Plaatselijk Nieuws De Klooi Ook io onze streek wintermoeilijkheden. FlaU!S? 5.700,- Verlovingsringen Herbcrs Jenniskens St. Philipsland was vrijwel geïsoleerd. en handen ruw? PUROL THOLEN Fiat 600 D 4.150,- Fiat 1300 7.600,- Fiat 1800 9.850,- Flat 2300 11.850,- OUD -VOSSEMEER Laaiende Zuurbrand op de maag ST. ANNALAND STAVENISSE SCHERPENISSE Dhr. Droogers zegt dat vele gezinnen moe ten huizen in krotten Hij vindt dat nog erger dan een tekort aan chauffeurs. De voor zitter; „Middelburg is er van op de hooge Dhr. Istha wijst op het vrij grote aantal krotten dat in de loop der jaren kwam leeg te staan en waar geen toewijzingen voor nieuwbouw krotopruiming tegenover stonden De voorzitter „Middelburg weet er van." Dhr. Istha zou de ondernemers, die. komen klagen over personeelstekort, willen wijzen op het voorbeeld van landbouwer I. C. Hage Ook zij kunnen voor hun personeel wonin gen met premie laten bouwen. Thans is ook dit geen oplossing meer, al wordt het de ondernemers gezegd, aldus de voorzitter, want de mensen moeten dan 2 jaar op de rijksgoedkeuring wachten. ALS ZE NU MAAR HAREN HEBBEN? Dhr Mees vindt het verschrikkelijk dat de gemeente in 3 jaar tijds maar 3 woningen kreeg toegewezen. Hij zou de heren uit Mid delburg wel bij de haren naar de krotten te Onder de Molen willen slepen. Ook weth. van Driel vindt het terurig dat Oud Vossemeer geen woning kreeg en Tholen en Sint Maartensdijk wel. De voorzitter verklaart dat in alle ge meenten wel krotten voorkomen. Hij is het met de raadsleden eens dat de geringe toe wijzingen funest zijn voor de gemeente. De bevolking gaat zo voortdurend in inwonertal achteruit. De jonge gezinnen of zij die een gezin gaan vormen, vertrekken. Het is een ongezonde toestand dat we als gemeente bij de aannemer moeten bedelen nu toch einde lijk eens te gaan beginnen met de bouw van 3 woningen, die we van de toewijzing 1962 overhielden. De te lage bouwprijs is daar de oorzaak van. Als gemeente kunnen we er bitter weinig aan doen. Alle cijfers en ge gevens zijn Middelburg bekend. Er rest ons niets dan de mensen aan te raden zelf te bouwen, al duurt de wachttijd dan nog zo lang. Dhr. Meest vraagt naar de plannen tot stichting van een bejaardensociëteit. De prijsopgaaf voor systeembouw, zoals tijdens de vorige vergadering besproken was aan de hoge kant. Dhr. Jac. Blaas technisch amb- tenaar le klas heeft een plan in studie tot goedkopere bouw. SLUITING Gekomen aan het einde der vergadering en daarmee aan de activiteiten van d eraad in 1962, zegt de voorzitter dankbaar te zijn voor het feit dat alle raadsleden die het jaar begonnen het ook mogen beëindigen. Hij wenst de gemeente, de raadsleden en hun gezinnen een door God gezegend 1963 toe en sluit de vergadering. Weth. van Driel spreekt gelijke heilwen sen voor 1963 uit en hoopt dat men een drachtig de belangen der gemeente zal blijven behartigen. De andere raadsleden sluiten zich daarbij aan. .-=< rr.wjnvu'.fr Men hoort in deze dagen via radio en krant niet anders dan over de moeilijkheden als gevolg van deze barre winterperiode. Naast de incidentele ongemakken voor ie dereen, zijn er bepaalde diensten inzonder heid bij betrokken. Daaronder mogen we dan allereerst wel de instanties rekenen, die tot taak hebben de wegen vrij te houden. Voor onze streek dus voornamelijk de pro vinciale waterstaat en het waterschap. Voor hen zijn die moeilijkheden rond de jaarwisse ling bizonder groot geweest. Had de krach tige wind over het algemeen de dijken be hoorlijk sneeuwvrij gehouden, in bochten en met name op de provinciale wegen was