m Vossemeerse Rederijkers bezorgden een eeuw ontspanning Achthonderd hengsten op vs werelds grootste hengstenkeuring D A F Waarom nog langer sukkelen met allerlei bijverwarmingen H. VOETS en ZONEN En hebben (hadden) er ook zelf plezier in Iets meer pendel op Tholen Kandidaten voor provinciale staten „West-Brabant" v. d. WATERING-KIPMULDER nette jongen en meisje Koos van Dijke een ervaren chauffeur en een bijrijder 5 februari 1970 EENDRACHTBODE 13 'Ten overstaan van de armen der drie hier bestaande godsdiens tige gezindten werd een toneeluitvoering gegeven, die goed in de smaak is gevallen'. Zo staat het in de notulen van een thans honderdjarige toneel vereniging 'De Rederijkers' te Oud-Vossemeer. De eerste uitvoering op 11 december 1873 had het best gedaan bij het voornoemde publiek. 'In de smaak gevallen' heette dat toen en nog lang daarna. Het was drie jaar na de oprichting van de Rederijkers, dat die uitvoering er kwam. De première. Honderd jaar later, een eeuw daarna heeft 'Rederijkers' nog veel meer bekendheid gekregen dan binnen de beperkte Vossemeerse muren. Men 'wandelt' zo'n beetje door de gehele streek. In elk geval telkens weer in Sint-Philipsland, altijd ook nog ergens in een onderlingetje te Poortvliet en vaak in eenzelfde seizoen ook nog ergens anders in de streekvoor voet- bal- of muziekvereniging, voor PJG of jagers of zo maar eens als oen ontspanningsavond. In hoofdzaak voor eigen ontspanning werd een eeuw geleden deze toneelvereniging gesticht. P. J. Bazen SPIERINKJES automatic variomatic AUTOMOBIELBEDRIJF BERGEN OP ZOOM Rooseveltlaan - Tel. 46 46 OOK VOOR OCCASIONS ^Weet U uit hoeveel soorten brilleglazen U kiezen kunt i O p ti ci ën weet wel te adviseren wat 't beste voor Uw ogen is en zal dat dus ook graag doen. Dan zal daar in elk geval ONTSPIEGELD bij zijn. Centrale verwarming biedt U overal behaaglijke warmte. Stookkosten lager dan met 2 haarden. Laat ons vrijblijvend offerte maken. De prijs valt echt mee. EnU krijgt een installatie die tot in de puntjes is verzorgd. Voor centrale verwarming naar de gasspecialisten Kremerstraat 5-7 Telefoon 63 50 Bergen op Zoom Een advertentie in de Eendrachtbode is voldoende en afdoende. HOE DAT BEGON? Op 14 februari 1970 werd er te Oud- Vossemeer een voordracht-avondje. Wat geboden werd en door wie niet vermeld. Wel was het zo in de smaak gevallen, dat de „nakaartsters" besloten een toneel-, al was dat toen nog een groot woord - in elk geval een voordrachtvereniging op te richten, aangezien „dat in andere dorpen niet eens zo groot dan Oud-Vossemeer al eerder was verwezenlijkt." Men liet er die avond geen gras meer over groeien. De Rederijkamer „Eendracht" aan schouwde het levenslicht en in het bestuur kregen zitting de heren A. de Graaf, voor zitter J. van As, J. A. Roggeband en C. Schillenaar. Om de maand werd er bij elk bestuurslid om beurten aan huis .getraind". De opzet was in feite breder dan de prak tische uitvoering. Doel: „tot onderling ge noegen en de beschaving te bevorderen". Eerder moet er in Oud-Vossemeer al zo iets zijn geweest van het Nutsdeparment maar het was geen volhoudertje. Dat werden de Rederijkers wel. Het embleem, een ko renbloem is als het Eendracht-wapen nog altijd te bezichtigen in het Ambachtshuis. „Onder stilzwijgen werd de oprichtingsakte getekend", zo vermeldt het eerste jaarver slag. Vijf en zeventig jaar later zou men deze