Dampo r <3tp Voor de Postduiven- liefhebbers De dertig centimeter rijenafstand in discussie Het drie-delig bouwplan Bestrijdingsmiddelenkosten zijn niet gering Jan Overeenkam maar wanneer men alleen is? J 15 januari 1970 EENDRACHTBODE 9 Agrarische bedrijfsvoorlichting Met ongeveer een zevende deel van de rond 350 leden aanwezig, hield de vereniging voor bedrijfsvoorlichting Tholen en Sint-Phi- lipsland donderdag 8 januari in het Holland Huis haar algemene jaarvergadering. Een vol middagprogramma, maar ook voldoende interessant voor de agrariërs door de gevarieerde agenda. Met een belangwekkend openingswoord van voorzitter M. C. J. Kosten, een interessante causerie door de Zeeuwse Akkerbouw- consulent Ir L. Th. J. M. de Wit over het bouwplan, vervolgens een praatje door het hoofd van de bedrijfseconomische afdeling van het ZLM boekhoudbureau de heer M. J. Robijn over de econo mische aspecten en tenslotte nog een forum, waarbij vooral de rijenafstand in discussie kwam. BIJ VERKOUDHEDEN RUIMT OP!! U KUNT NU UW VOORDEEL DOEN. Kremerstraat 11-13 Bergen op Zoom Alsdat ik me zeer wel kon indenken, dat mijn goede vriend Kees het op het ogenblik druk heeft met zijn zo dure juun. Hij schat het binnenkort op een gulden de kilo, al zullen er dan niet veel meer zijn die profiteren. Ik ben zelf altijd wat minder royaal in dat op zicht en meen, dat nu de vorst is vertrokken de kropjes sla toch ook weer aantrekkelijk zijn bij de middagpot. Maar goed, als er schaarste is zegt een sinterklaas niks, die geen juun lust en ook de dooi niet, eenvoudig omdat de vraag groter is dan het aanbod. Ondertussen heeft Kees en met hem velen er lekker van geprofi teerd. Van harte gegund en zo mogelijk ten vervolge. Maar Kees heeft het er wel druk mee en druk over. Om het spreekwoord van de ene zijn brood is de andere maar wat om te buigen, zou ik kun nen zeggen, de ene de krenten, in dit geval de uien, de ander de centen en dat is dan de juunteler. Alsdat ik me vervolgens ook wel kan indenken, dat mijn even goede vriendin Kee, de echtgenote van Kees het op het ogenblik ook druk heeft. Druk vanwege de uitverkoop, de balansopruiming of hoe het bedrijfsleven, hoe de middenstand dat varkentje dan bij de een of andere naam noemt. Hoewel de uitverkoop volgens Kee lang niet meer dat is, wat ze eens was, zit er toch wat temperatuursverhoging in het bloed, zodra de uitverkoop zich aankondigt. Een zuiver vrou welijke eigenschap. Dat het een goede eigenschap zou zijn, daar moet je in elk geval niet bij Kees mee aankomen, ook al is hij van wege de juunprijs momenteel dan niet zo uitverkoop-karig, als hij wel eens geweest is. Maar wat ik nu eigenlijk zeggen wilde is, dat zowel Kees en Kee, u en ik of misschien is het nu beter te schrijven ik en u het allemaal weer bizonder druk hebben. Zó druk met juun, uitverkoop, vergaderingen als de griep u nog voorbijging dat ik en u zo 'gauw vergeten, vergeten dat er ergens toch ook weer medebewoners zijn, die het niet meer druk kunnen hebben. Van wege hun leeftijd. En waarvan je soms zelfs in onze kleine gemeen schappen nog moet horen, dat hij zo heel alleen dit leven heeft ver laten. Bij die drukte van dure juun en uitverkoop en al die andere beslommeringen dacht ik zo aan hem en aan haar, die maar alleen is. Hij stommelde wat door zijn huisje En praatte dan wat voor zich heen, Een buurvrouw kwam soms even binnen, Maar verder bleef hij heel alleen. Hij was al bijna vierentachtig, Zijn lopen ging nog stap voor stap, En op een avond in het donker, Toen gleed hij van de keldertrap... 