Hoog bezoek Plaatselijk Nieuws Tweedeling van thoolse gemeenten in andere vorm Deze week Er kwam weer een herindelingspuzzel bij Opening nieuwe Land- en Tuinbouw school 26ste jaargang no. 11 5 februari 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Eendrachtbode - Postbus S - Sint Annaland Verschijnt elke donderdagmiddag Het kan er onmogelijk ieder jaar op overschieten dat een commissaris van de koningin in de provincie elke streek van zijn gewest met een offi cieel bezoek vereerd. Laat staan elke gemeente. Dat kan ook Zeelands gouverneur niet. Een bepaald en be perkt schema is nodig. Volgende week is er officieel com missaris bezoek aan Tholen. In de gemeenten Tholen en Sint-Annaland. Het betekent voor ingezetenen, vooral voor het betreffende gemeen tebestuur hoog bezoek. Waaraan ook met en in de twin tigste eeuwse opvatting nog de waarde mag worden toegekend die het heeft, die het althans kan hebben. Dit laatste ligt in feite aan de bur ger, aan de ingezetene van de onder havige gemeenten zelf. Via openbare publicatie wordt aangekondigd, dat ieder burger de gelegenheid krijgt, zoals dat nog altijd deftig heet 'op audiëntie' te gaan. In meer begrijpe lijke en reëler twintigste eeuwse be woordingen is dat ieder de kans krijgt wensen, opmerkingen, kritiek en vragen kenbaar te maken of voor te leggen. Van 'inspraak' gesproken! Al is er gelukkig een vrijere hou ding en opvatting ten aanzien van hooggeplaatsten dan de voorheen als het ware heersende angst, we maken ons geen illusies, dat er door de bur gerij, ook niet door de zich heden ten dage zo gemakkelijk bewegende jeugd, veel gebruik zal worden ge maakt van de geboden gelegenheid tot die 'audiëntie'. Gewoonlijk en wellicht nu niet anders, beperkt dat officieel bezoek zich tot een gesprek met de gemeenteraad. Op zichzelf gewaardeerd en mogelijk nuttig. Maar het vloekt wel enigermate met de kritiek, die we, gelukkig me rendeels minzaam spuien tegenover ook een provinciaal bestuur en haar leiding, wanneer er geen direct ver weer mogelijk is We zijn er ons van bewust dat we ook als krant een soortgelijke partij blazen, al wil dat met de particulier niet anders zijn dan een streven tot verbetering, tot welzijn van het ge bied, waar men is geboren en geto gen. Als men dan nu dan ook iets op het hart heeft, kom er mee voor de dag. Een commissaris van de konin gin, zeker geen Mr. Van Aartsen, is geen boeman. Wanneer men algemene belangen, gemeentelijke belangen wil bepleiten, de kans wordt geboden. Desnoods met overschrijding van het tijdsche ma. Het is als na de rondvraag op uw verenigingsjaarvergadering: nakaar ten heeft geen zin. Men sprak over het ei van Columbus Het viel dezer dagen niet moeilijk te constateren, dat tweederde van de lezers kennis nam van het kopje en inhoud van het bericht in het vorig nummer 'het herindelingsei van Columbus'. Zodat we die tachtig procent wel een verder toelichting schuldig zijn. Al bestaat de vrees dat menigeen reeds gal spuwt over herinde lingsvraagstukken nadat we daaraan zo'n jaar of tien bezig zijn. Maar we zijn er nu eenmaal voor elke nieuwe facering onder de aandacht te brengen. Het 'ei van columbus?' De heer Ooms te Oud-Vossemeer dacht vorige week op de k.v.p. vergadering: 'mosterd na de maaltijd'. Maar het dessert is nog steeds niet opgediend. En daarom toch maar die nieuwe versie hier weergegeven. 