SCHUTTE I£A Bouw-voorschot 1971 gevraagd voor bejaardenhuis Wethouder Koopmanvertragingsaktie Middelburg Wethouder KloetSint-Annalandse vergelijking met Amsterdam nonsens Heus heeft de grootste heus De bal rolde en de leiders wonnen 5 februari 1970 EENDRACHTBODE 10 Raad Sint-Maartensdijk Electronische Orgels MOZART SAFIRA VISCOUNT RI-HA PHDLICORDA MUZIEKHANDEL Jeugd op tribune Bij de opening van de Sint Maartensdijkse raadsvergadering op vrijdag 30 januari ver klaarde burgemeester D. C. Bouwense dat het college een gesprek had met de gedepu teerden Van den Bos en Geèsbergen over de bouw van het bejaardentehuis in Sint Maar tensdijk. Het was het Smerdieks college via de provinciale woningverdeling 1970 duide lijk geworden, dat het bejaardentehuis ook ditmaal achterwege zou blijven en dat werd het bestuur van Sint Maartensdijk wat al te gortig. Nadat immers in 1968 tot de bouw was besloten, onthield gedeputeerde staten goedkeuring aan dat raadsbesluit, maar een beroep bij de Kroon wees uit, dat die moge lijkheid wel aan St Maartensdijk moest wor den geboden. Dat kwam uit in 1969 en nu had het college zeker verwacht, dat men voor 1970 de vereiste toewijzing zou krijgen. Er was bij het provinciaal college tijdens het laatste onderhoud een open oor en b en w van Sint Maartensdijk kwamen terug met de belofte, dat gedeputeerde staten zullen po gen bij de minister een voorschot te krijgen op het bouwcontingent 1971 en in dat geval nog dit jaar met die bouw te beginnen. De voorzitter zei, dat thans nog niet bekend is, hoe dat verzoek zal uitpakken. De gede puteerden deelden mee, dat de voor 1970 aan Zeeland toegewezen 130 bedden zijn opgegaan in een urgent geval, namelijk 96 voor het gasthuis te Goes. Met het restant kan Sint Maartensdijk niks beginnen, zodat wel een ministerieel voorschot 1971 nodig is, wil men nog dit jaar van wal kunnen steken. Het provinciaal college werd er door de Smerdiekse bestuurders op gewzen, dat het hier gaat om een koninklijke uitspraak, die dan ook voorrang zou moeten krijgen. Gedeputeerden hebben destijds een onjuiste beslissing genomen de goedkeuring aan het raadsbesluit te onthouden en aangezien men in het wel gunstige geval reeds met de bouw bezig had kunnen zijn, acht het college gede puteerden verplicht deze zaak snel recht te trekken. TERUGGEDUWD Wethouder L. J. Koopman (SGP) zegt nog wel iets aan de uiteenzetting van de voorzitter te willen toevoegen. Hij heeft al lang de indruk dat het provinciaal bestuur deze zaak terugduwd. Sint Maartensdijk is al vanaf 13 april 1961 bezig met de bejaardenhuisplanning en dan na esn gunstige beslissing van de kroon is plotseling Goes weer urgent voor Middelburg om de toewijzing 1970 op te snoepen. Dat betekent voor Smerdiek weer een jaar ver traging en nog steeds geen aanbesteding. „Is de indruk door dit alles niet gerecht vaardigd, dat men in Middelburg denkt, we hebben dit wel verloren, maar we gaan toch onze eigen gang. We spreken hier niet voor ons zelf", zo vervolgde wethouder Koopman, „maar voor de bejaarden van onze gemeen te. We zijn er op een minder nette manier buiten gevallen en worden nog steeds terug geduwd." De voorzitter erkent dat die gedachte hier wel wordt gewekt, maar tijdens het laatste onderhoud kregen we toch de indruk, dat we nu op de steun van gedeputeerden kunnen rekenen. Wethouder L. Kloet (PVDA) zegt het volkomen eens te zijn met zijn collega Koop man en laatstgenoemde voegt er nog aan toe: als we nu zelf niet naar Middelburg waren gegaan, dan was Goes zonder meer toegestaan en hadden we er niks van gehoord Ik vind dit een verkeerde gedragslijn van het