Verspil geen kostbare vrije dag. Bij Philips kunt u ook 's avonds solliciteren en inlichtingen vragen en... vlakbij u in de buurt Vakman, niet-vakman, man, vrouw „Mary v, Dijk" en „Wala Foundations" 4 KOOP „WALA VAN BOXTEL munHflRDT'S «rb, PHILIPS met kortingen van 10 tot 20 pCt Doe nu Uw voordeel!! Sint-Philipsland wil bejaardenwo- ningentoewijzing omzetten in gewone huizenbouw Verbetering ijsbaan-speelterrein op oude tramput Bronchiletten hulpmonteurs aankomend monteurs elektromonteurs De Eendrachtbode 22 januari 1970 EENDRACHTBODE 10 werken verrassend NOG 'N KLEIN AANTAL HEREN KOSTUUMS VOOR DE HALVE PRIJS JONGENS KOSTUUMS. TERLENKA KWALITEIT VERSCHILLENDE MATEN, EVENEENS VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS WINTERJASSEN GESCHIKT VOOR WEER EN WIND 39,— Kremerstraat 11-13 Bergen op Zoom EEN ADVERTENTIE IN DE EENDRACHTBODE IS VOLDOENDE EN AFDOENDE We weten, dat het voor veel mensen gewoon moeilijk Is overdag tijd vrij te maken om ergens anders eens hun licht op te steken over werk en salaris. Philips houdt daar rekening mee en daarom kunt u bij ons óók terecht elke dinsdagavond voor sollicitatie of alles wat u weten wilt over werk en salaris en mogelijkheden die Philips u kan bieden, zowel in dag- als in ploegendienst. We nodigen u gaarne uit er eens met ons over te komen praten op een van de hieronder genoemde adressen. Graag vertellen we iedere dinsdagavond alles wat u wilt weten. Plaats: Oud-Vossemeer Tholen Sint-Annaland Sint-Maartensdijk Sint-Philipsland Hotel-Café-Rest. Hof van Holland Zeeland De Gouden Leeuw Du Commerce De Druiventros Adres: Ring 39 Kaai 6 Voorstraat 50 Noordpocrt 8 Voorstraat 41 van - tot: 18.45-19.15 u. 18.45-19.15 u. 19.30-20.00 u. 19.30-20.00 u. 20.00-20.30 u. Onze afdeling Personeelzaken te Roosendaal staat verder dagelijks voor u open van 8.00-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur en bovendien dinsdagsavonds van 18.00-19.15 uur. Kom gerust eens binnenlopen. U bent van harte welkom. Vindt u het prettiger toch eerst te schrijven of bellen om een af spraak te maken voor een tijd die u het beste schikt, dan kan dat natuurlijk. Ons adres: Personeelzaken, Zwaanhoefstraat 2, Roosendaal, tel. 01650 - 35920 en vraag naar de heer Vergouwen. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Roosendaal Kremerstraat 9 Bergen op Zoom BIEDEN AAN: VAN 15 t/m 25 JANUARI Dusters, korsetten, gaines, pyama's, nachtkleren en alle verwante artikelen, in grote verscheidenheid van kleuren en maten. Van FOUNDATION tot DUSTER is M/^RY VAN DIJK f f MODEBEWUSTER OP VASTGESTELDE FABRIEK VERKOOPPRIJZEN VOOR MODERN EN MODIEUS. ft Boormachine 13 mm met standaard Donken Poortvliet Telefoon 365 ELEKTROTECHNIEK N. V. BEELAERTS VAN BLOKLANDSTRAAT 14 - TILBURG Een Orion dubbelbeds breimachine, HET BLAD van voor in om en uit de streek Tholen en St. Philipsland TEGEN ELKAAR Om niet te vergeten wat voetbal is, speel de het eerste en tweede Vosmeerse elftal een echt vriendschappelijk partijtje tegen el kaar, waarbij na toch wel aardige tegenstand de grotere broer met 3 -1 baas bleef na een 1 - 1 ruststand. TWEE EILANDELFTALLEN DEDEN ZAAL VOETBAL THOLENSE BOYS WON DE TROFEE Zaterdag nam een elftal van SPS en een elftal van Tholense Doys deel aan een zaal- voetbaltournooi dat in de veilinghal te Ber gen op Zoom (al 3 zaterdagen achtereen) was georganiseerd Beide streekelftallen boek ten een uitstekend tot goed resultaat, temeer waar men aan dit soort sport niet eerder had deelgenomen. Er was wel even aanpassen nodig, zoals vooral tijdens de eerste wedstrij den