Plaatselijk Nieuws Deze week HOE KOSTBAAR WORDT HET DRINKWATER jsn ,M 26ste jaargang no. 8 15 januari 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Eendrachtbode - Postbus 5 Sint Annaland Verschijnt elke donderdagmiddag DOKTERSDIENSTEN OP ZONDAG THOLEN Streekbewoner vierde op CHU kandidatenlijst ^staten OUD-VOSSEMEER ST.-ANNALAND STAVENISSE Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Abonnementsprijs f 4,75 per half jaar, per post f 5,75. Sluitingsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm BTW. Losse nummers 25 cent Spierinkjes t/m 20 woorden f 2,50 BTW. „Neen! Neen! Neen! Nóóit meer water!" Wie heeft nog niet de kernregels gehoord uit het liedje van het televisieteam van Farce Majeure? Een liedje, dat een regelrechte carnavalsschlager dreigt te worden, ironisch is bedoeld, maar - zoals elke ironie - een tragisch brokje werkelijkheid kan worden. Helder en zuiver water is een kostbare zaak geworden. De vraag, hoe Nederland in de toekomst nog aan voldoende zuiver drinkwater kan komen, bezorgt heel wat mensen hoofdpijn. Waarbij je misschien mag zeggen: beter wat hoofdpijn nu, dan een reeks pijnlijke vergiftigingsverschijnselen later. Onderminister dr. R. J. H. Kruisinga (Volksgezondheid) heeft eind vorig jaar de Tweede Kamer laten weten, dat de toekom stige drinkwatervoorziening van Nederland intensief wordt bestudeerd. Erg hoopvol ziet het er niet uit. Nederland verbruikte in 1960 ongeveer 1,05 miljard kubieke meter water. In het jaar 2000 zal het viermaal zo veel zijn: 4.500.000.000 kubieke meter. De be langrijkste bron voor ons water is altijd grondwater geweest. Het leek een onuitput telijke reservoir, maar het eind is nu duidelijk in zicht. Volgens studies van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening mag jaarlijks niet meer dan anderhalf miljard kubieke meter aan het grondwater worden onttrokken. Dit betekent, dat voor de jaren 1980 en 2000 aanvulling uit andere bronnen nodig is van resp., één miljard en 3 miljard m3 per jaar. Vrijwel in geheel Nederland zal men in de komende jaren een beroep moeten doen op het oppervlaktewater, de waterhoeveelheden die door de rivieren worden aangevoerd of na regenval in de plassen, meren en polders worden verzameld. Vooral de provincies Groningen, Gelderland, Utrecht, Noord-Hol land, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg zullen snel moeten omschakelen. Binnenkort zal met de bouw worden begonnen van een van de grote werken die hiervoor nodig zijn: de aanleg van waterwingebieden in de Brabantse Biesbosch. Dit projekt zal jaarlijks ongeveer 500 mil joen kubieke meter water moeten leveren. Over de hoeveelheden beschikbaar water maakt men zich nog niet eens zo bijzonder zenuwachtig. Het probleem is niet de kwan titeit, maar de kwaliteit. De jaarlijkse aan voer van water naar Nederland blijkt uit het volgende staatje: Aanvoer Rijn 70 miljard kubieke meter Aanvoer Maas 8 miljard kubieke meter Overige rivieren 2 miljard kubieke meter Neerslag 10 miljard kubieke meter Samen komt hiermee een jaarlijks water- hoeveelheid beschikbaar van negentig mil jard kubieke meter, waarvan (in 2000) drie miljard nodig is (de rest komt uit het grond water). De narigheid is echter, dat onze belangrijkste leverancier, de