«RAIFFEISENBANK i prima de wasautomaat met IOO° kookkracht Prognose Eendrachtrecreatie 1975: dertigduizend dagtoeristen BERICHT TWEEDE WERELD OORLOG HEIJBOER'S Boekhandel Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap binnenkort rechtspersoonlijk Uniek recreatiedomein mogelijk met behoud van streekkarakter Jachthavens, Krabbedorp, poesta en verblijftoerisme M Firma VERJAAL Steeds het nieuwste bij HEIJBOER'S Boekhandel Bericht van de tweede wereldoorlog salon de Beauté' 5 februari 1970 EENDRACHTBODE 11 Na het wat moeizaam en tijd vergend passeren van de gemeen schappelijke regeling het 'Kanaalschap de Eendracht' bij Noord- Brabantse en Zeeuwse instanties, hebben de stukken thans het departementale stadium gepasseerd en liggen bij de Kroon. Verwacht mag worden, dat het ongeveer in april rond zit, zo deelde de voorzitter van het kanaalschap Mr. H. Hennekens, bur gemeester van Nieuw-Vossemeer mee aan de leden tijdens de ge houden vergadering in het Steenbergse stadhuis, Ir. W. Thijssen gaf op deze bijeenkomst een globale indruk van de voorlopige resultaten van de al verrichte studie en stelde in een daarbij gegeven toelichting als conclusie: 'Het is zaak dat we de invloed van de veranderingen kunnen bepalen en dat we de ge volgen kunnen voorspellen. Dat is belangrijk, want anders zal er weinig van deze fijne wereld overblijven. De kwaliteit van het toe komstig leefmillieu zal ieder onzer meer aan het hart gaan, dan de realisering van een levenloos en decadent pretpark'. Praktisch voor moderne mensen: een privé-rekening bij de Raiffeisenbank. Uw werkgever stort uw salaris op die rekening. U krijgt 31/2 rente en u bent van veel financiële rompslomp verlost. De Raiffeisenbank verzorgt al uw betalingen. Wanneer u dat wenst, worden uw periodieke betalingen automatisch uitgevoerd. U krijgt regelmatig een nauwkeurig overzicht van alles wat de bank voor u doet. Een gratis service van de Raiffeisenbank! Een brochure met alle inlich tingen ligt voor u klaar. spil SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN St. Annaland-St. Maartensdijk- Oud Vossemeer St. Philipsland-Poortvliet- Scherpenisse-Stavenisse-Tholen. SPIERINKJES De Prima heeft 12 volledige wasprogramma's. De Prima kookt uw hoofdwas 10 minuten lang. Dat is slecht voor de bacteriën en goed voor uw witte was. Speciale programma's voor moderne textielstoffen. Aparte spoelstop voor no-iron wasgoed. Ook ge schikt voer de nieuwe, biologische inweek- en wasmiddelen. Hoog centrifuge-toerental. De Prima heeft ruimte voor 4 kg droge was. Trommel en kuip vervaardigd uit roestvrij edelstaal. Wij zullen u hem graag demonstreren. Constructa Prima van 998,voor 828, Constructa Prima de Luxe van 1.098,voor 948, Constructa Garant van 1.248 voor 1.048, Molendijk 4 - Sint-Maartensdijk Telefoon 01666 - 315 EEN ADVERTENTIE IN DE EENDRACHT BODE IS VOLDOENDE EN AFDOENDE!! Ring 66 - St. Annaland Bericht voor U Vijf en twintig jaar geleden werd Nederland bevrijd van Nazi dictatuur en terreur. Dit feit wordt op een waardige en boeiende wijze herdacht door de uitgave in 100 weekafleveringen van Elke weekaflevering zal 32 pagina's bedragen. Het complete werk zal zes banden omvatten. Bericht van de Tweede Wereldoorlog is een oorspronkelijk Nederlands verzamelwerk. Gerenommeerde spe cialisten hebben eraan gewerkt. Hoofdredacteur van dit prachtig werk is de oud-Sint-Annalandse Drs. A. H. Paape, plaatsvervan gend directeur van het Bureau voor Oorlogsdocumentatie. De eerste aflevering van Bericht van de Tweede Wereldoorlog, waarvoor oud verzetsman en staatsraad Dr. W. Drees het voor woord schreef, zal voor iedereen 75 cent bedragen. Vanaf week aflevering twee wordt de winkelprijs 1,50. Losse nummers verkrijgbaar bij Ring 66 - Sint-Annaland Daar kunt u elke week terecht voor Het Weten Waard, Standaard Encyclopedie en Boek van de Mens. Wij