't Bleef 's morgens o zo stil in 't huisje, De melkboer kreeg er geen gehoor, De buurvrouw kwam vol schrik eens kijken. En liep de smalle gang eens door. Toen bleef ze onder in de kelder Bij 'n eenzaam oudje even staan, En zei: Hij is verkeerd gevallen, 't Is met de oude man gedaan Ze was zo om en bij de tachtig, Had altijd last van reumatiek, Haar stokje was haar beste vriendje, Maar verder was ze toch niet ziek. Ze was heel dankbaar voor wat warmte, Vooral ze tegen 't avonduur, Maar ze moest zuinig zijn met stoken, Want kolen waren toch zo duur En op een avond deed ze 't klepje van 't kacheltje al tijdig dicht, Toen kwam er een tevreden glimlach Op haar gerimpeld oud gezicht. Toen ging ze heerlijk zitten soezen, Ze voelde zich haast weer gezond... Ze is voor altijd ingeslapen Met 't stokje naast zich op de grond. Als u soms ook in uw omgeving Die stille oude mensjes kent, Die steeds alleen zijn in hun huisjes, En zeggen: 'k Ben eraan gewend, Ga toch geregeld er eens kijken. Als buurvrouw of als goede vriend. Eens hebben ze zoveel gegeven, Zo'n eenzaam afscheid van het leven, Dat hebben ze toch niet verdiend zal tot in lengte van jaren noodzakelijk blij ven en daarom ook zullen wij met de mo dernste machines door moeten blijven wer ken om een zo goed mogelijk produkt aan de markt te kunnen brengen. Maar het zal bovendien zaak zijn onze werktuigen optimaal te benutten, d.w.z. dat zij ook de oppervlakte ter beschikking heb ben die zij normaal gesproken kunnen be werken. In de landbouw hebben we reeds het niet af te wenden probleem dat onze kapitale machines slechts een korte tijd van het jaar gebruikt kunnen worden, waardoor de vaste kosten al reeds duur zijn, wanneer zij dan tijdens de gebruiksperiode nog stil zouden staan worden deze kosten onnodig hoog en dat zal onze boer en tuinder zich niet kun nen permitteren. Dat deskundig bedienend personeel hierbij een eerste noodzaak is, spreekt wel voor zich zelf. LOOFBRANDEN Op het gebied van de aardappelteelt deden zich enkele nieuwe ontwikkelingen voor. In plaats van het doodspuiten van aardappel loof kwamen hier en daar loofbranders het loof vernietigen, hetgeen werd gestimuleerd door een bijdrage uit het ontwikkelingsfonds De resultaten waren in het afgelopen jaar niet ongunstig, de prijs van het werktuig is een handicap. De grondontsmetting werd eveneens d.m.v. stimuleringspremie van het ontwikkelings fonds geintroduceerd, ook in ons gebied. Dit is vooral van belang geworden nu de aardappelteelt zonder grondontsmetting. slechts ééns in de vier jaar mag worden be dreven (in 1973 gaat dit in). De resultaten waren nogal verschillend, waarbij natuurlijk de uitzonderlijk droge herfst mede parten heeft gespeeld. Overigens zal toch vooral op Tholen met zijn inten sieve aardappelteelt ook aan deze vorm van grondontsmetting de nodige behoefte ontstaan. Als bijkomstig voordeel van de grondontsmetting werd indertijd van P.D. zijde gesteld dat ook het bietencystenaaltje werd bestreden, doch de resultaten lijken voorlopig te dien aanzien twijfelachtig. Wij vinden de apparatuur nogal groot en duur. Wellicht zou het aanbeveling verdie nen om te trachten eenvoudiger en kleinere werktuigen te ontwikkelen, die dan aange schaft zouden kunnen worden door niet al te grote combinatie van boeren of door onze loonwerkers. Voor 1970 zouden wij in dit verband nog willen pleiten om een uitbreiding van de stimuleringspremies, zeker voor ons gebied Naast dit ontsmettingsprobleem bij de aar dappelteelt constateren wij dat dank zij de steeds wijder wordende steek van de aardap pelrooiers, steeds meer kleine aardappelen op het land achterblijven, die vooral na een zachte winter in het voorjaar de kop opste ken. Het verdient o.i. aanbeveling hieraan bij toekomstig onderzoekswerk eens aandacht te