provinciaal bestuur. Raadslid P. J. Koopman (PVDA) onze geografische ligging deugt niet in Zeeland en bi) het provinciaal bestuur is het ook nu eenmaal meer gericht op Middelburg, Vlis- singen en Goes dan op Tholen. Vandaar een vaak stiefmoederlijke bedeling. Gelukkig maar dat onze burgerij weet, dat we er zelf alles voor gedaan hebben wat mogelijk is tot de Kroon toe. En ondanks die gunstige be slissing zouden we in Middelburg toch nog onderaan de lijst staan. Dat is onjuist. We zien, dat zelfs de uitspraak van het hoogste college in ons land zonder meer terzijde kan worden geschoven. Heel die bejaardenhuis geschiedenis is voor onze gemeente een nare zaak geweest vanaf het begin. Wanneer een ander niet met ons kalf had geploegd had het er al lang kunnen staan. Er is dan nog altijd een politieke groepering, die daarbij nauw was betrokken, die roept dat er meer gedaan moet worden voor de bejaarden op Tholen, maar ondertusen zitten wij maar te wachten, zo benadrukt raadslid Koopman deze affaire en heeft daarmee het laatste woord. MIDDENSCHOOL Op deze eerste raadsvergadering 1970 waren er ook de gebruikelijke jaaroverzich ten van de scholen ,die ditmaal niet werden voorgelezen, maar waarvan de raad per soonlijk kennis kon nemen. Wel deelde de voorzitter nog mee, dat door de directeur van de technische school aan zijn verslag nog een zekere toekomstvisie was toegevoegd en daarbij de noodzaak werd aangetoond tot verdere samwerking van het voortgezet on derwijs in de streek, met name dan door beide mavo's, huishoudschool, land- en tuin bouw en technische school. De gedachte gaat uit, zoals die ook bi] de opening van de land- en tuinbouwschool in dezelfde week, werd uitgedragen, naar een middenschool, waar men drie jaar algemeen vormend onderwijs krijgt om daarna tot specialisatie te komen. Burgemeester Bouwense verklaarde dat het college wel voor die gedachte voelt en dat het goed zal zijn, wanneer een commissie met wellicht voornamelijk onderwijsdeskundi gen uit de streek dit nader gaat besturen en dat in een rapport aan de gemeentebesturen voorlegt. Verder deelde hij nog mee, dat de open bare basisschool ter plaatse dit jaar 155 leerlingen telt met een stijging van 20 en de t.s. er met 35 nieuwe leerlingen in to taal 132 heeft. Goedgekeurd was de gewijzigde veror dening hondenbelasting. Zonder discussie werden vastgesteld de rekening 1968 voor maatschappelijke zorg met batig en lasten f 20.061,96 en een batig saldo van f 2595,54, van het gemeentelijke woningbedrijf met een totaal van f 367.938,51 met een door de gemeente te dekken ver lies van f 5594,81 en kapitaalsontvangen en -uitgaven van f 1.438.198,78 en tenslotte ook de gemeenterekening 1968 met op de gewone dienst aan ontvangsten f 3.339.441,47 uitgaven f 3.381.875,29, nadelig saldo f 42 433,82 dat echter vrijwel wordt gecompen seerd door nog te verhalen posten van f 38.821,98. Uiteindelijk is dan het nadelig saldo f 3611,84. De kapitaalsdienst aan inkomsten f 10.052 171,95, uitgaven f 10.006.981,43 en een batig saldo van f 45.190,52. Het Groene Kruis krijgt voortaan 50% van het totaal geinde contributiebedrag aan gemeentelijke subsidie. Sinds 1965 krijgt deze instelling f 3150,- per jaar, maar inmiddels werd de contributie verhoogd tot f 15,- per jaar, blijft er een negatief saldo en wil het bestuur toch wel graag die gemeentelijke subsidie welke in Zeeland als norm moge lijk is. B en w en de raad stemmen hiermee in. De heer A. Lindhout (CHU) informeert naar het ledenbestand. De voorzitter antwoordde, dat deze groeit met het inwonertal der gemeente, welke even eens toenam in 1969 ondanks