Hoge spaarrente tot zelfs 7 7. voor u en... ZEBRA viert 75- jarig bestaan met een variatie aan wedstrijden en een sokkenbal in Goes J. Vermaat Thoolse melkveestapel stond opnieuw aan Zeeuwse kop de bank waar ook zich thuis voelt ONZE STREEK TELT ZEVENHONDERD GYMNASTEN Toch laten nog veehouders controle verstek gaan Drieweekse controle gehandhaafd en eiwitcontrole wordt ingevoerd Is leverbotbestrijding duur 5 februari 1970 EENDRACHTBODE 6 Niemand van de bij de fok- en controlevereniging Tholen en Sint-Philipsland aangesloten leden heeft nog ooit nadeel gehad van zijn gecontroleerde koeien. Integendeel, de contributie en monster- kosten zijn er altijd volop uitgekomen, hetzij door een gewenste tij dige selectie, hetzij dat het betreffende dier bij opruiming juist door die melklijsten ruim aan de waarde wist te komen. Maar toch boeren er nog altijd melkveeboeren maar op eigen houtje, zo tegen beter weten in. Die met 'schade en schande' zelfs in de twintigste eeuw nog pogen rijk te worden. Ondanks ook dat glasheldere- en spiegel- duidelijke cijfers aantonen, dat de gecontroleerde koeien op Tholen en Sint-Philipsland tot de Zeeuwse top behoren. Lag het Zeeuwse gemiddelde op 4765 kg. melk, 3,91% vet, 3,33% eiwit in 306 dagen, wat gemiddeld dan 609 vetgrammen per dag opleverd, op Tholen en Sint-Philipsland kwam men aan4795 kg. melk, 3,96% vet, 3,36% eiwit in 306 dagen, wat gemiddeld 621 grammen vet per dag betekent. Goede produktie dieren dus in ons gebied met een vereniging die alles doet dat peil minstens te handhaven. Mi Besling-Optiek Dat is helemaal de NMB. Meer rente, meer spaarvor- men (kies uit 6 mogelijk heden en bovendien ook nog 7%% spaarbrieven). En daarbij een service waar de NMB ook beslist niet zuinig mee is. Daarom is voor ieder een sparen zo aantrekkelijk bij de NMB. NEDERLANDSCHE -f MIDDENSTANDSBANK J. M. C. Ooms H. Lindhout Mevr. v. d. Slikke Mevr. v. d. Slikke A. J. Hage M. H. v. Oorschot H. Lindhout P. Vogelaar-Hanse IN DE ROOS Burgemeester W. Baas feliciteerde de ju bilerende vereniging namens het gemeente bestuur. Hij stelde het op prijs dat de ver slagen zo uitvoerig waren, waardoor hij een goede indruk van de schietvereniging kreeg. De burgemeester zei heel weinig verstand van de schietsport te hebben. Hij had één keer geschoten, bij de ingebruikname van een schietbaan in zijn vorige gemeente. Het schot was precies in de roos. Sindsdien heb ik niet meer geschoten, zodat ik in Sint Lau rens bekend sta als een goed schutter, grapte de heer Baas. Hij kon goed begrijpen dat men zestig jaar geleden veel voor exercitie voelde, uit vrees voor schuinmarscheerders. De burgemeester was verheugd dat de schietvereniging haar zestigjarig jubileum kon vieren. Namens het gemeentebestuur bood hij een geschenkenbon van f 25,(X) aan voor de aankoop van een beker voor een wed strijd. Voorzitter van de Klooster was bijzonder dankbaar voor dit geschenk, evenals voor de prachtige gift van oprichter en oud-bur gemeester van Sint Annaland F. M. Bogaard en de toegezegde bijdrage voor een prijs van de Dorpsgemeenschap. In de pauze bood Prinses Juliana koffie met cake aan, terwijl oprichter M. P. La- nooi) wat herinneringen uit 1910 ophaalde. MAGISCHE