de omweg B en w van Tholen pleiten voor doorgaande exploitatie bestemmingsplan Dalempolder I Terrein reserveren voor definitieve chr. mavo-school f2000,- 18 maanden f124,73 p.m. aflossen of f5000,- 24 maanden f238,14 p.m. aflossen de bank waar ook u zich thuis voelt Sporthoekje Nog maar eens waarschuwen Inhalen als het nodig is Twee nieuwe gym lokalen in gebruik 12 februari 1970 EENDRACHTBODE 6 DALEMPOLDER de heer J. W. Hoogeveen beheerder bijkantoor Amstelveen Contant geld nodig voor privé-doeleinden? Neem een persoonlijke lening bij de NMB. Dat gaat prettig en snel. Bijvoorbeeld: 3000,- in handen, betaling in 18 x J j| ƒ186,28. Of: 10.000,- in handen, betaling in 36 x 335,65. Loop eens binnen bij het dichtstbijzijnde NMB-kantoor.Men geeft u er graag alle inlichtingen over de persoon lijke lening. U zult zien, dat bij de NMB de persoonlijke lening samengaat met per soonlijke service. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK In Scherpenisse en Stavenisse door MAARTJE ZELDENRIJK 52 Op de grote boerderij van de weduwe Pereboom reilde en zeilde alles, zoals het gaan moest. Nu Lena er alleen voor stond, ontpopte ze zich langzamerhand als een flinke boerin, die op alles het oog kon houden en het ook deed. Daarmee werd ze trouw terzijde gestaan door een oudere meesterknecht, die al onder Piet Pereboom had gewerkt en het bedrijf door en door kende. Terwijl ze bovendien Jopie Slagter had, het meisje dat vrij kort na haar huwelijk met Bart bij haar in dienst was geko men. En verder waren er nog vier vaste arbeiders en een jonger meisje, een dochter van een dezer arbeiders, wier handen ook nergens verkeerd voor stonden. En was het erg druk, dan kon ze rekenen op haar schoon vader, terwijl Dirk, haar jongste zwager, die nu zeven tien jaar was, ook wel eens een handje kwam helpen. Toch begon het haar te zwaar te worden, al sprak ze er nog met niemand over. 'Ook niet met haar eigen moeder. Tenslotte had ze ook haar zoon, die regelmatig haar aandacht opeiste en verdiende. Al zwierf hij op zijn korte dikke beentjes overal op het erf en werd hij door iedereen verwend, moeder was toch alles. Dikwijls keek Lena met dankbaarheid en welgevallen op haar zoon neer. Dit heb ik gekregen na al het verdriet in m'n leven. Ik ben er elke dag opnieuw blij om. Zo'n heer lijk kind te bezitten. Wat ben ik eigenlijk toch rijk Twee jaar na de dood van Bart Pereboom trouwde zijn zusje, Nelleke. Met een bouwkundig tekenaar uit Amsterdam, die ze daar had leren kennen. Er was een flatje in Osdorp voor het jonge paar, dus waarom zou men wachten, al was Nelleke nog maar negentien jaar? Voor het eerst na de dood van haar man nam Lena de uitnodiging om naar de bruiloft te komen aan. Ze liet Bertje thuis onder de hoede van Jopie Slagter en de meesterknecht, waarna ze naar het huis van haar schoonoudrs reed, waar het feest werd gehouden. Nel leke was een betoverend bruidje. Gerard, haar man, had Lena een paar keer sporadisch gezien. Nu ze hem beter kon bekijken, vond ze hem ontegenzeggelijk knap. Op het feest ontmoette ze oude vrienden en beken den. En familieleden, die ze in lange tijd niet had ge zien. Iedereen was hartelijk voor haar, zodat Lena blij was te zijn gegaan. Al danste ze niet en zat ze doorgaans naast haar schoonmoeder, toch genoot ze van het feest. Ook Piet, haar schoonvader, kwam even bij haar zitten. „Maar goed, dat je er bij bent, Leen," zei