Plaatselijk Nieuws Heus heeft de grootste keus Electronische Orgels Foto wedstrijd impressies J- Vermaat gras/lucerne brokken/pellets een jong meisje 12 februari 1970 EENDRACHTBODE MOZART SAFIRA VISCOUNT RI-HA PHDLICORDA ST.-ANNALAND PREDIKBEURTEN STAVENISSE ST. MAARTENSDIJK I 'Wcckendrcgeling Artsen' POORTVLIET SINT-PHILIPSLAND VEILINGEN PAK EVEN UW ZAKBOEKJE THOLEN KERKNIEUWS prinsen en prinsessen SPIERINKJES OUD-VOSSEMEER SCHERPENISSE MODESCHOENEN EN LEDERWAREN.. RAADHUISSTRAAT 8 ROOSENDAAL FORTUINSTRAAT13 BERGEN OP ZOOM daan. Tot aankoop wordt overigens una niem besloten .evenals de acceptatie van de geldlening RONDVRAAG De heer Bijl informeert hoever het staat met de uitbreidingsplannen voor de aula. De voorzitter antwoordt dat men het be- stedingsklare plan nog niet heeft ontvangen De heer v. d. Berge vreest dat het in Dalempolder I momenteel moeilijk bouwen is. Het is een grote watervlakte. Daar zal toch wel iets aan gedaan moeten worden. De voorzitter zegt dat wordt aangeno men, dat dit zal verbeteren en wethouder Jansen meent dat de doorlaatbaarheid van de grond door het berijden flink heeft geleden. VERKIEZINGEN De heer Te Pas informeert of de verkie zingen voor de gemeenteraad (vanwege de herindeling) toch dcorgang zullen vinden, waarop de voorzitter het antwoord schul dig moet blijven. Hij woonde de vergade ring bij in Den Haag van de Kamercommis sie met betrekking tot een nota uitbreiding gemeenschappelijke regelingen in de veron derstelling dat hij er ten aanzien van de Thoolse herindeling wijzer van zou worden Dat is echter niet het geval. Slechts werd hem duidelijk .dat de nota Van Beek, Bode, Schakel niet hanteerbaar is zonder grond wetswijziging. Of hierdoor de beslissing Thoolse herindeling al dan niet wordt be spoedigd blijft een vraag. De heer v. d. Heuvel vestigt er de aan dacht op, dat men in Halsteren bij de vuil nisophaaldienst gebruikt maakt van vuilnis zakken, wat een besparing van 40.000, per jaar zou opleveren. Is dat soms ook iets voor de gemeenschappelijk ophaal dienst op Tholen en Sint-Philipsland? De voorzitter antwoordt heet van de naald te kunnen meedelen dat dezelfde morgen in de commissievergadering van de gemeenschap pelijke ophaaldienst werd besloten in Sta- venisse een proef te nemen met vuilnis zakken. Het zou aanvankelijk echter nog wel duurder kunnen uitvallen, omdat de em mer niet kan verdwijnen. Wel kan het arbeidsbesparend werken, vandaar ook de proef op de som. Verder wijst de heer v. d. Heuvel op enkele verkeersknelpunten bij rondweg en uit- en inrit Simon Lindhoutstraat. GEKRENKT het gemeentebestuur in het zonnetje is ge zet. Alsof men nergens oog of aandacht voor heeft. Ik kon er niet van slapen", zo besluit de rasechte Tholenaar zijn gevoe lens van gekrenkte trots. Wethouder Jansen kan zich indenken, dat dhr. v. d. Sande van mening was, dat de verenigingsbesturen achter het ingezon den stuk zouden staan, maar dat is niet het geval. Men heeft ons dat uitdrukkelijk ver zekert en ik zou het eigenlijk wel opprijs stellen, wanneer men dat standpunt open baar maakte. Het deed ons in elk geval goed, dat het Olympia, voetbal-, gym- en volleybalbestuur zich van het ingezonden stuk distancieerde. De voorzitter: persoonlijk heb ik er dan ook geen behoefte meer aan, dat de vereni gingen dat ook nog eens in het openbaar doen. En daarmee achtte men de geopenbaarde kritiek tot de juiste proporties terugge bracht. In de hoop dat ook raadslid van der Sande weer een goede nachtrust zal mogen genieten, al werd dat niet met zo veel woorden gezegd, volgde hierna sluiting