RUIL BIJ ONS UW OUDE NAAIMACHINE IN Regeling ter bevordering van de bedrijfs beëindiging samengaand met beroeps overgang uit de landbouw 's Werelds grootste hengstenkeuring te Utrecht Landbouwschap bespreekt situatie op de aardappelmarkt 29 januari 1970 EENDRACHTBODE 2 ST.-ANN ALAND (ongeacht welk merk) Ruil 'm voor de moderne PFAFF elektrische zigzag lichtgewicht machine. PFAFF NAAIMACHINEHUIS Bergen op Zoom Kortemeestraat 17 STAVENISSE PREDIKBEURTEN ST. MAARTENSDIJK SCHERPENISSE POORTVLIET STNT-PHTLIPSLAND PAK EVEN UW ZAKBOEKJE VEILINGEN Kees de Leeuw - burgemeester Elly Verhees - Susie, zijn dochter Gerard Uljtdewilligen - Bas, behanger Nelly Zeeman-v. d. Zande - Stien, dienstbode SENIOREN KAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS Nadat onlangs te Oud Vossemeer strijd is geleverd om het junioren kampioenschap zullen de senioren kampioenswedstrijden worden gehouden in de Poortvlietse sport hal. En wel a.s. zaterdag 31 januari Aanvang 6 uur. Aan deze open wedstrijden kan iedere in woner van het Eiland Tholen van 17 jaar en ouder deelnemen. OUDSTE INWONER OVERLEDEN Op 93 jarige leeftijd is vorige week don derdag de oudste inwoonster overleden Mevr. Maria P. van Overbeeke - Nelisse. Als oudste inwoonster staat thans de 90- jarige mevr. Pieternella C. Witte-van den Houten ingeschreven, die echter sinds ge ruime tijd wordt verzorgd in het Alg. Bur ger Gasthuis te Bergen op Zoom. OPENBARE VERKOPING In Hof van Holland is vorige week maan dag in het openbaar verkocht 2.95.50 ha landbouwgrond van mevr. N. J. Rijsten bil-Kievit. Hoogste bieder was dhr. Joh.s Buijs C. z-n, Rcolandpolder Tholen voor f 12.200,- per ha. LEDENVERGADERING ALG. BEJAARDENBOND Vorige week woensdagmiddag is in het sociëteitsgebouw een ledenvergadering van de plaatselijke afdeling der Alg. Bejaarden- bond gehouden. Dhr. W. F. de Leeuw voerde daarbij de laatste maal als voorzitter het woord. Om gezondheidredenen gaat hij er nu mee stoppen. In zijn plaats koos men dhr C. Plandsoen tot voorzitter. Als tweede sekretaris werd dhr. J. A. van Daalen aan het bestuur toegevoegd. Het woord werd eveneens gevoerd door de bondsvoorzitter, dhr. K. Verhage uit Willemstad, die in welgekozen bewoordingen nog eeDs wees op de doelstellingen van de bond en een aantal ingekomen vragen be antwoordde inzake inkomstenbelasting, zie kenfondspremie enz. De scheidende voorzitter tenslotte vroeg nog aandacht voor de dienstverlening voor bejaarden, welke ook plaatselijk goed op dreef is gekomen. NIEUWE BEGRAAFPLAATS IN GEBRUIK Met de teraardebestelling van wijlen mevr Boogaard-Soeters is gisteren de nieuwe be graafplaats aan de F. M. Boogaardweg in gebruik genomen. Van de oude begraafplaats zal nog alleen gebruik worden gemaakt voor eerder ge kochte familiegraven, maar noch voor nieuwe familie-graven noch voor algemene graven is daar nog plaats. Op de nieuwe begraafplaats is de bouw van de aula begonnen. ACTIVA VERGADERDE Vorige week kwam de middenstandsver eniging „Activa" in jaarvergadering bijeen in hotel „De Gouden Leeuw" Naast een 25 tal aanwezigen waren er ook beide wet houders. In zijn openingswoord belichtte de voorzitter de vraag of in het huidig bestel in de midden standssector gesproken moet worden van afbraak of vernieuwing. Hij meende dat het naar beide kanten be vestigend te beantwoorden is. Sanering kan dan