de onbegaanbaarheid niet tegen te houden. Dat was dus het geval tussen Tholen en Poort vliet en tussen Sint Maartensdijk en Stave- nisse. Het was oorzaak, dat de busdiensten Stavenisse-Tholen op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag kwamen stil te liggen. Be houdens een paar diensten kon die tussen St. Annaland en Tholen zowel op Oudejaar als op nieuwjaarsdag doorgang vinden. Bij de grote inspanning die zowel de provinciale waterstaat als het thoolse wa terschap zich getrooste om de wegen vrij te maken, was de moeilijke arbeid vaak te vergeefs omdat de opstuivende sneeuw als het ware direct achter de schuiven de wegen opnieuw onbegaanbaar maakten. Van het personeel, dat tot 's avonds laat en dan juist op deze dagen, toen vrijwel iedereen gezellig in de warme huiskamer zat be zig was, werd het uiterste gevergd. Op nieuwjaarsdag werden de provinciale wegen met bulldozers vrijgemaakt. De tech nische dienst van het Waterschap was op oudejaarsdag met 5 sneeuwploegen bezig tot 9 uur 's avonds. Zo nu en dan bleef men steken, wat soms een uur oponthoud veroor zaakte. Telefoontjes van geisoleerde vee houders uit de polders kwamen binnen. Na 9 uur 's avonds kon men niet verder en moest men de dienst beperken tot het ge reedhouden van een tweetal sneeuwploegen om ingeval van bizondere omstandigheden (ziekte of anderszins) incidentele hulp te bieden. Op nieuwjaarsdag werd vanaf 5 uur 's morgens weer begonnen en had men de A-wegen tussen Poortvliet - Sint An naland en Scherpenisse vrijgemaakt. Met de zijtakken werd vandaag begonnen en men mag aannemen, dat bij verschijning van deze krant al heel wat is gebeurd. Van onze streek was St. Philipsland er het ergst aan toe. De rijksweg zowel naar Steenbergen als naar Anna Jacoba Polder was op Oudejaarsavond onberijdbaar gewor den door hier en daar tot een meter hoog opgewaaide sneeuw. En dat soms over hon derden meters. Er moest vrij groot mate riaal worden ingezet om deze rijksweg vrij te maken, waarmee op nieuwjaarsdag werd begonnen. Vanaf de Steenbergse kant werd dat o.a. gedaan met een laadschop van de firma W. van Vossen 6 Zn uit Sint An naland en vanaf de Bruinisse kant met schneeuwschuiven. Met een autobus waren ook enkele personenwagens op deze weg onderdak in de omgeving. Laat op de avond was de weg weer on geveer vrijgemaakt, zodat er 2 januari weer enig verkeer was. Bij elkaar waren er rond de jaarwisseling heel wat winterperikelen. HOOGWATER in de week van 6 tot en met 12 janari 1963 zondag 12.14 maandag 0.52 13.26 dinsdag 1.54 14.20 woensdag 2.47 15.10 donderdag 3.35 1,6.00 vrijdag 4.24 16.47 zaterdag 5.10 17.30 10 januari Volle Maan 009 uur GEVAARLIJK Met de viering van het oud op nieuw, werd mej. H. B. getroffen door een zg.n. vuurpijl waardoor zij een lelijke brandwonde opliep in haar hals, en schade aan haar kle ding. Men ziet weer eens hoe gevaarlijk dergelijk speelgoed is. NA GESPRONGEN WATERLEIDINGBUIS DIJKVAL Zondagmorgen 30 december tegen dat het licht was, had men op de Wal een conster natie en daarna heel wat schade. Op de Wal was door de vorst een hoofdwaterlei dingbuis gesprongen en het daaruit vloeien de water had tot gevolg dat een gedeelte van de dijk op de Wal aan het schuiven ging en vele kubieke meters grond in de oesterputten van de Gebr. Baaij terechtkwam Op dat moment was er van deze firma juist iemand bezig de verwarming te controleren en had tevoren de temperatuur van het wa ter opgenomen. De heer C. Baaij waar schuwde direct de politie en de andere be woners op de Wal, omdat het gevaar niet denkbeeldig was, dat