(MAFE> RUIL BIJ ONS Februari met lentegrillen Aluminiumfabriek Péchiney Overleg gaande over milieu hygiënische waarborgen bij vestiging in Sloegebied DE SIGARET HEEFT DE WERELD VEROVERD UW OUDE NAAIMACHINE IN! 5 februari 1970 EENDRACHTBODE 2 STAVENISSE ST. MAARTENSDIJK (ongeacht welk merk) Ruil 'm voor de moderne PFAFF elektrische zigzag lichtgewicht machine. PFAFF NAAIMACHINEHUIS Bergen op Zoom Kortemeestraat 17 SCHERPENISSE POORTVLIET PREDIKBEURTEN SINT-PHILIPSLAND ■x PAK EVEN UW ZAKBOEKJE VEILINGEN I Weexpraatje (van onze weerkundige medewerker •O In drie bestuursvakatures werd voorzien door benoeming van mevr. R. van't Hof- Schot, me], A. den Braber en mevr. J. v. d. Broek. Het jeugbestuur bestaat uit Era Overdulve voorzitster, Ew v. d. Maas secr. Johan Meer land penningmeester mevr. R. van 't Hof- Schot technisch lid, Aaltje den Braber, no- tuliste, Joke Goedegebuure vice voorzitster en Janneke Burgers alg. adj. UITWISSELINGSCONCERT Op 14 februari wordt in het dorpshuis een concert gegeven door Oud Vossemeers muziekvereniging met een vrije toegang voor iedere liefhebber. Onder leiding van dirigent Delhez uit Steenbergen wordt het volgende programma gebracht: Imerator, mars van Vichers, Floralia van Van Leeuwen, Partita Picola van Boedijn, Kleine Suite van Van Lijnschoten, Punjaub van Pane Mol. Na de pauze: Happy End van Kappert, Ja zuster, nee zuster van Bann.nk, Hymne a l'amoer van Popy, Strauss Walsen Pot pourri van Maas en tenslotte de Jubilaris mars van Bisselink. Gastvrouwe „Accele rando'' hoopt op vele luisteraars voor het naburig zusterkorps. VARKENSBOND De nog levenskrachtige en levenslustige varkenshond hield ook nu vele jaren na haar oprichting, weer de gebruikelijke jaarver gadering. Onder leiding van de heer F. J. Stols ble ken er ook ditmaal heel weinig problemen te zijn. Er was via penningmeester A. Weij- ler nog een batig saldo en er kon opneuw een dusdanige verloting worden gehouden, dat alle leden iets van het varkentje konden wassen. Het zou een verarming zijn, wanneer ook de varkenshond nog eens heringedeeld zou moeten worden ook al zijn de varkens dat inmiddels wel via een Zeehwse keurings dienst, JAARVERGADERING SGP De kiesvereniging van de SGP heeft vrij dagavond in het Groene Kruisgebouw haar jaarvergadering gehouden, die overigens niet toegankelijk was voor de pers. De aftredende bestuursleden J. A. den Engelsman, A. Rijnberg en J. Bazen werden herkozen. Verder werd er gesproken over een kan didatenlijst voor de gemeenteraadsverkie zingen na de herindeling, waarmee de SGP bijzonder vroeg is in vergelijking met an dere politieke partijen. Deze kandidatenlijst, die nu nog geheim is, zal met de lijsten van de andere TTiooIse kiesverenigingen in Tholen worden bespro ken. AFSCHEID KLEUTERLEIDSTER Vorige week werd in de Van der Lek de Clercq kleuterschool afscheid genomen van kleuterleidster mej. J. Geluk Dat gebeurde in tegenwoordigheid van het bestuur der vereniging. De heer J. A. Nortier dankte de schei dende juf voor het aan de kleuters gegeven onderricht en wenste haar alle goeds toe in het verdere leven. De hoofdleidster mej. van Elsaeker onder streepte deze woorden en wees op de goede verhouding, die er steeds bestond. Zij bood namens bestuur, personeel en kleuters een cadeau aan, waarna de middag plezierig werd gevuld met liedjes en spelletjes door de jeugd. Tenslotte dankte mej. Geluk voor de goede woorden en geschenken en hoopte dat haar opvolgster mej. Caljauw met even veel plezier aan deze