Vriezen Of dooien Thoolse raad niet bijzonder blij met l9vreemde"wel- standstoezichtcommissie Raadslid Griep kantte zich tegen instelling sportraad Raadslid Van der Sande gegriefd via „stemmen van lezers" Prinses Christina 23 Deze week 26ste jaargang no. 12 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Verschijnt elke donderdagmiddag Het maar zeer gering aantal streek- bewoners, dat maandag in de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer oor- en ooggetuige was van de be handeling nota toekomstige bestuur lijke organisatie door de vaste com missie van Binnenlandse Zaken en daarbij de verwachting koesterde meer perspectief te krijgen voor een snelle Thoolse herindelingsbeslissing kwam bedrogen uit. Wel kon men kennis nemen van een verdere ver wijdering tussen kabinet, in casu mi nister Beernink en Neerlands volks vertegenwoordigers. Wellicht vraagt een wat minder in gewijde hier nadere toelichting. Dan mogen we in herinnering roepen dat inzake de herindeling Tholen de vaste commissie van de Tweede Ka mer van Binnenlandse Zaken nog al tijd geen eindverslag heeft uitge bracht op het ministeriële voorstel om er één Thoolse gemeente van te maken. Dat eindverslag werd uitge steld na een nota Van Beek, Bode, Schakel voor onze streek als het ware de Grote Drie om te bezien of instelling van bestuursraden mo gelijk was. Wel, zei daarop minister Beernink, ik heb toch het voornemen de toe komstige bestuurlijke organisatie'aan de orde te stellen, dus wacht tot die nota in behandeling komt en dan kan worden uitgemaakt of Tholen er al dan niet moet worden doorgedraaid. Dit laatste is dan geen ministeriële, maar een eigen redactionele bewoor ding. Maandag was er in de grote verga derzaal van de Tweede Kamer dan de openbare behandeling door de vaste commissie van de nota Beer- nink-van Veen. Wie nadien ten op zichte hiervan de dagbladen heeft gevolgd, zal met ons erkennen, dat de impasse eerder is vergroot dan verkleind. Met name P.v.d.A. - D '66 en A.R.P. waren een heel andere me ning toegedaan, dan vanachter de regeringstafel en vanuit de nota dui delijk werd. Onze bedoeling in deze kolom is min der om duidelijk te maken hoe het ten aanzien van de ministeriële nota is gegaan, dan wel of er in dit op zicht ook nog iets kan worden ge zegd over de Thoolse herindeling. Voldoende is wellicht ten aanzien van het landelijke aspect te weten, dat minister Beernink meer het oog had op een soort vrijwillige gewest vorming, een vrijwillige inzet van provinciale bestuurders en gemeen ten om tot decentralisatie te komen, tot een dichter bij brengen van be stuurder en bestuurde, terwijl zowel regeringspartijen als oppositie aan de andere kant van de tafel veel meer aan een wettelijke gewestvorming denken. De P.v.d.A.-er Mr. E. van Thijn kwam daartoe zelfs met een driefasenplan, waarvan het eerste deel voor 1971 moet zijn gereali seerd, de tweede fase in 1975 en de derde fase, waarin dan vervanging van de provincie- en gemeentewet door een materiële gewest-wet een feit wordt, klaar moet zijn. Bij dit alles is er toch naar onze me ning wel de duidelijke controverse tussen enerzijds het streven naar schaalvergroting en anderszijds, maar ook tegelijkertijd het streven naar een dichterbij, een tot elkaar brengen van bestuurder en bestuur de. Wat dit laatste betreft is er mo menteel niet de minste zorg op Tho len. Wat het eerste aangaat kan door herindeling de zorg van het laatste groter worden. Toch willen we hier niet onthouden, dat in de destijds door streekbewo- ners gepublicieerde visies over de herindeling het met name de heer Roels was, die toen reeds opperde, dat bij een éénwording van Thoolse gemeenten moest worden overwogen 'wijkraden' in te stellen. In dat op zicht lanceert dus noch de heer Beer nink noch Mr. van Thijn iets nieuws. Zover waren wij 5 jaar geleden al." Tenminste, wanneer die herindeling dan moest doorgaan. En over dit laatste is er van de onzekerheid