Woning toewijzing Zeeuwse bevolking nam in 1969 met 3.831 zielen toe Plaatselijk Nieuws Bouw van achttien woningwetwoningen Deze week Het herindelingsei van Columbus 26ste jaargang no. 10 29 januari 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Verschijnt elke donderdagmiddag De rijks- en daarna provinciale wo ningtoewijzing 1970 is in ons gebied niet onverdeeld gunstig ontvangen. Slechts drie gemeenten in de streek kunnen lichtjes handen wrijven. Moeten de anderen persé het provin ciaal bestuur het verwijt maken niet eerlijk te hebben gehandeld? Dat lijkt ons op z'n minst prematuur. Het is geen kunst om als sinterklaas gul te zijn, maar zwarte piet is afhankelijk van de bedeling. Een bedeling bo vendien met restricties. De bouwmi- nister gaf immers uitdrukkelijk te kennen dat men niet te veel aan ver snippering moet doen. Hij is zelf ook wel overtuigd van zijn lage curve- prijs en als het dan nog potjes gaan worden van twee of drie woningen, is er helemaal geen doen aan het curve-gezicht ongeschonden te hou den. Met name in Oud-Vossemeer (op k.v.p.-vergadering) bleek men te leurgesteld over deze woningverde ling 1970. En het daartoe aangevoer de motief mag ons inziens wel op enig fundament steunen. Niet zozeer het eerste deel van dat argument, dat luidde dat men in Zeeland de stede ling te gul en het platteland te arm zalig met woningtoewijzing bedeelt. Die stad heeft onherrroepelijk groter behoefte. Zelfs al laten we nieuwe vestiging buiten beschouwing. Ge middeld zal de stad ook verhoudings gewijs meer jeugd herbergen dan een kleine plattelandsgemeente, waar enige veroudering optreedt. En die meerdere jeugd verhoogt de behoef te. Meer paartjes, meer trouwplan nen, meer woningen nodig. Wel komt men daarmee wat in de vicieuze cirkel. Daar waar huizen worden gebouwd trekken meer men sen heen. Daar waar volume ont breekt 'sluipen' jongeren weg. Om tegelijkertijd de behoefte in bouwen de gemeenten te vergroten. En als die bouwende gemeenten dan toewij zingen blijven krijgen, zuigen ze te gelijkertijd de aanwas van de niet zo gelukkige kleinere gemeenten nog verder weg. Het is ook een begrijpelijke taktiek van die bouwende gemeenten. Hoe meer behoefte, hoe eerder een toe wijzing, en naarmate een toewijzing volgt stijgt de behoefte. Dat ziet men zo in eigen omgeving. Waar ge meenten met woningbouw jongeren uit de andere gemeenten wegzuigen of ...aanzuigen en daardoor met breed gebaar overigens heel op recht kunnen aantonen, dat de behoefte steeds groeit. Maar of een dergelijke politiek in derdaad juist is, wil een andere vraag zijn. In dat opzicht snijdt het andere deel van het Vosmeerse argu ment wellicht meer hout: de mensen willen tegenwoordig veel liever op het platteland dan in de stad wonen. Maar dat willen wordt dan belet door die grotere woningtoewijzing aan de stad en de daardoor steeds stijgende behoefte vanwege dat weg zuigen uit die kleinere gemeente. Met dit voor ogen zou het provin ciaal bestuur zich zeker niet moeten beperken tot stede-toewijzing. Het blijkt immers, daar waar huizen zijn (liefst op het platteland) men graag gaat wonen, ongeacht de tien of meer kilometers die men dan van zijn werk is verwijderd. Desnoods ook onderwijzer of ambtenaar. Zo beke ken zou het provinciaal bestuur niet alleen op behoefte moeten afgaan (en daardoor behoefte moedwillig stimuleren), maar eerder op goede spreiding (zonder aan ministers wens tekort te doen ten aanzien van de tienvouden) en daardoor