vcor een aantal goed, in elk geval de oplossing zijn, anderszijds zit er ook afbraak in van het middenstands wezen in haar geheel. De noodzakelijke vernieuwing houdt anders zljds de belofte in, dat hoe zeer de distribu tievormen ook veranderen, hoe zeer de com. municatie zich ook ontwikkelt er altijd, ook blijkens buitenlandse tendensen, een bestaan vcor en behoefte aan middenstand zal blij ven. Het deed het bestuur genoegen, dat men zich ter plaatse nog altijd vrij goed achter de middenstandsvereniging blijft scharen, waardoor er mogelijkheden zijn, die zonder een bundeling moeilijk te realiseren valt. Dat samengaan zal in de toekomst, ook naar mate het aantal middenstanders afneemt, nog meer dan tevoren nodig zijn. Een waar schuwende vinger werd opgestc-ken ten aan zien van consumenten- en makro-markten. Aanvankelijk bedoeld als een middenstands- grossierderij, waar men ook branche-vreem de artikelen tegen inkoopsprijs kan ver werven, maar vaak uitgroeiend tot recht streekse consumentenmarkten. In de jaarverslagen van secretaris en pen ningmeester werden goede resultaten geme moreerd van de gehouden winkelaktie ten gunste van een veiliger zwemgelegenheid in eigen gemeente. Ruim duizend gulden staat daartoe in middenstandskas gereser veerd, evenals een bijna zelfde bedrag vcor restauratie nieuwe molen. Het eigen kassaldo beloopt een dikke f 2000,-. Als bestuursleden werden de heren C. Poot en J. Walhout herkozen, terwijl beide plv. bestuursleden J. Hommel en Abr. Goede- gebuure een definitieve zetel kregen. In de kascommissie werd de heer P. Dek ker vervangen door de heer C. Moerland. Ook voor 1970 wordt een winkelweek ge pland, terwijl vcorts werd besloten bij de 25 jarige bevrijding op 5 mei de winkels te sluiten en een bedrag van f 250,- beschik baar te stellen voor eventueel te organi seren kinderwedstrijden op bevrijdingsdag. Een voorstel uit de vergadering om ver plichte vakantiesluiting in te voeren kreeg algemene instemming en zal door het bestuur nader worden verwerkt. De voorzitter meende dat het van belang is goed contact met het gemeentebestuur te onderhouden, waar men zoveel als mo gelijk is de eigen middenstand inschakelt, dat voorts het oog eveneens gericht dient te zijn op het toerisme en op een goede service aan eigen inwoners. DONATEURSAVOND „ACCELERANDO" In het dorpshuis werd vorige week de jaarlijkse uitvoering voor donateurs gehou den door de Kon. Fanfare „Accelerando". De vereniging bracht voor een vrijwel ge heel gevulde zaal een uitstekend muzikaal programma, waarbij moderne muziek als „Swinging horses en American Folk Suit het evengoed deden als welk ander oud oeuvre cok. Men mag zich momenteel onder leiding van dirigent M. A. Gijzen uit Bergen op Zoom in een goede bezetting verheugen, mede dank zij jeugdige aanwinst. Het slotnummer „Little boys", waarbij ook de tamboeren uit de verf kwamen oogstten niet alleen van mevrouw en burgemeester Baas, beide wethouders en eredirigent La- nooy, maar van alle aanwezigen een stevig applaus. Dit laatste was er ook na afloop van het tweede onderdeel van het programma, de opvoering van het stuk „De bruid van mijn vader". Maar dan ook uitsluitend voor de vertolkers. In veel mindere mate voor de inhoud van het stuk, waarvan de schrijver drie kwart deel nodig had om de situatie maar ingewikkeld genoeg te maken Opnieuw