Rijn, tevens het belangrijkste riool van West-Europa is. Tal van fabrieken lozen hun ongezuiverd afval water in de rivier. De risiko's voor een vergiftiging zijn niet gering zoals vorig jaar bleek toen na een vergiftiging met Ëndo- sulfan miljoenen vissen stierven en Neder land moest overgaan op een nooddrinkwater voorziening. De belangrijkste boosdoeners zijn de Franse kalimijnen in de Elzas, die voor een bijzonder hoog chloridegehalte zorgen en chemische bedrijven in Duitsland. Toch zal de Nederlander noodgedwongen in de toekomst Rijnwater in zijn glas moeten doen. Op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid worden nu uitgebreide studies ondernomen naar de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van het rivierwater. De gedachten gaan twee richtingen uit: natuurlijke of kunstmatig aan gelegde reservoirs aan de oppervlakte (zo als bijvoorbeeld in de duinen), of onder grondse voorraadvorming door middel van infiltratie. Dit laatste kan een kunstmatige aanvulling zijn van het zo schaarse grond water. De aanleg van grote en kostbare reserve- voorraden zijn noodzakelijk, zo is vorig jaar wel gebleken. Zij moeten de watervoor ziening veilig stellen als plotseling een on aanvaardbare verontreiniging optreedt. Dit hoeft niet alleen door een vergiftige stof te worden veroorzaakt, men kan de ogen niet sluiten voor het risiko, dat bijvoorbeeld in de toekomst radio-actieve elementen in de rivieren terechtkomen, waardoor het water voor consumptie ongeschikt wordt. In de loop van dit jaar hoopt staatsse cretaris Kruisinga een definitief basisplan op tafel te leggen waarin een (technisch) boekje wordt opengedaan over de talrijke voorzieningen, die in de komende jaren moe ten worden getroffen. Ongetwijfeld zal men toch concessies moeten doen aan de kwa liteit van het water. Op gezag van het Rijks instituut voor Drinkwatervoorziening zei de staatssecretaris eind vorig jaar al, dat een chloride-gehalte van 125 tot 150 milligram per liter aanvaardbaar is voor de toekomst. De huidige eisen houden in, dat het chloride gehalte ..bij voorkeur" minder dan honderd milligram, zo mogelijk minder dan 125, maar beslist niet meer dan 200 milligram mag zijn. Om de watervoorziening in de toekomst veilig te stellen zullen enorme investeringen van vele honderden miljoenen guldens nodig zijn. De prijs van enkele centen, die wij nu voor een liter betalen (grote afnemers, zoals bedrijven, betalen nog minder), zal onge twijfeld belangrijk moeten worden verhoogd. Eind vorig jaar kondigde het waterbedrijf dat een groot deel van midden-Nederland van water voorziet, al een belangrijke prijs stijging aan. Een voorbeeld, dat binnenkort door heel wat kollega's zal worden gevolgd. Overzicht van het toekomstige waterver bruik in Nederland en de verschuiving naar het gebruik van oppervlaktewater (hoe veelheden in miljoen kubieke meters). Te winnen Waterbehoefte Winbaar oppervlaktewater Provincie 1980 2000 grondwater 1980 2000 Groningen 119 278 40 79 238 Friesland 81 180 150 30 Drenthe 106 211 200 11 Overijssel 157 260 150 7 110 Gelderland 336 610 260 76 350 Utrecht 101 151 65 36 86 Noord-Holland 367 580 60 307 520 Zuid-Holland 344 594 100 244 494 Zeeland 115 361 6 109 355 Noord-Brabant 359 589 350 9 239 Limburg 210 322 