wijzen u er met nadruk op dat 'Bericht van de Tweede Wereld oorlog' van Drs. A. H. Paape en 'Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog', twee verschillende verzamelwerken zijn. (Via dag bladen). VOOR UW COIFFURES pauze zich weer hersteld heeft, want Vre derust 2 behoort in deze afdeling ook nog tot de beste. WHS 2 kon nergens van profiteren, nu VVN 3 werd afgelast, WC ruim won en het zelf niet verder kwam dan een gelijkspel tegen de deze middag doorzettende Bruljnzeel boys. De WHSers namen via Jcop Vroeg- op een voorsprong en hielden dat tot rust vol, ondanks een zwaar Bruijnzeel bombar dement op de WHS veste. Na rust lukte dat plotseling wel en keek WHS 2 tegen een 1 - 2 achterstand binnen de drie minuten. Toen de Sint Annalandse reserves er een schepje opgooiden kreeg het weer volop overwicht in het laatste half uur, maar meer dan een dcelpunt van Stoutjesdijk en daar mee de gelijkmaker, kwam er niet uit. Tholense Boys 3 deed het beter, want FSV 3, die het nog altijd zonder punten moet stellen, ging ook la Tholen ruim ten onder: 3-1. En dit is dan de laatste standenlljst in dit nummer. VVN 3 10 10 0 0 20 52- 8 V.V.C. 11 9 0 2 18 69-11 WHS 2 11 8 1 2 17 35-19 Vrederust 2 11 7 0 4 14 23-25 B.V.V.B. 11 4 3 4 11 34-27 Dinteloord 3 10 4 2 4 10 24-23 DVO 3 11 3 3 5 9 25-27 Kogelvangers 3 11 3 3 5 9 19-45 Stavenisse 2 10 2 1 7 5 19-45 Tholense Boys 3 11 2 1 8 5 21-36 F.S.V. 3 11 0 0 11 0 8-63 DE VERWACHTING Zaterdag staat kanshebber Smerdlek de uit wedstrijd tegen Chrislandia te wachten. Wat het Heiningse elftal zaterdag in Sint-Anna- land bood is op zichzelf wel voldoende om Smerdiek volop als winnaar te tippen, maar Chrislandia thuis is en blijft lastig, ook al zijn er geen bizondere technische kwaliteiten. Na wat er afgelopen zaterdag door Heiningen werd geboden kan men zeker niet anders doen, dan Smerdlek als overwinnaar aante kenen. Dat is ook het geval voor WHS, maar Wissenkerke achten we verdedigend toch sterker dan een vaak uitwaaierend Chrislandia. Toch moet de WHS aanval mans genoeg zijn om het in Wissenkerke te kunnen klaren. Nieuwland doet zijn uiterste best, maar aan punten verzamelen komt het niet toe en ook in de thuiswedstrijd tegen Hoek durven we dat Nieuwland niet toekennen. Veere zou wel eens van Kapelle kunnen winnen en Kloetinge is momenteel niet zwakker dan Y erseke. En verder moet zowel bij Vosmeer als in de afdelingen alles zwichten voor het carna val. Zoals bekend is er in het Kanaalschap sa menwerking tussen de gemeenten Nieuw- Vossemeer, Tholen, Oud-Vossemeer, Sint- Philipsland en Stembergen. Doelstelling: de behartiging van de belangen van de land schapsverzorging, natuurbescherming en de openluchtrecreatie. In oktober 1968 werd aan de Grontmij. op dracht verstrekt tot het verrichten van voor studies en een inrichtingsplan. De regio van het Kanaalschap wordt in hoge mate van buiten af beinvloed door de uitvoering van het Deltaplan, de aanleg Schelde Rijn-ver binding, die de structuur van de Eendracht wijzigt en de structuurschets uit de Tweede Nota voor de Ruimtelijke Ordening, waarin een uitbreiding wordt gegeven van de com municatie tussen Randstad Holland - Ant werpen en de Brabantse stedunrug. De eeuwenlang geïsoleerde positie van deze .regio wordt vermoedelijk op abrupte wijze omgezet in die van een doorgangsgebied en een opvanggebied voor vele mensen van elders, zodat er in het eerste studierapport dat deze mond door de Grontmij aan het Kanaalschap werd aangeboden. Als werkgebied is aangegeven het huidige buitendijkse gebied van de Eendracht, een gedeelte Krabbenkreek onder Oud-Vosse meer en Sint-Philipsland, de slikke van de Heense en Steenbergsche Vliet en een deel binnendijkse gronden ten zuiden van Tholen naar de Mosselhoekpolder. De studie van het Kanaalschap omvat overigens de gehele Krabbenkreek. In dit alles is met