hij op zijn oude, hartelijke toon. „Je hebt op z'n tijd een beetje afwisseling nodig. Alles goed op de boerderij?" „Best Vader." „Koeien al in de wei?" „Vorige week. We hebben de stal helemaal aan kant. Volgende week gaan we witten. O, ja, we hebben een stierkalfje. Van de blaarkop. Als u eens langs komt, neemt u hem maar mee. Voor de fokkerij lijkt hij me niet". „Ik zal wel eens zien. Misschien weet ik iemand." Ze keek naar de dansenden. Dirk, Nelleke's broer, danste vrij geregeld met een slanke, zwarte schoonheid nogal modern gekleed en gekapt. Wat later zag ze het tweetal in een hoek van de schuur zitten en kusten ze elkaar heimelijk. Ze vroeg aan Betsy: „Heeft Dirk ook al een meisje?" „Houd er maar over op. Daar is al genoeg over te doen hier in huis. Piet wil het niet, ten eerste omdat Dirk no gniet eens achttien is, maar meer nog omdat Cillie - zo heet ze - niks van de boerderij wil weten. En daar steekt ze Piet de ogen mee uit." „Wil Dirk dan een boerderij?" „Dat is het niet. Dirk gaat met Piet mee de boer op voor de handel. Dat ligt 'm wel. Hij heeft er al aar dig kijk op, volgens Piet". „Wat doet dat grietje?" „Ook dat is wat. Om precies te zijn: niets. Ze heeft nog nooit wat gedaan, is mislukt op de Ulo, als ik me goed herinner, heeft een paar weken hier en daar ge werkt, maar is overal te lui voor. Ze danst het liefst of draait platen." „Van wie is het er eentje?" „Uit de stad. Ze woont in die nieuwe buurt bij de Purmersteenweg." „Overwhere." „Ja. Ik kan die naam maar niet onthouden. Haar va der werkt in Amsterdam." „Hoe is-ie daar aangekomen?" „Hoe ontmoet je elkaar? Hij heeft het nooit gezegd, maar is dol verliefd. Het is Cillie voor en Cilie na." Lena haalde haar schouders op. „Misschien kalver liefde", zei ze rustig. „Als hij wat ouder wordt, bekijkt hij 't misschien anders." „Als er voor die tijd maar geen ongelukken gebeuren Daar lijkt ze me nu net een meisje voor." „Hoe oud is ze?" „Achttien. Bijna negentien. Ook al zo gek. Ik zeg er maar niet al te veel van. Je weet hoe je schoonvader is, Lena." „Hij is ook jouw zoon, Bets.' (wordt vervolgd) Terwijl men op een andere pagina van dit nummer van de genomen besluiten en discus sie kan kennisnemen welke in de raadsverga dering te Tholen van dinsdagmiddag vielen te beluisteren volgt hier een uitvoeriger toe lichting op de behandelde voorstellen. Daar van was met name door b en w een uitvoerige uiteenzetting gegeven rond de motieven, die pleiten voor een verdere bouwrijpexploita- tie van het plan Dalempolder I en niet, zoals aanvankelijk in de bedoeling lag, na de bijna afgesloten eerste fase van dit be stemmingsplan het ontwerp zuid ter hand te nemen. Laten we even het pre-advies van het Thools college op de voet volgen. ONTWIKKELING BEBOUWING Het is bekend, dat de ontwikkeling van het bestemmingsplan Dalempolder I naar vol le tevredenheid verloopt. Teneinde nog eens de gedachten bij deze ontwikkeling te be palen brengen wij onder uw aandacht, dat in het betreffende plan in totaal 179 wo ningen kunnen worden gebouwd. De reële verwachtingen ten aanzien van de bouw activiteiten in het genoemde gebied voor het jaar 1970 zijn als volgt: kleuterscholen 2 keuzewoningen (contingent 1969) 18 idem (contingent 1970) 13 bejaarden woningen 21 bejaardenflats 36 premiewoningen (subs, toezegging 1969) 19 idem (corporatie-woningen contingent 1970: 13 en particuliere woningen 