Plaatselii Nieuws RUIL BIJ ONS Dr. Ir. C. W. C. van Beekom tot Provinciaal Voedselcommissaris voor Zeeland benoemd UW OUDE NAAIMACHINE IN! Felix Janssens Wij gaan deze week Kledingmagazijn Den Engelsman 22 januari 1970 EENDRAC H T B O D E THOLEN OUD-VOSSEMEER KLEUTERCURSUS (ongeacht welk merk) Ruil 'm voor de moderne PFAFF elektrische zigzag lichtgewicht machine. PFAFF NAAIMACHINEHUIS Bergen op Zoom Kortemeestraat 17 STAVENISSE ST MAARTENSDTTK SCHERPENISSE POORTVLIET GEVONDEN SJNT-PHIT 1PST.AND PREDIKBEURTEN VEILINGEN PAK EVEN UW ZAKBOEKJE R. K. K e r k Zaterdag 24 januari 7 uur H. Mis in kantine gebr. v Lammere' BETER INTENSIEF GELEZEN, DAN VLUCHTIG INGEKEKEN en de volgende nog steeds door met onze OPRUIMING Profiteert van deze gelegenheid. Hieronder slechts enkele van de vele koopjes Damesmantels vanaf 50, Japonnen vanaf ƒ9,95; Costuums vanaf ƒ100,Jongens costuums vanaf 50,Regenjassen met teddy jongens- maten 15,Jongens overjassen 10,Heren werktruien 9,95; Duster zonder mouw 9,95, enz. Dames nachthemden vanaf 7,95 brusch nylon Meisjes nachthemden vanaf 4,95; Dames kousen vanaf ƒ0,95. Wol vanaf ƒ0,95 per bol; Dameshemden 2 stuks 4,25; Directoires 3 voor 2,98; Herenhemden 2 voor 4,50; He renslips 2 voor ƒ4,50; Herenpyama's 2 stuks ƒ17,50 één ƒ9,50. Katoenen lakens 2 voor 15,2 slopen voor ƒ3,98; Merk overals 21,nu 17,90; Grote baddoek 7,95 nu 2 stuks ƒ7,95; Meisjesblouse 1/m 1,95. Bovendien op alle courante artikelen tien procent korting. Voorstraat 15 - Sint-Annaland - Telefoon 01665-490 DOKTERSDIENSTEN OP ZONDAG ST -ANNALAND Dr. Ir. C. W. C. van Beekom is per 1 fe bruari 1970 benoemd tot Provinciaal Voed selcommissaris (P.V.C.) voor Zeeland en tevens belast met provinciale directie van de Stichting tot Uitvoering van Land- bouwmaatregelen (S.T.U.L.M.). Hij blijft daarnaast als hoofdingenieur-directeur belast met de leiding van de agrarische bedrijfs ontwikkeling in deze provincie. De heer van Beekom zal daarmede ir. J. D. Dorst opvolgen, die per gelijke datum zijn functies zal neerleggen. Een jaar geleden werden ir. Dorst wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in een groot se huldigingsbijeenkomst door de toenma lige secretaris-generaal van het ministerie van landbouw en visserij de versierselen be horende bij zijn benoeming tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw uitgereikt. Zijn verdiensten over een tijdvak van ruim veertig jaar voor de, in het bijzonder Zeeuw se, landbouw, zijn wijd bekend en leidden in 1947 reeds tot de onderscheiding als offi cier in de Orde van Oranje-Nassau. DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 24 - 25 januari Zr. Gersom Tholen Telefoon 01660-620 Groepsdients: Sint Maartensdijk Scherpe- nisse Sint Annaland. 24 - 25 januari Zr. Rietdijk - St. Annaland Telefoon 01665-431 SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester zal worden gehouden op maandag 26 jan. a.s. van 6.30 tot 8 uur in de ambtswoning Herte kamp 5. HUIS-AAN-HUIS-COLLECTE Ten bate van Biafra heeft in Tholen on geveer 3300 gulden opgebracht. NUMMER EEN OP GPV LIJST Voor de provinciale statenverkiezing staat als nummer één cp de lijst van het Gere formeerd Politiek Verbond notaris mr. W. Loof alhier. GEVONDEN