Voorjaars Opruiming 1970 Energieke Kantoor Juffrouw UTOPIA (D&r COR VAN RAAY 'tm SIMGA1501 een nette jongeman Zie onze etalages Kledingmagazijn DEN ENGELSMAN Drankenhandel Kees Huijbregts Asselberg's IJzerindustrie en Handelmaatschappij N.V. Machinevormers Dagsjouwers Bramers-slijpers, firma den Engelsman Zn 15 januari 1970 ST.-MAARTENSDIJK EENDRACHTBODE Maak een proefrit bik SCHERPENISSE POORTVLIET SINT-PHILIPSLAND PREDIKBEURTEN MANTELS 20 - 50% korting met en zonder bont JAPONNEN 20-50% korting DEUX PIECES 20-40% korting (waaronder bekende merken) SUEDE KLEDING 50% korting ZWARTE M. COST. 50% korting BLOUSES 20 - 40% JUMPERS en VESTEN 30% BRUIDSJAPONNEN 50% REGENMANTELS 30% MANTELCOSTUUMS 50% ROKKEN 20% korting korting korting korting korting korting Wij vragen voor winkel en magazijn Firma J. M E L S E IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN Markt 26 - Tholen - Tel. 01660 - 480 OP ANDERE NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN 20% KORTING SPECIALE AANBIEDING ZWARTE MANTELS met en zonder BONT en JAPONNEN IN GROTE MATEN (46 - 48 - 50) Kremerstraat 12-14 BERGEN OP ZOOM Tel. (01640) -44 78 BANDRECORDERS - KLUNDERT 'S AUTOBUS BEDRIJF - een kosthuis een werkster Vergouwen N.V. in de huishouding tevens werkster WIJ RUIMEN OP en wel voor prijzen diè u niet zult geloven. met mantels, japonnen, costuums, rokken, jongensjasjes, meisjes manteltjes, enz. enz. Wat u in de etalage niet ziet, vraagt dat binnen. Komt vrijblijvend eens kijken. Voorstraat 15-17 - Sint-Annaland - Telefoon 01665-490 GESLAAGD DUS GEFELICITEERD PAK EVEN UW ZAKBOEKJE KERKNIEUWS Stoof straat 19 - Tholen - Telefoon 01660-361 Vraagt met de meeste spoed Type diploma strekt tot aanbeveling. Aanmelden iedere zaterdag op Stoof straat 19 vanaf 9.00 uur of na telefonische afspraak. Op zaterdag 17 januari presenteert de jeugdvereniging een beat-avond m.m.v. de beat-groep ART IMPRESSION In zaal 't Veer Entree leden 1,50 Veerstraat Niet leden 2,50 Oud-Vossemeer Aanvang 7.30 uur Voor onze fabrieken te Bergen op Zoom, Parallelweg 27 en Roosendaal, Industriestraat 32 vragen wij voor spoedige indiensttreding zowel voor de dag- als voor de 2 ploegendiensten. Hoog loon; goede sociale voorzieningen: voor vervoer kan worden gezorgd. Voor nadere inlichtingen wende men zich tussen 8.00 en 17.00 uur tot bovengenoemde adressen. Wenst men bezoek aan huis, dan kan dit door onderstaande strook op te zenden naar een van bovengenoemde adressen. Ondergetekende Adres Woonplaats wenst nadere inlichtingen omtrent werkzaamheden, lonen en andere arbeidsvoorwaarden. Handtekening, boerderij of woning Opruiming met mini prijzendat betekent bizonder lage prijzen en ook flinke kortingen. Tijdens de opruiming in MEUBELEN, STOFFERINGEN, DEKENS, TAPIJTEN, enz. reuze koopjes. Dat vindt u alleen bij Voorstraat 15 - Weststraat 12 Telefoon 01665 - 490 of 686 diepvrieskist OPPERWACHTMEESTER A. BRINKMAN Per 15 februari is benoemd tot postcom- mandant van de rijkspolitie te Sint Maartens dijk de opperwachtmeester A. Brinkman uit Dirksland. Tot dusver was dhr. Brinkman wachtmeester I en zijn bevordering is tege lijkertijd met zijn verplaatsingsbericht afge komen. Opper Brinkman kwam in 1946 bij de rijkspolitie en was steeds op Flakkee ge stationeerd, nl. achtereenvolgens te Oud- dcrp, Middelharnis, Melissant en Dirksland. Van hem wordt gesproken als de meest populaire politieman van Flakkee. Opper Brinkman is nog elf jaar van zijn pensioen verwijderd. Garage DE JONGE Stoof straat 25 