school zal mogen werken, als ze zelf steeds gedaan heeft. NIEUWBOUW Vorige week werd een begin gemaakt met de bouw van de nieuwe bejaardenwoningen plus twee woningwetwoningen. Fundering en vloeren zijn gestort, zodat er voor de wachtenden toch weer uitzicht bestaat BEKENDEN Het Amelkaanse gezin Beatman, dat te gen de kerstdagen in de havenmond van de ze gemeente strandde, kwam vorige week weer in het nieuws, toen het op de nog altijd houten zuiderzeekotter bij Bath door de Belgische rivierpolitie over de grens werd geloodst. De heer Beatman, vrouw en 12 maanden jonge dochtertje werden in België als on gewenste vreemdelingen uitgewezen, omdat zij niet konden aantonen over genoeg mid delen van bestaan te beschikken. Inmiddels heeft de Amerikaanse ambas sade aangeboden het gezin Beatman koste loos naar het geboorteland terug te brengen. De heer Beatman ging daar vorige week nog niet op in, omdat een vriend in Brussel hem werk zou bezorgen. Maar daar kwam ook al niet vee' van terecht. Wellicht wordt het nu toch een retourtje Amerika. Met overigens de beste wensen van Sta- venissers. DE EDELZANGER In café „Smerdiek" hield de vereniging van vogelliefhebbers „De Edelzanger'' haar jaarvergadering onder leiding van de heer F. van Twist. De secretaris C. Priem werd herkozen terwijl in de plaats van de vele ja ren zitting hebbende penningmeester I. J. van Daalen, die binnenkort naar elders vertrekt, de heer P. Nuijte werd gekozen. Het komt niet zo vaak voor bij vereni gingen. maar hier was het toch zo, dat de contributie niet werd verhoogd, maar ver laagd. Ze komt van f 20,- op f 15,- per jaar en voor jeugdleden wordt het f 6.5Ó. Beslo ten werd de jaarlijkse tentoonstelling te hou den op 13-15 november. NCVB De afdeling Sint Maartensdijk van de N. C.V.B. kwam donderdag bijeen voor haar maandelijkse vergadering in het verenlgings. gebouw. De vergadering stond o.l.v. de presidente, mevr. Lindhout v. d. Werf. Als spreker was deze avond aanwezig Ds Vogel uit Sint Maartensdijk met als onder werp: „Revolutie en gerechtigheid". De Jaarvergadering zal gehouden worden op 26 februari a.s. Hedenavond haalt 'Euterpe' oud papier op. Zet U het weer klaar 7 adv. ingez. med. BIBLIOTHEEKNIEUWS Het uitleenuur van boeken van de Chr. Jeugdbibliotheek in de bovenzaal der N. H. Kerk zal met ingang van deze week gewij zigd worden en voortaan niet vrijdagmid dag maar zaterdagavond van half zeven tot zeven uur zijn. De grote bibliotheek zal daarom voortaan geopend zijn van kwart over zeven tot acht uur. CORRESPONDENTSCHAP Wegens zijn vertrek is de heer R. Moer land in de Jacoba van Belerenstraat 45 ge noodzaakt het correspondentschap voor onze krant per 1 maart te beëindigen. Spijtig, want we waren er tijdens zijn werk in Sint Maartensdijk na jaren van moeilijkheden in geslaagd in hem een goede correspondent aan te trekken. Onze dank daarvoor. Wie wil zijn taak overnemen, Dat mag een hem of haar zijn. Van belang is dat men het plaatselijk nieuws over de gehele linie weet mee te pakken. Een goed contact met gemeentesecretaris, politie en verenigings secretarissen is daarbij van belang. Die er voor voelt kan zich schriftelijk of telefonisch wenden tot Eendrachtbode - Postbus 5 St. Annaland 01665-375. adv. ing. med. GESLAAGD Op het gehouden examen van de Eerste Ned. Modevakver. te Utrecht slaagden te Breda voor coupeuse mej. W. van Akkeren uit Sint-Maartensdijk, voor tailleuse mej. A. Voshol en I. Mol uit Poortvliet, voor cos- tumière mej. B. Menheere en J. Oudesluijs