WEEKBLAD VOOR HET EILAND THOLEN EN ST. FILIPSLDND Piet van Tilburg r WAARIN OPGENOMEN DE THOOLSE COURANT En opnieuw beginnen. Kunstbloem. Jan Overeenkam RAADSVERSLAG OUD-VOSSEMEER. Voor gewenst oefenveld bij sportterrein zijn achttien volkstuintjes nodig - Demping watergang Onder de Molen - Tarieven brandweer personeel - Hopeloos met de woningbouw. winterperikelen 19 jaargang no. 8 3 januari 1963 Uitgevers C. J. ZACHARIASSE en G. HEIJBOER Redaktie Ring 66, St. Annaland - Telefoon 01665-375 Adm. Oudelandsestr. 34, Tholen - Tel. 01660-589 h.g.g 531 Giro 124407 Abonnementen 3.00 per halfjaar franko p.p. 3.60 inkassokosten Prijs per nummer 15 cent Advertenties 12 cent per millimeter - Bij contract speciaal tarief Spierinkjes t/m 20 woorden 1.25 - Advertenties worden tot DINSDAGMIDDAG 1 uur in Tholen aangenomen De overpeinzingen - de bezinning zo u wilt - van de Oudejaarsavond zijn weer achter de rug en we hebben weer een heel jaar voor de boeg. Iedereen is zo op zijn manier aan het bezinnen geweest en velen zullen hebben geprobeerd, het advies toch vooral niet sentimenteel te worden, op te volgen. Het nuchter licht van de Nieuwjaars morgen heeft tenslotte meer met de werke lijkheid te maken dan mogelijke gedachten van bezinning en inkeer op de avond daar voor Natuurlijk moet iedereen zelf weten hoe hij het nieuwe jaar ingaat en zelf ook ant woord geven op de vraag, of eventuele ge dachten aan „hogere dingen" van de Oude jaarsavond al of niet gemeend waren. Als wij dan maar weten, dat het volstrekt nutteloos is ons uitgesproken deze éne avond in het jaar bezig te houden met die „hogere dingen". Ons schuldgevoel over verspeelde kansen en dergelijke op de Oude jaarsavond is niet eerlijk gemeend, als we de andere dagen van het jaar daar weinig of geen last van hebben. Als we misschien onbewust -die avond zo'n beetje beschou wen als een jaarlijkse grote geestelijke schoonmaakbeurt, dan kunnen we er maar beter mee ophouden. Als wij elkaar op de dag van Nieuwjaar veel heil en zegen toewensten, dan nemen wij grote woorden in de mond. Echt heil en zegen zijn namelijk alleen te verwachten, als wij ons alle dagen van het jaar omkeren op onze verkeerde wegen. De in de tweede helft van december jl. gehouden vergadering van Zeelands staten gaf ons geen aanleiding daarvan uitgebreid verslag te geven, omdat we, zoals wel bekend is, ons in het algemeen beperken tot hetgeen voor onze streek zelf van belang is. En bij de algemene beschouwingen als in die vergadering kwam die streek nauwe lijks ter sprake. Wel werd aangekondigd, dat het in de bedoeling ligt een „ontwikke lingsdag" te houden. Ook dat is niet direct een streekbelang, al kan deze daarbij zeker betrokken zijn. Wij hopen dat zulks trou wens het geval zal zijn. Voor de Prov. Zeeuwse Courant was deze inderdaad wat vage aankondiging reden er een hoofdartikel, een kantlijn aan te wijden. De inhoud daarvan frappeert in die zin, dat de schrijver blijkbaar geen hoge dunk heeft van het organisatorisch kunnen van het provinciaal bestuur. Zonder dat ge deputeerden een nadere uiteenzetting om trent de vorm van deze ontwikkelingsdag heeft gegeven, is de kantlijnschrijver er al bij voorbaat zeker van, dat het wel niet veel zal worden. Tenzij tenzij men zijn gedachten zal volgen en het niet beperkt tot een ontwikkelingsdag, maar een geheel voorlichtingsprogramma vaststelt. In Zeeland zouden wereldwonders tot stand worden gebracht, zonder dat de wereld er iets van afweet. „De grootste brug van Europa, zonder dat er een haan naar kraait." Nu moet de eerste „steen" van die groot ste brug nog altijd worden gelegd. En naar onze mening is het drie-eilandplan toch niet tot stand gekomen, zonder dat er een haan naar kraaide. Radio en t.v. waren bij de refinitieve sluiting van het Veerse Meer aanwezig en nog altijd kan men er in de bioscopen als bijprogramma een film van tegenkomen. Een overdreven voorstelling van zaken dus in deze Kantlijn van 28 december. Enigs