W-i mk.»* 9 Een zwarte hokjes puzzel N.V. MAYFAIR Directeur J, Baars van Ouwehand: „Ook inheemse dieren straks naar dierentuinen" WVi een chauffeur Persers Opleggers Uitsnijders Herenkledingfabriek .M. w j t eiken kabinet antiquiteiten Carosserie ELENBAAS construktie werkers, lassers autospuiter ruime woning Verplaatsbare stalen schuur Amsterdam - Rotterdam Bank n. v. Met ingang van 6 februari is ons kantoor - Kaaij 2 - Tholen GEOPEND van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 - 15.00 uur vrijdag van 18.30 - 20.00 uur ADVERTEERT IN „DE EENDRACHTBODE" 5 februari 1970 EENDRACHTBODE 3 BETER INTENSIEF GELEZEN, DAN VLUCHTIG INGEKEKEN J. M. Krol - Ondergetekende maakt hiermede bekend als- dat hij zich vanaf heden, als lijkdienaar be schikbaar stelt voor de gemeente Sint-Maar tensdijk. Beleefd aanbevelend, C, Carol Haven 4 - Sint-Maartensdijk Telefoon 01666-620 Uienrooimachine Tractor Ferguson Personeel gevraagd C. v. d. Gouwe C. v. d. Gouwe In ons bedrijf kunnen wij direct plaatsen Wij kunnen U goede sociale voorzieningen garanderen. Sollicitaties te richten aan Nijverheidsweg 1 Sint-Maartensdijk Telefoon 01666-511 en 599 ven deze kranl wil men niets missen, geen letter .4' Aangezien de sigaret een genotsmiddel is, blijkt de Juiste keuze van deze kwanti tatief bijkomstige tabakssoorten van grote betekenis. In de laatste jaren enzeker voor de oor log .bleken de Amerikaanse soorten favo riet te zijn Deze sigaretten worden vervaardigd van tabak afkomstig uit Virginia of Carolina en de fabricage geschiedt grotendeels in ons land. Ondanks de furore ,dle de sigaret maakte zijn er nog heel wat rokers, die de siga ret een speeltuig vinden en geen serieuze rookwaar. Zij vinden de sigaret vluchtig en verwaardigen zich niet zulk een „Nie mendalletje" in de mond te nemen. Hier volgt weer eens een zogenaamde zwartehokjespuzzel .over het algemeen een type puzzel dat niet zó makelljk is, maar uiteraard door de liefhebbers van de edele puzzelsport zeer wordt gewaardeerd. Ons diagram heeft geen zwarte hokjes en geen cijfertjes. U krijgt echter wel ge woon een aantal genummerde omschrijvin gen, evenals dat bij een gewone kruiswoord het geval is. Aan onze puzzelliefhebbers de taak de puzzel on te lossen zonder de hulp van vooraf geplaatste en aangegeven zwarte hokjes en de plaats waar deze hokjes zouden moeten staan, zélf te bepalen. Het is een zware opgave, waaraan menig puz- zelliefheber zijn hart kan ophalen. Veel succes. Horizontaal 1 gebergte tn Rusland 5 zee (Eng.) 7 land in Europa 6 dringende 12 boom 7 klein beetje 13 afgelegen 8 ter plaatse (afk.) 14 boom 9 Chinese maat 15 zijrivier van de Donau 10 hevige 16 grondtoon 11 land in Europa 18 vertegenwoordiger 14 entree 21 tangens (afk.) 17 koord, touw, kabel 22 oude taal 19 voegwoord 24 nauw 20 soort onderwijs 25 laan met bomen 23 soort muts 26 bijwoord 25 tegen 27 ontkenning 31 puntig toelopend 28 rivier in Italië 33 enig 29 namelijk (afk.) 35 uitroep 30 Nederlandse Televisie Stichting (afk) 36 tijdperk 32 vat 38 herkauwer 33 deel van Amerika (afk.) 39 voetbalclub 34 epos, heldendicht 40 plaats in Noordholland 37 huilen (volks) 44 land in Afrika 41 in casu (afk.) 45 bijbelse naam 42 dit is (afk.) 46 puur 43 uitbundig ontvangst 47 plaats in Spanje 47 voldoende 48 meisjesnaam 50 lus 49 gemoedelijk 51 nakomelingschap 53 plaats op de Veluwe 52 meisjesnaam 55 elasticiteit 54 landbouwwerktuig 57 gemeenschappelijk stuk grond 55 ontvangstbewijs 61 hetzelfde (afk.) 56 officieel stuk 64 treurig (Eng.) 58 zuster (afk.) 65 kloosterzuster 59 plant 68 eerwaarde heer (Lat. afk.) 60 metaal 69 tandeloos zoogdier 62 land in Azië 71 meterton (afk.) 63 titel 72 familielid 64 plaats In Noord-Frankrijk 66 per express (afk.) 67 houding 69 bloeiwijze 70 onverstandig 72 geneesmiddel 73 plaats in Spanje 74 plaats in Chili Verticaal 1 plaats in Duitsland 2 godin 3 omhoog (Eng.) 4 als volgt (afk.) 