uit Sint-Maartensdijk, die allen hun opleiding genoten bij mej. M. Burger, lerares alhier. SCHIETVERENIGING Op 23 januari hield 'Prinses Juliana' haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter W. J. Potappei. Hij en H. Poot werden even als D. J. Anemaet in het bestuur herkozen. De wisselzuil op de korte baan werd in 1969 gewonnen door M. Bolier met een gemiddel de van 49 punten. De wisselprijs op de 100 meter kon wor den uitgereikt aan H. Poot al had Jac. Suur- land met 48.25 evenveel punten verzameld. Op de eerste oefening 100 meter zal nog eens worden gekampt. Besloten werd weer een huishoudelijke en kerstwedstrijd te houden. De contributie werd gehandhaafd, maar de munitieprijs steeg met 1 cent per kogel. De heer Abr. Polderman nam de werk zaamheden inrichting korte baan weer voor zijn rekening. De voorzitter deelde nog mee, dat de deelname aan de winterwedstrijd uit stekend is en gaf een overzicht van de stand van zaken der schietverenigingen in Zeeland. Hij hoopte tenslotte dat ook enkele schutters uit Scherpenisse de finale zouden bereiken. OLIEBOLLENAKTIE Voor hulp aan Biafra en voor plaatselijke bejaardenmiddagen werden vorige week 530 oliebollen verkocht door leden van de Bond van Plattelandsvrouwen. Er was nog al meer vraag, toen men al uitverkocht was. Daar mee leerden de dames, dat men een volgend maal een groter voorraad moet aanleggen. NAAR PRODUKTIEF VEE Onder leidinq van de heer G. A. de Hond werd maandagavond in 'Tolrust' een ver gadering gehouden van de vereniging voor kunstmatige inseminatie op Tholen en Sint- Philipsland. Uit het jaarverslag bleek, dat het aantal eerste inseminaties in 1969 heeft bedragen 822 tegen 882 het jaar daarvoor. Het aantal leden dat van de diensten gebruik maakte bedroeg 97 tegen 107 in een vorig boekjaar. Van deze 97 waren er 40 lid van het NRS. Het totaal aantal inseminaties be droeg 1374 of gemiddeld 1.67 per dier. Er was na eerste inseminatie 59,4% drachtig van de dieren tegen 50,5% een vorig jaar. Resultaten van vers sperma was beter dan die in tabletvormtoepassing. In de combinatie Wouw-Tholen werden in 1968/69 23.7% van de eerste inseminaties met diepvries uitge voerd. In het bestuur werden de heren A. Duijn- houwer en J. M. Klippel herkozen. De ex ploitatierekening liet een voordelig saldo zien van 362,03 bij een totale ontvangst en uit gaaf van 1.263,33. Zondag 8 februari THOLEN Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds M. van der Linden bediening H. Doop 3 uur ds G. J. Voortman in beide diensten extra kollekte voor het bouwfonds. Geref. Kerk 10 uur ds L. Eringa 5 uur ds de Bruine Goes Geref. Gemeente 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst Chr. Geref. Kerk 10 en 6.30 uur leesdienst N e d. P r o t. B o n d 5 uur ds H. N. Bierman, voorganger" NPB te Breda Herv. Ver. Kerke I lj k Leven 10- uur dr. A. P. van der Made Rotterdam R.K. Kerk Zaterdag 7 februari 7 uur H. Mis Zondag 8 februari 8 en 10 uur H.-. Ml» OUD-VOSSEMEER Ned, Herv. Gemeente 10 uur Ph. J. Leenmans Breskens 6.30 uur ds Ph. J. Leenmans Geref. Kerk 10 en 3 uur dhr Noorloos Geldermalsen Chr. Geref. Kerk 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst Geref. Gemeente in Ned. 