Plaatselijk Nieuws Deze week Buspassagiers toch naar Langeweg Rotterdam welstandstoezicht Drang op kerktorenrestauratie Aanbesteding woningwetwoningen opnieuw in Sint-Philiplandse raad Meer subsidie voor Maatschappelijk Werk en Gezinszorg 26ste jaargang no. 13 19 februari 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Verschijnt elke donderdagmiddag Raadsverslag Scherpenisse THOLEN Dinsdag 24 februari: 'Weekendregeling Artsen' OUD -VOSSEMEER ST -ANNALAND Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Abonnementsprijs f4,75 per half jaar. per post f 5,75. SluiUngsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm ~t~" BTW. Losse nummers 25 cent Spierinkjes t'm 20 woorden f 2,50 BTW. Terwijl de heer L. A. M. Elenbaas (VVD) verhinderd was en de heer M. Dijke (SGP) met het sneeuwstormpje van dinsdagmiddag enige vertraging opliep werd het in de Scherpenisse raad toch een vrij vlotte ver werking van de tien punten tellende agenda. Het meest oponthoud bracht nog het bus- haltevraagstuk. Dat wordt niet voor de eerste maal besproken. Van hotel Sturris naar Spuidam, van Spuidamplein naar Lan geweg en omgekeerd, herhaaldelijk heeft men zich in het vraagstuk verdiept. Het ging er bij de gemeenteraad in de eerste plaats om zoveel mogelijk de burgerij te gerieven, maar anderszijds kon men moeilijk de lijn diensten verder vertragen. Die vertraging is er nu herhaaldelijk, omdat men stopt op de Hogemarkt, maar dan de te nauwe Kerk straat door rijdt, waar geparkeerde- of liever lossende en ladende wagens dikwijls opont houd veroorzaken, wat de lijndienst zich met de uurregeling naar Bergen op Zoom niet kan permitteren. Als vervanger voor de Hogemarkt was het Spuidamplein ideaal, wat centrum be treft. De nieuwe wijk sluit er veel dichter op aan dan bijvoorbeeld het moeten lopen naar de Langeweg. Ideaal eigenlijk ook voor de busdiensten, want met maar enkele tien tallen meters afwijking van de provinciale weg. In een vorige vergadering was het Spui damplein dan ook als zodanig geaccepteerd, maar toen kwamen er met name bezwaren los van de overburige caféhouder. Bezwaren die voldoende steek hielden om dit plan te laten varen. Ditmaal was er een tekening op tafel van de directeur van de centrale dienst „Noord Zeeland" voor een plan bushalte op het parkeerterrein aan de Langeweg-Laban Deur loostraat. Het bleek verkeertechnisch mogelijk, zoals de verkeerslnspectie al eerder adviseerde. De bedoeling is dan op het parkeerterrein een zgn. Eland Brand abri te plaatsen met twee vakken, zoals te Poortvliet en Sint Maartensdijk, wat ongeveer f 3000,- gaat kosten. Daarbij komt als fundering een te gelplateau van een f 450,-, terwijl dan de gemeentewerklieden zelf voor plaatsing kun nen zorgen. NOODGEDWONGEN De heer P. A. Kievit (CHU) heeft er op nieuw serieus over nagedacht en vraagt zich af of men toch niet nog eens opnieuw Spui damplein moet bekijken. Het blijft de beste plaats wat het centrum betreft. En daarmee is de raad het volkomen eens, maar de voorzitter, burgemeester D. C. Bou- wense wijst er op, dat het al uit en te na is bekeken. De bus kan er zo niet draaien. Er moet dan een lager gedeelte worden op gehoogd en dat gaat een heleboel geld kos ten. Ook daarmee is de raad het eens. Wethouder L. A. Polderman (SGP) con cludeert tenslotte dat het Spuidamplein te verkiezen zou zijn, maar dat de Langeweg duidelijk de goedkoopste oplossing is, ook al gaat het ten koste van broodnodige par keergelegenheid bij het Holland Huis, zo dat men toch als het ware noodgedwongen voor de Langeweg