oprichtingsfeer nog weer eens in herinnering roepen, door op de feestavond van dat driekwarteeuw jubileum die stichting te ver tolken. Inclusief alle bijbehorende rijmpjes. Het batig saldo van het eerste jaar be droeg 11 cent, voor die tijd meer dan hoop gevend. Vele jaren door kwamen er bij de Rede rijkers namen voor als De Graaf, Ampt, Ridderbof, Wissenkerke. MET DE BUIT AAN DE ZWIER Zelfs in die veel minder welvarende tijd hadden de Rederijkers een voor die tijd aardig centje overgeboerd ,tot op zeker mo ment een ongenoemde bode er met de cent jes van door ging. In Antwerpen werd men z'n spoor bijster. Men was platzak, maar het betekende niet, dat menhet tweede lustrum niet vierde. Er bleef aan deze eerste jubileumviering zelfs een voorzittershamer aan over. Een jaar later zorgden een tweetal dames voor een feestelijke herdenking, toen ze er voor zorgen, dat door de kinderen van de leden „De vernielde roos" werd opgevoerd. In 1898 was de kas opnieuw leeg en wa ren er ook weer liquiditeitsvoornemens. Maar in 1910 werd al f 10,- voor repeti ties uitbetaald en deze vergoeding is tot op vandaag gehandhaafd. Hoewel het voor „de armen" is begon nen, werd het geleidelijk aan toch meer een club voor de betere gesitueerden en werd veel aandacht geschonken aan de „etiquet te". Hoewel een sombere tijd, werd zelfs tussen 1914 en 1918 nog gespeeld, maar in 1931 werd het „bal na" afgeschaft. Dat hield stand tot 1934. Dat jaar was de ontbinding opnieuw dichtbij. Maar nu kwa men er jongeren in het bestuur, o.m. het ook huidige bestuurslid Thomas Hage, die zo al enkele sporen op het gebied van ontspanning verwierf: voetbal, wielrennen en toneel. In 1942 dook het archief letterlijk onder, maar in 1946 werd op grootse wijze het 75 jarig bestaan gevierd. Het ledental groeide tot boven de 100 en steeds meer ging men naar bulten op treden tot zesmaal per seizoen toe. Oudere en jongere spelers hebben heel goede herin neringen aan de vertolkte stukken: Deining om een dorpsdokter, Wilde rozen, meisjes slaan de trom en meer van deze toneel- bestsellers. Het huidige bestuur bestaat uit de heer A. M. van Engelen sinds 1950 (nu voorzit ter), A. A. de Rijke (secr.) sinds 1958, A. C. P. Timmermans (penningm) 1953, Tho mas Hage sinds 1934 en vanaf die tijd tot 1953 penningmeester, thans bestuurslid. Mevrouw Renes heeft sinds 1960 de regie in handen en van de eerste jaaromzet van rond de honderd piek zijn het er ruim 2000 ge worden. Men heeft vrijwel steeds een vaste kern van een twaalftal spelers weten te vin den. Straks, vrijdag 13 februari gaan de Rederijkers „Eendracht" het eeuwfeest vie ren. Zo maar gezellig onder elkaar, met een voordrachtje, een schetsje, wat muziek en misschien wel een paar filmpjes. De doelstelling is nauwelijks veranderd: „als het maar in de smaak valt". En dat doen de Rederijkers al honderd jaar lang. Méér dein ooit. Televisie ten spijtl Dit is dan de groep spelers van de nu hond erdjarige Rederijkers, welke vorige week w eer een opvoering gaven voor de voetbal vereniging „Tholense Boys". Foto Brabants Nieuwsblad Achthonderd hengsten zullen morgen en zaterdag 7 februari de schitterende nieuwe veemarkthallen in Utrecht omtoveren in een 'showroom' voor warmbloedpaard en rij- pony, voor Arabische- en Engelse Volbloeds, voor Hackney's en Appaloosa's. Maar liefst acht stamboeken zullen tijdens dit gigantische 'hengstenfestival' acte