DE TWIST I Kapsalon ,Lockweir m Ei WERELDPRIMEUR! H. V0ETS en ZONEN POORTVLIET ST. PHILIPSLAND ANNA JACOBA POLDER PREDIKBEURTEN 10 GOEDE VOEDINGSVOORNEMENS ADVERTENTIES Bioscoop „DE GOUDEN LEEUW' St. Maartensdijk - Tel. 01666-601 GEBR. BAAIJ Wij willen een Braun SM 3 Gedroogde Pulpbrokjes, Kremerstraat 5-7 - Bergen op Zoom WATERGOLVEN SPOELINGEN if VERVEN Arnold. Asselbergsstr. 21 Bergen op Zoom Teil. 3344 3.7.9.6. De mode verandert BRILLEN Van der Ham SPIERINKJES Duiker koffie Grosco Speculaas Duiker thee samen gekocht iOO DUIKERTJES gratis Dubbele Duikertjes Grosco oploskoffie i Duiker cancfykoek Duiker leverpastei Croquette biscuits C Deze sensationele Pfaff-vinding zal u gaarne worden gedemonstreerd door PFAFF NAAIMACHINEHUiS W. RIKKEN N.V. Kortemeestraat 17 Tel. 01640-5878 BERGEN OP ZOOM een vaste knecht C. Dominicus „Drie vrouwen om één" het toneelstuk „Te hooi en te gras'' door het gezelschap van Dick Gabel. Door een hoofdbestuurder werd nog een propaganda- woord gesproken. In de pauze werd ter dekking van de onkosten een verloting ge houden. NU WERKLOOSHEID Vanwege de weersomstandigheden werden deze week 8 personen voor de W.W. inge schreven. OP HET IJS De heer M. de V. liep op de ijsbaan gleed uit en moest zich met een gekneusde enkel onder doktersbehandeling stellen. EEN PRIMA IJSBAAN Voor het eerst in haar historie beschikt Scherpenisse over een ijsbaan die er zijn mag. De egalisatie van de Spuikom en ge dempte haven, waarvan de eerste fase door de Ned. Heide Maatschappij werd uitge voerd, was tijdig gereed om er deze nu al strenge winter nog van te kunnen profite ren. In feite was men door de winter nog overvallen, maar de egalisatie was al zover gevorderd, dat genoemde uitvoerende maat schappij direct maar een poging waagde of het water op het terrein zou blijven staan. Daarbij kwam nog een overvloedige regen val voor dat de eerste vorstperiode begon en dat waren medewerkende factoren om thans over een uitstekende ijsbaan te be schikken. De ijsclub Scherpenisse, die ove rigens al enige jaren bestaat en vaak moei zaam een ijsbaantje wist te maken, mag zich nu in grote bloei verheugen. Alleen sedert de kerstdagen steeg het le dental reeds van 175 naar ongeveer 350 leden. De nuttige ijsoppervlakte van deze baan is 2 hectaren groot en het gehele ter rein 3 hectare. Volgend jaar zal het werk geheel voltooid zijn, maar het goede voor proefje heeft men al met een ijsbaan van ongeeveer 275 meter lengte. De ijsvereniging had het al eerde geprobeerd op de Spuikom, maar niet met een resultaat als thans via de Heide Maatschappij is bereikt. Dank zij deze groei kapte het bestuur er direct maar flink in, door voor ongeveer f 300.ver lichting aan te kopen, waardoor een lengte van bijna 200 meter is verlicht en men dus ook 's avonds volop kan schaatsen. En dat is tegenwoordig bizonder in trek. Een con sumptietent met wat muziek zorgen mede voor de vrolijke noot. Er waren druke da gen bij met zo nu en dan een wat slappe middag of avond vanwege een sterke wind. Er zijn' inmiddels ook al plannen gemaakt om wat wedstrijdjes te organiseren. Het is bizonder plezierig, dat men nu ook in Scher penisse van een zo