terdag en op 27 juni deelname aan de Thool se Dagen met knotsoefening voor de dames en een vrije oefening van de jeugdturnsters. Organisatie Olympia te Tholen. Op 10 oktober Thoolse wedstrijden voor jongens en meisjes geboren in 1959 en later te organiseren door Spido te Oud-Vosse- meer. Op 24 oktober vaardigheidsproeven, waar mee WIK uit Sint Annaland zich dient te belasten. Er wordt ook een begin gemaakt met trai ningsklassen voor meisjes van 9 - 10 en 11 jaar en voor jeugdturnsters geboren tussen 1958 en 1955. Van Smerdiekse zijde werd gevraagd, nu WWV zonder voorzitter is of een van de eilandcommissieleden die taak tijdelijk kan overnemen, waarmee de heer J. C. Moerland uit Sint Annaland wordt belast. Vorige week woensdag opende gedeputeerde J. van den Bos uit Tholen twee spcrtlokalen in onze streek. De eerste in Scherpenisse waar, zoals op de foto duidelijk wordt, de 12 Jarige Anja Overbeeke een boekenbon overhandigt en de even jonge Ria Deurloo tevoren de sleutel had aangeboden. Links van Anja de wnd burgemeester van Stavenisse de heer C. J. Moerland. Zie vcor ver slag pagina 10. persoon, die geen gelijke plaatsingsmogelijk heid in de Thoolse dependance heeft. Zolang er mensen werken via de Schouwse regeling, zullen we mee moeten blijven doen, vindt de voorzitter, want we stellen hier niet de gemeente primair maar de mens. Ondertussen kunnen we zien, wat in de toekomst te doen. De heer Rijstenbil vindt dat men bij de nu te nemen beslissing toch al over de toe komst praat. Het is immers niet zo, dat men op staande voet breekt met Schouwen. Er gaat na uittreding nog drie jaar over heen. Om straks met twee gemeenschappelijke regelingen te zitten is toch eigenlijk onjuist. Hij is het met de voorzitter eens, dat het hier eerst om de mensen zelf moet gaan en niet om het financieel voordeel van de ge meente, maar zou het nodig zijn de betrok kenen te benadelen. De voorzitter wil wel onderzoeken of men individueel toch kan blijven werken, ook al is mm als gemeente geen deelneemster meer aan de regeling. De huidige wetgeving is in dat opzicht al veel soepeler omdat het voor al gaat om de sociale resultaten. Mogelijk kan degene, die dat wenst dus toch wel op Schouwen blijven werken. Na overleg met de wethouders wordt hierna door de voorzitter gezegd dat dit b en w voorstel wordt ingetrokken om eerst nog eens nader te informeren. En daarmee is de gehele raad het eens. MAATSCHAPPELIJK WERK Een soortgelijke gedachte komt openbaar, wanneer een volgend punt aan de orde komt, namelijk verhoging van de gemeentelijke sub sidie voor de ter plaatse werkende twee stichtingen voor maatschappelijk werk en gezinsverzorging, er is een hervormde stich- niet meer kan met eenzelfde bedrag. Toch zou hij eveneens namens de heren Beurkens en Verwijs willen vragen of het ook in deze niet beter zou zijn zich te bepalen tot de ene Thoolse stichting. Uiteraard weet hij dat dit een aangelegen heid is vcor de stichtingen zelf. Maar een suggestie mag wel worden gedaan. De voorzitter zegt dat ook dit bij het college van b en w heeft gespeeld. Men weet dat er uitstekend werk door deze stichtingen wordt gedaan. Daaraan zal niemand tornen, maar het zou toch ook b en w niet onwelkom zijn, wanneer deze twee stichtingen meer samen werking zouden zoeken. En daarmee is dan de raad opnieuw eensgezind van gedachten. In de hoop dat het zal doorwerken tot de be sturen van beide stichtingen. Besloten wordt noa 3 aandelen te nemen van de PZEM-ZEGAM en de voorzitter onderstreept nog eens de in het pre-advies uitgesproken verwachting, dat aardgasmo gelijkheden dichterbij zijn, dan aanvankelijk was vermoed. Zonder slag of stoot worden er belangrijke begrotingswijzigingen afgewerkt en de ga randering van een geldlening van vijf ton ten behceve van de stichtinq Dorpsbelangen bedoeld voor bouw van dorpshuis-gymzaal enz. Bi) de rondvraag informeerde de heer Verwijs of het b en w bekend is, dat er in de Hunri Dunantstraat waterlast bestaat voornamelijk op het voetpad. De voorzitter zegt dat ook b en w deze klacht kreeg en de technische dienst heeft verzocht een onderzoek in te stellen. Geen bezwaar was er tegen verhoging van de subsidie vcor onderhoud molens, waarbij de hoop werd uitgesproken, dat d e subsidie ook inderdaad moet worden uitbetaald voor een goed extern onderhoud van de nog aanwezige molen. De heer Rijstenbil informeerde hierbij of er controle wordt uitgeoefend. De voorzitter antwoordt dat de subsidie alleen wordt uitbetaald onder overleg van onderhoudsnota's. De raad is duidelijk voorstandster van het behoud van de molen. Daarna sluiting. b.l.o. school in Sint Maartensdijk is er een voorbeeld van - vond dhr. Rijstenbil het maar beter uit te treden bij Schouwen, Er is een opzeggingstermijn van 2 jaar en wan neer we het nu doen, duurt het toch nog drie jaar, eer we er vanaf zijn. De heer Rijstenbil adviseerde het college nu toch maar te overwegen uit de Schouwse regeling te treden en zo mogelijk bij de Thoolse aan te sluiten. MENS GAAT VOOR De voorzitter verklaarde in zijn antwoord dat eenzelfde gedachtengang speelde bij het dagelijks bestuur. Zender twijfel is de verbinding met Tho len nu al beter en de Schelde-Rijnkanaal- ontwikkeling belooft een uitstekende moge lijkheid om het buureiland snel te kunnen bereiken. Het college geeft volmondig toe, dat dit er ten aanzien van Schouwen niet inzit, zodat er altijd verkeersmoeilijkheden zullen blijven. Mist, storm, ijsgang, enz. kunnen de over tocht bemoeilijken of geheel belemmeren. Er is daarom reeds contact met Tholen in dat opzicht, hoewel nog niet afgerond. En toch moeten o en w thans uw raad ont raden om de Schouwse regel te verlaten. Er werkt daar uit onze gemeente nog één In een korte raadsvergadering was het pleit snel beslecht inzake de onderhandse aanbesteding van de zes woningwetwonin gen ten behoeve van de firma Gebr. Smits te Nieuw Vossemeer. In een vorige raad staakten de stemmen met zes raadsleden. Nu was nummer zeven present in de per soon van een beeëdigde C. M. van Oude naarde. Discussie was er niet meer, al werd daar toe via burgemeester G. van Velzen de ge legenheid geboden. De heren Beurkens (CHU) Den Engels man (SGP) en Rijstenbil (gem. belang) stemden tegen. Ze waren het ook die stemming hadden gevraagd. De andere vier stemden voor. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bij het agendapunt negen, een voorstel tot vaststelling van een gemeenschappelijke regeling betreffende het werkvoorzienings schap Schouwen-Duiveland, waarbij het ging om de sociale werkplaats, verklaarde heer Rijstenbil namens zijn collega's Beurkens en Verwijs meer te voelen voor een zich richten op Tholen. Gezien de vaak moeilijke verbin ding met Schouwen en de te verwachte be tere mogelijheid naar Tholen de deelname

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1