De heer v. d. Sande voelde zich gekrenkt door hetgeen een inwoner schreef in een ingezonden stuk met betrekking tot de ver wikkelingen tussen gemeentebestuur en en kele sportverenigingen. Het was een aan val op het gemeentebestuur, ook op een s.g.p. wethouder ,die kant noch wal raakte Dat is bedroevend, vindt dhr. v. d. Sande. Waarom komen die verenigingen niet ter bevoegder plaatse De voorzitter verzwakt de scherpe kant jes aan deze kwestie ,door er op te wijzen dat geen van de betrokken verenigingsbe sturen enige verantwoordelijkheid wenst te nemen voor de inhoud van hetgeen daarin werd geschreven. Men heeft er zich zelfs van gedistancieerd. Het is dus niet meer dan de mening van een particulier. En in derdaad raken zijn argumenten kant noch wal. Dhr. v. d. Sande vindt toch maar, dat Hierover was een vrij uitvoerige uit eenzetting gegeven, maar er was daarvoor op het laatste moment in dit nummer geen ruimte meer. Vandaar de korte mededeling ,dat in het volgend nummer de volledige op lossing zal worden geplaatst en de week daarop ,dus 26 februari de eind uitslag. Volgend nummer daarbij ook nog wat leuke reacties van inzenders. Maandag papier op. haalt ACCELERANDO oud adv. ing .med. ARM GEBROKEN Bij het voetballen kwam het zoontje van de heer M. den Engelsman zodanig te val len, dat hij een armbreuk opliep. Na eerste hulp dcor dokter Noteboom was behandeling in Lievensberg nodig. AANTREKKELIJKE PARTICULIERE WONINGBOUW Evenals in de gemeente Tholen wordt er door het gemeentebestuur van Stavenisse. naar gestreefd particuliere woningbouw zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Van een soortgelijke regeling als in Tholen tot stand kwam zijn er in Stavenisse tot dusver 7 definitieve aanmeldingen gekomen, terwijl nog twee anderen inlichtingen verzochten. De mogelijkheid aan dit eerste initiatief mee te doen is er tot en met uiterlijk deze week. Men kan zich daartoe wenden tot de ge meentesecretarie. Deze vorm werd gekozen en is te meer aantrekkelijk ,nu er voor 1970 geen normale woningwettoewijzing voor Stavenisse werd ontvangen GESLAAGD VOOR MACHINESCHRIJVEN De dames J. Brooshoofd, M. Goedegebuu- re, W. M. van Oeveren, H. Hendrikse en E. Klippel, alsmede de heren J .G. Eer- land en M. de Graaf slaagden te Bergen op Zoom voor het diploma machineschrij- ven. Ze kregen hun opleiding bij handels instituut Hage alhier. Lievevrouwestraat 31 TtL 01640-5470 BERGEN OP ZOOM WIE HEEFT EEN GOEDE INGEVING? (adv. ingez. med.) Zondag 15 februari 1970 THOLEN Ned. Herv. Gemeente 10 uur kand. J. Westland, Huizen 3 uur kand. J. Westland Geref. Kerk 10 uur ds Homburg, Middelburg 5 uur ds L. Eringa Geref. Gemeente 10, 2.30 en 6.30 uur leesdlenst dinsdag 17 februari 7.30 uur stud. Koster, Yerseke Chr. Geref. Kerk 10 en 6.30 uur leesdienst Ned. Prot. Bond 5 uur ds J. A. v. d. Meiden ,her». pred. Dordrecht Herv. Ver. Kerkelijk Leven 10 uur ds B .Baks, Kruiningen R. K. Kerk zaterdag 14 februari 7 uur Avondmis zondag 15 februari 8 en 10 uur H. Mis OUD-VOSSEMEER Ned. Herv. Gemeenie 10 uur ds G. J. Voortman 6.30 uur ds G. J. Voortman Geref. Kerk 10 en 3 uur ds P. van. Dijk voorm. bed. H. Avondmaal Chr. Geref. Kerk 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst Geref. Gemeente In Ned. 