bewo ning op het platteland mede stimule ren. Gelukkig maar, dat Zeeland vele plattelandsgemeenten heeft. Raad in Sint-Maartensdijk 'Weekcndregcling Artsen' THOLEN OUD-VOSSEMEER Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Abonnementsprijs f4,75 per half jaar, per post f 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm BTW. Losse nummers 25 cent Spierinkjes t/m 20 woorden f 2,50 -f- BTW. Volgens de voorlopige cijfers is de bevol king van de provincie Zeeland in het jaar 1969 met 3.831 zielen toegenomen: 1.846 mannen en 1.985 vrouwen. Op 31 december 1968 woonden er 301.833 mensen in Zee land, nl. 151.261 mannen en 150.752 vrou wen. Een jaar later waren deze cijfers res pectievelijk 305.664, 153.105 en 152.559. De toeneming met 3.831 zielen, voorzo ver na te gaan de grcotste in de geschiedenis van Zeeland, was het resultaat van een ge boorte-overschot van 2.930 en een vesti gingsoverschot van 901 personen. In 1968 was de bevolkingstoename 3.376 inwoners, een jaar daarvóór 3.083. Het geboorte-overschot was hoger dan in de jaren daarvoor: 2.538 in 1965, 2.464 in 1966, 2.536 in 1967 en 2.577 in 1968. Het totale geboorte-overschot in de afgelo pen tien jaren - 1960 tot en met 1969 - be droeg 26.827. In dezelfde periode is de Zeeuwse bevolking van 283.721 met 21.943 gegroeid. Procentueel bedroeg in het af gelopen decennium deze groei 7,7. In de periode 1930-1960 nam de bevolking toe met 13,8 procent. In 1830 woonden er 137.266 mensen in Zeeland, in 1880 waren dat er 188.740 in 1920 245.117 en in 1950 was het inwonertal 271.669. VESTIGINGSOVERSCHOT Het vestigingsoverschot lag vorig jaar bo ven dat van 1968, toen het 799 bedroeg. Daarmee werd de lijn, die zich in 1966 omboog, doorgetrokken. Het jaar 1966 le verde n.l. voor het eerst sinds 1880 een vestigingsoverschot op en wel van 643. In 1967 was dit overschot 547 personen. Met het resultaat van 1969 komt het totale ves tigingsoverschot vanaf 1966 op 2.890 per sonen. Het is overigens niet voldoende geweest om het tijdvak 1960 tot en met 1969 met een vestigingssaldo te kunnen afsluiten. De jaren 1960 tot en met 1965 gaven nl. een ver- trekoverschot te zien van 7.774 zielen. In feite heeft Zeeland in het afgelopen decen nium dus een vertrekoverschot van 4.884 moeten noteren. „PLUS EN MIN" IN DE GEMEENTEN Van de 78 gemeenten, die Zeeland op 31 december j.l. nog telde, waren er 3, die vorig jaar een sterfte-overschot boekten, t.w. Val- kenisse (-8), Zuiddorpe (-6) en Zuidzande (-4). In Driewegen, Domburg en Cadzand was het aantal geboorten gelijk aan het aantal sterfgevallen. Vestigingsoverschotten hadden vorig jaar 22 gemeenten, terwijl 55 gemeenten een ver trekoverschot moesten incasseren. Eén ge meente bleef wat dit betreft gelijk. Een uitzonderlijk groot aantal sterfgeval len in bepaalde gemeenten (in verhouding tot het totale inwonertal) is soms te verkla ren uit de aanwezigheid van een bejaarden tehuis met een hoog leeftijdsgemiddelde van de bewoners. Omgekeerd kan in sommige gevallen een relatief groot vestigingsoverschot worden toegeschreven aan de Ingebruikneming van een bejaardentehuis, waarin zich een niet onbetekenend aantal mensen uit de omgeving heeft gevestigd. In zo'n geval zal in die genabuurde gemeente(n) het vertrek vrij groot zijn geweest. GEVOLG VAN INDUSTRIEVESTIGING Ook in 1969 heeft de groei zich met name afgespeeld in die delen van de provincie, waar de vestiging van industrieën voort gang vindt. Dat wordt direct