Oranje en Amsterdam iri de omweg Cavetho sluit aan op nieuwe Cebeco-sta tuten Groei naar volledige democratie Koningin Wilhelmina gaf de hoofdstad een devies f2000,- 18 maanden 1124,73 p.m. aflossen of f5000,- 24 maanden f238,14 p.m. aflossen de bank waar ook zich thuis voelt In 1970 slechts voor drie streelc- gemeenten woningwetwoningen Federatie Deltavissers Eindstand en huldi ging kampioen schappen Weinig schot in overleg-fase bij Kanaalschap „De Eendracht" Komt er Delta-museum in Nieuw-Vossemeer? 22 januari 1970 EENDRACHTBODE 5 De coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging 'Eiland Tholen' te Sint-Annaland zal zich bij de nieuwe ontwikkeling van Cebeco aanpassen. Daarom ook koos de algemene Cavetho vergadering vorige week woensdag in het Dorpshuis te Sint-Annaland voor het zogenaamde A-lidmaatschap. Dat betekent een volledig samengaan met Cebeco in haar streven naar een verdere samenwerking met de aankoopverenigingen. Contant geld nodig voor privé-doeleinden? Neem een persoonlijke lening bij de NMB. Dat gaat prettig en snel. Bijvoorbeeld: 3000,- in handen, betaling in 18 x 186,28. Of: 10.000,- in handen, betaling in 36 x 335,65. Loop eens binnen bij het dichtstbijzijnde NMB-kantoor.Men geeft u er graag alle inlichtingen over de persoon lijke lening. U zult zien, dat bij de NMB de persoonlijke lening samengaat met per soonlijke service. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK KOELKASTEN DIEPVRIEZERS VERHOEVEN Het Kanaalschap 'De Eendracht' waarin samenwerken de ge meenten Nieuw-Vossemeer, Tholen, Sint-Philipsland, Oud-Vosse meer en Steenbergen en wat tot doel heeft dit gebied in recreatief opzicht te ontwikkelen, mede als gevolg van de Schelde-Rijnwer- ken, kan niet juichen over het voor-overleg, dat de eerste fase uit maakt van haar doelstelling, met de verschillende instanties. 'Aan een reële uitwisseling van gedachten zijn we niet toegeko men. Procedure-kwesties speelden een grotere rol dan de vragen waar het in werkelijkheid om gaat en die al dan niet om een directe oplossing vragen', zo wordt in een samenvatting gesteld van de werkzaamheden door het Kanaalschap in het afgelopen jaar. door MAARTJE ZELDENRIJK 49 Het onderzoek in Utrecht bevestigde, de diagnose van de dokter in het purmerender ziekhuis en met deze we tenschap keerde ze terug naar huis. Al gaf het haar een zekere bevrediging te weten, dat de ontijdige beval ling na de dood van haar vader geen gevolgen had, het was en bleef allemaal theorie. In die dagen las ze vrij veel lektuur over oorzaken en gevolgen van onvruchtbaarheid. Het was een reeks artikelen over drankmisbruik, vele generaties lang, die haar aan het denken bracht. Hoewel ze er geen enkel steekhoudend motief voor had, groeide er een waange- dachte in haar, dat het drinken van haar vader en schoonvader misschien wel eens de oorzaak kon zijn van haar onvruchtbaarheid. Heel voorzichtig polste ze haar schoonmoeder. Betsy wist niet zo heel veel van de familie Pereboom af, omdat ze als huishoudster gekomen was, toen Piet nog met zijn eerste vrouw getrouwd was. Maar wat ze te weten kwam, was voldoende om haar vermoeden te bevestigen. Piet was een gewoontedrinker. Al had ze er nooit zo op gelet, nu ze alles ging navorsen, kwam ze zelf ook tot die ontdekking. Weliswaar was hij zelden of nooit onbekwaam, maar de jeneverfles stond nagenoeg steeds op tafel. Bovendien was haar schoonvader door de vee handel veel op reis en de zaken werden doorgaans in café's afgedaan en daar dronk men doorgaans geen koffie. Wel wat anders. Bij stukjes en beetjes begon er een legkaart te groeien Schoonvader Piet vertelde op een verjaardag, dat zijn vader zo ongeveer de kampioendrinker van de hele Beemster was geweest. En diens vader was vroeger on der Hoorn kroegbaas. De andere tak van de familie gaf ook al niet veel goeds. Kieft in Grootschermer dronk ook een stevige