13 26 bugalows 3 tezamen 136 (in dit cijfer zijn de onder punt 4 genoem de NIET begrepen) Uit het vorenstaande is duidelijk gewor den, dat de resteaende bouwcapaciteit in het betreffende bestemmingsplan waarin 179 woningen kunnen worden gebouwd, na uit voering der bouwplannen zeer gering zal zijn. Deze omstandigheden noopt er toe om een volgend exploitatiegebied aan te wijzen. Meerdere malen heeft uw raad zich de vraag gesteld, waar dit gebied zal moeten wor den gesitueerd. RUIMTELIJKE EENHEID MET EIGEN KARAKTER Wij hebben goede redenen om u voor te stellen het gehele gebied, gelegen tussen de Molenvlietsedijk, de Nieuwlandseweg en de noordelijke grens van het bestemmingsplan Dalempolder I in een nieuw bestemmingsplan te betrekken, zodat de ontwikkeling in de eerstvolgende jaren aldaar kan plaats vinden Wij wijzen u op het volgende: 1 Het plan Dalempolder I is, als een fase in de ontwikkeling, uit een totaliteit gereali seerd. Als deze fasering abrupt wordt afgebroken wordt daarmede de totale structuur van de Dalempolder ernstig aangetast. Het is derhalve uit stedebouwkundig oog. punt niet juist om thans met een ontwikkeling van het toekomstige plan Zuid aan te van gen. Zoals uit het hierna volgende nader wordt aangetoond zal het gebied Dalempol der in 1975 geheel in exploitatie zijn ge nomen. Bij een geleidelijke ontwikkeling van de in deze polder gelegen gronden wordt een aantrekkelijk woonmilieu geschapen. Er ont staat dan een milieu met een eigen .gezicht" waarin ieder zijn eigen plaats vindt, een ruimtelijke eenheid dus met een eigen karak ter. De eerste aanzet van de saneringen in de bebouwde kom is zodanig gekozen, dat zij mede dienstbaar kan zijn aan de bewoners van de nieuwe woonwijken. Daarom werden in het saneringsplan Verbrandestraat be stemmingen gelegd, die verband houden met de bereikbaarheid van het oude stadsge deelte voor het verkeer in de west-oost richting. De Minneputtestraat wordt ver breed, aan de Doelweg wordt voorzien in de behoefte aan parkeeraccomodatie en de Verbrandestraat zal voor het doorgaande verkeer worden ontsloten. Deze voorzie ningen zullen niet rendabel zijn indien ge kozen wordt voor een ontwikkeling ten zui den van de kern. SCHOLENCENTRUM 2 De onderwijsinstellingen, namelijk de Christelijke en Gemeentelijke Mavo-school, de openbare lagere school, de landbouwhuis- houdschool, de bijzondere lagere school Eben Haëzer alsmede de in het voorjaar van 1970 te stichten twee kleuterscholen zijn alle ten noorden van de Ten Ankerweg gesitu eerd; boven dien bevindt de Christelijk Na tionale School zich in de nabijheid van de nieuwe woonwijken. Indien de bebouwing zich niet in de Dalempolder zal voortzet ten moet ernstig worden gevreesd voor een afremming van de groei van genoemde scho len. Bij het stichten van een woonwijk in een gebied, dat op relatief grote afstand van de onderwijsinstellingen is gelegen, ligt het voor de hand, dat er impulsen komen tot het oprichten van scholen in die woon wijk. Vooral ten aanzien van het kleuteronder wijs is deze gedachte niet van grond ont bloot. Het zou te betreuren zijn indien het on derwijs van andere inzichten omtrent het stedebouwkundig beleid de dupe zou wor den. Vooral de lagere scholen zouden zeer ern stig worden benadeeld; deze scholen dienen zo efficient en doelmatig mogelijk te kunnen worden geleid en zullen daarom uitgroeien tot 6-man scholen. Bovendien