duidelijk, als men ziet, dat Walcheren met een vestigings overschot van 1.079 personen uit de bus kwam en Oost Zeeuwsch Vlaanderen een vestigingssaldo van 568 personen boekte. Alle andere Zeeuwse gebiedsdelen zagen meer mensen vertrekken dan komen: Noord- Beveland -114, Tholen en Sint Philipsland -227, West Zeeuwsch-Vlaanderen -137, Schouwen-Duivenland -36 en Zuid-Beveland -232. Middelburg boekte (evenals in 1968) het grootste vestigingsoverschot, n.l. 553 per sonen, hetgeen minder was dan in 1968, toen het 695 bedroeg. Ock Vlissingun kwam met een vestigingsoverschot uit de bus: 383 zie len, een aanmerkelijk gunstiger resultaat dan in 1968, toen er sprake was van een ver trekoverschot van 150 personen. Terneuzen had in 1969 een vestigings saldo van 267 tegen 443 in 1968. Interes sante vestigingsoverschotten boekten de ge meenten Axel (163), Sas van Gent (138), Hoek (101), Veere (78), Hulst (69), Val- kenisse (67), Oostburg (50), Domburg (47) en Goes (188). DE DIVERSE STREKEN Wat het totale bevolkingscijfer betreft is Noord-Beveland in 1969 met 91 inwoners teruggelopen tot 6.289. Voor Tholen en Sint Philipsland was de teruggang 58 (18. 162 inwoners op 31 december j.l.). West Zeeuwsch-Vlaanderen liep met 7 zielen terug tot 26.979. Oost Zeeuwsch-Vlaanderen ging vorig jaar met 1.384 inwoners vooruit (naar 73. 905 op 31 december j.l.) Voor Walcheren was de vooruitgang 2.018 (tot 89.766 in woners). Zuid-Beveland boekte een vooruit- ganq van 371 zielen (cijfer eind december: 66.589) en Schouwen-Duiveland van 214 (23.974 ultimo december). ENKELE PERCENTAGES Wanneer voor enkele gemeenten de pro centuele groei van het inwonertal wordt uitgerekend, dan blijkt, dat vorig jaar de gemeente Hoek met een groeipercentage van 5,75 aan de kop ging. Andere percentages waren: Axel 3,08, Middelburg 3,00, Ter- neuzen 2 84, Vlissingen 2,18, Ooriburg 2,12, Hulst 1,61, Zierikzee 0,89 en Tholen -1,04 De gegevens over het bevolkingsverloop in het vorige jaar werden van de 78 Zeeuwse gemeente verkregen. Over enkele maanden volgen de door het Centraal Bureau voor de Statistiek „geijkte" cijfers. De ervaring heeft uitgewezen, dat deze slechts in zeer geringe mate afwijken van de voorlopige cijfers. Het bevolkingsoverzicht over het jaar 1970 zal heel wat minder gemeenten om vatten. Zoals bekend is per 1 januari j.l. het aantal gemeenten in Zuid-Beveland van 24 op 4 gebracht. En op 1 april a.s. zal het aantal van 30 gemeenten in Zeeuwsch- Vlaanderen tot 8 worden gereduceerd. De uitbreiding van de Koninklijke fa milie heeft sommige mensen al doen op merken, dat het niet meer bij te houden is" met het vlaggen en de verjaardags kalender. En inderdaad zien we de laatste jaren veel minder vlaggen uithangen als een lid van het Koninklijk Huis verjaart. Maar enkele data leven toch wel bij de bevolking en dat is niet alleen de ko ninginnedag, en bijvoorbeeld de verjaar dag van prins Bernhard. De driekleur wordt ook nog uitgestoken op 31 januari, de dag van onze kroon prinses. De belangstelling voor het wereldge beuren weerspiegelt zich in geregeld con tact met groepen en organisaties, die zich inspannen anderen te helpen. Na grote rampen komt vaak een grote gift binnen van prinses Beatrix. Zij moe digt weer anderen aan, inspireert de me- de-bestuurderen van de organisaties waarin zij zitting heeft, en zij is daar-1 naast een by zonder menselijke moeder voor haar drie zoontjes Willem-Alexan der, Johan Friso en de 11 oktober ge boren Kcnstatijn. Wanneer