maandag in de Tweede Kamer nau welijks iets weggenomen. Het enige dat wel duidelijk werd is, dat de nota Van Beek, Bode, Scha kel niet eens onsympathiek be groet door de rest van de commissie toch niet te realiseren valt zonder grondwetswijziging. Dat kon men voor wat de herindeling Tholen be treft er concreet uithalen. Wat dat betreft hoeft men met be handeling van het voorstel dus niet meer te wachten. Maar wat zal er in werkelijkheid gaan gebeuren? Die hooibergspeld Tholen blijkt in dat grote geheel toch wel in zoverre mee te spelen, dat nie mand meer goed schijnt te weten, wat hiermee te gaan doen. Is men het enerzijds (in overgrote meerderheid) wel eens dat schaal vergroting van kleine gemeenten ge wenst is, anderszijds is daar, gezien de voorbeelden in grote steden, de even harde noodzaak tot nauw con tact bestuurder-bestuurde. En dit zou helemaal voor Tholen geen probleem vormen, wanneer er niet alleen één gemeente, maar ook één woonkern was van vijftienduizend zielen. Met de huidige opvatting is zo'n gemeen te heus niet te groot voor het dicht bij elkaar staan van bestuurder en be stuurde. Maar als het gaat om 7 ker nen die een afstand moeten over bruggen als in ons gebied, dan gaat dat wel degelijk een rol spelen. De eenvoudige ziel zal het met ons allemaal wel erg moeilijk vinden om uit bovenstaande nu een conclusie te gaan trekken, hoever het thans staat met de Thoolse herindeling. En wij kunnen ook moeilijk anders doen dan naar het kopje boven dit artikel ver wijzen. Minister Beernink kan nu geen beletsel meer zien om zijn voor stel Tholen maar in de Kamer te brengen, aangezien de nota Van Beek, Bode Schakel werd uitgeran geerd. Hij kan ook verdere conflict stof vermijdend wachten tot zijn nota nieuwe bestuurlijke organisatie in een plenaire zitting van de Kamer is behandeld. Dat betekent in elk geval weer uitstel. Hoe lang? Schuif het dan maar een jaar op. En dan? De vraagtekens zijn voor ons even groot dan voor wie ook. Maar ondertus sen zitten we in drie thoolse gemeen ten met waarnemende of bijna ge- pensioeneerde burgemeesters. En zonder maar iets aan hun persoon, hun ijver en werklust, hun bereikte gemeentelijke bindingscapaciteiten tekort te doen, blijven het toch waar nemers. Geen pittige jeugdige, initia tief, leidinggevende figuren, maar heel begrijpelijk dagelijkse zaken af doende, maar ook afwachtende figu ren. Het zijn vooral die gemeenten, die als gevolg van het langslepende initiatief gedeputeerde staten en even langslepende regeringsvoorstel, de dupe zijn. Wat nu zo langzamerhand toch andere aktiviteiten gaat vragen. Aktiviteiten, die leiden tot een kiezen of kabelen. Het benoemen van bur gemeesters of een herindelingsuit spraak. Het blijvend kwakkelen van deze langdurige herindelingswinter, het telkens vriezen en weer dooien, is funest. Voor alle hierbij betrokken gemeenten, inzonderheid voor die gemeenten, waaraan niet die leiding kan worden gegeven, wat normaal wel het geval zou zijn. Ze zijn er zwaar de dupe van. éendRACHTOOD! Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Abonnementsprijs f4,75 per half jaar, per post f5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm BTW. Losse nummers 25 cent Spierinkjes t'm 20 woorden f 2,50 BTW. Wanneer men elders in dit nummer meer uitgebreid kennis kan nemen van de dins dagmiddag 10 februari in de Thoolse raad behandelde voorstellen, die allemaal de eind streep haalden, dan rest hier nog slechts een weergave van de discussie, die een enkele maal enige vertraging veroorzaakt. De eerste interuptie kwam pas bij punt acht, teen het ging om de door het bestuur van Eben Haëzerschool gevraagde medewer king voor uitbreiding van de schoolruimte. Het voorstel van b en w was om die medewerking te verlenen en op zichzelf had niemand van de raadsleden daartegen enig bezwaar. Wel was er de informatie van de heer Bijl (chu) welke richting het college voor nemens was te gaan en hij bedoelde