JSSpPi"»® SCHUTTE Heus MODESHOW heeft de grootste keus Twee nieuwe gymzalen voltooien streelc-sportzaal- accomodatie In Scherpenisse en Stavenisse wapperde driekleur Dinant Quist tekende zich naar televisie Modehuis „Caprice" JOS KOOLEN Cor van Raay Veelzijdige tweeling gaf „vrije" oefening Hervormde Classis Zierikzee Gaan we voetballen? Kleuren 26 februari 1970 EENDRACHTBODE 10 Dankzij de hedendaagse mobiliteit kon onze eigen gedeputeerde J. van den Bos uit Tholen, woensdagmiddag alleenvertegenwoordi ger van het provinciaal bestuur, binnen de twee uur, twee soortge lijke gymzalen openen in de kleinste kernen van ons gebied. Scherpenisse en Stavenisse zijn uitstekende sportaccomodaties rijker. Een goede afronding na een Oud-Vossemeers begin, een Thools een Poortvliets initiatief vervolg, een Sint-Annalandse aanvulling, een Smerdiekse toekomst. Electronlsche Orgels MOZART SAFIRA VISCOUNT RI-HA PHILICORDA m I MUZIEKHANDEL Gedeputeerde Van den Bos had handen vol Nee, zelfs ïh de -Smalstad werd dezelfde week de eerste turnoefening in de gloed nieuwe sporthal verricht/ Maar het gaat hier vooral om wat Scherpenisse en Stavenisse er heeft bijgekregen. Gedeputeerde Van den Bos moest daarvan even het gewillig slacht offer zijn. Sleutels aangeboden, sloten omgedraaid, twee voiledige gymactccmodaties werden .blootgelegd". De werkelijkheid werd onderschat, toen beide gemeentebesturen de beslissing namen om Jarino n.v. serlebouw te kiezen Misschien werd aan een gym-hutspotje gedacht. Maar er staan twee sportzalen, die met welke ook in een andere gemeente kunnen wedijveren. Ze vergden samen ook meer dan een half miljoen. Maar ze staan er. De een doet voor de ander niet onder. Al kostte het in Stavenisse f 326.000,- en in Scherpenisse „slechts" f 285.000,-, maar dat kwam alleen maar omdat Scherpenisse al grondeigendom had. TWEELING Burgemeester D. C. Bouwense was met echtgenote in het Holland Huis de eerste representant van de streek bij de verwel koming van de gasten op deze middag. Daarbij was er na sneeuwerige dagen ook absentie. We hadden de tweelinggedachte nog verder willen doorvoeren, stelde Scher penisse eerste burger, namelijk het samen openen voor twee kleine gemeenten, door twee gedupeerden en zelfs door tweeling scholieren. Maar gedeputeerde Van Poelje liet op het laatste moment bericht van ver hindering na de vele voorafgaande sneeuw val en we kunnen dat volop billijken, hoe spijtig ook, stelde de heer Bouwense. Hij achtte het gelukkig, dat de lichamelijke opvoeding voor de jeugd meer aandacht krijgt, nadat het al zo lang in het achtergat is gebleven. Er is door beide gemeenten ja renlang gewerkt om deze gymaccomodatie te krijgen. En plotseling lukt het wel. Dank aan het provinciaal bestuur voor de hierbij verleende medewerking, aan de inspectie lichamelijke opvoeding en de aan nemer, die snel wist te voltooien. De heer Bouwense bracht allen dank, die voor dit alles stuwend werkzaam waren, inzonderheid de heren A. L. G. van Doorn te Scherpenisse en C. Meertens te Poortvliet. GEEN WOORDEN Bij de woorden van burgemeester Bou wense bleef het voorlopig. De daad was toebedacht aan de heer J. van den Bos. Hij kreeg in Scherpenisse hulp van de 12- jarige Ria Deurloo, die hem op kussen de sleutels overhandigde en van de eveneens 12-jarige Anja Overbeeke van de zuster school, die de gedeputeerde moed insprak via een boekenbon. Meteen kon toen de helft van de twee ling worden bezichtigd. En daarbij was ook de andere helft, het