borrel, zoals dat heette. De beide broers van de over leden vrouw van haar schoonvader hadden bedrijven in de kop van Noord Holland. Lena reed erheen en hoorde verschillende mensen uit tot ze genoeg wist. Hendrik was een caféloper en kwam dikwijls dronken thuis, ter wijl Barend zelf een café had onder Bobbeldijk. Van haar eigen familie wist ze ook al heel wat. Vader Willem was in zijn jonge jaren ronduit gezegd een zat lap geweest. Moeder had immers zelf verteld, dat vader in zijn jeugd geen kermis over sloeg en altijd veel te veel dronk, waarna hij ruzie maakte met wie maar wilde? Terwijl grootvader Keesom als het ware met de jeneverfles naar bed ging en ermee opstond. En bij de Plassen van het navenant. Daardoor kreeg ze de door haar zelf ontworpen legkaart compleet; een stamboom van enkel drinkebroers en drankzuchtigen, gewoontedrinkers en zatlappen. Ze las en herlas het artikel, dat hierop betrekking had, zo dat ze zelf de nodige conclusies kon trekken. Bart en ik zijn min of meer gedegenereerde nakome lingen. De nawerking openbaart zich pas in het derde en vierde geslacht. Ga ik na, wat onze voorouders, zo wel van moeders als van vaders kant geweest zijn, dan is het niet vreemd, dat de alcohol bepaalde lichaams functies heeft aangetast en verlamd. Opnieuw ging ze naar de specialist, ditmaal op eigen initiatief en zonder dat Bart ervan wist. Met hem had ze een lang gesprek, enerzijds gebaseerd op de door haar gelezen artikelen over drankmisbruik en onvrucht baarheid, anderzijds wijzend op haar voorgeslacht en dat van haar man. „Alles tezamen vattende", besloot Lena, „kom ik niet meer los van de gedachte, dat dit de oorzaak is van mijn onvruchtbaarheid." De dokter had met aandacht geluisterd. Veel van wat deze vrouw te berde bracht, was hem bekend. In zijn studententijd was er college over gegeven. Boven dien was het een materie, die hij altijd al belangwek kend had gevonden. Maar dat hield natuurlijk niet in, dat je op grond van zulke gegevens kon gaan genera liseren. Dat zei hij dan ook in een rustig betoog, dat tenslotte neerkwam op één definitie: „Elk geval moet individueel bekeken worden. In negen en negentig ge vallen zal het bij drie tot acht generaties geen enkel na delige invloed hebben, in het honderdste geval bestaat die mogelijkheid wel. En wie zegt u, mvrouw dat u dat honderdste geval bent?" „Ik!" antwoordde Lena, vol overtuiging. De arts wilde lachen, maar iets in haar blik deed hem beheersen. „Geen sprake van. Er is geen regel. We weten enkel, dat het van invloed kan zijn. Maar nie mand kan precies zeggen: wanneer en bij wie. Ik heb u indertijd onderzocht, naar mijn oordeel bent u niet dit honderdste geval. Zeer beslist niet. Maar als ik u gerust kan stellen, laat uw man dan eens hierkomen. Ik zal hem onderzoeken en dan weten we meer." Doch het resultaat van dit onderzoek was positief. Aan Bert Pereboom mankeerde totaal niets. „Ik ben een kerngezonde boer, die wel duizend kinderen kan verwekken, heeft die dokter gezegd" was zijn bood schap, toen hij thuiskwam. En hij voegde er aan toe, wat hij doorgaans zei, als het gesprek hierop kwam: „Meid, maak je geen zorgen voor de tijd, ook dit komt i wel in orde. Let op mijn woorden." (wordt vervolgd) Op een gure februaridag is in het hartje van Amsterdam een groep mensen bijeen. Het zijn mensen van allerlei slag, van allerlei rang en stand. Er zijn nazaten van de deftige regenten, maar er zijn er ook, die van de „Bijltjes" afstammen. Er zijn er, die Patriotse voorouders hebben, en er zijn er, die van geslacht op geslacht tot de Prins- gezinden kunnen worden gerekend. Katho lieken en Protestanten, Joden en Humanisten Al deze mensen zijn zwijgend bijeen geko men bi] het standbeeld, dat herinnert aan die donkere februaridagen van 1941, toen op datzelfde plein de overvalwagens rond reden en de gehelmde soldaten tierend en schreeuwend de bewoners