Poortvliet Tel. 01662-435 Adv. ingez. med. VOORLICHTINGSAVOND Op 5 januari werd in het Holland Huis een voorlichtingsavond gegeven over het mest van varkens en het fokken van biggen. Daarvoor was, mede door vrij barre weers omstandigheden matige belangstelling. Gesproken werd o.a. door dhr. IJsseldljk uit Poortvliet, die op de voordelen wees van mesterij van varkens op een klein bedrijf. Men kan meer te weten komen via het proefbedrijf en andere voorlichting. Momen teel is de varkensmesterij een beste (finan ciële) zaak. GEVALLEN Door de gladheid van de weg kwam mej. Slager zodanig te vallen, dat doktershulp nodig was. GEVONDEN Een dameshandschoen en een wollen da messjaal. Inlichtingen bij de rijkspolitie. GESLAAGD Voor het diploma kraamverzorgster slaag de mej. Leni van Bezooijen na een afgelegd examen te Bergen op Zoom. VIJF DUIZEND PANNEKOEKEN EN BIAFRA Het Biafra-leed dat al geruime tijd, maar inzonderheid deze week de wereld over spoelde, heeft ook de Poortvlietse jeugd ge en beroerd. E:n spontane aktie van alle scholen (beide basis- en kleuterschool) is georganiseerd. Die jeugd wil zaterdag 5000 pannekoeken bereiden, die ook onder de man brengen en de netto-opbrengst (er zijn al leen wat kosten van de bencdigde grond stoffen) bestemmen voor de kinderen in B.afra. Dat meevoelen, dat meeleven van de eigen jeugd is al zoveel waard, dat ieder Poortvliets gezin - of het al of geen panne koeken lust - dit initiatief zal willen steunen. De jeugd komt u vrijdag vragen welke hoeveelheid u wenst 5 voor f 1,50, 10 voor f 2,50, 20 voor f 4,-. Ze zullen dan zater dag worden bezorgd. En aan deze mede deling hebben we niets tce te voegen. Het initiatief van de Poortvlietse jeugd is op zich ruim voldoende. Alleen nog even het motto: Kinderen van Poortvliet, vergeten Biafraantjes niet. De eigen gemaakte affiches heeft men al gezien. VAN DECEMBER De in het vorig nummer geplaatste bur gerlijke stand was niet van november, zoals in het kopje was vermeld, maar van decem ber. VEEL BELANGSTELLING VOOR MUZIEKUITVOERING Men moet het bovenstaande kopje weer niet al te letterlijk opvatten. Er was inder daad e;n volle zaal van „De Druiventros" toen daar vrijdag 9 januari de muziekvereni ging „Concordia" haar jaarlijkse uitvoering gaf. Maar nog niet op het moment dat voorzitter A. A. Rijstenbil het welkomst woord sprak, ook nog niet, toen „Concor dia zelf optrad, maar pas een volle zaal bij de pauze, de verloting en bij het optre den van de Rederijkerskamer „Eendracht" uit Oud-Vossemeer. Nu is het voor organisatoren nooit zo prettig en vcor de muziekvereniging in dit geval zeker niet, dat de belangstelling slechts uitgaat naar een gedeelte van het programma Men neemt ook niet graag maatregelen van „om die tijd binnen, anders niet meer" maar wat meer interesse voor de amateur muzikanten mag er wel worden getoond. Overigens wel een uitstekend geslaagde uitvoering. Een goed renderende verloting en daarna een voortreffelijke opvoering van het toneelspel „Dingen van de dag" door de Rederijkers. De voorzitter daarvan dhr. A. van En gelen dankte na afloop niet alleen vcor de grote aandacht en het flinke applaus, maar hoopte voorts dat het gezelschap nog menig maal voor „Concordia" en haar belangstel lenden zou mogen optreden. Het was een ge zellige avond. Zondag 18 januari THOLEN Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds. C. v. d. Bosch Gorinchem 3 uur ds. C. v. d. Bosch extra kollekte kerkverwarming Geref. Kerk 10 uur ds. L. Eringa (bev. ambtsdragers) 