daar mee of die medewerking zal bestaan in stichting van een noodvoorziening dan wel een definitieve bouw. De voorzitter, burgemeester J. E. van Boeijen antwoordde hierop, dat allereerst prijsopgave is gevraagd wat de verplaatsing van het oude kleuterschoolgebouw moet gaan kosten vanuit de oude kern naar de Molen- vlietsedijk. Het is wat moeilijk om thans naar een definitieve uitbreiding te streven. Bij een doorgaande groei van het aantal inwoners en daarmee ook snelle uitbreiding van het nieuwe gedeelte in de Dalempolder zit het er in, dat de twee scholen aan de Zoekweg niet in één gebouw kunnen blijven. Het is nu wel niet direct zo, dat beide scholen zes klassen nodig hebben, maar die mogelijheid bestaat ter plaatse ook niet. Er zit momenteel zoveel beweging in het onderwijs, dat het wel van belang is nog wat tijd te hebben met definitieve bouw, meende de voorzitter. Het is op dit moment nog moeilijk te voor zien, hoe zich dat allemaal zal ontwikkelen. Daarom is op dit moment alleen van be lang of de verhuizing van de kleuterschool veel duurder wordt in vergelijking met een nieuw semi-permanente lokaliteit bij te bou wen. Een definitieve uitbreiding van beide la gere scholen is op het huidige punt in de Zeekweg niet mogelijk. De heer W. K. Quist (chu) meent dat wanneer de oude kleuterschool toch geruimd moet worden, men die maar beter kan ver plaatsen, maar de voorzitter zegt dat de noodzaak van verplaatsing niet de voor naamste reden is, maar wat die verhuizing gaat kosten. De kleuterschool staat niet in de weg. Nou ja, men laat het maar aan het col lege over om verder te bekijken. De ge vraagde medewerking wordt unaniem ver leend. Bij het voorstel de bouwcredietregeling vast te stellen informeert de heer A. F. Goedemondt (kvp) of deze regeling toch weer niet ergens tegenstand zal oproepen, maar de voorzitter dacht niet dat het zover zou komen. WELSTANDSTOEZICHT De woningwet verplicht dat de gemeente raad een deskundig college aanwijst voor het schriftelijk uitbrengen van advies bij de toepassing van de voorschriften omtrent de welstand. Daarbij gaat het om het „land- schapsschoon". Het voorkomen van „vlo- kende" bouwwerken, drastische tegenstrijdig heden in een bepaalde omgeving. Na uitvoerig overleg, zo schrijven b en w, stellen we voor de stichting „Instituut Stad en Landschap" te Rotterdam als ad viesinstantie aan te wijzen. De administra tieve gevolgen hiervan zou de Centrale Dienst vcor haar rekening nemen. De heer van de Heuvel (alg. belang) vraagt of men het niet zonder meer met de Centrale Dienst af kan. Hoe gaat het in de andere gemeenten? De voorzitter weet niet of andere gemeen ten dit punt al aan de orde hebben gesteld. Hij weet alleen, dat men in Sint Annaland twee architecten uit Bergen op Zoom voor dit doel heeft benoemd. De heer Griep (sg;p) ziet niet direct de noodzaak van een „vreemde eend in de bijt". Waarom zou er bezwaar zijn, dat de ene architect de ander controleert. In de rechtspleging ziet men ook de rechter (ook maar een mens) de andere mens be- en ver oordelen en het komt zelfs voor dat een rechter moet rechtspreken over een andere rechter. De voorzitter acht het niet gewenst deze taak in handen te geven van de Centrale Dienst. Met zoiets moet men een eigen ambtelijke dienst niet gaan belasten. Wan neer er daarvoor weer een gemeenschappe lijke regeling in het leven moet worden geroepen, kan het alleen maar duurder zijn. Zoals het voorstel er nu ligt, is het wel de meest voordelige oplossing. Dit laatste helpt dhr. Griep hopen. De chu-er Bijl is het merendeels wel eens met zijn collega Griep. Van zo'n geweldige belang acht hij een welstandscommissie nu ook weer niet, maar ja, de wet schrijft het voor. Laten we dan maar dicht bij huis blij ven. De heer A. te Pas (gem. belang) meent dat men in St. Annaland f 50,- per geval moet betalen en dat is toch een behoorlijk verschil. We kunnen alleen praten over wie we daarvoor willen