van het plein bij» eendreven. Maar het standbeeld herinnert ook aan de opstand van het volk van Amsterdam, dat volk, dat, ondanks dreiging en terreur, in verzet kwam tegen de mensonterende maatregelen van een nietsontziende vijand te gen weerloze stadgenoten. Temidden van de zwijgende mensen staat een kleine vrouw. Koningin Wilhelmina, de moeder van het verzet Nimmer zijn Amsterdam en Oranje zo verbonden geweest als hier, bij het stand beeld van de Dokwerker op het Jonas Da niël Meyerplein „NAATJE VAN DE DAM" Op 12 mei 1849 werd Prins Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk te Amsterdam tot Koning Willem III gekroond. De gehele ko ninklijke familie was hierbij aanwezig: Prins Frederik, de oom van de jonge Koning: Prins Hendrik, de broer van Willem III; koningin Sophia van Württemberg, dochter van Ko ning Wilhelm I van Württemberg en Groot vorstin Catharina van Rusland' de vrouw van de nieuwe Koning, en de beide jonge Prinsjes, Willem en Maurits. De rijtoer, die aan de kroning voorafging en die dwars door Amsterdam ging, duurde anlerhalf uur en werd een groot succes. Gedurende de regering van de derde Koning van Oranje ontplooide Amsterdam zich tot een grote stad. In 1860 telde de hoofdstad 241.000 inwoners, in 1870 reeds 275.000 stedelingen De Amsterdamse bevolking kon het in het midden van de 19e eeuw nogal goed vinden met de politie. Dit blijkt uit het feit, dat op 7 mei 1853 de directeur van de politie bur gemeester van Amsterdam werd. Later zou den de hoofdstedelijke kiezers deze man zelfs in de Tweede Kamer stemmen. Zijn naam was Hendrik Provó Kluit Tijdens de regering van Koning Willem III werd Amsterdam verrijkt met een aantal bezienswaardigheden, die thans nog typisch bi] de stad behoren. Zo werd omstreeks 1870 het Vondelpark aangelegd en verrees onder de architectuur van Cuypers het Rijksmu seum. Maar het belangrijkste was wel, dat, nadat een commissie uit de gemeenteraad van Amsterdam in maart 1859 bij de Koning ter audiëntie was geweest, serieuze plannen werden gemaakt voor de aanleg van een kanaal dat Amsterdam langs de kortste weg in verbinding bracht met de Noordzee. In 1863 werd een begin gemaakt met de aanleg van het Noordzeekanaal. In 1881 werd begonnen met de aanleg van het Mer- wedekanaal, dat Amsterdam met de Rijn moest verbinden. Koning Willem III en Ko ningin Sophie waren bij de opening - pas in 1892 - aanwezig. In de tijd van Koning Willem III beleefde ons land een opbloei van economische en cultureel leven. De regering van de 3e Wil lem werd ook gekenmerkt door een groot aantal plechtige gebeurtenissen, b.v. het ont hullen van tal van monumenten. Zo werd op 27 augustus 1856 het op de Dam opge richte gedenkteken ter herinnering aan de Nationale eenheid tijdens de Belgische op stand plechtig door de Koning onthuld. Het monument kreeg hierbij de naam „De Eendracht", maar gewoontegetrouw gaven de Amsterdammers een zelfverzonnen naam aan het bouwsel „Naatje van de Dam". Het standbeeld heeft later plaats moeten maken voor de electrische tram Op 23 november 1890 overleed Koning Willem III. Koningin Emma, de tweede vrouw van de Koning, was, slechts vergezeld door haar dochtertje Wilhelmina, bij de be grafenis aanwezig. Twee Oranjevorstinnen waren overgebleven Koningin Emma werd tot Regentes be noemd EINDELIJK TOTALE VOLKSINVLOED Met de ontwikkeling in de richting van het algemeen kiesrecht begonnen de ver schillende politieke partijen zich te organi seren. In 1911 telde de Amstrdamse gemeen teraad: 16 Liberalen, 12 Socialisten, 5 Vrij zinnig-Democraten, 5 Anti-Revolutionairen, 4 Katholieken en 3 Christelljk-Historischen. Zeven jaren daarna, in 1918, werden voor het eerst verkiezingen gehouden volgens het algemene en evenredige kiesrecht, waarbij men zelfs verplicht was om ter stembus te komen. Een verschuiving naar „links" le verde deze verkiezingen niet op, al kwamen