besteden. SUIKERBIETEN Wij willen in dit openingswoord nog wijzen op de ontwikkelingen bij de mechanisatie van de suikerbietenteelt. In ons gebied zijn er reeds enkele elektro nische bietendunners gekocht terwijl er bij de suikerbietenoogstmachines in het afge lopen jaar door één onzer loonwerkers in samenwerking met een aantal boeren het Franse voorsysteem is ingevoerd, hetgeen dachten wij succesvol heeft gewerkt. Het lijkt mij echter dienstig op deze ont wikkeling bij de suikerbietenteelt niet te diep in te gaan omdat onze studiemiddag in fe bruari juist in het teken van de suikerbie tenteelt zal staan zodat er dan uitvoerig over zal worden gesproken. Ten slotte willen wij nog wijzen op twee door onze verenigingen samen met het nieu we consulentschap voor Akkerbouw en Rundveehouderij uitgegeven boekwerkjes nl. het bestrijdingsmiddelboekje en de voor de Kerstdagen verschenen Landbouwactualitei- ten die o.i. beide in een zeer aantrekkelijke en overzichtelijke vorm informatie verschaf fen over de bestrijdingsmiddelen en over meer andere belangrijke aspecten in ons be drijf vooral gericht op het z.w. kleigebied. Wij stellen deze uitgaven op hoge prijs, vooral ook de Landbouwactualiteiten waar van de verschijningsvorm de laatste tijd nog al eens ter discussie wordt gesteld. Het zou zonder meer een verarming zijn als een der gelijke uitgave, waarvan de onderwerpen door het bedrijfsleven in ons gebied worden gekozen, en door medewerkers uit ons ge bied met kennis van zaken worden samen gesteld en geschreven, zou verdwijnen, zo besloot dhr. Koster zijn openingswoord. HUISHOUDELIJKE ZAKEN. Hierna verzorgde de heer M. A. de Hond het jaarverslag en rekening-overzicht. Een gering ledenverlies (door o.a. bedrijfsbe ëindiging) betekende, dat deze veelomvatten de agrarische bedrijfsvereniging toch nog altijd 351 leden heeft ingeschreven. Er res teerde voor 1969 een kassaldo van f 921,66 Gememoreerd werden de velerlei aktiviteiten zowel in de akkerbouw-, veeteelt-, als tuin bouwsector, die het afgelopen verenigings jaar waren georganiseerd, hetzij in de vorm van voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen of toegestuurde schriftelijke adviezen, van de land-"en tuinbouw in het algemeen. Wegens wanbetaling moesten 4 leden Een goede voorziening van de eerste levens- I worden geroyeerd. Als financieel controle behoeften van zo hoog mogelijke kwaliteit lid werd de heer Jac Boonman te Oud-Vosse- In Zijn openingswoord stelde de heer Kos ten, dat velen met het bestuur van de be drijfsvereniging willen hopen, dat 1970 een waardige opvolger zal zijn van 1969, dat voor vele agrarische bedrijfstakken een ge lukkig gunstig jaar was. Het op zich wel kome droge najaar leverde alleen ten aan zien van de ploegwerkzaamheden en inzaai wintertarwe wat vertraging op. Ook het onderploegen van groenbemesting was daar door geen gemakkelijke bezigheid, hoe zeer de tegenwoordige ploegen al aan velerlei eisen zijn aangepast. Zonder spectaculaire ontwikkelingen in 1969 was er toch weer een verdergaande mechanisatie in de landbouw waar te nemen. De tendens van groter machines zette zich door. Dat vergt bij oogstwerkzaamheden te gelijkertijd aanpassing van afvoermogelijk- heden, waardoor onderlinge samenwerking of nog meer inschakeling van loonwerkers toe nam. De praktijk wijst uit, dat die samenwer king of inschakeling nog kan worden ver beterd. Met name is daarbij een uniforme rijenafstand van groot belang. Velen zijn reeds genormaliseerd op W/ cm., maar voor uienteelt maken terecht ook velen bezwaar tegen VVi cm. Dit betekent namelijk een verlies van 7% tegenover de 33 centimeter afstand. WAAROM DAN niet een rijenaf stand van