de pre sence geven onder de supervisie van het Warmbloedpaardenstamboek in Nederland (W.P.N.). Meer dan tweehonderd warmbloedheng- sten verschijnen in de grote arena, waarom heen tribunes voor tienduizend bezoekers ge bouwd zullen worden. Ongeveer vijfhon derd rijponyhengsten van de rassen Welsh, New Forest en IJslander zullen de hoge stand van de ponyfokkerijen in ons land. demonstreren, terwijl talrijke Volbloedheng- sten zullen tonen dat door veredeling d.m. v. „edel bloed" de rijpaardfokkerij in ons land met sprongen voorwaarts is gegaan, hetgeen de enorme vraag naar Nederlandse halfbloeds bevestigt. In dit licht bezien kan worden aangenomen dat deze grote hengstenshow grote aantallen bezoekers uit binnen- en buitenland zal trek ken en dan is het verblijdend te kunnen kon stateren dat er parkeerruimte is voor 2500 personenauto's, het restaurant plaats biedt aan 1500 bezoekers en de overige outillage geheel in overeenstemming is met dit mam moet-gebeuren. VERBETERING AFZET Tijdens de officiële openingsplechtigheid van de nieuwe Utrechtse veemarkt, die een terrein van 16 ha in beslag neemt, drukte Drs. J. R. Eijsink Smeets zich als dir. van de Handel- en Industrieontwikkeling van het min. van landbouw aldus uit: „Met de totstandkoming van de nieuwe veemarkt te Utrecht is een groot belang van Ned. vee- houderij. de handel en de industrie in de vee- en vleessektor gediend. Heden is weer een mijlpaal bereikt in de verbetering van de afzetstruktuur voor agrarische produkten". Voorts wees spreker op de door velen noodzakelijke geachte „meervoudige bestem ming" van de nieuwe markt, waaraan de bekende hippische evenementen, waaronder ook de hengstenshow te rekenen, een niet onbelangrijk steentje bijdragen. BELANGRIJKE VERKOPING. Deze „showroom" vervult dus op het ter rein van de vee- en paardenfokkerij een wezenlijke funktie en de eerste grote expo sitie vindt .plaats in de vorm van 's werelds grootste hengstenshow, alwaar men de hengsten niet alleen op exterieur en fok waarde kan beoordelen, maar ze tevens in het gebruik onder het zadel en in het tuig kan zien. Bovendien vindt een belangrijke verkoping van geselekteerde afgekeurde hengsten plaats, w.o. talloze hengsten met rijpaardeigenschappen zullen worden aan getroffen. Op de grote „fokkersavond" zullen paar den en ponymensen van alle rang en stand elkaar ontmoeten, teneinde de banden in onze hippische wereld aan te halen en te tonen, dat zij één grote familie van fok kers en liefhebbers zijn. KEURINGEN De keuringen vangen beide dagen om 8.00 uur aan. Op 6 februari worden de jonge hengsten van het WPN geselekteerd, alsmede pri mering van de 5-7 jarige hengsten. Voorts worden de hengsten van de afd. Utrecht, Zuid. en Noord-Holland gejureerd. Daar naast kan men op deze eerste dag genie ten van de Welsh pony's, de New Forest Pony's en de IJslandse pony's. Op 7 februari worden de jonge WPN- hengsten geprimeerd en verschijnen de sport-reglsterhengsten en Engelse Volbloeds zowel a. d. hand als o. h. zadel in de ring. De Welsh pony's komen op deze zaterdag terug en verder kunt u de Hackney's, Ara bieren en Appaloosa's bewonderen. Aan het slot van de 2e dag wordt de grote veiling van WPN-hengsten gehou den. De geregistreerde arbeidsreserve op Tho len is in vergelijking met de maand decem ber 1969 gedaald van 98 mannen tot 61 mannen. De vermindering van het aanbod is o.m. een