GRENS Zoals in de schaatssport, kent ook de schietsport een magische grens. De heer Adr. Fase overschreed met zijn jaargemid delde over 1969 op honderdmeter baan de 48 punten met 48.12.6. Dat is maar 0,4 punt tekort voor 49. Voorzitter van de Klooster zei dat nog nooit was voorgekomen. De mooie zomer, met weinig wind, en de prima baan, zijn daar waarschijnlijk debet aan. De heer Fase kreeg de zilveren wissel medaille en een herinneringsmedaille over 1968, toen hij ook al eerste was. In de B-groep ging Th. Overbeeke met de wisselmedaille naar huis met een jaargemid delde van 47.12.6. P. Pipping kreeg de eerste prijs in groep C met 46.9.6 punten. Op de twaalf meter baan sleepte de voor zitter de wisselmedaille weg met 47 punten In groep B was dat A. Keur met 45.7.6 en in groep C G. Kodde met 44 punten. De vijf besten in de pistoolgroep waren na negen oefeningen: 1. A. Walhout 47.8.9 2. A. Fase 47.11.4. 3. J. v. d. Klooster 46.8.5. 4. W. Fase 46.4.9. 5. A. Keur 45.6.14. De aftredende bestuursleden J. v. d. KIoos ter en A. Fase werden herkozen. Na wat discussie werd met algemene stemmen be sloten de contributie van f 13,50 op f 15, te brengen. Dit in verband met de hogere kosten door de aansluiting van de KNSA en de even tuele reparatie of vervanging van materiaal Men bleek niet veel te voelen voor de hoge kosten van het bondsblad Schietsport, maar de KNSA verplicht om per vier leden één abonnement te nemen, zodat men daar aan gebonden is. De kosten komen geheel ten laste van de kas. De voorzitter wees er nog eens op, dat niet alle leden ervan op de hoogte zijn dat zij bij het opzeggen van het lidmaatschap, zich voor 31 december bij de penningmeester moeten laten afschrijven. WEDSTRIJDEN Ook dit jaar staan er weer verschillende wedstrijden op het programma. Binnenkort, op vrijdagavond 20 en zaterdeg (de hele dag) 21 februari wordt een kringwedstrijd in de sporthal gehouden. Op 26 en 27 juni organiseert de jubilerende vereniging een districtswedstrijd op de 100 meter en op de korte baan. De negen aangesloten vereni gingen in het negende district van de KNSA zullen daar aan mee doen. Prinses Juillana wil daar een prima wed strijd van maken. De giften van het ge meentebestuur, de Dorpsgemeenschap en de heer F. M. Bogaard zullen voor prijzen be stemd worden. Tevens zal de voorzitter verschillende be drijven afgaan om een bijdrage te vragen. In Poortvliet zal er in maart een kring wedstrijd in de sportzaal gehouden worden De heer L. J. van Popering vond dat er dringend een bode nodig was vanwege de drukke werkzaemheden die het bestuur al heeft. Het jeugdige lid Jac. Goedegebuure Pzn bood aan „de kleine boodschapjes voor een jaar te willen doen. De vereniging doet er zelf alles aan om financieel rond te komen, zo bleek nog uit een mededeling van de voorzitter. Vorig jaar zaaide men bloemetjes op de schietbaan waarvan het zaad f 62.