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst R. K. Kerk zaterdag 14 februari 7 uur H. Mis zondag 15 februari 7.30 en 9.30 uur H. Mis SINT-ANNALAND Med. Herv. Gemeente 10 uur ds J. M. de Raad 6 uur ds J. M. de Raad kollekte schulddelgingsfonds Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur dhr. J .M. Kleppe, Kapelle a. d. IJssel Geref. Gemeente in Ned. 9.45, 2.15 en 6.15 uur leesdienst STAVENISSE Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds D. Heikoop 6 uur ds D. Heikoop Oud Geref. Gemeente 9.30 en 6 uur ds J. van Prooijen 2 uur leesdienst woensdag 18 februari 7.30 uur ds J. van Prooijen (bijbellezing) SINT-MAARTENSDIJK Ned. Herv. Gemeente 9.30 uur ds J. Catsburg 2.30 uur ds J. Catsburg deurkollekte: kas chr. belangen woensdag 18 februari 7.30 uur ds J. Catsburg bijbellezing deurkollekte bankenfonds donderdag 19 februari 10.15-10.45 uur ds J. Catsburg morgenwijding Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. W. A. de Looze Oud-Vossemeer tel. 01667—400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland dr H. Menger, St. Philipslands tel. 01677—500 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse dr. J. M. v. d. Bel, Sint Maartensdijk, tel. 01666—400 DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdlenst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: bestuurd door A.R. uit die gemeente, een tweede wagen bestuurd door A. K. uit Tho len en een andere auto van M. van H. uit Tholen. De aanrijding ontstond toen R stopte cm voorrang te verlenen en de ach ter hem komende K niet tijdig meer wist te stoppen. Ook de derde auto, die weer achter K aanreed was hierop niet tijdig bedacht, zodat er voor drie auto's schade inzat. Het gemeenschapscentrum aan de Sport- laan is voor de eerste maal opgeleverd. Met nog enige nazorg wordt het binnen kort in gebruik genomen (zie maar onder pak uw zakboekje) Daarmee wordt een be- - - langrijk onderdeel aan het gemeentelijk voor- U"d Ge r e f' Gemeente zieningenpakket toegevoegd. Dit centrum L9,30' 2 en 6 uur leesdienst bergt ruime vergader- en party-accon.odatie I Geref. Kerk gymzaal, kleedgelegenheid, douches en zal evenals het voormalig verenigingsgebouw „Radda Barnen" worden beheerd door de Stichting Gemeenschap Sint-Maartensdijk. Wat het nog niet heeft is een passende-, een klinkende naam. En bij die naamgeving wil het gemeentebestuur de gehele bevolking betrekken. Wie komt er op een goed idee? Iedereen kan meedoen, ook oud-Smerdie- kenaars of elders in de streek wonenden. Jongeren en cuderen .Men mag ook meer dan één idee doorgeven. U kunt er zelfs nog enkele dagen over piekeren. Laten we afspreken ,dat het 20 februari binnen moet zijn. Dat kan via een briefje aan burge- penisse 25 jaar in politiedienst was. Daarbij was er met de naaste familie van de jubi laris ook de wnd districtscommandant Borra aanwezig, de groep Tholen, evenals opper C. Caljouw uit Nieuw-Vossemeer namens de algemene politiebond. Burgemeester D. Bouwense vond dat op per Scherpenisse in Scherpenisse nu de juis te plaats (naam) heeft en verklaarde dat er in de nog betrekkelijk korte periode in deze gemeente tussen burgerij en opper Scherpe nisse een goede verstandhouding bestaat. Hij hoopte dat hem de nog resterende tijd voor zijn pensioen - nog een dikke ander half jaar - ook nog een goede diensttijd zou zijn. Namens de districtscommandant waren er ook woorden van lof bij monde van majoor Borra, die tevens de bekende envelop met inhoud overhandigde. Verder voerde adjudant N. V. Eekhout namens de groep Tholen het woord en opper Caljouw namens het hoofdbestuur en de af deling Tholen van dé algemene politiebond Er volgden meerdere geschenken, waaronder de grote Winkler Prins, 'andere geschenken bonnen en bloemstukken voor mevrouw Scherpenisse. De jubilerende opper, die ook vanaf deze zijde nog wordt gefeliciteerd had in de 25 jaar standplaats te