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst R.K. Kerk Zaterdag 7 februari 7 uur H. Mis Zondag 8 februari 7.30 en 9.30 uur H. Mis SINT-ANNALAND Ned. Herv. Gemeente Zondag 8 februari 10 uur ds J. M. de Raad viering H. Avondmaal 6 uur ds J. M. de Raad dankzegging H. Avondmaal Donderdag 12 februari 7.30 uur dr C. J. Tukker, Kinderdijk kollekte „School met de Bijbel" Geref. Gemeente 9.30 uur (bev. ambtsdrager) 2 uur (H. Doop) 6 uur ds G. J. v. d. Noort Capelle aan de IJssel Geref. Gemeente in Ned. 9.45, 2.15 en 6.15 uur de heer A. Wink Gouda STAVENISSE Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds D. Heikoop 6 uur ds D. Heikoop extra kollekte voor de kerk Oud Geref. Gemeente Zondag 8 februari 9.30 en 6 uur ds J. van Prooijen 2 uur leesdienst Woensdag 11 februari 7.30 uur ds. J. van Prooijen (bijbellezing) SINT-MAARTENSDIJK Ned. Herv. Gemeente 9.30 uur ds A. Muilwijk Opheusden 2.30 uur ds A. Muilwijk deurkollekte kerkvoogdij Woensdag 11 februari 10.15-10.45 uur ds J. Catsburg morgenwijding i.p.v. donderdag Oud Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Oud Geref. Kerk 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Rehobothkerk 10 uur (bed. H. Doop) en 7 uur ds K. M. Vogel R.K. Kerk Zaterdag 7 februari 7 u H. Mis in kantine gebr. v. Lammeren SCHERPENISSE Ned. Herv. Gemeente 9.30 uur ds G. J. Voortman 2.30 uur ds M. van der Linden deurkollekte kerkvoogdij Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6.30 uur leesdienst POORTVLIET Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds C. Mulder Heilige Doop 6 uur ds C. Mulder Geref. Kerk 10 uur ds de Bruine, Goes 2.30 uur ds P. Torenbeek, A. J. Polder Geref. Gemeente 10, 2 en 6 uur leesdienst SINT-PHILIPSLAND Ned. Herv. Gemeente 9.30 uur eerw. heer L. van Gaaien Bodegraven 2.30 uur eerw. heer L. van Gaaien extra kolekte voor de Bond Inwendige Zending Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur student van Gelder Zwijndrecht Oud Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur ds L. Gebraad ANNA-JACOBA-POLDER Geref. Kerk 10 uur ds P. Torenbeek 2.3 Ouur ds L .Eringa, Tholen BEDRIJFSVERZORGINGSDIENST Na hetgeen hierover reeds eerder is ge schreven met betrekking tot het jaarverslag kwam er geen belangrijk nieuws meer uit de vergadering. Als bedrijfsverzorger werd ïle heer W. P. v. d. Male herbenoemd en de heren J. J. v. d. Slikke en A. C. van Heusden in het bestuur herkozen. BENOEMD De heer A. J. Elenbaas van de Essedijk- weg 1, werd benoemd als diaken bij de her vormde gemeente en heeft deze verkiezing aanvaard. BEJAARDEN Vorige week werd op het gemeentehuis weer een bejaardenmiddag georganiseerd. Ditmaal een gezellig onderonsje met voor dracht en zang. CORRESPONDENTSCHAP •■i y* tsT'ü "i ,De heer A. Verwijs in de Korte School straat ziet zich door drukke werkzaamheden genoodzaakt zijn taak als correspondent voor onze krant neer te leggen. Het was hem door pendelwerkzaamheden al niet zo goed moge lijk er de gewenste honderd procent uit te halen en dat minderde de laatste maanden nog, toen er ook nog gladiolenarbeid is bij gekomen. Voorzover hem dat mogelijk was, gaf hij nog wel berichten door, waarvoor onze dank. 'Concordia' haalt woensdag 11 februari a.s. weer oud papier op vanaf half zeven. U kunt er elke tweede woensdag van de maand op rekenen. Zet u het klaar? Adv. ingez. njed. Wie wil ml'zijn taak.en dan wat uitge breider als het kan Overnemen Het gaat om de plaatselijke berichting in alle geledin gen, waarbij met name goed contact met ge meentesecretarie, politie en verenigingsbe stuurders van belang is. Zodra een hopenlijk nieuwe medewerker bekend is, zal dat ten behoeve van de verenigingsbestuurders en anderen wórden meegedeeld. Die er voor voelt kan inlichtingen vragen Eendracht bode, Postbus 5, Sint-Annaland of telefonisch 01665 - 375. THOLEN 1.1 maart Concert door aMrla en Rober to van Lint 12 maart Chansonprogramma door Lia Do- rana met begeleiding OUD VOSSEMEER 13 febr. Ds. Catsburg. tljdrede voor ».g.p. SINT-ANNALAND jaarvergadering VZOS niet 13 maar 27 feb.r SINT-MAARTENSDIJK 17 febr. ZLM jaarvergadering afd. St.