170 40 152 Nederland 2295 4136 1551 907 2585 Afronding 2500 4500 1500 1000 3000 Tholen, Poortvliet en Oud Vossemeer dr. A. A. Kugel, Poortvliet tel. 01662-400 Nieuw Vossemeer en Sint Philipsland dr H. Menger, St. Philipslands tel. 01677—500 St. Annaland, St. Maartensdijk en Stavenisse dr. A. C. J. Noteboom, Sint Annaland tel. 01665—400 DIENST WIJKVERPLEGING Weekendregeling van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Groepsdienst Oud-Vossemeer, Poortvliet, en Tholen: 17-18 januari Zr. Slager Poortvliet Telefoon 01662-404 Groepsdienst Sint Annaland, Sint Maar tensdijk en Scherpenisse: 17-18 januari Zr. Haas Scherpenisse Telefoon 01666-318 HOOGWATER In verband met de deltawerken en kanaal- werken kan de redactie geen enkele ver antwoording nemen voor eventuele miststel- lingen van de gegeven waterstanden, oud papier op vanaf half zeven. Week van 18 tot en met 24 januari Zondag 0.10 12.36 Maandag 1.20 13.46 Dinsdag 2.22 14.40 Woensdag 3.10 15.30 Donderdag 3.54 16.10 Vrijdag 4.30 16.50 Zaterdag 5.08 17.25 Volle maan 22 januari te 13.55 uur GEREF. GEMEENTE KRIJGT EIGEN PREDIKANT De kerkeraad van de Gereformeerde Ge meente te Tholen ontving dezer dagen het voor haar verheugende bericht, dat ds. C. Hegeman uit Ontario (Canada) het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. Het was het door het Thoolse kerkge nootschap 101ste beroep dat werd uiteen- gebracht, sinds het in 1920 vakant werd. De nieuwe Thoolse predikant, dat hoopt PRINSES MARGRIET wordt maandag 27 jaar en het is voor velen, die haar jeugd hebben meegemaakt, moeilijk zich te reali seren, dat het nu om een moeder van twee kinderen gaat, zo snel gaat de tijd. Maar het is waar, prinses Margriet is in de tweede wereldoorlog geboren en die verschrikkelijke tijd ligt alweer 25 jaar achter ons Twee zoons heeft zij en uit een spontane uitlating van haar echtgenoot, mr. Pieter van Vollenhoven, hebben wij begrepen dat zij nog naar een dochter verlangen. Het is begrijpelijk. Het is een jong gezin en beiden houden van huiselijke gezelligheid. Zij heb ben het samen ook echt huiselijk gezellig gemaakt in het door hen bewoonde gedeelte van het vroeger zo kille paleis Het Loo, waar zij sinds hun huwelijk op 10 januari 1967 zo graag toeven. Er is alle reden om prinses Margriet van harte geluk te wensen. hij althans binnen enkele maanden te zijn, werd in 1914 in Noordwijk aan Zee geboren is gehuwd en heeft 6 kinderen, waarvan er twee in Amerika zijn getrouwd. Ds. Hegeman deed in 1947 zijn kandidaats en begon zijn ambt in de Verenigde Staten in 1948 (Paterson Peoples Park) verhuisde in 1951 naar Sioux Center en in 1957 keerde hij naar zijn vaderland terug om in Gene- muiden dienstbaar te zijn. In 1961 aanvaardde hij opnieuw een op hem uitgebracht beroep dcor de gemeente van Sioux Center, terwijl hij sedert 1961 predikant is te Unionville (Ontario,Canada) Het aanvaarde beroep is niet alleen van belang voor de Geref. Gemeente in Tholen zelf, maar voor de gehele classis, bestaande uit de Geref. Gemeenten in Dinteloord, Haamstede, Nieuwerkerk, Oosterland, Poort vliet, Scherpenisse, Sint Annaland, Sint- Philipsland en Tholen. Waren er vorig jaar in deze classis nog twee predikanten, na het vertrek van ds. A. Kok uit Poortvliet resteert slechts