is het uit onderwijskundig oogpunt zonder meer nood zakelijk, dat elk leerjaar over een eigen leerkracht beschikt. Naar deze optimale situatie moet met kracht worden gestreefd. In dit verband ware tevens aandacht te schenken aan de stichting van een perma nent gebouw ten behoeve van de Christe lijke Mavoschool. De desbetreffende plan nen kunnen in 1974 worden gerealiseerd, zo dat het alleszins noodzakelijk is om hier voor thans reeds een terrein te reserveren. De in of in de nabijheid van de Dalempol der gelegen schoolgebouwen dragen er toe bij het geheel te verlevendigen, zij verlenen door hun onmiddellijke bereikbaarheid een optimale service aan de inwoners der nieuwe woonwijken en zij fungeren ook als herken ningsteken voor hun directe omgeving. DURE OBJECTEN IN VERBREDE EXPLOITATIE 3 Bij de berekening van de grondprijzen voor het exploitatiegebied Dalempolder I heeft uw raad zich er rekenschap van ge geven, dat het onmogelijk is om enige „dure" objecten volledig in de grondprijzen te ver disconteren. Zo drukken de kosten van de bovenwijkse voorzieningen, namelijk de toe voerwegen Molenvlietsedijk en Nieuwlandse weg, slechts gedeeltelijk op dit gebied, ter wijl de kosten van overplaatsing van het wa renhuis van de firma Roggeband voor een groot gedeelte op het aansluitende exploitatie gebied werden gelegd. Het kostenniveau van de uit te voeren infra-structurele werken is zeker niet hoger dan bij een ontwikkeling van de bebouwing in plan Zuid, eerder lager. Er zijn in het kader van de realisering van het plan Da lempolder I immers reeds voorzieningen ge troffen, die tevens kunnen worden aange wend voor de volgende fasen in de Dalem polder. VIERHONDERD WONINGEN IN VIER JAAR 4 Ons college heeft aan aannemersbedrijf S. de Korte optie verleend op grond aan de Prinses Beatrixstraat ten behoeve van de bouw van 7 of 8 woningen. Het bouw- en aannemersbedrijf fa. Gebr. Everaers en van den Berg heeft ons college verzocht optie te willen verlenen op bouw grond in het bestemmingsplan Dalempolder 1 voor 20 woningen. Intussen werd aan dit verzoek voldaan. Daarenboven worden mo menteel met een plaatselijke instelling on derhandelingen gevoerd over de bouw van 14 particuliere premiewoningen. Voorts verzocht de fa. Gebr .Everaers en van den Berg om in principe medewer king te verlenen aan een ontwikkeling van de bebouwing in noordelijke richting. De be treffende firma denkt aan een ontwikkeling in fasen, namelijk 100 woningen per jaar. Zodoende zal het gehele gebied Dalem polder ten zuiden van de Nieuwlandseweg binnen 3 a 4 jaar geheel in exploitatie zijn gebracht. De bouwcapaciteit bedraagt name lijk ongeveer 400 woningen. Uitvoerig gingen wij hiervoor in op de re denen, die pleiten voor een voortqaande be bouwing in het gebied Dalempolder. Het is dringend gewenst dat uw raad zich over de toekomstige ontwikkelingen uit spreekt. In dit verband is het van belang te wijzen op de noodzaak om op korte ter mijn met de verwerving van de eigendommen en de ontbinding van bestaande pachtover eenkomsten een aanvang te nemen. Daartoe is het nodig om allereerst te beschikken over de taxatie-rapporten. Zonder enige stagnatie kunnen wij dan in het tweede halfjaar 1970 over de grond beschikken. Gelet op het vorenstaande moet het u duidelijk zijn, dat de tijd dringt. De toekomst is alleen dan rijk aan beloften indien vandaag voldoende beslissingen