gevolg van de uitbreiding van de werkgelegenheid in de w.s.w. sector en bij handelaren in landbouwprodukten. De vraag naar arbeidskrachten onderging een geringe daling. De huidige vraag richt zich op bouwvakarbeiders, kleermakers, ma chinale houtbewerkers en metaalbewerkers. De vraag naar vrouwelijk personeel richt zich hoofdzakelijk op modinettes, inpak- sters en kantoorpersoneel. De uitgaande pendel van mannen ver toonde in de maanden december en januari een geringe stijging. Dit is een gevolg van het feit-dat tijdens de wintermaanden een aantal seizoenarbeiders uit de landbouw voor tijdelijk een werkkring aanvaarden bij werkgevers buiten het eiland Tholen. Voor de komende statenverkiezingen zijn de kandidatenlijsten bekend. Na eerdere mededelingen daaromtrent over P.v.d.A., A.R. en CHU heeft ook de WD en Boe renpartij de zaak afgerond. Bij de VVD is mr J. F. G. Schlingemann (zitend statenlid) weer lijstaanvoerder. Er is voor alle en door alle gebieden een vaste kop van zes gesteld, waaronder als nummer 5 de heer L. A. M. Elenbaas uit Scherpe- nisse. De kieskring Tholen stelde voorts als nummer 7 de heer A. te Pas te Tholen (raadslid aldaar). 8 M. van Damme uit Sint Maartensdijk, 9 A. J. Scherpenisse (wethouder) uit Sint Annaland, 10 Mevr. M. J. Renes-van Geer uit Tholen, 11 A. M. van Engelen, wnd. burgemeester te Oud- Vossemeer, 12 A. A. Rijstenbil (raadslid) te Sint-Philipsland, 13 J. M. van Houten te Oud-Vossemeer. Op de lijst van de Boerenpartij is G. J. J. de Waal uit Graauw lijstaanvoerder. Ook onder deze kandidaten zijn streekbewoners Als nummer 8 staat aangegeven de heer H. Antonisse te Poortvliet en als nummer 14 de heer C. Bras te Sint-Maartensdijk. Heden behaagde het de Heer, tot onze grote droef heid, na een geduldig gedra gen lijden van onze zijde weg te nemen, onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader Gilles Karei Johannes Krijger echtgenoot van C. den Haan eerder weduwnaar van C. A. M. van de Velde in de ouderdom van bijna 83 jaar. Sint-Annaland, C. Krijger - den Haan Goes, C. M. Schijf - Krijger F. J. Schijf W A. Krijger F. H. Krijger - Kooman Halsteren, M. K. Krijger H. J. Krijger - van der Burg Goes, C. Walraven - Slager W. Walraven en kleinkinderen. Sint-Annaland. 3 februari 1970 Kloosterstraat 4 De begrafenis zal op vrij dag 6 februari om 15 uur plaats vinden op de be graafplaats te Poortvliet. Vooraf wordt een rouw dienst gehouden in het Dorpshuis, Kloosterstraat 13 te Sint-Annaland, aanvang 13.30 uur. Nog vrij onverwacht nam de Heere van ons weg, onze lieve oma Neeltje Quaak geboren v. d. Rhee op de leeftijd van 74 jaar en 6 maanden. Haar diepbedroefde klein kinderen. Adrie Ellie Paul Jacqueline van Hemert Wageningen, februari 1970 Voor uw deelneming, ons be toond na het overlijden van mijn geliefde man, vader, be huwd-, grootvader en zwager Dirk Cornelia Duijnhouwer betuigen wij onze hartelijke dank. Familie Duijnhouwer Scherpenisse, februari 1970 Langs deze weg betuigen wij onze dank, voor de vele bewij zen van deelneming bij het overlijden van onze lieve vrouw en moeder E, N, W. Boogaard - Soeters Familie W. A. Boogaard Sint-Annaland, februari 1970 Voor de goede zorgen aan mijn vrouw betoond, dank ik Dr. Noteboom en Zr. Rietdijk zeer hartelijk. W. A. Boogaard Sint-Annaland, februari 1970 Tot onze droefheid werd nog vrij plotseling van ons weggenomen onze geliefde broer en oom