WEEKBLAD VOOR HET EILQND THOLEN EK ST.F1LIPSLQND Rheumatische pijnen WAARIN OPGENOMEN DE THOOLSE COURANT Bevolking. r Jan Overeenkam BEKENDMAKING» Inenting fegen hondsdolheid. Stemmen van lezers DOKTERSDIENSTEN OP ZONDAG THOLEN OUD-VOSSEMEER v neem DE REDAKTIE LEGT U VOOR: Vier miljoen spaargeld Boerenleenbank Stavenisse» v.. zand erover ST. ANNALAND 19 jaargang no. 9 10 januari 1963 Uitgevers C. J. ZACHARIASSE en G. HEIJBC ER Redaktie Ring 66, St. Annaland - Telefoon 01665-375 Adm. Oudelandsestr. 34, Tholen - Tel. 01660-589 b.g.g 531 - Giro 124407 Abonnementen 3.00 per halfjaar franko p.p. 3.60 inkassokosten Prijs per nummer 15 cent Advertenties 12 cent per millimeter - Bij contract speciaal tarief Spierinkjes t/m 20 woorden 1.25 - Advertenties worden tot DINSDAGMIDDAG 1 uur in Tholen aangenomen Elders in dit nummer vindt men een over zicht van het bevolkingsbeeld 1,962. Een bemoedigender beeld in vergelijking met het vorig jaar. Er is vooruitgang. Mogelijk maar van tijdelijke aard, maar misschien ook als het eerste sprietje van een komende lente, hoezeer die thans nog in de letterlijke zin van het woord in een Siberische koude verborgen is. We gaan u hier niet vermoe ien met cijfers, nu daartoe elders in ons blad volop gelegenheid bestaat. De groei of winst is feitelijk nog niet om over te juichen, maar een kinderhand is gauw gevuld. En de kinderhand van on ze streek was in dit opzicht de laatste jaren helemaal niet verwend. Telkenjare opnieuw een teruggang of stilstand. Daarom te meel is de kleine winst van dit jaar zo moedge vend. Men is dan ook vlug geneigd tot con clusies. De oorzaken vaststellen. We willen het in ons land nu eenmaal wetenschappelijk verantwoorden. Wat het ook is. Zo ook deze geringe bevolkingsgroei van de streek Hoe kunnen we de factoren van deze winst omschrijven? De nog toegenomen pendel in 1962 bleek niet tot een evenredig groter vertrek te leiden. Zijn de steeds meer toe gepaste intensieve teelten in de landbouw, de overschakeling op tuinbouw en fruitteelt oorzaak van meer stabiliteit? Of hebben ook de meeredere arbeidsplaatsen aanleiding tot de winst gegeven? Zullen we dan deze drie nog voorzichtiger, vragender wijs, gestelde conclusies maar bij elkaar optellen en ze als de voornaamste oorzaken zien? Of moe ten we het alleen maar beschouwen als een toevallige gunstige samenloop van omstan digheden? Na die vragen moet er toch wel een of ander antwoord volgen. En dat antwoord is, dat men met boven staande voor ogen alles in het werk moest stellen om in elk geval de woningbouw draaiende te houden. Dat is bij dc genoemde factoren uiteindelijk de beslissende overkoe peling. En juist die woningbouwtoewijzing van eind 1962 zet een grote domper op de vreug de en dankbaarheid over de bevolkingswinst in datzelfde jaar. Slechts twee van de acht streekgemeenten kunnen het in dat opzicht tot een glimlach brengen. Zou daaraan heus niets te doen zijn? We hebben in de achter ons liggende jaren op verschillend terrein de handen toch reeds ineen weten te „wringen". Misschien alleen maar vanwege de noodzaak daartoe, maar dat maakte er het resultaat nauwelijks ge ringer door. Is er dan niet ergens een mo gelijkheid om gezamenlijk iets op het gebied van woningbouw tot stand te brengen. Met onze financieringsmogelijkheden, met onze bouwvakkers, met onze organisatoren. Zal het veel baten alleen maar te schel den op de provinciale instanties die uit een zo geringe toewijzingspot moeten putten, dat de grijze haren bij iedere toewijzing, in evenredigheid