bleek hoe moeilijk het is tot de keuze van een stuk te komen. Het was ook het eerste Sint Annalandse optreden van een eigen toneelgroep en daarin zit voldoende pers pectief om verder te gaan. Oude bekenden, maar ook volkomen nieuwe lingm zetten het beste beentje voor. Hier en daar met een wat gering stem volume, maar met name de mannenlijke helft was bizonder op dreef onder regie van dhr. W. Moerland. adv. ing. med MANNENVERENIGING De hervormde mannenverenlging „De Heere is mijn banier" hield onder leiding van voorzitter G. J. Breas de jaarvergade ring in het hervormd verenigingsgebouw. Inleider van het bijbels onderwerp was dhr. J. Scherpenisse, dat uitvoerig werd besproken terwijl ook de jaarverslagen zoals gebruike lijk op deze avond door secretaris en pen ningmeester werden gebracht. TRYFOSA Ook de jaarvergadering (de 24ste) van de hervormde vrouwenvereniging .Tryfrcsa is weer verledentijd. Er was behoorlijke be langstelling in het hervormd verenigingsge bouw, toen daar een uitgebreid programma werd gebracht van jaarverslagen, bijbelin leiding, samen- en koorzang, gedichten en vertoning van mooie dia's door F. Bur gers. Ds. de Raad verzorgde opening en sluiting. 35 JAAR ACCELERANDONIST De heer P. W. Scherpenisse werd tijdens een wekelijkse repetitie van de Kon. Fan fare „Accelerando" gehuldigd vanwege zijn 35 jarig werkend lidmaatschap. Bij verhindering van voorzitter Boogaard werd de felicitatie gebracht door de vice- voorzitter A. D. Goedegebuure, die vooral de nadruk legde op het trouw repetitiebe- zoek van de jubilaris. Er was de gebruike Iijke felicitatie en het insigne, ook het muzi kale ,Iang zal ze leven". LEDENVERGADERING GEREFORMEERDE GEMEENTE Tijd?ns een door de Gereformeerde Ge meente gehouden ledenvergadering werd een beroep uitgebracht op ds. J. Karens uit Nieu- werkerk, werd dhr. L. Heijboer herkozen als diaken en als ouderling benoemd L. H. Guiljam. Laatstgenoemde hield het op be raad. BEDANKT Bij de hervormde kerk bedankte als ouder ling de diaken L. Goedegebuure. ZLM VERGADERING In café Smits hield de afdeling Stave- nisse van de Zeeuwse Landbouwmaat- schappij haar jaarvergadering onder leiding van de heer A. M. Gaakeer. Na een wel komstwoord inzonderheid tot de spreker van de avond de heer J. Markusse en oud- voorzitter C. van Putte herinnerde hij de leden aan een gunstig verlopen landbouw jaar 1969. Niet alleen ten aanzien van de weersgesteldheid, maar daarbij ook de gunstige prijzen ,met name voor de aardap pelen en de uien. Hij wees er voorts op, hoe de inning van de contributie is veranderd. Voorheen vergde dat veel tijd, maar nu het via de bank loopt gaat het met veel minder moei te veel beter. Hij bracht eveneens ter sprake ,dat er de mogelijkheid inzit ,dat de suikerfabrie ken de openbare opslagplaatsen zullen prijsgeven. Gepoogd zal worden dit te voorkomen ,daar de aflevering anders wel licht met heel wat meer zorgen en kosten gepaard zal gaan Uit het financieel overzicht bleek, dat het nadelig slot van f 50.04 uit de reservxe van f 311,43 kon worden gedekt. Bij de bestuursverkiezing stelde de heer A. J. J. Tazelaar zich niet meer herkies baar. In zijn plaats werd eerst de heer M. Hoek benoemd, die echter bedankte en vervolgens de heer C. E. W. Steendljk, die bereid bleek de functie te aanvaarden. De heer Tazelaar was vanaf 1940 bestuurslid