Standaar- buiten, Oudenbosch, Opheusden (Overijssel) Koudekerke, Wilhelminadorp en na de sa menvoeging daar Scherpenisse. Wellicht kan hij het hier tot zijn pensioenering uithouden zonder samenvoeging. VAN BROODBAKKERIJ TOT WINKEL De voormalige broodbakkerij van de heer Moerland in de Kerkstraat moest het veld ruimen voor een uitbreiding van zijn winkel ruimte. Zo werd weer 50 m2 toegevoegd aan de reeds bestaande oppervlakte. Tegelijkertijd werd ock het sortiment uit gebreid met huishoudelijke artikelen ,wat speelgoed .bloemen en plantenhoek en een afdeling verfwaren. Met vloerverwarming en goede verlichting is in het tevoren ook al moderne perceel de sfeer tot gezellig- winkelen verhoogd. Ongetwijfeld zullen de inwoners deze aanpassing weten te waarde ren. VOORLICHTINGSAVOND Op 5 februari werd er door gebr. Dijke een voorlichtingsavond georganiseerd met als hoofdthema mengmeststoffen. Voor een goed gevulde zaal in het Holland Huis sprak ir Leidekker ,die begon met het ontstaan en de verscheidenheid van de grondsoorten op Tholen. Even later behandelde de heer van de Bogert de mengmeststoffen, terwijl er na de pauze een forum werd gevormd met de heren Edelkoord, van der Weeie. Lei dekker, v. d. Bogert en Baaijense. Er kwa men nogal wat vragen los, zodat het voor de aanwezigen en ook voor het forum een interessante gedachtenwisselinq werd, waar door deze voorlichtingsavond ook volledig aan zijn doel beantwoordde BENOEMING Tot onderwijzer aan de school van de Geref. Gemeente alhier is benoemd per 1 april de heer W. van Scest uit Strijen. Dit in de vakature A. van der Toorn. 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Rehobothkerk 10 en 7 uur ds K. M. Voqel R. K. Kerk zaterdag 14 februari 7 uur Avondmis in kantine gebr. van Lammeren SCHERPENISSE Een andere botsing vond zaterdagavond meester Bouwense of aan de gemeentesecre- plaats op de kruising Noordsingel-Minder- tar'e' Misschien is er voor haar of hem, broederstraat te Bergen op Zoom. Daarbij waarvan de inzending wordt gekozen nog Ned. Herv. Gemeente 9.30 uur kand. J. de Vreuqd Katwijk a. Zee 2.30 uur kand. J. de Vreugd deurkollekte verwarming Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6.30 uur leesdienst OUD-WETHOUDER KRIJGER BEGRAVEN Vrijdag vond de begrafenis plaats van de op bijna 83 jarige leeftijd te Sint Annaland overleden oud Poortvlietse wethouder G. K. J. Krijger. Wijlen Krijger heeft vele jaren de Poortvlietse gemeente gediend voor hij in 1966 naar Sint Annaland verhuisde, waar hij in zijn nieuwe bungalow niet vele gezonde dagen meer heeft gekend. In 1935 kwam hij in de gemeenteraad en was vanaf 1939 tot 2 december 1966 wet houder, Samen met wijlen J. J. van der Slikke vormde hij vele jaren het wethoudersduo in deze qemeente onder de burgemeester B. J. van Oeveren en W. J .van Doorn Daarnaast was hij o.a. voorzitter van het Wezen Arm bestuur vanaf 1947, bestuurslid Dorpsgemeen schap, Groene Kruis, commissaris Waterlei ding Mij Tholen, voorzitter bijzondere school en ouderling in de Geref. Kerk. Op 21 maart 1962 werd mij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bij de teraardebestelling op vrijdagmiddag, waar bij naast de familie en andere genodigden ook nog meelevenden uit ziin gemeente op de begraafplaats waren, werd het woord g?