bleek. SPS kwam In een poule met Dosko-BOZ en Nieuw Borgvliet. Tholense Boys was ingedeeld bij de groep MOC 17 - F.C. BERGEN en Vrederust. De eerste wedstrijd van SPS tegen Nieuw Borgvliet bleek duidelijk dat de Poortvliet- Scherpenisse combinatie geen zaalvoetbal routine had. Wel pittig, enthousiast en meest in de aanval, wanen ae Borgvlieters het die scoorden: 5-0. De tweede wedstrijd liet SPS zien, dat het de zaak door had en tegen BOZ werd de 1 - 0 overwinning maar een schrale afspiege ling van het SPS overwicht. De derde wed strijd tegen DOSKO bracht veel spanning en tenslotte werd het 1-1. Zo eindigde SPS in deze poule op de tweede plaats. Volledig was de uitslag: 1 Nieuw Borgvliet 6 punten: SPS 3 punten: DOSKO 2 punten en BOZ 1 punt. De eerste wedstrijd van Tholense Boys ging tegen het sterke MOC 17. Ook toen bleek de nog onvoldoende zaalvoetbalrou tine van de Tholenaren, als was er genoeg enthousiasme. Het werd een 5-2 MOC zege. Tegen Vrederust was Tholense Boys belang rijk sterker en het leverde een 4-2 zege op, maar vervolgens zag Vrederust kans het sterke MOC een 3-0 nederlaag te bezorgen tegen de verwachting in. Daardoor was de kans voor Tholense Boys in de eindsprint mee te doen belangrijk ge stegen. Daardoor was er veel spanning in de ontmoeting Tholense Boys - FC Bergen Laatstgenoemd elftal nam vrij snel de leiding, maar Tholen kwam terug en liep na rust zelfs uit tot 4-1. De eindstand werd 4-2. In deze poule werd de uitslag: Tholense Boys 4, MOC 17 drie: F. C. Bergen drie en Vrederust 2 punten. Hierdoor moest MOC 17 om de derde en vierde plaats spelen tegen SPS. Twee spe lers van SPS waren uitgevallen en dat be tekende een verzwakking MOC won met 2 - 1. In de finale kwam Tholense Boys tegen Nieuw Borgvliet. Tholen opende de score, maar Nieuw Borgvliet kwam terug: J - 1. Tenslotte bleek Tholense Boys toch produktiever en werd het 3 - 1. Zo werd de eindstand van deze middag: 1 Tholeflse Boys; 2 Nieuw Borgvliet; 3 MOC 17; 4 SPS 5 DOSKO 6 F. C. Bergen; 7 Vrederust en 8 Bergen op Zoom. Alle deelnemers bleken bi] de prijsuitrei king enthousiast over deze sportmiddag, waarvoor het initiatief was genomen door de heren F. Landa, M. Neefs en de trainer van SPS J. Rcodenburg. De door Tholense Boys gewonnen beker was beschikbaar ge steld door het Brabants Nieuwsblad. HOOFDPIJN POEDERS gerechtigd Adv. ingez. med. ZATERDAG EILAND - ZAALVOETBALTOURNOOI Komt er zaterdag weer $en algehele af gelasting van het competitievoetbal, waarop het tijdens het moment van deze opmaak, on danks een lichte vorsttendens, niet naar uit ziet, dan is de Bergse veilinghal beschikbaar voor een eiland-zaalvoetbaltournooi. Dat wli zeggen, dat alle streekelftallen, inclusief Ncad uit Sint Philipsland kunnen inschrijven waarbij mogelijk poules geformeerd worden voor zowel de reserves als eerste elftallen. Misschien maakt onbekend wat onbemind voor deze zaalsport, maar degenen, die er inmiddels wel aan hebbjn meegedaan, waren er enthousiast over. Sommige trainers en bestuurders zijn met nog wat spelers huive rig voor een groter kans op blessures, maar het hoeft heus niet riskanter te zijn dan op het veld. De plaatselijke voorzitters of se cretarissen zijn Inmiddels ongetwijfeld op de hoogte van deze mogelijkheid, waartoe het initiatief weer werd genomen door trainer Rcodenburg. Het gaat trouwens veel meer om het spel om wat in conditie te blijven, dan om de knikkers. En daaraan zal men zich weten aan te passen. Naarmate het aantal deelnemers zal men vroeger of later op de dag kunnen beginnen. Supporters kunnen mee. ER