nemen. Wat gaat die wel standscommissie per geval rekenen. Dat zal f 80,- zijn. De heer Te Pas weet dat men in St. Annaland f 50,- per gval moet betalen en dat is toch een behoorlijk ver schil. De voorzitter blijft pleiten voor b en w voorstel. De genoemde stichting heeft er varing en men mag goede adviezen ver wachten. Sint Annaland koos architecten, die toch ook nog in de regio werkzaam zijn en daarvoor zou hij weinig voelen. De raad stapt daarna over zijn bezwaren heen en accepteert het voorstel van b en w SPORTRAAD Een ander agendapunt dat tot discussie aanleiding geeft, is de instelling van een sportraad. Het duwtje hiertoe gaf in een vorige raadsvergadering de heer v. d. Heu vel en de heer Bijl. Een commissie werd benoemd, die dit nader moest bekijken en die bestond uit de heren Quist, v. d. Berge en van de Sande. De heer Griep vond dat er in dit opzicht vorige vergadering nogal grote woorden en volzinnen waren gevallen bij monde van de heren v. d. Heuvel en Te Pas, o.m. over „openheid van en bij sportzaken en een mo derne zakelijke aanpak. „Het leek wel of het om een soort Pechi- ney vestiging in het Sloe ging, inplaats van om exploitatie van een sportveld, zo schamperde enigermate deze Thoolse sgp- er. „Ik zie het meer als een modeverschijn sel. Als het er om gaat wezenlijke invloed te krijgen, wat wordt daarmee via een sport raad bereikt? Als gemeentebestuur zijn we medeverant woordelijk voor het gemeentelijk sportveld. Maar of daar nu instelling van een sport raad voor nodig is, met zonodig weer een gemeentelijke subsidie, waag ik te betwijfelen Een sportraad kan een gemeentebestuur niet vervangen. Tegenwoordig wordt de sport nogal op een hoog schild verheven alsof het een eerste levensbehoefte zou zijn. Het is even min een overheids bedrijf, dat de gemeente iets oplevert. Het kost haar alleen maar geld. Buiten schoolverband is sport voor mij een particuliere aangelegenheid, wat men kan doen of laten. Wanneer er gemeentegelden mee gemoeid zijn, zijn ook de belastingbetalers er bij be trokken. Slechts een klein deel van de in woners doet aan sport of heeft daarvoor interesse en daarbij komt dat de subsidie regeling van gemeentewege voor de sport verenigingen al heel gunstig liggen. Ik kan dan ook met inzien, waarom een gemeen tebestuur ook nog een sportraad moet gaan instellen en zonodig subsidiëren, want in het advies staat dienaangaande: voorzover dat nodig mocht blijken te zijn. „Een be drag voor noodzakelijke uitgavenstaat er letterlijk. Men kan immers ook deskundi gen in de arm nemen. En dat moet dan weer maar uit de gemeentekas gaan. Ik voel me als mede-vertegenwoordiger van de plaatselijke overheid niet geroepen een pleidooi te gaan houden voor sportbeoe fening. We hebben hier een sportterrein gymlokaal en verschillende sportverenigin gen, die subsidie krijgen. Wanneer er bij de verenigingen inderdaad behoefte is aan een sportraad, laat ze er dan zelf voor zorgen en die ook zelf betalen. Dan kunnen ze er alles mee doen, wat hun nodig lijkt. De overheid moet niet meer gaan rege len dan nodig is, waarom ik dan ook het voorstel tof instelling van een sportraad niet kan steunen. De heer M. van de Sande (gem. belang) gelooft dat dhr. Griep maar weinig contact heeft gehad met de commissie die heeft onderzocht of een sportraad al dan niet gewenst is. Anders zou hij zeker weten dat de sportraad eventuele voorstellen aanhangig moet maken bij het dagelijks be stuur van de gemeente. En dat kost geen geld, dat doen die mensen vrijwillig en voor niks. Dhr. Quist ondersteept eveneens, dat in de commissie de wenselijkheid van instel ling sportraad duidelijk naar voren werd gebracht. Het gaat er juist om excessen te voorkomen. Ook de heer Te Pas is van oordeel, dat een dergelijke raad coördinerend kan werken en meningsverschillen kan opossen. GEWENST De voorzitter is ook van een andere ge dachte dan dhr. Griep. Om te beginnen acht hij sportbeoefening wel een