'Wc beijveren ons thans met z'n allen om nog te redden wat te redden valt, wanneer het gaat om bescherming van uitheemse die^ ren, die met uitsterven worden bedreigd en ze in onze dierentuinen een plaatsje te bezor- gen', aldus de heer J. Baars, directeur van Ouwehands Dierenpark op de Grebbeberg, 'maar er zal een tijd komen, dat we ook in- heenmse dieren in bescherming zullen moeten gaan nemen en onder zullen moeten gaan brengen in onze dierenparken om ze voor to tale uitsterving te behoeden. Ik denk in dit verband aan paard en koe. Stadsjongens hebben me verteld het paard alleen maar te kennen van het plaatje of van de televisie. Ze hadden er in werkelijkheid nog nimmer één gezien. Nou waren dat wel héél jenge knaapjes, maar toch geeft dit te denken. Ik sprak er .één, die kende alleen het paard van de voddeman, die eenmaal in de veer tien dagen langs kwam om ouwe rommel op te halen bij z'n moeder. En de koe dan?. Er zijn kinderen die moe ten heel diep nadenken om de vraag te kun nen beantwoorden, waar de melk vandaan komt. Ze zeggen dan wel uit de uier van een koe, maar een echte koe hebben ze nog nooit gezien in de stad. Wat ook een sterk sprekend voorbeeld is? Een schaap! In feite wordt het schaap al beschermd. Op verschillende plaatsen in ons land worden kudden in stand gehou den met overheidssubsidie. Er worden schaapsscheerdersfeesten ge organiseerd en dat alles omdat ook het schaap dreigt te verdwijnen." Waarom heeft Ouwehands Dierenpark dan nu al niet een collectie paarden en in heemse koeien in de tuin, of schapen? „Ik kan wel zeggen dat het nog steeds ruimtegebrek is," antwoordde de heer Baars, „maar ik ben bang - hoewel het de enige juiste achtergrond is van het probleem dat het een beetje een afgezaagd antwoord is van mijn kant. Mijn tweede visie op deze zaak, in het algemeen gezien is, dat we er zo langzamerhand toch wel ernstig aan gaan denken om ook verschillende inheemse dier soorten in onze verzameling op te nemen. Vooral als we straks kunnen uitbreiden, dan zullen er zeker weidevakken worden ge reserveerd, niet alleen voor koeien, paarden en schapen, maar voor de uitheemse runde ren, die nu nog bij ons op de stenen moeten lopen." Met dankbaarheid en grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Poulina Cornelia Maria A. J. Schot iP. C. Schot - Schot Dignate, Jacoba en Adriaan PAOLA Tholen, februari 1970 Postweg 3 In plaats van kaarten Jacobus J. van Dljke Germaine F. A. Luystsrbuzg geven u kennis van hun voor nemen in het huwelijk te treden op D.V. vrijdag 13 februari as. des nam. om 3.30 uur ten stadhuize te Tholen. Februari 1970 Tholen, Kruittoren 25 Bergen op Zoom, Rembrandtstraat 81 Gelegenheid tot feliciteren op de trouwdag van 19-20 uur in hotel 'De Kroon', Visstraat, Tholen. Toekomstig adres Kruittoren 25, Tholen. Op 14 februari a.s. hopen onze ouders de heer en me vrouw A. C. Bout - Bout hun zilveren huwelijksfeest te vieren. Alle belangstellenden zullen wij gaarne ontvangen op zaterdag 14 februari a.s. tussen 19.00 en 22.00 uur in de zaal van Hotel Hof van Holland, Kaaij 1, Tho len, Hun dankbare kinderen, Piet en Anneke Annemarie lob Tholen, februari 1970 Grindweg 28 GEVRAAGD: of andere voor particulier. Brieven onder