IS OOK GETURND Zaterdag werden te Vlissingen de jon genskampioenschappen turnen gehouden voor 10 en 11 en voor 12 tot 15 jarigen. Voor het eerst nam WIK uit Sint Annaland aan deze kampioenschappen deel. Bij de jongens van 10 en 11 werden Bram Dulne, Andre Smulders, Bram Goedegebuure en Johan van Vossen, tezamen een ploeg vormend, als derde geklasseerd. Er was slechts 10 punten verschil met de eerste, t.w. VTV uit Vlis singen. Astrow uit Souburg bezette de tweede plaats. Individueel haalde Bram Duine bi] WIK de meeste punten. Bij de 12 tot 15 jarigen was er groter verschil. De ploeg WIK jongens bestond uit Johan Moerland, Kees van Winkelen, Her man Hilgeman en Koos Hage. Ook zij ein digden op de derde plaats. Individueel was hier Johan Moerland de beste, hij eindigde in de algemene rangschikking als dertiende, Kees van Winkelen werd 14e, Koos Hage 16e en Hilgeman 17e. A.s. zaterdag zijn er meisjeskampioenschap pen voor 12 en 15 jarigen in de sporthal te Vlissingen. Van WIK zijn er drie deel neemsters en van Olympia Tholen doet er ook een meisje mee. Dat is Marleen Loof en van WIK zijn het Pia van Vossen, Ellie Goedegebuure en Janneke Burgers. Zowel Marleen Loof als Janneke Burgers kunnen een goed resultaat bereiken, misschien zelfs een ereplaats. adv. ing. med. Voor de eerste raadsvergadering in 1970 op dinsdag 27 januari heeft het dagelijkse bestuur van Sint Philipsland een paar belang rijke voorstellen op de agenda staan. Voor stellen waarbij de burgers nauw zijn be trokken. In de eerste plaats wil men de ont vangen toewijzing voor bejaardenwoningen omzetten in normale woningwetwoningen, omdat door de bouw van 24 bejaardenwo ningen door de Stichting Bejaardenzorg deze categorie toch aan haar trekken zal komen en omdat er anderszijds wel behoefte is aan normale aanwas voor trouwlustigen en an dere woningzoekenden. Een tweede belang rijk punt dat op de 14 punten tellende agenda voorkomt is uitdiepen en egaliseren van de ijsbaan-speelterrein op de oude tramput om de telkens terugkerende moeilijkheden vcor de plaatselijke ijsclub en daarmee voor de schaatsliefhebbers op te lossen. WONINGEN Wat het eerste punt betreft hebben b en w een voorstel in vier onderdelen, t.w. a. het doen bouwen van 6 woningwetwoningen (uit de toewijzing van 10 bejaarden wonin gen) aan de Eendrachtstraat; b het aan vragen van een rijkslening voor de financie ring van deze bouw; c het aanvragen van een bijdrage in het exploitatietekort; d het onderhands aanbesteden van deze bouw aan de firma gebr. Smits te Nieuw Vossemeer. Hoestdrank in tabletvorm. f 1.~ Adv. ingez. med. In de toelichting wijst het dagelijks be stuur er op, hoe gedeputeerden ten behoeve van deze gemeente een contingent van 10 bejaardenwoningen toewees uit het volume 1970 dat voor Zeeland beschikbaar is. Nu echter te voorzien is dat door de stich ting Bejaardenzorg een bouwplan van 24 woningen voor de ouderen in de gemeente wordt gerealiseerd, menen b en w dat het meer gewenst is dit contigent te bestemmen en te besteden voor en aan woningwetwonin gen. Maar dan kunnen uit de 10 tcewijzi- gingen 6 huizen worden gebouwd. Nu is aannemer gebr. Smits uit Nieuw- Vossmeer nog doende met 16 woningwet woningen en de voomcemde 6 zouden als een voortzetting daarvan beschouwd kunnen worden. Al het materiaal van de aannemer is nog aanwezig. De prijsvorming (curve) is voor het ministerie nu eenmaal uitermate belangrijk voor de goedkeuring. En zoveel liefhebbers (aannemersbedrijven) zijn er nu ook weer niet, die het voor die lage prijs willen doen. Vandaar de onder