- op bracht. Dit jaar zal men aardappels poten. Vier leden zullen de baan daar nu nog voor in orde maken De goed gevulde prijzenkast van de schiet vereniging hing op deze jubileumavond na tuurlijk in cafe van Dijke. Jammer alleen dat maar zeventien van de 39 leden het nodig vonden de jaarvergadering en de jubileum viering van HUN vereniging bij te wonen. De Zeeuws-Brabantse Turnkring (ZEBRA) viert dit jaar haar 75-jarig jubileum. Op 1 mei wordt er in Goes een receptie gehouden met een groot gymnastenbal. Die dag zijn er ook verenigingswedstrijden voor dames en heren vanaf zestien jaar en wedstrijden voor huisvrouwen. De jongens en meisjes van twaalf tot vijftien jaar komen op 30 mei aan de beurt. Dan zijn er voor hen vereni gingswedstrijden en een sokkenbal in Goes. Behalve in juli staan er in 1970 weer veel gymevenementen op het programma. Zater dagmiddag 14 februari houdt de ZEBRA haar jaarvergadering in Goes, waar onder andere het werkprogramma 1970-1971 zal worden vastgesteld. Ook de gymnastiekverenigingen uit de streek zullen weer aan de verschillende districts wedstrijden en kringkampioenschappen mee kunnen doen. De jeugd kan weer met be langstelling uitzien naar de jeugddag, die op 6 juni in Kapelle gehouden wordt. Excelsior uit Poortvliet organiseert in mei een bonds- wandeltocht. De ZEBRA ziet ver vooruit, want op 16 januari 1971 staan kringkampioenschappen voor 10 en 11 jarigen en jongens- en juni orenwedstrijden op het programma. WIK uit Sint Annaland is belast met de organi satie van deze ontmoeting, die in Tholen wordt gehouden. De heer J. Smulders uit Oud Vossemeer is wedstrijdleider. Dames en Heren Kapsalon Grote Markt 31 Bergen op Zoom Heeft nu 'n speciale afdeling op gebied van haarwerken. Afspraken voor 's avonds en bij u aan huis omtrent pruiken en heren toupets is mogelijk. Telefoon 01640 - 43 24 advJng.med. TEKORT AAN GOEDE LEIDERS. Uit het jaarverslag 1969 blijkt, dat de ZEBRA meer dan 10.000 leden heeft. Dit is ten opzichte van 1968 een stijging van veertien procent. De dames komen daar bovenuit met twintin procent. Deze groei wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan het toenemende aantal blijf-fit-klassen. Bij de heren-bhjf-fit-klassen komt die groei nog niet zo naar voren, maar als de verenigingen hier voor geïnteresseerd kunnen worden, zal deze categorie in de nabije toekomst volgens de ZEBRA eveneens sterk groeien. Een zeer bedenkelijke teruggang ziet men bij de groep jongens van twaalf-zestien jaar. Dit ver lies wordt niet goedgemaakt door de groei van acht en twintig procent in de jongere jongensgroepen. De oorzaek van de terug- ganq ziet de ZEBRA, evenals bij het keur- turnen, in het tekort aan goede leiders. ZES GYMVERENIGINGEN Op Tholen en Sint Philipsland zijn er zes gymnastiekverenigingen die samen zo'n zevenhonderd leden hebben. Spido Oud- Vossemeer: per 1 januari 1969 141 leden (143 op 1 Januari 1968), voorzitter J. P. Smulders, secretaresse mevr. I, Smulders- Doeleman, penningmeester N. v. d. Houten Excelcior Poortvliet: 63()68, voorzitster mevr. D. Kugel-Swart, secretaresse mevr. M. Dekker-Geuze, penningmeesteresse mevr. A Bolier-Geuze. WIK Sint Annaland: 181(118), voorzitter J. C. Moerland, secretaris A. C. Heijboer, penningmeester J. Scherpenisse. WWV Sint Maartensdijk: 63(108), voor- zitter A. Bos, secretaris L. Poot, penning meesteresse mevr. Noom. De Flippers Sint Philipsland: 74(72), voor- zitter H. Menger, secretaresse mevr. R. Wisse-Kleppe, penningmeester A. M. van Dijke. Olympia Tholen: 