geweest en sinds 1947 secretaris. Als blijk van waardering voor zijn werk werd hem een kleine attentie aangeboden. Ook oud voorzitter Van Putte dankte de heer Taze laar voor de goede samenwerking. Op zijn beurt kreeg ook oud-voorziter Van Putte woorden van erkentelijkheid te horen voor zijn arbeid aan deze ZLM af deling. Sedert 1945 was de heer Van Putte voorzitter en had daardoor ook de diep tepunten van agrarisch Tholen deor inun datie en ramp meegemaakt .In zijn weder woord zei de heer Van Putte te hopen, dat de afdeling nog goede jaren tegemoet zou mogen gaan. Hierna was het woord aan de heer J. Markusse, die sprak over het ondernemer schap in de landbouw. In Nederland is de landbouwgrond nog zeer goedkoop stelde de heer Markusse, die toejuichte, dat op Tholen plannen worden uitgewerkt om 15 hectare grove groenteteelt te gaan bedrij ven als voorlichtingsobject Tenslotte waarschuwde de heer Markus se wel voor ondoordachte investering of grote uitbreidingen voor de kippen- en var- kensmesterij Er kwamen hierna nogal wat vragen los, die de heer Markusse beantwoordde, ter wijl tenslotte door de heer W. Sinke het ZLM journaal 1969 nog werd vertoond. NCV B Vorige week werd in de consistorie de maandelijkse NCVB avond gehouden met een meditatie van de presidente over Lucas 2 39 waar het gaat over de dingen des vaders. Na de pauze sprak het hoofd van de BLO school te Sint Maartensdijk, dhr. Bijl over het werk op die school, waarbij dia's het geheel verduidelijkten. De aanwe zigen vonden het zeer interessant eens via deze deskundige te horen en te zien, hoe dat gedeelte van de Thcolse jeugd daar werkzaam is. BEDANKT. De voor de hervormde kerkeraad benoem de ouderling en diaken A. Moerland en L Potapel hebben voor de benoeming be dankt. GESLAAGD Te Dordrecht slaagde als hoofdkleuter leidster mej. M. P. J. Vermaas OPENBARE LES IN L.T.S. Zaterdagmiddag was er weer de jaarlijk se openbare les in de l.t.s., waarvoor ook nu weer goede belangstelling. Opvallend hierbij was het grote aantal c-ud-leerlin- gen, dat wees eens een kijkje kwam nemen. Alle lokalen waren bezet en de leerlingen in praktijk en theorie ,ja zelfs met de gym- oefeningqn bezig te zien. Voorzover moge lijk kregen de ouders de kans ook nog even van gedachten te wisselen met di recteur en leraren. Nog altijd blijkt de openbare les aan een behoefte te voldoen, non altijd is er van de zijde der ouders nader met school en werk van hun kin deren kennis te maken RPC ZEELAND In het voorlopig bestuur van het Regio naal Pedagogisch Centrum heeft o.a. ook zitting de heer P. A. Roels namens de ver eniging voor het openbaar onderwijs. GEVONDEN Groen wollen jongens-want ,een paar heren glacé-wanten .Inlichtingen bij de postcommandant van de rijkspolitie. OUDERAVOND Op 22 januari werd in de bijzondere school een ouderavond gehouden die werd geopend door voorzitter Dijke. Gezongen werd Ps. 103:9 .gelezen Spreuken 2:1-12 en gebed door ouderling Rijstenbil. Mees ter van Toorn gaf openbare les met 3 en 4 waarvoor grote aandacht was, terwijl de jaarverslagen werden gebracht door secre taris en penningmeester. Na de pauze sprak de heer Van Rijswijk, hoofd der school over „een school zonder zittenblijvers". Een nieuw geluid ,wat in de praktijk zijn verbetering met het oude systeem nog zal moeten bewijzen. Op het eind van de avond sprak ds