verdere dijkval zou volgen en de woningen ondermijnen. In de oesterput lagen zo'n dertig tot veertig duizend oesters, op verzending te wachten. Men kon er die zondag met een man of twaalf nog ongeveer 20.000 uithalen De rest zit onder de dijkval. Er werd in deze omstandigheden weer van alle kanten hulp geboden. De waterleiding mij. begon direct met herstel van de breuk, hetgeen onder deze omstandigheden ook al niet een voudig was. De ontstane schade loopt in de tiendui zenden, zo niet in de honderdduizenden. MUZIKALE RONDGANG Als de weersomstandigheid het toelaat, hoopt Concordia a.s. Zaterdag een rondgang door de gemeente te maken., waarbij dan voor de laatste keer d'e heer A. Verswijve- ren als directeur zal optreden. Deze gaat n.l. na ruim 1,7 jaar aan de vereniging te zijn verbonden geweest, zijn taak neerleg gen. 's Avonds is er in zaal van Boven voor leden en genodigden een gezellige avond, waarbij afscheid van de heer Verswijveren zal worden genomen: daarbij zal tevens zijn opvolger aanwezig zijn. In verband met bovenstaande wordt het ophalen van oud-papier verschoven naar zaterdag 12 januari. Geheel compleet, incl. verwarming, defrosters, ruitensproeiers e.d. Importrice: J. Leonard Lang's Automobielbedrijven N.V..Amsterdam KERKNIEUWS Na afloop van de kerkdienst op 1ste kerst dag werd in de Geref. Kerk een verkiezing gehouden voor de plaats voan ouderling C. M. Droogers, die niet herkiesbaar was. Uit het door de Kerkeraad gestelde tweetal J. D. Droogers - P. van Driel Matth. zn koos men laatstgenoemde. STAGNATIE OVERZETVEER De drijvende ijsmassa's maakten vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag een einde aan de overzetdienst met de veer pont. De geleidingskabel, die de beide oevers verbindt knapte nl. onder de druk van het ijs af, de pont dreef af en kwam op de slik ken terecht. Ook een meerpaal op de kop van de ha ven viel aan het ijs ten offer, 's Morgens bleek ze te zijn afgeknapt en spoorloos ver dwenen. De overzetdienst per boot is inmiddels wegens ijsgang eveneens gestaakt. IJSBAAN Spoedig na het invallen van de vor^t werd besloten de ijsbaan op de betonnen bietenopslagplaats aan de Veerstraat weer in te richten. Vorige week maandag werd begonnen met het onderwater zetten en op 2e kerst dag kon er al geschaatst worden. De aangebrachte verlichting maakte het rijden ook in de avonduren erg aantrekke lijk. Ondanks de pech van de voortdurende sneeuwval was er de gehele week een grote drukte op de ijsbaan. BEEN GEBROKEN Intussen heeft de schaotssport reeds een slachtoffer geëist. Bij een valpartij brak de 17-jarige mej. L. J. van Dijke Abr. D.dr donderdagavond op de ijsbaan haar onder been. MODERNE PERMANENT WAVE ALBERT STOETZER Dames en Heren Kapsalon Engelsestraat 6 - TeL 5743 Bergen op Zoom Onmiddellijke overbrenging naar het zie kenhuis te Bergen op Zoom met de auto van mevr. Boot- bleek noodzakelijk. KERSTFEESTVIERING ZONDAGSSCHOOL Het trekt altijd veel belangstelling, het Kerstfeest van de Zondagsschool, zo ook op 2e kerstdag 's avonds om 6 uur, toen het N.H.Kerkgebouw geheel gevuld was met belangstellenden -die getuige waren van de Kerstfeestviering van de ong. 90 kinderen van de Zondagsschool. Bovendien mochten vele aspirantleerlingen, die nu nog te jong zijn voor de school het feest meemaken. Het jonge volkje bezette dan ook vele rijen ban ken, voorin het middenschip. Na gemeentezang „Op U mijn Heiland blijf ik hopen" opende ds Ph. J. Leenmans de bijeenkomst met Schriftlezing naar Lucas 2 en gebed. De inhoud van het Kerstevangelie hadden de meisjes uit het hoofd