172(123), voorzitter J. v. d. Heuvel, secretaris-penningmeester W. v. d. Linde. Spido Oud-Vossemeer organiseerde in 1969 een zaaluitvoering en een wandeltocht waar 511 deelnemers waren. Men nam aan meer dere onderlinge wedstrijden deel, terwijl ver schillende leden naar de zomerkampen in Beekbergen trokken. WIK Sint-Annaland organiseerde een wedstrijd om de Deltacup en een wedstrijd tegen Volharding Goes. Meerdere leden trokken naar Beekbergen om de zomerkampen mee te maken. De Flippers Sint Philipsland verzorgden een demonstratie en een Sint Nicolaasfeest voor de jeugd. Een vereniging uit de buurt gaf ook nog een demonstratie. WERKVERGADERING In het verslagjaar 1969 begonnen Excel sior Poortvliet en WW Sint Maartensdijk aan respectievelijk hun twintig- en tienjarig bestaan. Mevr. D. Kugel-Swart van Excel sior Poortvliet kreeg van de ZEBRA het diploma van verdienste. In 1969 hield het ZEBRA-bestuur in Tho len een werkvergadering met gymnastiek verenigingen uit de streek. Deze bijeenkomst werd zeer gewaardeerd, waarom ook dit jaar in de verschillende regio dergelijke werkver gaderingen zullen worden gehouden. Van het bondsbureau kreeg men bericht dat WVV Sint Maartensdijk nog geen ko ninklijke goedkeuring heeft, De ZEBRA ad viseert dit nu vlug aan te pakken gezien de mogelijke financiële consequenties. RESULTATEN In het jaarverslag 1969 staan verder nog de resultaten van de verschillende wedstrij den. Aan de verenigingswedstrijden meisjes 10 en 11 jaar namen slechts twee vereni gingen deel, waaronder WIK Sint Anna land. WIK won met ruime voorsprong met 149,5 punten. Volharding Goes kreeg 112,5 punten. Liza de Witte werd eerste met 31 punten, Pia v Vossen tweede met 30,35 en L, TTieu- nisse met 28.85 punten derde. Bij de kring kampioenschappen dames 3e klasse werd H. Schot uit Tholen kampioen met 63.4 punten Tweede was M. van 't Hof uit St Annaland met 63.1 punten en derde M. van Beveren uit Sint Annaland met 61.5 punten. Bij de heren derde klasse behaalde M. Hage uit Sint Annaland een tweede plaats met 91.6 punten. G. van 't Slot WIK Sint Annaland werd tweede in de tweede klasse heren met 97.4 punten, wat promotie betekende. V A ARDIGHEIDSPROE VEN Ook de vaardigheidsproeven waren vorig jaar in trek. Van WVV slaagden er 9, van Excelsior 7, van Olympia 32 (2 afgewezen) van Spido 19 (2 afgewezen) en van WIK 38 (1 afgewezen). Bij de jeugdvaardigheids- proeven waren de resultaten: WVV 16(4), Excelsior 15 (2), Olympia 49 (2), Spido 49 en WIK 58. De Flippers legden in 1969 geen vaardigheidsproeven af. Op de Jeugddag in Oostkapelle werd o.a. een tekenwedstrijd gehouden, waarvoor Jan Scherpenisse en Boudewijn Kooijman uit St. Annaland een boekenbon kregen. Bij de verenigingswedstrijden 10 en 11 jarigen ZEBRA oefenstof behaalde WIK een tweede en WIK 1 een vierde plaats. Bij de verenlgingswedstrijden 1969 werd WIK eerste bij de wedstrijd F meisjes. Dit alles bleek weer eens op de jaarver gadering van voornoemde vereniging, welke vrijdagmorgen in café „Tolrust" werd ge houden. Een dertigtal leden waren aanwezig De heer H. Rijstenbil, die niet meer in het bestuur herkiesbaar was, moest dan toch voor het laatst als vice voorzitter in functie, daar