van de grote daarvan toe nemen. Streekbewoners, wie ge ook zijt, welke positie ge ook bekleed: overheden, bestuur ders van banken, organisaties in de agra rische, middenstand of industriële sector particulieren, laat uw gedachten eens gaan over deze voor het gebied zo uiterst belang rijke zaak. En daarna met daden op de proppen komen. Bestudeer het resultaat van woningbouw in enkele onzer gemeenten en u zult ons toegeven, dat woningbouw een bizonder bindmiddel is om de gemeenschap pen staande te houden, ja te doen groeien. Laat het voorts niet bij dat „toegeven" blijven. Alle bezitters van honden en katten wor den er even aan herinnerd dat zo spoedig mogelijk voor Stavenisse 11 januari 1963 a.s. met de inenting wordt begonnen. De aangifte kaarten komen maar lang zaam binnen, zodat er op het ogenblik nog geen overzicht gekregen kan worden van het aantal in te enten dieren. In uw eigen belang wordt aangeraden zo ver u nog geen aangifte gedaan hebt dit zo spoedig mogelijk te doen, door uw aan gifte kaart te zenden naar de Gemeente se cretarie in uw woonplaats. Meneer de redacteur, Gaarne wil ik namens vele P.T.T.ers op ons eiland reageren op het artikel in uw vorig nummer van Jan Overeenkam. Hier stelde Kees namelijk vast, dat men beter besteller kan zijn dan onderwijzer. Arme Kees. Pak nu eens de laatste weken, Meneer de onderwijzer achter de kachel met z'n krantje, maar de besteller met een krantje door weer en wind om ze te bestellen. Als meneer de onderwijzer naar zijn werk moet, hoeft hij niet door de sneeuw te sjouwen. Zijn paadje wordt wel geveegd. Maar als de besteller op pad gaat, is dit heus niet geveegd en als hij de polder in moet, en op sommige plaatsen tot zijn middel door de sneeuw sjouwt schrijft men er niet over. Laten we meneer de onderwijzer maar eens de molder in sturen met een tas post om zijn nek. De kinderen hebben er dan alleen maar baat mee als de vacantie met een week verlengd wordt wegens ziekte van voornoemde. Ook is Kees er blijkbaar niet wetende van dat deze „vakantiegangers" i.p.v. één uur 's middags, pas om 5 of 6 uur 's middags terugkwamen. Zo kan ik wel doorgaan, maar liever ga ik om met een PTT-besteller dan met zo n arme overwerkte „kinder-kweller". Waarom komen onderwijzers in de va kantie bij PTT werken Ztker vanwege de weinige vakantie die zij krijgen. Arme zwoegers Ik kon best begrijpen dat Kee riep: Het lééékt, want ik neem wel aan dat Kees een gaatje te veel heeft. Er zijn tenslotte altijd parasieten die de een of andere instelling of bedrijf zoals N.S. en PTT aanvallen, als de omstandig heden zwaar zijn. Wel Kees, kom maar eens kijken hoor In heel Tholen ben je welkom om het PTT-bedrijf in zijn werk te zien. Misschien komt er dan nog waardering voor een PTT-besteller. Met dank voor uw plaatsruimte. Een PTT-er dr P. J. Duinker, Tholen tel. 01660500 dr H. Menger, St. Philipsland tel. 01677—500 Dr. H. Zoeteman, Stavenisse, tel. 01663-400. HOOGWATER in de week van 13 tot en met 19 januari zondag 5.50 1814 maandag 6.00 18.53 dinsdag 7.05 19.27 woensdag 7.45 20.10 donderdag 8.27 20.53 vrijdag 9.14 21.44 zaterdag 10.07 22.43 17 januari Laatste kwartier te 21.35 uur RIJKSPOSTSPAARBANK In de maand december 1962 werd te Tholen met ressort (eiland) bij de Rijks postspaarbank ingelegd 99454,77 en terug betaald 58103, 50. BURGERLIJKE STAND Ingekomen: Fenneken W. P. van Dijke-Slijkhuis van Brummen naar Polderstraat 21. Arend Aarnoudse van Oud-Vossemeer naar Puitpolder 2. Gerard Nieuwenhuize van Yerseke naar Visstraat 10. Jan L. Noorn van Scherpenisse naar Markt 19. Alphonsius P. van der Vloet en echtge note van Steenbergen naar S. Lindhoutstr. 