- voerd door burgemeester W. J. van Doorn en oud-burgemeester B. J. van Oeverer. Beiden herinnerden aan 't vele dat de overG- dene voor de gemeenschap Poortvliet he:,' gedaan, met name ook in zijn functie a! wethouder. Ook een goed en oprecht m:,:: om mee om te gaan. Al kon hij de laat twee jaar niet meer aktief deelnemen en was er de verhuizing naar Sint Annalar.d wijlen oud-wethouder Krijger laat in Poe' vliet een dankbare herinnering aan zijn werx voor deze gemeenschap achter VERKOPING In café Tolrust werd op 4 februari door notaris W. L. Blindenbach uit Sint-Maar tensdijk op verzoek van de heer A. P. Geluk aldaar een perceel weiland verkocht, groot 3.89.10 hectare. Koper werd de heer C. P. van der Male voor f 3500.per gemet. HULPVERLENING De voor de internationale hulpverlening in de hervormde gemeente gehouden collecte heeft f 372,19 opgebracht GECOMBINEERDE LIJST Dit was het resultaat van een bespreking door de A.R, kiesvereniging .Nederland en Oranje in „Ons Dorpshuis"". De voorzitter, de heer G. J. de Jager, me moreerde in zijn openingswoord de toekomst van de gemeente. Staat de gemeente open voor industrialisatie of zal zij een woonkern worden? Ook zijn er rekreatie mogelijkheden. Nadat was besloten tot samenwerking met de C.H.U. en met een gecombineerde lijst uit te komen werden bij stemming drie per sonen aangewezen voor deze lijst. Bij ak- klamatie werd mej. J. W .C. van Strien als bestuurslid gekozen Tot slot bracht de voorzitter dank aan de oud-voorzitter de heer P. Boudeling, voor al het werk dat hij vele jaren, niet alleen in het belang van de vereniging maar ook voor de gemeenschap, heeft gedaan. De heer Boude ling werd tot ere-voorzitter benoemd. SINT MAARTENSDIJK 10 februari 1970 uien 40 opw. 44.40 pick- lers 39.60 drielingen 44.20 stek 23.30 aan voer 17 ton OUD VOSSEMEER 13 febr. Tijdrede voor de s.g.p. door Ds. Catsburg 13 febr. viering 100 jarig bestaan rederijkers „Eendracht" SINT ANNALAND 16 febr. jaarvergadering Veilig Verkeer SINT MAARTENSDIJK 17 febr. ledenvergadering chr. school 23 febr. Verkiezingsbijeenkomst S.G.P. BERGEN OP ZOOM Roxy do en vr 8 uur zat. 6.45, 9 en 11.45 u. zat. 4.30, 6.45 en 9, ma en di 8 ut:: „Als de naakte wind der zee" 18 zo 2.30 uur „De gevreesde halve sabel H j. 14-15 februari Zr. Telefoon 01660-620 Gersom Tholen Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe nisse Sint Annaland. 14-15 februari Zr. Rietdijk St. Annaland Telefoon 01665-431 10.36 23.34 12.12 0.58 13.30 2.05 14.35 3.00 15.20 3.45 16.00 4.18 16.35 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele misstel lingen vïm de gegeven waterstanden. in de week van 15 t.e.m. 21 februari 1970 zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 21 februari Volle Maan te 9.19 uur SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden od maandag 16 febr. a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. ENKEL GEBROKEN De heer F.Z. kwam met zijn voet tussen een ketting bij het ophalen van een modder bak, die bij de zandzuiger in de Eendracht hoort. Bij dat ophalen slingerde de ketting zich rond zijn enkel en gelukkig werd door Z snel gereageerd en de motor onmiddel lijk afgezet. Toch was het naast schaafwon den nog een gebroken enkel, dat hij er aan overhield en zoals in het ziekenhuis werd geconstateerd. BOTSINGEN In de nacht van vrijdag op zaterdag vond er aan de zuidzijde Haven te Bergen op Zoom een aanrijding plaats tussen een auto waren een bestelauto, bestuurd door M.A. uit Tholen en een personenwagen door A. V., eveneens uit Tholen betrokken. Ook hier was het niet verlenen van voorrang door M.A. de oorzaak van de aanrijding, waarbij flinke schade ontstond voor beide wagens, maar zich geen persoonlijke onge lukken hebben voorgedaan. GLADHEID De kwakkelwinter brengt vaak onver wachte en daardoor te meer verraderlijke wel een presentje bij van de Stichting