zal moeten kiezen. De voorzitter kan in zoverre troosten, dat de Abri gemakkelijk, zij het dan ook weer niet helemaal zonder kosten, te verplaatsen zodat men in de toekomst altijd nog kan zien of er elders een betere mogelijkheid is, althans voor de inwoners zelf. Zo wordt dan maar besloten het grootste deel van het parkeerterrein af te snoepen en daar de te bestellen Abri te plaatsen. De bus rijdt dan vanaf Sint Maartensdijk de provinciale weg over tot bij de Langeweg, buigt daar Scherpenisse in tot aan de La- ban Deurloostraat en zal daar in de toe komst de veilig beschut wachtende buspassa giers opnemen of uitlaten. Waarschijnlijk is hiermee het bushaltevraag- stuk voorlopig opgelost, aangezien het oude pluimpotdijkje niet zo maar wat opzij ge schoven kan worden. Bij vaststelling van de notulen had de heer A. Schippers (PVDA) geinformeerd of er, zoals de geruchten gaan, plannen bestaan tot vernieuwing van het waterleidingbuizennet. De secretaris, de heer A. L. G. van Doorn weet dat er sprake is geweest van vernieu wing in o.a. Spuidamstraat en Hogemarkt. Of het doorgaat is vers twee. Na de fusie PZEM-ZEGAM kan de ge meente vier aandelen van deze maatschappen nemen f 1000,-. Daartoe wordt besloten. Het bedrag per leerling voor het openbaar lager onderwijs 1970 wordt vastgesteld op f 136,31, waarbij gerekend wordt op 80 leerlingen. Het bedrag voor de bijzondere school zal bedragen f 121,31, eveneens berekend op 80 leerlingen. Laatstgenoemde school kan een voorschot krijgen op het vakonderwijs van bijna f 4900,-. WELSTANDSTOEZICHT De woningwet schrijft voor, dat de ge meenteraad een deskundig college moet aan wijzen voor het schriftelijk uitbrengen van advies bij nieuw- of verbouw. Op advies van de centrale dienst stellen b en w voor hiertoe de stichting Stad en Landschap te Rotterdam aan te wijzen. In Zuid-Holland en ook in delen van Zee land werkt deze stichting tot tevredenheid. De heer Dijke informeert of deze stich ting nu komt in de plaats van de provinciale schoonheidscommissie, maar dat blijkt niet geheel juist te zijn. Wat nu benoemd moet worden is via de woningwet verplicht. Niemand is er bijster gelukkig mee, voegt de voorzitter er aan toe. De heer Dijke vernam, dat men het in St. Annaland voordeliger voor elkaar bracht en dat werd ook de heer Schipper duidelijk via het raadsverslag Tholen. De heer Kievit in formeert nog naar de samenstelling van de leden. De heer Dijke ziet het in feite toch als een belasting voor de particuliere bouwers, maar daar kan men volgens de wet niet onderuit. Wethouder Polderman vraagt zich af, of de Sint Annalandse methode nu in alle gevallen goedkoper zal zijn en als dat het geval is, dan voelen met name de heren Schippers en Dijke wel voor de Sint Annalandse op lossing. Staande de vergadering werd nog eens telefonisch advies gevraagd aan de heer B;ot van de CD, waarna de voorzitter conclu deert dat men hier te maken heeft met een instituut met ervaring, met de mogelijkheid van een uniforme beoordeling en tenslotte dat niet vast staat, dat het in Sint Anna land goedkoper zal zijn dan via deze stich ting. Dhr. Boot adviseerde niet te doen zoals in Sint Annaland, omdat de architecten die zijn benoemd te veel bij de streek zijn be trokken. Burgemeester Bouwense herinnert er voorts aan, hoe reeds een paar jaar geleden in principe was besloten Stad en Landschap te Rotterdam te nemen, zodat dhr. Boot hierop begrijpelijk verder borduurde. Tenslotte kiest men dan toch maar het voorstel b en w. RONDVRAAG Wethouder Polderman wijst er op, dat