VOORWERPEN De rubriek gevonden voorwerpen, welke vorige week onder de gemeente Oud-Vosse meer terecht kwam, is van de rijkspolitie Tholen afkomstig en behoort dus onder Tholen. Het zijn: Rcod lederen knipportemonnee, zwarte da meshandschoen, rechterkinderwant, donker blauwe kinderwanten, dameshorloge, zwarte portemonnee, ring waaraan twee sleutels en een zakmesje, groene muts, grijze gebreide muts, bromfiets c. q. autogereedschap 11 stuks, ring met twee sleutels, bankbiljet van vijf gulden, rode kinderwant, twee rijwiel- slotsleutels en drie kleine sleutels, één kin derportemonnee één schakelhalsketting zwar te damesportemonnee, een bruine zakdoek. Inlichtingen bij de rijkspolitie. NCVB BREISHOW De NCVB .afdeling Tholen is voornemens om maandagavond 26 januari in het vereni gingsgebouw een breishow te houden in sa menwerking met de Neveda wolfabrieken. Modellen worden geshowd door leden en hun kinderen. Ook-niet-leden van de NCVB afdeling zijn welkom. BEVORDERING De oud-Tholenaar Jac Bout, sinds 1946 gestationeerd bij de rijkspolitie te water in Wemeldinge is met ingang van 16 januari bevorderd tot adjudant en benoemd tot groepscommandant te Wemeldinge. KVP AFDELINGSVOORZITTER OOMS NEEMT AFSCHEID In hotel „Hof van Holland" wordt maan dagavond een statenkringvergadering ge houden van de KV.J met als spreker de heer A. L. van Geesbergen te Zierikzee, lid van g.s. van Zeeland. Op deze avcnd zal de af deling Oud-Vossemeer afscheid nemen van voorzitter J. M. C. Ooms wegens zijn ver trek naar Heiningen. Tenslotte is er een fo rum, bestaande uit mevr Cornelisse-Landu, drs W. Dusarduijn, de heer A. L. van Gees bergen en de heer C-. Paulussen. MET PENSIOEN De eerste Nederlandse districts-schoolarts dokter P. Vermet uit Voorschoten is dezer dagen met pensioen gegaan. Dokter Vermet werd te Oud-Vossemeer geboren, waar zijn vader arts was en is als zodanig hier en in Nieuw-Vcssemeer ook nog enige jaren werk zaam geweest. Op 28 jarige leeftijd solli citeerde Piet Vermet naar de betrekking van districts schoolarts, de eerste in den lande en trad op 1 september 1930 in dienst. Het Groene Kruis organiseert een kleuter cursus, speciaal bestemd voor moeders met jonge kindertn. De cursus begint donderdag 5 februari a.s. 's avonds om half 8 in het wijkgebouw. Men gelieve zich tevoren voor deelname op te geven bij de wijkverpleegster. CAROLUS WILHELMUS CORNELIS VAN BEEKOM, geboren 7 oktober 1913 te Arnhem, was na het behalen in 1938 van het diploma van landbouwkundig ingenieur aan de Land bouwhogeschool te Wageningen, korte tijd bij de Plantenziektenkundige Dienst werk zaam. Van 1939 tot 1943 was hij als con sulent aan de Nederlandse Uien Federatie verbonden. In 1943 volgde zijn benoeming tot rijkslandbouwconsulent - na een latere reorganisatie van ambtsgebied voor de Zeeuwse Eilanden, Sedert 1963 is de heer van Beekom hoofdingenieur-directeur van de landbouwvoorlichting, nadien van de agrarische bedrijfsontwikkeling, in de pro vincie Zeeland. Hij promoveerde in 1952 tot doctor In de landbouwkunde. In 1959 werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. adv. ing. med. TIEN JAAR WIK De plaatselijke gymnastiekvereniging is toe aan haar tweede lustrum. Ze werd 10 juni 