Dorpsgemeenschap, maar ook zonder dat is het gewocn plezierig er aan mee te doen. Tot 20 februari worden de ideeën tegemoet gezien. GEMODERNISEERD Het perceel Schoolstraat 11-13 van het schildersbedrijf J .B. Hage is niet zo maar een „verfwinkel" meer uit de oude tijd ,maar een gemoderniseerd en aantrekkelijk inge richt verkooppunt voor een brede laag doe- het-zelvers De geheel nieuwe winkelin- gladheid. Dat was ock dinsdagavond zo "chting, de aantrekkelijke verlichting, de rond negen uur weer het geval, toen menig opgestelde gondola's en vanwege de doelma- autobestuurder op de Thoolse rondweg een benutte ruimte een schier overweldigende slippertje maakte, al liep dat alles goed af, hoeveelheid kleuren en maten van verschil- dank zij ook het feit, dat de politie vanaf 'er>de verfsoorten en aanverwante artikelen de thoolsebrug de aankomende auto's vaart I ma'<:en het tot een gespecialiseerde brance liet minderen en hen op de ontstane glad heid attendeerde. Ook de aandacht van pro vinciale waterstaat werd er op gevestigd, waarna de strcoiwagen uittrok en tot rond half twaalf in de weer te zijn met antl-slip- materiaal. Dames en Heren Kapsalon Grote Markt 31 Bergen op Zoom Heeft nu n speciale afdeling op gebied van haarwerken. Afspraken voor 's avonds en bij u aan huis omtrent pruiken en heren toupets is mogelijk. Telefoon 01640 - 43 24 waarvoor ongetwijfeld in een gemeente met de omvang en groei als deze nog belangstel ling zal zijn en daarom ook aan een be hoefte voldoet. De verscheidenheid maakt het mogelijk voor een bepaald karweitje niet meer te kopen dan nodig is. Schildersbedrijf Hage heeft er bovendien de sfeer in de Schoolstraat door verhoogd. BEHEERDER GEMEENSCHAPSCENTRUM Als beheerder van het nieuwe gemeen schapscentrum is per 1 maart benoemd de heer H. Bocxe uit Tholen. In de Stichting Gemeenschap Sint-Maartensdijk participie- ren vrijwel alle verenigingen uit deze ge meente. Althans de mogelijkheid daartoe is I aanweziq en werd via het gemeentebestuur enige tijd geleden opnieuw gesteld. POORTVLIET Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds C. Mulder bevestiging van ambtsdragers 6 uur ds C. Mulder Geref. Kerk 10 uur ds L. Eringa 2.30 uur ds Homburg, Middelburg Geref. Gemeente 10, 2 en 6 uur leesdienst SINT-PHILIPSLAND Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds M. van der Linden 2.30 uur ds M. van der Linden extra maandelijkse koll, kerkvoogdil Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur leesdienst Oud Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur ds L. Gebraad ANNA-JACOBA-POLDER Geref. Kerk 10 uur ds P. Torenbeek 2.30 uur ds D. H. Elderman, Dinteloord TE KOOP: SALONWAGEN met stoffering, 12 2.50 m breed, HAGE Rooland polder tel. 01660-420 m. lang jaar oud 2, Tholen Docr de Geref. Gemeente te Poortvliet werd een beroep uitgebracht op ds. Chr. van der Poel te Yerseke. „EFCO-ZADEN" I Denk nu vast aan het voor jaar. Wij hebben voor U een grote sortering GROENTE-, TUIN-, BLOEM- en GRASZADEN Uitgebreide catalogus gratis I verkrijgbaar Groente, en Fruithandel J. AALBRECHTSE Bakstraat 1 tel. 487 I Verkrijgbaar op Nieuwstr. 