Scheidende Thoolse brandmeester B. W. Schot na veertig jarige brandweerman gehuldigd V iVfc Deze week Bedrijlsverzorqingsdienst Burgemeester W. Baas van Sint-Annaland ziet geen betere financiële armslag door samenvoeging Wanneer Sint-Annaland per inwoner evenveel rijksvergoeding kreeg als Amsterdam zat men snor Gunning Vossemeerse brug aangehouden „Ik verwacht een berichtje" Foto jubileum prijsvraag Gaat de dam door 26ste jaargang no. 9 22 januari 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Verschijnt elke donderdagmiddag Wanneer een gezin van tien personen van Sint-Annaland naar Amsterdam vertrekt, krijgt de nieuwe gemeente duizend gulden meer uit 's rijks pot voor dezelfde mensen. Dit rekent burgemeester W. Baas, bijna toe aan zijn pensioene- ring, maar niet moede noch mat wordend om bij welke officiële ge legenheid ook te pleiten voor het behoud van de zelfstandigheid van zijn gemeente, voor aan de minister van binnenlandse zaken, de leden van de Staten Generaal en met name de vaste kamercom missie, terwijl ook het provinciaal bestuur van zijn jongste tegen argumenten (van samenvoeging) op de hoogte is gebracht. Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Abonnementsprijs f475 per half jaar, per post f 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm -f- BTW. Losse nummers 25 cent Spierinkjes t/m 20 woorden f 2,50 BTW. In een bijzondere bijeenkomst op de Thool se raadszaal werd vorige week vrijdagavond officieel afscheid genomen van brandmee ster B. W. Schot, terwijl voorts de brand weercommandant A. J. van Dijke en chauf feur-monteur C. Jansen voor respectievelijk 35 en 12J/£ jaar dienst werden onderscheiden. Het corps was vrijwel compleet met de dames aanwezig, terwijl burgemeester J. E. van Boeijen het gemeentebestuur alleen moest vertegenwoordigen nu beide wethouders verhinderd waren. De burgemeester kon het zich nauwelijks voorstellen, naar hij in een gezellig speechje verklaarde, dat iemand veertig jaar lang de brandweer en daarmee de gemeenschap vrijwillig dienstbaar is. U kunt ongetwijfeld vertellen, wat uw „mooiste" brand was ge loofde de heer Van Boeijen en dat kon dhr. Schot, denkend aan de meidagen '40 en aan de brand bij Van Oorschot. De burgemeester verklaarde zijn brand weerkennis slechts te putten uit wat God fried Bomans schreef over zijn intervieuw met een brandweerman. Maar zeker wist hij en weet ook het gemeentebestuur, dat er op voortreffelijke wijze door de Thoolse brandweer bij de tijd wordt gebleven, dat er een goede teamgeest is en dat men een groot stuk vrije tijd wil opofferen vcor een dienst baar zijn aan de gemeenschap. Brandweerman zijn betekent tegenwoordig een vak te kennen, zo vervolgde de heer Van Boeijen, die eveneens alle aanwezige dames dankbaar was, dat ze echtgenote of verloofde voor dit doel wilden afstaan. Er wordt door menigeen ook weer te gering over gedacht. Misschien lijkt het voor de enkeling maar een beetje .spelen", maar dat is het heus niet. Bizonder erkentelijk is het gemeentebestuur op dit moment de heer B. W. Schot voor een 40 jaar brandweerdienst- betoon. Moge het een voorbeeld zijn voor de jongeren, die toch telkens ook weer be reid zijn het korps de gewenste aanvulling te geven. Naast een geschenkenbon van het gemeentebestuur was er vcor dhr. Schot de brandweer-onderscheiding in de vorm van een medaille en oorkonde, terwijl mevrouw Schot een fraaie plant