1960 opgericht en zet het jubileumpro gramma in op 7 februari met een wedstrijd tegen „Velt" uit Tilburg en eindigt met de kring kampioenschappen voor mei-jes van 10 en 11 jaar op 16 januari 1971. Daartus sen is er een gevuld en gevarieerd turn programma van deze zeer aktieve sportver eniging. Er is trouwens grote belangstelling voor van de zijde der jeugd. De vereniging telt 210 leden en onderging een sterke groei in de tien jaar van haar be staan. Vooral de meisjesgroeptn maken her haaldelijk goede beurten cp kampioenswed strijden. Óp 2 februari wordt de jaarvergadering in het dorpshuis gehouden. AMBTSDRAGERS In de hervormde kerk werden de herkozen ouderlingen G. J. Breas en J. Overbeeke bevestigd, terwijl ouderling J. Scherpenisse bedankte. In zijn plaats is thans door de kerkcraad benoemd diaken L. I. Goedegebuure, die de ouderlingbenoeming nog op zijn beraad hield. Als diaken is opnieuw in het ambt beves tigd D. Hendrikse, terwijl cok bevestiging plaats vond van de nieuw gekozen diaken M. J. Ampt, die daarmee dhr. A. Vroegop opvolgde. SLOOP De sloop van de oude scholen vordert goed en spoedig zal er niet veel van de uit 1883 daterende gebouwen met later enkele bijge bouwde lokalen over zijn. AMERIKANEN VERTROKKEN Het in de vaargeul vcor kerst gestrandde Amerikaanse gezin is zondag uit de gemeente vertrokken. MEISJE AANGEHOUDEN De rijkspolitie van de groep Tholen heeft vorige week een meisje uit Bergen op Zcom aangehouden, dat werd vermist en in deze gemeente bleek te zijn ondergedoken. Het was de 16 jarige P.P.L., die aan de politie te Bergen op Zoom en vervolgens aan haar ouders werd „overgedragen". TIJDREDE VOOR S.G.P. Dinsdagavond 20 januari j.l. sprak Ds. S. de Jong uit Houten een tljdrede uit voor de Staatkundig Gereformeerde Partij. Vcor eon aandachtig gehoor bepaalde hij de aanwezigen bij 1 Samuël 4 22. „En zij zeide: De eer is gevankelijk weg gevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen". Ds. de Jong paste het behandelde gedeel te toe op deze tijd waarin op allerlei gebied de eer van God wordt geroofd. Nodig is ons als schuldenaars voor God te leren ken nen, aldus Ds. de Jong. De zaal aan de Radda Barnenstraat was gced bezet. BEJAARDENWONINGEN ALLEMAAL BEWOOND Ook de laatst klaargekomen bejaarden woningen in Sint Maartensdijk zijn nu be woond. Wel zullen nog enige werkzaam heden verricht moeten worden aan de straat maar de bewoners kunnen tevreden zijn over hun gerieflijke woningen. RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN BIJ DE NOORDPOORT In verband met het bouwrijpmaken van het bestemmingsplan West in onze gemeente is men thans bezig de rioleringsbuizèn te leg gen vanaf de Noordpoort langs de begraaf plaats naar het overige gedeelte. Veel bekijks ook voor de jeugd. TIEN JAAR AFDELING De Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen, afdeling Sint Maartensdijk hield vorige week de eerste bijeenkomst in 1970. De presidente memoreerde in haar openings woord, dat de afdeling thans tien jaar zelf standig werkt in tegenstelling tot voor die tijd, toen er een gezamelijke Thoolse afde ling bestond. Een geslaagde zelfstandigheid waarom aan deze bijeenkomst een feestelijk tintje kon worden gegeven, vond de voor