goede ijsbaan kan profi teren, waarmee tevens de lielfhebers uit Sint Maartensdijk en Poortvliet gediend zijn. Voorzover de winter voortduurt no gveel plezier op het ijs. ASSISTENTIE Maandag 24 december omstreeks half 8 's avonds werd Poortvliet opgeschrikt door sirene geloei. Er was echter geen brand in onze gemeente, maar men moest assisten tie verlenen bij een brand in Tholen. Met een paar bevroren nevelspuiten kwam men omstreewks half tien 's avonds met veel kou terug. TERUG VAN NIEUW GUINEA Vrijdag 21 december is onze dorpsgenoot de heer D. Oosdijk als tweede en laatste Nieuw Guinea-vaarder uit deze gemeente thuis gekomen. De heer D. Oosdijk is in het voorjaar per schip als marinier naar Nieuw Guinea vertrokken. Er was natuurlijk grote vreugde in het gezin Oosdijk, dat zoon en broer thuis was gekomen. KERSTFEEST „KLEINE KRACHT" Woensdag 26 december hielde de Zon dagsschool „Kleine Kracht" het Kerstfeest in de Ned. Herv. Kerk, welke geopend werd door ds J. van Dijk. Na opening zongen allen Gezang 10 vers 1 en 5. Ook Crescendo was aanwezig en zong een paar mooie liederen. Er werden Kerstverhalen vertelt door de leiders H. Hoogerbrugge en J. van Dijke en door de kinderen versjes gezongen over het Kerstgebeuren. Aan de jongens en meisjes die trouw de Zondagsschool hadden bezocht werden mooie diploma's en een zangboekje uitge reikt. Na sluiting door ds J. van Dijk kre gen de kinderen nog een kleine versnape ring. KERSTMIDDAG O. L. SCHOOL Op vrijdagmiddag 21 december kwamen de leerlingen van de o.l.school met hun ou ders in een stemming versierd schoollokaal bijeen om onder leiding van het onderwij zend personeel het Kerstfeest te vieren. Na samenzang las het hoofd der school de Kerstgeschiedenis voor. Vervolgens brach ten de leerlingen der hoogste klassen het Kerstspel: „Komt allen tezamen". In dit met gezamenlijk zingen van Kerstliederen afgewisselde spel schaarde de jeugd zich als het ware rond het Kerstgebeuren. Toen aan het eind van het met kinderlijke eerbied naar voren gebrachte spel het „Ere zij God" weerklonk, was het voor alle aanwezigen een goed uur geweest. MOSSELRIT M.A.C. Vorige week organiseerde M.A.C. weer een „mosselrit". Ondanks het zeer slechte weer viel de deelname nog niet tegen. De rit was 20 km lang en de deelnemers moes ten verschillende opdrachten uitvoeren waar bij de gezelligheid het hoofddoel was. Na afloop namen de deelnemers plaats aan de mosseltafel onder gehoor van de bekende „Clarijsband". Na de maaltijd werden de prijzen van deze rit uitgereikt door de M.A.C.-voorzitter dhr. A. Beneder. De uit slag was als volgt: 1 A. M. van Dijke, 2 Met vreugde 'en dankbaarheid geven wij kennis van de ge boorte van ons zoontje en broertje PIETER CORNELIS P. C. de Wilde P. M. de Wilde-v. Driei Jozee Tijdelijk algemeen burger Gast huis, kamer 7, Bergen op Zoom Oud-Vossemeer 31 dcc. 1962 Met vreugde geven wij LI kennis van de geboorte van onze zoon YMEN J. de Boer T. de Boer-Donia Tholen, 28 december 1962 Singel 57b Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij U ken nis van de geboorte van ons dochtertje SARA JOHANNA A. C. Breure C. M. P. Breure-Kloet SARIEN St. Maartensdijk 31 dec. 1962 „Vlaminghoeve" Op 7 januari a.s. hopen i onze lieve ouders M. van Vossen en A, van Vossen-Hage hun 25 jarige echtvereni- ging te herdenken. 