er wel enkele Communisten in de raad. De stad Amsterdam groeide in het begin van de 20e eeuw sterk uit. In 1923 was het aantal inwoners gestegen tot ruim 700.000 ORANJE EN AMSTERDAM Het einde van de Eerste Wereldoorlog bracht in vele landen de revolutie. Tronen wankelden en vielen om. Ook in ons land, ook in Amsterdam heeft men gepoogd het Oranjehuis omver te werpen. Zonder succes. Koningin Wilhelmina, sinds 1898 regerend vorstin, werd door de bevolking gehuldigd op het Malieveld te 's Gravenhage. Hoe anders was de verhouding Oranje- Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog, toen op de muren de letters OZO werden gekalkt: Oranje zal overwinnen Toen Koningin Wilhelmina na de bevrij ding door de Amsterdamse bevolking letter lijk werd ingehaald gaf deze moedige Oranje- vorstin aan de moedige stad Amsterdam een devies, dat de houding van de Amsterdam mers in de bittere oorlogsjaren niet beter had kunnen weergeven: Heldhaftig, Vast beraden, Barmhartig. (NADRUK VERBODEN) De Cavetho-voorzitter H. van Gorsel uit Oud-Vossemeer constateerde in zijn ope ningswoord dat er met 52 leden weer onge veer een gelijke opkomst was als vorige ja ren. Hij gewaagde van het gunstige boek jaar, zoals in een keurig toegezonden jaar verslag aan de leden reeds is gememoreerd aan de gestegen omzetten en het aanvaard bare winstsaldo, dat in het afgelopen boek jaar resteerde. Niet alleen staan er nieuwe statuten van het Centraal Orgaan, de Cebeco te Rotter dam op stapel, maar ook de Cavetho zelf werkt aan een nieuwe organisatorische fun dering. Bestuur en raad van toezicht nam de ontwerp-statuten al door, terwijl een volgende week de wijzigingen in een bijeen komst van de Cavetho-jongerenraad onder de loep worden genomen. De nieuwe opzet is geen sinecure, zo vervolgde de heer Van Gorsel, waarom een goede bestudering van het ontwerp dan ook dringend nodig is. De vergadering betoonde instemming met het jaarverslag en de rekening. De totale omzet zonder BTW bedroeg f 4.004.915,- Van de bezittingen staan de gebouwen nog genoteerd op een waarde van f 1.635.000,00 en de machines op f 553.750,-. Het totale balanscijfer bedroeg f 2.924.932,92 met een voordelig saldo van f 12.796,95. Bij de St. Annalandse Raiffeisenbank heeft men lang en kort- lopende leningen tot een bedrag van ongeveer anderhalf miljoen gulden. Als bestuursleden werden herkozen de heren J. C. Kooijman te Sint Annaland, B. M. Suurland te Stavenisse, M. C. Friderichs te Tholen en M. M. Punt te Oud-Vossemeer In de commissie van toezicht werd her benoemd de heer J. van Dieren te Poort vliet, terwijl de heer J. Versluys te Scherpe- nisse zijn schoonvader C. van Dalen opvolg de. Alle kandidaten waren door de plaat- voor u en voor de heer J. IV. Hoogeveen beheerder bijkantoor Amstelveen ..r. Tholen: Eendrachtsweg 8. Adv. lngez. med. selijke landbouwverenigingen aangewezen. Aan de heer Van Dalen te Scherpenisse werd voor zijn werk ten bate van Cavetho gedurende vele jaren in de commissie van toezicht dank gebracht. Het crediet in rekening courant bij de Raiffeisenbank te Sint Annaland werd op gevoerd tot anderhalf miljoen gulden. OVERKAPPING Verder was er een voorstel om de ruimte tussen laag- en hoogbouw van de silo's te overkappen, wat een 700 m2 opslagruimte zou opleveren. We groeien uit het jasje, zo stelde de heer Van Gorsel, vooral ten aanzien van de op slagruimte voor bestrijdingsmiddelen, maar ook voor kunstmest en een tijdelijke graan- opslag. De bedoeling is een zo eenvoudig moge lijke bouw tot stand te brengen met een hoogte van 9 meter en een licht hellend dak naar de havenzijde Daardoor komen de stort- putten voor het graan dan ook meteen onder dak, zodat ongunstige weersomstandigheden tijdens het lossen geen ongemak meer veroor zaken. De bedoeling is zoveel mogelijk met een heftruck te werken om het personeels bestand tot de huidige omvang van drie