'Weekendregeling Artsen' THOLEN OUD -VOSSEMEER ST.-ANN ALAND Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Een drachtbode - Tholen. Abonnementsprijs f 4,75 par half Jaar, par post f 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm BTW. Losse nummers 25 cent Spierinkjes tlm 20 woorden f 2,50 BTW. Herinnerend aan een vorige week gehou den KVP statenkringbijeenkomst werd daar bij door het huidige raadslid van Tholen, de heer A. F. Goedemondt opgemerkt, dat er bij de al zovele herindelingsoplossingen nog een volgende is gekomen. Een tweedeling. Nu mogen we er al di rect op attenderen ,dat de tweeling al eer der werd geboren. Dat gebeurde in Sint- Maartensdijk. Het was aanvankelijk de enige gemeenteraad, die er (althans een deel daarvan) voor voelde dat wanneer er toch iets moest gebeuren, men het eiland bestuurlijk maar beter in tweeën kon hak ken. Concreet was er hierbij in Sint Maar tensdijk de gedachte aan een samengaan van de gemeenten Scherpenisse, Sint-Maar tensdijk, Stavenisse en Sint-Annaland ener zijds en de gemeenten Oud-Vosemeer, Poortvliet en Tholen anderzijds. Die twee ling was dus al eerder geboren, dan dhr. Goedemondt wellicht vermoedde. En zon der dat helt?-" ooit zijn gedoopt was er mogelijk de gedachte aan een nieuwe ge meente Sint-Maartensdijk of wat die raad betrof een Pluimpotgemeente en een ge meente Tholen om de andere helft van de tweeling ook een naam te geven ter ver duidelijking. Deze gedachte kreeg toch enige aan sluiting in de Poortvlietse raad. Maar ver der werd het niet ovegenomen Naast het voorstel van de toenmalige staatssecretaris .vervolgens gedeputeerden, vervolgens minister Bernink was er ook het rapport „Tholen Emergit", dat drie ker nen suggereerde, t.w. Sint-Maartensdijk, Tholen en Sint-Annaland. De combinaties leken daarna als het wa re uitgeput, temeer daar er zich ook lande lijke herindelings-strubbelingen voordeden. Immers, nog altijd is er geen Thoolse be slissing genomen, nadat KVP, C.H.U. en A.R.P. voormannen de minister van binnen landse zaken het vuur aan de schenen heb ben gelegd voor de bestuurlijke ontwikkeling in zijn algemeenheid. En nu kwam daar nog plotseling die an dere tweeling te voorschijn op een k.v.p. bijeenkomst te Oud-Vossemeer, een deling in zgn. Kanaal-recreatieve gemeenten en een ander thools streekdeel van wat men zou kunnen noemen de industriële kernen. Voor de KVP woordvoerder was deze op lossing als het ware een Columbus-el. Hij vergat daarbij dat het merendeel der volksvertegenwoordigers alleen maar warm loopt voor blijvende zelfstandigheid. Hij vergat mogelijk ook dat er in Sint-Maar tensdijk al eerder een andere tweeling was geboren en hij vergat tenslotte zeker, dat elk prijsgeven van de zelfstandigheid met argusogen wordt begluurd, kortom dat er altijd wel wat .achter wordt gezocht" en gevonden. Maar hij had wel volkomen ge lijk, dat het een geheel nieuw gezichtspunt was op de tot dusver gelanceerde mogelijk heden. MERKWAARDIG Op de keper beschouwd is het toch wel merkwaardig ,dat eigenlijk niemand eerder sief belangstellende vaste Tweede Kamer commissie niet. Misschien alleen maar een Thoolse gemeentesecretaris, die althans de ze mogelijkheid ock eens op cijfers veri fieerde, zoals hij dat met alle andere ver