ds. J. Karens uit Nieuwerkerk als enige predikant en daar door consulent van al de gemeenten in de classis Tholen. In deze classis is de ge meente in Tholen de grootste met 336 leden en 296 doopleden, gevolgd door Scherpenisse met 260 leden en 228 doopleden. Uit eigen gebied is er dan verder Poortvliet met 191 en 118 doopleden, Sint Annaland met 245 leden en 188 doopleden en Sint Philipsland met 58 leden en 37 doopleden. De classis Tholen, behoort evenals Goes en Middelburg tot de particuliere synode- Zuid. DE VIERDE PREDIKANT In aansluiting op het bericht over de komst van een nieuwe predikant bij de Geref. Ge meente zij nog vermeld, dat dit dan de vierde dominee is, die een beroep van deze kerke lijke gemeente aanvaardde. Een gemeente die in 1902 werd geïnsti tueerd. Ds. A. Makkenze was er dienstbaar van 1911 - 1913, ds. A. Janse van 1915- 1920. In 1948 had kandidaat Johannes van Dijke, afkomstig uit Dirksland een beroep aangenomen, maar door een ernstige ziekte kwam hij te overlijden vóór hij was beves tigd en werd in Tholen begraven. Het ligt in het voornemen van de Thoolse kerkeraad om de oude kerk aan de Kruit- toren te vervangen door een nieuwe, terwijl ook naar een pastorie moet worden omgezien. KERKELIJKE MUTATIES Ds. G. Westland uit Wierden heeft be dankt voor het beroep dat door de hervormde kerk werd uitgebracht. In de vakature diaken door het bedanken van de heer J. A. Geilings werd de heer J. L. Duijzer gekozen en tot kerkvoogd in de vakature C. J. Zachariasse werd J. A. C. Gaakeer benoemd. De heer J. M. Schot werd als notabel her kozen en in de vakature M. C. Deurloo moet nog worden voorzien na bedanken van de benoemde A. van Burgh. BIAFRA IN NOOD Op initiatief van de vrouwenverenigingen in deze gemeente wordt vanaf vrijdag tot en met woensdag een grote geldinzameling ge- De Zeeuwse Christelijk Historische Unie heeft voor de statenverkiezingen in maart de kandidatenlijst als volgt vastgesteld. 1 A. J. Kaland uit Middelburg (thans lid van gedeputeerde staten), 2 C. F. van der Peijl uit Kloetinge: 3 ir J. Prins te Goes; 4 E. Ph. Nieuwkerk te Poortvliet; 5 H. IJssel te Zierikzee; 6 J. A. Scheele te Groede; 7 P. G. v. d. Bosse te Axel; 8 mr J. L. Oosterman te Vlissingen; 9 N. Verboom te Middelburg; 10 H. Harrewijn te Middel burg; 11 P. G. Vermaire te Kapelle; 12 H. Eversdijk te Heinkenszand; 13 mevr. L. v. d. Plas-Tanis te Zaamslag; 14 A. Hack te Arnemuiden en 15 J. R. den Beer te Goes. De CHU heeft momenteel 8 vertegen woordigers in provinciale staten van Zee land, waaronder ook de heer P. W. C. van Westen te Oud-Vossemeer, die zich niet meer kandidaat stelde vanwege de al wat gevorderde leeftijd. Op zijn plaats staat de ZLM voorzitter ir Prins en als tweede nieu weling een streekbewoner de heer Nieuw kerk uit Poortvliet. Zoals in het vorig nummer reeds gesug gereerd gaat het er naar uitzien, dat de in onze streek voorkomende grootste politieke partijen ook een vertegenwoordiger in het Zeeuws bestuur krijgen, nl. in volgorde van (streekgrootte) de SGP in de persoon van dhr. Boender te Tholen, de PVDA met dhr. Roels te Sint Maartensdijk, de CHU met de heer Nieuwkerk te Poortvliet en de WD in de persoon van dhr. Elenbaas te scher penisse. Maar eerst mag ieder stemgerechtig de daartoe nog