vrijdagmorgen 30 januari de ge meenteraad van Sint Maartensdijk voor de eerste maal in 1970 vergaderd, krijgt het meteen een voorstel in behandeling te ne men over weer uitbreiding van het woning areaal. De gemeente kreeg uit het volume 1970 16 keuzewoningen tcegewezen woningen, die verhuurd moeten worden aan minder draagkrachtigen. Is dat het geval, dan mag het aantal 10% hoger zijn, zodat er inplaats van 16 dan achttien gebouwd kunnen worden. Opnieuw willen b en w profiteren van het keuzeplan van arch. Nelisse te Hoeven. Het voorstel is de 18 huizen te bouwen in plan West, daartoe voorschotten te vragen uit de rijkskas en rijksbijdragen in de ex ploitatiekosten. Ter goedkeuring worden aangeboden de rekeningen 1968 van maatschappelijke zorg, die van het gemeentelijk woningbedrijf en de gemeenterekening zelf. Het plaatselijk groene kruis vraagt voor taan de subsidie te willen bepalen op het maximum, zijnde 50% van het contributie bedrag. De jaarrekening blijft ondanks con tributieverhoging een negatief saldo ver tonen. B en w willen het verzoek wel in willigen. Sinds 1965 is een jaarlijkse sub sidie verleend van f 3150,-. Aan Pro Rege willen b en w voor 1970 een bijdrage van f 75,- toekennen. De minister van CRM heeft de monumenten lijst voor Sint Maartensdijk definitief vast gesteld. Er komen 34 percelen op voor, waaronder korenmolen „De Hoop", de her vormde kerk, de toren, oude dokterswoning, kapoenhof, gebouw maatschappelijk werk, gemeentehuis, notariswoning, cafe De Gou den Leeuw, Reijgersburgh, korenmolen „De Nijverheid", de boerderij „Grote Muiterij", „Reijgersburgh, het omgracht terrein voor malig kasteel en nog enkele andere wonin gen. B en w kunnen er in het algemeen mee instemmen, maar eveneens het verzoek van het bestuur der Raiffeisenbank steunen om de bouwvallei Markt 15 in de omgeving Raiffeisenbank te schrappen. De heer J. de Rijke wil een preceeltje gemeentegrond pach ten dat eerder was verhuurd aan wijlen P. Manneke. De gemeente kan voorts de pan den Kaaistraat 14 en Blauwstraat 3 van dhr. G. Westerweel kopen voor f 25.000,-. In de kleuterschool heeft slechts een der drie klassen goed meubilair schrijft de In specteur. In een andere klas zijn wel behoor lijke tafeltjes, maar geen geschikte stoeltjes. Vernieuwing wordt geraamd op f 2950,08 en b en w menen dit maar te moeten doen. Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr Th. A. Bos, tel 01660 - 542 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland dr H. Menger, St. Philipslands tel. 01677—500 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse Dokter van der Eist Stavenisse tel 01663 - 400. DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 31 jan. 1 febr. Zr. v. Bruinissen Oud-Vossemeer. Telefoon 01667-476 Groepsdients: Sint Maartensdijk Scherpe, nisse Sint Annaland. 31 jan 1 febr Zr. de Smit St. Maartensdijk Telefoon 01666-548 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele miststel lingen van de gegeven waterstanden. Week van 1 tot en met 7 februari Zondag 9.50 22.40 Maandag 11.20 Dinsdag 0.14 12.52 Woensdag 1.34 14.12 Donderdag 2.40 15.14 Vrijdag 3.44 16.08 Zaterdag 4.34 17. nieuwe maan 6 februari te 8.13 uur SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 2 febr. a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. GESLAAGD De heer L. de Korte Czn slaagde voor het M.B.A.diploma moderne bedrijfsadmi nistratie boekhouden. GEVONDEN Op het bureau der Rijkspolitie te Tholen zijn