15 te Sint Annaland Behang, Grond, Lak. Muur en Plafondverf. Auto en Tractorlakken enz Dinsdag, Donderdag Vrijdag vanaf 4.15 uur. Zaterdag van 9 tot 3 uur. Beleefd aanbev. A. C. SAKKO Zuidplantsoen 9 .Poortvliet Tel. 01662-426 UIT VOORRAAD TE KOOP eventueel franko te leveren. L. A. VERHAGE V ec vocderhandel Poortvliet Telefoon 01662-425 IN DE SLOOT Zaferdagavond kwam de heer Van Nieu- wenhuijzen uit Stavenisse ter hoogte van de boerderij „Reigersburg" op de Provinciale weg in een slip vanwege het natte en glibbe- rige wegdek en belandde vervolgens in de KONTRAKTTELERS voor p. I sloot inclusief het aanhangkarretje .gevuld GLADIOLEN gevraagd: donderdagavond gebeurde op de Hogeweg met appels. De takelwagen van garage ter hoogte van de „Rondom" een ernstig Struik kwam er aan te pas om de auto Land te Scherpenisse beschik- ongeval tussen twee personenauto's, waar- nclusief appels op het droge te plaatsen. bara. Inlichtingen hierover bij van de ene werd bestuurd door dhr. F. van Er deden zich geen persoonlijke ongelukken de heer B°her. Lentestr 20 Twist en de andere dcor dhr. J. van Haaf- voor en ook geen bizendere materiele schade te Scherpenisse. TWEE AUTO'S VERNIELD adv.ing.med. VOETBAL-UITSLAGEN ten uit Stavenisse. De heer Van Twist, die van het boerderijtje bij de zeedijk kwam wil de de provinciale weg oversteken, waarbij hij nog geen grote snelheid had, maar be merkte te laat de uit Sint Maartensdijk op de provinciale weg aankomende auto van dhr. van Haaften. Het werd een hevige botsing. De auto van dhr. Van Twist kwam in de sloot terecht en het inzittend dochter tje werd vrij ernstig gewond naar het zie- Ook nog enige telers met eigen I land, waarop nog niet eerder gladiolen stonden, gevraagd. Fa. D. PURMER en Zonen Venhuizen tel. 02284-376 b.g.g 771 Het 1ste elftal van „Vosmeer" heeft de - uit-wedstrijd tegen Rillandia met 0 - 0 gelijk henhuis gebracht, evenals de passagier bij gespeeld. f Van Haaften ,de heer M. Smits uit Sta mel 22 ui3 eeneïl0°ir ^wondi^en'mï DeTe^tuu^dÏrs ^an'beide GEVONDEN VOORWERPEN Een psalmboek en een grijze wollen heren- want. Inlichtingen bij de rijkspolitie alhier. OPPER SCHERPENISSE MET ZILVEREN DIENSTTIJD In de bovenzaal van hotel Sturris was I gevaagd voor 2 morgens per er maandag een dcor het gemeentebestuur week van Scherfjenisse georganiseerde bijeenkomst in verband met het feit, dat de opperwacht- A. LABAN meester der rijkspolitie de heer D. Scher- Dalemsestraat 3 Tholen HULP IN DE I HUISHOUDING ATTENTIE! Thans weer in voorraad, tuin en bloemzaden tevens een schitterende eollee tie dahlia en begoniaknollen Verder op bestelling: heesters, coniferen, rozen, fruitboompjes enz. enz. Alles onder garantie. Bel. aanb.: D. T. Bentschap Knook, M. A. de Ruijterstraat 1, Sint-Maartensdijk. TE KOOP Opel Rekord 1700 4 d. Bouwjaar 1962. Tegen elk aannemelijk bod. Simon Lind houtstraat 42, Tholen. TE KOOP: Wasmachine (Er- res) en centrifuge, kinderwan- delwagen. Te bevragen Vis- straat 10, Tholen. TE KOOP In prima staat zijnde bromfiets. Merk: Kreidler Florett. C. Vos, Kettingdijk 4, Tholen. FOTO albums, Baby albums Receptie albums, Poezie albums Zeer mooie sortering. Fa. C. Dieleman, Tholen. TE KOOP Een z.g.a.n. gas haard, een 2-pits gasstel, gas- geyser en een 2-persoons ledi kant met spiraal. Oudelandse- straat 11, Tholen. TE KOOP Een Slaapmeuble- ment: ledikant, kast, tafel en 2 stoelen voor 75,M. Guil- jam, Dalemsestraat 41, Tholen. U kunt voor dit nieuwe foto boek van Norel vast intekenen bij: H E IJ B O E R 'S boekhandc'. Sint Annaland - tel. 375 Wij vragen voor direct voor hulp in de breierij Jafrie - Ooststraat 10 - Sint Annaland - tel. 01665-475 Papierhandel J. A. Weststrate Rouaanse Kaai 21, Middelbur,. Telefoon 01180-24 53, b.g.g. 77 24. Uw adres voor al uw verpakkingsmateriaal van pa pier, karton en kunststoffen. Onze bestelauto komt iedere donderdag in uw woonplaats. Bestellingen tot woensdag 4 uur worden donderdags afgeleverd.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1970 | | pagina 2