Jacobus Overbeeke in de ouderdom van 78 jaar en 4 maanden. Uit aller naam, Familie Overbeeke .Sint-Annaland, 2 februari 1970 De Schutse' F. M. Boogaardweg 10 De begrafenis zal plaats vinden heden donderdag 5 februari vanuit 'De Schutse' om 3 uur. Familie, vrienden en bekenden, allen onze hartelijke dank voor de cadeaus, fruit, bloemen en felicitaties, die we ter gelegen heid van onze 35-jarige echt vereniging mochten ontvangen, ook namens onze kinderen en kleinkinderen. Joh. Verwijs Margaretha Verwijs - Noorthoek Sint-Philipsland, januari 1970 Prins Hendrikstraat 24 Bij ons vertrek uit Sint-Maar tensdijk naar Limmen groeten wij buren en bekenden. Familie Bouman Albert Schweitzerstraat 12 Voor de zeer vele blijken van deelneming en medeleven, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man, zorgzame vader en groot vader Joh. N. Oudesluijs betuig ik alle vrienden en be kenden, zowel van hier als el ders, mede namens mijn kinde ren, mijn hartelijke dank, in het bijzonder dokter Helleman en zuster Maas. Mevrouw Oudesluijs - Bolier Scherpenisse, februari 1970 Voor de zeer vele blijken van Voor de zeer vele blijken van deelneming en medeleven, ons deelneming en medeleven, zo- betoond tijdens de ziekte en na wel van hier als elders ontvan- het overlijden van mijn geliefde,gen bij het overlijden van mijn man, zorgzame vader, groot- en lieve man en onze zorgzame overgrootvader, broer, zwager oom Lcvinus Hendrikus Marinus Geense betuig ik alle vrienden en be kenden, zowel van hier als el ders, mede namens mijn kinde-j ren, mijn hartelijke dank, in het bijzonder dokter Menger voor de medische hulp. H. W. Geense - van Oeveren Sint-Philipsland, februari 1970 Schoolstraat 20 vader, vader groot- en overgroot- Marinus van Gorsel Czn. Voor de zeer vele blijken van deelneming en medeleven, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man, broeder, zwager en oom Jan Bolier betuig ik alle vrienden en be kenden, zowel van hier als el ders onze oprechte dank. In het bijzonder de autorijders voor hun spontane hulp. Uit aller naam, Mevrouw M. Bolier - Quaak Scherpenisse, februari 1970 Lenteplein 1 Langs deze weg, zeggen wij al len hartelijk dank, voor de be langstelling, bloemen en fruit, die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. E. Knuist - Cornelisse Sint-Maartensdijk, februari 1970 Achter 't Bos 25 Voor de vele felicitaties, bloe men en cadeau's die wij bij ons 25-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen, betuigen wij, mede namens de kinderen en klein kinderen onze oprechte dank. J. L. Bazen - Hage Sint-Maartensdijk, 3 februari 1970 Achter 't Bos 37 Door mijn lanq verblijf in het ziekenhuis en nu door mijn thuiskomst, dank ik naast God allen die enig blijk van mede leven hebben gegeven, hetzij per post, bezoek, fruit of bloe men. Allen hartelijk dank. ook na mens mijn man en verdere fa milie, in het bijzonder aan hen die tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis hun auto beschik baar hebben gesteld. Mevrouw A. Stoutjesdijk - Eerland Stavenisse, februari 1970 Bos 34 betuigen wij onze oprechte dank. j In het bijzonder dokter van der Bel en zuster Smit voor de ver- leende hulp. A. van Gorsel - Geluk Kinderen en kleinkinderen. Sint-Maartensdijk, februari 1970 Westvest 38 Voor de vele blijken van be- j langstelling, bloemen en ca deaus die we bij ons huwelijk mochten ontvangen, zeggen