- Maartensdijk POORTVLIET 18 febr. ZLM kringvergadering met onder werp Planologische aspecten voor Tho len en Sint Philipsland ËIL. THOLEN en ST .PHILIPSLAND 25 febr. Bidstond voor het gewas en arbeid BERGEN OP ZOOM Rcxy do vr 8 uur zat. 6.45 en 9 uur zo 6.45 en 9 uur „Ik een Mannequin" 18 j. zo 4.30 uur di 5 en 7 uur wo 8 uur „De zeven maskers van de Judoka" 14 j. zo 2.30 uur „Het teken van Zorro" alle leeftijden SINT-MAARTENSDIJK 3 febr. uien 40 opw 48.06 drielingen 45.51 -44.49 picklers 38.70 stek 18.63 aan voer 26 ton Wanneer wij stellen .februari met lente grillen' dan moet daarachter toch altijd nog een vraagteken worden geplaatst. Fe bruari is vaak een grillige maand. Dat komt doordat deze laatste van de drie winter maanden soms volop winters is; wij zagen dat verleden jaar toen de winter pas op 10 februari begon. Soms zijn er ook de eerste vroege ientedagen. Engeland verwacht voor half februari nog weer een periode met kouder weer maar de weerkaart wijst deze week niet in die richting. Woensdag had de vorst zich tot in Skandinavië en Rus land teruggetrokken. In het Alpengebied heeft men fraai wintersportweer •OPDOOI Wat in deze maand opviel, was het pro nte verschil tussen Noord- en Zuid-Neder land, vooral in januari. De vorstgrens lag ruim een week boven ons land, maar be reikte Zeeland niet. Doordat er in Gronin gen 20 vorstdagen voorkwamen (tegen in Zeeland slechts 6) zijn de veldsporten ach terop gekomen en doordat de vorstlaag vooarl in het Noorden en Oosten van het land nog niet helemaal Is verdwenen zul len ook dit weekeinde tengevolge van op- dooi nog niet alle velden bespeelbaar zijn. Deze opdooi geeft veel schade aart Wegen en straten doordat het smelt- en regenwa ter nog niet weg kan. Kost de winter vele gemeenten eerst al een kapitaal aan strooi- zout .daarna komt dikwijls nog de schade die d edcoi veroorzaakt. Na twee maanden met winterweer mag februari dit keer vroe ge lentedagen brengen .waarvan de eerste sneeuwklokjes in de komende week al een voorbode kunnen zijn. hm. 5te?>. Gelet op de vooruitgang van de techniek qlsmede de bereidheid van Péchiney nood zakelijke maatregelen te treffen ter voorko ming en beperking van bodem-, water- en luchtverontreiniging, geluids- en trillingshin- der, is er geen reden te veronderstellen, dat het overleg niet tot een bevredigend resul taat zou leiden. Dit overleg wordt tussen de partners van de overeenkomst (convenant) terzake gevoerd en behelst het opstellen van -yoorwaarden, waaraan het aluminiumbedrijf zich zal moeten houden. Dit antwoorden de minister van economische zaken en de staats secretaris van sociale zaken en volksgezond heid naar aanleiding van door het Tweede Kamerlid, Mej. van Kessel, schriftelijke ge stelde vragen. Het overleg tussen de conve nant-partners en Péchiney inzake de te stel len eisen van milieuhygiëne is overigens nog gaande. De bewindslieden zijn bereid te be vorderen, dat de voorwaarden, die in het kader van het convenant door het gemeente bestuur aan de hinderwetvergunning zullen worden verbonden, aan de Kamer worden overgelegd. Bij het overleg over het opstel len van de voorwaarden zijn, blijkens het antwoord van de staatssecretaris