kreeg aangeboden. Moge u beiden nog vele jaren getuige zijn van een geoefend Thools brandweerkorps, zo besloot de burgemeester dit onderdeel van de hulde. In de tweede plaats was er een onder scheiding voor commandant A. J. van Dijke die met 35 jaar brandweerdienst nu aan kop staat en voor chauffeur-monteur C. Jansen, die 12l/2 jaar de nodige bijstand in het korps verleent. Ook de commandant sprak de scheidende brandmeester toe, er op wijzend hoe deze alle ontwikkelingsfasen bij de brandweer meemaakte, van hand tot motorspuit, van de kar trekken tot de manschappenauto, van de bijl tot de snijbrander, van oertijdmateriaal tot de meest moderne uitrusting. Namens het korps bood hij de heer Schot een baro- thermometer aan. In zijn dankwoord tot gemeentebestuur en korps zei de heer Schot aan zijn groep, zijn werk, als het ware zijn hobby toch veel ple zier te hebben beleefd, ook al waren er in die 40 jaar ook wel eens moeilijke omstan digheden om te handelen en ook al was er niet altijd de voldoening zoveel te hebben gedaan als men kon. Zijn opvolger als brandmeester is de heer D. van Duivendijk. Na het officiële gedeelte was men nog gezellig na. In het jaar 1969 steeg het aantal uren, waarop gebruik werd gemaakt van de be- drijfsverzorgingsdienst Tholen en Sint Phi lipsland met 24.3%, zo lezen we in het jaar overzicht, dat aan de leden tegelijk met de agenda voor de komende jaarvergadering is toegezonden. Met name bij ziekte in het bedrijf wordt daarvan steeds meer gebruik gemaakt. Dat was in 1969 in totaal 655 uren. Na een on geval moest er 77 uur worden ingevallen en vanwege vakantie 54]/2 uur. Ook het ledental blijft stijgen. Met 7 nieu we Ingeschreven kwam het totaal op 50. Dat is al op de grens voor één bedrijfsverzorger. De financiële uitkomst was behoorlijk. Het exploitatieoverschot bedroeg f 823,87 bij een totaal op de winst en verliesrekening van f 15.609,33. Op de vergadering van 29 jan. a.s. wordt voorgesteld bedrijfsverzorger W. P. van de Male te herbenoemen, de con tributie op f 40,- te handhaven met f 2,50 inleggeld of in noodsituaties - wanneer men dan pas of daarom pas lid wordt f 100,-. De aftredende bestuursleden J. J. v. d. Slikke en A. C. van Heusden zijn herkiesbaar. Men zou het burgemeester Baas uiterlijk niet aanzien, heel gemoedelijk, vriendelijk, meelevend met zijn burgers, maar de indruk wekkend zich niet druk te maken over welke problemen dan ook. Na zijn „petitie" van 18 april 1969 aan de Tweede Kamer, waar bij met name maatschappelijke- en sociale argumenten werden aangevoerd als een pleit- grond voor behoud van de zelfstandigheid, heeft hij nu vooral het oog gericht op de financiële kant van dit voor hem (en uiter aard toch ook voor vele streekbewoners) nog altijd hangende, hete hangijzer. Mogelijk onbewust van het feit, dat de vaste Kamercommissie van Binnenlandse za ken binnenkort (9 februari de bestuur lijke nota gaat bespreken, waarbij haast on afwendbaar het al geruime tijd in ruste ver kerend ministeriele voorstel ten aanzien van de Thoolse gemeenten te berde (kan) zal komen, heeft de Sint-Annalandse burgemee ster opnieuw een stuk geformeerd ter infor matie aan de volksvertegenwoordiging. WAAROM DAT VERSCHIL Terwijl hij constateert, dat zowel het pro vinciaal bestuur als de minister het motief van bijvoorbeeld ontwikkelingen door een Reimerswaalplan vrijwel hebben losgelaten, peutert hij nu aan de bewering, dat