name Sint Philipsland een cen traal gegeven. Een deel van dit studiege bied behoort tot de gemeente Sint Annaland welke thans (nog) niet is aangesloten bij het Kanaalschap. VERANDERINGEN De uitvoering van het Deltaplan zal leiden tot afsluiten van de zeegaten. In 1980 waar schijnlijk de Oosterschelde. De getijbeweging verdwijnt, het zoute water zal zcet worden, wat een buitengewone invloed zal hebben op hydrologische factoren, bodemkundige factoren, het biotisch complex en groei- schap-structuren. Vervolgens de aanleg van de Schelde-Rijnverbinding, waardoor mede door vrijkomende specie als het ware een nieuw landschap is te maken. Ir Thijsse belichtte vervolgens de enorme verandering die zich zal voordoen, wanneer na afsluiting van de Oosterschelde geen tij- verschil meer ontstaan van ongeveer 3.80 zo als thans bij eb en vloed het geval is. Machtige oppervlaktes, die nu bij gemid deld hoogwater overstroomd worden zijn in de toekomst vrijwel het gehele jaar droog. De veranderingen van de chemische aspec ten door overgang van zout - naar zoet water zijn eveneens zeer ingrijpend voor de bodemgesteldheid en de erin en erop voor komende levensgemeenschappen. DAM „Indien de aanleg van de Schelde-Rijnver binding, bedoeld voor het gebruik van het drukke binnenscheepvaartverkeer tussen de Westerschelde en het Hollands Diep, niet voorziet in een deugdelijke scheiding tussen Krabbenkreek en het kanaal, zodat er een open verbinding blijft, dan zal de ongetwij feld slechte waterkwaliteit van het Kanaal zich eveneens mededelen aan de Krabben kreek", zo staat er verder in het uitgekomen rapport. In de Eendracht en aan de boorden ervan is een dik pakket afzettingen aan wezig, bestaande uit »:n afwisseling van kleiige, zandige en venige lagen.. Het schorrenlandschap van de Heene be horen tot de mooiste van zuidwest Nederland Verwacht wordt dat de klimatologische factoren door afsluiting zeearmen gering zal zijn voor dit gebied, al kan de „zoute" lucht wel verder westwaarts worden terug gedrongen en rijst de vraag in hoeverre dat van invloed zal zijn op het neerslaggebied. Onder het biotische complex wordt ver staan de invloeden op planten, dieren en mensen. Het eerste vooral door de zoute naar z:ete overgang met veel meer groei mogelijkheden en voor wat de mensen be treft de te verwachten sterke vergroting van de bereikbaarheid. Men kan er rekening mee houden, dat be paalde (zee) vogelsoorten hier gaan verdwij nen, waarvoor andere (bos)vogeltjes in de plaats komen. „Dit omkeerproces", zo staat er in het rapport, „is dcor zijn verwekker, de mens, slechts in zeer geringe mate te beinvloeden. De onzekerheden ten aanzien van begroei ingsstructuren (na afsluiting Oosterschelde) vergen een uiterst voorzichtig bestemmings- beleid voor de terreinen die niet hoogstnood zakelijk een direct gebruik behoeven te ver krijgen, zo wordt in het rapport gewaar schuwd en ir Thijsse benadrukte dit „laten liggen". Uit een globale verkenning blijkt, dat op de gronden, die 's winters deels droog ko men en 's zomers hoogstens dras staan, water- en moerasplanten tot tapijten samen groeien, de zgn. open fase, vooral voor komend in het westelijk deel van de Krab benkreek. De gemengde fase is pollenvormige bos- vegetaties temidden van tapijtvormige krui denvegetaties op de gronden die 's zomers hoogstens een 1, meter droog liggen en dit type ziet men vooral in de strook buiten gronden ten oosten van Sint Annaland tot de Hollare-polder. De dichte fase - op de gronden die 's zo mers minstens 1 meter hoog droog liggen krijgen tapijtvormige bosvegetaties en pollen vormige kruidenvegetaties, welke vooral te zien zijn op de slikken van de Heene. Dit laatste type vooral vormt 'n sterke tegenstel ling met de huidige situaties, daar het van openheid overgaat in de intimiteit. Op den duur ontstaat hier een dicht loofbos, door