zitster. En daartce had ook al een van de bestuursleden, mevrouw Burgers het hare bijgedragen, zo was duidelijk te zien. Dokter van der Bel hield voor een aan dachtig gehoor een causerie over „kinder ziekten en kleine ongelukjes in huis. Na de pauze kwamen vragen los. LAND VOOR DE AGRARISCHE WERKNEMERS Op 8 januari werd een ledenvergadering gehouden door de vereniging, die nog al tijd heet „ter verkrijging van onrcerend goed door landarbeiders". Na de huishoudelijke zaken en benoeming van het lid C. Zwage- maker in de controlecommissie werd mee gedeeld, dat de heren W. v. d. Slikke en P. Suurland Pzn hun percelen hadden op gezegd. Toewijzing volgde volgens de rang lijst aan de nieuwe gebruikers J. Jansens en C. Zwagemaker. Bij de rondvraag werd nog gespreken over de drainage. OOK VOOR VUILNISWAGEN TE GLAD Vorige week donderdag ondervond ook de vuilnisophaaldienst last en vertraging van de gladheid. Bij het naar de stortplaats rij den bleek het stuur op de niet bestrooide polderwegen niet meer te houden en schoof de wagen de sloot in. Een flinke takelwagen was nodig om de ophaaldienst te kunnen vervolgen. Het werd zodoende voor het personeel een latertje. PJG ONTSPANNINGSAVOND Vrijdagavond werd in het Holland Huis de jaarlijkse feestavond van de P.J.G. Tholen en Sint Philipsland gehouden. Nadat Jos Rinses de avond had geopend met een welkomstwoord tot de aanwezigen, begon de toneeluitvoering, die evenals het vorige jaar werd verzorgd door een aantal leden van de P.J.G. Ditmaal de klucht ..In de vergulde Os'.' van Johan Blaaser. De volle zaal had er een .plezierige avond mee, vooral ook, omdat de spelers het geheel vlot en leuk brachten. Duidelijk was dat de amateurs er zelf ook plezier in hadden en een fijn groepje vormden. De rolverdelinq was als volgt: Brink, eigenaar van de Vergulde Os: H. Venekamp. Catharina, zijn vrouw: J. Geluk. Hetty, hun dochter: C. Verduit. Goud van Stenen- veurde, professor: L. Gaakeer. Liesbeth, zijn vrouw: J. Stoutjesdijk-van Putte. Jack van Maarseveen, inspecteur van politie: K. de Rijke. Wijnsma, notaris: R. Stoutjesdijk. Germaine du Beau: R. Quist. Griet, werkster R. Vermaas. Hein knecht: H. van Nieuwen- huijzen. De regie werd gevoerd door de heer A. v. d. Hoek, souffleur was R. Geluk, terwijl de heer Raaymakers uit Bergen cp Zoom de grime verzorgde. Waarschijnlijk wordt het stuk nog eens ge bracht voor de psychiatrische inrichting „Vrederust". Ook na de opvoering in Scher penisse zat de stemming er goed in, toen on der leiding van „The Goodwill Partners" nog tot in de kleine uurtjes werd gedanst. Voor de P.J.G. een geslaagde uitvoering. ZILVER OP DE SECRETARIE Zaterdag 17 januari was het 25 jaar ge leden, dat tnej. J. Suurland in dienst kwam als administratieve hulp op de gemeente secretarie. In bijzijn van het college van b en w werd hieraan met het overige perso neel aandacht geschonken, waarbij mej. Suur. land dank werd gebracht voor het 25 jaar werken in gemeentedienst, waarbij een ca deau niet ontbrak. GEVONDEN VOORWERPEN: Een linker heren glacé handschoen, ge vonden op de rondweg onder Tholen. In lichtingen bij de rijkspolitie alhier. LEDENVERGADERING GER. GEMEENTE Tijdens de gehouden ledenvergadering door de