geleerd en konden dit Bijbelgedeelte zonder haperen opzeggen. Verscheidene kinderen kwamen daarna ach ter de lessenaar om samen kerstliederen te zingen of gedichten voor te dragen. Matie Ridderhof deed het alleen vanaf het orgel. Leider B. de Graaf vertelde de kinderen de Kerstgeschiedenis. Na de samenzang, 3 coupletten van „Daar is uit 's werelds duistere wolken" hield men 10 minuten pauze, waarin de leidsters L. L. van Dijke, D. A. dr; P. Istha D dr; N. van Poortvliet en L. van Dijke Abr. dr ie dereen een tractatie aanboden. Ook in het 2e gedeelte van de avond traden nog vele kinderen op met zang en voordracht en vertelde leider M- C. Droo gers een kerstverhaal dat de leerlingen af en toe een zucht van spanning ontlokte. Tijdens zijn toespraak tot de 7 jongens en 8 meisjes die de zondogsschool gingen ver laten en wie hij een diploma en Bijbeltje aan bood, sprak ds Leenmans uit naam van de Kerkeraden der N.H.- en Geref. Kerk een hartelijk woord van dank tot de leden van het personeel, die in het afgelopen jaar hun beste krachten aan de zondagsschool hadden gegeven. Op zijn beurt dankte leider M. C. Droo gers allen die hun inschrijving op de inte kenlijsten het hadden mogelijk gemaakt, dat alle leerlingen een leesboek en zak met fruit en versnaperingen kon worden uitgereikt. Mr. J. J. Versluijs-ouderling der Geref. Kerk sprak een slotwoord. KERSTZANGDIENST N. H. KERK Zoals gebruikelijk verleende het Kerkkoor onder leiding van dhr. A. H. Ridderhof haar medewerking aan de Kerstzangdienst die 's avonds op 1ste Kerstdag werd gehouden. Het koor had weer een intensieve repe- titietijd achter de rug. Er is tijd nog moeite gespaard om de moeilijke stukken onder de knie te krijgen. En het is dan min of meer teleurstellend voor alle medewerkers te con stateren dat de belangstelling voor de uit voering niet in evenredigheid is met de moei te, die het Koor zich heeft getroost. Niettemin wezen er een kleine 150 belang stellenden aanwezig te zijn toen ds Leenmans de bijeenkomst met gebed en Schriftlezing opende. hoort ook bij U tot het verleden bij de eerste Bennie die ge in de mond steekt. Inderdaad, een of twee Rennies herstellen het evenwicht dadelijk, vanaf het eerste moment dat de vuurdovende substantie in de maag belandt, 'n Heerlijk middel, die Rennies, want behalve de heilzame werking, hebt U ook nog het voordeel weer zonder zorgen te kunnen eten waarnaar een grage maag vraagt. Voor het 1ste zangstuk een breed uitge werkt „Eere zij God" dat werd uitgevoerd na gemeentezang had het koor assistentie van een speciaal hiervoor kinderkoor. Op het programma kwam nog div. malen samenzang voor. Zo zong het Koor 4 cou pletten van „Daar is uit 's werelds duist're wolken", afgewisseld met gemeentezang van de 3 andere coupletten. Ds Ph. J. Leenmans sprak een korte medi tatie. Met grote aandacht volgde men de uit voering van de stukken „O Kerstnacht scho ner dan dagen", „Hoor, de eng'len zingen d eer" en het mooie „Glorie in excelsis deo" Het optreden van het koor werd afgeslo ten met een fraaie maar voor de zangers ongetwijfeld lastige bewerking van Ps. 150. Ds. Leenmans eindigde met dankgebed. Bij deze uitvoering maakte het koor gebruik van de diensten van dhr. Hage, organist te Scherpenisse, die voor voortreffelijk har moniumspel zorgde. UITSLAG TENTOONSTELLING P.V. DE ZWALUW Op zaterdag 22 december 1962 Klasse 1 Oude doffers: G. Larooij 1 9 M. de Graaff 2 P. van As 3 I. Berkeij 4 5 en 13 W. Burgers 6 A. van Daalen 7 10 en Z.E.V. A. Rijnberg 8 en 12 J. Tho- lenaar 11 Klasse 3 jarige doffers J. Tholenaar 1 3 en 8 