sneden met meest droge canyon-achtige geu len, waardoor het geheel een bizar karakter krijgt. Het verdient alle aandacht deze bijzon dere ontwikkeling ongehinderd te laten ver lopen, stelde ook Ir TTiijsse. BEHOEFTE PROGNOSE Gegeven de cijfers van de toeristische ontwikkeling in de laatste jaren (o.m. ook van de Nederlandse Kampeerraad) meent de Grontmij dat in het werkgebied Eendracht Krabbekreek voor verblijfrecreatle naar ver houding van het totaal ongeveer 40% van het aantal slaapplaatsen zal moeten gaan bestaan uit zomerhuisjes en ongeveer 60% uit slaapplaatsen op kampeer- en caravan- terreinen. Van de laatste categorie weer de helft met vaste staanplaatsen. Voor een benadering van de benodigde oppervlakte wordt voor zomerhuisjes uit gegaan van 10 vijfpersoonshuisjes per hec tare, caravans 40 per hectare, vaste staan plaatsen 20 per hectare. Uitvoerig wordt in het rapport ook de dagrecreatie behandeld Ir Thijsse verwachtte dat het hoogseizoen 1975 reeds 30.000 dag- recreanten zou trekken, maar in een later stadium zal dienaangaande een beschou wing worden gegeven met een meer defini tief karakter. INRICHTING Hoewel nog onvoldoende gegevens zijn verzameld met betrekking tot bodem en spult- terreinen, kunnen ten aanzien van de inrich ting wel reeds algemeene richtlijnen worden aangegeven. Specieberging op gronden ,die van het buitenwater worden afgesloten verdient de voorkeur boven die op gronden, welke in open verbinding met het buitenwater blijven. Ten oosten van het kanaal van Tholen tot Slaakdam is er geen bezwaar tegen spe cieberging, ook niet op een gedeelte ten westen van het kanaal bijvoorbeeld de schor ren ten oosten van de Hollarepolder, die thans natuurwetenschappelijke waarde be zitten. Om de slikken van de Heene te sparen en te verzekeren dat de Krabbenkreek zo weinig mogelijk verontreinigd water krijgt, ligt omvangrijke specieberging in de kop van de Eendracht-Krabbenkreek voor de hand. Gedacht werd aan de „Ster van Sint Phi lipsland" met recreatieve voorzieningen aan de oostzijde, o.a. 2 miniatuurdelta's, een Deltamuseum, golfbanen, wandel- en speel ruimten en aan de westzijde verblijfsrecreatie met watersportaccomodaties (complex Krab- bendorp). De landschappelijke differentiatie binnen deze objecten, zo staat er in het rapport, kan in hoge mate bevorderd worden door de specie in terrasvormige compartimenten te bergen. Andere zwaartepunten van recreatieve functies kunnen ontwikkeld worden bij Sint- Annaland en ook dag- en verblijfrecreatie bij Tholen, Oud- en Nieuw-Vossemeer. Ook is bij Tholen een jachthaven gesitueerd. Een belangrijk element is ook het gepro jecteerde dorpsbos en in het westelijk deel van de Krabbenkreek een paarden-domein of puzzta. Verder gebieden bewaren voor natuur wetenschappelijke functies voor onderzoek van de veranderingen van water, bodem, ve getatie, flora en fauna, wellicht tegelijker tijd jachtterreinen. De randzones van de Schelde-Rijnverbin ding en de grote wegen dienen een land schappelijke behandeling te krijgen. In een vijfde hoofdstuk worden ook de veranderingen aangewezen, die waarschijn lijk zijn rond de Roosendaalsche en Steen bergsche vliet. KOSTEN Het is moeilijk in een zo vroeg stadium reeds inzicht te geven in de kosten van uitvoering van plannen. Als summiere richt bedragen worden genoemd: voor jachthavens oevervoorziening twaalf miljoen gulden, voor buitendijkse landschappelijke verzorging drie miljoen, voor dag- en verblijfrecreatie, ont watering, riolering, aansluitende wegen, enz. 25 miljoen, Totaal 40 miljoen gulden. Begrijpelijk moet de uitvoering van werken in fasen gebeuren. Als reeds duidelijk object diende zich de jachthaven van Tholen aan, nu de bestaande haven niet op dezelfde wijze kan worden gehandhaafd, zodra het Kanaal daar wordt gegraven. En dat Ka naal moet in 1975 klaar zijn. Wanneer