bij de Raiffeisenbank nogal eens op het trot toir word gefietst, waarop aandacht van de politie zal worden gevestigd. De heer Kievit informeert naar het be stemmingsplan Gorishoek en het antwoord hierop luidt, dat de voorzitter verwacht het in een volgende raadsvergadering te kun nen voorleggen en waarschijnlijk vaststellen. De heer Dijke vraagt hoe het met restau ratie kerktoren zit, want de architect blijkt van een gemeentelijke goedkeuring niks af te weten. De voorzitter antwoordt dat bij de ge meente nog geen financiële goedkeuring bin nenkwam. Dhr. P. Jasperse (SGP) vindt de Juliana- straat wat in duister te zijn gehuld evenals, zoals dhr. Dijke aanvult, de Bakkerstraat. Dit zal worden bekeken. De heer Schipper begint met een aktuele opmerking op deze winterse februari-dins- dagr het sneeuwruimen. Het blijkt dat de bestaande en gebruikte schuif wat breed is om alle straten te kunnen nemen. Deze winter toont echter wel aan, dat sneeuwruimmateriaal een belangrijke zaak is voor een gemeente. De heer Schipper vernam ook klachten over het centraal antennesysteem, maar daar van is de voorzitter niets bekend. Er zijn, naar de secretaris meedeelt, toch een paar mensen op de secretarie geweest, die daarop de aandacht hebben gevestigd. En daarmee is het dan voor ditmaal be keken. 4.50 17.10 5.20 17.40 5.50 18.06 6.15 18.30 6.44 19.00 7.10 19.35 7.45 20.14 Terwijl in de raadsvergadering van 27 januari de stemmen staakten over het voor stel van burgemeester en wethouders om zes woningwetwoningen onderhands te besteden aan de fa. gebr. Smits Nieuw Vossemcer, zal dit punt en daarmee het ongewijzigde b en w voorstel dinsdag 24 februari op nieuw aan de orde komen. Dan kan de raad voltallig zijn, want tevoren zal het toegelaten raadslid C. M. van Oudenaarde (SGP) worden beëdigd. Burgemeester en wethouders wijzen er op, hoe in het verleden bij herhaling in deze gemeente is gebleken, dat genoemd aanne mingsbedrijf zeer gunstig ligt bij de be paling van aanneemsommen. Bovendien bouwde het tot volle tevreden heid 16 woningwetwoningen, welke bouw niet gerealiseerd zou zijn, indien de gebr. Smits bij hun aanvankelijke inschrijfsom wa ren gebleven en die niet aan de zgn. curve- prijs hadden aangepast. Er was in de ge meente toen geen enkele andere liefhebber. Aan de raad de beslissing of men het b en w standpunt wil volgen, dan wel de bouw van deze zes woningen in zoverre disputabel stellen, dat er straks geen aan nemer bereid is het voor de toelaatbare prijs te zullen doen. Een wat huiverig risico tenzij er zekerheid is, dat plaatselijke aan nemers dat risico overnemen. Zes woningen meer of minder is in een kleine gemeente een niet geringe zaak. Wellicht minder moeilijk zal de beslissing zijn om aan de lagere scholen het gevraag de voorschot 1970 toe te kennen. Voor de bijzondere school te Sint Philipsland kan dat zijn 120x f 97,- f 11.704,67 voor de bijzondere school te Anna Jacobapolder 612/s x f 118,- f 7276,67. Dat geldt ook voor het vakonderwijs, waarvoor de bijzondere school te Sint Phi lipsland f 6000,- en die in Anna Jacobapol der f 3000,- voorschot kan krijgen. VERHOGING SUBSIDIE MAATSCHAPPELIJK WERK In deze gemeente zijn twee stichtingen werkzaam op gebied van maatschappelijk werk en gezinsverzorging, nl. de hervormde stichting en die op gereformeerde grondslag. De jaarlijkse tekorten daarvan nemen toe, welke niet meer op te vangen zijn door de betreffende diaconieën en retributies van particulieren. Thans wordt door deze stich tingen aan overheidssubsidie (rijk en ge meente) minder