het feit, dat er toen praktisch geen huizen klaar zijn ge komen. Een volgend subsidieverzoek werd even eens ingewilligd, namelijk van de Kon. Ned. Mil. Bond Pro Rege om per 1970 een subsi die te ontvangen van f 75,- per jaar. MONUMENTENZORG De volledige monumentenlijst, door de minister van CRM definitief bepaald om vat de volgende percelen: 1 Bleekveldweg 2 Korenmolen „De Hoop" 2 Hazenstraat 1 - N. H. Kerk 3 Hazenstraat ong. - Toren 4 Hazenstraat 2 Oude dokterswoning 5 Hazenstraat 12 - Pand bewoond door wed. Scherpznisse-Priem 6 Kopoenweg 1 - Het „Kapoenhof" met voorterrein 7 Markt 1 - Gebouw Maatschappelijk Werk en Gezinsverzorging 8 Markt 3 - Gemeentehuis 9 Markt 5 - Pand naast gemeentehuis bewoond door E. L. B. Bentschap Knook 10 Markt 10 - Slagerij Koopman 11 Markt 15 - Bouwval van Coöp Raif- feisenbank 12 Markt ong. - (naast 15) - Idem. 13 Markt 22 - Horlogerie van der Maarl 14 Markt 26 - Pand bewoond door mei. I. A. Hoek 15 Markt 27 - Pand bewoond door fam. Knuist 16 Markt 33 - Onbewoond pand van N. M. de Viet. 17 Markt 39 - Slijterij Coremans 18 Markt 40 - Notariswoning 19 Markt 41 Pand bewoond door wed. Steendijk 20 Markt 48 - Woning van mw. L. J. v. d. Est 21 Markt 49 - Pand bewoond door wed. Westerweel 22 Markt 51 - Pand bewoond door de heer J. M. Boogert 23 Markt 52 - Pand bewoond door de heer C. J. v. d. Hoek 24 Markt 55 - Woonhuis de heer van Twist Lie vevroti westraat 3f TeL 01640-5470 BERGEN OP ZOOM (adv. ingez. med.) Dê gewoonlijke lege publieke tribune in de Sint Maartensdijkse raadszaal was dit keer bezet en daartoe zelfs uitgebreid met een tiental leerlingen van de openbare basisschool uit klas 5 en 6. De jongens en meisjes hadden wellicht opdracht naast een algemene indruk van hoe het op een raadsver gadering toegaat een opstel te maken over hetgeen - in grote lijnen - werd behandeld. Men was althans ijverig met bal pen in schrift bezig om die indruk en discussie vast te leggen. Men trof het daarbij, dat tijdens de inleiding op deze raadsvergadering uitvoerig werd gesproken over de kwestie be jaardenhuis, zodat de jeugd metern de zorg voor bejaarden via de raads vergadering op het hart werd ge bonden. Het lijkt ons een goed initiatief van de schoolleiding de jeugd praktisch te bepalen bij de samenstelling van de plaatselijke overheid en ook bij de manier, waarop de plaatselijke democratie wordt beoefend. Eigenlijk zijn we wat nieuwsgierig naar de resultaten van de voor de jeugd nog niet zo gemakkelijke opgave om - voor het eerst een raadsvergadering bij wonend - een indruk te geven. Nou ja, dat horen we misschien nog wel eens. 25 Markt 56 - Amrobank 26 Markt 57 - Woonhuis M. J. Steketee 27 Markt 58 - Café „De Gouden Leeuw' 28 Markt ong. - Marktpomp 29 Provinciale weg 5 „Reijgersburgh" 30 Oudelandseweg 4 - Korenmolen „De Nijverheid" 31 Oude St. Annalandseweg 1 - „Grote Muiterij". 32 Schoolstraat 25 - Woonhuis wed. A J. van Gorsel. 33 Toegangshek begraafplaats 34 Omgracht terrein voormalig kasteel. Tegen de nummers 11 en 12 protesteert het bestuur van de Raiffeisenbank en b en w stellen voor dat beroep bij de Kroon te ondersteunen. Het gaat om krotten op de Markt, die niet meer gerestaureerd kunnen worden, maar door deze indeling ook niet gesloopt mogen worden. Het marktbeeld wordt er door ontsierd. Handhaving op de monumentenlijst zou be tekenen, dat het ontsierend beeld bestendigd wordt, want niemand hapt hier in restau ratie. De heer J. L. M. Geluk (VVD) zegt na mens het bestuur van de Raiffeisenbank dank te willen brengen aan het gemeente bestuur voor deze adhesiebetuiging aan haar beroep bij de kroon. SANERING De heer