a t/m d genoemde voor stellen, waarover dan uiteraard de gemeen teraad zelf nog een beslissing moet nemen. IJSBAAN - SPEELWEIDE Zestien en een half duizend gulden is er volgens de raming van b en w, c.q. de cen trale dienst nodig om de speelweide-ijsbaan aan de Deense straat de zgn. gedempte tram put, te verbeteren. Dit terrein doet zomers dienst als speel weide voor de jeugd, waarop men lustig een partijtje voetbalt en 's winters is het voor ern soortgelijke sport dienstbaar, zij het dan aangepast aan dat jaargetijde, op de schaats. Beide doeleinden voorzien in een jeugbe- hoefte, constateren burgemeester en wethou ders. Als ijsbaan is het terrein uniek gelegen, zo in de gemeentekom, maar het ligt voor het doel te hoog. Er zijn door de ijsclub wallen aangebracht, er is zelfs dit jaar een plas- tieklaag tot een diepte van een meter inge bracht (en dat helpt wel wat), maar het omliggend gebied ligt lager, zodat de water afloop niet gering is. Dat schept problemen. Vaak liggen er al stukken „drcog" eer de vorst toeslaat. De voor de speelweide nood- Wat kan een NAVO wat kon een Volkenbond wanneer de MENSHEID, op wat voor grond, geen kans ziet of zag onmensheid te bestrijden7 O, mensen, bedenkt U vlug, wordt waarlijk MENS, helpt mensen uit hun lijden! Satirlus zakelijke aanwezige drainage ligt op een diepte tussen 1 meter en 1.20, waardoor er ook om die reden wel een mogelijkheid bestaat het terrein af te graven en te egali seren. Dit nu staat b en w voor ogen. Men zou er tussen de 40 tot 60 cm kunnen afhalen. De daardoor ontstane terreinverla ging betekent dat na afsluiting van de hoofd drainage het terrein in de herfst al drassig zal werden door regenval en dan spoedig - met wat opspuiten - voldoende water zal bevatten voor een ijsbaan. Als het plan doorgaat komt er een 1200 m* grond vrij, die benut kan worden voor het dijktalud aan de Oostdljk. De totale kosten worden op f 16.500,- geraamd. B en W denken voor uitvoering een bercep te kunnen doen op de zgn. aan vullende werkgelegenheid en het Arbeids bureau meent zelfs dat hiertoe op korte termijn kansen aanwezig zijn. Verwacht wordt dat dit terrein de gemeente dan jaar lijks f 3000,- zal kosten. Verder vragen b en w f 824,19 voor het doen aanleggen van goten aan de berg- schuren van de 16 woningwetwoningen, daar anders maar wateroverlast onstaat op de achterpaden, enz. De termijn van bewoning voor de onbe woonbaar verklaarde woning Langeweg 13 dient te worden verlengd, omdat voor de bewoonster nog geen vervanging aanwe zig is. Verder willen b en w saneringspanden aankopen, t.w. Oostdijk 12 - 14 en 16 van A. C. Roozemond voor f 69.050,- en de leegstaande woning Langeweg 21 van J. Reijngoudt voor f 3250,-. RAIFFEISENBANK 'SCHERPENISSE' De vorige week aangekondigde data voor rentebij schrijving en controle waren juist, maar de genoemde dagen daarmee niet In overeenstemming. Het is dinsdag 27 en woensdag 28 januari. TE KOOP zoekt voor de uitvoering van grote elektriciteitswerken in Bergen op Zoom en omgeving Wij bieden een vaste positie tegen goede voorwaarden. Aanmeldingen: schriftelijk of telefonisch aan ons hoofdkantoor, Beelaerts van Bloklandstraat H te Tilburg (telefoon 04250- 7 29 66). Ook kunt U zich persoonlijk melden op onze zitting van 5.30 - 7.00 uur n.m. op maandag 26 januari in Bergen op Zoom, op ons bijkantoor Antwerpsestraatweg 18. Reiskosten t.b.v. uw sollicitatie gemaakt, worden vergoed. TE KOOP Geheel compleet, z.g.a.n. Tegen halve prijs. Brieven onder no. 2865 aan het bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 10