5 zijstraat. Adrianus C. M. van Gilst en echtgenote van Steenbergen naar Venkelstraat 3. Vertrokken: Willemina van Zetten van Doelweg 23 naar Hilversum. Dirk J. de Lang van 1500 gem. polder 58 naar Amsterdam. Jacob J. Schot van Dalemseweg 21 naar Dordrecht. Aaltje E. M. Heezen-Laban van Grind weg 18 naar Papendrecht. Willem Schot echtgenote en 2 kinderen van Plantagestraat 27 naar 's-Gravenhage AFSCHEID VAN „CONCORDIA'S" DIRIGENT In de zaal van hotel „Hof van Holland" werd zaterdagavond afscheid genomen door de Kon. Muziekvereniging „Concordia" van haar directeur A. Verswijveren. Vele jaren is deze naam met „Concordia" verbonden geweest. Reeds de vader van de huidige dirigent, eveneens A. Verswijveren heeft in 1886 de thoolse muziekvereniging mede hel pen oprichten. Later was zijn broer Jos J. A. Verswijveren directeur, terwijl de hui dige directeur vanaf 1946 het stokje voor „Concordia" zwaait en als zodanig dus 17 jaar aan deze harmonie verbonden was. Naast het voltallig bestuur met dames waren ook alle leden van „Concordia" met hun echtgenoten, de leden van de Drumband en van Tremelando, alsmede de nieuwe dirigent, de heer E. Witte met echtgenote aanwezig. Voorzitter A. F. Goedemondt wees op het bizondere van deze avond en meende dat het spreekwoord dat scheiden doet lijden hier ook van toepassing is. Onder goede en minder gunstige omstandigheden heeft directeur A. Verswijveren 17 jaar de belangen van „Concordia" gediend, eersten tot volle tevredenheid van bestuur en leden, tweedens ook als een beminlijk mens. Dat de scheidende dirigent het genoeg vindt, kon de heer Goedemondt zich indenken, al is het voor „Concordia" spijtig. Wij ver liezen in u een goed directeur, zo vervolgde de voorzitter. Het bestuur is evenwel bij BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Tholen verzoeken de hou ders van honden en katten de ingevulde aangiftekaarten voor inenting tegen honds dolheid te doen bezorgen in de brievenbus van het stadhuis Tholen, 9 januari 1963 Burgemeester en wethouders voornoemd. OPBRENGST „TROUWBUSJE" Was het bij huwelijksvoltrekkingen op het gemeentehuis altijd gewoonte te collec teren voor de „Algemene Armen", de col lecten in 1962 waren nu bestemd voor het werk van de Thoolse afdeling van het Rode Kruis. De totale opbrengst van 16 trouwpartijen ad f 114.46 werd een dezer dagen aan het afdelingsbestuur overgedragen. UITVOERING „REDERIJKERS" Op 2 achtereenvolgende vrijdagen, nl. 28 december en 4 januari jl. gaf de Rederij kerskamer „Eendracht" in de zaal van dhr. P. A. W. Mees een uitvoering. deze teleurstelling anderszijds gelukkig weer een opvolger te hebben gevonden in de heer E. Witte, die de vuurproef reeds glansrijk heeft doorstaan. Nogmaals dankte de voor zitter de heer Verswijveren namens bestuur en leden voor het bizonder vele, dat hij voor „Concordia" deed. Penningmeester Quist het woord verkrijgend, wees er op, hoe een rondgaande lijst onder de leden ten behoeve van een cadeautje voor de scheidende direc teur, spontane medewerking veroorzaakte. Het was echter moeilijk zelf een cadeautje uit te zoeken, waarom het bestuur meende het geschonken bedrag in enveloppe te moe ten aanbieden in de hoop, dat de heer Ver swijveren er een passend aandenken voor zal willen kopen, eventueel waarvan ook zijn vrouw plezier heeft. Toen „Concordia" nieuwe instrumenten kreeg, was daar nog iets aparts aan toegevoegd en het bestuur