no, 3868 aan het bureau van dit blad. Heden heeft de Heere nog onverwacht uit ons midden weggenomen, mijn innig ge liefde man en onze zorgza me vader, behuwd-, groot- overgrootvader, zwager en oom Cornelia van Dnllemen in de ouderdom van 84 jaar E. van Dullamatn- Manneka Tholan: E. de Jonge- van Dullemen A. W. de Jong. Rotterdam: van Dullemen W. van Dullemen- Schot M. van Dullemen A. van Dullemen- de Vos Klein- en achterklein kinderen en verdere familie Rotterdam, februari 1970 De Jagerstraat 25 b De teraardebestelling heeft plaatsgehad woensdag 4 fe bruari op de algemene be graafplaats Hofwijk te Rot terdam. Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurige ziekte, onze geliefde man, vader, behuwd- en groot vader de heer Gerardus Wilhelmus van Egmond op de leeftijd van 71 jaar en 8 maanden. Tholen, G. J. van Egmond - v. d. Velde Hamersveld, K. E. J. van Egmond J. van Egmond - v. d. Wolde Almelo, van Egmond B. Th. Krol en kleinkinderen. Tholen. februari 1970 Machteld van Gelrestraat 3 De teraardebestelling heeft plaats gehad op zaterdag 31 januari j.l. De ondergetekende maakt hiermee bekend, dat hij de olie. en benzinehandel stop zet. De aanwezige voorraad wordt zolang de voorraad strekt nog uitverkocht. Verder mijn oprechte dank voor het genoten vertrou wen in al die jaren ondervonden. Door mijn vergevorderde leeftijd, ben ik genoodzaakt hiermee te stoppen. Met dankzegging voor alles, J. C. Kesteloo Stavenisse, februari 1970 Wilhelminastraat 26 In aansluiting op bovenstaande, delen wij U mede, dat wij met ingang van heden de oliehandel hebben over genomen van de heer J. C. Kesteloo. Wij hopen U zeer tot uw genoegen te mogen bedienen en zullen trachten de door Uw genoten service van onze collega voort te zetten, ook voor kleine leveran ties. Beleeft aanbevelend, en voor stipte uitvoering der or ders zorgdragend, Brandstoffenhandel A. Rijnberg Sint-Annaland, februari 1970 Havenplein 19 - Spuistraat 1 Telefoon 01665-330-576 GEVRAAGD: Transportbedrijf W. J. HEIJBOER Kcrkcblokstraat 14 Sint-Annaland Telefoon 01665 - 514 VRAAGT: en een Paasdijkweg 11 - Poortvliet - Tel. 01662 - 310 - 357 TE KOOP: I.z.g.s. MerkKint, zowel geschikt voor zakken als voor kisten. met kisten heffer. Te bevragen Telefoon 01677 - 362 Sint-Philips land TE KOOP: B.v.: Grote kamer, hal. keuken, 4 slaapkamers douche, ge- rage en schuurtje, grote tuin. Direct te aanvaarden. J. K. v. Nieuwenhuyzen J. v. Bloisstraat 23 Tholen Straatmakersbedrijf C. vanHAAFTEN Pr. Margrietstraat 6 Stavenisse Telefoon 504 Voor een pedicure behandeling, Steunzolen, Steunkousen en Voetcrème's naar 's Woensdagsavonds te Poort vliet van 6-9 uur, in Kapsalon v.d.REEST, Molenstraat 5. Behandelinr op afspraak, Tel. 01666-703. Beleefd aanbevelend, GedipL Pedicure Spuidamstraat 6 Scherpe nisse TE KOOP: 7x8 mtr. hoog 5 mtr. Fundering op 6 betonnen voe ten. Stalen frame, zonder schroeven uitneembaar, wan den alluminium golfplaten. Prijs i tegen elk aannemelijk bod. Camping IRENE-HOEVE Stavenisse 1 De spanning stijgt Met volle concentratie zijn ze aan het oefenen, want over enkele dagen is het zover. In de krant is een en ander reeds aangekondigd en da belangstelling zal dus weer groot zijn. Al het nieuws over het verenigingsleven en dergelijke go- beurtenissen kan men vast en zeker vinden In het plaatselijk nieuwsblad. Begrijpelijk dat het adverteren in een blad, dat zich zó mag verheugen in de Algemene belangstelling, succes oplevert. Publikatle van de Nederla ndsche Nieuwsblad o er*

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 3