Stavenisse gemeentebe stuur en onderwijzend personeel aanwezig. Bovendien directeur Van Heusden van de lagere agrarische school, die mede van de nieuwe mogelijkheid kan profiteren. Althans zijn leerlingen. Niet zomaar een gymzaaltje, maar eon complete sporthal, inclusief kleedgelegenheid toiletten, inclusief vooral een inventaris die een vijftiger doet heimweeën naar zijn school- Eerst werd in Scherpenisse de gym-sleutel omgedraaid door gedeputeerde J van den Bos tijd. Uitgetekend handbalveld, vangnetten, ringen, paard, brug en wat dies meer zij op turngebied. Formidabel. VERVOLG TWEELING Tussen nog winters bedekte polders door ging het naar het volgende tweelinggedeel te Stavenisse. En daar stond „in natura de tweeling Elma en Elly Wesdorp klaar om weer geheel in aparte stijl de heer Van den Bos de mogelijkheid te bieden gymzaal twee te opmen. Enige tijd later werd het gezelschap in het Stavenisse dorpshuis verwarmd door de koffie van beheerder Van Prooijen. Daarbij was het gemeentebestuur van Stavenisse in de persoon van b en w gast- vrouwe en was er ook het welkom van wnd burgemeester G. J. Moerland, die onder streepte wat zijn voorganger in het Hol land Huis naar voren bracht. Gedeputeerde J. van dm Bos verklaarde met de hand op het hart, dat de verhinde ring van collega M. J. van Poelje niet ver oorzaakt was door politieke weersomstan digheden, maar inderdaad vanwege de sneeuw. Hij had daarnaast abstrakte gegevens over de gymaccomodatie in dit gewest. Vandaag wordt de Zeeuwse turnuitrus- ting belangrijk verbeterd, vond de heer Van den Bos. En daarmee is de jeugd volop ge baat. Van provinciale zijde is de medewer- kino hiertoe met liefde verleend. Dit ten genoege van 145 leerlingen in Stavenisse, tweemaal 80 voor de basisscholen te Scher penisse en daarbij nog geteld de leerlingen van de agrarische school. De heer van den Bos wees er op, hoe Zeeland niet alleen op weg is naar nieuwe bestuursverhoudingen, maar hoe men ook fusies, industrialisering, enz. beleeft. Het so ciaal, cultureel patroon ziet men ombuigen en ook op dat terrein valt een goede voort gang waar te nemen. Hij herinnerde aan de drie peilers voor dit gewest, de land- en tuinbouw, de industrie en recreatie en door dit alles komen er voor Zeeland gelijke kansen met andere gebieden in ons land. De ontwikkeling dimt zich niet te beperken tot stedelijke agglomeraties, maar het platteland kan hierbij evenzeer een grote rol spelen. In deze regio kan met erkentelijkheid wor den vastgesteld, dat de voorzieningen een behoorlijk peil hebben bereikt, zeker sedert vandaag voor wat betreft de lichamen lijke oefening, al zitten er in dit opzicht in een paar gemeenten nog een paar zwakke plekken. In de verdere toekomst mag een verdere integratie van het Thoolse land worden ver wacht, zeker wanneer ook nog een vaste verbinding tot stand zal komen met Zuid- Beveland, terwijl dat al dichterbij ligt voor Tholen-Sint-Philipsland. Met dergelijke verbindingen is tegelijker tijd dit gebied als vanzelf opgenomen in de ontwikkeling. Wat zijn dan nog afstanden, naar het Sloe of naar de Randstad en bij dit alles is het belangrijk, dat het platteland ook die stoffering krijgt, welke ze in dat kader nodig heeft. Men hoort dan nog wel eens kritiek uit deze contreien, bijvoorbeeld op het gebied van de woningverdeling, maar vandaag wordt toch weer duidelijk, dat er zeker ook aan het Thoolse land wat wordt gedaan. Steeds meer wordt verlangd naar em scherpe scheiding tussen werk- en