nieuwe DE CASEMBROOTSCHOOL CBHE) JAMMER Ambac hts vrouwe Sint-Annaland onthulde: Deze week Openbare basisschool vier, School met den Bijbel zes lokalen in gebruik Drie burgemeesters sprongen op de schoolketting NOG SLECHTS ENKELE DAGEN LAATSTE KANS PFAFF NAAIMACHINEHUIS W. RIKKEN n.v. 26ste jaargang no. 7 8 januari 1970 Nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland Hoofdredacteur uitgever G. Heijboer, Tel. 01665-375 Postgiro 12.44.07 Eendrachtbode - Tholen. Eendrachtbode - Postbus 5 - Sint Annaland Abonnementsprijs f 4,50 per half Jaar, per post f 5,50. SluiUngsdatum advertenties: dinsdagmiddag. Adv. prijs f 0,15 mm -f- BTW. Verschijnt elke donderdagmiddag Losse nummers 25 cent Spierinkjes t/m 20 woorden f 2,50 BTW. Zo min voorgaande jaren een in grijpende bevolkingsgroei vertoon den, zo min is de teruggang van dit jaar verontrustend te noemen. Maar wel jammer, dat zich niet de tendenz van voorgaande jaren doorzette. Het kan een uitzondering vormen, maar helemaal gerust zijn we daarop niet. Temeer niet, nu de provinciale wo ning toewijzing voor onze streek geen andere, geen optimistische ver wachting rechtvaardigt. Een veertig woningwetwoningen (verdeeld over twee gemeenten) is voor optimisme niet voldoende. Wel zijn er weer plannen bij de bejaar denwoningstichting eiland Tholen en de thans in aanbouw zijnde huizen in Sint-Maartensdijk en Tholen. De be- jaardenbouwstroom over meerdere gemeenten die op gang kwam moge nog ehig perspectief inhouden, veel meer dan noodzakelijke sanering van onbewoonbare woningen is het ook weer niet. Dus moet de hoop 1970 zich wel vooral richten op de particuliere ini tiatieven en de daarvoor door minis teriële faciliteiten ook aantrekkelij ker mogelijkheden. Op deze pagina of elders in dit nummer wordt meer gezegd over het bevolkingsverloop 1969. Zo langzamerhand zien we toch sommige kernen zwaar in de ver drukking komen. Scherpenisse moge zich dan onder de rook van de kern gemeente ongeveer handhaven, fi nancieel heeft deze gemeente het met het kleinste inwonertal van de streek niet gemakkelijk. Stavenisse is al jaren (ons) een zorgenkind geweest in dit opzicht, zij het dat de teruggang in 1969 te ver waarlozen is. Maar het heeft zo drin gend een aanwas nodig, dat er niet inzit. Nodig voor het financieel be leid, nodig voor het gewenste voor- zieningenpeil via middenstand, nodig ook om te voorkomen dat het inder daad de kleinste gemeente zal wor den in ons gebied. Niet veel anders is het beeld in Sint-Philipsland, al kan dat qua in wonertal nog wat meer hebben. Toch een geleidelijke teruggang. Niet omdat het daar aan bestuurlijke aktiviteiten ontbreekt, evenmin voor wat betreft de verbetering van de woningen, maar wel en vooral de werkgelegenheid. Hoe hokvast de pendelaars ook mogen zijn, er doet zich hoegenaamd geen gelegenheid voor de werkgele genheid uit te breiden. Nog altijd het zwaartepunt, het fundament tot handhaving, zo mogelijk uitbreiding van een woonkern. In Sint-Philipsland-dorp blijft het nog wel ongeveer zo, maar Anna- Jacobapolder loopt toch geleidelijk aan terug. Het eerste hoofdartikeltje in 1970 moet ook weer geen te somber begin zijn. Maar dit bevolkingsbeeld ver vult ons toch met zorg. Het wijkt af van de expansieve gebieden in ons land. Hoezeer de leiding zich daarvoor ook inspant. En dat is teleurstellend. We zouden meer loon naar werken gunnen. De mogelijkheid daartoe zien we ook niet zo maar voor het grijpen. Slechts de aansporing om niet te aarzelend te staan, wanneer er door die leiding initiatieven