dertig centimeter, zo vroeg de heer Kosten zich af. Dit past bij een trekkerspoorbreedte van 1.50 m„ terwijl men bij deze rijenafstand bovendien de grootste opbrengst mag ver wachten, voorzover die rijenafstand daarbij een rol speelt. Op Tholen worden veel uien geteeld - ho- penlijk in 1970 niet te veel na de prijs van dit jaar - en daarom zouden wij onze loon werkers, die toch in hoofdzaak onze uien zaaien nog eens willen verzoeken deze zaak te bekijken, aldus de voorzitter van de B.V. WAGENVERLICHTING Naast de normalisatie van de rijenafstand op onze bedrijven is haast van evengroot be- lanq een normalisatie van de wagenverlich ting. Men gebruikt als collega's eikaars wagens, maar dikwijls klopt het verlichtingssysteem niet. Op de weg is dat een kwalijke zaak. De heer Kosten vestigde in dit verband de aandacht op een artikel van de heer Bruyse in Landbouwaktiviteiten 1969. De heer Kosten vervolgde: Bij goede samenwerkingsvormen 'komen er nog meer technische aanpassingsproble men om de hoek kijken, zoals- bevestigings en aankoppelingspunten op werktuigen en trekkers, vooral van belang bij hydraulisch werkende systemen op oogstwerktuigen e.d. die vanaf de trekker worden aangesloten. Ook de gebruikte olie kan daarbij van belang zijn. Uniforme werktuigen en trans portmiddelen dragen bij aan een vlotte werk methode. PRODUKTIVITEITSSTIJGING HOOGGEWAARDEERDE FACTOR Over 11 dagen gaan de deuren van het uitgestrekte RAI complex open, 238 firma's zullen dan op een oppervlakte die groter is dan ooit te voren, hun werktuigen, gereed schappen en andere benodigdheden voor de agrarische bedrijfstak tentoonstellen. Op niet agrariërs zou deze tentoonstelling van kapitale landbouwmachines wel eens een wat onbegrijpelijke indruk kunnen maken, want zo zou men kunnen redeneren, wat doet die landbouw eigenlijk, hard klagen, om sub sidie vragen, grote overschotten van land- bouwprodukten prioduceren en daarnaast enorm investeren in dure machines. Het lijkt misschien enigszins paradoxaal, maar toch zal de technologische ontwikkeling in de land- en tuinbouw onverminderd door moeten gaan om onze arbeidsproduktiviteit op te voeren, zodat we met minder kosten méér kunnen produceren. Alleen op die wijze kunnen wij ons als agrariër staande houden, want prijsverho gingen van onze produkten zit er in de toe komst nauwelijks in. Produktiviteitsstijging is in onze welvaarts staat een hoog gewaardeerde eigenschap. Als landbouw kunnen wij de vergelijking met andere bedrijfstakken glansrijk door staan, omdat de stijging van de arbeidspro duktiviteit de laatste 10 jaren in onze be drijfstak beduidend groter was dan gemiddeld in de andere sectoren van onze economie. In 10 jaar tijds steeg de arbeidsprodukti viteit in de landbouw met ruim 70% tegen over die in de industrie en bouwnijverheid met 57%. De bruto-produktie van de Nederlandse land- en tuinbouw alleen heeft een bedrag bereikt van ongeveer f 11 miljard, waarvan V/2 miljard wordt geëxporteerd d.i. 27% van de totale Nederlandse export. HET BLIJVEN EERSTE LEVENSBEHOEFTEN Doordat ons produkt op zijn weg naar de consument, die als gevolg van de welvaarts stijging een steeds verder voorbewerkt pro dukt wenst, steeds meer verwerkingen moet ondergaan wordt aan deze 11 miljard nog eens 7 miljard toegevoegd. Ir. Tuynman heeft in een zeer goed betoog op de algemene Z.L.M. vergadering gewezen op de belangrijkheid en de onmisbaarheid meer aangewezen, terwijl in het bestuur wer den herkozen de heren J. Boudeling te Anna Jacobapolder en A. Stoutjesdijk te Stave- nisse. De niet herkiesbare J. C. Kooijman te Sint Annaland werd vervangen door de heer M. Ph. van der Weele. Negen jaar was de heer