woonge bied, waarom er voor deze regio dan ook volop perspectief zit als woongebied en voor een recreatieve ontwikkeling. Met dat vcor ogen kan hier een goede toekomst worden verwacht, waarbij ongetwijfeld ook van de huidige welvaart kan worden geprofiteerd. De heer Van den Bos besloot met de wens namens het gemeentebestuur dat van de beide nieuwe gymzalen een veelvuldig en goed gebruik gemaakt zou mogen worden. ER KWAM EEN LICHTPUNTJE Waarnemend burgemeester C. Moer land had het gezelschap al eerder en dan nu op zijn beurt verwelkomd in het dorps huis. Hij onderstreepte daarbij hetgeen col lega Bouwense had gesteld wat de voldoe ning betreft met de gym-aanwinsten. Dat twee betrekkelijk kleine gemeenten dit tot stand brachten is mede te danken aan de welwillendheid van gedeputeerden en de in spectie van het onderwijs met name die van de lichamelijke oefening, aldus dhr. Moer land. Al jaren is er naar uitgezien en bij schier iedere begroting werd het aanhangig gemaakt. In het voorjaar 1969 kwam er een licht puntje, dat snel werd aangegrepen bijna was het nog door onze vingers geglipt, maar de financiële kant werd prettig gere geld. Met een felicitatie voor het onderwij zend personeel hoopte de heer Moerland dat het de jeugd ,die al te lang zonder accomodatie was .ten goede zou komen. Nog even inhakend op de verwachting van gedeputeerde Van den Bos ten aan zien van Tholen als woongebied .merkte dhr. Moerland op ,dat men dan ook als gemeenten op Tholen moet kunnen reke nen op woningtoewijzing IN 'WALHALLA' TE BERGEN OP ZOOM OP DINSDAG 3 MAART Kaarten, zo lang voorradig, verkrijgbaar bij Grote Markt - Bergen op Zoom en SCHOENHANDEL Fortuinstraat - Bergen op Zoom Adv. ingez. med. ACHTERSTAND WEGGEWERKT De inspecteur voor de lichamelijke op voeding in Zeeland de heer A. Klasen sprak mede namens Rijksscholentoezicht. Hij verklaarde bewondering te hebben voor het doorbreken van de barrière van moei lijkheden door beide gemeentebesturen. U kunt er rijk mee zijn, wat vandaag in ge-' bruik wordt genomen. Immers, een mens is rijk, wanneer men waardeert wat men bezit. De duurte van het gebouw is niet bepa lend, noch wat het de gemeenten kostte, want alleen wanneer het meer kostte dan het waard is, is het tè duur. De inspec teur l.o. had ook grote waardering voor het onderwijzend personeel in de streek die zich met enthousiasme hadden ingezet, toen hij laatst zaalinstructie had gegeven en mm V> De tweeling-gymaccomodatie ziet er ongeveer uit als op dit plaatje gedeeltelijk te zien valt en waar de Stavenisse jeugd gretig poseert. LieTcvroawestraat 31 Tri. 01640-5470 BERGEN OP ZOOM (adv. Inges. med.) Vervolgens was er een soortgelijk ritueel in Wesdorp als een symboliek van de op deze ling op Tholen. daarom heeft hij volop vertrouwen in een goed gebruik van de gymzalen. De gebouwen en het materiaal mogen ge rust slijten als ze maar niet worden ge sloopt ,vond dhr. Klasen .Aan beide burge meesters overhandigde de inspecteur hierna de sleutel van de gebouwen om vervol gens nog iets te zeggen over de gymacco modatie in dit gebied. In 1968 waren er op het eiland Tholen 54 klassen voor lager onderwijs. Voor 18 klassen was er toen gymaccomodatie. In 1969 kwam er een mogelijkheid bij voor 18 klassen en thans is de gehele achterstand weggewerkt. Met twee flinke klappen. Spreker wilde hierbij wel alle initiatiefnemers op het eiland dank brengen voor de aktiviteit om dit doel te bereiken EEN KLOK Namens de aannemer Jarino n.v. te Rho- den