levensbe hoefte, ook een passende vrije tijdsbeste ding. Inderdaad kost dat een gemeente geld. Maar is het zo gek, dat een gemeente bestuur betaalt voor zinvolle vrije tijdsbe steding? Dat gebeurt toch nogal eens op Op woensdag 18 februari wordt de jongste van de vrouwelijke Oranje telgen 23 jaar. Het is zeker dat zij ofschoon zij in het verre Canada verblijft contacten met haar familie onderhoudt. Het zal haar plezier hebben gedaan dat nu ook haar zuster Irene met de geboorte van een zoon is verblijd. Prinses Christina is zich nog steeds verder aan het bekwamen in de zangkunst en het pianospel. Zij zal intussen ongetwijfeld grote vorderin gen hebben gemaakt. Het is bekend dat zij enkele jaren geleden al. niet onverdienstelijk speelde. Tijdens het bezoek van haar moeder aan het instituut kwam heel duidelijk tot uiting dat zij het daar naar de zin heeft en dat haar hart naar de mu ziek uit gaat. Wij wensen de prinses in haar verdere studie veel succes en of zij haar verjaardag thuis op paleis Soestdijk of in Canada zal vieren een gezellige dag toe. indirecte wijze. Dat er maar een klein deel van de be volking praktische sportbeoefenaar is, mag waar zijn, maar er is een veel groter kring - van ouderen - die daar achter staat. De sportraad zal een gemeentebestuur niet be voogden. Dat ze enige kosten maakt, is ook niet erg. Ik zie een sportraad niet alleen om excessen te voorkomen, maar ook als een onderdeel ,dat de verenigingen wil bij brengen, wat er financieel wel en niet mo gelijk is. Een afwegen van het bereikbare. Een coördineren en een zich verantwoorde lijk weten voor de geschapen accomodatie. Wethouder H. Jansen (a.r.) zegt het met de voorzitter eens te zijn. Hij vindt dat dhr. Griep er wat zwaar aan tilt. Bo vendien was er al een sportcommissie, zij het niet met het meest gewenste resultaat. Het lijkt er meer op aldus wethouder Jansen ,dat dhr. Griep in het geding wil brengen of sport al dan niet nuttig is. maar het gaat hier alleen om het al of niet instel len van een sportraad. De voorzitter vult aan, dat de sportcom missie het bezwaar had, dat de burgemees ter er voorzitter van was. Beter is dat een dergelijke commissie buiben het gemeente bestuur om tot stand komt en werkt. Dhr. Griep blijkt wat gepikeerd over de uitlating van wethouder Jansen. „Ik heb behoorlijk het woord gevraagd en gekre gen en daarbij heb ik mijn standpunt dui delijk willen maken. Ik ken gemeenten 15 x zo groot als Tho len, waar men ook een sportraad heeft in gesteld, maar uit en door de verenigingen zelf en die ook zelf instand houdt. Is dan mijn mening zo gek te noemen? De voorzitter zegt dat hij ook vele ge meenten kan noemen, waar wel een sport raad via het gemeentebestuur tot stand kwam. Dhr. Quist informeert of de leden van de sportraad al bekend zijn. De voorzitter zegt dat alle verenigingen op dit gebied uitgenodigd zullen worden een vertegen- wcordiger voor te dragen. De heer Griep wil tenslotte toch de aan tekening, dat hij geacht moet worden te hebben tegengestemd .waarvan aantekening wordt gemaakt. PARKEREN Een voorstel tot wijziging van de alge menc politieverordening, met name ten aan zien van het parkeerprobleem wordt aange houden voor nader onderzoek door een commissie, waarin worden aangewezen de heren v. d. Heuvel, Goedemondt en Bijl. De heer Goedemondt wil vast wel op merken, dat het van de gemeente een offer zal vergen om dit in behoorlijke banen te leiden. De mensen moeten nu eenmaal hun spullen kwijt. De voorzitter antwoordt dat reeds aan de Centrale Dienst is gevraagd een kostenra ming te willen maken voor verharding van het voormalig speelterrein. De heer Goedemondt kan het wel eens zijn met een eerdere uitlating van raadslid Van de Sande, dat men meer op het fat- KIEZEN OF DELEN. THOOLSE RAAD KOOS VOOR SPORTRAAD. SMERDIEK HEEFT ZIJN GEMEENSCHAPSCENTRUM. EEN ZILVEREN OPPERWACHTMEESTER. JEUGD OP DE PERSTRIBUNE. TWEE NIEUWE GYMLOKALEN. NOG MAAR EENS