J. Hol 2 4 9 C. Boogaard 5 P. van As 6 D. Uijl 7 A. Douw 10 K. Lisseveld 11, W. Burger 12 A. van Daalen LEV Klasse 5 Jonge dofers J. Hol 1 3 D. Ha- vermans 2 en Z.E.V. D. Uijl 4 10 P. van As 5 J. Vaders 6 A. Rijnberg 7 A. Hommel 8 en 12 G. Hoek 9 N. v. d. Houten 11 G. Larooij 13 J. Tholenaar 14 Klasse 7 Late doffers A. van Daalen 1 L. M. de Heer 2 Klasse 2 Oude duivinnen J. Tholenaar 1 en E.V. A. Rijnberg 2 J. Vaders 3 A. Douw 4 G. Larooij 5 W. Burgers 6 ZEV A. van Daalen 7 J. Hol 8 N. v. d. Houten E.V. Klasse* 4 jarige duivinnen A. Douw 1 en E.V. J. Tholenaar 2 en 3 L. M. de Heer 4 J. Vaders 5 G. Hoek 6 C. van Meer 7 N. v. d. Houten Z.E.V. Klasse 6 Jonge duivinnen A. van Daalen 1 en 12 J. Tholenaar 2 en 7 Jac. Boogaard 3 A. Douw 4 N. v. d. Houten 5 A. Voormeu- len 6 en 10 I. Berkeij 8 en 11 A. Rijnberg 9 D. Havermans Z.E.V. Klasse 8 Late duivinnen A. Douw 1 en 3 G. Larooij 2 Klasse 9 Schoonheid doffers J. Tholenaar 1 L. M. de Heer 2 M. de Graaff 3 en 4 en Z.E.V. A. Hommel 5 Klasse 10 Schoonheid duivinnen A. van Daalen 1, en Z.E.V. A. Douw 2 J. Henraath 3, J. Tholenaar 4 Beste doffers van de tentoonstelling G. Larooij Beste duivin van de tentoonstelling J. Tholenaar. KERKDIENST IN VERENIGINGSGEBOUW Tengevolge van een defet aan de centrale verwarming kon het N.H.Kerkgebouw zon dagvoormiddag niet voor de dienst worden benut. Koster J. A. van Deelen stuurde de kerk gangers door naar het verwarmde Vereni gingsgebouw, dat juist groot genoeg bleek om het tengevolge van de weersomstandig heden geringe aantal kerkgangers te bevat ten. In de loop van de dag kon de schade aan de verwarmingsinstallatie worden hersteld en was het Kerkgebouw weer voor de a- vond-dienst beschikbaar. KERSTFEEST ZONDAGSSCHOOL Tussen kerst- en nieuwjaar was er ook de gebruikelijke kerstviering van de zon dagsschool. Nog voor de vakantie had men in dit opzicht reeds een fijne middag op de kleuterschool gehad. Op de Zondagsschool waren zo'n 150 pakketten gereed gemaakt met versnaperingen en een kerstboekje en men bleek dat dit aantal ook nodig was. Bij de kleintjes hadden mej. Hendrikse en dhr. B. Vroegop de leiding die het kerst evangelie vertelden en een kerstverhaal voor droegen. 's Avonds waren het de bejaarde heer P. Quist en dhr. G. J. Breas die de leiding hadden, terwijl Adri de Jonge een kerstgedicht voordroeg. Zoals dat altijd gaat zeer begrijpelijk vormde de tractatie de hoofdmoot voor de jeugd. IJSWEDSTRIJDEN Op de ijsbaan zijn de eerste wedstrijden achter de rug. Zaterdag 29 december had het ijsbaanbestuur voor de jeugd van de la gere scholen een en ander georganiseerd. Voor de laagste klassen werd het een vlag getje uit een stoof halen met tijdopname, voor de klassen 3 en 4 een te grote hoed opzetten en voor de klassen 5 en 6 meisjes blokjes rapen, voor de jongens hardrijden. Naast 't stukje chocola waren er voor ie dere groep nog een vijftal aartdige prijsjes beschikbaar. De aanwakkerende wind op die middag deed het kijklustigen niet lang uit houden. KILLE NIEUWJAARSDAG Toen het aannemersbedrijf van weg en wa terbouwkundige werken de firma W. van Vossen Zn alhier op nieuwjaarsmorgen van rijkswaterstaat in Zierikzee het verzoek kreeg St. Philipsland uit zijn sneeuwisole- ment te verlossen, maakte dit een vroegtij dig einde aan het „wensen" voor dhr. S. J. van Vossen en P. Ketting. De laadschop van de firma stond namelijk in Etten Leur die men daar eerst moest ophalen en waar men ook nog tussen neus en lippen wat sneeuwruimhulp bood, om vervolgens naar de Slaakdam bij St. Philipsland te rijden. Van ongeveer twee uur 's