naar de stembus. houden ten bate van de in hongersnood ver kerende inwoners van Biafra. Ongeveer zestig dames zullen in Tholen huis aan huis langs komen om u in de ge legenheid te stellen uw financieel offer te brengen voor de in uiterste nood verkerende mannen, vrouwen en vooral ook kinderen in Biafra. Het is onnodig op te merken, hoe schril onze welvaart afsteekt bij de catastrofe, die het volk van Biafra bedreigd. In deze situatie moeten wij bereid zijn een offer te brengen. Ik reken er op dat de Thoolse bevolking daartoe ook bereid wordt gevonden. De burgemeester BRANDWEERCOMMANDANT NEEMT AFSCHEID Morgenavond zal in het stadhuis de brand meester B. W. Schot officieel afscheid ne men van de plaatselijke vrijwillige brand weer. Burgemeester J. E. van Boeijen zal voorts aan enkele leden van het korps onder scheidingen uitreiken voor langdurig bewezen brandweerdienst. JO JUDA De werkgroep Tholen van de Zeeuwse Volksuniversiteit heeft het in het kader van het zilveren ZVU jubileum gedaan gekregen het vermaarde Nederlandse trio Jo Juda bin nen haar poorten te krijgen. Het concert wordt donderdag 22 januari in het Thoolse stadhuis gebracht. Op de viool Jo Juda, op de altviool Klaas Boon, op de fluit Paul Verhey. Uitgevoerd worden: C. Ph. E. Bach: Duo voor viool en fluit; Mozart: Duo In bes voor viool en altviool. Beethoven: Trio voor fluit, viool en altviool. Een concert voor de fijnproe vers, maar een belevenis voor anderen. En om vast te noteren: 3 april zal de bekende Hans Rensenbrink het onderwerp brengen: „Dieren zien zoals ze zijn". DAMCOMPETITIE 10 november 1969 Niewenhuizen - Verburg 1 - 1 Boogerd - de Vos 0-2 de Rijke - v. d. Velde 0-2 B. Schot - S. de Korte 0-2 Polderman - C. de Jonge 2-0 C. de Jonge - S. de Korte 1 - 1 17 november 1969 D. de Vos - Droogers 2-0 B. Schot - C. de Jonge 2-0 M. Schot - Niewenhuizen 0-2 C. L. de Korte - Polderman 1-1 van Splunter - v. d. Velde 0-2 S. de Korte - Verburg 2-0 24 november 1969 Boogerd - Polderman 1-1 C. L. de Korte - B. Schot 2-0 v. d. Velde - M. Schot 2-0 Splunter - S. de Korte 0-2 B. Schot - C. L. de Korte 2-0 Splunter - C. L. de Korte 0-2 1 december 1969 Polderman - J. de Rijke 2-0 M. Schot - de Vos 0-2 Boogerd - C. L. de Korte 2-0 Splunter - Verburg 1 - 1 Niewenhuizen - C. de Jonge 2-0 C. L. de Korte - C. de Jonge 1 - 1 5 december 1969 de Rijke - C. de Jonge 2-0 v. d. Velde - Boogerd 0-2 M. Schot - S. de Korte 1-1 B. Schot - de Vos 1-1 C. L. de Korte - Niewenhuizen 0-2 Splunter - Polderman 0-2 VOOR HET GROENE KRUIS Het batig saldo van de Ronde van Oud- Vossemeer is elk jaar bestemd voor de plaat selijke afdeling van het Groene Kruis. Het grote bedrag dat ditmaal ter beschik king werd gesteld zal wel niemand van de bestuursleden hebben verwacht. Het wielercomité heeft nl. besloten om uit het batig saldo ronde 1969 een bedrag van f 1500,- beschikbaar te stellen. Daarmee is het totaal aan bijdragen over ruim 20 jaren gestegen tot ruim f 16.000,-. Zoals steeds kan het Groene Kruis deze bijdrage goed gebruiken. Men zal er de aan leg van centrale verwarming mee helpen financieren. In de hoop dat de ronde 1970 weer zo'n grote publieke belangstelling zal trekken als vorig jaar het geval was, heeft het wieler comité de rondedatum voorlopig vastgesteld