samen voeging in elk geval een betere financiële armslag zal geven. Hij kan niet aannemen, dat de Kamer leden, die niet over het thoolse ijs van één nacht blijken te schaatsen, daar inlopen. Maar mochten die kamerleden over min der tijd beschikken dan burgemeester Baas in de avonduren, dan zal het voor hen ge makkelijk zijn even het cijfermateriaal van Sint Annalands eerste burger te volgen. Die eerste burger vraagt zich ondertussen af - de samenvoeging daargelaten - waarom een grote stad zoveel meer (per inwoner) uit de Rijkskas moet hebben dan de burger, die woont in de kleinere gemeente. Of het niet beiden Nederlanders zijn, onderworpen aan een gelijkwaardige belastingheffing, aan op het platteland zelfs minder onderwijsmogelijk heden en aan een even duur levensonderhoud dan waar ook. In elk geval concludeert dhr. Baas, dat wanneer Sint Annaland per inwo ner evenveel kreeg als Amsterdam per inwo ner krijgt zijn gemeentebestuur volop ruim te had een goed overdekt zwembad aan te leggen om maar een enkele voorziening te noemen. Degenen, die na bovenstaande toch wer kelijk geïnteresseerd blijven en willen nagaan of de heer Baas niet met cijfers goochelde, maar feitenmateriaal aandraagt, krijgen daar toe de gelegenheid, nu we hier zijn jongste petitie aan de Tweede Kamer in extenso laten volgen. Dit laatste vooral omdat men anders mogelijk al direct de wenkbrauwen fronst of dat nu allemaal wel juist is. Dat kunt u dan aan de hand van het volgende (de brief van burgemeester Baas) contro leren. Een extra nummer van het tijdschrift der Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij getiteld „Zicht op straks", verschenen in december 1967, bevat een blik in de toe komst, gezien door het oog van de Regering daarbij wel bewust van haar begeleidende taak. Aan het roer van het schip van Staat heeft men niet alleen zelf in de verte een toekomstbeeld gezien; men heeft ook een verrekijker laten ontwerpen om anderen te laten meekijken, aldus een voorwoord van dat tijdschrift. Het artikel is samengesteld in opdracht van het Ministerie van Volkshuis vesting en Ruimtelijke Ordening door de heer R. Idenburg. Dit extra nummer is door mij reeds be trokken in mijn aan de Tweede Kamer der Staten Generaal gericht adres, waarin mijn bezwaren werden uiteengezet over het Wets ontwerp: Gemeentelijke herindeling Tholen, d.d. 18 april 1969. In het artikel schreef de heer Idenburg o.a.: „De samenvoeging geeft meer financiële armslag". Hoewel vele malen hierom gevraagd, heb ik nu, bijna twee ja ren later nog steeds geen nadere gegevens hieromtrent ontvangen. M n conclusie moet dan ook wel zijn: dat de vrucht van denken neerleggen in een ar tikel eenvoudiger is, dan de inhoud van het geschrevene waar te maken, althans in dit geval, vooral omdat het geschrevene: het oog van de Regering isl MET HET BLOTE OOG Wel kreeg ik bericht en hierbij werd ze ker gedacht aan een „ruimere financiële armslag", dat de uitkeringen uit het gemeen tefonds per inwoner hoger worden naarmate het aantal inwoners stijgt. Maar de roerganger die de verrekijker hanteerde, zag zeker niet, dat gemeenten tus sen 2000 en 50000 inwoners eenzelfde bedrag krijgen per inwoner uit het gemeentefonds dus bij samenvoeging van het eiland Tholen tot één gemeente het bedrag per inwoner NIET hoger wordt dan bij handhaving van de thans aanwezige gemeenten. Al zou het Eiland Tholen óóit eens één gemeente