middags tot 's avonds laat is de machinist P. Ketting daar met genoemd materiaal doende geweest een pad door een meter hoge sneeuwlaag op de rijksweg te banen, waar een 7 tal auto's warnen ingesneeuwd. Gisteren werd dit werk voortgezet. INENTING HONDSDOLHEID De burgemeester van Stavenisse maakt bekend, dat binnenkort gelegenheid zal wor den gegeven tot inenting tegen hondsdolheid Ingevolge de bepalingen van de Hondsdol beschikking II is het in deze gemeente na 1 maart 1963 verboden een hond buitenshuis zelfs een geheel afgesloten erf te laten lopen, tenzij door een geldig Rijksin- entingsbewijs, met daarbij behorende penning kan worden aangetoond, dat het dier ten minste 30 dagen tevoren tegen hondsdol heid is ingeënt. Ook katten kunnen worden ingeënt doch dit is n og niet verplicht. D ekosten bedra gen f 2.voor een hond en f 1voor een kat. Teneinde een onjuiste gevolgtrekking, als zouden na de inenting de honden niet meer aan de lijn behoeven te word engehouden, te vermijden, vestig is er de aandacht op, dat de plicht tot aanlijnen op de openbare weg of op nadere voor het publiek toegan kelijke plaatsen, ook na de inenting blijft bestaan. Ze dienen ook dan nog zodanig aan een korte lijn of ketting van voldoende sterkte te worden gehouden, dat het dier geen gelegenheid heeft andere personen of dieren te bijten. Dezer dagen wordt huis aan huis een dub bele briefkaart bezorgd. Ieder, die zijn hond (en) en-of kat(ten) wil laten inenten kan dat op die kaart vermelden. De dubbele briefkaart kan daarna onge- frankeerd ter post bezorgd of in de brieven bus worden gedeponeerd van het gemeente huis. Belanghebbenden voorden verzocht vóór 5 januari 1963 de kaart terug te zenden. Dit is nodig om tijdig een entplan te kunnen opstellen. Ik verzoek dringend de gesteldetermijn in acht te nemen! De eigenaars-houders krijgen later een op roep, waar en wanneer, de inenting zal plaats hebben. Stavenisse, 28 december 1962 De burgemeester voornoemd VERGADERING SCHIPPERSVERENIGING „SCHUTTEVAER" Donderdagavond 27 december 1962 hield de afdeling Stavenisse van de Koninklijke Schippersvereniging „Schuttevaer", haar jaarvergadering in het hotel van d eheer M. J. Moerland te Stavenisse, onder voor zitterschap van de heer M. Hout. Het is de laatste jaren een traditie geworden deze vergadering tussen Kerstmis en Nieuwjaar te houden, daar dan de meeste schippers- leden aanwezig kunnen zijn. Bij de opening door de voorzitter, spreekt hij er zijn vreug de over uit, dat de haven voor de gemeente is behouden kunnen blijven en bracht dank aan allen, die hieraan hun medewerking hebben verleend. Tevens bracht spreker ver slag uit van de algemene vergadering die dit jaar te Amsterdam werd gehouden. Het bestuur werd met 2 leden uitgebreid. Bij ver kiezing werden de heren G. de Rijke en W. Markusse met algemene stemmen als zo danig gekozen. Het batig saldo over het af gelopen jaar was zeer gering. Dit hield ver band met de grote uitgaven die gedaan wer den ter gelegenheid van het 50 jarig be staan der afdeling. Het jaarverslag opge maakt door de secretaris werd door de ver gadering met voldoening en onder dank aanvaard. Enige voorstellen werden inge diend ter behandeling in de algemene ver gadering, die vermoedelijk dit jaar te Zwolle zal worden gehouden. Het is gebruikelijk, dat één of twee afgevaardigden benoemd worden voor het bezoeken dier vergadering. Hiervoor bleek thans nog geen animo te bestaan, omdat de plaats te ver uit de buurt is. Traditiegetrouw werd een worstenbroodje aangeboden en na een gezellig samenzijn sloot de