aan de Kamerleden van der Lek en Nypels, betrok ken het Staatstoezicht op de Volksgezond heid, het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater, de Arbeidsinspectie en pro vinciale en gemeentelijke instanties, alsmede zonodig adviseurs van de ministeries van eco nomische zaken en van landbouw en visserij. Deze instanties zullen een gezamenlijk ad vies aan de convenantpartners uitbrengen. Staatssecretaris Kruisinga heeft zich nog geen definitief oordeel kunnen vormen over de vraag, of een te bebossen bufferzone noodzakelijk zal zijn, maar acht dit niet waarschijnlijk. Het effect van een dergelijke bufferzone vermindert, als bepaalde compo nenten van de luchtverontreiniging niet door het gebladerte worden gebonden. Naast sei zoensinvloed speelt ook een rol, dat de uit worp van de fabriek hoger zal liggen dan de toppen van de bomen, die in het kustgebied immers niet zo hoog worden. Functioneel dient een groenzone bij een industrie en ha vencomplex trouwens in ruimer kader te wor den bezien, dan uitsluitend als middel ter be perking van mogelijke luchtverontreiniging. Tenslotte moet rekening worden gehouden met de mogelijkheden van grondverwerving en de tijd, die daarmede en met aanplant zou zijn gemoeid, terwijl de ontwikkeling van een boszone van enige betekenis geruime tijd vergt. In antwoord op door het Kamerlid Imkamp terzake gestelde vragen, schrijft staatssecre taris Dr. R. J. H. Kruisinga o.m„ dat bij de door het bedrijf voorgenomen produktie ver schillende stoffen kunnen vrijkomen, waarvan de in de lucht toe te laten hoeveelheden die nen te worden beperkt. Na een opsomming van deze stoffen te hebben gegeven, wijst de staatssecretaris erop, dat aan Péchiney is gevraagd, hoeveel aromaten met een carcino geen effect bij het produktieproces kunnen worden gevormd. Van andere luchtverontreinigende stoffen zijn van het bedrijf dergelijke opgaven en schattingen reeds ontvangen. Op grond van de huidige wetgevinq kan een bedrijf niet worden verplicht tot het doen van onderzoe kingen naar het vóórkomen van geproduceer de afvalstoffen in de lucht. De verplichting van het verrichten van metingen op het fa brieksterrein is daarom in de aparte overeen komst vastgelegd, zoals dat in enkele andere gevallen eveneens is geschied. De metingen hebben ten doel, het nakomen van de alsdan aan de Hinderwetvergunning verbonden voorwaarden te verifiëren en de bedrijfsvoe ring te controleren. Uiteraard kunnen derge lijke metingen nooit de basis vormen van de door vraagsteller bedoelde bescherming van de omgeving van het bedrijf. Deze bescher ming vindt haar grondslag in de voorwaarden zelf. Metingen dienen uitsluitend de controle. 3.Ö ER IS EEN TIJD GEWEEST DAT MEN VOOR HET ROKEN KON WORDEN OPGEHANGEN OF ANDERSZINS GEMALTRAISEERD. THANS DENKEN VELE MENSEN WAS IK ER MAAR NOOIT AAN BEGONNEN I HET IS MET DE SIGARET en haar ge schiedenis eigenaardig gesteld. De eerste ken- ni»making van onze voorouders met dit ge- nofmiddel dateert uit 1846 dus thans al weer meer dan honderd jaar geleden. Toen verloor een Frans soldaat bij de strijd om Algiers zijn pijp. Hij wilde toch roken I Hij draaide een stukje papier om een prop je tabak, zoog enrookte. De britse soldaten brachten in 1856 terug kerend uit de Krim-oorlog sigaretten mee naar huis. In ons land ontving men dit nieuwtje alles behalve vriendelijk. Men vond het onmanne lijk, lichtzinnig, verdorven en ongezond. In Engëlarid nam men het nog ernstiger op. Enige toonaangevende schrijvers o.a. John