ma gazijnbedienden te kunnen beperken. Men wil 'de huidige bestrating handhaven als vloer hetgeen nogal enige vragen uit de vergade ring met een ernstige twijfel of de klinkers het met een doorlopend heftruck berijden wel zullen houden. Met inbegrip van pallets en ander mate riaal zal een bedrag nodig zijn van een paar ton. De voorzitter beklemtoonde dat deze uitbreiding nodig was, ook al kwam hij een enkele aarzeling tegen uit de vergadering. Met de verzekering dat niet meer geïn vesteerd zal worden dan strikt nodig is en wat dan toch de twee ton in elk geval nau welijks te boven zal gaan, werd het voorstel aangenomen. Van de 431 stemmen, die de afdelingen konden uitbrengen waren er 25 van de afdeling Scherpenisse tegen dit voor stel. NIEUWE STRUKTUUR Vervolgens hield de heer J. H. Blank, inspecteur van Cebeco Rotterdam een praat je over „Wat verandert er in de Cebeco - organisatie door de nieuwe struktuur. Tevoren toonde hij even aan, hoe moeilijk het is om voorspellingen te doen, wanneer men alleen maar een vergelijking neemt met de aardappelenafzet vorige jaren en nu, evenals bij het graan. „Je houdt dan voor je gevoel overal rekening mee en Je zit er dan toch onverwacht nog net naast", zo betoogde de heer Blank. Hierna gaf hij een toelichting op de nieuwe organisatie en de nieuwe statuten, die bij Cebeco op stapel staan en nog slechts het notariaat moeten passeren. Het is eigenlijk een aanpassing van de ontwikkeling na 40 jaar met de oude, dus toch wel goede statuten te hebben geleefd. In 1928 begonnen een elftal boeren aan de opzet, wat nu uitgroeide tot de omvangrijke Cebeco. In 1928 kwamen er veranderingen door een groter invloed van de aangesloten ver enigingen, die ook in de eerste statuten zijn neergelegd. En de nieuwe statuten zijn gemaakt op grond van opgedane ervaringen in de afge lopen jaren. Waren de aan- en verkoopverenigingen tot dusver nog de schakel tussen boer en Cebeco, er komt nu een steeds meer recht streeks optreden door Cebeco om zoveel mogelijk tussenstations te vermijden. Men moet meer slagvaardigheid bezitten in deze tijd. Er moet geen markt meer zijn tussen het centraal bureau en de plaatselijke afdelingen. En het wordt ook één portemonnee, wat overigens nog wel een wat langere en een wat moeilijker weg zal zijn. De ene afdeling heeft behoorlijk wat bezittingen en de an dere behoorlijk wat schulden, zodat het op één hoop gooien niet maar een, twee, drie zal verlopen. Die mogelijkheid zit er echter wel in vol gens de nieuwe statuten. Wat er nu in feite veranderd is in de nieuwe Cebeco-organi- satie is dat de verenigingen verplicht zijn mededeling te doen van investeringen (zoals bijvoorbeeld van de Cavetho-uitbouw) en van benoemingen directeuren. Het Cebeco moet daarop binnen 2 maan den antwoorden. De .koninkrijkjes" van de verenigingen gaan dus verdwijnen om te ko men en te groeien tot en naar één gemeen schappelijk beleid. De nieuwe statuten ken nen ook drie soorten leden, t.w. de a leden, die volledig meedoen met Cebeco; de b leden die zoals tot dusver zich beperken als af nemer of als leverancier van en aan Cebeco en c buitengewone leden (daarbij wel be trokken organisaties of verenigingen, maar geen afnemers of leveranciers). Het Centraal Orgaan krijgt een bestuur met uit elk district 2 leden. In feite wordt door dit alles de invloed van de verenigingen nog groter door een directe inspraak van haar vertegenwoordiging, terwijl ook ieder lid individueel meer bij de zaak en het be leid is betrokken. Na de toelichting van dhr. Blank en nog enkele beantwoorde vragen besloot de ver gadering op voorstel van het bestuur om als a-lid tot de nieuwe formatie toe te tre den. Koeltechniek Lieve vrouwestraat 33 Tel. 4898 Bergen op Zoom adv. ing. med. De provinciale verdeling van het contingent woningen 1970 is voor het merendeel van onze gemeenten in de streek een teleurstel ling