1 Dat zij nog lang gespaard i mogen blijven is de wens j van hun dankbare kinderen Wim en Ria Dick 1 Receptie op 7 januari van 19.00 tot 20.30 uur in „Hof [van Holland". Tholen, Julianastraat 32 Hiermede geven wij kennis dat tot onze grote droef heid op 27 dec. is overleden onze geliefde vader behuwd en grootvader Jan Pieter Stoutjesdijk Weduwnaar van Jacoba Hoek in de ouderdom van 76 jaar en 2 maanden. M. Wesdorp-Stoutjesdijk M. Wesdorp Jan en verloofde Rien en Nelly Stavenisse, 27 dec. 1962 Pr. Bernhardstraat 4 De begrafenis heeft plaats gehad op maandag 31 de cember 1.1. Heden overleed tot onze diepe droefheid zacht en kalm mijn geliefde broeder, zwager en oom de heer Jan Pieter Stoutjesdijk in de ouderdom van 76 jaar en 2 maanden. G. A. Suurland- Stoutjesdijk C. Suurland Stavenisse, 27 dec. 1962 De begrafenis heeft plaats gehad op 31 dec. 1.1. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortstondig ziekbed, onze innig geliefde zeer zorg zame vader, behuwd- en grootvader Willem Scherpenisse, weduwnaar van Catharina de Bruijne, in de ouderdom van 74 jaar Greup: J. W. Scherpenisse A. M. W. Scherpenisse- Sonke Strijen: W. A. Kruythoff- Scherpenisse J. D. Kruythoff Mijnsheerenland: A. P. de Jong- Scherpenisse L. J. de Jong en kleinkinderen Vïijnsheerenland, 21 dec, '62 Greup 111 De begrafenis heeft inmid dels plaats gehad. Op de tweede Kerstdag is overleden onze beste vrien din, mevrouw N. v. d. Hoek-Doczelaar in de leeftijd van ruim 47 jaar. St. Maartensdijk: J. Bazen P. J. Bazen-Robbe Arend Dankbetuiging Voor alle bewijzen van deelneming bij het overlijden van onze broeder Jacob Gunst onze hartelijke dank. St. Annaland, dec. 1962 Fam. Gunst Dank voor de ontvangen heil wensen en wederkerig een ge zegend 1963 toegewenst. Fam. Aarnoudse St. Maartensdijk Oosterscheldestraat 8 Heden overleed te Woer den tot onze diepe droef heid na een voorbeeldig gedragen lijden onze ge liefde broer en oom Johannes Cornelis Bevelander in de ouderdom van 68 jaar IJmuiden: C. v. Gorsel-Bevelander Joh. v. Gorsel Zevenbergschehoek: C. J. Bevelander M. S. Bevelander-Kievit Heiningen: L. Bevelander E. Bevelander-Ardon Bergen op Zoom: N. C. de Wilde- Bevelander Tholen: J. Sakko-Bevelander J. A. Sakko Woerden: Ph. L. v. Gorsel N. v. Gorsel-Hundermark Woerden, 30 dec. 1962 De Brouwstraat 40 De begrafenis heeft plaats 3 januari te Oud-Vosse- Lemmens Bergen op Zoom, 3 M. C, van Dijke. Tegelijkertijd werd de club kampioen van het jaar bekend gemaakt, het werden dhr. en mevr. J. A. Stols-op de Hoek. Onder een toepasselijk woord door de voorzitter werd de wisselprijs uitgereikt aan dhr. Stols en mevr. Stols werden bloemen aangeboden. NEDERLAND EN ORANJE Vrijdagavond hield de A. R. Kiesvereni ging „Nederland en Oranje" dit jaar haar laatste vergadering in „Ons Dorpshuis" Deze vergadering stond onder leiding van haar voorzitter de heer P. Boudeling, die opende met het lezen van ps. 8 en dit toe lichtte in verband met de Tweede Kamerver kiezing. Daarna werd de kandidatenlijst sa