worden ont wikkeld. Al zijn het dan voorstellen met enig risico. Wie niet waagt, niet wint geldt ook voor de twintigste eeuw, geldt ook voor de kernen, die hetzij heel moeizaam vooruitgaan, hetzij stilstaan, hetzij zelfs teruglo pen. Opnieuw is er de wens, dat de be volking 18.000 zielen gespaard blijven voor rampen. Opnieuw is er de wens, dat zich mogelijkheden voordoen waar dan ook die een basis vormen voor nieuwe impul sen. Opnieuw is er de bede, dat ge zondheid het deel mag zijn van die bevolking. Welvaart, ja, maar vooral welzijn. Wèl zijn in alle opzichten 'Vandaag is er maar één ding jammer, dat niet beide scholen aan dezelfde naamgeving verbonden kunnen zijn, terwijl men elkaar in opzet en inrichting van dit nieuwe gebouw zo goed heeft kunnen vinden'. Deze overigens nog suggererende verzuchting, slaakte dinsdag morgen de ambachtsvrouwe van Sint-Annaland, jonkvrouw S. C. de Casembroot - Baronesse van der Feltz in de pracht en sfeervolle gemeenschapzaal van de tienklassige nieuwe basisscholen op de hoek School- Raiffeisenstraat te Sint-Annaland. Er was een dagje mee gemoeid. Smorgens de overdracht, doop en officiële opening van de openbare-, 's middags in het Dorpshuis die van de School met den Bijbel. Vandaag heeft de jeugd de nieuwe school in 'bezit' genomen na vijftien jaar geduld. Die verzuchting van de Ambachtsvrouwe kwam uit het hart, een hart dat nog altijd verbonden is met hem die ook zo graag zag eensgezind te zijn, waar dat mogelijk was, waar overtuiging dat toestond, want aan overtuiging werd ook door hem, de over leden Sint Annalandse Ambachtsheer en Commissaris der Koningin in Zeeland wijlen jhr. mr. A. F. C. de Casembroot nimmer getornd. Integendeel. Maar zijn deze week te Sint Annaland aanwezige echtgenote ver tolkte wel zijn hartelijk streven met de woor den: „Mijn grote wens zou zijn dat het wer kelijk één van zin zou kunnen zijn. Thans kwamen er drie opschriften op de beide scholen. Aan de Raiffeisenstraat ont hulde in een stevige sneeuwbui mevrouw de Casembroot de w: orden „De Casembroot- school". Aan de Schoolstraatzijde prijkt op hetzelfde gebouw „Openbare lagere school". Even verder aan de ingangzijde van de bij zondere school staat „School met den Bijbel". Letterlijk op glad ijs, zo merkte de Am bachtsvrouwe op, ben ik (uit Gapinge) van morgen om 8 uur vertrokken, maar daarna was er rijdend naar St Annaland een prach tige zonsopgang over besneeuwde velden. Je hart ging open bij zoveel moois in de natuur. Niet alleen die mooie natuur stemt deze morgen tot grote dankbaarheid, maar ook de naamgeving van deze school, zo ver volgde mevrouw de Casembroot in haar felicitatie. De van het gemeentebestuur ontvangen brief, waarin het verzoek werd gedaan tot deze naamgeving, heeft me zeer getroffen. Ik heb na m'n huwelijk zoveel Sint Anna- naland gehoord en ben er ook met mijn man zo vaak geweest. Sinds anderhalve eeuw heeft onze familie een band met Sint Anna land en bij mijn man waren het ook vooral uw verenigingen, die een grote plaats in namen. Daarvan ging hem inzonderheid de Koninklijke Fanfare „Accelerando" ter harte. In een gemeente zonder muziek zit geen mu ziek, was altijd zijn opmerking en ook ik zal nooit vergeten, hoe uw korps bij het 12Yi jarig ambtsjubileum onverwacht in de tuin van de ambtswoning begon te concerteren, waarop mijn man uitriep „Dat is „Accele rando" uit Sint Annaland". Ik ben dankbaar, dat mijn nu 5 jaar ge leden overleden man nog steeds in gedach ten bij u voortleeft, wat ook weer blijkt uit uw verzoek tot deze