inlichtingen te verkrijgen omtrent: levende tortelduif, biljet van f 5,-, één rech terhandschoen rcod-zwart kinderschaats maat 23 met blauwe want, blauw kinderhand schoentje linker, beige bontjas, grojne want met randje linker zwart-wit, één paar bruine suéde kinderhandschoenen, één donkerbruin kinderhandschoentje linker, zilveren arm bandje, één theelepeltje, één snoeischaar ach terlicht van fiets één schroevendraaier, één voedingsdraad en siermoer van fiets, twee autosleuteltjes Simca, één D. L. sleutel ko per. Een slede (staal met houten dek.) DISCUSSIEAVOND De afdeling Tholen van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield op 21 janu ari een discussieavond onder leiding van mevrouw Mol-de Jager. Het onderwerp was .samenleving in beweging" en dus zeer ak- tueel. De belangstelling was goed en er kwam een vlotte discussie op gang. UITBREIDING BEGRAAFPLAATS Maandag is eïn begin gemaakt met uit breiding vgn de begraafplaats. Het werk geschied in A. W. verband, dat wil zeggen een werkloosheidsobject. WOLSHOW Onder grote belangstelling hield de NCVB maandag de aangekondigde wolshow met als gaste de Nederlands Leidse Wolspinnerij. Leden en kinderen van de leden showden de gebreide en gehaakte mcdellen en daarbij werd gebreide kleding getoond voor dames en heren. Na het welkomstwoord van de presidente was er eerst no9 gezongen, in de pauze werd koffie gepresenteerd en na de pauze werd gebreide kleding getoond voor dames en heren. Kortom deze avond werd duidelijk wat via wol en vaardige vingers kan wor den vervaardigd. BEJAARDEN VAN DE PARTIJ Op uitnodiging van de toneelvereniging St. Joseph te Oud Vossemeer waren een aan tal leden van de soos aanwezig bij de ge nerale repetitie in de zaal Mees van het stuk, dat de volgende dag voor het Vos- semeerse publiek zou worden opgevoerd. Tevoren kreeg men koffie aangeboden, waar na werd genoten van een goede vertolking van een stuk, waarin de ene vergissing zich op de andere stapelde. Na afloop werd na mens het V.V.H. dank gebracht door mej. L. Deurloo. TRIO JO JUDA Onder auspiciën van de ZVU werd in het Thoolse stadhuis een concert gegeven door het trio Jo Juda. De niet zo talrijke aanwezigen kregen werken te horen van Carel Philipp Emanuel Bach, Wolfgang Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven. Duidelijk waren hier drie grootmeesters op viool, altviool en fluit aan het werk. Een uitstekende vertolking, waarvan de muziek kenners zeer genoten. SCHOOLCONCERT In de landbouwhuishoudschool „De Oester schelp" werd door een klein gezelschap een schoolconcert gegeven, waarbij werd uitge voerd „Bastien et Bastienne" van W. A. Mozart, maar dan in de Nederlandse be werking van Otte Couperus. Het werd uitgevoerd door Beatrice Schroder sopraan, Alfred Lukassen tenor en bariton Henk van de Brink met aan de piano Iet Vriend. UITVOERING ST. JOSEPH Voor een reeds bij de voorverkoop to taal uitverkochte zaal heeft de R.K. Toneel vereniging „Sint Joseph" vrijdagavond j.l. in „Hof van Holland" een opvoering ge geven van hun seizoenstuk „Een onbekende wereld", geschreven door A. M. Kok en Jo han Blaaser. Het was een boeiend stuk, dat met veel enthousiasme en verve op de planken werd gezet en dat naar inhoud en spel-kwaliteit duidelijk vergelijkingen van vorige jaren kon doorstaan. Hoezeer het publiek de ver toning van dit blijspel wist te waarderen, bleek duidelijk bij het langdurige applaus dat spelers en speelster aan het einde van het derde en laatste