we mede namens onze ouders, har telijk dank. J. Bijl C. Bijl - Gunter Sint-Maartensdijk, februari 1970 Bosstraat 26 VOORDELIGER KAN HET NERGENS 15,per autorijles van lj^ uur. Gratis theorie V.A.M.O.R. Gedipl. Autorijschool - A. M. HENGSTMENGEL - Pres. Rooseveltstraat 22 Sint-Maartensdijk Telefoon 01666 - 535 Kom geheel vrijblijvend eens langs of vraag telefonisch in lichtingen. Stventwrgscstraat Tal. 4228 Bergen op Zoom iJM Papierhandel J. A. Weststrate Rouaanse Kaai 21, Middelburg, Telefoon 01180-24 53, b.g.g. 77 24. Uw adres voor al uw verpakkingsmateriaal van pa pier, karton en kunststoffen. Onze bestelauto komt iedere donderdag in uw woonplaats. Bestellingen tot woensdag 4 uur worden donderdags afgeleverd. TE KOOPVolkswagen de Lux, kever model, 1969, als nieuw. Opel Kadet 1966, in pri ma staat. Ruilen en Financie ring mogelijk. P. Duine, Was senaarstraat 7-9. Bergen op Zoom, Telefoon 32 60. GOEDE KWALITEIT Kolen is uw voordeel. Vlotte bezor ging, door het gehele eiland Tholen. Beleefd aanbevelend, A. Heijboer, Kolen- en Olie handel, Tel. 01666 - 443, Sint- Maartensdijk. TE KOOPZ.g.a.n. Kinder wagen, hoog model. Koelstra. J. Reijerse, Vossemeersepoort 34, Tholen. GEVRAAGD: Zo spoedig mogelijk een voor de zaterdag. Cafetaria 'Centrum' J. J. DANE Kaaistraat 7 - Sint-Maartensdijk Telefoon 01666 - 798 Ontsmet nu Uw Duiven- Kanarie- en andere Vogel hokken met Koud Ys - Droogontsmetter verkrijgbaar bij Ook alle vogelvoeders los verkrijgbaar 100% goed koper dan verpakt. Bij thuisbezorgen van 25 kg. duivenvoer 50 cent duur der. Vanaf heden smiddags van 1 uur tot 5.30 uur en zaterdags vanaf 1 uur gesloten. WEGENS HUWELIJK 13 en 14 FEBRUARI GESLOTEN. Kruittoren 25 - Tholen GEVRAAGD: van maandag tot vrijdag van huis. van maandag tot vrijdag van huis. Rond half maart. Aanmelden t Roosstraat 102 Zwijndrecht Telefoon 01850-2 68 21 BEZOEK VAN DE COMMISSARIS DER KONINGIN De burgemeester van Sint-Annaland maakt bekend, dat de Commissaris der Koningin in de provincie Zee land voornemens is op woensdag 11 februari 1970, des voormiddags een officieel bezoek aan de gemeente te brengen. De ingezetenen die daartoe vóóraf zo mogelijk vóór 10 februari 1970 bij de burgemeester de wens te kennen geven, zullen door de Commissaris der Ko ningin, tussen 10.30 en 11.00 uur ten gemeentehuize in audiëntie worden ontvangen. De bevolking wordt verzocht de vlaggen uit te ste ken. Sint-Annaland, 5 februari 1970. De burgemeester voornoemd, W. Baas. PLAKPLASTIC: Weer nieuwe dessins ontvangen. Firma C. Dieleman, Tholen. GRAMMOFOONPLATEN en koffers. Firma C. Dieleman, Thole*. TE KOOP Z.g.a.n. Accu mu- lerendc nachtstroomkachel, 3 Kw. Zeer geschikt voor keuken verwarming. C. J. Griep, Kon. Wilhelminastraat 26, Tholen. GEVRAAGDStraatmakers, Hoog loon. J. van Haaften, Tel. 01666 - 791, Sint-Maar tensdijk. THUISNAAISTER VRAAGT WERK. In bezit van modern ste machine. Brieven onder no. 3869. AANGEBODENPrachtige Lassi hond, teef, 3 jaar 35, H. Quist, Pres. Kennedystraat 12, Sint-Maartensdijk. TE KOOP: In prima staat zijn de kinder-wandelwagen. Te be vragen Schoolstraat 3, Poort vliet TE KOOPZ.g.a.n. lange le deren motor of bromf. jas. Te bevragen Mosselkreekstraat 3, Sint-Philipsland. TE KOOPWoonhuis met schuur, erf en tuin. Groot 6 are, 75 ca. Inlichtingen bi] Dhr. D. J. Quist, Paasdljkstraat 6, Poortvliet.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 13