Geref. Gemeente is beroepen ds. Chr. van der Poel uit Yerseke. De aftredende ouder ling M. C. Bolier werd herkozen en als diakenen C. Andriesse Lzn en W. Heijboer. OLIEBOLLENAKTIE De Bond van Plattelandsvrouwen, afde ling Scherpenisse is voornemens om dinsdag 27 januari een oliebollenaktie te houden, waarvan de netto-opbrengst enerzijds be stemd wordt vcor het bejaardenwerk en an- derszijds voor de noodlening in Biafra. De ingezetenen kunnen verwachten, dat er dus a.s. dinsdag oliebollen gepresenteerd zullen worden. Men hoeft ze alleen maar op te eten. OPENING „SASSEGRAVE" Op woensdag 28 januari zal ir J. Prins, voorzitter van de Z.L.M. de nieuwe agra rische school „Sassegrave" alhier officieel openen. -SPORTSCHOOL- SAUNA - JUDO - KARATE speciale DAMES en HERENGYMNASTIEK Engelsestraat 30 Bergen op Zoom Nieuwe cursussen, 1 febr. 1970 Tel. aanm. en bil. 01640 - 57 41 b.g.g. 01650-3 55 48 Adv. ingez. med. Sleutel met plaatje „keukenbergplaats". Linker dameshandschoen bruin. Inlichtingen postcommandant rijkspolitie. DS. M. A. JANSENS NAAR MASTENBROEK Zondag 11 januari nam ds. M. A. Jan sens afscheid van de hervormde gemeente van Stellendam en een week later deed hij zijn intrede in Mastenbroek. Oud - Streekbewoner Marinus Abra ham Jansens werd 19 juli 1922 te Scher penisse geboren, bracht de meeste jaren door in Poortvliet, waar hij nog menigmaal bij de naaste familie komt en studeerde op latere leeftijd aan het Moller-lyceum en de rijks universiteit te Utrecht. In 1962 deed hij kan didaatsexamen en werd in juli 1965 toege laten tot de evangeliebediening. Hij aan vaardde hetzelfde jaar een beroep naar Stel lendam, na menigmaal in de gemeenten van zijn geboortestreek het Woord te hebben be diend. Namens velen kunnen we onze oud-streek- bewoner en zijn (St. Maartensdijkse) vrouw de beste wensen doen toekomen voor goede jaren in zijn nieuwe gemeente. DRIEDUIZEND PANNEKOEKEN Jeugdige Poortvlieters bakten zaterdag 3000 pannekoeken voor Biafraantjes. Dat wil zeggen, dat de opbrengst van de bakkerij en verkoop ten goede komt aan leniging van de nood in Biafra. Het bleek dat de aktie, georganiseerd door de gezamelijke scholen, naar de wens van de inwoners was. Ruim 300 gezinnen aten za terdag pannekoeken. Een levendig beeld heerste er in en rond de oude kleuterschool. Kinderen en auto's met pannekoeken rolden als het ware af en aan. Óp dertig bak-appa- raten werd bevoorraad en op dat alles hield de brandweer een wakend oog, die echter n ets anders te doen had dan bij de expe ditie een handje toe te steken, als dat nodig was. Na aftrek van de onkosten was er met veel enthousiasme en toch nog in betrekke lijk korte tijd, met vooral voor de jeugd het gevoel iets gedaan te hebben voor in el lende verkerende mede jeugdige wereldbur gers, een batig saldo voor Biafra van f 840,- OPENING GROENTE- EN FRUITHANDEL. Burgemeester W. J. van Doorn opende op 15 januari de nieuwe groente en fruitwin kel aan de Lanpestraat van C. P. Deurloo- Hoogerbrugge. Tevoren was in dit perceel een Sparwinkel gevestigd, maar na het ver trek van de exploitant daarvan stond ze al enige tijd leeg. De burgemeester zei in zijn felicitatie het plezierig te vinden, dat er nu weer handel in dit perceel wordt