WAARSCHUWEN. FOTO-JUBILEUM- PRIJSVRAAG NAAR DE EINDFASE. Blijvend geluk is slechts in de oprechtheid te vinden. DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN PAGINA'S. soen van de mensen zou moeten kunnen werken .En dat is er lang niet overal en bij ieder bij. Dhr. Quist oppert dat men nu meteen ook wel kan bestuderen, of er een parkeer verbod moet komen bij de bushalte. De voorzitter merkt in dit verband op, dat vanwege nieuwe brug en andere ver anderingen in het wegpatroon er wellicht moet worden overwogen een andere bus halte voor de toekomst aan te geven, maar dat is momenteel nog in een te jong voor bereidend stadium. WINKEL Alle leden kunnen zich verenigen met het voorstel tot een directe ontwikkeling van het bestemmingsplan Dalempolder II. De heer Te Pas zag in het pre-advies het streven naar een 400 woningen in vier jaar en informeerde of men daarbij dan ook denkt aan een mogelijkheid tot voorziening van dagelijkse levensbehoeften in de nieu we wijk. De voorzitter antwoordt bevesti gend en zegt blij te zijn, dat dhr. Te Pas niet komt met het voorstel daar ook een winkelcentrum te gaan maken, zelfs niet spreekt over een supermarkt, maar dat er inderdaad wel enige voorziening nodig zal zijn van directe levensbehoeften. Bij het voorstel tot vaststelling van een doorstromings- en krotopruimingsregeling blijft dhr. v .d. Sande vaag met zijn opmer king het verschrikkelijk te vinden, dat som migen op een dergelijke bijdrage zo uit zijn terwijl ze in een auto rijden. Maar met een Wim Kan vereenzelvigde hij het „namen noemen we niet". De rente voor de geldlening bouw aula algemene begraafplaats ,die men van de Ned. Middenstandsbank kan krijgen noemde de heer Te Pas nog niet zo gering en dhr. Goedemondt informeerde of de beschrij- virigskosten toch niet te veel zullen oplo pen ,daar sommige banken dat nogal eens opvoeren ,maar in dit opzicht kon de voor zitter hem geruststellen. TOT DE ORDE GEROEPEN Bij de aanvang van de vergadering was de raad er mee akkoord gegaan, dat nog een tweetal punten aan de agenda werden toegevoegd. Daaronder was het voorstel tot aankoop van het kolenpakhuis De Jonge in de Verbrandestraat. Op dit terrein is woonbebouwing geprojecteerd en het ach tererf is bestemd voor de bouw van gara ge-boxen Met de bouw van de 32 be jaarden wonin gen in dit gebied staat dit pakhuis er thans als een milieu-bedervend element. Volgens taxatierappcrt is de getaxeerde waarde f 45.000,inclusief schadevergoeding. De heer C. de Jonge is bereid het bedrag van de koopsom aan de gemeente te lenen tegen TYi rente per jaar. De heer Griep verklaart dat dit voor stel hem overvalt. Vier en twintig uur ge leden was hem hiervan nog niets bekend en nu ligt het als voorstel ter tafel. Dat vind ik onelegant. Ik kan me niet indenken, dat dit niet eerder onder de aandacht van de raad gebracht kon worden. Ik protesteer - al is dit een naar woord - er tegen, dat we het thans behandelen. De voorzitter: het woord onelegant, dat u bezigt prikkelt me enigermate. Het gaat hier niet om u te overvallen, maar omdat de onderhandelingen eerst deze morgen werden afgerond. De eigenaar wenste di recte behandeling of niet. Bovendien heb ik aan het begin van deze vergadering ge vraagd of er bezwaar was bij de raadsle den om deze punten aan de agenda toe te voegen en niemand, ook niet dhr. Griep, heeft toen een mond opengedaan. B en w doen dit alleen maar uit noodzaak en niet als regel. De voorwaarde van de eigenaar was voor ons voldoende om het thans aan u voor te leggen. Hoewel de gewezen adjudant van de rijkspolitie een dergelijke snel te nemen be slissing niet apprecieert is hij voldoende met de zaken op de hoogte en ook sportlef genoeg om thans het hoofd te buigen en te erkennen inderdaad geen bezwaar te heb ben gemaakt dat dit punt aan de agenda werd toegevoegd. En daarmee acht de voorzitter dit principieel debatje als afge-

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1