werd het woord gevoerd door de heer J .van Dort, die voor elk lokaal een elek trische klok aanbood Namens de hoofden van scholen sprak de heer C. G. van de Hoek uit Stavenisse die eveneens herinerde aan het gustig beeld voor de lichamelijke oefening, dat vandaag zichtbaar werd, met name dan voor Scher- Stavenisse met een toekijkende tweeling woensdag 18 februari geboren gymtwee- penisse en Stavenisse. In de tijd dat hij in Stavenisse werkt had hij nog geen uur lichamelijke oefening kunnen geven, on danks dat het een verplicht vak is. Maar elke mogelijkheid daartoe ontbrak. Dat is nu anders. Ik hoop. zo vervolgde de heer Van de Hoek, dat de gemeentebesturen ook bereid zullen zijn de jeugd ,die met name in Stavenisse niet zo veel aan ontspanning kan worden geboden, ook na schooltijd in het gymlokaal toe te laten. Daardeor zal de zaal ook beter geëxploiteerd kunnen worden, want voor de Stavenisse school jeugd zijn er maar 10 uren nodig. Hij wees er op, hoe uit experimenten is gebleken dat door meer sportlessen de resultaten van de andere lessen verbeteren en beloof de gemeentebesturen, dat er een goed ge bruik van gemaakt zou worden. Tenslotte bracht burgemeester Bouwen se nog dank voor de genoten -gastvrijheid in het dorpshuis (al worden de represen tatiekosten dan door de gemeentelijke twee ling gezamelijk betaald) .bracht ook dank aan de heren Van den Bos en Klasen en de verdere aanwezigen voor de getoonde belangstelling. En dat het de mceit£ waard is om van deze nuttig ingerichte gymzalen met het prachtige materiaal gebruik te ma ken is hiervoor al meer aangetoond. Doet er ook niet toe. De poging is ge waagd en in elk geval zit het voor Dinant Quist goed. Hij had er al wat °P gevlamd, nu zijn oom een Amerikaanse reis maakte En toen zijn tekening door Stavenisse werd uitverkoren steeg de hoop. Gegronde hoop, zeals men nu weet, want Dinant Quist gaat per KLM naar Parijs. Goede reis en proficiat Dinant. Wat je naam betreft kun je best een franse zoon zijn. Ergens loopt het misschien terug tot een hugenoot. Van Parijs tot Stavenisse, nu van Sta venisse tot Parijs. In de te Zierikzee gehouden classicale ver gadering der Ned. Hervormde Kerk beant woorden ds. G. J. Voortman te Oud-Vosse- meer en ds. G. E. Huizing te Haamstede vragen over de dcor hen bezochte vergade ringen van de Synode. De animo van de hervormde gemeenten daalde, toen het vormingscentrum „Hede- nesse" met de eis kwam dat het vormings werk oecumenisch van opzet moest zijn, maar het contact is nog niet verbroken. In de mei-vergadering zal ds. J. J. Polder vaart uit Oud-Loosdrecht spreken over „De ambten". Z n schoolhoofd de heer C. G. van de Heek zal hem voor die tijd niet zoveel frans kunnen bijbrengen, dat Dinant alle „rue's" zal kunnen volgen, maait dat is voorlopig minder erg. Opnieuw staat de Stavenisse basisschool in het, open doekje. En. we zijn er zelf niet rouwig om. Daar zit echt onderwijs pit op het eind van ons gebied. Ze haakten in op het KLM initiatief, onze honderdjarige en een voor de derde maal door de Kcninklijke Nederlandse Vereniging voor luchtvaart ge nomen initiatief van de jeugdluchtvaartwed- strijd. De in te zenden tekeningen en werk stukken moesten geinspireerd zijn op de be kende uitspraak van Dr. Albert Plcsman: „Het luchtruim verbindt alle volkeren". Kijk nu even naar de afgedrukte foto, wat Dinant Quist hier van maakte. Per vijfde en zesde klas mocht slechts één tekening of werkstuk worden ingezonden. Het onderwij zend personeel