zins arrogant zelfs. Alleen voor het ETI kon er nog een begrijpelijk pluimpje op overschieten. Maar van de provinciale griffie valt er op voorlichtingsgebied niet veel te verwachten. Te bescheiden. Dat is deze Kantlijn bepaald niet. Inplaats van een Zeeuws viooltje lijkt het ons eerder een kunstbloem. Gelukkig dat het provinciaal bestuur altijd nog kan terug vallen op hetgeen de kantschrijver adviseert. Dan is men althans zeker van een kunst bloem. DOKTERSDIENSTEN OP ZONDAG dr. A. A. Kugel, Poortvliet tel. 01662-400 dr. J. Vermet, Nw-Vossemeer tel. 01676-415 dr. A. C. I. Noteboom, St.-Annaland tel. 01665-400 VOOR IEDERE KAMER DE JUISTE MEUBELEN Bosstraat - hoek Lindebaan - tel. 5467 BERGEN OP ZOOM De gemeenteraad kwam vorige week don derdagavond om 8 uur in voltallige ver gadering bijeen. Na opening door de voorzitter worden de notulen onder dank voor het opstellen en lezen ongewijzigd vastgesteld. Onder de ingekomen stukken bevindt zich de door Ged. Staten goedgekeurde ge meentebegroting 1963. Enkele nodig geachte technische veranderingen zijn reeds verwerkt in begrotingswijzigingen. Het verzoek van de gemeenteraad van Haelen zijn voorbeeld te volgen en het presentiegeld van 1 vergadering voor de actie „Open het Dorp" beschikbaar te stel len, is tot de raadsleden persoonlijk gericht. Zij kunnen er zich voor bij de gem.-sek. opgeven. Het geld wordt dan in één bedrag overgemaakt. Dhr. Droogers vond dat han diger dan storting per persoon. Nu behoeft er geen belasting over te worden betaald. DEMPING WATERGANG Dhr. J. Aarnoudse is bereid gevonden de watergang Onder de Molen, die tot vele klachten aanleiding gaf, voor demping aan de gemeente verkopen voor 1.onder voorwaarde dat hij langs zijn woning Mo lenweg 1 recht van uitgang krijgt ter be reiking van het achtererf. De aan te kopen slootoppervlakte is 50 m2. De gehele sloot is eigendom van dhr. J. Aarnoudse, dit tot verwondering van dhr. Istha, die meende dat de Ambachtsheerlijkheid er ook in ge rechtigd was. Het uitgangspad wordt 1 m breed en de erfdienstbaarheid zal volgens de voorzitter schriftelijk worden vastgelegd. Nadat men de bijbehorende tekening heeft bekeken en geconstateerd is dat de riool leidingen van omliggende woningen worden aangesloten op de nieuwe buizen in de watergang wordt het voorstel tot aankoop aangenomen. Dhr. Mees klaagt nog over het ongeluk kig uitzicht voor het verkeer ter plaatst nu de krotten O. d. Molen 31 en 33 niet zijn afgebroken maar werden verbouwd tot garage. Dhr. Istha verwacht dat het nieuwe rioleringsplan voor O. d. Molen met zich zal brengen dat de rioolbuizen niet meer op de gedempte watergang zullen lozen en weth. v. Driel hoopt dat de watergang kan worden gedempt met vrij-komende grond uit de riolering van Veerstraat of Dorpsweg. TARIEVEN VOOR BRANDWEERPERSONEEL De voorzitter zegt dat de beloningen voor het brandweerpersoneel op de plaatsen in het eiland nogal uiteen bleken te lopen. Om te komen tot een uniforme regeling stellen B. en W. m.i.v. l-lr'63 de volgende vaste vergoedingen voor: Commandant 275.(was 100. Ondercommandant 200.(was 50. Chauffeur-monteur 150.(was 115.—); Plaatsverv. chauffeur-monteur 50.- (was 25.Brandwachten 45.of 30. afhankelijk van bezit getuigschrift (was 20.-). De vergoeding voor het bijwonen van een oefening ad 1.— vervalt en het uurloon voor brandblussing blijft op 3.50, evenals het houden van brandwacht ad 3. Dhr. Istha vindt de huidige vergoeding voor chauffeur-monteur te laag. Deze func tionaris heeft er elke week werk aan. Dhr. van Engelen denkt van wel het meeste werk van alle brandweerleden, bovendien wordt het prima gedaan. Hoewel betrokkene een zwager van weth. v. Driel is, wil deze er toch van zeggen dat voor de chauffeur-monteur de auto boven zijn tuin gaat. Dhr. Mees: „Dat is is waar, hij leeft er voor en zou het voor 100.ook nog doen". Intussen is dat de bedoeling van spreker niet. De voorzitter zegt dat de beloning van de chauffeur-monteur