naamgeving. GEMEENTEWAPEN IN GLASLIJST Dankbaar was mevrouw de Casembroot eveneens voor het haar tevoren door burge meester W. Baas aangeboden wapen van Sint Annaland, van beschilderd glas. „Een pracht cadeau naast de al oude plaat, die .k o.m. ook van oint Annaland bezit". Het is vandaag 6 januari, de dag van St. Anna en St. Annaland dankt haar naam aan Anna van Bourgondië, de dag ook van Drie Koningen ,aan wie het licht voorging in de kerstnacht. Moge datzelfde licht over uw gemeente, over de scholen schijnen, mocht dat licht ook zichtbaar zijn in uw verhou ding tot uw naaste, mogen bekje scholen steeds dichter tot elkaar komen, zo besloot mevrouw de Casembroot haar felicitatie. Zij was blij met het in de zaal aanwezige por tret van koningin Juliana en overhandigde bij de gelukwensen een portret van haar man wijlen jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, wat eveneens een plaats in deze gemeen schapszaal krijgt. Daarbij deed ze volgens traditie van haar man de toezegging aan „Accelerando" van een traktatie, zoals ook de ambachtsheer dat altijd deed bij zijn komst in deze gemeente. Aan de muzikale ambtsjubileumhulde had tevoren burgemeester W. Baas reeds herin nerd tijdens zijn welkomstwoord tot de geno digden, inzonderheid tot de Ambachtsvrouwe Tot die genodigden behoorden de inspec- trice van het lager onderwijs in Zeeland mevrouw W. P. Bouwman te Goes, het voltallig gemeentebestuur van Sint Annaland met uitzondering van de door ziekte afwe zige A. Kurvink, de oudercommissie en het personeel met dames van de school, evenals voorzitter en hoofd van de School met den Bijbel. Verder directeur van de Centrale Dienst, architect en aannemers, maar ook de schoolarts en geboren Sint-Annalander M. P. Bil uit Vliss.ngen. Tenslotte verschil lende ouders. De burgemeester herinnerde ook aan de nauwe veroondenheid van Sint Annaland met haar Ambachtsheer in vroeger dagen, aan de vreugdevolle dag die het thans voor de gemeente mag zijn, nadat in 1954 de ge meenteraad concludeerde, dat scholennieuw- bouw gewenst zou zijn. Een principe be sluit volgde in 1964 en vanaf 1960 heeft men er zich als gemeente wel bizonder in tensief mee bezig gehouden De aanvankelijk geprojecteerde 9 klassige school werd een tkn lokalen object. Inclu sief grondaankopen en inrichting was er ruim 1 miljoen gulden voor nodig, wat niet zo maar uit rijkshanden is te wringen. Aan nemer J. Boon van Sint Annaland was laag ste inschrijver voor een 6,5 ton. Hij zocht samenwerking met het aannemersbedrijf Mul ler c.v. te S.nt Maartensdijk, die er na het in elk geval door raad en schoolbestuur snel goedgekeurde ontwerp Beije een mooi Hoe bar het was tijdens de onthulling van de naam aan de nieuwe openbare school te Sint Annaland toont deze onduidelijk foto. Mevrouw de Casembroot trekt het doek weg .terwijl burgemeester Baas in ambt kostuum en daardoor vrij goed beschermd tegen het sneeuwstormpje toekijkt, evenals vele andere geno digden. Van een abonné werd ons in verband met de opening van de nieuwe scho len te Sint Annaland een uit ongeveer 1700 daterend reglement toegezonden „op het beroepen van eon School meester in de heerlijkheyd van Sint Annaland. En dat reglement zag er als volgt uit: Reglement op 'd'Schoolmeester en Coster en Voorzangers-ampt Mits gaders de Revenies, waarop de sel- ven alhier tot Annaland werd beroe pen 1 Zoo sal de Schoomeester pronte- lijk den K-Ken-dienst waarnemen, door Sig zelve ten zij in cas van noodzakelijkheid, wanneer hij gehou den zal zijn niemant als bequame en onbesproken Ledematen zijn plaats te laten vervullen en alvorens de Heer Predikant daarvan kennis te geven. 