de Raad van Sint-Annaland etn slotwoord. Er was een goede opkomst. NIEUWE LEIDING G.V. EXCELSIOR In verband met het huwelijk van de leid ster. mej. A. Poot zal met ingang van dinsdag 3 februari het lesrooster als volgt veranderen: jongens van 6 t.e.m. 11 jaar van 19- tot 19.45 uur. meisjes en jongens van 12 t.e.m. 16 jaar van 19.45 tot 20.45 uur damesclub van 20.45 tot 21.45 uur Vanaf donderdag 5 februari 's middags: Kleuters van 3.45 tot 4.30 uur meisjes van 6 t.e.m. 11 jaar van 4.30 tot 5.30 ur. Als nieuwe leidster is aangesteld mej. H. Schot uit Tholen ,zij komt op donder dag les geven. De lessen op dinsdagavond worden over de maanden februari en maart gegeven dcor de heer H. Moerland uit Sint-Anna land, daarna ook door mej. Schot. De jongens en meisjes van 6 t.e.m. 11 jaar zullen getraind worden voor de jeugd- vaardigheidsproeven ,die op zaterdag 9 mei door Excelsior voor alle Thoolse verenigin gen worden georganiseerd. Zij die in februari lid worden, kunnen daaraan ook deelnemen. Zondag 1 februari 1970 THOLEN Ned. Herv. Gemeente 10 uur kand .P. J. Droogers, Ridderkerk 3 uur kand. P. J. Droogers in beide diensten extra kollekte voor het Werelddiakonaat. Geref. Kerk 10 uur ds Spek, de Bilt 5 uur ds L. Eringa Geref. Gemeente 10 ,2.30 en 6.30 uur leesdienst Chr. Geref. Kerk 10 en 6.30 uur leesdienst Ned. Prot. Bond 5uur ds P. Simoons, herv. pred te Bergen op Zoom (jeugddienst) Herv. Ver. Kerkelijk Leven 10 uur ds K. M. Vogel, St. Maartensdijk R.K. Kerk zaterdag 31 januari 7 uur H. Mis zondag 1 februari 8 en 10 uur H. Mis OUD-VOSSEMEER Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds G. J. Voortman bediening H. Doop 6.30 uur ds G. J. Voortman Geref. Kerk 10.45 en 3uur ds A. G. van der Stoel, Bergen op Zoom Chr. Geref. Kerk 10 ,2.30 en 6.30 uur leesdienst Geref. Gemeente in Ned. 10 ,2.30 en 6.30 uur leesdienst R. K. Kerk zaterdag 31 januari 7 uur H. Mis zondag 1 februari 7.30 en 9.30 uur H. iMs SINT-ANNALAND Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds J .M. de Raad voorbereiding H. Avondmaal 6 uur ds J. M. de Raad bediening H. Doop extra kollekte kerkvoogdij Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur leesdienst extra col. t.b.v. kerkbouw elders woensdag 4 februari 7.30 uur dhr. J. Koster, Yerseke Geref. Gemeente in Ned. 9.45, 2.15 en 6.15 uur leesdienst I STAVENISSE Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds D. Heikoop bediening H. Avondmaal 6 uur ds D. Heikoop nabetrachting Oud Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur leesdienst donderdag 5 februari 7.30 uur ds J .van Prooijen bijbellezing SINT-MAARTENSDIJK Ned. Herv. Gemeente 9.30 uur ds J. Catsburg 2.30 uur ds J. Catsburg deurkollekte ziekenfonds woensdag 4 februari 7.30 uur ds J. Catsburg Bijbellezing donderdag 5 februari 10.15-10.45 uur ds Catsburg morgenwijding Oud Gerei. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Oud Geref. Kerk 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Rehobothkerk 10 uur ds van Woerden, Middelburg 7 uur ds K. M. Vogel R. K. Kerk zaterdag 31 januari 7 uur H. Mis in kantine gebr. van Lammeren SCHERPENISSE Ned. Herv. Gemeente 9.30 uur kand. A. v. d. Beek Bodegraven 2.30 uur kand. A. v. d. Beek deurkollekte restauratie Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6.30 uur leesdienst POORTVLIET Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds C. Mulder 6 uur ds C. Mulder Geref. Kerk 10 uur ds L. Eringa 2.30 uur ds Spek, de Bilt Geref. Gemeente 10, 2 en 6 uur leesdienst woensdag 4 februari 7.30 uur ds Chr. v. d. Poel Yerseke SINT-PHILIPSLAND Ned. Herv. Gemeente 9.30 uur ds M. van der Linden 2.30 uur ds M. van der Linden extra kollekte Werelddiakonaat Geref Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur leesdienst Oud Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur ds L. Gebraad ANNA-JACOBA-POLDER Geref. Kerk 10 uur ds P. Torenbeek 2.30 uur ds D. H. Elderman, Dinteloord VOGELVERENIGING „FLIVOLI" Op 22 januari hield de vereniging van vogelliefhebbers en vogelhouders „Flivoli" de jaarvergadering. Na een overzicht door de voorzitter over het afgelopen jaar werd de heer J. Quist met algemene stemmen in het bestuur (hij is penningmeester) herkozen Met een verloting in de pauze werd de tentoonstelling 1970-71 bepaald op 18 en 19 december a.s STEWARDESS Donderdag 22 januari heette de presi dente van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen, afdeling Sint-Philipsland me vrouw I .Rijstenbil-van Nieuwenhuijzen de aanwezige dames welkom in het bij zonder mevrouw E. A. de Kup-Bos uit Haamstede ,die een lezing zou houden over het onderwerp, Gastvrouw zijn op 5000 meter." Allen waren blij, dat mevrouw de Kup, ondanks de mist .aanwezig was. .Na de ge bruikelijke punten als bondslied - notulen en mededelingen kreeg mevrouw de Kup het woord In 1953 werd zij stewardess bij de K.L.M en is als zodanig 3 jaar in functie geble ven ,M;n moet tevoren een vrij zwaar examen afleggen. Vereist is natuurlijk dat men de drie moderne talen vloeiend kan spreken .Verder wordt men opgeleid in o.a. menu -en warenkennis route-leer, welke in strumenten aan boord zijn en vlieg-tech- nische uitdrukkingen Tien maanden vloog zij op de Euro pese landen .daarna op de Oosterse. In de loop der jaren is de taak van de ste wardess wel veranderd. Zorgden zij vroe ger voornamelijk voor de maaltijden thans fungeert zij meer voor de gezelligheid van de pasagiers Mevrouw de Kup vertelde verder op ge zellige wijze over haar bezoeken aan vreemde landen via haar beroep, maar was vanwege de mist genoodzaakt wat vroeger een eind aan de causerie en het vragen uurtje te maken, dan eerst in de bedoeling lag. De presidente dankte haar voor de le zing en de daardoor interessante avond. SINT MAARTENSDIK 27 januari- uien 40 opw. 51.20 drielingen 51.20 plcklers 37.04 stek 20.31 aanvoer 25 ton bintje 40 opw 25.80. SINT ANNALAND 27 januari uien middel I 51.06 drielingen 43.99 stek 20,25 aanvoer 18 ton THOLEN 2 febr. in „Hof van Holland" Voorlich tingsbijeenkomst varkenshouderij SINT ANNALAND 2 febr. jubileum jaarvergadering WIK POORTVLIET 12 februari café „Tolrust" Tweede veehou derijavond BERGEN OP ZOO M Roxy do en vr 8 uur zat. 6.45 en 9 uur zo 4.30, 6.45 en 9 uur ma dl wo 8 u. „Het intieme dagboek van een halve maagd" 18 jaar zo 2.30 u. „Apachen op het oorlogs pad" 14 jaar. Het bestuur van de Stichting Ontwikke- lings- en Saneringsfonds voor de Land bouw heeft in overleg met het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid een bijdrageregeling vastgesteld ter stimulering van de omscholing van ondernemers, die hun land- of tuinbouwbedrijf in het kader van de beëindigingsregeling van het fonds beëindigen. Van fondswege