mengesteld. Vervolgens hield de heer G. Bolier een causerie over de gemeenteraadsvergaderin gen. Hierover volgde een geanimeerde be spreking. Men was van mening dat de sport in de hand gewerkt moest worden. De heer C. van Strein Czn sloot deze vergadering. Het zal afhankelijk zijn van de weersom standigheden of de kerkdiensten voor a.s. zondag volgens aankondiging doorgang kunnen vinden, Met name moet een voor behoud worden gemaakt voor die diensten, waarin een predikant van elders hoopt voor te gaan. Er bereikten ons bovendien slechts gedeel telijk opgaven. zondag 6 januari 1963 THOLEN Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds J. van der Haar 3 uur ds J. van Dijk Collecte voor het Bouwfonds Geref. Kerk 10 en 5 uur ds Steunenberg van Rotter dam Geref. Gemeente 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst Chr. Geref. Kerk nog onbekend Ned. Prot. Bond geen dienst OUD-VOSSEMEER Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds J. van Dijk 3 uur ds J. Kortleve van Klundert Chr. Geref. Kerk 10 en 3 uur ds van Egmond van Tholen Geref. Gem. in Ned. 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst Geref. Kerk 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst ST. ANNALAND Ned. Herv. Gemeente 10 uur ds J. van Dijk 6 uur ds J. van Dijk Bediening H. Doop Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Geref. Gem. in Ned. 9.45, 2.15 en 6.15 uur leesdienst STAVENISSE Ned. Herv. Gemeente 10 ur ds S. J. Seinen van Zijdervelt 6 uur ds S. J. Seinen Oud Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur ds J. W. Slager ST. MAARTENSDIJK Ned. Herv. Gemeente 9.30 uur leesdienst 2 uur ds J. van der Haar Collecte Ziekenfonds Oud Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur leesdienst donderdag 10 janari 7 uur ds L. Gebraad Oud Geref. Kerk 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Rehoboth 7 uur ds A. Nauta van Middelburg SCHERPENISSE Ned. Herv. Gemeente 10 uur cand. Gebraad te Yerseke 2.30 uur cand. Gebraad Collecte Restaratie Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur leesdienst POORTVLIET Ned. Herv. Gemeente 10 uur eerw. heer L. v. d. Sluys van Apeldoorn Voorbereiding H. Avondmaal 6 uur eerw heer L. v. d. Sluys Collecte Herv. Ger. Evangelisatie Geref. Kerk 10 uur leesdienst 2.30 uur ds Steunenberg Geref. Gemeente 10, 2.30 en 6 uur leesdienst ST. PHILIPSLAND Ned. Herv. Gemeente 9.30 uur leesdienst 2.30 uur ds van Donkersgoed Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur leesdienst Oud Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur ds Gebraad ANNA JACOBA POLDER Geref. Kerk 10 en 3 uur ds Haverkamp Als u hoort tot degenen, die een nieuw jaar met nieuwe moed en goede voornemens willen beginnen, komen wij enige Suggesties brengen op het gebied van de voeding. Misschien kunt u een of meer van onder staande regels in uw plannenlijstje een plaats geven of houdt U er zich al aan 1. Wanneer u na de feestdagen op de weegschaal gaat staan en ziet dat de wijzer wel wat erg ver doorslaat, neem u dan voor om minder vetten en zoetig heid te gaan eten en niét te bezuinigen op (karne)melk, vlees, vis en eieren, groente en fruit. 