dan 80% ontvangen. Het verzoek is om dat wel tot 80% op te voeren. Voor de hervormde stichting van f 5025,- tot f 6700,- en voor de gereformeerde stich ting van f 8000,- tot f 10.600,- AARDGAS NOG IN 1970? Ook Sint Philipsland kan deelnemen in het aandelenkapitaal van de gefuseerde PZEM/ZEGAM met 3 aandelen van f 1000,- Wat de mogelijkheden van aansluiting be treft stellen b en w dat plannen in voorberei ding zijn om binnen afzienbare tijd, mogelijk zelfs nog in 1970 vanaf het eiland 't holen door de Krabbekreek een zinker te leggen, die recht voor de Wilhelminastraat uitkomt. Dat zou betekenen, dat deze gemeente toch nog belangrijk eerder van aardgas zou wor den voorzien, dan tevoren voor mogelijk werd gehouden. Het kleuteronderwijs kan voor 1970 een voorschot krijgen van f 4515- per lokaal en f 1600,75 per kleuter. De afrekening 1969 wijst uit dat het bestuur van de kleuter school nog een kleine f 300,. heeft te beu ren van de gemeente. In Anna Jacobapolder heeft de kleuter school mogelijkheden op een voorschot van f 1935,- per lokaal en f 529,63 per kleuter. De afrekening 1969 daarvan is dat de school nog een f 90,- krijgt uitbetaald. Aan de orde komt tenslotte de vaststel ling van een nieuwe gemeenschappelijke re geling betreffende het werkvoorzienschap Schouwen-Duiveland, waarin Sint Philips land meespeelt. HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen van de gegeven waterstanden. Week van 22 tot en met 28 februari Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 1 maart Laatste Kwartier te 3.33 u 21 februari Volle Maan te 9.19 uur SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 23 febr. a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte. kamp 5. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat de brandweersirenes vanaf heden ook bediend kunnen worden vla een zgn buitenmelding, welke is aangebracht aan de voorgevel van de woning Hofstraat 10, bewoond door de brandmeester D. van Dui- vendijk, telefonisch bereikbaar onder no. 867 Voor de goede orde vestigen wij ook nog de aandacht op de binnenmeldingen, aange bracht in de woningen van de brandweer commandant A. van Dijke, Polderstraat 21, tel. no. 355 en de ondercommandant M. C. van Stee, Kerkstraat 8 tel. no. 686. Ingeval van brand gelieve u met het bo venstaande rekening te houden. Tholen - 19 februari 1970. Burgemeester en wethouders voornoemd. ZUIGELINGENBUREAU In verband met de biddag op 25 februari is zitting zuigelingenbureau verplaatst naar woensdag 4 maart en de zitting van 11 maart naar 25 maart. VEILIG VERKEERSCURSUS Het voornemen bestaat om onder ausniciën van de afdeling Veilig Verkeer een verkeers- cursus te geven, die op 2 maart zal beginnen. Binnenkort volgen er via een advertentie nadere mededelingen over plaats en uur. AD KOOYMANS EXPOSEERT Op zaterdag 21 februari zal ir M. A. Geuze te Poortvliet een tentoonstelling van door de voormalige Thoolse inwoonster Ad Kooymans vervaardigde wandtapijten en schilderijen officieel openen te Bergen op Zoom in de zaal aan de Molstraat van de stichting Etcetera. De journalist Jan Drost zal tevoren een toelichting geven, terwijl de muzikale omlijs ting wordt verzorgd door de cellist Izabella Nagy op het clavecimbel begeleid door Ran Dur. Dit duo zal een Adagio van Bach en een Largo van Vivaldi ten gehore brengen. De officiële opening zal om half vijf plaats hebben. AANRIJDING Zaterdagmorgen had een aanrijding plaats op de kruising Zilverschoonplein Ganzerik straat te Bergen op Zoom tussen een auto van P. B. uit Sint Maartensdijk en