onderstellingen, voorstellen of suggesties deed. Vandaar ook dat dhr. J. M. C. Ooms scheidend k.v.p. voorzitter er toe kwam een naam te laten vallen. Van die naam wensen we alleen in zo verre te profiteren ,dat hij cijfers bij de hand heeft voor alle mogelijkheden, die zich kunnen voordoen. Misschien zaten er bi] de KVPers ook andere conclusies achter. Bijvoorbeeld de jongste tweeling betekende geografische doelmatigheid. Vervolgens tot het Kanaal schap behorende of aanverwante gemeen ten. Een weer niet te grote afstand kiezer- gekozene in vergelijking tot een éénwor ding. Het aantal raadszetels van maximaal 25 wordt teruggebracht tot tweemaal 13. Het wegnemen van eventuele rivaliteit tussen Tholen en Sint-Maartensdijk, wan neer het gaat om centrum(zetel)vestiging. Een beter bestuurbare gemeente en een ver keerstechnisch bekeken gerichte lijn, zoals wel voor het ene deel van de tweeling: Sint- Annaland, Oud-Vosemeer .Tholen ,als voor het andere deel, Stavenisse tot Poortvliet. De toekomstige verbindingen via bruggen naar het Brabantse en naar de Randstad. Maar - en laten we het maar niet verbloe men - omdat het hier van k.v.p.zijde kwam wellicht ook enige behoudszucht, nu er an- derszijds de (onnodige?) vrees bij deze par tij lijkt te bestaan, dat er van zeggenschap harerzijds hoegenaamd met één Thoolse ge meente niets kan resteren. POLITIEKE BELICHTING Wanneer we na bovenstaande herinne ringen en aanvullingen volstaan met de aangevoerde mogelijkheden In politiek op zicht te bekijken, dan kan ieder voor zich weer opnieuw een oordeel vormen. Nemen we eerst het meest verstrekken de voorstel, zoals het een neutraal voorzit ter betaamt, dan zien we de volgende ze telverdeling, wanneer de thoolse gemeenten conform het ministeriele voorstel tot één werden gereduceerd. We pikken daartoe de verkiezingsuitslag 1967 als vergelijkingsmateriaal. Dan zou de KV Pmet 1, de PvdA met 4, de VVD met 1, de A.R. met 2 ,de CHU met 3 en de SGP met 6 zetels uit de bus komen. Wilt u hierbij combinaties zoeken: KVP, CHU, A.R. en SG PI2 van de 17 zetels, dus een volstrekte meerderheid. Andere combina ties: KVP, P.v.d.A. en VVD totaal 6 ze tels ,dus geen meerderheid .Nog andere: kvp, p.v.d.a., v.v.d., a.r.: 8 van de 17. Nog een volgende: s.g.p., c.h.u., a.r.:ll zetels van de 17, dus volkomen rechtse meerderheid conform de thoolse inslag om het zo maar even te stellen. Maar welke vlieger zou er bij die ene thoolse gemeente opgaan? DE ANDERE MOGELIJKHEID Een tweeling met gemeenten Tholen, Poort- iwexrmiy mei gemeenten inoien, roort- aan deze tweedeling dacht. Zelfs een inten- vliet en Oud-Vossemeer enerzijds en Sint V-V: Maartensdijk, Sint Annaland, Stavenisse en Scherpenisse anderszijds. De eerste: 2 KVP, 2 PVDA, 1 WD, 2 AR, 3 CHU en 3 SGP, 13 zetels. Combinatiemogelijkheden: 5 links, maai dan moet daarbij de KVP zelfs worden mee gerekend en 8 rechts of 5 „anderen" en 8 protestantsen. Vergeet de aanhalingstekens niet, anders zou men ons al direct kunnen betichten, dat VVDer en PVDAer niet- protestants zijn zou betekenen en dat is beslist niet zo. Maar we vergelijken en com bineren ook alleen maar. DE DERDE MOGELIJKHEID Dat kan men in het rapport Tholen Emer git lezen, t.w. Sint Annaland .eventueel Sta venisse, Tholen Poortvliet, Oud Vossemeer en Sint Maartensdijk met Scherpenisse. TENSLOTTE