G. Westerweel heeft zich bereid verklaard zijn eigendommen aan de Kaai- straat (14) en Blauwstraat (3) te verkopen voor in totaal f 25.000,- Het geheel is nodig voor uitvoering van het saneringsplan. In de aankoopkosten ontvangt de gemeente 80% terug van het rijk. De Centrale Dienst acht de vraagprijs aanvaardbaar. Het per ceel Blauwstraat 3 moet dan in elk geval worden gesloopt. Het kan dan wellicht te- eglljk met perceel Kaaistraat 14 een bestem ming krijgen en voor dat laatste zijn er verschillende mogelijkheden. Daartoe werd door b en w reeds met der den onderhandeld, maar dat is nog niet afgerond. Dit laatste komt als antwoord op een vraag van dhr. Lindhout en na enige discussie meent de raad dat men dit voorstel beter kan aanhouden tot er nadere medede lingen kunnen worden gedaan omtrent enige overeenstemming met derden betreffende het perceel Kaaistraat 14. De raad kan ook instemmen met aanschaf fen van meubilair voor de kleuterschool, waartoe f 2950,08 wordt gevoteerd. WONINGEN De zestien keuzewoningen kunnen worden omgezet in 18 .wanneer wordt bepaald, dat ze aan minder draagkrachtigen verhuurd zullen worden. De heer Gehik informeert hoe dat in zijn werk gaat, daar de woningen toch eigenlijk dezelfde zijn als de andere huurwoningen. De voorzitter wijst er op, dat verhuur moet worden gedaan aan mensen met mindere in komens, waarbij het verschil (van lager huurinkomen) door het rijk wordt bijgepast. Alle leden kunnen zich met de bouw en de te vragen financieringsuitvoering vereningen. Dierenarts A. Rinses krijgt per 1 mei 1970 eervol ontslag wegens opheffing van de keuringsdienst Sint Maartensdijk, welke in het groter geheel is opgehaald. Ook keur meester De Bruin uit Poortvliet krijgt dat ontslag, maar terwijl eerstgenoemde wellicht op wachtgeld komt. wordt dhr. de Bruin door de nieuwe dienst overgenomen. De heer Geluk informeert of dit nog finan ciële consequenties betekent voor de gemeen te, maar de voorzitter antwoordt dat dit over de gehele (gefuseerde) dienst wordt uitgestreken. Het Nederlandse Roode Kruis, afdeling Tholen is voornemens van de Stichting Ge meenschap St Maartensdijk het verenigings gebouw aan de Radda Barnestraat over te nemen. B en w stellen voor in dit geval ook de grond, waarop het gebouw staat in erf pacht tegen dezelfde vergoeding aan het Roode Kruis beschikbaar te stellen, waarte gen niemand bezwaar heeft. SNELLE HERINDELINGSBESLISSING WEL GEWENST. Bi] de rondvraag zegt wethouder L. Kloet nu ook als voorstander van de samenvoe ging tot één thoolse gemeente wel eens wat over de herindeling te willen zeggen, nadat er de laatste tijd weer verschillende uitspraken zijn gedaan door tegenstanders. In de eerste plaats herinnert wethouder Kloet uit een uitspraak van zijn Poortvlietse col lega wethouder M. J. Geuze. Die zou liever het vijfde lustrum vieren van een hangende samenvoeging dan een werkelijke beslissing voor één gemeente. Dit is dan wel in grote tegenstelling, zo vindt wethouder Kloet, met de gezamenlijke uitspraak op een vergadering, die door de C. H. U. in Poortvliet een paar jaar geleden is belegd en waar alle politieke partijen wa ren vertegenwoordigd, waarbij men tot een collectieve uitspraak kwam aan de minister te verzieken zo vlug mogelijk een beslissing te nemen, hoe die dan ook mocht uitvallen. Men zag dit als een algemeen belang voor de streek. De jongste uitspraak van dhr. Geuze is hiermee toch wel in grote tegenstelling, meent dhr. Kloet. Hoe ziet wethouder Geuze dan van jaar op jaar de onzekerheid voor onze streek. Wat moet er van ons ambte narencorps terecht komen en van de gehele streek? Ik