3 uur ds. Kroeze Rhoon. Geref. Gemeente Vrijdag 16 januari 7.3Ó uur ds. G. Schipaanboord R'dam (bed. H. Doop en bev. ambtsdragers) Zondag 18 januari 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst Chr. Geref. Kerk 10 en 6.30 uur leesdienst Ned. Prot. Bond 5 uur mej. C. E. Jolles, oud-voorganger N. P. B. Soest Herv. Ver. Kerkelijk Leven 10 uur ds. K, M. Vogel St.Maartensdljk OUD-VOSSEMEER Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds. G. J. Voortman 6.30 uur ds. G. J. Voortman Geref. Kerk 10 uur ds. P. van Dijk 3 uur ds. A. G. v. d. Stoel B. op Zoom Chr. Geref. ,Kerk 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst Geref. Gemeente in Ned. 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst R. K. Kerk Zaterdag 17 januari 7 uur H. Mis Zondag 18 januari 7.30 en 9.30 uur H. Mis SINT-ANNALAND Ned. Herv. Gemeente 10 en 6 uur ds. J. M. de Raad kollekte schulddelgingsfonds Geref. Gemeente Zaterdag 17'januari 7 uur de heer J. Mijnders De Meern Zondag 18 januari 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Geref. Gemeente in Ned. 9.45, 2.15 en 6.15 uur leesdienst STAVENISSE Ned. Herv. Gemeente 10 en 6 uur ds. D. Heikoop bevestiging ambtsdragers Oud Geref. Gemeente Zondag 18 januari 9.30 en 6 uur ds.. J. van Prooijen 2 uur leesdienst Woensdag 21 januari 7.30 uur ds J. van Prooijen (bijbelezing) SINT-MAARTENSDIJK Ned. Herv. Gemeente Zondag 18 januari 9.30 en 2.30 uur ds J. Catsburg deurkollekte kas chr. belangen Woensdag 21 januari 7.30 uur ds. J. Catsburg bijbellezing Donderdag 22 januari 10.15-10.45 uur ds. J. Catsburg morgenwijding Oud Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Oud Geref. Kerk 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Rehobothkerk 10 uur ds. K. v. d. Sluis Rotterdam 7 uur ds. K. M. Vogel (voorber. H.A.) SCHERPENISSE Ned. Herv. Gemeente 9.30 uur ds. Tj. de Jong Nieuw Lekkerland 2.30 uur ds. Tj. de Jong deurkollekte verwarming Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6.30 uur student Mijnderts De Meern POORTVLIET Ned. Herv. Gemeente 10 en 6 uur ds. C. Mulder Jona 1:1 tot 3 Geref. Kerk 10 uur ds. Kroeze Rhoon. 2.30 uur ds. L. Eringa (bev. ambtsdragers) Geref. Gemeente 10, 2 en 6 uur leesdienst SINT-PHILIPSLAND Ned. Herv. Gemeente 9.30 uur ds. M. van der Linden viering H. Avondmaal 2.30 uur ds. M. van der Linden dankzegging H. Avondmaal extra maandelijkse koll. kerkvoogdij Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur leesdienst Oud Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur ds. L. Gebraad ANNA-JACOBA-POLDER Geref. Kerk 10.30 uur ds. L. v. d. Veer Willemstad 2.30 uur ds. P. Torenbeek UW RADIO - TV SPECIAALZAAK HI - FI STEREO INSTALLATIES vanaf 648,— OFF. ERKEND PHILIPS - GRUNDIG - METZ DEALER 0 BOTERMARKT 4-6 - THOLEN In aansluiting op de advertentie van de Landbouw Vereniging te Oud-Vossemeer. Naar de R. A. I. Landbouw Tentoonstelling te Amster dam op dinsdag 20 januari 1970 van het eiland Tholen: Kosten inclusief entree 12,50. Opgave bij Telefoon 01667-305 GEVRAAGD op het eiland Tholen. Brieven onder nummer 2862 aan het bureau van dit blad. GEEF EEN GRAMOFOON- PLAATI Deze week weer speciale aanbiedingen. Cor van Raay, Botermarkt 4-6, Tholen TE KOOPBrommer. Van Iwaarden, Oudelandsestraat 1, Tholen. GEVRAAGD voor woensdag en/of donder dag. Werktijd in nader overleg te regelen. Firma MELSE Markt 26 - Tholen Telefoon 01660 - 480 b.g.g. 831 Even Uw rijbewijs halen bij Garage en Autorijschool W. A. Bijl, Sint-Maartensdijk, Tel. i --V.v