de heer W. A. Wilde wegens ziekte verhinderd was. Hij bleek het werk vlot en met de nodige humor af te kunnen. Zijn welkomstwoord was kort vanwege de altijd weer uitvoerige agenda, maar een bizonder woord van welkom ging er toch naar de heren den Engelse en Stro van het controlestation te Goes, die altijd weer voor de gewenste toelichting zorgen. Uitvoerig was het jaarverslag van secre taris G, A. de Hond jr te Tholen, die her innerde aan de pessimistische geruchten en berichten in het afgelopen jaar over de E.E.G. melkplas, waardoor menig melkvee houder zich heeft afgevraagd: waarop moet dat uitdraaien. Ook het besluit een gedeelte van de melkveestapel af te slachten (met premie) deed het nodige stof opwaaien, maar voor deze streek bleek het niet van grote importantie te zijn. De boterberg groei de gestaag en in Brussel zat men er tot over de oren in, meer nog met de problemen hoe daarin verandering te brengen. MODERNE BRILLEN PRACHT COLLECTIE BIJ Fortuinstraat 12 Bergen op Zoom OOK LEUKE HIPPE MODELLEN adv. ing. med. De melkprijs verminderen? De boter in veevoer verwerken? Of het krachtvoer duur der maken' Het heeft allemaal een staartje en zonder kosten stijging komt de melkvee houder er niet vanaf. Maar wel alles doen die kosten zo laag mogelijk te houden en er blijvend een redelijke beloning uithalen. Dat hangt nauw samen met kwaliteit, want van een koe van 5000 kg melk zal meer over blijven dan met 4000 kg. Tegelijkertijd blijkt daaruit de noodzaak van controle en selectie. Er liggen volop troeven in de hand de vee stapel nog verder te verbeteren. De noodzaak van die controle is er te meer, nu het aantal bedrijven daalt, maar het aantal stuks vee per bedrijf stijgt. .Blind melken" is onverantwoordelijk. Het staat gelijk met een schip zonder kompas. De vereniging op Tholen en St. Philipsland zag in 1969 een daling van 8 leden en een vermindering van 23 koeien. Enkelen daar van wegens bedrijfsbeëindiging. Dat er nog jonge boeren bedanken, om dat ze er het nut niet van inzien, was voor de secretaris De Hond een onbegrijpelijke zaak. Het staat immers proefondervindelijk vast, dat de gecontroleerde bedrijven on geveer f 170,- per koe meer in het Iaadje krijgen dan op de niet gecontroleerde bedrij ven. Ziet men dat het gemiddelde per be drijf op Tholen en Sint Philipsland ligt op 14.4 koeien, dan kan ieder narekenen wat het niet controleren dat bedrijf aan verlies oplevert. Per 1 juli 1969 waren er 60 leden met 861 koeien in de controle, vorig jaar was dat respectievelijk 68 en 884. In het verslag werd voorts gewag ge maakt van het gebruik van goede stieren voor een goede vererving en van de mede werking van het NRS Er was weer een geslaagde fokveedag met minder kwantiteit, maar op hoog peil staan de kwaliteit. Bij de monsternemers moest de heer Ver maas te Sint Annaland bedanken, waarvoor A. Goedegebuure jr in de plaats kwam. In middels verzocht ook de heer Leemreijze ontslag. De monsternemers werden dank gebracht voor hetgeen zo afgelopen jaar verrichten. Er werden 11.057 monsters genomen. Dank was er ook voor stamboekhouder Istha en alle anderen die hun steun aan de fok- en controlevereniging hebben verleend. Van penningmeester