gedreven, daar hij het weinig levendig vond het als een leeg perceel te"zien. Het nog geen half jaar geleden getrouwde echtpaar Deurloo- Hoogerbrugge had eerst de bestaande groen tezaak aan de Noordstraat overgenomen, maar al spoedig bleek hem dat te klein te zijn. Met deze mogelijkheid aan de Lange- straat kan men meer de vleugels uitslaan. De burgemeester hoopte dat het bedrijf ook in de toekomst volop rendabel zou blijken te zijn. BEJAARDENMIDDAG Op 28 januari wordt om half drie een be jaardenmiddag gehouden. Opgave voor ver voer bij mevrouw Kloet. HOMETRAINING Bij gehouden hometrainingswedstrijd te Halsteren werd bij de adspiranten Geense nummer één. In een cours voor dames werd mevrouw Geense nummer twee. NAAR KENEYA EN HEERDE De voormalige hervormde Sint Philips- landse predikant ds. P. Holst hoopt 11 januari in 's Gravenhage afscheid te nmeen en 18 januari in Heerde te worden bevestigd. Van 4 oktober 1942 tot 3 november 1946 was hij predikant in Sint Philipsland. Een andere voormalige hervormde Sint Philipslandse predikant ds. B.A.van Donkers- goed - nog altijd vol belangstelling voor onze streek - hoopt eind januari met gezin naar Keneya te vertrekken. Zijn adres zal daar zijn Box 766, Eldoret, Kenya, Oost Afrika. Voor de familie Donkersgoed goede reis en eveneens de beste wensen vanuit zijn vcormalige gemeente en streek. RECREATIE De planoloog Udding sprak voor de ZLM afdeling over de recreatie en de gevolgen daarvan voor de landbouw, de ontwikkeling daarbij ook voor Sint Philipsland en de in feite toch maar geringe mogelijkheden van recreatie langs de snelvaarweg Schelde- Rijn. AANBESTEDING Naar we vernemen zal de aanbesteding van het nieuwe dorpshuis en bejaardencen- trum op 16 februari om half elf op het gemeentehuis plaats vinden. Zondag 25 januari THOLEN Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds. M. v. d. Linden bevestiging van ambtsdragers 3 uur ds. J. M. de Raad Geref. Kerk 10 uur ds. L. Eringa 5 uur ds. Lindeboom Zwijndrecht Geref. Gemeente Zondag 25 januari 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst Woensdag 28 januari 7.30 uur student van Gelder Zwijndrecht Chr. Geref. Kerk 10 en 6.30 uur leesdienst Ned. Prot. Bond 5 uur ds. G. J. Hartesveldt, voorg. NPB Hardinxveld. Herv. Ver. Kerkelijk Leven 10 uur ds. G. v Noordennen Krabbendljke R.K. Kerk Zaterdag 24 januari 7 uur H. Mis Zondag 25 Januari 8 en 10 uur H. Mis OUD-VOSSEMEER Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds. P. A. A. Klüsener Amersfoort 6.30 uur ds. G. J. Voortman Geref. Kerk 9.30 en 3 uur ds. Zelle Leeuwarden Chr. Geref. Kerk 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst Geref. Gemeente in Ned. 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst R.K. Kerk Zaterdag 24 januari 7 uur H. Mis Zondag 25 januari 7.30 en 9.30 uur H. Mis SINT-ANNALAND Ned. Herv. Gemeente 10 uur leesdienst 6 uur ds. J. M. de Raad kollekte Internationale hulpverlening Woensdag 28 januari 7.30 uur ds. C. Mulder kollekte voor de mannenvereniging Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Geref. Gemeente in Ned. 9.45, 2,15 en 6,15 uur leesdienst STAVENISSE Ned. Herv. Gemeente 10 en 6 uur ds. D. Heikoop voorbereiding H. Avondmaal GELOOFSBRIEVEN