Kooijman be stuurder van de Bedrijfsvereniging geweest en het was met name op zijn voorstel, dat tot een roulering in de bestuurssector werd besloten na een maximale zitting van 9 jaar. Voorzitter Kosten herinnerde er aan, hoe dit bestuurslid zich inzonderheid had belast met de organisatie van de voorlichtingsdagen van welke comissie hij voorzitter was. Als blijk van waardering werd dhr. Kooij man een cadeautje overhandigd, die op zijn beurt verklaarde dat de Bedrijfsvoorlichtings tijd bizonder nuttig en plezierig was, maar dat een gewenste roulering in het bestuur er toe kan bijdragen, dat niet alleen de be langstelling breder wordt, maar ook nieuwe ideeën naar voren komen. Hij hoopte dat ieder bij de agrarische wereld op Tholen en Sint Philipsland betrokkene zal inzien, dat het een belangenvereniging is, die niet al leen van ieder lidmaatschap eist, maar ook de gewenste persoonlijke steun en mede werking. adv. ing. med. BOUWPLAN Vervolgens sprak ir de Wit over het bouwplan. Tevoren haalde hij even aan, hoe er een reorganisatie heeft plaatsgevonden bij de landbouwvoorlichtingsdienst in den lande. Aangezien in dit opzicht Zeeland goed voorzien was, dank zij aktieve hoofden van dienst, betekende het voor deze provincie een inkrimping van het voorlichtingsper- soneel. De twee landbouw en één veeteeltconsu- lentschappen werden tot één consulentschap teruggebracht Nieuwe voorlichtingsman voor Tholen is de heer L. M. Bax, thans nog woonachtig te Goes, maar dit jaar verhui zend naar deze streek. Sprekend over het bouwplan begon ir de Wit met de vraag, waar het ook bij iedere ondernemer om gaat: de winst en wat is een goede winst? In de Grote Van Dale staat: verkregen voordeel of opbrengst bo ven gemaakte kosten. Dus gaat het om de opbrengst (in geld) en vervolgens om de kosten. Tegen die achtergrond wordt ook een bouwplan op gezet met de verwachting wat de opbreng sten en wat de kosten daarvan kunnen zijn. Vaak worden de kosten te weinig in de ga ten gehouden. Bij akkerbouwprodukten is de financiële opbrengst nogal variabel. Van de melk Is dat per liter vrijwel overal gelijk. Maar de kosten factuur is ook bij de melk nog zeer verschillend en dat speelt nog ster ker in de akkerbouw. Het driedelig of drieledig bouwplan heeft lange tijd in de belangstelling gestaan. Dat kwam dan neer op 1/3 aardappelen, 1/3 bieten en 1/3 granen, maar de winst komt van de rooigewassen. Dit laatste eenmaal per drie jaar gaat, maar voor aardappelen en bieten is het zeker wel het maximum. Vandaar ook dat men steeds meer de rich ting uitgaat van de 1 4 en daarbij dan denkt aan 50% granen, 25 aardappelen en 25% bieten. Daarbij wint ook de maisteelt terrein. Ondertussen zou de boer een grote dienst worden bewezen, wanneer de legering chemisch kon worden bestreden, terwijl men ook ten dele kan overschakelen op zomer- tarwe .gerst of haver. Met een kwart haver kan men goed zitten. Andere bouwplannen waarin ook .uien zijn opgenomen kan een andere mogelijkheid zijn. Zo besloot ir de Wit zijn bouwplanpraatje. OVER LANGERE PERIODE. De tweede spreker, de heer Robijn, hoofd van de bedrijfseconomische afdeling van het boekhoudbureau van de ZLM merkte op, dat het weinig zin heeft om te weten wat het saldo per gewas in één Jaar is. Dan kunnen er in dat ene jaar zoveel mee- of tegenwerkende factoren zijn, dat het beslist geen peiling kan vormen. Neem de aar dappelprijs maar eens in 1967 of in 1969. Nu kan niemand iets zinnigs zeggen over de prijs in de toekomst, er zijn cok nu grote verschillen in opbrengsten per bedrijf. Dat men moet streven naar hogere op brengsten en lagere kosten weet ieder, maar moeilijker is het ook uit te kienen. In