A. C. Gaakeer werd vernomen, dat er f 10.975,68 was ontvangen f 10.931,04 uitgegeven of een voordelig sal do van f 44,64. Begrijpelijk zit er ook voor een penning meester aan dergelijke bedragen heel wat werk vast. Stamboekhouder L. Istha wees op de ver andering van de melkboekjes met de com putergegevens, dat eerst wat moeilijkheden opleverde, maar de kinderschoenen te boven is. Hij bracht de voeding weer eens extra onder de aandacht van de veehouders, een hoogst belangrijke zaak. Ook, dat er vrijwil lige keuringsmogelijkheden zijn via N.R.S. evenals bloedgroep onderzoek bij stieren. Sinds de oprichting van de vereniging zijn 3914 kalveren geschetst. Afgelopen jaar waren het er 456, waarvan er 243 bij het NRS ingeschreven of 75,6 Er werd 58 stuks rundvee aangekocht te genover vorig jaar 73, terwijl er van eigen bedrijven een aardige goede aanwas kwam. Deelname aan stamboekkeuring stieren 15 te. genover vorig jaar 11k.s. keuring 11 vorig jaar 17, R-keuring 31 vorig jaar 39. Parti culier dekkende stieren waren er 16, vorig jaar 18, genoteerde dekkingen 624, vorig jaar 458. Stieren met predicaat AW zijn er nu 4, vorig jaar 2. Dit alles bleek uit de door dhr. Istha ver strekte gegevens. In het bestuur werden her kozen de heren A. C. Gaakeer en G. A. de Hond, terwijl de heer J. v. d. Slikke te Tho len de heer J. M. C. Ooms kwam te ver vangen, die er wegens vertrek uitstapt, be houdens het adviserend lidmaetschap. Voor dhr. H. Rijstenbil werd de heer A. Duljn- houwer te Scherpenisse gekozen. In plezierige bewoordingen nam de voor zitter afscheid van de heer Ooms, die als de grote stuwkracht van deze vereniging werd aangemerkt. Daarom is men ook blij, dat hij de adviserende stem wil houden. Ook de secretaris bracht de heer Ooms dank, evenals de heer Rijstenbil voor zijn plezie rige, maar ook zeer nuttige bijdrage in het bestuur. Als afgevaardigde naar de P.M.D. werd de heer J. v. d. Slikke aangesteld in de vakature Ooms. De heer D. Giljam werd vervanger in de controlecommissie voor J. Hage en de heren W. A. de Wilde en H. v .d. Jagt (plv.) werden naar de algemene vergadering in Goes afgevaardigd. Ten aanzien van eiwit-onderzoek en drie weekse controle was Tholen als voorbeeld gesteld in het Zeeuwse en nu er stemmen opgaan in het gewest er een twee- of vier- weekse controle van te maken, bleef de Thoolse vereniging op het standpunt staan dat er een drieweekse controle moet blijven, wat in de algemene vergadering naar voren zal worden gebracht De heer Ooms wees er op, dat ook aan de orde zal worden gesteld, dat twee melk- auto s dezelfde route rijden, terwijl door fu sering op hoger niveau het ook op dit ge bied efficiënter kan. Daaraan zal iets worden gedaan en onder meer op de tweede veehou derijavond aan de orde komen. De vraag kwam wat een fabriek heeft aan eiwitcontrole en uit het antwoord bleek, dat dit maar afhankelijk is van het produkt, dat uit de melk wordt bereid. Per mei a.s. zal algemene eiwitcontrole ingaan. De omslag 1969 was f 7,62 per koe, in 1970 wordt het f 9,- plus 15 cent per monster, inclusief eiwitonderzogk. Ook in 1970 wordt via de commissie Thoolse Dagen een fokdag georganiseerd, geheel losstaande van het overige programma