worden, dan betekent het, dat de uitkering per inwoner geen enkele verhoging ondergaat en er dus evenmin meer financiële ruimte zou komen. Instede van met de Regeringsverrekijker de einder af te speuren, met de kans in een wazig verschiet niets duidelijks te ontwaren, wil ik met het blote oog, op het heden ge richt de financiële armslag van twee gemeen ten bezien, n.l. Sint Annaland en Amsterdam. Aangezien Sint Annaland valt in de cate gorie tussen 2.000 en 50.000 inwoners, ont vangt deze gemeente uit het gemeentefonds f 55,75 x 2.29 (is het voorlopig uitkerings percentage voor 1970) of f 127,07 per in woner. Amsterdam met méér dan 500.000/ inwo ners ontvangt NIET hetzelfde basisbedrag per inwoner maar f 97,50 x 2.29 is f 223,28. Merkwaardig dat verschil in waardering Vertrekt een gezin uit Sint Annaland van bijv. 10 personen naar Amsterdam, dan krijgt die gemeente voor die 10 mensen lOx f 223,28 f 2232,80, maar komt zo'n fami lie uit Amsterdam naar Sint Annaland, dan ontvangt Sint Annaland 10 x f 127,07 f 1270,70 of per jaar bijna f 1000- minder. Waar zit dat verschil in geldelijke waar dering eigenlijk in? Bezien we nu wat Sint Annaland ont vangt en Amsterdam krijgt voor de inwoners Sint Annaland 2789 inwoners; Amsterdam 845.821 inwoners. Interessant enerzijds dit te zien, onthullend anderszijds door de grote verschillen. SINT ANNALAND Ontvangt 2789 x f 127,07 f 354.398,23 met een zelfde bedrag als Amsterdam zou worden ontvangen 2789 x f 223,28 f 622. 727,92. Dus minder f 268.329,69. AMSTERDAM Ontvangt 845821 x f 223,38 f 188.939. 494,98 met eenzelfde bedrag als Sint Anna land 845821 x f 127,07 f 107.478.474,47. Amsterdam ontvangt dus en daar is de „ruimere fmanciele armslag" f 81.461.020,51 of ruim f 81 miljoen per jaar meer I I Betrekken we in onze vergelijking tevens het onderwijs (gewoon lager onderwijs): van het rijk wordt hiervoor vergoeding ontvan gen per lokaal: een bedrag voor onderhoud, vcor schoonhouden, aanschaffen leermiddelen enz. enz. een bedrag per leerling; gymna stieklokalen en voor stichting nieuwe scholen eveneens. Wat ontvangt Sint Annaland. Kosten onderhoud schoolgebouwen per lo kaal f 2325,-- kosten schoolmeubelen, leermiddelen enz. per leerling 66,60 gymnastieklokalen bij een oppervlakte van 160-180 m2, per klokuur 196,40 stichting scholen in 1970 als stichtingskcsten per lokaal 8600, In Sint Annaland zijn twee lagere scholen, samen 10 klassen, ontvangen daarvoor min der dan Amsterdam voor 10 lokalen 10 x f 1945,-- 19.450, voor 350 leerlingen alhier, ontvangen daarvoor minder 350 x f 31,05 10.867,50 gymnastiek lokalen: 20 klokuren 20 x f 202,90 of minder 4058, Totaal minder voor onderwijs f 34.375,50 Uit gemeentefonds per inge zetene totaal minder f 268.329,69 Totaal minder f 302.705,19 Wat krijgt Amsterdam, neen ook niet hetzelfde bedrag maar f 4270,- per lokaal of voor elk lokaal f 1945,- meer. eveneens meer, véél meer n.l. f 97,50 of f 31,05 meer voor elke leerling, meer dan het dubbele n.l. f 399,30 of f 202,90 meer. ook hoger n.l. f 9650,- of voor elk lokaal f 1050,. meer. Niettegenstaande het feit dat dus Sint- Annaland, omdat de uitkeringen hiervoren vermeld, per jaar minder aan inkomsten ge ven dan een overeenkomstig aantal inwoners, scholen en leerlingen in Amsterdam van DRIE HONDERD TWEE DUIZEND- ZEVENHONDERDVIJF GULDEN EN NEGENTIEN CENTS is alhier geruisloos voor zes en een half millioen gulden geïnves teerd. Lettende op het aantal inwoners van Amsterdam betekent dit voor Amsterdam voor twee duizend twee en dertig millioen gulden in dezelfde periode. In werkelijkheid evenwel had Amster dam in dat zelfde tijdvak kunnen investeren (1,7571 ontvangst van f 127,07, is uit kering per inwoner Sint Annaland) 1.7571 x 2032 millioen of DRIE DUIZEND VIJF HONDERD ZEVENTIG MILLIOEN. Dat de bestuurskracht in Sint Annaland goed is blijkt wel uit de opsomming van de objecten die zijn uitgevoerd. 