bedrijf ten deel viel. Nadat de gastspeelsters door bestuurslid C. W. de Leeuw in de bloemetjes waren gezet, volgde een huldiging van dhr. C. A. van Dorst. Niet in de eerste plaats voor de verdienstelijke wijze waarop hij de regie van dit stuk had verzorgd, maar vanwege zijn 40-jarige lidmaatschap en 25 jaar voorzitter, schap der vereniging. WONINGTOEWIJZING. SINT-PHILIPSLAND ZET Z'N TOEWIJZING OP DE CURVE-HELLING. IN THOLEN BEVRIJDINGS TENTOONSTELLING. HET SLOTARTIKEL ORANJEREEKS. EEN HERINNERINGSBOEKJE VOOR DE JEUGD. EEN PITTIGE KVP- VERGADERING IN VOSSEMEER. HOME-TRAINING en ZAALVOETBAL. FOTO-JUBILEUM WEDSTRIJD IMPRESSIES. TOENEMEND PLAATSELIJK NIEUWS DOOR JAARVER GADERINGEN. Men moet niet zo dom zijn, alles te willen weten. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF PAGINA'S, Op de deze week gehouden vergade ring van de KVP afdeling Oud Vos semeer werd door de heer A. F. Goedemondt uit Tholen aangevoerd of er nu ook al eens is gedacht aan het plan, wat toch al eerder de ronde heeft gedaan, maar waarschijnlijk nooit die instanties bereikte waar het thuishoort, namelijk de tweedeling op Tholen. Een deel Tholen noord, omvattende de gemeenten Tholen, Oud Vossemeer en Sint Annaland als zijnde de ge meenten langs Schelde-Rijn, de wat men ook zo-u kunnen noemen recre atie-gemeenten en het andere deel zuidelijker omvattende de gemeenten Poortvliet, Scherpenisse, Sint Maar tensdijk en Stavenisse. Beide nieuwe gemeenten zouden met elk 13 gemeenteraadszetels uit de bus kunnen komen, waarbij de samen stelling zodanig zou zijn, dat alle par tijen opnieuw behoorlijk inspraak zou den kunnen hebben en geen domine ring van een of ander zou plaats heb ben ten nadele van de minderheid. De heer Goedemondt meende, dat men in de slotfase van de herindelingsbe sprekingen wel eens met het ei van Columbus te maken zou kunnen krij gen, wanneer men voornoemde visie eens nader bestudeerde. De voorzitter van deze vergadering, de heer Ooms zei al eerder over deze mogelijkheid te hebben gehoord. Met name de gemeentesecretaris van Tho len, de heer V. Laban zou de ver schillende samenvoegingen ook ten aanzien van de politieke uitkomst na der hebben bestudeerd en dat op pa pier gezet. Hij meende niet, dat hier ter vergadering een antwoord op de suggestie Gcedemondt gegeven kon worden, terwijl het bovendien wel licht al mosterd na de maaltijd is, een uitdrukking die de heer Goede mondt niet wenste te ontkennen. Voor ons was deze opmerking toch aanleiding ons daarin wat nader te verdiepen en daarbij wellicht gebruik te maken van de door genoemde ge meentesecretaris verzamelde gegevens. Het was ons echter op de korte ter mijn niet mogelijk, dit nog in dit num mer te verwerken, waarom we daartoe het geduld van belangstellenden vra gen tot volgende week. Vooruitlopend op een huldiging in vereni gingsverband bood dhr. de Leeuw de jubi laris als stoffelijk blijk van waardering een kist sigaren aan. Mevr. van Dorst-van Til burg kreeg een fraaie ruiker aangeboden. In de pauze was er weer de jaarlijkse ver loting. De avond werd met een bal besloten. De volgende spelers hebben aan de uit voering meegewerkt: Rien Wessel - Emiel Deventer, industrieel Jo Hommel - Ann, zijn vrouw Anne v. d. Zande - Lenny, hun dochter André Hommel - René, haar vriend An Havermans-de Leeuw Mevr. van Meertenaren Wim de Leeuw - IJsbrand, haar aangenomen zoon Piet de Leeuw - Couthee, haar sekretaris

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1