Nu nog de nieuwe tweeling, alias gelan- cheerd door dhr. Goedemondt. Enerzijds Tholen, Oud Vossemeer, Sint Annaland, anderszijds Stavenisse, Sint Maartensdijk, Scherpenisse en Poortvliet. Voor de jongen van deze tweeling, om het kind een naam te geven, zou dat zijn 13 zetels (Tholen, Oud Vossemeer en Sint Annaland) en eveneens 13 zetels voor Poort vliet, Scherpenisse, Sint Maartensdijk en Stavenisse. De samenstelling van de jongen: 2 KVP, 3 PVDA, 1 VVD, 1 AR, 2 CHU en 4 SGP. Het meisje 0 KVP, 4 PVDA, 1 WD 1 AR 2CHU en 5 SGP. In werkelijkheid leverde de kamerverkiezing 1967 op Tholen voor de KVP 0 zetels op, voor de PVDA 4, vcor de WD 1, voor de AR 1, voor de CHU 2 en voor de SGP 5 zetels. Wanneer men deze uitslag vergelijkt met de laatste komt men inderdaad aan de meest juiste benadering. Mogelijk dat politiek be keken de heer Goedemondt tot deze gedachte is gekomen. Maar ook bij deze jongen zou het toch zo zijn, dat de drie protestantse partijen (SGP CHU en AR) 7 en de rest 6 zetels zou krijgen. Bij het meisje was de KVP geheel uitgesloten en kreeg men om het plat thools uit te drukken 5 links en 8 rechtse zetels. Ja, een ingewikkeld geval, maar niet voor degenen, die dat alles politiek weten uit te kienen. En wij meenden de pas geboren tweeling toch aan de lezers te moeten voorstellen. Ten doop houden is weer wat anders. Onderstaande toelichting hoort bij het schema, dat is afgedrukt bij het artikel ope ning land- en tuinbouwschool. Het is er op die pagina zoals dat wordt genoemd uitge vallen, terwijl het er voor een goede indruk bijhoort. In elk geval kan nu de geïnteres seerde lezer deze gegevens bij het schema houden. Vakinrichtingen: A Akkerbouw B Landbouwtechniek C Veehouderij D Pluimvee- en varkenshouderij en vee houderij (2 richtingen) E Groenteteelt F Fruitteelt G Bolenteelt H Boomteelt I Bloementeelt J Bloemsierkunst en bloementeelt (2 richtingen) K Aanleg en onderhoud - boom- of bloe menteelt (2 richtingen) L Tuinbouwtechniek. Nadat in februari 1969 de directeur van de lagere agrarische school te Scherpenisse, de heer A. C. van Heusden de eerste steen metselde is datgene tot stand gekomen, wat men op het onderste prentje ziet aan de zijde van de Laban Deurloostraat. Vorige week werd de nieuwe school geopend en voor een verslag daarvan mogen we naar pagina 9 verwijzen. De eerste steen valt nu te zien in de fraaie hal van de nieuwe school: Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. A. Kugel, Poortvliet tel. 01662-400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland dr H. Menger, St. Philipslands tel. 01677—500 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse dr. A. C. J. Noteboom, Sint Annaland tel. 01665—400 DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdlenst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 7-8 februari Zr. Slager Poortvliet Telefoon 01662-404 Groepsdienst: Sint Maartensdijk Scherpe nisse Sint Annaland. 