op zaterdag 25 juli a.s. DIENSTVERLENING AAN BEJAARDEN De plaatselijke dienstverlening aan bejaar den is onlangs met een nieuw onderdeel uit gebreid. Het is nl. gebleken dat vooral in de koude wintermaanden sommige bejaarden behoefte hebben aan wat hulp bij sneeuwruimen, boodschappen doen, e.d. De kinderen van de hoogste klassen der lagere scholen doen zulk werk bijzonder graag en het aanbod van werk bi) de wijk verpleegster, die in dit geval fungeert als arbeidsbureau, overtreft verre de vraag. Al thans de vraag die bekend is, want werk is er genoeg te doen. De bejaarden moeten het dan wel laten weten bij de Wijkverpleeg ster, 's middags tussen 1 en half 2 of 's avonds tussen half 7 en 7 uur, of per tel., nr 476. NIEUWE REGELING HUISSLACHTINGEN Nu de vleeskeuringskring Sint Maartensdijk per 1 januari jl. is opgeheven en onderge bracht in de Kring „Zeeland benoorden de Westerschelde" is er ook op het gebied van de huisslachting van varkens het nodige veranderd. Men dient thans minstens 14 dagen te voren van de keuring kennis te geven bij de betreffende slager. Deze reikt een bewijs van aangifte uit, waar o.m. op vermeld is hoe men het verschuldigde keurloon dient over te maken. Dit dient dan te geschieden door storting op giro 1990300 van de Vleeskeu ringsdienst, Seisweg 158 te Middelburg, tel. 01180-2451. Overigens is het juiste bedrag van het keurloon vanaf 1 januari jl. nog niet defini tief vastgesteld. Van de slachting dient tevens op het gemeentehuis aangifte te worden gedaan i.v. m. het recht, verschuldigd voor gebruik van het abattoir. Op het gemeentehuis kan men het varken ook tegen afkeuring verzekeren. KAMPIOENSCHAPPEN TOESTELTURNEN Voor de kerst nog werden te Souburg de zgn. open jongens, en meisjes kampioen schappen toestelturnen gehouden. Hierna werd ook door 5 meisjes van WIK deelge nomen. Er waren naast wat vrije ook enkele verplichte onderdelen. Ondanks een lichte knieblessure werd Liza de Witte vierde over het gehele programma en eerste met een prachtige overslag bij het paardspringen. In vergelijking met vorig jaar kwam WIK beter voor de dag. Toen eindigde Pia van Vossen als eerste van WIK op de 13e plaats van de in totaal 24 deelneemsters, nu waren de 5 WIK meisjes allemaal bij de eerste 15, t.w. 4 Liza de Witte, 10 Anky Groene- wege, 11 Iza Theunisse, 14 Krijnie van Di|ke I5e Ellie Goedegebuure. Verwacht wordt zelfs dat de WIK meisjes bij de groepskampioenschappen op 15 janu ari van de Zeeuws Brabantse Turnkring als eerste zullen eindigen. In dat geval mogen ze de provincie vertegenwoordigen bij de voorronde van de Nederlandse kampioen schappen in maart a.s. NOG MEER TURNNIEUWS De gymnastiekvereniging WIK heeft van de sectie keurturnen van het KNGV de uit nodiging ontvangen om deel te nemen aan de voorselectie voor de oprichting van een gewestelijke trainingsploeg, bestaande uit 12 meisjes. Dit betreft het gewest Zuid, waarin zijn opgenomen de provincies Limburg, Bra bant en Zeeland. Van de in de lande te vormen 4 gewestelijke trajningsploegen gaan de 4 besten over naar de centrale trainings ploeg, die een speciale training krijgen voor de olympische spelen 1976. Het KNGV gaat het keurturnen in Ne- derland vanaf de grond weer opbouwen om zodoende aansluiting in West Europa te