1 goede riolering; 2 sterk verbeterde en uitgebreide straat verlichting; 3 goede wegen binnen de bebouwde kom; 4 verbreding Ring met insteekhavens; 5 aanleg jachthaven; 6 bouw dorpshuis met volledige acco modate; podium met elektrisch te bedienen gordijnen als scheiding tussen podium en zaal met goede geluidsinstallatie met tafel microfoons, centrale verwarming en sani tair; 7 kleuterschool, die in 1970 zal worden vergroot; 8 bouw openbare lagere school, in 1970 in gebruik genomen; 9 bouw bijzondere lagere school, even eens in 1970 geopend; 10 Greene kruisgebouw met bovenwoning voor wijkverpleegsters; 11 goed ingerichte sporthal; 12 nieuw gemeentehuis; 13 nieuwe politiewoning voor de post- commandant; 14 idem voor wachtmeester rijkspolitie; 15 bouw woningen voor bejaarden met centrale verwarming; 16 gereedgekomen en bewoonde nieuwe woonwijken; 17 nieuwe woningen in aanbouw; 18 uitbreiding straten voor daaraan te bouwen bungalows, reeds diverse in aan bouw en enkele reeds bewoond; 19 aanleg parkeerplaatsen vlak bi] het centrum van de gemeente met een capaciteit van 300 auto's benevens op diverse plaat sen insteekhavens voor 50 auto's alles zon der parkeermeters. Zou voor Amsterdam betekenen parkeerplaatsen voor 36.050 auto's 20 aanleg nieuw speelterrein; 21 goede sportvelden met kleedaccomoda- tie met bijzonder goede veldverlichting. In 1970 worden behalve twee nieuwe scholen, een aula op de begraafplaats gere aliseerd; wordt een goede zwemgelegenheid gecreëerd, terwijl vele woningen in aanbouw zijn. DE REGERINGSVERREKIJKER IN DE MIST Niettegenstaande het feit dat Amsterdam uit het gemeentefonds door de hogere uit kering bijna f 81 millioen extra ontvangt en vcor het gewoon lager onder wijs nog eens extra f 7 millioen aan vermakelijkheidsbelasting wordt te Am sterdam ontvangen (in Sint Annaland wordt deze belasting niet geheven f 7 millioen Totaal f 95 millioen extra geeft het Rijk daarenboven aan Amsterdam nog eens extra 35 millioen gulden. Is het op grond van het vorenstaande dan niet op z'n allerminst aan heel grete twijfel onderhevig als door de regerings verrekijker wordt gezien (zonder bewijzen evenwel) dat samenvoeging van gemeenten grotere financiële armslag geeft? Immers we horen en lezen, dat juist de grote steden niet in staat zijn datgene te doen dat nodig is. De toevoeging aan Amsterdam in de loop der jaren van de gemeente Buiksloot, Nieu- wendam, Ransdorp, Schellingwcude, Sloten en Watergraafsmeer hebben niet bevestigd, dat de financiële positie sterker en rooskleu riger is geworden. Laat men het bovenstaande eens rustig op zich inwerken, dan zal blijken, dat het sum mum van samenvoeging een „holle kreet" is, een utopie, een fata-morgana. Wil men inderdaad een 'ruimere financiële armslag', dan voor ALLE Nederlandse Ge meenten één en dezelfde uitkering uit het gemeentefonds per ingezetene en voor het onderwijs, dan staat de gemeente Sint-Anna land er financieel nog sterker voor dan tot nu toe op een goede, solide, hechte grond slag, waard om zelfstandig te blijven, aldus burgemeester Baas van de Tweede Kamer. Door rijkswaterstaat werd dinsdag aanbe steed het maken van de onderbouw voor een vaste stalen brug, het rij dek op deze brug en MEER FINANCIËLE ARMSLAG BIJ SAMENVOEGING? 