7-8 februari Zr. Haas Scherpenisse Telefoon 01666-318 5.16 17.40 6.00 18.25 6.45 19.10 7.25 19.48 7.58 20.25 8.40 21.10 9.25 22.12 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele miststel- lingen van de gegeven waterstanden. Week van 8 tot en met 14 februari Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 13 febr. Eerste kwartier te 5.10 uur SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 9 febr. a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. VOETBALVERENIGING HAD UITVOERING Vorige week werd een uitvoerig gehouden voor leden en donateurs van de voetbalver eniging „Tholense Boys". Er was aardig goed belangstelling in de zaal van hotel Ampt, toen voorzitter J. de Laater de aanwezigen met een welkomst woord begroette inzonderheid bestuur en spelers van Rederijkers „Eendracht" uit Oud Vossemeer. Deze eeuw-oude toneelvereniging bracht met het blijspel „Dingen van de dag" een plezierige avond en zoals men dat van de Rederijkers gewend is,goed spel. Er was van de zijde van het publiek dan ook een gul ap plaus toen het doek voor het laatst sloot. De Rederijkersvoorzitter A. M. van Enge len dankte voor de uitnodiging en de daar door ontstane mogelijkheid voor het eerst ook eens te spelen voor „Tholense Boys" Hij hoopte dat het niet de laatste keer zou zijn. En daarbij kon voorzitter De Laater zich volkomen aansluiten. Tenslotte was er nog een gezellig bal. GERINGE OPKOMST was er voor de jaarvergadering van de wandelsportvereniging, ondanks het feit, dat er een behoorlijk ledental is. Naast de vaststelling van het programma 1970 viel er door de absentie van de leden weinig bestuurlijks uit te richten. UITSLAGEN THOOLSE DAMCLUB 12 januari 1970 Chr. v. Splunter - B. Schot 0-2 P. v. d. Velde - S. de Korte 2-0 J. de Rijke - M. Schot 0-2 K. Droogers - C. L. de Korte 2-0 D. de Vos - B. Polderman 0-2 19 januari 1970 P. v. d. Velde - B. Schot 2-0 J. de Rijke - Chr. v. Splunter 2-0 M. Schot - W. A. Baogerd 2-0 S. de Korte - D. de Vos 0-2 B. Polderman - C. L. de Korte 2-0 26 januari 1970 C. de oKrte - K. Droogers 2-0 J. de Rijke - C. L. de Korte 2-0 B. Schot - W. A. Boogerd 1-1 S. de Korte - M. Schot 2-0 C. de Jong - D. de Vos 2-0 Chr. v. Splunter - K. Droogers 0-2 P. v. d. Velde - B. Polderman 2-0 UITSLAGEN TAFELTENNIS KAMPIOENSCHAPPEN Zaterdagmiddag jl. is Leo Havermans uit Oud-Vossemeer zijn titel kwijtgeraakt aan Leen Goedegebuure, tijdens te Poortvliet gehouden open kampioenwedstrijden tafelten nis voor senioren. Aan de wedstrijden, die in het turngebouw werden gehouden, hebben 24 personen deel genomen, die via het z.g. herkansings-sy- steem met afval elkander de titel betwistten. De verdere uitslagen luiden: 2 Leo Havermans, Oud Vossemeer. 3 Johan Krijger, Poortvliet 4 Nico Hage, Sint Annaland 5 Wim Slager, Sint Annaland 6 Rien Goedegebuure, Sint Annaland. WIJKGEBOUW GROENE KRUIS TIJDELIJK BUITEN GEBRUIK Met de werkzaamheden tot aanleg van een centrale verwarmingsinstallatie in het wijkgebouw van het Groene Kruis is een aanvang gemaakt. Het gebouw zal i.v.m. daarmede enige tijd buiten gebruik zijn. Zo zal de tandarts a.s. maandag 9 febru ari geen spreekuur kunnen houden en kan de zitting van het zuigelingenbureau op dins- daq 10 februari geen doorgang vinden. De moeder-cursus kon worden verplaatst naar het gebouw van de openbare school en de trombose-dienst naar de bejaarden- sociëteit, op dezelfde uren. WEER EEN HERINDELINGS PROBLEEM OPLOSSING. COMMISSARIS OP BEZOEK. IN 1975 AL 30.000 DAGRECRANTEN LANGS EENDRACHT MET POESTA EN KRABBENDORP. EN EEN 'STER VAN SINT-PHILIPSLAND'. DE TOEKOMST VAN 'SASSEGRAVE'. KIEZEN OF DELEN VOOR HET SMERDIEKS BEJAARDENTEHUIS. EEN HONDERDJARIGE REDERIJKERS. EN EEN JUBILERENDE