waarbij werd aangespoord allen mee te doen. De prijzenregen komen in andere vorm, namelijk per bedrijf. Er kramen bij het laatste punt nog enkele vragen los, maar tevoren waren de heren Den Erigelse en Stroo al over een en ander aan het woord geweest o.a. over de ver strekte lijst van de beste produktie dieren in afgelopen jaar, zoals we die hieronder laten volgen. Met een woord van dank tot allen sloot dhr. Rijstenbil deze jaarver gadering. de heer C. H. M. Mackaay, Spaarvoorllchtlng, Centraal Kantoor voor Amsterdam. 300 vestigingen in Nederland. adv.ing.med. Voor een dubbeltje op de eerste rang zit ten dat lukt tegenwoordig niet meer. Wie echter bereid is een paar gulden uit te geven, die kan wel degelijk een flinke stap vooruit doen; want de georganiseerde vrijwillige leverbotbestrijding kost niet veel meer dan ongeveer één gulden vijftig één gulden vijfenzeventig per rund per be handeling, het geneesmiddel inbegrepen. Per jaar zijn met het nieuwe middel Acedist 2 behandelingen nodig, dus het kost slechts drie gulden a drie gulden vijftig per rund per jaar, maar die komen dan ook dubbel en dwars terug! Deskundigen zijn het er nml. over eens, dat men gemiddeld een verhoging van de melkproduktie mag verwachten van 5 6 10% en 5% van 4000 liter is al 200 liter. Op de bedrijven waar de leverbot aan wezig is. betekent het meedoen aan de lever botbestrijding dan ook geen financieel pro bleem, maar eerder de oplossing ervan. Laten we eens een voorbeeld nemen: 20 stuks jongvee, 30 melkkoeien, gemiddeld produktie 4000 liter per jaar is 120.000 liter. Kosten van de leverbotbestrijding per jaar ongeveer (20 30) X f 3,- f 3,50 is f 150,. a f 175,-. Produktiestijging kan 5% bedragen is 6000 liter per jaar dat is ruim f 2000,-. In het licht van deze cijfers is het toch wel hoogst merkwaardig om te zien, dat velen nog steeds voetstoots aannemen, dat op hun bedrijf geen leverbotten aanwezig zijn, althans niet bij runderen. En dat terwijl de cijfers van het Centraal Bureau Slachtveeverzekering te Utrecht jaar lijks aantonen dat van de Nederlandse veestapel behoorlijk is besmet. Zou het nu eindelijk niet de moeite lonen om in overleg met dierenarts of Gezondheids dienst een paar mestmonstrs te laten con troleren? Dan heeft men tenminste zekerheid, dat de winst (of de leverbot) niet in de koe blijft zitten. OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL G 670909 HORIZONTAAL: 1 roltrap; 6 sufferd; 12 eos; 13 ha.; 15 nl; 16 koe; 17 nr.; 18 con clusie; 22 kr.; 23 ion; 24 aai; 25 tip; 29 eek; 31 ems; 33 aga; 35 erts; 37 terra; 39 krat; 40 olga; 41 atol; 42 uno; 43 It; 44 on; 45 oer; 47 anna; 49 darm; 51 erts; 53 gerda; 56 deze; 58 roi; 59 wet; 60 ega; 62 nor; 63 ede; 65 uil; 67 let; 69 ia; 71 definitie; 74 si; 75 eli; 77 se; 78 ed; 79 ale; 80 stroper; 81 granaat. VERTICAAL: 1 rendier; 2 oor; 3 l.s.; 4 rhone; 5 aan; .7 uns; 8 flits; 9 e.k.; 10 rok; 11 dermate; 14 vla; 18 co; 19 cake; 20 uier; 21 ei; 23 intonatie; 26 parlement; 28 nr.; 30 etalage; 32 maandag; 34 ga; 36 slons; 38 r.k.; 39 koord; 46 servies; 48 sr; 50 vergiet; 52 r.o.; 54 etui; 55 deli; 57 zo; 59 weesp: 61 alida; 64 d.d.; 66 inn; 68 ee; 70 alt; 72 fee; 73 ter; 74 sla; 76 ir; 79 aa. Lijst