men het geheel van de recrea tieve voorzieningen zou uitsmeren tot 1985 kost het jaarlijks 3 miljoen gulden. Waar schijnlijk begint de eerste specieberging nog dit jaar aan de zuidkant van het Kanaal Gedacht is bij deze voorstudie aan de volgende indeling van het werk: a realisering jachthaven te Tholen. b De Stelle. c „De Ster van Sint Philipsland", om vattende de slikken aansluitend aan de Hee renpolder en het aansluitende gedeelte Een dracht en Krabbenkreek. d De slikke van de Heene e De Steenbergsche Vliet. f De Krabbenkreek. g De noordelijke oever van Sint Philips- land. h Bergen op Zoom. i Oeverstrook langs de Krammer. In het rapport wordt nog geadviseerd de gemeenten Bergen op Zoom en Dinteloord als waarnemers op te nemen. Met ir Thijsse kan men het overigens wel eens zijn, dat er in de toekomst vele „potten kijkers" naar deze streek zullen komen. Hij verwachtte behalve de reeds genoemde 30.000 dagrecreanten in en om nabij 1975 dan ook reeds 4000 verblijfrecreanten, 15 boten voor groepsvisserij en zes hectare jachthavens. Daarom moet men ook vanaf het begin al voorzichtig zijn met de nimmer onbeperk te ruimte, zelfs niet in het omvangrijke ge bied als hier ligt. Filosoferend zei ir Thijsse dat dit naast veel geld, ook bezieling en bezinning zal vragen. Men kan er beter een jaar langer over doen, dan overhaast en niet foutloos te handelen. Laat de eieren niet uit het nest vallen. Bij de discussie bleek er nog weinig ze kerheid waar nu precies de specie moet en zal komen. Verder was er weer de waarschuwing tegen makelarende grondkopers. Het blijkt dat de jachthaven Tholen op grondgebied van Halsteren komt te liggen als deze planning doorgang vindt. De vraag of alle gronden in het bezit zullen komen van het Kanaalschap werd onderscheiden met te wijzen op de Gronddomeinen de zgn. vrije gronden en particuliere gronden. Ook omtrent een vaste verbinding met Sint Philipsland bleef er nog onzekerheid over. salaris via de Raiffeisenban TE KOOP Prima kolenhaard en oliehaard, 2 jaar oud. Schoolstraat 2, Sint-Annaland. DE NIEUWSTE KEUKEN compleet 1.70 bij 55 - kost maar 395,- Antwerpsestr. 7, B.o.Z. TE KOOP Siegler oliehaard met thermostaat en ventilator. J. J. de Wilde, Ceresweg 2, Tholen, Telefoon 01660 - 446. TE KOOPMooi huisje te Sint-Maartensdijk. Tevens 1 persoons ledikant. Tel. 01666- 746. Zoekt U 'n zaal voor Uw ver gadering, bruiloft, feestje of wat dan ook, kom gerust eens vrijblijvend kijken en praten bij ons. Zaalhuur is 15,Voor verenigingen en clubs speciale prijzen. Slijterij Coremans, Markt 39, Sint-Maartensdijk. Telefoon 731. TE KOOP Kunstmeststrooier (7 schotels) op hefinrichting. Te bevragen E. Hage, Goris- hoeksedijk 3, Scherpenisse, Tel. 01666-544. IMPORT EXPORT Engelse toer- en sta-caravans van 3 t.e.m. 8 m lengte. Inlich tingen: W. L. SCHUT, Steen- bergseweg 86, Lepelstraat. D.V. woensdag 11 februari a.s. hoopt de Zendingskrans 'D.E.L.', uitgaande van de Ge reformeerde gemeente te Sint- Annaland, haar zesde jaarver gadering te houden in het Dorpshuis aan de Klooster straat aldaar. Aanvang half 8. Iedereen is hartelijk welkom. VAN DE BEZOEK VAN DE COMMISSARIS DER KONINGIN De burgemeester van Tholen maakt bekend, dat de Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland voornemens Is op woensdag 11 februari 1970, des na middags een officieel bezoek aan de gemeente te bren gen. De ingezetenen die daartoe vóóraf zo mogelijk vóór 10 februari 1970 bij de burgemeester de wens te kennen geven, zullen door de Commissaris der Ko ningin, om 2.30 uur ten stadhuize in audiëntie worden ontvangen. De bevolking wordt verzocht de vlaggen uit te ste ken. Tholen, 5 februari 1970. De burgemeester voornoemd, J. E. van Boeijen. A WI M MUN1NG ■.AUWfMANKTtAAT i.c-: TO- Bergen op Zoom Kerkstraat 16 - Tel. 696 Tholen

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 11