Ruskin, polemiseerden heftig over dit baar- baars vergrijp tegen de goede zeden. In Frankrijk werd het nieuwste rookgenot ech ter toegejuicht en als om strijd geprezen. Alexander Dumas dichtte zelfs een bloem rijke ode aan de sigaret. ONWAARSCHIJNLIJK IS HET ECH TER NIET, dat aan de overzijde van de Oceaan reeds veel eerder sigaretten werden gerookt. De met tabak gevulde rolletjes van maisbladen, waarvan Columbus reeds be richtte, hadden vermoedelijk iets van sigaren, sigaretten en cigarillos. Ook in Europa be gon men op de duur belangstelling voor de tabak te tonen. Men voelde evenwel nog niet veel voor het 'toeback suyghen', dat later zo populair zou worden. Men bewonderde het decoratieve gewas, in 1525 doof Gonzalo Hernandes de Oviede, onder-koning van San Domingo als sierplant mee naar Spanje gebracht en men schreef de plant geneeskrachtige eigenschap pen toe. JEAN NICOT ZO GEBEURDE HET. dat, Jean Nicot, Seigneur de Villemain, Frans ambassadeur bij het Portugese Hof, die in 1561 tabaks planten uit Florida liet komen, deze in zijn eigen tuin tot bloei bracht en na enige tijd de zaden en verpulverde bladeren naar zijn vorstin Catharlna de Medici zond, als ge neesmiddel voor haar zoon. Een behandeling met tabakspoeder werd destijds beschouwd als een bij uitstek heil zaam middel tegen jicht, podagra en kiespijn. Wij weten niet of de koningszoon genas, doch het is gezien de goede bedoeling van de Franse diplomaat, zeer ondankbaar, dat men zijn naam eens en voor altijd verbond juist aan het schadelijke bestanddeel van de tabak en dit giftige alcoloïd sindsdien nico tine noemde. Toen men het 'wondercruyt' in de zeven tiende eeuw niet meer alleen als geneesmid del en sierplant gebruikte, maar ook voor genoegen tabak snoof en rookte, ontstond er een geweldige deining over deze gewoon te. Heftige tegen- en vurige voorstanders be streden elkaar met schim schriften en lofliede ren. En ondertussen rookten de meer bezadig- den rustig door. Tenminste in ons land. In andere landen was dat niet altijd even eenvoudig. In Rusland werden rokers met de dood gestraft. In Perzië sneed men hun de lippen af en snuivers de neus. In Engeland trachtte Jacobus I zijn onder danen het roken te beletten door een buiten sporig hoge belasting op tabak in te stellen. Dat hielp echter niet, evenmin als een decreet van de koning. Toen hij daarop dreigde 'alle rokers te zullen ophangen' bleek, dat mins tens de bevolking voor een tiende deel deze dood zou moeten sterven. En toen zag de vorst maar van verdere maatregelen af LA REINE DU BAL IN FRANKRIJK KWAM DE TABAK oorspronkelijk vrijwel uitsluitend uit de An tillen en zij heeft al gauw in de economie van de koloniën en in die van het moeder land een grote betekenis gekregen. In een oud werk van de geestelijke Du Tertre vertelt deze, dat lange tijd in deze ko loniën geen geld werd gebruikt en alle han delstransacties in tabak werden afgesloten. Tot 1670 was de munteenheid het pond tabak en zelfs de gouverneurs werden daarmee be taald. De eerste die inzag welk een voordeel de Staaf uit het tabaksverbruik kon halen was de scherpzinnige Kardinaal de Richelieu, die in 1629 een invoerrecht instelde van dertig 'sols' per pond. Het eigenlijke tabaksmonopolie dateert van 1674 toen koning Lodewijk XIV bepaalde, dat voortaan het privilege van de verwerking en de verkoop van tabak aan de kroon zou blijven voorbehouden. Toen Napoleon op een bal een dame zag, die opviel door de schat van juwelen, paarlen en diamanten, welke zij droeg, vroeg hij wie dat was. 