meende dit thans ook voor haar scheidende dirigent te moeten doen. Zo kwam er ook nog een tweede envelop voor dhr. Ver swijveren. Ook de heer Quist dankte voor de prettige samenwerking en ondervonden vriendschap, waarvan hij hoopte dat ze nog lang zou kunnen voortduren. In zijn dankwoord verklaard de heer Ver swijveren moeilijk woorden te kunnen vin den na dit huldebetoon. Wanneer het niet met liefde was gedaan was het niet ge beurd. Hij dankte inzonderheid het bestuur voor de krachtige steun en leden voor de prettige samenwerking gedurende al die jaren. Tenslotte hoopte hij dat de heer Witte „Concordia" verder tot grote bloei mag brengen mede in het belang van de gehele thoolse gemeenschap. Meegedeeld werd dat de inhoud der enveloppe van bestuur en leden een bedrag van 160.— beliepen, waarna de heer D. Geuze een afscheidsgedicht voordroeg en Ric en Jan le Grand, leden van Tremolando" op hun gitaar een paar nummers lieten horen. De voorzitter deed voorts in een ge moedelijk praatje een beroep op de leden de repetities ook onder de nieuwe dirigent trouw te bezoeken. Zonder daarmee aan de scheidende didigent te kort te doen, moet worden vastgesteld dat het repetitie- bezoek nogal eens te wensen overliet. Er wordt nu om half acht begonnen en men dient dan aanwezig te zijn. Heeft de schei dende dirigent het willen en kunnen doen tegen geringe vergoeding, nu wordt een honorarium betaald, zodat het ook om die reden een verenigingsbelang is ook steeds aanwezig te zijn. Prettig was dat bij de eerste kennismaking wel alle leden aanwezig waren. Het kan dus wel. Richt u naar de aanwijzingen van de dirigent, tracht de fou ten thuis te verbeteren en het zal ongetwij feld het geheel ten goede komen. Aan het lid G. Somers, die in het zieken huis wordt verpleegd zal door een deputatie van het bestuur verslag over deze afscheids avond worden uitgebracht. Vervolgens ver toonde de heer Cornelisse de destijds in Tholen gemaakt film, waarna men nog enige tijd gezellig bijeen was met er tussendoor nog een voordrachtje van de heren C. en D. Geuze plus wat muzikale awfisseling door leden van Tremelando. Onder leiding van de nieuwe dirigent bracht „Concordia" nog een drietal marsen ten afscheid van de heer Verswijveren en zong men tot besluit een door penningmeester Quist gemaakt af scheidslied van 6 coupletten, waarvan er één luidde: Nu moet u niet denken: „Voor mij is 't gedaan." Kom gerust nog eens kijken of we v'ruit zijn gegaan. Ook wij komen beslist nog op Halsteren eens aan. Want dees goede vriendschap blijft altijd bestaan. Een plezierige afscheidsavond, zowel voor de heer Verswijveren en echtgenote als voor alle andere aanwezigen. De belangstelling voor deze jaarlijkse uitvoering viel niet tegen. Op de eerste a- vond was de zaal geheel bezet Het was, naar de voorzitter dhr. A. M. van Engelen mededeelde, niet gemakkelijk geweest dit jaar met een stuk uit te komen. Voor een gezelschap dat gewoon is zelf te spelen is het minder leuk een ander ge zelschap op eigen bodem te laten optreden. Daarom gaf men ook de voorkeur aan eigen spel; zij het dat men daarvoor een 5-tal nieuwe spelers moest aantrekken in de per sonen van Marion van Dijke, Cor van Dijke D. A. zn, Sjaak en Ineke Mees en dhr. J. M. C. Ooms. Een experiment dat, getuige het spel van de nieuwelingen, zeker geslaagd mag worden genoemd. Het toneelstuk ,Het Geluksland" speelde op een boerderij, waar onenigheid heerste tussen de gezinsleden. De ene zoon ging va ren en de andere zoon begon een eigen zaak in