2 Sal den zeiven in qualiteit als Coster t'allentijd de Consisotire be dienen, niet op de bevelen van de Heer Predikant als Preses van de Consistorie de selve te beleggen, die als zij werd gehouden op te passen en die geijndgit, de bevelen des seis promptelijk te volvoeren. 3 Sal de Schoomeester verplicht zijn de K.Ke-bezem-schoon te hou den, mits dat de bezems bij de K-Ke sullen werden bezorgt, mitsgaders de kerke-kussens te schudden en te lugten 4 Den Schoolmeester zal een ge heel jaar moeten schoolhouden te ware 1 a 2 maanden in den oogst en zal alsdan tselve moeten verzoeken aan de Ed. Magistraat en Kerkeraad en die oordeelend dat nog te veel kin deren waren, zal dan nog daar in en moeten continueren, tot dat het getal van de kinderen geoordeeld zal wer den te weynig te werden. 5 Sal ook de Schoomeester promp- telijck passen op hornamenten en stel len van 't horlogie. 6 Zal dan selven in de weeck, driemaal des daags de kloek trekken 's morgens ten 8 uren, 's middags ten 12 uren en 's avonds ten 8 uren. 7 Hem zoo zal den selven ook zijn grafmaker en sulck door sig zeiven of door een ander laten bedienen. 8 De Revenier waar op den sel ven werden beroepen zijn: 1 Het tractement van haar Ed.Mag: 's jaars 16 L-13-4 Vlaams f 100,-) 2 van 't dorp 10 pond Vlaams (f 60.-) 3 Van stellen van 't horlogie 4 L Vlaams f 24,-) 4 Van 't luyden van de clock drie maal daags 4 pond. 5 Van Heeren der kinderen en schoolgelden die A. B. C. leerden tot dat deselven begonnen te schrijven zullen geven 's maands of 4 weken 8 grooten 0,20), die schrijven 1 schelling (0,30) en wone deselve in een schpol tweemaal wilden opzeg gen, welke als dan zullen geven 1 Sch 4 Gr (0,40) die leeren cijferen 2 Sch. Inde avondschool alle 2 Sch ter maand. 6 De Schoolmeester zal 's jaars uit de beurs van diacony trekken 2 pond Vlaams, waarvoor hij gehouden zal zijn te leeren, de kinderen dergenen die van de diacony gehouden werden. 7 Rakende grafmaken: van een graf in de preek-kerkke zal van een oude doode gegeven werde 6 Sch., in de Voorkerke 4 Sch., op Kerkhoff 2 Sch en van de kinderen half geld en van 't Luyden van de Kloek, over een lyck in de kerke 4 Sch en van een lyck op 't kerkhoff 2 Schel lingen. Niet eenvoudig om het in de twin tigste eeuw allemaal te begrijpen. BOUWVAL complex van heeft gemaakt. De financiering ging in gedeelten, maar toen A was gezegd meest ook Middelburg met B volgen. De heer Baas herinnerde aan de medewerking van schoolinspecteur Franszen en was vol lof over de aktiviteiten van het schoolper- soneel, dat de kerstvakantie voor de ver huizing en inrichting opofferde. Dankbaar betoonde hij zich evenzeer voor de uitste kende samenwerking met het bestuur van de bijzondere school. Er kwam niet alleen een nieuw school gebouw en meubilair, maar ook volledige vernieuwing van de leermiddelen. Een goed adviseur had men in de Centrale Dienst „Noord Zeeland". De jeugd zal voortaan in het speelkwartier niet meer over straat en naar huis lopen. Daartoe is een gezamelijke voorziening ge troffen, zo deelde Sint Annalands eerste burger mee, die zijn toespraak besloot met de wens dat God in zijn algemene genade het onderwijs op deze scholen voor de op groeiende jeugd zou mogen zegenen. De nieuwe school mag luxe lijken, maar dat komt alleen maar omdat die oude zo bouwvallig was met zijn kapotte kielgoot en zijn doorgezakte drempels om een bouw „krotopmerkingen" te maken, zo stelde de schoolinspectrice