zie alleen nog meer een verouderde bevolking en zeker geen toename, om over het ambtenarenkorps maar niet te spreken. Wanneer de heer Geuze stelde ,dat geen voorstander enige voordelen van samenvoe ging kan noemen, wil ik erkennen daartoe geen argumenten te kunnen aanvoeren, maar wel dat men rondom zich allerlei fusies ziet op allerlei gebied: landbouw, banken, indus trieën, enz. In de herverkaveling speelde vergroting landbouwbedrijven ook al sterk mee. Daarom meen ik in tegenstelling met dhr. Geuze, dat er spoedig een herindelingsbeslis sing moet vallen in het belang van de streek. In de tweede plaats was er door burge meester Baas van Sint Annaland een boek houdkundige vergelijking met Sint Annaland Amsterdam, zo vervolgde dhr. Kloet. Het is wel zeer ondemocratisch om zon der meer van dat cijfermateriaal uit te gaan. Ik hoop dat burgemeester Baas wel beter weet dan zoals hij voorschotelde. Het lijkt mij nonsens om een vergelijk te trekken als de burgemeester deed. Met voor mij dezelfde nonsens zou ik hem willen vragen of het salaris van hemzelf en zijn gemeentebode soms ook vergelijkbaar is met Amsterdam. Op die manier gaat men onze streek wat voorhouden, wat niet ver koopbaar is, zo besloot wethouder Kloet zijn betoog. Zijn collega wethouder Koopman ver klaarde na dit betoog nog wel iets te wil len zeggen, zei het dan dat hij voldoende bekend staat als tegenstander van de her indeling. En toch kan ik het in grote lijnen wel eens zijn met de opmerkingen van dhr. Kloet vond weth. Koopman. In uitstel van een beslissing kan ik evenmin heil zien. Vooral in ambtenarenkringen is men daar door dusdanig onzeker, dat een toenemend vertrek dreigt, terwijl het niet gemakkelijk zal zijn in deze onzekerheid vervanging te krijgen. Maar blijft het een vertraging dan zullen we nog meer goede ambtenaren zien vertrekken. Bovendien wordt er te gemak kelijk met het gemeentegeld omgesprongen. Men wil met spoed opmaken, omdat het straks toch op één pot zal gaan. Dat nu is een verkeerde mentaliteit. In de derde plaats vond wethouder Koopman dat er op sommige vergaderin gen van kiesverenigingen uitlatingen wor den gedaan, die er op lijken, dat men bang moet zijn van de s.g.p. Waarom, dat is hem niet duidelijk. Men doet dan zoge naamde oplossingen aan de hand van twee deling, waarover in Smerdiek al direct is gesproken en ook een soortgelijk voorstel ter tafel kwam. Men gaat zelfs zover vcor te stellen het eiland Tholen dan maar aan Bergen op Zoom te verkopen. Dat is een droevige zaak. Ik verlang niet naar één thoolse gemeente, maar met dergelijke uit latingen wordt men als het ware een ande re richting uitgedreven. Men gaat als het ware zeggen: kap de kop er maar af. Op deze manier gaat het de verkeerde richting uit, vond wethouder Koopman. De heer P. J. Koopman informeerde of er van de zijde van het gemeentebestuur ook initiatieven worden genomen, met betrek king tot de herdenking van de 25 jarige bevrijding op 4 en 5 mei. Dat komt al weer dicht bij en men zal toch tijdig moe ten voorbereiden. De voorzitter antwoordt dat hij gepolsd heeft om een comité te vormen. De heer A. Lindhout informee.rt of er al een definitief plan is ten aanzien van de verlichting buiten de kom, waarop de voor zitter antwoordt dat nog geen goedkeuring werd ontvangen. De heer W. J. van Hemert (s.g.p.) vraagt of er al nader over uitbreiding van de be graafplaats is gesproken. De voorzitter ant woordt dat de gedachten toch uitgaan naar een geheel nieuwe begraafplaats, daar er praktisch geen mogelijkheden zijn voor uit breiding, zoals bij nadere bestudering is ge bleken. Waarschijnlijk kan