2. Wanneer u een kleuter thuis hebt, die niet wil eten, geef hem dan kleinere porties en maak u niet bezorgd wanneer hij eens naar uw smaak wat erg weinig eet. Uw ogen zijn vast veel groter dan zijn maag. Als een kind aan de maal tijden geen trek heeft, komt dat in vele gevallen doordat hij „ttusendoor te veel heeft gegeten. 3. Zorg ervoor, dat geen van de gezins leden zonder ontbijt en zo nodig ook zonder gezellig en voldoende lunch pakket of broodtrommeltje de deur uit gaat. 4. Wanneer u aan het ontbijt alleen zoete beleggingen op de boterham geeft en thee of koffie drinkt, stap dan eens over op hartig beleg: kaas, pindakaas, ei of vleeswaren en geef bij voorkeur melk in een of andere vorm (melkdranken, pap of yoghurt). 5. Wanneer u een dochter van 14, 15 jaar hebt, die een goede eetlust heeft en aan de lijn wil doen, laat het haar dan niet zoeken in een beperking van de maal tijden, in minder eten en drinken van het gewone voedsel dus, maar in meer lichaamsbeweging. 6. Beschouw vitaminepreparaten niet als een noodzakelijk bestanddeel van het dagelijks menu. Zorg, dat de voeding ook zonder die preparaten goed is: vol doende gevarieerd en samengesteld uit normale levensmiddelen kan hij dat zeker zijn. Alleen vitamine D moet u de kinderen apart geven. U weet het: R in de maand, dan levertraan 'óf een vitamine D-preparaat óf hoogtzon. Niet alle tegelijk. 7.. Wanneer uw kinderen nog niet aan snoep verslaafd zijn, neem u dan voor, ze er ook niet aan te wennen. Willen ze iets tussendoor, geef ze dan bijvoor beeld wat rauw fruit, rauwe groente, rozijnen of nootjes ((als ze zich er niet meer in kunnen verslikken). Als zoetig heid zijn koek en bicuitjes bij een beker thee, melk of vruchtesap te verkiezen boven zuurtjes en dergelijke kleverige lekkernijen. 8. Zorg, dat de maaltijden niet alleen uit slappe, zachte kost bestaan zoals stamp pot en pap en zorg dat er iedere dag iets hards te kauwen is ook voor de volwassenen; werk voor de tanden en kiezen, ook werk voor de.darmen. 9. Neem u voor om 's winters net zo veel verse groente te eten als 's zomers, van alle beschikbare soorten gebruik te ma ken en ze met evenveel zorg toe te bereiden; 10. En lest best: gebruik de maaltijden niet om klachten en standjes te spuien. Maak ze vooral gezellig. Presenteert zaterdag 7.30 uur s Heden overleed zacht en kalm in de hope des eeuwige levens, mijn zeer lieve en dierbare vrouw, mede onze moeder, groot moeder en overgrootmoeder Adriana Jannetje Hanse geb. Soeters in de leeftijd van 84 jaar en 6 maanden. K. J. Hanse Kinderen en kleinkinderen Willemstad, 29 dec. 1962 De begrafenis heeft plaats gehad woensdag 2 jan. j.l. te Oud-Vossemeer. Voor de ons geboden hulp na de dijkval Op de Wal in Tholen, inzonderheid door het personeel van de Gebr. BAAIJ oester- en mosselkwekers, zeggen wij onze hartelijke dank. Oesterkwekers THOLEN Hiermede zeggen wij namens wederzijdse ouders hartelijk dank voor de vele belangstel ling en cadeaux welke wij bij ons huwelijk mochten ontvan gen: C. Rijnberg C. Rijnberg-de Jonge Nieuw-Vossemeer Oslostraat 4 Ds. en Mevrouw VAN EGMOND danken voor de ontvangen gelukwensen bij de wisseling des jaars en wen sen wederkering