vinden. Op 10 januari was er in Den Haag een voorselectie. Van de 9 Zeeuwse meisjes waren er 6 van WIK. KOEL, HELDER WATER. BEDRIJFSVERENIGING ZIT MET RIJENAFSTAND. BIJ STATENVERKIEZINGEN GOEDE KANSEN VOOR STREEKPOLITICI. DE POORTVLIETSE OUDHEID. HET NEGENDE ORANJE-ARTIKEL SPONTANE BIAFRA-HULP. GEREF. GEM. THOLEN KRIJGT NA HALVE EEUW EIGEN PREDIKANT. JAN OVEREENKAM VOOR EENZAMEN. MOGELIJK WORDT ER WEER EENS GEVOETBALD. AFSCHEID VAN THOOLSE BRANDWEERCOM MANDANT. VANDAAG BEGINT DE BALANS-OPRUIMING. EN IS ER WEER GEVARIEERD PLAATSELIJK NIEUWS IN DE EENDRACHTBODE. Iedere nieuwe fase van ontwikke ling kan de mens slechts binnen treden door de nederigheid. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF PAGINA'S. RUMOER Het was op Oudejaarsavond rond 12 uur in deze gemeente wat al te levendig. Met name aan de Stoofdijk tegenover de ijsbaan werd het een wat kritieke boel, toen jongelui de brand in banden en wat andere rommel staken. Rotjes en ander plofmateriaal ver hoogden de levendigheid Dat was vooral niet de bedoeling omdat er zich op het eind van de Stoofdijk een nogal vrij ernstige zieke bevond, waarom dan ook de politie was ver zocht met name daar een oogje in het zeil te houden. Nu bleek echter de plaatselijke poli tie een vrije avond te hebben, die dan ook niet bereikbaar was. Wethouder Smits kreeg vanwege ziekte van wnd burgemeester Moer land, bericht door dat er een brandje was op de Stoofdijk. Hij zorgde voor alarmering maar bij het arriveren van de brandweer werden de jongens nog wat obstinater en trachtten zelfs de brandweerlieden met rotjes en andere ongerechtigheden te bestoken. Het duurde even langer eer de verhitte gemoede ren waren geblust dan het brandje zelf. Later maakte de politie proces verbaal op. Wet houder Smits toonde zich vooral erkentelijk voor de door de brandweerlieden getoonde beheersing, want het was eigenlijk kinder spel geweest om vriend en vijand de Stoof dijk af te spuiten. En dat die verleiding opkomt, wanneer men op een Oudejaarsavond via de sirene tot een vrijwillig opgenomen plicht wordt geroepen, Iaat zich verstaan. Maar de brand weermensen hielden het hoofd koel, zoals de Stoofdijk ongeveer in een ijsbaan ver anderde. COLLECTE De gehouden guldenaktie voor het dak van hervormde kerk heeft in 1968-1969 op gebracht de som van f 13.519,67, zodat men kan zien dat vele kleintjes nog een aardige grootte maken. IN EEN SLIP Zaterdagavond kwam de heer S. uit Rot terdam, die een bezoek aan familie alhier had gebracht bij het weer naar huis rijden ter hoogte van de Eerste Dijk in een slip en daarna in de sloot terecht. De auto moest door een takelwagen van garage Struik weer op de rijbaan worden gezet. Het voertuig was flink beschadigd. Persoonlijke ongeluk ken deden zich niet voor. GESLAAGD Vorige week slaagde na een drie daags examen voor kraamverzorgsters mej. W. Neele uit de Prinses Irenestraat. Ze werd opgeleid via het kraamcentrum in Goes. NOG EEN SLIP Vorige week vrijdag kwam een auto van het Algemeen Dagblad op de provinciale weg „uit te glijden en belandde daarna onderaan de dijk. Gelukkig alleen maar ma teriele schade. OUD PAPIER De laatste ophaaldienst leverde de sport club ruim 4370 kg oud papier op.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1