dit verband noemde spreker het ook ge wenst een keuze te doen tussen loonwerker en samenwerking met collega's. Bij inscha keling van de eerste bespaart men investe ring. Dan is het wel gewenst om tijdig af spraken te maken. De kosten voor de loon werker kunnen een nadeel zijn. Bij collegiale samenwerking is er weer de noodzaak van investering. Het betekent tevens een geven en een nemen, een erkennen soms ook dat de ander het beter weet. Samenwerkende boeren kunnen ten aanzien van de kostprijs wel iets anders rekenen, dan de loonwerker moet doen. Spreker meende dat een hectare in 1970 zo langzamerhand ruim f 14.000,- gaat ver gen aan loon- en machinale kosten. Een werknemer moet men niet veel meer beneden de f 9,- aan f 10,- per uur noteren, als men er alle lasten bijtelt. De bestrijdingsmiddelen gaan een belangrijke post aan de uitgaven kant vragen. Voor Tholen lag dat in 1968 op f 132,- per hectare. Bij een doorlichting van een 100 bedrijven op bewerkingskosten kwamen er 33 bedrijven uit met lage kosten, waarvan 24 met loon werkers. Bij zo'n doorlichting ziet men er ook uitkomen met goede opbrengsten en lage kosten evenals met lage opbrengsten en hoge kosten, zo besloot dhr. Robijn zijn praatje. DE RIJEN-AFSTAND Vooral de uien-rijafstand kreeg tijdens het forumuurtje extra aandacht. Bij de huidige 12% werd de 25 als te smal verworpen, terwijl de 37]/ te breed geacht wordt voor de grootst mogelijke opbrengst. Men hoorde nogal verschillende meningen, voordelen en bezwaren, waarom dit onderwerp op 22 fe bruari te Goes nog eens extra aandacht zal krijgen. adv. ing. med. GAAN WE WEER BEGINNEN? Hoewel nog geen medio januari is de zachte leuk aan het begin van deze week wel wat moedgevend om zaterdag weer de bal te doen rollen. Het kan heel snel anders zijn, temeer nu de terreinen nog bar vochtig zijn, al blijkt de vorst niet zo erg diep in de grond te zitten en was er na maandag op de goed gedraineerde terreinen al geen water meer te bekennen. Daar de kwakkelwinter als tot dusver ook maar geringe schaatssportmogelijkheden biedt zal menig liefhebber blij zijn, zo na een week of acht weer van start te kunnen gaan. Nou ja, zo hier en daar is wel wat vriendschappe lijk gedaan en voor een enkel elftal was er ook nog een mogelijkheid van zaalvoetbal (mogelijk kan dat voortaan ook voor eiland clubs tijdig werden georganiseerd) ,maar een „lekker" partijtje is de laatste maan den vrijwel uitgebleven. Inmiddels hebben de „Officiële Medede lingen" vermeld, dat de gestaakte wedstrijd SPS - Smerdiek 2 in de tweede klasse A in zijn geheel moet worden overgespeeld, zonder dat het voor een of beide elftallen verdere gevolgen heeft. Datzelfde geldt in de derde klasse A voor SC Stavenisse Chrislandia 3, terwijl de wed strijd in de derde klas B tussen Tholense Boys 3 en WC (eveneens gestaakt) voor lopig als uitgespeeld wordt beschouwd. Mocht het voor eventueel promotie nog van belang zijn, dan zal ook voor deze wedstrijd een nieuwe datum worden vastge steld. Ook hierbij zijn geen boetes opgelegd. En wanneer dan werkelijk de bal zaterdag gaat rollen, zijn er de volgende ontmoetingen met wel het voorbehoud, dat op die terreinen waar twee wedstrijden gespeeld moeten wor den de meeste kans aanwezig is, dat er één (de laagst geklasseerde) zal worden afgelast. ZUID 4 B Door de opschuivingen zijn we in Zuid 4 B aangeland bij de voorlaatste wedstrijd als het programma wel regelmatig was doorge gaan. Dat betekent, dat Smerdiek een thuiswed strijd speelt tegen Hoek en daardoor en daar mee ook meteen op de proef wordt gesteld of de blauwen de rustperiode goed zijn doorgekomen. Aangezien hetzelfde vraagteken geldt voor Hoek behoeft men in Smerdiek niet somber gestemd te zijn. Maar het kan wel wat extra inspanning kosten om tot winst te komen. WHS heeft eveneens een thuiswedstrijd door het bezoekende Kapelle. Vraagtekens ook hier, maar voor WHS geldt zeker dat het van Kapelle moet winnen om aan kop mee te blijven doen. Dat kan trouwens wel ook. Wissekerke krijgt het niet gemakkelijk tegen Kloetinge en voor Chrislandia is het ook geen evangelie, dat het meteen ook maar van Veere zal winnen. Yerseke tenslotte is wel volop kanshebber tegen Nieuwland. In 4 G moet Vosmeer op reis om Odio te ontmoeten. De Vosmeerders verwachten niet direct winst na de rustperiode. SVC speelt in deze afdeling tegen Grens wachters en Halsteren tegen Cluzona. FC Bergen heeft kans op winst tegen Oude molen en Kaaise Boys heeft eveneens betere papieren dan Divo. Tenslotte is er in deze afdeling de ontmoeting Virtus - BSC. lste klasse A Olympia zal waarschijnlijk van Sprang 2 gaan verliezen, terwijl Post Boys wel de handen vol krijgt aan Kogelvangers. BWR speelt een derby tegen DVO met een geringe winstkans. The Gunners moet sterk voor de dag komen om JPS te kloppen. Tholense Boys staat beter geklasseerd dan hekkenslui ter HNC, zodat er voor de Tholenaren winst mag worden getipt. SSC 2 zal Rust Roest goed partij geven en wellicht een punt thuishouden. In de 2e klasse zijn ONI en PTT twee gelijkwaardigen. SPS zal vol furie van Good Luck 2 winnen en Dinteloord 2 van Chrislandia 2. Seolto 2 heeft aan FSV een harde noot, terwijl Smer diek 2 ook alle zeilen moet bijzetten tegen FCH. DEB gaat het Vrederust zaterdag moeilijk maken. In 3 A (met de minste kans dat het doorgaat) zal Stavenisse uitkomen tegen VVN 2, FSV 2 tegen Smerdiek 3 met gelijke kansen, DVO 2 dat van BWR 2 kan winnen, een Kogel vangers 2, die het Tholense Boys 2 danig lastig kan maken en een Chrislandia 3 die enthousiast zal spelen tegen een ook wel enthousiast NOAD, met toch de kans dat de gasten gaan verliezen. In 3 B zal Tholense Boys 3 wel van VVN 3 gaan verliezen al kan dat dan de spanning niet verhogen, zal DVO 3 ook wat minder zijn dan Dinteloord 3 kan Vrederust 2 van Kogelvangers 3 winnen en WHS 2 van SC Stavenisse 2. Voor BVVB zien we er niet veel heil in, nu daar het Halsterse WC komt spelen. Nou ja, voorlopig nog afwachten wat en in welke mate er komend weekends iets van dit programma terechtkomt. Na op 24 december ontslagen te zijn uit het ziekenhuis met weliswaar een streng dieet dat me al kilo's lichter maakte, gaat alles naar wens. En nu het woord wens gevallen is, mag ik alle liefhebbers nog wel het beste toewen sen in 1970, dat nog niet zo lang is begon nen. Daarnaast mag ik van deze gelegenheid ook gebruik maken de zo vele sportvrien den, vooral uit eigen vereniging, maar ook velen daarbuiten tot in Friesland toe, danken voor de warme belangstelling en meeleven, die ze mij betoonden tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Velen hebben ook hun auto beschikbaar gesteld om mijn vrouw in de gelegenheid te stellen mij dagelijks te bezoeken. Wij zullen dit niet licht vergeten. En nu zijn het toch weer mijn duiven, die ontspanning brengen. Ze zijn vrijwel nimmer uit mijn gedachten geweest en ik was reuze blij er wat rustig althans, mee door te kunnen gaan. Ik heb in het ziekenhuis mijn inschrijfbiljet nog kunnen invullen om met 10 duiven mee te kunnen doen aan de tmtoonstelling, waar bij sportvriend P. de Wilde er voor heeft zorggedragen, dat ze op de bestemde plaats kwamen en weer zijn gehaald. Als je dan cok nog 7 prijzen wegsleept, voel je je meteen al veel beter. Het dienst betoon vooral heeft me goed gedaan.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 9