allen een gezegend 1963 P. J. NOOM en J. T. NOOM-POLDERMAN met dank en G.N. Scherpenisse, Malland P. VAN AS-VAN DALEN Slagerij - Oud-Vossemeer wenst vrienden, clientèle en bekenden een voorspoedig 1936 De Heer en Mevrouw BLINDENBACH-Korteweg zeggen gaarne dank voor de ontvangen nieuwjaarswensen en bieden wederkerig hun beste wensen aan voor het jaar 1963 H.H. VEEHOUDERS Elke hoeveelheid V eevoederhandel L. A. VERHAGE Poortvliet Wij zijn de mannen, zonen, verloofden, vrienden. Wij hebben een heimelijke wens, die ons ,.in het gezicht" geschreven staat; de Braun SM 3 Lieve vrouwen, bests dochters, teer beminde bruidjes, gewaardeerde vriendinnen - neem dit van ons aan de Braun SM3 is echt de beste. Sterk, snel en... vriendelijk zacht. Hij past zich aan iedere baard aan. Automatisch. Zonder druk op een knopje en zonder iets te verschuiven. Met een Braun SM3 zijn we gelukkig: want SM 3 betekent .Smorgens Maar 3 minuutjes. De Braun SM 3 wordt drie jaar gegarandeerd en hij kost in fraai etui: f 72.- TEL. 5575 Alle modellen en onderdelen in voorraad BRAUN SHAVER SHEL-SERVICE Proefapparaat staat ter beschikking >f PERMANENTEN Bij geen gehoor OOK IN Blijft niet achter Wij hebben zo'n leuke collectie BRILMONTUREN U kunt er op wachten Stationsstraat 12 Bergen op Zoom Nieuwe Markt 42 Roosendaal Ook voor alle ziekenfondsen TE KOOP een klein model schrijfbureau. Pipping, Juliana straat 256, Scherpenisse. f pak i 250 gram pak 4 500 gram 1 pak 4 100 gram 1 pot normaal 40 I1U 80 duikertjes normaal 10 hU 20 duikertjes 2 dubbele blikken normaal 20 RU 40 duikertjes 500 gram TE KOOP een 7 jarige merrie en een 4 tons spijkstaalwagen. Gebr. Quaak, Platteweg 416, Scherpenisse. TE KOOP als nieuw 1 lange lederen jas, maat 50. L. Priem, Wilhelminastraat 1, St. Maar tensdijk. ADVIES in Mil. en Burger zaken. Adviseur R. Wesdorp. Hotel „Soeters" te B.o.Zoom. NAAIMACHINE reparatie Fa. J. Melse, Markt 26 Tholen tel. 20. VERHUUR gelegenheids kleding. Ook bruidstoiletten compleet. Bont Stola's. Bont cape's groot en klein. Gelegen- heidshoeden voor dames. Ge rard Evers, Antwexpsestraat 9a Bergen op Zoom, tel. 3098. KAPSALON VERMAAT maakt een kapsel dat staat De nieuwste Permanent „MODELING" Bespreek de eerste dagen van de week, zodat wij nog meer zorg aan Uw Kapsel kunnen besteden. Dames en Herenkapper Grote Markt 31 - tel. 4324 Bergen op Zoom PFAF |$f Wettig gedeponeerd GEVRAAGD tegen 1 mei op bedrijf van 22 ha alle wer ken kennende. Nieuwe woning met tuin aanwezig. P. F. D1EMEN Boomenweg 18 Emmeloord Tel. 05270-2770 Voor Tholen en St. Philipsland Ook in 1963 een advertentie in de Eendrachtbode VOLDOENDE en AFDOENDE Allen een gelukkig 1963 toegewenst door Röntgenstraat 16 ROOSENDAAL Vertegenwoordiger SENIOR Melkmachines Tel. 01650-4751 MUZIEKVERENIGING „EENDRACHT" te Scherpenisse Bezoekt de uitvoering op donderdag 10 januari 1963 's avonds 7.30 uur in het Holland Huis te Scherpenisse De bekende Scheldezonen uit Hoogerheide zullen voor u spelen Klucht in drie bedrijven Na afloop BAL onder leiding van de Full Speed Band Toegang 1.50 - Donateurs halve prijs Zaal open 7.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1963 | | pagina 3