SCHIETVERENIGING. OOK WEER COMPETITIE VOETBAL. MET CROCUSJES IS OOK HET EERSTE SCHOON- MAAKVONKJE GESIGNA LEERD. Als kinderen niets doen, doen ze kattekwaad. DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN PAGINA'S. LEZING EN PRAATJE OVER ZWITSERLAND Voor de afdeling Sint Annaland van de Bond van Plattelandsvrouwen sprak maan dagavond in hotel „De Gouden Leeuw" mevrouw van den Berg uit Bergen op Zoom, aangevuld door mevrouw Bijl, beiden in Zwitserland geboren, maar alle vele jaren in Nederland verblijvend. Over het leven en werken van de Zwitserse vrouw wisten beide dames een boeiende causerie te hou den, gevolgd door een geanimeerde gedach- tenwisscling. In de pauze rouleerden de Zwitserse handwerken en kleding. JUBILEUM JAARVERGADERING WIK Met toch 210 leden kreeg de maandag in het dorpshuis gehouden jaarvergadering, nog wel de tiende, maar heel weinig belang stelling. Wel was het jeugdbestuur voltallig aanwezig en als qasten mevrouw en dhr. Smulders-Doeleman. Bi] de komende Wik-evenementen zal het tienjarig bestaan centraal staan. Plezierig vond de voorzitter dat men een eventuele organisatie van een evenement niet op de schouders van een paar bestuurders laat drukken, maar dat gezamenlijk wordt aangepakt. Er is toenemende behoefte in deze gehaaste tijd aan lichamelijke ontspanning, zowel bij scholier, tiener als oudere en daar toe zijn met name de gymnastiek, en voet balvereniging mogelijkheden. Dat er ondanks deze twee bloelende sport verenigingen naast IJsclub- Schietvereniging of andere ontspanningsmogelijkheden toch nog altijd een deel van de jeugd ongrijpbaar is, kon de voorzitter nauwelijks vatten. Hij had uitgerekend dat er zo'n zestig procent van schoolgaande jeugd lid is van WIK of andere sportverenigingen, maar waar hangt de resterende 40% uit? Hij zag in deze nog een taak voor de ouders om naar die goede ontspanningsmogelijkheden te verwijzen. Om de contributie hoeft men het niet te laten, vond de WIK voorzitter. Of wil men het onchristelijk betitelen lid van een sportver eniging te zijn? Mogelijk wordt er meer om gelachen, dat men ruiten ingooit van een oude school, dan dat men voldoening heeft over gezonde lichamelijke ontspanning. Dhr. Moerland deed een beroep op alle jongeren, die zich nog niet bij een vereni ging aansloten dat nu wel te doen. Hij bracht ieder dank, die in de afgelo pen tien jaar aan WIK had helpen bouwen vooral ook het gemeentebestuur voor de accomodatie die er middels gymzaal, enz. tot stand kwam. De door WIK aangekochte gyuntoestellen belopen een waarde van een f 7000,-. Vervanging van een 4 tal matten is dringend geboden Het gemeentebestuur zal voortaan het onderhoud op zich nemen, nu ook de school van het gymnastieklokaal gebruik maakt. Een uitvoerig overzicht hadden de leden tevoren thuisgestuurd gekregen; waarin de aktiviteiten van het afgelopen jaar waren vermeld evenals het financieel overzicht en het werkprogramma voor 1970. Dit laatste werd nog eens toegelicht en aangevuld door de voorzitter. Er waren in 1969 aan ontvangsten f 8684.44, waarvan f 6005.18 aan contribu ties. De uitgaven beliepen f 754,44 minder en dat was dan ook het voordelig saldo. Op de begroting 1970 staat een totaalpost van f 9771,. met f 500,- reservering voor het tienjarige bestaan.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1