'HET MOCHT WAT', ZEGT BURGEMEESTER BAAS. SLECHTS DRIE STREEKGEMEENTEN WONINGTOEWIJZIGING 1970. ORANJE. EEN SCHEIDENDE THOOLSE BRANDMEESTER. KANAALSCHAP 'DE EENDRACHT' VORDERT MOEIZAAM. CAVETHO PAST ZICH AAN BIJ NIEUWE CEBECO- STRUKTUUR. KOSTBAAR WATER IN POORTVLIETS HISTORIE. ZAALVOETBAL. HOME-TRAINING OP DE FIETS. NOG EVEN GEDULD FOTO JUBILEUM PRIJSVRAAG INZENDERS. Alles regelt zich vanzelf, maar slecht. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF PAGINA'S. Menige opmerking bij de inzendingen van de foto-jubileumprljsvraag was het hierboven staande opschrift „ik verwacht een berichtje". Natuurlijk komt dat berichtje, zei het niet persoonlijk, dan wel via deze kolommen. Maar de uitslag nog niet. Daarvoor vragen we van de ongeveer 340 inzenders nog wel een paar weken geduld. Met de jury hebben ook wij niet kunnen overzien, dat er zoveel belangstelling voor zou zijn en nog minder dat er zoveel werk zou komen aan de kontrole van de inzendingen. Het vergt nu eenmaal een juiste cor rectie om aan de eerlijkheid van be oordeling niets tekort te doen. Aan gezien toch het overgrote deel van de inzenders er zo'n 185 zaken heeft op staan, hetzij geheel of gedeeltelijk goed, vergt controle van elke inzen ding minstens 20 minuten. Terwijl ongeveer een maand na het uitkomen van de jubileumprijsvraag nog nauwelijks een inzending binnen was, is het na de kerstdagen wel ge weest, dat er per dag honderd binnen stroomden. Een ongelooflijke belangstelling, niet eens meegerekend degenen, die er wel aan zijn begonnen, maar het hebben opgegeven. Het is ook een giganties karwei ge weest, maar uit de reacties blijkt dui delijk een zeer gewaardeerd initiatief. We kunnen u alvast verzekeren, dat we daarvoor zestig kunnen belonen. Maar eer we dat weten zal deze maand toch uit zijn. Het zal overigens niet in het foto-vat verzuren. Volgen de week beginnen we met het plaat sen van enkele leuke reacties, zij het dan zonder naamvermelding. de onder- en bovenbouw van de aansluitende viaducten over de Eendracht bij Vossemeer. Er waren 41 inschrijvingen, waarvan de laagste de n.v. Heid- en Bouwbedrijf Geka te Dordrecht met ƒ6.811.000,zonder BTW. De hoogste inschrijver was aanne mingsmaatschappij J. G. Mak n.v. te Rotter dam met 9.836.000,zonder BTW. Aan gezien de laagste inschrijver nog belangrijk boven de raming lag, werd de gunning aan gehouden. Al geruime tijd zijn besprekingen gaande tussen de Nederlandse en Belgische rijkswa terstaat over aanleg van een dam tussen het eiland Tholen en Sint-Philipsland. Deskundi gen achten afsluiting van het nieuwe kanaal nodig om verzanding te voorkomen. Het tracé is gedacht aan Thoolse zijde bij de Van Haaf ten - Hollare polder en aan de overkant tussen de Slaakdam en het dorp Sint-Philipsland. Wanneer de definitieve be slissing bij de rijkswaterstaten is gevallen, gaat het er vervolgens om of de provincie Zeeland over die dam een rijbaan wil maken, waarmee een tussen deze twee gebieden toch vrij belangrijke verbinding tot stand zou ko-

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1