worden genomen. Wij stellen u voor a. in te stemmen met een ontwikkeling van het toekomstige bestemmingsplan Dalem- polder II; b. in te stemmen met de plannen van de firma Everaers en van den Berg, de des betreffende aanvraag is voor u ter inzage gelegd. Indien u zich aan onze voorstellen con formeert zullen wij met spoed opdrachten tot het verrichten van taxaties verlenen. Uitdrukkelijk brengen wij onder uw aan dacht, dat een en ander niet impliceert dat u zich bij voorbaat verbindt tot het aan vaarden van de u ter vaststelling aan te bieden bestemmingsplannen. Deze plannen moeten overigens nog worden voorbereid door de stedebouwkundige en, nu een voor Tholen groots ontwikkelingsprogramma in portefeuille is, door de architect in nauw samenspel met het gemeentebestuur. Te dezer zake is het belangrijk u er op te wijzen, dat de Fa. Everaers en van de Berg zeer veel prijs stelt op het voorkomen van eenvormig heid in de bouwplannen. De te bouwen wo ningen zullen niet alleen in plattegrond doch cok in uiterlijk aanzien van elkaar verschil len. De commissie ruimtelijke ordening kan zich met ons voorstel verenigen, met dien ver stande dat zij een voorbehoud maakt ten aanzien van aan te kopen „dure" objecten in het te ontwikkelen gebied. Indien deze objecten een excessief prijsverhogende in vloed op de grondkosten zullen uitoefenen moeten worden ingericht, zal het toekomstige bestemmingsplan zodanig moeten worden ingericht, dat deze invloed wordt geëliminicerd, aldus b en w in deze uit voerige toelichting op het plan Dalempolder. KROTOPRUIMING EN DOORSTROMING Vanwege de door de minister van volks huisvesting en ruimtelijke ordening aange geven nieuwe mogelijkheden bij krotoprui ming en doorstroming van een goedkopere naar een duurdere woning door beter gesitu eerden, was het voor Tholen nodig de be staande doorstromingsverordening te her zien. De minister stelt zich voor om alleen aan die gemeenten een bijdrage voor doorstro ming tfe verlenen, als zij voor dit doel daad werkelijke uitgaven hebben gedaan en dan tot een maximum van f 1000,-. Een bijdrage die wordt verstrekt, indien de huurprijs van de woning, die wordt ver laten minder dan f 140,- per maand bedraagt en de huurprijs van de woning waarheen wordt verhuisd 50% hoger is, Het beleid is dus gericht op het vrijmaken van goedkope woningen. Bij krotontruiming kan een maxi male rijksbijdrage van f 1200,- per geval worden toegestaan. Als voorschot op het vakonderwijs 1970 kan aan de Eben Haëzerschool f 4897,50 worden verstrekt. En in de gewone exploitatiekosten 140 leerlingen x f 92,90 f 13.006,. v SCHOOLUITBREIDING Het bestuur van de vereniging tot het ver strekken van lager onderwijs op Geref. grcndslag te Tholen, de Eben Haëzerschool verzocht medewerking voor uitbreidinn van het gebouw aan de Molenvlietsedijk (Zoek weg Dit vanwege de toename van het aantal leerlingen. De vereiste waarborgsom is door het bestuur toegezegd. Eveneens werd een nieuwe bouwcrediet- regeling ontworpen, welke mede van toepas sing is voor onderwijzend personeel in vaste dienst. Gebleken is dat het van gemeentewege ver strekken van geldleningen onder hypothe cair verband geen genade vindt in de ogen van de Kroon. Als welstandscommissie werd aangewezen de Stichting Instituut Stad en Landschap te Rotterdam met een daarbij aangepaste leges verordening. Voor verdere sanering van het bestemmings plan Verbrandestraat