van de beste produktiedieren van de Philipsland, drooggezet vanaf 1-12-1968 tot RUBRIEK tot en met 2.6 jaar Naam koe 1 Marie 70 v.d.W.H. Bontje Lina 2 Aagje 19 Froukje Marie 16 v.dW.H. Roos 3 8 Anna 31 Anna Jacoba 3 10 Kaptein 3 Eigenaar A. Duijzer J. de Haan P. J. Goorden P. J. Goorden W. J. Hage J. M. C. Ooms H. Lindhout P. Vogelaar-Hanse P. Vogelaar-Hanse A. C. de Hond RUBRIEK 2.7 tot en met 2.11 jaar 1 Geer 46 H Lindhout 2 Nellie 178 v.d.W.H. J. M. C. Ooms 3 Marijke 15 P. Vogelaar-Hanse 4 Antje 4 M. H. v Oorschot 5 Pietje 54 v.d.W.H. J. M. C.' Ooms 6 Marie 20 P. Vogelaar-Hanse 7 Jenny v. D. H. Lindhout RUBRIEK 3 tot en met 3.11 jaar I Grietje 96 Emma Dora Marianne 2 Christien 3 Rika 45 v.d.W.H. Marie 19 8 Elma Beatrix 10 Geesje 51 II Irene 12 Doortje C. P. Lindhout A. Duijzer Gebr. v. Tilbeurgh P. Vogelaar-Hanse P. Vogelaar-Hanse J. M. C. Ooms P. Vogelaar-Hanse Gebr. Istha J. Hage A. C. de Hond C. P. Lindhout J. Hage RUBRIEK 4 tot en met 4.11 jaar 1 Nelly v.d.W.H. Jet v.D. Jetje 60 Geertje 20 Corrie Boukje 133 Gerrie 8 Roosje 26 RUBRIEK 5 tot en met 5.11 jaar I Zwartje 25 Ina Renske 9 Margie 22 Cor 12 Emma v.D. Zw. Willie 8 Reina 1 9 Marijke 10 10 Ida II Maartje Gebr. Moeliker Gebr. de Wit Mevr. v. d. Slikke Mevr. v. d. Slikke G. A. de Hond H. Lindhout P. Vogelaar-Hanse P. Vogelaar-Hanse Mevr. v. d. Slikke Gebr. Duijnhouwer P. Vogelaar-Hanse RUBRIEK oudere koeien. I Gerrigje D 21 Ida 2 Anna 3 Marie Marijke 2 Dirkje 18 Elsje 8 De Hogelander Sophie 22 10 Nellie 100 II Gonda 12 Anna Jacoba H. Lindhout M. H. v. Oorschot Mevr. v. d. Slikke Gebr. Duijnhouwer Mevr. v. d. Slikke P. Vogelaar-Hanse M. Anthonisse M. Anthonisse P. Vogelaar-Hanse J. M. C. Ooms Gebr. Duijnhouwer P. Vogelaar-Hanse Fok- en Controlevereniging Tholen - S en met 1- 12-1969. k9 %vet Dagen kg vet gr vet melk per dag 6016 3.62 306 218 712 4980 3.93 294 1% 666 4865 4.21 318 205 644 4637 4.31 311 200 643 4339 4.14 287 180 62 7 5182 3.98 338 206 610 4237 4.31 299 183 610 5288 3.83 333 203 608 3969 4.56 298 187 608 4939 4.06 331 201 606 4488 4.50 262 202 770 5177 4.34 297 225 756 5868 3.91 317 229 724 5161 4.18 302 216 713 4903 4.01 277 197 710 4867 4.06 282 198 700 4900 4.20 326 206 632 5092 4.68 267 238 892 5499 3.82 259 210 812 5062 4.10 260 208 799 7052 3.73 335 263 785 5690 3.98 293 226 772 6306 3.89 318 245 771 5474 3.91 280 214 765 4831 4.76 304 230 756 5681 4.54 342 258 755 6106 4.07 329 248 755 5347 4.34 308 232 754 5745 3.94 300 226 754 7872 4.12 276 324 1174 5355 4.77 292 255 874 5401 4.05 265 219 826 5739 4.24 298 243 817 4872 4.53 274 221 806 5506 4.04 286 222 778 6684 4.10 354 274 773 5408 4.34 309 235 760 8503 4.22 370 359 970 6852 4.29 312 294 941 5842 4.17 264 244 922 6617 4.32 325 286 880 6745 3.70 288 250 867 6420 4.10 304 263 866 6125 4.08 290 250 862 6433 3.94 294 253 861 5611 4.12 287 231 805 5933 4.19 309 249 804 5893 3.82 281 225 802 6770 4.67 313 316 1010 6520 4.06 268 265 987 6649 4.07 279 271 969 7508 4.26 334 320 957 7746 3.76 315 291 924 6264 4.52 311 283 9111 7875 3.75 328 295 901 8631 3.66 352 316 897 7601 3.53 308 268 871 6402 4.40 324 282 870 9018 4.24 444 382 860 6555 4.68 358 307, 857

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 6