een auto van B. B. uit Antwerpen. Er was materiele schade. VERTREK OPPER STAAS Vrijdagmiddag 20 februari a.s. wordt van 3 tot 5 uur in net gebouw van de bejaar densociëteit alhier de afscheidsreceptie ge houden van opperwachtmeester P. Staas. De vertrekkende politieman is onlanqs be noemd te Losser, een plaats aan de Duitse grens tussen Oldenzaal en Enschede. Dhr. Staas had Oud-Vossemeer als stand plaats sinds 1964. Hij volgde teen dhr. L. J. Nells op. VOORLICHTINGSAVOND PARTICULIERE WONINGBOUW Vrijdagavond 20 februari a.s. wordt in het gebouw van de Bejaardensociëteit een open bare bijeenkomst belegd, waar vanwege het gemeentebestuur voorlichting zal worden ge geven over een plan tot bouw van particu liere woningen. Het is onvoldoende bekend dat de bouw kosten echt wel binnen redelijke grenzen blij ven indien slechts wordt gezorgd voor een voldoende aantal gegadigden en voor één en hetzelfde type. Men acht het zelfs mogelijk woningen vergelijkbaar met de ratiowonin- gen aan de Burg. Versluijsstraat, te bou wen tegen een prijs van plm f 35.000,-, met inbegrip van grond en centrale verwarming. Voor zo'n woning zou dan Rijkspremie te verwachten zijn van f 2500,- in het eerste jaar, f 2250,- in het tweede jaar, enz., elk jaar 10% minder. De gemiddelde lasten komen dan neer op plm. f 40,- per week, wat altijd nog heel wat meer is dan de huur van een normale ge meentewoning. Vanwege het gemeentebe stuur, dat het initiatief tot deze voorlichting nam, wordt er evenwel terecht op gewezen dat er in de toekomst nog heel wat huur verhogingen zullen optreden waar de bewo ners van eigen huizen geen hinder van on dervinden. Aanleiding tot deze voorlichtingsavond was het feit dat Oud Vossemeer voor dit jaar geen toewijzing ontving tot de bouw van gemeente-woningen. In andere plaatsen zoals Tholen en Stavenisse is er veel be langstelling voor het particuliere bouwplan. Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. W. A. de Looze Oud-Vossemeer tel. 01667400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland dr H. Menger, St. Phlllpslands tel. 01677—500 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse dr. A. C. J. Noteboom, Sint Annaland tal. 01665—400 DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 21-22 februari Zr. v. Bruinessen Oud-Vossemeer Telefoon 01667-476 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe, nlsse Sint Annaland. 21 -22 febr Zr. de Smit St. Maartensdijk Telefoon 01666-548 JAARVERGADERING R.K.LANDARBEIDERSVER. Ondanks het barre weer werd de donder dagavond jl. in Hof van Holland gehouden ledenvergadering van de R.K. Landarb. Ver. ,St. Deus-Dedit" goed bezocht. De vergade ring stond ender leiding van voorzitter Adr. P. Hommel. Bij de bestuursverkiezing zagen de heren A. P. Hommel en A. van Treijen zich her benoemd. Tijdens de vergadering werden de heren Abr. v. d. Zande en C. F. Verhees gehul digd, de eerste i.v.m. zijn 40-jarig lidmaat schap, de tweede voor hetzelfde feit, ver meerderd met een 25-jarig jubileum als pen ningmeester. Voor beiden was er een toe spraak van de voorzitter en aanbieding van de gouden bondsspeld. Voor dhr. Verhees, door ziekte verhinderd nam diens zoon de speld en een cadeau van het hoofdbestuur in ontvangst. Een derde jubilaris, dhr. W. v. d. Zande ken i.v.m. de weersomstandigheden niet aanwezig zijn. FEESTAVOND N.V.V. De R.K. Toneelver. „St. Joseph" heeft vrijdag in café Vroegop een opvoering ge geven van haar seizoenstuk „Een andere wereld" van Johan Blaaeer. Dit ter gelegen heid van een feestavond, georganiseerd