voorzitter, onder dankzegging aan de secrearis voor de door hem verrichte vele werkzaamheden en de aanwezigen voor de amicale besprekingen, de vergadering. De bijeenkomst werd door 35 leden bezocht. KERSTFEEST OP DE ZONDAGSSCHOOL Op Tweede Kerstdag werd in de hervorm de kerk het kerstfeest met de leerlingen van de zondagsschool gevierd. Ds. Alblas was de meegekomen ouders dankbaar voor hun aanwezigheid evenals die van verschillende oude leerlingen. Er blijkt uit, dat men de zondagsschool nog niet vergeten is. Onder leiding van mej. Slager werd een kerstde- clamatorium uitgevoerd en werden de leer lingen nog even op de proef gesteld door enkele vragen. Het orgel, bespeeld door dhr. Joh. Hage begeleidde de kinderzang. Heel mooi. De acht leerlingen, die de zondags school gingen verlaten, werden door ds Alblas toegesproken en kregen en bijbel tje en boekje. Mej. Bezooijen deed een kerst vertelling en na afloop werden alle kinde ren op snoep en een kerstboekje getrakteerd Een traditionele bijeenkomst, waarvan goed is deze te handhaven. KERSTFEEST VAN DE M.V. De meisjesvereniging „Wees Getrouw" hield 20 december in de consistorie van de hervormde kerk een kerstsamenkomst. Deze stond onder leiding van de presidente, mej. J. Hendrikse, en werd geopend met de Lof zang van Maria 1 en 7, Schriftlezing uit Mattheus 1:8 tot het einde en gebed. De meisjes zongen vervolgens „Hoe zal ik U ontvangenDe bijbelinleiding handelde over het kerstevangelie en werd verzorgd door Huigje Vroegop. Verder waren er kerstgedichten en zang. Ook werden nog 2 kerstverhalen voorgelezen. Na het zingen van ps. 98 2 sloot mevr. van Bezooijen de goede kerstsamenkomst met dankgebed. FEESTAVON A.N.A.B. Zaterdag voor kerst werd in het Holland Huis een ontspanningsavond gehouden voor de leden van de A.N.A.B. van Scherpenisse Stavenisse en Poortvliet, Opgevoerd werd door Jan v. Maasdorp ROMAN VAN EEN KANTOORBEDIENDE 13 Zo had hij eens: toen de bedienden op bevel van de chef, die uitermate conservatief was, hun jasjes weer aan moesten trekken op een dag in de hondsdagen vanwege de „standing" van het kantoor diens naam veranderd. Bij acclamatie werd meneer Hamstraal voor taan de lamstraal genoemd. Omdat hij Harding niet voor het hoofd wilde stoten en ook uit nieuwsgierigheid, had Karei de Hoog erin toegestemd, zijn collega eens op te zoeken op zijn kamer. Bij voorbaat waren zijn verwachtingen al niet te hoog gespannen over het millieu waar Harding bivakkeerde de naam van de straat in Charlois, het stadsdeel waar het proletariaat van de zee en de havens opeengehoopt woonde, wekte herinneringen uit zijn vroegste jeugd. Zijn verwachtingen werden inderdaad niet beschaamd de straat was een verzameling van verwilderde jeugd, slonzige vrouwen en vloekende kerels in boezeroen, die gezamenlijk heul zochten in de avondkoelte op de stoe pen, als in een vlucht uit hun bedompte woonhokken. Het kwam Karei de Hoog onwezenlijk voor, dat hijzelf eens deel had uitgemaakt van zulk een gemeenschap. Hij was dankbaar, dat er voor hèm althans iets veranderd was in dit opzicht. Een slonzige, dikke, burgervrouw, met vette haarpieken langs haar slapen, trok aan het eveneens vette touw van de deur en informeerde met rauwe stem wat hij „bliefde". Dat was dus de pension houdster, bij wie Harding zijn intrek had genomen. Har ding sprak altijd over z'n kostjuffrouw en z'n kosthuis. Zij nodigde de gast uit: „Kom u maar bauve", waarna hij zich omhoog hees langs de steile verveloze trap. Hij stond in een donker portaal, er hing een penetrante uiengeur. Later vernam hij van Harding, dat