landbouwmachines. Toen het met die zaak niet zo best ging werd natuurlijk een beroep op vader gedaan. Het ging hard tgen hard en eerst moest er veel tegenslag op de boer derij komen, zoals op hol stlaande paarden, voordat men elkaar op het eind van de hooi bouw weer wist te vinden in een eendrach tige strijd voor de belangen van de oude boerderij. Het stuk ontleende zijn naam het zieke dochtertje (Anneke Rijstenbil) dat tot de conclusie kwam dat het geluksland niet te vinden is, overal mankeert wel het een en ander. Een niet bijzonder spannend gegeven dus. Daarover waren de meeste bezoekers het wel eens; maar dat toch dank zij het goede spelgehalte nog behoorlijk uit de verf kwam. Dhr. A. M. van Engelen dankte de spe lers voor hun goede spel, dhr. Raaijmakers voor de grime en dhr. N. van den Houten die zowel optrad als regisseur en als speler in de rol van een arts. Verdere spelers waren dhr. M. C .A. Quist, Abr. Douw, mevr. Heijboer-v. d. Eijk en Hans Renes. In de pauze hield men een verloting. Na afloop was er bal. ••■■f'iV-v. C - g BURGERLIJKE STAND Geboren: 12 december Catharina Johanna Maria dochter van Cornelis C. J. Tholenaar en An na M. Quist 12 december Jacobus Adrianus Johannes zoon van Jan A. Capelle en Johanna S. A. Bevelander 16 december Tertia Eleonora dochter van Philippus J. Leenmans en Hildegard Lotz. 19 december Dina Johanna dochter van Pieter L. Vaders en Cornelia J. Aarnoudse. 31 december te Bergen op Zoom Pieter Cornelis zoon van Pieter C. de Wilde en Pieternella M. van Driel Overleden: 24 december te Bergen op Zoom, Adriana M. Geluk weduwe van Anth. J. Gelok oud 83 jaar 29 december te Willemstad Adriana J. Soetens, echtgenote van K. J. Hanse oud 84 jaar. Getrouwd: 7 december Johannes Cornelis Le Grand oud 56 jaar won. te Bergen op Zoom en Maria Willemijntje Duine oud 42 jaar won. te Oud Vossemeer. 7 december Arend Aarnoudse oud 25 jaar won. te Oud Vossemeer en Wilhelmina Cornelia den Boer oud 20 jaar won .te Tho len. 21 december Cornelis Pieter Roggeband oud 29 jaar won. te Oud Vossemeer en Sara Jozina van der Stel oud 24 jaar won. te Oud Vossemeer. Ingekomen. Johanna S. A. Bevelander, echtge. van J. A. Capelle. van Scherpenisse. Carolina G. Everse, echtge. van J. H. Meijaard, van Yerseke Vertrokken: Arend P. Aarnoudse, ongehuwd naar Weert (L) Arend Aarnoudse, gehuwd met W. C. den Boer naar Tholen Maria W. Duine echtge. van J. C. Le Grand naar Bergen op Zoom. Franciscus C. J. Nuts, gehuwd, 2 kinde ren naar Papendrecht Cornelis P. Roggeband en echtge. naar Bergen op Zoom Het bindmiddel De streekbevolking groeide in 1962 Gunstige ontwikkeling Ook in 1963 flinke kapitaalswerken in Sint Maartensdijk Ook het weer spreekt in dit nummer een woordje mee Vier miljoen in Stavenisse Jan Overeenkam zand erover Afscheid van Concordia'sdirigent Verswijveren Tekenen des uitverkoops Goed begonnenhalf gewonnen Voorzitter van Beveren van de BLB te Stavenisse overhandigde op oude jaarsdag cadeaux aan een drietal inleggers, die voor de vier miljoen spaar geld hadden gezorgd. .J BURGERLIJKE STAND Geboren: 12 december Jacob Cent zoon van Frans Jacob Rijnberg en Dina Pieternella Goedege- buure. adres Nieuwstraat 28a Kees heeft vorige week een wat laat oude- aarsvuurwerk afgestoken. Het daalde neer ioven de P.T.T.bestellers, die juist rond die jaarwisseling de moeilijkste en zwaarste periode uit hun bezorgersleven beleefden. Terwijl ondergetekende (hoewel over-een- kam-) dat alles nog wat vergoeilijkte. bleek Kees verbolgen. Men kent de reden: de glad heid. Of liever de gevolgen daarvan. En in dat opzicht stond hij op dezelfde ijzers als de P.T.T.bestellers. Eén van deze, voor ons allen zulke goede, dagelijkse ontmoeten de bekenden, klom in de pen en schreef in een niet minder verbolgen bui aan de redak tie, die prompt voor plaatsing zorgt van wege zijn standpunt: ieders stem mag wor den gehoord. Alleen slaat die P.T.T.