Op de raadsvergadering van a.s. dinsdag zullen de geloofsbrieven worden onderzocht van het nieuwe raadslid C. M. van Oude naarde, die voor de s.g.p. opvolger is in de vakature van de vertrokken J. den Boer. SINT ANNALAND 20 januari uien middel I 59.09 - 58.10 drielingen 60.50 picklers 39.93 stek 26.31 aanvoer 70 ton SINT MAARTENSDIJK 20 januari uien 40 opw. kl. I 20 ton voor 56.40 30 ton voor 55.00 drielingen 55.98 picklers 39.75 stek 26.30 aanvoer 54 ton. THOLEN 50 januari: uitvoering voetbalvereniging OUD-VOSSEMEER 23 januari: Optreden R.K. Toneelvereniging „Sint Joseph" 26 januari: Forumavond KVP 14 februari: Concert door Oud-Vossemeerse muziekver. Oud Geref. Gemeente Zondag 25 januari 9.30 en 6 uur ds. J. van Prooijen 2 uur leesdienst Woensdag 28 januari 7.30 uur ds. J. van Prooijen (Bijbellezing) SINT-MAARTENSDIJK Ned. Herv. Gemeente Zondag 25 januari 9.30 en 2.30 uur ds. J. Catsburg bediening H. Doop deurkollekte verwarming Donderdag 29 januari 10.15-10.45 uur ds J. Catsburg morgenwijding Oud Geref. Gemeente 9.3Q, 2 en 6 uur leesdienst Oud Geref. Kerk 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Rehobothkerk 10 en 7 uur ds. K. M. Vogel (bed. H.A.) SCHERPENISSE Ned. Herv. Gemeente 9.30 uur ds. J. M. de Raad 2.30 uur ds. C. Mulder deurkollekte Orgelfonds Geref. Gemeente Zondag 25 januari 9.30, 2 en 6.30 uur leesdienst Donderdag 29 januari 7.30 uur ds. W. Hcge Krabbendljke Bed. H. Doop. POORTVLIET Ned. Herv. Gemeente 10 uur kand. J. Vis Sommelsdijk 6 uur ds. C. Mulder aanvang van de behandeling van het bijbelboek Jona Geref. Kerk 10 uur ds. Lindeboom Zwijndrecht 2.30 uur ds. L. Eringa Geref. Gemeente 10 en 6 uur ds. A. de Blois Dordrecht 2 uur leesdienst SINT-PHILIPSLAND Ned. Herv. Gemeente 9.30 uur ds. C. Mulder 2.30 uur ds. M. van der Linden Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur leesdienst Oud Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur ds. L. Gebraad ANNA-JACOBA-POLDER Geref. Kerk 10 en 2.30 uur ds. P. Torenbeek SINT ANNALAND 30 januari: Jaarvergadering SGP kiesver. 30 januari: Jaarvergadering schietver. 2 februari: Jaarvergadering gym. ver. WIK 27 februari: Jagersavond met de Rederijkers SCHERPENISSE 5 februari: Voorlichtingsavond bemesting. POORTVLIET 29 januari: Verg. bedrijfsverzorgingsdienst BERGEN OP ZOOM ROXY do vr 8 uur zat 6.45 en 9 uur zo 4.30 en 6.45 uur „DE VERNIETIGING VAN FRANKENSTEIN" 18 jaar zat 11.30 uur - zo 9 uur ma di wo 8 uur GRAF PORNO UND SEINE MADCHEN 18 jaar zo 2.30 uur „GENGHIS KHAN" 14 jaar Tholen. Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. A. Kugel, Poortvliet tel. 01662-400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland dr H. Menger, St. Philipslands tel. 01677—500 I St. Annaland. St. Maartensdijk en Stavenisse dr. J. M. v. d. Bel, Sint Maartensdijk, tel. 01666—400 SPONTANE INZET Enkele jengeren, leerlingen op het Rijks atheneum te Bergen op Zoom organiseer den vorige week zaterdag spontaan een huis- aan-huis aktle ten behoeve van de nood in Biafra. De jongeren, aangevuld met andere jeugdige Sint-Annalanders namen het hele dorp en de omgeving voor hun rekening. Het resultaat was een opbrengst van f 1651,28.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 2