door de bij het N.V.V. aangesloten vakbonden De avond stond onder leiding van voor zitter P. van Meel. Na afloop werd een bal gegeven. UITWISSELINGSCONCERT Oud Vossemeers muziekvereniging had er zaterdag op het pod'um van het Sint Anna- lands dorpshuis echt plezier in om een aan trekkelijk programma te brengen voor de aanwezigen in de zaal. Dat was niet eens een teleurstellend aan tal, zij het dan wel voornamelijk leden van Accelerando". Onder leiding van de heer C. W. Delhez werd na pittige marropen'ng een gevarieerd orrgramma uitgevoerd, besloten met de ju bilaris mars. Ook al kon men niet geheel volledig opko men van de goede accomodatie en goede ak- koestiek in de zaal werd door de musiceren de vereniging uitstekend gebruik gemaakt. Vandaar ook, dat voorzitter Geertse. aan het eind van de avond het publiek namens het Vossemeerse korps zijn dank betuigend, hoopvol gestemd was, nu er in zijn woon- olaats ook Dorpshuisplannen zijn. En als de gemeenten worden samengevoegd hebben we er al eerder één, vond dhr. Geertse, na melijk dat van Sint Annaland. Van harte een goede zaal gewenst, reoli- ceerde Accelerando's voorzitter A. J. Boo gaard, maar dat niet via een samenvoeging. Hij meende de tolk van de aanwezigen te rijn met de mededeling van het concert te hebben genoten en was de zustervereniging dankbaar voor het gebodene en het voor bereidend werk. Dat zelf doen en zelf beluisteren in per soonlijke tegenwoordigheid steekt toch altijd nog maar ver uit boven een t.v.-programma. vond Accelerando's voorzitter en daarover was men het deze gezellige uitwisselings avond eens. De bedoeling is dat Accelerando in maart een tegenbezoek brengt. DS. TUKKER VERTRAAGD Met het winterse weer duurde het vorige week wel even langer dan de bedoelinq was. eer de Kinderdljkse dr C. A. Tukker de hervormde kansel kon beklimmen voor zijn spreekbeurt ten behoeve van de bijzondere school. Ds. Tukker preekte naar aanleiding van Romeinen 4 3 tot 5 tot de maar weinig opgekomen gemeenteleden. D. E. L. AKTIEF De zendingskrans „Draagt elkanders las ten" toont zich niet alleen op de jaarver gadering, maar het gehele jaar door aktief ten behoeve van het zendingswerk. Die jaarvergadering was er overigens vo rige week in het Dorpshuis onder leiding van mevrouw A. A. van Dijke-Duijzer, na dat ouderling J. van Bemden de bijeenkomst met gebed en schriftlezing had geopend. Uit het financieel verslaq bleek dat ten behoeve van de reis van zendeling Kuijt f 1600, was overgemaakt en voor de inwendige zen ding in België f 250,- De heer M. van Dijke verklaarde als lid van de zendingscommissie dat het afgelopen jaar was ontvangen f 4347,81 Verder waren er op deze jaarvergadering gedichten en verhalen via de medewerking van mevrouw J. Uijl-Rijnberq, mevr Dekker, den Haan. mevr. Kaashoek-Dekker en mevr, den Haan-Dane. De collecte op het eind van de avond bracht nog f 216,46 op. COMMISSARIS BRACHT WERKBEZOEK. SCHERPENISSE KRIJGT NU ZIJN (LANGEWEG) BUSHALTE. VOORLICHTING OVER DE BIETENTEELT. DE REDERIJKERS EN HET EEUWFEEST. NAAR VEILIGER VERKEERSMORAAL. EEN OP VIER, NIJPEND AARDAPPELVRAAGSTUK. TURNT WIK NAAR DE LANDELIJKE FINALE? VARIATIE IN HET PLAATSELIJK NIEUWS. Wie door het raam zijns buurmans binnengluurt riskeert zijn ogen. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF PAGINA'S. NAAR MEER MORAAL IN HET VERKEER Maandagavond werd in hotel „De Gou den Leeuw" de jaarvergadering gehouden van de veilig verkeer-afdeling Sint Anna land onder leiding van de heer J. W. van Popering. De voorzitter kon naast een vijf tiental leden ook districtsbestuurder J. Phann begroeten. Hij stelde vervolgens op de kruising (om verkeerstermen te spreken) te staan van twee verenigingsjaren een terugblik gebrui kelijk is. Waar te nemen viel toenemende massa-motorisering, talrijke VV aktlviteiten maar ook een toenemend aantal verkeers slachtoffers. Het zal om met wijlen Churchill te spre ken bloed, zweet en tranen kosten aan dit schrijnend verkeersbeeld een ander gezicht geven. Bij iedere verkeersmanóeuvre gaat het zel den om één. maar merendeels om meervou dige weggebruikers. Een regel als bijvoorbeeld rechts gaat voor kan abstract zijn, maar ze kan in de praktijk niet zonder meer functioneren. Naast de regels spelen zoveel niet wette lijk vastgelegde factoren een rol en daarom vraagt elke situatie een aparte beoordeling. Vooral het scherp letten op wat een an der vermoedelijk zal doen, is belangrijk. Daardoor wordt het verkeersinzicht meer een sociaal vermogen. Nodig is een andere kijk op de weg. Niet alleen maar de strakke regel, maar vooral de moraal, de juiste mentaliteit speelt een grote rol. De ontdekking zelf fout te zijn of een bepaalde situatie verkeerd te heb ben beoordeeld is belangrijker dan het voor- rann nemen. Met die mentaliteit zal er in de toekomst bij een nog steeds toenemend gemotoriseerd verkeer iets te bereiken zijn, zo besloot de heer van Popering zijn openingswoord. Uitgebreid was het jaaroverzicht van se cretaris G. Hage, waaruit bleek, dat de af deling zich mag verheugen in een ledental van 238. De verschillende aktiviteiten passeerden de revue. De firma Moerland veroverde af gelopen jaar de guiz-wisselbeker die opnieuw n het geding komt. Gereleveerd werd eveneens de contactavond met de hoofden van de scholen in de streek en de rijkspolitie. Voortaan wordt afgezien van het praktisch gedeelte jeugdverkeers- examen, dat zich dus zal beperken tot de theorie. Dank werd gebracht aan rijkspolitie, ge meente en onderwijs voor de t.b.v. van een veiliger verkeer verleende medewerking. Penningmeester C. J. van Oost toonde aan, dat er f 1199.70 was ontvangen, f 1135.68 litgegeven en een batig saldo was overge bleven van f 64,02. Het financieel bezit kwam hierdoor op f 385.59. Als bestuursleden werden de heren Joh. Quist en A. van Driel met alg. stemmen her kozen. Het kascommisslelid W. van 't Hof (niet herkiesbaar) werd door J. A. Fase Azn oDgevolgd, Gewaardeerd werd, dat bode Toon van Iwaarden zich opnieuw wil in zetten voor deze afdeling en dat tegen slechts f 60,- per jaar inclusief een gratis versprei ding Wegwijs. De jeugdverkeersproef (theorie) wordt op 10 maart afgenomen. Aan de huidige sleutelcursus is een deel name van 25 personen. Landelijk is de mini mum contributie op f 3,- gebracht. Ook dit seizoen zal er nog een verkeers- bedrijfjquiz worden georganiseerd. Mogelijk in wat andere vorm dan voor gaande jaren. Bij de rondvraag werd er op geattendeerd dat de verlichtingsaktie beter op neutraal terrein dan in een bepaalde garage kan wor den gehouden. Verder kwam in bespreking het parkeren op Hoenderweg, de wenselijk heid van een oversteek of borden bij de nieuwe scholen en het feit, dat de bewoners Schoolstraat de goede afspraak maakten hun auto aan één zijde te zullen parkeren. Toegejuicht werd dat in de Bierensstraat door de gemeente parkeermogelljkheden bij het sportveld worden geschapen. Tenslotte hield de voorzitter nog een voor- lichingspraatje over vcertuigbeheersing en verkeersinvloeden. Met discussie uit de zaal

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1