-er in zoverre de plank mis, dat hij nu gaat afge ven op onderwijzers en deze eerlijke be trouwbare, altijd correcte, onplooibare, ach tenswaardige ingezetenen (jammer genoeg nog te weinig in getal) staan er in feite helemaal buiten. Omdat Kees slechts een vergelijking trok tussen de vakantie van P. T.T.-ers en onderwijzers en niet de beroe pen zelf diskwalificeerde. De lezers kunnen hiervan echter kennis nemen elders in dit nummer en voorts wat mij betreft zand er over. Alleen dat laatste is niet gemakkelijk. Hoe komen we aan zand? Afgaande op onze polder- en gemeentelijke wegen en straten is het helemaal niet gemakkelijk om er zand over te strooien. Het merendeel van de ge meenten doet de ijsclubs concurrentie aan. Een nieuwe cursus hoe leert men op straat schaatsen? Kosten? Alleen maar pleisters! Het spijt me in herhaling te moeten vallen, maar het is nu eenmaal pleistertijd. Overigens: begin bij u (me) zelf. Kon ik de gemeente niet wat helpen door naast m'n trottoir ook een schopje extra te hanteren en mijn straatje schoon te maken? Eventueel ook dat van m'n bejaarde buurman? Wel nee, dan moet de gemeente het maar doen. Of het waterschap? Wat zijn we toch heerlijke afschuivers. Maar ondertussen en dat zonder gekheid, is het niet meer dan erg, dat het op vele plaatsen deze week nog levensgevaarlijk was? Geen schuldige aan wijzen. Begin bij mezelf. De gladheid werkte ook door op limerick-schrijvers. „Historisch' schrijft een ras-dichteres, die vrijwel weke lijks op de proppen komt met een limerick. Een prijs verliend. Wat is het toch glad dezer dagen, Men durft zich op straat haast niet wagen. En gaat men toch uit, men valt op z'n stuit. Dan moet men de pijn daarvan dragen. H.E. te Stav. Bedankt zegt Jan. 11 december Adriaan zoon van Arie Rijn berg Helena den Braber adres Havenplein 19 18 december te Bergen op Zoom Frans zoon van Adriaan Burgers en Geetrui Sla ger adres Schoolstraat 16 Getrouwd: 7 december Hubrecht Pieter van Noor den oud 24 jaar bankwerker-monteur wo nende te Yerseke en Elizabeth Polderman oud 23 jaar kantoorbediende wonende te Sint Annaland. 13 december Cornelis Johannes van der Werf oud 23 jaar luitenant ter zee tweede klasse bij de Koninklijke Marine, wonende te Vlissingen en Cornelia Josina Hendrina Kurvink oud 23 jaar apothekers-assistente wonende te Sint Annaland 28 december Hendrik van Nieuwenhuij- zen oud 25 jaar los-gemeentewerker, wonen de te Dinteloord en Prinsenland en Marina Overbeeke oud 23 jaar zonder beroep wo nende te Sint Annaland. Overleden: 7 december Jacob Gunst oud 72 jaar zon der beroep ongehuwd adres Voorstraat 43 11 december Johannis Scherpenisse oud 82 jaar echtgenoot van Johanna Cornelia Moer land zonder berfoep adres Suzannaweg 24 24 december Jan Goudzwaard oud 85 jaar zonder beroep echtgenoot van Neeltje Rijn berg adres Bierensstraat 37 Ingekomen: Marie F. E. Bouvard van Yerseke naar Julianastraat 23 Leuntje Matthijsse ev Ligtendag van Mid delburg naar Nieuwstraat 45 Stoffel J. Vermaas en gezin van Sta venisse naar Brugstraat 6 Huigtje C. Moerland van Leersum naar Breedenvlietsedijk 3

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1963 | | pagina 1