tijdens de interge meentelijke bespreking een moeilijk punt was. Deze functionarissen hebben soms nog ander betaald werk, de beloning was dan moeilijk te scheiden. Deze beloning moet men overigen los zien van de prestaties van één persoon. Het is een verordening. Een opvolger van dhr. v. d. Jagt zal b.v. zijn werk slecht doen en krijgt er hetzelfde geld voor. Als de Raad evenwel voelt voor beloning van goed werk laat men dan een gratificatie geven. Alle leden gaan daarmee akkoord en dhr. Istha noemt een bedrag van 50.om de lager vergoeding van 1962 goed te maken. Aldus wordt besloten. De gratificatie moet dan wel elk jaar opnieuw worden toe gekend. SUBSIDIES Eerdere pogingen van het gemeentebe stuur van Halsteren subsidie te krijgen voor de Mater Amabilis-school hadden geen succes. Er is nu een nieuw verzoek inge komen waarin er op gewezen wordt dat Halsteren nu moet betalen voor de kinderen uit Oud-Vossemeer. Nochthans wil men die kinderen niet de toegang tot de school ontzeggen. In het cursusjaar 1961/62 werd de school door 12 kinderen bezocht Het gevraagde subsidie is 340.92. Thans zijn er 8 meisjes uit Oud Vossemeer op de school, zij betalen 1.25 schoolgeld p. week, vermeerderd met een bijdrage in de autobuskosten ad 2 x 0.40. Het speciale autobusje kost Halste ren 40.— per week. Het doel van de sinds 1959 bestaande school wordt omschreven als vorming van de leerplichtwetvrije jeugd en is gericht op: a. de ontwikkeling van het dragen van verantwoordelijkheid en het bevorderen van de zelfstandigheid. b. ontwikkeling van huishoudelijke vor ming en/of handvaardigheid, c. het bevorderen van de geestelijke, zede lijke en maatschappelijke ontwikkeling en een verantwoorde vrije-tijdsbeste- ding. De voorzitter zegt na voorlezing van dit zeer uitvoerige schrijven dat oorspronkelijk was gevraagd om een bijdrage in de reis kosten der ouders. Dat werd afgewezen omdat het moeilijk uit te maken was welke ouders die kosten wél konden betalen, en wie niet. Na deze nieuwe uiteenzetting zien b. en w. geen aanleiding het subsidieverzoek op nieuw te weigeren en wordt het met alge mene stemmen toegekend. Een 2e subsidieverzoek is van de Zeeuwse Stichting voor Revalidatie, die in 1961 werd opgericht en nu met het werk gaat begin nen. Het Rijk betaalt subsidie in de perso neelskosten. Voor de aankoop en inrichting van een kantoor in Middelburg is veel geld nodig, dat men bijeen hoopt te brengen d.m.v. gemeentelijke subsidi van 5 ct per inwoner. Het voorstel van het dag. bestuur 100. te geven, wordt zonder bespreking aan genomen. Het Ingenieurs- en Architecten Bureau v/h J. v. Hasselt en de Koning te Nijmegen adviseert geen openbare aanbesteding te houden voor de levering van de mechanische installatie, behorende bij het riooipompge- maal aan de Veerstraat. N.a.v. ingekomen prijsopgaven van enkele machinefabrieken acbt men het beter de aanbesteling onder hands te houden. Nadat de voorzitter tot dhr. Istha heeft gezegd dat de kosten plm. 23.000,be drage wordt tot onderhandse aanbesteding besloten. De Stichting Dienst voor de Geestelijke Volksgezondheid schrijft dat ze n.a.v. sub sidieverzoeken in 1954 en 1959 thans 3 tot 10 ct per inwoner gemeentelijk subsidie ont vangt. Men kan daar financieel niet mee rond komen, waarom per 1, jan. a.s. 10 ct p. inwoner wordt gevraagd. Nadat de voor zitter heeft gezegd dat de dienst onder alle gezindten werkt, wordt besloten 7 ct p. inwoner te geven. De Stichting Ned, Asthmafonds zegt op haar subsidieverzoek over 1962 geen ant woord te hebben ontvangen, en vraagt om daarvoor in 1963 toch wél in aanmerking te komen. Ingesloten is een jaarverslag over 1961 en een begroting 1963 (Nad. saldo 104.600.Het Fonds werkt als Centraal Orgaan bij de Asthmabestrijding, geeft voor lichting, verzorgt collecten en werk co- ordinerend. Men gaat akkoord met het voorstel 25. beschikbaar te stellen, zij het dat dhr. Tim mermans opmerkt dat het finds daar weinig mee zal kunnen doen. