I ontbijtkoek 78® augurken 109£3 ananas Sun Vale blik 340 gram J jff iion-«0 levertraan 279jS panty nylons::,. 2450 keurkaas 265J9 varkensvlees 5 k349II palingworst 8913 naarder ook vlees Afii engelse drop 890 spinazie SQüfi kippesoeppakket fOSJS PO, 79B boerenkool framb/besseniant9S 13 B$UK' r liet Centra brengt geen handjevol blijmakertjes voor een week, maar dingt constant naar de consumentengunst meteen lange reeks dagelijkse levensmiddelen. Legt u eens - als u nog geen Centra-klant bent -dit lijstje naast wat u nu betaalt. m Bronchiletten verdiend met het best betalende spaarsysteem van allemaal Handen en Li ppen ruw?piiPf>i propagandist(e) 8 melkkoeien bromfiets Agrarische medewerker EENDRACHTBODE 6 Stemmen van lezers met wortelen fijn 3/4 p°* SM fijn ORIGINELE Keurko Huishoud I DIEPVRIES ÏSpamt FMD DRAAIERS MACHINEBANKWERKERS SERVICEMONTEURS njder$(sters) MYOPLAST1C KLEBER 15 januari 1970 Mr. Anne Maurits Cornelia van Hall, die vaak pro Deo op terechtzittingen voor de „afgescheidenen" pleitte. Na het aftreden van Koning Willem I kwam er een eind aan de vervolging. Ko ning Willem II zond direct na zijn troons bestijging de volgende circulaire rond: „De Koning verlangt dat de militaire macht niet meer gebezigd wordt om de bijeenkom sten der Afgescheidenen tegen te gaan, en dat de troepen, welke daartoe thans nog op enkele plaatsen gedetacheerd zijn, worden ingetrokken". Spoedig daarna werd de afgescheiden groepering erkend als kerkgenootschap. Verscheidene mannen uit deze kringen hebben later deelgenomen aan het besturen van de stad Amsterdam, zelfs als burgemees ter. LEVE DE REPUBLIEK Het aftreden van Koning Willem I was het gevolg van zijn huwelijk met de Katho lieke Gravin d'Oultremont. Op 7 oktober 1840 was in paleis Het Loo de hele ko ninklijke familie bij elkaar. De koning deed afstand van de troon ten behoeve van zijn zoon, de wel zeer populaire Prins van Oranje de held van Waterloo. Nog maar enkele jaren aan de regering zat Koning Willem II echter al tot over zijn oren in de staatkundige moeilijkheden. In 1846 was in Amsterdam opgericht de vereniging „De Amstelsocieteit", met het doel „politieke en sociale vraagstukken on derling te bespreken". De aanvankelijk neutrale vereniging ont popte zich bij de verkiezingen in september 1847 echter als Liberale kiesvereniging. De Liberalen streefden, onder leiding van de jonge Leidse hoogleraar Thorbecke, naar grondwetsherziening. De Liberalen hadden bezwaren tegen de geheimhouding, willekeur en geldverspilling in regeringsaangelegen heden. Verder vonden zij het monarchaal gezag te hoog opgevoerd en wilden zij de ministers verantwoordelijk stellen. Koning Willem II voelde daar niet veel voor en ook zijn ministers niet. De omstandigheden in Europa waren echter van dien aard, dat een regerend vorst zich niet al te zeer moest afvragen wat hij zelf wilde, maar beter kon Informeren naar de wil van zijn onderdanen. In Italië gistte het, in Duitsland was volop revolutie en uit Parijs kwamen zeer alar merende berichten. Het Handelsblad publi ceerde een hoofdartikel onder de titel „Les sen uit Parijs'' en drong aan op toegeven van de regering. In Amsterdam verschenen plak katen op de muren met de ondubbelzinnige tekst: „Leve de Republiekl" Weg met de Koning, de Ministers en de Staten-Generaal" Op de Dam verzamelde zich een mensen menigte, opgeroepen door de „Vereniging tot zedelijke beschaving der arbeidende klas se", een groep arbeiders, waaronder enkele Duitse kleinhandelaren, die zich Socialisten of Communisten noemden. De groep stond in contact met de Londense arbeidersver eniging. Toch verliep het revolutiejaar 1848 in ons land zonder bloedvergieten en dat was op de eerste plaets te danken aan de Koning zelf. Koning Willem II ontbood - zonder dat zijn ministers dat wisten - de voor zitter van de Kamer en deelde hem mee bereid te zijn in te stemmen met de herzie ning van de Grondwet. De ministers namen hierop ontslag en tegenover buitenlandse diplomaten verklaarde de Koning: „U ziet hier voor u een man, die in vier en twintig uren van zeer Conservatief zeer Liberaal is geworden BESTUURSHERVORMINGEN De nieuwe Grondwet en de daaruit vol gende gemeentewet 1851 regelden ook het gemeentebestuur, want voortaan werd van „gemeenten" gesproken, of dat nu de stad Amsterdam betrof of het kleinste dorp op het platteland. De door de Kroon benoemde burgemeester vormde met de door de Raad gekozen wet houders het dagelijks gemeentebestuur. De Raad werd echter het hoofd van de gemeente Deze Raad werd voortaan rechtstreeks door de burgers gekozen, het kiescollege werd afgeschaft. De gemeente werd dus geregeerd door haar eigen burgers. Betekende dit nu, dat werkelijk alle burgers invloed hadden op het gemeentebestuur7 Volstrekt niet Wil men, zo werd geredeneerd, een gemeenteraad, kiezen, dan moet men niet alleen belangstelling voor gemeentezaken Hoestdrank in tabletvorm. f 1.~ Adv. ingez. med. hebben, maar moet men er ook verstand van hebben... En op grond van deze redenering werd helaas, bij het verlenen van stemrecht, niet gelet op capaciteiten, doch op... wel stand. Derhalve werd aan de kleine burger het kiesrecht onthouden en had nog steeds de - zij het liberale - gegoede burgerij het voor het zeggen Wat het landbestuur betreft, werd bepaald, dat de Kroon in het Huis van Oranje-Nas- sau in de mannelijke en vrouwelijke linie erfelijk zou zijn. De uitvoerende macht werd in handen van de koning gelegd. De wet gevende macht moest hij delen met de Sta- ten-Generael Deze Staten-Generaal beston den voortaan uit een Eerste Kamer van 39 leden en een Tweede Kamer, waarvan het aantal leden werd bepaald door het aantal inwoners, n.l. één lid per 45.000 inwoner». De leden van de Eerste Kamer werden voor taan gekozen door de Provinciale Staten en die van de Tweede Kamer (en ook die van de Provinciale Staten) door de kiezers. De zittingsperiode werd gesteld op 4 Jaren. Een Raad van State diende de Koning van advies en een Rekenkamer hield toezicht op de financiën. Zelfs „revolutlonnairen" waren tevreden gesteld. Een groep arbeiders begaf zich naar het koninklijke paleis om de vorst te danken voor zijn „ruimdenkende beslissing" betref fende de grondwetsherziening. Koning Wil lem II schudde hartelijk de hand van de aanvoerder van het groepje, de revolution- naire Journalist Andriaan van Bevervoorde, ondanks het fet, dat deze laatste nog een veroordeling te goed had omdat hij in een pamflet de minister van justitie, Mr. Floris Adriaan van Hall, had beledigd. Voorjaar 1849 overleed de zo gewaardeerde Koning Willem II. Het beste bewijs voor zijn populariteit was wel de bonte samen stelling van de stoet, die hem op zijn laatste gang vergezelde: kunstenaars, bouwmeesters, arbeiders en adellijke lieden. De Held van Waterloo was niet meer (wordt vervolgd) THOOLS SPORTBELEID KRITISCH BEKEKEN Als Thools sportbeoefenaar lijkt het me zinvol d.m.v. dit schrijven het Thoolse sport beleid voor U te ontvouwen. Het waarom hiervan zal li duidelijk worden. Momenteel bevinden de sportverenigingen zich nl. in een precaire situatie. De laatste maanden hebben bewezen, dat de sportbe oefenaars weinig of niets van het gemeente bestuur te verlangen hebben. Het gaat hier om de volgende verenigingen: de voetbal de gymnastiek- en de volleybalvereniging. Wat is er nl. aen de hand: Tijdens de laatst gehouden gemeenteraadsvergadering werd vrijwel unaniem besloten de drie voornoem de verenigingen te beschuldigen van verniel zucht. Men durfde zelf» zo ver te gaan door te beweren, dat ambtenaren in functie beledigd waren. In enkele gevallen ging men slechts uit van de informatie, die 1 per soon aan B en W verstrekt had. Eén wet houder (SGP) eiste excuses van de vereni gingen op straffe van niet toekennen van subsidie voor het seizoen 1970-1971. Een ander gemeenteraadslid kwam met een mora listisch preekje over de losbandigheid van de jeugd enz. enz. Slechts 3 (111) van de 11 raadsleden benaderden de hierna te noe men problemen wat realistischer. Wat waren dan de overtuigingen? 1 De voetbalvereniging Tholense Boys werd beschuldigd van het omhakken van een boom op het sportterrein. Politieonder zoek had niets opgeleverd en daarom wrd het bestuur van Th. Boys op het matje ge roepen. Bij dit alles moet men bedenken, dat ongeveer 1 J/j jaar geleden ditzelfde bestuur bij B en W verzocht had vcornoemde boom te verwijderen, omdat men geen baat meer had bij het branden van één van de beide lichtmasten: de boom stond er nl. precies voor. B en W zegde toe dit te verhelpen, echter, hier bleef het bij. Let wel, een dik jaar bleef de situatie zo, tot hft voornoem de vergrijp plaatsvond. Het is, beste lezers, helemaal niet gedurfd te beweren, dat 1 of 2 enthousiaste voetballers op een gegeven mo- Sv.y.; *sar* beschuit»*» 2JPR r-j. Brillant 520 gram Frisco zoetzuur pot 3 hele schijven "WÜH erwten 109 lig sinaasappel Vitasin flacon Licht belegen Goudse en Edammer 500 gram a 200 gram Unox 150 gram 100 gram A&r' Je#®» Frisco abrikozen janflH alle maten zak 250 gram pak 450 gram huishoud I pot pot marie 3 biscuits 991S CentraKoÖk zilvermerk bonen of snelfiltermaling aanbiedingen geldig t/m 17 januari 1970. ment de zaag hebben gepakt en weer voor licht gezorgd hebben. Wat is nu de reactie van het gemeentebestuur? A) subsidie wordt Ingetrokken (volgend seizoen) als Tholense Boys de dader(s) niet straft, (wie is -zijn de dader(s)en b) het tweede voetbalveld zal wel later komen dan eerder gepland was. Mogen we nu echt geen andere benadering in deze zaak van B en W verlangen? 2 De gymnastiekvereniging Olympia had tijdens één van haar trainingen een brugleg- ger gebroken. Wat zegt B en W en ook de gemeente raad: Dit betalen jullie, indien jullie niet kunnen bewijzen, dat Olympia geen schuld heeft. Ja, maar hoe valt dit te bewijzen? Tij dens een normale brugoefening breekt de legger. Schuldig? Niet direkt te zeggen en wanneer B en W haar standpunt dan ver dedigt door op de proppen te komen met de huurovereenkomst, zoals vastgelegd In het Burgerlijk Wetboek, dan is dat een ar gument. dat in dit geval geen hout snijdt Wanneer men dit argument nl! hanteert dan moet het materiaal, waarmee gewerkt wordt vooraf goedgekeurd zijn door Olympia in Casu door een deskundige van het K.N.G.V, Wanneer die deskundige dan concludeert, dat zo'n legger bv. de eerstvolgende 10 of 20 jaar niet stuk kan gaan bij turnoefening of wedstrijdgebruik, ja, dan kan men begrip hebben voor het standpunt van B en W Echter, deze zekerheid heeft Olympia niet. B en W heeft het materiaal aangeschaft, B en W heeft het materiaal laten keuren en Olympia is op goed vertrouwen met dit materiaal in zee gegaan. Alweer mogen we hier, dacht ik, een an dere benadering van het Thoolse gemeente bestuur verlangen. 3 De volleybalvereniging T.V.C. kreeg de zwaarste beschuldigingen naar het hoofd geslingerd: a) men loopt met schoenen in de zaal b) men rookt voortdurend in de sport zaal (citaat SGP wethouder: herhaaldelijk werden in de zaal peukjes gevonden) c) men heeft een ambtenaar beledigd d) men heeft vuilnisbakken omvergegooid In de eerste plaats doet het al bijzonder vreemd aan, dat raadsleden dit durven be weren op grond van gegevens, die door 1 persoon verstrekt zijn nl. door de concierge van de sportzaal. Er is geen contact geweest met leden noch met het bestuur van TVC Dan speelt men toch hoog spel, dacht ik. Beschuldiging (a) vloeit voort uit het feit dat tijdens een competitiewedstrijd één toe schouwer zich met zijn schoenen aan in de zaal bevond, dit buiten medeweten van TVC bestuur en leden. Maar waarom dan gespro ken van „het lopen met schoenen in de zaal" Men krijgt de indruk, dat TVC de sport zaal als veemarkt gebruikt. Beschuldiging (b) vloeit voort uit het feit, dat enkele dagen na een trainingsavond van TVC een brangaatje in de sportzaal werd ontdekt door de concierge. Het was kennelijk niet moeilijk er achter te komen, wie hem dit gelapt had: TVC uiteraard!!!!, want het was waargenomen, zo zei men later, door de informatieverschaf fer van B en \V (enkel en alleen door deze ene persoon) Twijfel is hier op zijn minst op zijn plaats, dacht ik zo. Maar het wordt nog gekker, want tijdens de laatste raads vergadering kon men zelf vernemen, dat herhaaldelijk peuken in de zaal waren aan getroffen. Werkelijk, beste lezers, hoe durft men dit te beweren, het grenst gewoon aan het belachelijke. Beschuldiging (c) is zeer eenzijdig. Het is een vaststaand feit, dat het niet botert tussen TVC-leden en de concierge van de sportzaal uiteraard vanwege de huidige moei lijkheden. Enkele hoog oplaaiende en emo tionele discussies waren hier het gevolg van. Het kan best waar zijn, dat deze man be ledigd is, maar het omgekeerde is even zeer het geval, en, dit betreft aan beide kanten volwassen personen. Hier dus een scheeftrekken van de feiten en een zeer eenzijdige voorstelling van zaken van de kant van het gemeentebestuur. T.A.V. punt (d) kan ik zeer kort zijn. Er is nl. geen sprake van, dat TVC-leden iets te maken hebben gehad met het omvergooien van vuilnisbakken. Deze beschuldiging vloeit ook nu weer voort uit gebrekkige en niet- objectieve informatie. Beste lezers, dit was het. Het was naar mijn stellige overtuiging noodzakelijk U als niet-ingewijden de andere kant van de me daille te laten zien. li distilleert dacht ik, uit bovenstaande heel duidelijk mijn hoofd bezwaar teflen het beleid van het Thoolse gemeentebestuur nl. dat men links en rechts beschuldigt zonder voorafgaand gesprek en overleg met de betrokkenen, zender begrip zonder vertrouwen, zonder voldoende des kundigheid, zonder indenken in de positie van anderen. Dit alles leidt uiteraard tot een star en paternalistisch optreden, hetgeen ge woon niet getolereerd kan worden. Mij rest enkel nog de burgemeester, wet houders en leden van de raad vriendelijk doch dringend te verzoeken hun beleid in deze drastisch te herzien. Doet men dit niet, dan zal heel sportminnend Tholen zich heel waarschijnlijk gaan beraden over even tueel te nemen maatregelen. Met dank voor de plaatsing, C. A. Mosselman Hofstraat 13 Tholen. Adv. ingez. med. WIE VULT HET AAN? Bij het opruimen van een familiebodel kwam er een oud gedichtje te voorschijn van mijn overleden moeder, dat wil zeggen, dat zij het me als kind voorlas. Helaas heb ik er maar 4 verzen van gevonden en niemand uit de familie kan het aanvullen. Graag zou ik dit gedicht volledig hebben om het aan 40 kleinkinderen te kunnen doorgeven. Vandaar dat ik probeer het langs deze weg - met dank aan de redactie - binnen te krij gen. Ik laat hier een vers volgen. Het had als titel: De boodschap naar de Ysersmelterlj. Knaap Fridolijn was vroom en braaf en aan zijn meester trouw Ten hove van Savernes graaf Gebood hem d'edele vrouw. Ook zij was vroom en zacht van Geest Nochtans, al was zij nors geweest Hij had zijn plichten nooit vergeten Maar sich met liefd en trouw gekweten Dat gaat zo door, tot hij verdacht van oneer-wordt gedood. Nog ter verduidelijking zij opgemerkt, dat mijn moeder in 1900 te Scherpenisse achter de Molen is geboren en van haar meisjesnaam Rijstenbil heette. Bij voorbaat dank aan hen, die kunnen hel pen. M. Heemskerk 's Gravenlandsweg 166 Hilversum. Het Dagelijks Bestuur van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken in Zeeland roept sollicitanten op voor de vacature van Zijn (of haar) taak is voornamelijk het zelfstandig onderhouden van contacten met correspondenten, corporaties en afdelingsbesturen in de provincie Zeeland, waarmee af en toe i.p.v. enkele uren overdag een avond gemoeid zal zijn. Voor deze part-time functie, die gemiddeld rond 20 werkuren per week vraagt, komen ook vitale gepensioneerden in aanmerking. Boven een in overleg vast te stellen honorarium worden reis- en verblijfkosten vergoed. Sollicitaties met volledige inlichtingen omtrent persoon, werkzaamheden, godsdienst e'd* tc richten aan de secretaris van bovengenoemd bestuur te Goes, Voorstad 66. N. V. MACHINEFABRIEK - CONSTRUCTIEBEDRIJF heeft plaats voor jeugdige en volwassen voor grondverzetmachines Doordat wij naast het eigen produkt (draineermachines) voor derden werken, bieden wij afwisselend werk. Vakbekwaamheid en ijver worden gewaardeerd en... beloond. Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden. Personeelsvervoer vanuit diverse plaatsen uit de omgeving. Woningen beschikbaar. Sollicitaties: Monsterweg 41, Borssele, Telefoon 01105 - 555. 's Avonds Telefoon 01105 - 371 WW "hulp-splor" ter versteviging van de 11 Kost P P bil sonderveer of kot sen, soepel, licht, orasbaar, werkt als "hulp-spier" ter versteviging vnn de buikwand, houdt de break op baar plaats condor bexworen. Kosteloos to proboron bil do datkundlgo van INSTITUT HERNIA»! Dl LYON dia sltttau m4 bMdoo tel Goes» 'Focus', Opril bij de Gr. Markt, woensd. 21 jan. 10-12 uur. Bergen op Zoomt Drog. Besling, Fortuinstr. 12, dond 22 jan. 10-12 uur. Inlichtingen: IJLL., Postbus 89, Heemstede. GEVRAAGD Contracttelers voor GLADIOLEN M. B. van 't Hof Hoenderweg 32 Sint-Annaland Telefoon 01665 - 665 TE KOOP Rekening januari en februari L. H. Guiljam Hoenderweg 45 Sint-Annaland Telefoon 01665-354 T IJ D R E D E De kiesvereniging der S.G.P. te Sint-Maartensdijk maakt be kend, dat D.V. 20 januari a.s. om 7.30 uur in het verenigings gebouw Radda Barnen, Ds S. de Jong, Ned. Herv. predikant te Houten een TIJDREDE zal houden. GEVRAAGD Een i.g.st. verkerende Puch of Tomos, type Skyrider. A. A. Goedcgebuure Hoenderweg 8 Sint-Annaland Telefoon 01665 - 504 GEVRAAGD Per 1 maart a.s. op bedrijf Zwaardweg 3 te Kerkwerve. Woning aanwezig. Te bevragen J. van den Hoek, Schelpweg 1, Ellemeet, Telefoon (01117)-314.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 6