te Stavenisse gokte cp dat van Dinant Quist. En ze bleken een goede keus te hebben gedaan, want Dinant is met nog vijf andere Zeeuwtjes de gelukkige vliegreiswinnaar. De jury in Amsterdam haalde zijn teke ning uit de grote pot. Als Dinant 16 maart hopenlljk weer gezond en wel de klas binnenstapt zal hij meester van de Hoek vra gen: „parlez vous francais?" Nee, Stavenisse haalde niet de klasseprijs, die er eveneens - voor elke provincie één - beschikbaar was gesteld. De zesde klassen die een winnend werkstuk (van elke provin cie één) hebben ingezonden gaan zaterdag 21 maart per KLM Friendschip een rond vlucht maken boven Nederland. En toch was het klasse-werkstuk min of meer gebaseerd op de inspiratie van Dinant Quist. Een werk stuk van triplex, carton en ander doe het zelf handenarbeid materiaal. Er was in gesymboliseerd de volkeren en rassen op de wereld, rijkdom en armoe overbrugd en dat alles omvattend het vlieg tuig, zoals op de tekening van Dinant. Maar wellicht nog te conservatief van cpbouw met een meer abstract denkende jury. Zo ja, de kans wordt groter, dan moet WHS naar Wissenkerke om de taaiheid van de Noord-Bevelanders ver genoeg door te buigen, dat het mede aan kop blijft. Smer- diek heeft een even moeilijke opgave om in de uitwedstrijd van Chrislandia te winnen. Nieuwland gaat van Hoek verliezen, Veere kan er tegen Kapelle een puntje uithalen en Kloetinge heeft ook gelijkwaardige kansen tegen Yerseke. In de vierde klasse mag Vosmeer thuis tegen SVC spelen en een hernieuwd Vos meers enthousiasme kan misschien wel tot een punt leiden. Anders wordt het lijden. In de eerste klasse heeft Tholense Boys ook een kansje tegen Sprang 2 terwijl hier verder wordt gespeeld tussen BWR en Post Boys, The Gunners en Olympia, SSC 2 en Kogelvangers, HNC en DVO, JPS en Rust Roest. In de tweede klas heeft Dinteloord 2 een kwaaie aan SPS, maar zal waarschijnlijk toch de winst thuishouden. Smerdiek 2 heeft een even grote dobber aan PTT, terwijl in deze afdeling nog wordt geknokt tussen Seolto 2 en ONI, DEB en Good Luck 2, FSC en Chrislandia 2, FSV en Vrederust. In 3 A gaat Chrislandia 3 winnen van Smerdiek 3, maar Tholense Boys 2 zal alle krachten nodig hebben om BWR 2 hoog stens een punt af te snoepen. SPS 2 en NOAD lijkt ons in het voordeel van de laatste te zullen uitvallen. In 3 B gaat WHS 2 verliezen van top per VVN 3. Vrederust 2 wint van Tholense Boys 3, terwijl er dan verder nog zijn de ontmoetingen WC - Dinteloord 3, Stave nisse twee met winstkans op FSF 3, Ko gelvangers 3 met verlies van BVVB. Zaterdag 14 maart zal de elf jarige Dinant Quist uit Stavenisse gaan passagieren langs de Franse Seine. Daar zal hij Franse kunst- soortgenoben zien, die al tekenend en schil derend proberen er een reisje Amsterdam, waarschijnlijk niet Stavenisse, op over te houden. En Dinant zal, zcals de foto doet zien, als een moderne Merijntje Gijzen met de handen in de broekzakken, dan ook met open mond naar de kunstprodukten kijken. Dinant is op die dag - en is het nu al - een van de 170 leerlingen uit de vijfde klas sen van de basisscholen in Nederland, die per K.L.M. een bezoek zal brengen aan Parijs. Met een bestijging van de Eiffeltoren (wat doet men anders als men in Parijs is) en met een rondvaart over de Seine. Adv. ingez. med. UW RADIO-TV SPECIAALZAAK Tholen - Botermarkt 4-6 Bergen op Zoom Halsterseweg 286 - 290 Eigen gespecialiseerd service team voor PHILIPS - ERRES - METZ

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 10