geworden. Slechts in Tholen, Sint- Maartensdijk en Sint-Philipsland werd een toewijzing ontvangen. Gedeputeerde staten van Zeeland delen mee, dat het door de minister van volks huisvesting en ruimtelijke ordening voor 1970 aan Zeeland toegewezen contingent bestaat uit 848 woningwetwoningen (waar van tenminste 124 bejaardenwoningen) 109 keuzewoningen en 218 door woningbouw corporaties te bouwen woningen met gemeen telijke garantie in de particulier gesubsidi eerde sector (waarvan tenminste 41 bejaar denwoningen). De minister had gedeputeerden staten ver zocht de toewijzing niet kleiner te maken dan 20 contigentseenheden voor gemeenten met meer dan 5.000 inwoners en dan 10 voor kleinere gemeenten. Deze regeling voorkomt versnippering, die afbreuk zou doen aan het streven naar effi ciency en kostenbesparing in de bouw. Met twee contingentseenheden kunnen drie be jaardenwoningen worden gebouwd. De toeslag, die het provinciaal bestuur kreeg voor de ontwikkelingskernen - 78 huizen - is begrepen in de toewijzingen aan de betrokken gemeenten. De toegewezen contingenten of gedeel ten daarvan, die op 1 oktober 1970 niet zijn gerealiseerd of waarvan niet vaststaat, dat zij tijdig worden verwezenlijkt, zullen wor den teruggenomen en aan andere gemeenten worden toegewezen. Maar zover zullen de gemeenten, die een toewijzing kregen het niet licht laten komen. Plannen tot realisering moeten dan ook voor 1 mei a.s. bekend zijn bij de hoofdingenieur-directeur van de volks huisvesting in Zeeland. Met een nog niet verdeelde reserve van 9 woningen hebben in deze provincie een 27 tal gemeenten een toewijzing gekregen. Uit ons gebied zijn dat: Tholen met 13 keuzewoningen en 10 corporatie premiebouw, dus in totaal 23. Sint Maartensdijk met 16 keuzewoningen Sint Philipsland 10 bejaardenwoningen Verder kwamen gemeenten in onze streek niet in aanmerking. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Korenbeurs te Bergen op Zoom heeft de Federatie Deltavissers haar kampioenen 1969 gehuldigd. De voorzitter van de federatie, die thans 75 verenigingen met ongeveer 30.000 aangesloten leden telt, de heer A. Neele uit Goes sprak de kampioenen toe, waarna de secretaris J. Koenraadt te Hal steren de bekers en medailles overhandigde. Nummer één werd Anth. Jansen van de Glymesvissers met 2430 punten. De eerste medaille was voor nummer vier op de ranglijst C. van Aart van De Zee baars te Scherpenisse. Zesde werd A. Hoo- gesteger, 13 S. Schot, 23ste A. Hengstmengel 24 J. Verbeek en 25ste C. Tichem, eveneens allen van De Zeebaars. Bij de verenigingen kwam De Zeester uit Halsteren met 14.843 punten op de eerste plaats, terwijl de „De Zeebaars" vierde werd met 11.566 punten. Wel is inmiddels de voorstudie gereed inzake veranderende relaties in het millieu van het Kanaalschap. Er is ook verschillende malen contact ge weest met vertegenwoordigers van gedepu teerde staten van Noord-Brabant, maar een definitieve visie op de qjeuwe ontwikkelin gen kwam nog niet uit de bus. En die visie moet toch de basis vormen voor de moge lijkheid van rijks-subsidies. MUSEUMPLAN Bij het algemeen inrichtingsplan zal ook aandacht worden geschonken aan de moge lijkheid om een Deltamuseum tot stand te brengen. Dit museum zal een algemeen beeld van het Deltagebied moeten geven en ver schillende andere aspecten moeten belichten. Gedacht wordt aan een historisch overzicht van de geografische ontwikkeling, maar ook van de maatschappelijke- en economische ontwikkeling in dit gebied. Stormramp 1953 en voorafgaande watervloe. den zullen eveneens aandacht krijgen. Het Deltamuseum zou aanvankelijk in de Kloveniersdoelen van Middelburg een plaats vinden, maar deze gedachte heeft men defi nitief laten varen. Overigens zijn er ook voor Nieuw-Vosse meer voorlopig nog geen definitieve plannen in dit opzicht te maken.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 5