zijn kostjuffrouw heel goed kookte en dat hij die dag haché had gehad. Nadat de vrouw zonder kloppen de kamerdeur had geopend en gezegd dat er een meneer voor hem was. was Harding opgestaan om hem te verwelkomen. Met een potsierlijke buiging nodigde hij Karei, met het elegante handgebaar van een Spaanse grande uit, plaats te nemen op een der drie rechte stoelen, waarvan de rode pluche tot op de draad was versleten. De drie stoelen met een ijzeren ledikant en daarnaast een verveloze wastafel met lampetkan en waskom, maakten, buiten de tafel, het to tale meubilair uit van het interieur. Op één der stoelen had Harding gezeten, op de twee andere lagen couran ten: de Tribune. Van één werden de kranten weggeno men alsmede het colbertje van Harding, dat hij over zijn schouder op het ledikant wierp. De tafel, waarop een versleten kleed met „balletjesrand" lag hoe bekend was Karei de Hoog zo'n kleed uit eigen vroeger millieu was eveneens overladen met kranten, dikke boeken en brochures. Terwijl Harding bij de juffrouw een kop thee voor hen ging halen, kreeg De Hoog gelegenheid het inte rieur wat beter op te nemen. Wel begreep hij, dat Har ding een pension als dit voor een lage prijs had en zijn lage salaris geen hoge eisen toestond, maar ditHij kon een innerlijk gevoel van afkeer over de kleffigheid van al die versleten rommel niet onderdrukken. Hij en zijn zuster Dora hadden zich in de loop der jaren ten minste aan de schrijnende armoe weten te ontworstelen, en Goddank had zijn moeder in al haar eenvoud en ne derigheid toch altijd haar eer van de propere en ordelijke huisvrouw hoog gehouden. Alsof Harding zijn overpei- zingen raadde zei deze, terug in de kamer: „Ik heb niet meer nodig dan dit. De juffrouw laat me met rust, ze is te dom om veel te denken en ik betaal maar eén beetje geld. Hier kan ik rustig werken voor de partij en ver geet ik de strafkolonie van de A.T.C. en de lamstraal." Hij keek zijn bezoeker blijmoedig lachend aan. Karei de Hoog knikte om nog niets behoeven te zeggen en keek verder de kamer rond. Aan een der wanden waren planken getimmerd, waarop alweer kranten en brochures lagen. Zijn blik bleef rusten op een grote plaat, links van het plankenrek. „De grote grondlegger van het socialisme" lichtte Jan Harding toe. Het was Marx Karei de Hoog zag het portret van de profeet voor het eerst in zijn leven. Rechts van het rek hing de beeltenis van een sluwkijkende professor met een punt baardje. De halftoegeknepen Mongolen-ogen leken hem cynisch te observeren. „En dat is de man, die het Russische volk uit de slavernij heeft gered, zei Harding rethorisch. Er klonk eerbied in zijn stem toen hij de naam noemde: Lenin Beide mannen begrepen die avond, dat wat levensrich ting betrof, zij beslist niet nader tot elkaar zouden komen. Temeer kwam Karei de Hoog tot die ontdekking, als hij bedacht wat de ander van zijn leven maakte. Die dacht niet aan de waarde van een goede positie, dacht niet aan een toekomstige vrouw, aan een eigen home, kinderen. Toch legde hun beider afkomst, die maatschappelijk niet verschilde, een zekere band tussen de beide mannen. Nochthans was het met verbijstering, dat Karei de Hoog het levensverhaal van Jan Harding aanhoorde, die er een behoefte aan scheen te hebben, dit eens aan een ver trouwde collega te vertellen. Triest was het verhaal van een aan de drank verslaafde vader, die aan delirium in een krankzinnigengesticht was gestorven nadat zijn zwakke vrouw hem van ellende reeds was voorafgegaan. wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1963 | | pagina 2