kan een ondernemer, die zijn bedrijf beëindigt onder toekenning van een beëindigingsvergoeding, tevqns een bij drage worden verleend, indien hij zich daar na laat omscholen in het kader van de daarvoor bestaande mogelijkheden van het directoraat-generaal voor de arbeidsvoor- ziehing. De bijdrage aan de beëindigende onder nemer bestaat uit: een periodieke bijdrage gedurende de omscholingsperiode .uitgaande van het gemiddeld verdiende brutoloon door mannelijke arbeiders van 25 jaar en ouder; een premie .indien de omscholing met goed gevolg is voltooid; een premie, indien aansluitende aan het met goed gevolg voltooien van de om scholing de beëindiger een half jaar gewerkt heeft in het beroep waarvoor hij is omgeschoold. Van de periodieke bijdrage wordt f 40. per maand ingehouden. Het totaal van deze inhoudingen wordt uitbetaald, indien de op leiding met goed gevolg is voltooid. De premies bij goed gevolg beëindigen van de opleiding en na een half jaar wer ken in het beroep, waarvoor is opgeleid, zijn elk gelijk aan het totaal van de voren bedoelde inhoudingen op de periodieke bij drage. De aanvrage voor een bijdrage dient bij de Districtsbureauheuder, in wiens werk gebied aanvrage woonachtig Is, te worden ingediend, voordat het bestuur heeft beslist op de aanvraag van belanghebbende en een beëindigingsvergoeding in het kader van bestuursbesluit nr. 25. De regeling, die inmiddels inwerking is getreden, heeft het karakter van een proef op dit gebied. Het bestuur heeft de uitvoering van deze bijdrageregeling opgedragen aan de alge meen-directeur bedrijfsontwikkeling van het ministerie van landbouw en visserij. Nadere inlichtingen kunnen worden ver kregen bij de hoofdingenieur-directeuren voor de bedrijfsontwikkeling in de provin cies en de economisch-sociale voorllchtings- diensten van de landbouworganisaties. In Utrecht gaan we op 6 en 7 februari a.s. een evenement beleven, dat z'n weerga in de wereld moeilijk zal vinden, want dan zullen in de gloednieuwe veemarkthal niet minder dan 800 hengsten in de „Salon de Cheval" optreden en duizende bezoekers twee lange dagen doen genieten van de kleurenpracht en vormenschoonheid .waar mede paarden en pony's van acht stam boekverenigingen zijn omringd. Van de rijpony tot het rijpaard, van de Arabier tot de Engelse volbloed, van het kleinere luxe tuigpagrd (hackney) tot het grote tuigpaard, zal men de evolu erende ontwikkelingen op het terrein van de fokkerij kunnen gade slaan in een grote verwarmde hal, die plaats biedt aan tien duizend toeschouwers en daarop is de tribu- ne-accomodatie dan ook berekend. Een groot restaurant ,waar vijftienhon derd bezoekers een plaats kuniten vinden, zorgt er voor dat niemand iets tekort komt terwijl op de avond van de 6e februari een zgn. „fokkersavond" zal plaats vinden, die voor henderden paarden- en ponyfokers een rendez-vous van de eerste orde zal be tekenen. Grote verkopingen van rijpaarden en rij pony's zullen een aparte noot aan dit imen- se gebeuren geven en gezien de suksessen welke Nederlandse fokprodukten op inter nationale concoursen hebben geoogst, zal ook hiervoor grote belangsteling bestaan. In een later communiqué zullen meer ge- détailleerde gegevens worden verstrekt. Aan de hand van een nota van de hoofd afdeling Akkerbouw is de situatie op de aar dappelmarkt aan de orde gekomen in