de raad binnen kort dienaangaande een voorstel tegemcet zien. De heer Van Hemert vraagt ook aan dacht voor de wateroverlast die er rond het verenigingsgebouw ontstaat. Men zou, nu het over gaat naar het Roode Kruis daar meteen maar wat aan moeten doen. De heer C. M. Zwagemaker (vrije lijst) vindt dat de rommel bij de Westvest nu maar eens opgeruimd moet worden, met name bij het gebouw P. Jansen. De voor zitter zegt dat wanneer de brandweergara ge klaar is daartoe meerdere mogelijkhe den zijn. Daarna sluiting alles weer eens op te frissen volgt hieronder de standenlijst, waarbij het er met nog maar zes wedstrijden te spelen steeds meer naar gaat uitzien, dat de beslissing gezocht moet worden bij Smerdiek en WHS, Beiden kun nen zelfs al een veertje laten om toch nog in de kopgroep te blijven, want opvolger Yerseke ligt al 4 punten achter. Voor Hoek dat niet speelde, zou dat een punt minder kunnen zijn. Maar ook een slotfase kan bij voetbal verrassingen opleveren en daarom ten, dan al serieuze prognoses te maken. Smerdiek 12 10 0 2 20 35-13 WHS 12 7 4 1 18 35-13 Yerseke 12 5 4 3 14 26-20 Hoek 11 6 1 4 13 19-11 Wissenkerke 12 5 2 5 12 16-18 Kloetinge 12 5 3 4 13 15-15 Chrislandia 12 6 1 5 13 15-21 Kapelle 12 3 2 7 8 13-24 Nieuwland 12 I 2 9 4 3-19 Veere 11 1 1 9 3 6-29 K/.* sr~i jm*. Weliswaar werd het afgelopen weekend nog niet over de gehele linie gevoetbald en werd o.m. alles in de vierde klasse G afge last, evenals enkele wedstrijden in de afde lingen, maar toch werd op verschillende plaatsen zaterdag de bal aan het rollen ge bracht. Het resulteerde in de volgende uit slagen: Yerseke - Wissenkerke 3-3; WHS - Chrislandia 5-1; Smerdiek - Nieuwland 2-0; Hoek - Veere s.n.o.; Kapelle - Kloetinge 0-3. lste klasse A: Sprang 2 Kogelvangers 1 -1; Olympia - DVO 1-2; Post Boys - J.P.S. 2 - 0; BWR - HNC 1 - 1The Gunners - SSC 2 I - 1Tholense Boys - Rust Roest 0-2. 2e klasse A: PTT - Good Luck II 1-4; Oni - Chrislandia II afg.; SPS - FSC afg.; Dinteloord II - FCH 3-0; Seolto 2 - DEB 4-0; Smerdiek II - Vrederust 2-2. 3e klasse A: DVO II - Tholense Boys II - 0; Kogelvangers II - Noad 2 - 1 3e klasse B: VVN 3 - Dinteloord 3 afg.; Tholense Boys 3 - FSV 3 3-1; DVO 3 - Kogelvangers 3 3-1; Vrederust 2 - WC 1 - 6; WHS 2 - B.V.V.B. 2 - 2. NIET GEMAKKELIJK Met een toch grote meerderheid is het eer ste Smerdiekse elftal toch niet zo gemakkelijk éan een wel verdiende overwinning gekomen. Het grootste obstakel hiertoe was de uitste kende Nieuwlandse keeper Frits, die er heel wat uitrammelde, terwijl het ook niet alle maal even zuiver was, dat werd ingeschoten. De veldmecrderheid van Smerdiek was er vooral in de eerste helft, maar de Nieuwland se verdediging kon heel lang het vege lijf redden. Na het al zovele goede van keeper Frits was het een gezien voorafgaande pres taties wel een vergeeflijk, maar toch een blundertje, toen hij zich op het goede af standsschot van de Smerdiekse rechtsback Rien van de Berge verkeek en daarmee Smer diek op 1 - 0 bracht, de ruststand. In de twee de helft eenzelfde beeld, zij het dat Smer diek iets minder in het offensief was, maar toch nog een veldmeerderheid behield. Huib Knuist werd na een kwartier door Leen van Driel vervangen en toen Piet van Daalen vervolgens nog moest uitvallen met een enkel blessure, moest nog wat moeizaam uit de reserve worden geput. Niettemin kwam er ongeveer tien minuten voor het einde een doelpunt bij, toen Ad van de Hoek raak schoot. Bizonder moeilijk werk was er deze middag niet voor keeper Bijl. WEL GEMAKKELIJK Het verwachte moeilijke duel voor WHS tegen Chrislandia viel geheel anders uit. Technisch waren