is het nodig, dat de gemeente het eigendom verwerft van het be drijfspand Minneputtestraat 4. De eigenaar, de heer M. van der Eijk is bereid het per ceel te verkopen, na taxatie en zal een be staande garage in de Paulinastraat aanko pen als vervangende garage. Ook heeft het gemeentebestuur in hetzelfde verband het woonhuis met tuin Verbrande straat 8 van de eigenaar-bewcner P. den Boef nodig. Nu de heer H. Nieuwenhuis binnenkort de gemeentelijke huurwoning Oudelandse- straat 23 zal ontruimen, kan aan de heer P. den Boef deze woning worden aange boden. Daarom was er nu het voorstel tot deze ruiling over te gaan, Daarmee zijn dan alle percelen in Doelweg-Verbrandestraat, die nodig waren vcor de nieuwe parkeerruimte in gemeentelijk bezit. voor u en voor u. Tholen: Eendrachtsweg 8. Adv. ingez. med. Zodra nu ook nog met enkele huurders van reeds in gemeente-eigendom zijnde be drijfspanden overeenstemming is bereikt, kan met de sloopwerkzaamheden worden begon nen. PARKEER-PERIKELEN. In de na-oorlogse jaren wordt in toene mende mate buitensporig gebruik gemaakt van de openbare weg voor het parkeren van voertuigen, zo wordt door b en w in een volgend pre-advies gesteld. In zo'n situatie is het nodig, dat de „schaarse' parkeerruim te zo doelmatig mogelijk wordt verdeeld. Vaak wordt zodanig geparkeerd, dat uit zicht van naburige woningen wordt belem merd. Met name heeft het parkeren op het bus halteplein in de zomermaanden reden tot zorg. Dit kan worden voorkomen door zgn. parkeervakken aan te brengen. Andere maat regelen moeten via de algemene politiever ordening tot uitdrukking worden gebracht. Het doen of laten staan van grote voer tuigen kan op bepaalde plaatsen, zoals op pleinen, voor monumenten en historische ge bouwen ook een aantasting van het stads en landschapsschoon betekenen. Om dit te voorkomen zullen parkeerver bodsborden geplaatst. De voornaamste wij zigingen in de algemene politieverordening die zijn voorgesteld komen op het volgende neer: Het is de eigenaar, houder of bestuur der van een voertuig met een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2 meter verboden dit tussen zonsop gang en zonsondergang te doen of te laten staan, zodanig dat het uitzicht vcor bewo ners wordt belemmerd, behalve de tijd die nodig is voor laden of lossen. Een ander artikel betreft stankverspreiden- de stoffen. l B en w stellen voor, gehoord de betref fende commissie, om een sportraad in te stellen, waarvan de leden door het dagelijks bestuur der gemeente benoemd worden. Voor financiering van de aulabouw op de algemene begraafplaats heeft de Neder- landsche Middenstandsbank n.v., kantoor Tholen een geldlening van een ton aange boden tegen 8J4 Men kan meedoen in het aandelenkapitaal van de n.v. PZEM, waarbij per 600 in woners een aandeel van f 1000,- kan wor den genomen. Aangezien b en w medezeg genschap van belang achten werd voorge steld 20 aandelen te nemen. Vrijdag werd het voor de zoveelste maal bekend gemaakt, dat alle wedstrijden voor onze contreien - en nog meer - weer waren afgelast. Daarbij komt dat er voor het komend wee kend een inhaalprogramma is vastgesteld, waaraan in Zuid niet zoveel valt te doen. De Smerdiek-WHS afdeling is dan ook geheel vrij. In de vierde klasse G kan ook Vosmeer blijven rusten, al zijn er wel enige wedstrijden in te halen namelijk tussen Grens wachters en Virtus, Halsteren en F.C. Ber gen: SVC en Oudemolen, Kaaische Boys en Odio. In de tweede bekerronde zullen NOAD uit Sint Philipsland en WHS 2 elkaar za terdag om kwart voor vier op het Sint-Phi- liplandse veld ontmoeten. Vcor de competitie staat er in de eerste klasse A de wedstrijd Olympia tegen SSC 2 op het programma en in de tweede klasse de destijds gestaakte wedstrijd SPS-Smerdiek 2. In 3A komt Stavenisse uit tegen Chrislandia 3 en in 3 B VVN 3 tegen Dinteloord 3. Bij elkaar dus maar een schamel programma. De tweede ronde voor de KNVB beker zal in principe na de competitie worden af gewerkt, als is er van sommige zijde wel aandrang het eerder te doen. Dit zou dan voor menige club a.s. zaterdag wel moge lijk zijn maar daarover was begin deze week nog niets bekend. WHS zal in deze tweede bekerronde moe ten uitkomen tegen de 3de klassers uit het westen VVGZ uit Zwijndrecht. Wissenkerke tegen de Meeuwen en Seolto tegen Melissant om enkele bekenden te noemen. Met de gymnastiek-accomodatie zijn we in zoverre rond in onze streek, dat er vanaf 18 februari in elke gemeente van het eiland Tholen een mogelijkheid is voor de school jeugd (en voor verenigingen) in een gym- of sportzaal te oefenen. Alleen Sint Philipsland komt straks nog aan bod. Op Tholen worden woensdag 18 februari twee nieuw gebouwde gymlokalen, namelijk te Scherpenisse en Stavenisse in gebruik genomen. De leden van gedeputeerde staten J. van den Bos en M. J. van Poelje zullen de offi ciële openingen verrichten. Men begint half drie in Scherpenisse om na het ceremonieel daar vervolgens naar Stavenisse te vertrek ken, waarna een soortgelijk gebouw in ge bruik zal worden gesteld. De middag wordt daarna in het dorpshuis te Stavenisse met enkele speechjes en nog wat samenzijn af gesloten. In Scherpenisse zullen ook de leerlingen van de lagere land- en tuinbouwschool van de nieuwe gymzaal gebruik kunnen maken, waar men tot dusver op Sint Maartensdijk was aangewezen. Het blijkt opnieuw nodig een waar schuwend geluid te laten horen, zo vernemen we van de rijkspolitie, tegen het kopen aan de deur. De laatste weken is er bijvoorbeeld weer een scharenslijper uit een woon wagen op pad, die voor het slijpen van 3 messen f 9.vraagt. Wanneer- u die prijs tevoren weet, ligt het aan u dat al of niet te doen, maar wanneer u het werk zo uit han den geeft zonder iets van de prijs af te weten, dan kunt u er ook moeilijk meer onderuit om het te betalen, wan neer de messen eenmaal zijn geslepen Om te beginnen dus eerst prijs vragen. Vervolgens wordt de laatste tijd weer gecolperteerd met modebladen. Men kan een present exemplaar krij gen maar moet dan tekenen. Weini gen doen er de tijd voor 't gehele con tract inclusief de kleine lettertjes in het contract te lezen. Men tekent en zit dan meteen vast voor een abonne ment van eeri jaar. Ook hier geldt weer dat men zich beter eerst kan be zinnen dan beginnen. Bovendien zijn er in eigen omgeving bij de u bekende adressen zoveel mogelijkheden, dat het eigenlijk dwaasheid is bij vreemden aan de deur te kopen. Men kan er heus geen stunt uithalen, geen koop je, want als het inderdaad het geval zou zijn, dan zouden de venters ge makkelijker op de Amsterdamse dam kunnen gaan staan en waren ze zo door hun voorraad heen. Als het inderdaad een koopje was. Het allergoedkoopste blijft het echter bij de eigen vertrouwde leverancier.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 6