'Dat is de vrouw van een tabakshandelaar' was het antwoord. 'Wat moet die een geld verdienen', zet de keizer en dat bracht hem tot nadenken. Resultaat van die overpeinzing was, dat een keizerlijk decreet van 27 december 1810 op nieuw het tabaksmonopolie instelde. In de Franse staathuishoudkunde kreeg de tabak langzamerhand een enorme betekenis. De opbrengst overtrof de laatste jaren voor de oorlog de drie milliard francs PESTIG KRUID IN NEDERLAND TRACHTTE MEN eerst een einde te maken aan het steeds toe nemende tabaksgebruik. Het 'pestigh cruydt toeback' werd in het leger en bij de vloot ten sterkste geweerd. Regenten van armen-weeshuizen en andere gestichten verboden het roken en snuiven op straffe van uitzetting, blok en kerker. Boven dien waren de geleerden het nog steeds niet er over eens, of de tabak een zegen was of een vloek. De een verklaarde verontwaardigd dat hij, die dees' onbekende waer in deze landen heeft gebragt, verdiende zijn geheele leven door eene schone fieltenkroon op zijn hoofd te dragen' terwijl de ander geestdriftig schreef, dat de tabak alle vochtigheid en slaperigheid uit het hoofd weet te trekken, 'n grote ontroering in het gehele lichaam te weeg bracht en wonder goed was tegen pestilentiaal fenijn'. Jan Starter schreef ten onzent zijn „Lof van den toeback". Sommigen gingen zelfs zover te hopen, dat de tijd nog eens zou aanbreken, „dat aanzienlijke vrouwen 't mocht dan ook on der welk voorwendsel wezen, de hardiesse hadden om in het openbaar te doen 'tgeen wel te smuig geschiedde." Hun wens werd echter voorshands niet vervuld. De Hol landse vrouw voelde zo weinig voor de „tabagie", dat het geen zeldzaamheid was, wanneer zij in haar huwelijksvoorwaarden deed opnemen een clausule .waarin werd verklaard dat men was overeengekomen, zich van tabak te onthouden. SIMON ARTZ De vrouw in ons land liet pas deze af wijzende houding varen toen de sigaret de West-Europese landen veroverde. Het was een z.g. Egyptische sigaret .waarvoor de ingrediënten overigens niet afkomstig zijn uit Egypte ,waar de tabaksbouw is verbo den ,maar waar de fabricage van sigaret ten een zeer belangrijk feit is. Niet zo heel lang geleden bracht Simon Artz ,toen nog geheel onbekend ,zijn sigaretten aan de man. Hij wist zich echter in korte tijd op te werken tot fabrikant en koopman van een der grootste warenhuizen van het aan bazars zo rijke Oosten. De in Egypte verwerkte tabakssoorten zijn nagenoeg alle Turks, Macedonlsch en voor het overige afkomstig uit andere de len van de Balkan. Macedonië is het grootste en oudste ta- baksland van Europa en reeds lang voor dat men in de westerse landen dc geneug ten van de sigaret leerde waarderen, waren de producten uit dat land vermaard in de paleizen Van sultans en Oosterse hoogwaar digheidsbekleders. Beroemde tabakslanden voor de sigaret zijn verder Roemenië ,Klein-Azië en Ken tucky. Naar mate de vraag groter werd, steeg de perfectie van de fabricage. Vele fabrie ken geven de tabak een grondiqe voorbe reiding met een uitgebreid reinigingsproces, Kerfmachlnes, droogtrommels en ovens, zeef- en koelinrichtingen komen er aan te pas De gehele fabricage geschiedt machinaal Deze staat of valt gewoonlijk met de aard van de melange .waarbij gebruik wordt gemaakt van z.g. vultabak en van een veel kleinere hoeveelheid andere soorten, welke ongeveer dezelfde rol vervullen als het zout en de kruiden in de kookkunst.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 2