de Heiningers nergens en het zit er volop in, dat nog meerdere clubs in deze afdeling het elftal van Chrislandia op de knieën brengt. Wel was er hard lopen en veel wegtrappen en dat zat er bij de thuis club juist niet in .Na 22 november bleek WHS de ondanks kille noord-ooster vele supporters te kunnen verwennen. De tech nisch veel beter spelende groen-witten brach ten het tot een ruime 5 - 1 zege en revan cheerden zich daarmee volop voor de in Hei ningen geleden 4-3 nederlaag. Toch was ook WHS nog niet geheel in het zuivere plaat- singsspel van voor de rustperiode. Nu gingen de Heiningers er ook menigmaal hard tegen aan, wat aan de techniek nogal wat afbreuk kan doen. Aanvoerder Rien Keur moest zich in de pauze laten vervangen door Theo Fase, terwijl Adrie de Witte en Theo Moerland er ook niet zonder kleerscheuren zijn afge komen. Slechts enkele Chrislandia-spelers waren in staat een gevaarlijke aanval op te bouwen, maar in feite had WHS het alleen kort na het begin wat moeilijk, toen men overigens al op 1-0 stond. De Heiningers drongen na het eerste doelpunt sterk aan en een paar maal waren er blunders in de WHS defensie, die goed afliepen. De Terneuzense scheids rechter, die een half uur te laat kwam, had de 22 spelers en heel wat meer supporters een tijdje laten blauwbekken, maar al spoe dig na het beginsignaal kwam ér warmte, toen Theo Moerland uit een pass van Han Vroegop een ouderwetse maakte. Het twee de doelpunt kwam opnieuw na voorbereidend werk door Han Vroegop van Adrie de Witte Ook in de tweede helft kwam Chrislandia niet op dreef, maar toch was die al voor de helft verstreken, eer Theo Moerland uit een voorzet van Jan Mosselman voor 3-0 zorg de. De goed op dreef zijnde Han Vroegop rondde een solo van Theo Moerland af4-0. Nummer vijf, die uit een corner ontstond kwam van een Chrislandiaan na inkoppen, terugkoppen en weer inkoppen. Verder kwa men er nog krachtige schoten, maar de Chris- landia-doelman hield stand. Even voor het einde kregen de Heiningers een onnodig pre sentje, toen de achterhoede was gepasseerd en Jan Quist ook uit zijn doel was gekomen. De eer voor Heiningen was gered. Een der gelijke voorsprong heeft vaak tot gevolg wat nonchalance en dat blijft nu eenmaal gevaar lijk binnen het eindsignaal. Yerseke kwam tegen een verdraaid goed spelend Wissenkerke niet verder dan 3-3. Kapelle kreeg minder dan het verdiende en verloor met 0-3 van Kloetinge. En om het THOLENSE BOYS HAALDE HET NIET Ook in de eerste klasse werd volop ge voetbald. Daarbij moest Tholense Boys het op eigen terrein opnemen tegen het op papier sterker Rust Roest uit Eindhoven. Gerekend naar het vertoonde spel, was het Eindhoven- se elftal echter nauwelijks sterker te noemen. Alleen werd beter van de kansen gebruik ge maakt, dan de Thoolse aanvallers dat deden, die meestal te schielijk willen scoren en daar door tot meer onbeheerste afwerking komen. Vooral in de eerste helft hadden de Thole- naren een duidelijk overwicht, maar ook vrij eenvoudige kansen bleven daarbij onbenut. Wel belandde een schot van Cor van Houdt tegen de kruising, maar Van der Vlies ko gelde de vol effect terugspringende bal hoog over. Een nog betere kans om een voorsprong te nemen kreeg Tholen, toen een Rust Roest speler op de doellijn de bal met de hand te gen hield. De toegekende strafschop werd evenwel door Van Houdt naast gekogeld. En daarmee kreeg de thuisclub een morele op- tater, want het ritme was weg. Toch bleef het tot rust dubbelblank, maar al vrij spoedig daarna namen de gasten een 0 - 1 voorsprong Toen de Eindhovenaren via een afstandschot doelman Potappel opnieuw