De grootste en goedkoopste bontzaak van Nederland houdt een werkelijke radikale, alge hele opruiming. Duizenden korte en lange BONTMAN TELS gaan weg met ongeloof lijke kortingen van 30% tot 70%. Desgewenst zeer soepele kredietservice. Bont kopen is een zaak van vertrouwen, 'n 3- larig schriftelijk garantie-certi ficaat is dat vertrouwen waard. Zie de etalages voor de pak- mee-weggeef-kolderprijzen. Nu af nooit I Dit kan alléén DE 30NTKONING, Hoogstraat 97, Rotterdam, Telefoon 010- 117.117. Bij koop 2 treinretours vergoed I JUWELIERS Wegens huwelijk der tegen woordige, gevraagd h UIP voor halve dagen. Stationsstraat 10 Bergen op Zoom Telefoon 01640-5408 Na een opleiding via het Koninklijk Tech- nicum PBNA slaagden voor waterbouwkun dig opzichter-tekening 1ste gedeelte C. D. van den Ouden te Sint Philipsland. Voor landmeetkundige 1ste gedeelte K. J. Riedijk te Stavenisse en voor de basisop leiding bedrijfstechnicus procesind. R. Wols te Sint Maartensdijk. THOLEN 19 jan. Bastien et Basteinne (jeugdconcerten) 22 jan. Trio Jo Juda voor ZVU SINT ANNALAND 21 jan. Jaarvergadering herv. vrouwenver. 21 jan. Jaarvergadering Middenstandsver. 22 jan. Donateursavond Accelerando' 5 febr. Ouderavond O.L.S. 6 febr. Filmavond oud-leerlingen O.L.S. 13 febr. Jaarvergadering VZOS 20 febr. Jaarver, herv. jeugdverenigingen. 23 febr. Vergadering SGP kiesvereniging 26 febr. Ouderavond school m. d. bijbel 5 maart Ledenvergadering Sch. m. d. Bijbel 6 maart Familieavond CBTB 18 maart Vergadering 19 maart Kijkavond Sch. m d. Bijbel SCHERPENISE 16 jan. Ontspanningsavond P. J. Z. 30 jan. Ruiteravond in het Holland Huis. POORTVLIET 27 jan. Vergadering ZLM afdeling 29 jan. Jaarvergadering Fok- en Controlever. 2 febr. jaarvergadering K.I. vereniging 6 febr. Gezinsavond Plattelandsvrouwen SINT PHILIPSLAND 16 jan. Vergadering Volksonderwijs 22 jan. Voormalig KLM stewardess spreekt voor de Plattelandsvrouwen 26 jan. Jaarver. MAC 'St.-Philipsland' 30 jan. Schoolavond O.L.S. '7 febr. Jaarvergadering muziekvereniging. BERGEN OP ZOOM R O X Y do vr 8 uur zat 6.45 en 9 uur zo 4.30 uur „DUIVELSE MOORDLUST" 14 jaar zo 6.45 en 9 uur ma di 8 uur „LOUIS DE FUNES IN GEEF MIJ ZO N BAANTJE" 14 jaar wo 8 uur „DR. JEKYLL EN MR. HYDE" 18 Jaar zo 2.30 u „KOGELS ALS ANTWOORD" 14 jaar POORTVLIET Ds. A. Hoogerland uit Werkendam be dankte voor het beroep dat op hem werd uitgebracht door de Ger. Gemeente van Poortvliet. TE KOOP GEVRAAGD Op het eiland Tholen met of zonder grond. Ligging en prijs alsmede nadere omschrijving aan het bureau van dit blad onder nummer 2863. BIJVERDIENSTEN GEVRAAGD voor de zaterdag op het eiland Tholen. Bij voorkeur administratieve werkzaamheden. Brieven onder no. 2864 aan het bureau van dit blad. PENDELAARS GEVRAAGD Zeer hoog loon. Inlichtingen bij A. van Zetten Molenvlietsedijk 2 Tholen Sint-Annaland TE KOOP: Z.g.a.n. Ong. 255 liter, merk 'Linde', 5 jaar garantie 4- verzekerd. Te bevragen bij F. Hooglander Emmastraat 3 Sint-Philipsland VERHUUR gelegenheids kleding, ook Bruidskleding. Maatkleding-Confectie, ook voor alle reparaties. Gebr. Tebbens, Steenbergsestraat 28, Bergen op Zoom, Tel. 4480. HUISHOUDSCHOOL 'DE OESTERSCHELP' Tholen - Telefoon 01660-319 Op maandag 26 januari a.s. starten wij met een NAAICURSUS VAN 18 LESSEN bij voldoende deelname. De lestijden zijn: 18.30-21.00 uur. Het cursusgeld bedraagt totaal 16,20. Opgave en inlichtingen aan de school tot en met donderdag 22 januari. De directrice.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 2