de openbare bestuursvergaderinq van het land bouwschap op 7 januari 1970. Met voldoening stelde het bestuur vast, dat de maatregelen die de Europese Commis sie wilde nemen om de afzet en de prijsont wikkeling te beperken, niet door de Raad van EEG-ministers is overgenomen. Immers, het gunstige prijsverloop van thans moet gezien worden tegen de achter grond van de slechte financiële resultaten die de aardappelteelt in de afgelopen jaren opleverde. De oogst 1967 heeft onder zware druk van een groot overschot in geheel Europa gestaan. Daardoor zijn de prijzen in de loop van het seizoen sterk gaan dalen en er ontstond een waar debacle op de aardappelmarkt. Ook de oogst 1968 bracht een ruim aanbod op de markt; dit liep echter minder ongun stig dan het jaar ervoor. In het seizoen 1967-1968 is wel gebleken dat in een duidelijke overschctsituatie geen mogelijkheden aanwezig zijn om het ineen storten van de markt te voorkomen. Er is nog weinig met zekerheid te zeg gen over het verdere verloop van de aar appelmarkt. In Nederland is het areaal consumptie-aardappelen en pootaardappelen van oogst 1969 ongeveer 9% kleiner dan van het vorige jaar. Doordat het pootgcedare- aal sterker is ingekrompen bedraagt de af neming van de oppervlakte consumptieaard appelen ongeveer 6%. De bruto-opbrengst van oogst 1969 is lager dan van oogst 1968. Maar hier staat tegenover dat het percentage uitval thans laag is. Volgens een globale raminq zal de totale netto-epbrengst van de consumptie aardappelen (dus exclusief de uitval) van oogst 1969 in Nederland ongeveer gelijk zijn aan het gemiddelde van de afgelopen zes jaren. De bruto aardappelproduktie van de oogst 1969 in de EEG wordt als volgt geraamd. oogst 1968 oogst 1969 Westduitsland 19.196.000 ton 15.889.000 ton België-Luxemburg 1.625.000 ton 1.600.000 ton Frankrijk Italië 9.215.000 ton 8.450.000 ton 3.963.000 ton 4.142.000 ton Nederland (excl. fabrieks aardappelen) 3.015.000 ton 2.652.000 ton De bruto-preduktie van de EEG zal vol gens deze voorlopige raming ongeveer 1114% lager zijn dan vorig Jaar. Er zijn enkele factoren die de beschik baar komende hoeveelheid consumptieaard appelen gunstig zullen beinvloeden. Gewoonlijk worden partijen met wat ge- brekïn vóór de voorjaarsopslag in de vee voedersector afgezet. Er zijn thans weinig partijen met gebreken en de huidige markt situatie bevordert de opslag voor consump tie. Vooral in Westduitsland, waar gewoon lijk een grote hoeveelheid aardappelen voor veevoeder wordt bestemd, zal een verschui ving naar de levering voor consumptie dit jaar een belangrijke rol kunnen spelen. Voorts wordt thans, ook in Nederland, veel meer in kleinere sorteringen geleverd dan vorige jaren het geval was. Van de Nederlandse oogst 1969 is tot en met december 1969 omstreeks 270.000 ton geëxporteerd, tegen 186.000 ton in dezelfde periode van het vorige jaar. De totale ex port van de oogst 1968 bedroeg 623.000 ton en het Produktschap voor Aardappelen verwacht dat er van de oogst '69 een export ncdig zal zijn in ongeveer dezelfde orde van grootte als het vorige jaar. In de bestuursvergadering is geconsta teerd, dat er geen reden is voor de vrees voor een aardappeltekort en dat het, gezien de nog te exporteren hoeveelheid, gelukkig is dat de export tot nog toe goed is ver lopen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 2