Bouwman het als volgende spreekster. U hebt een foto-reportage laten maken van het uit- en inwendige van de oude school om de urgentie aan te tonen, laat er nu ook maar een maken, ter vergelijking van de nieuwe school vond het Zeeuwse onderwijshoofd. Laat het vooral een „epen school" zijn voor iedereen, maar in het bizonder voor de ou ders, adviseerde de inspectrice. GELUKKIG NIET OP HAVENPLEIN De voorzitter van de oudercommissie, de heer A. J. Soeters herinnerde er aan, hoe een planoloog nog had gesuggereerd de nieuwe school op de gedempte haven te stichten. Gelukkig waren we met het be stuur van de bijzondere school eensgezind in ons protest daartegen en gelukkig ook heeft de gemeenteraad dat willen overne men, zodat de school althans opdat punt is gekomen, waar we het graag wilden heb ben, waar het woongedeelte zich uitbreidde, waar een minder intensieve verkeersdoorgang is en waar we niet aan de rand van de ge meenten zitten, zo vond dhr. Soeters. Ook hij bracht iederezn dank, die aan de totstand koming had meegewerkt en meende dat het vooral voor het hoofd der school, de heer Boot de grootste verandering zou zijn na zoveel jaren in de oude school te hebben gestaan, maar eveneens voor de schoonhou- ders de familie Kaashoek. Tenslotte deed hij een beroep op de ou ders hun kinderen op het hart te binden goed voor de nieuwe school en de inrichting daar van te willen zorgdragen. EERBIED Woorden van waardering kwamen er ook uit de mond van het hoofd der school, de heer C. J. C. Boot die nu 33 jaar als zodanig op Sint Annaland werkzaam is. Hij wees er op, hce het verval van de oude school steeds sneller ging, naarmate de noodzaak tot een urgentieverklaring steeg. We zijn nog het meest verschrokken, toen we bezig waren te verhuizen en van de oude in de nieuwe school kwamen en omgekeerd, zo stelde dhr. Boot, die het vooral spijtig vond dat Kaashoek sr wegens ziekte deze opening niet kon bijwonen, waar juist hij zoveel jaren als onderhouder van de oude school zo wei nig eer kon behalen met toch grote zorg. De gedachten volgend van mevrouw de Casembroot verklaarde de heer Boot dat het ook altijd zijn streven was eerbied te kwe ken voor een andere overtuiging en dat ook vooral te benadrukken bij het onderwijs op deze school. Namens de hervormde gemeente bood ds J. M. de Raad zijn gelukwensen aan. Bij veel tekenen van vergrijzing in onze tijd zit dat er zeker niet in bij het Sint Annalands on derwijs vond deze predikant, die verder gewaagde van een goede samenwerking van het personeel ten behoeve van het cateche tisch onderricht. Er is voor de jeugd meer nodig dan al leen maar algemene ontwikkeling, hoe nodig die ook in de huidige samenleving mag zijn, vond ds. de Raad, die als richtsnoer voor dat meerdere wat nodig is, een bijbel over handigde met de onderstreepte opdracht van psalm 100. Architect L. Beije uit Veere, die ook de nieuwe Vossemeerse school projecteerde en onder handen heeft, was blij dat het ge- ENIGE BEVOLKINGSTERUG GANG. ZELFS THOLEN LIET HET ER BIJ ZITTEN. SLECHTS IN TWEE GEMEENTEN WINST. SINT-ANNALANDSE AMBACHTSVROUWE OPENDE DE CASEMBROOTSCHOOL. POORTVLIETSE RAAD KRAAKT HARDE HERINDELINGSNOTEN. SPORTCLUB STAVENISSE WACHT TEVERGEEFS OP MEER SUBSIDIE. GEEN VERZETSBEWEGING IN AMSTERDAMSE ORANJEHISTORIE. AMERIKAANSE ZUIDERZEE- KOTTER STRANDDE IN STAVENISSE. CAVETHO OOK DIT JAAR OP VIER MILJOEN OMZET. KONINKLIJK BRONS VOOR SINT-ANNALANDSE WERKNEMER. NOG WAT NIEUWS DAT VORIG NUMMER MOEST OVERSTAAN. EN PLAATSELIJKE VARIATIE, Als ieder de ander wilde helpen, waren allen geholpen. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF PAGINA'S. meentebestuur van Sint Annaland niet voor systeembouw koos, maar een architect uit- nzdigde. Van de aannemers noemde hij als hoofduitvoerder de jeugdige Rien Muller uit Sint Maartensdijk, die zijn eerste grote op dracht tot volle tevredenheid voltooide, de Centrale Dienst in de persoon van de heer P. A. Boot (ook al was het soms griezelig met 2 man aan het stuur), opzichter J. Blaas en Oudesluijs jr uit Poortvliet. Na rake ty peringen en zelfs een aangrijpend gedicht volgden er verschillende cadeautjes voor de boofdenkamer van dit Veerse architecten bureau, die in Sint Annaland al eerder een dorpshuis met 300 plaatsen voor weinig geld klaarspeelde. Toespraken volgen tenslotte neg van Rien Muller namens de uitvoer ders, die een schoolbel als geschenk liet demonstreren, de leveranciers Lennaarts uit Roermond (Schoolmeubelen) met een boe- kenbon en van middenstandszijde via G. Heijboer met een geschenkencheque. EXTERN EN VOORAL INTERN PRAKTISCH. Na de toespraken werd door de genodigden de school bezichtigd. Een L-vormig ge bouw, uiterlijk wat vlinderachtig opgezet, maar intern de conservatieve, maar nog al tijd meest praktische schcolgang naast de lokalen. De gemeenschapszaal (te scheiden in twee helften) aardig in het midden ge combineerd. Een tweezijdige lichtinval, frappante kleu- renharmoniëring, ook alle moderne eisen van hoofdenkamer, lokale- en centrale opberging materialen, toiletten, keukentjes en vanzelf sprekend centrale verwarming. Gezien de noodzaak van ontruiming ge meenschapszaal en de verwachting dat meer dere leden van de schoolvereniging aan de TOT 80.- VOORDEEL ZIG-ZAG NAAIMACHINE lichtgewicht - vrije arm - ingebouwde veiligheidsmotor alle mogelijkheden Kompleet met naaiboxkoffer Kortemeestraat 17 BERGEN OP ZOOM adv. ing. med. uitnodiging gevolg zouden geven, vond de officiële opening van de school met de Bijbel na het middaguur plaats in het dorpshuis. Opnieuw het gemeentebestuur, opnieuw schoolarts Bil met assistente, opnieuw de inspectrice Bouwman, maar nu ook o.a. de enige oprichter van de chr. school de heer J. B. van Dijke, het gepensioneerd vml. schoolhoofd de heer (en mevrouw) Kalle, eveneens weer architect, aannemers ds. J. M. de Raad en vertegenwoordigers van de kerkeraad der Ger. Gemeente, ook vele ou ders in het Dorpshuis. Voorzitter G. J. Breas liet zingen ps. 136 1 en las ps. 78 1 17 om daarna voor te gaan in gebed. Hij belichtte in het kort het gelezen schrift gedeelte en wees er vervolgens op dat het niet alleen moet gaan om het uiterlijke van de nieuwe school, zelfs niet om het nieuwe meubilair of de nieuwe leermiddelen, maar dat het voornaamste toch blijft het funda ment waarop het onderwijs staat. In zijn welkomstwoord merkte dhr. Breas op, dat men het schoolbestuur ook wel eens heeft verweten niet voldoende gang achter nieuwbouw te hebben gezet, maar dan kon men niet achter de schermen kijken. Zelf was hij er wel zeker van, dat in die 15 jaar van de zijde van het gemeentebestuur alles was gedaan om nieuwbouw snel tot stand te brengen. Toch zijn er 3 burgemeesters voor nodig geweest ,eer het zover was, grapte de schoolvoorzitter. Hij was zeer ingenomen met de aanwezigheid van de nog in leven zijnde mede-oprichter J. B. van Dijke en van dhr. Kalle. Hij besloot zijn openingswoord met een citaat uit de brief, die de heer J. A. vanx Bennekom uit Middelburg (o.a. statenlid^ had geschreven aan het slot: Moge

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 1