verschalkten, was het gebeurd, zelfs al speelden de Tholenaren tenslotte op alles of niets. Het werd niets, want toen vlak voor het einde Minheere nog eens keihard inschoot en de doelman de bal niet onder controle kreeg, liet Van der Velde de hierdoor geboden kans toch nog liggen. En daarmee was deze wedstrijd een bekeken zaak. The Gunners deed in Breda aardig werk door SSC 2 op een gelijkspel te houden, zo als de uitslag laat zien, maar een groter ver rassing was nog dat Post Boys koploper JPS naar een 2-0 nederlaag hielpen. Olympia viel tegen door thuis van DVO te verliezen, al was het dan maar 1 - 2. Ko gelvangers kwam in haar uitwedstrijd tegen Sprang 2 ook niet verder dan een gelijkspel en zelfs HNC haalde er in Roosendaal tegen BWR een punt uit. En na deze hervatting ziet het er in de eerste klasse als volgt uit J.P.S. Rust-Roest Post-Boys Kogelvangers S.S.C. '55 2 Olympia '60 Tholense-Boys The Gunners B.W.R. Sprang 2 D.V.O. '60 H.N.C. 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12 12 12 19 19 15 14 12 11 11 10 9 22- 9 37-17 20-16 21-21 18-17 25-26 18-18 24-26 19-30 24-28 18-27 16-26 In de tweede klasse keurde de scheidsrech ter het Poortvlietse veld af, zodat tegen het opgekomen FSV niet werd gespeeld. Smerdiek 2 deed het toch weer goed door Vrederust een punt afhandig te maken en daardoor dat elftal ook op de ranglijst onder zich te houden. De ruststand was hier 1-0, nadat uit een scherpe voorzet een Vrederust verdediger in eigen doel schoot. Ook Vrede rust kreeg de eerste helft een mazzelgoaltje en daardoor stond men weer quitte. Dit na een slippertje van de weer meespelende Piet Bout, die na zijn operatie in het reserve-elf tal ongetwijfeld goed meekan. De na rust door Smerdiek genomen 2 - 1 voorsprong werd tenslotte toch weer teniet gedaan en dit gelijke spel gaf de verhouding aardig weer. Dinteloord 2 behield de leiding door winst op FCH, terwijl Seolto 2 voor een verrassing zorgde door winst op DEB, Trouwens ook Good Luck 2 kwam goed voor de dag tegen P.T.T. Dinteloord 12 9 0 3 18 25-15 O.N.I. 11 7 1 2 15 25-12 D.E.B. 12 6 3 3 15 22-19 P.T.T. 12 6 3 3 15 35-23 Smerdiek 2 11 5 2 4 12 22-26 F.C.H. 12 3 5 4 11 13-22 Seolto 2 12 3 5 4 11 25-25 F.S.V. 11 2 5 4 9 13-19 Vrederust 12 4 1 7 9 18-27 S.P.S. 10 3 2 5 8 21-20 Good-Luck 2 12 3 2 7 8 19-25 Chrislandia 2 11 2 3 6 7 17-22 OM DE LEIDING De ontmoeting DVO 2 - Tholense Boys 2 was er in de derde klas A duidelijk een om de leiding. Bij winst had het de Tholenaren met 17 punten op kop gebracht, zij het dan op gelijke hoogte met DVO. Maar dat ging juist niet op. Er was flink wat spanning in Roosendaal en zonder ruw spel ging het er ook wel stevig tegen aan. E;n niet ernstige blessure vcor een Tholenaar en zelfs nog verwijdering van een andere Thoolse re serve uit het veld was bij elkaar toch het mineurresultaat van deze door de thuisclub met 1 - 0 gewonnen ontmoeting. NOAD uit Sint Philipsland deed er alles aan om in Willemstad verder te komen dan de 2 - 1 achterstand, die het had opgelopen maar het zat er niet meer in. En om ook hier voor een opfrissertje te zorgen geven we ook deze standenlijst. DVO-60 11 8 3 0 19 27- 9 Chrislandia 2 9 7 1 1 15 26- 9 Tholense Boys 2 11 7 1 3 15 25-12 VVN 2 10 6 2 2 14 17- 7 Kogelvangers 2 11 5 3 3 13 27-15 NOAD '67 11, 5 2 4 12 22-16 SC. Stavenisse 9 3 2 4 8 15-23 SPS 2 10 3 0 7 6 18-24 BWR 2 10 1 3 6 5 14-24 FSV 2 10 1 1 8 3 8-24 Smerdiek 3 10 1 0 9 2 9-45 IN 3 B was er volop winst van WC op Vrede rust 2. De 6 - 1 uitslag toont dat het Halster- se elftal na een inzinldng kort voor de rust-

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 10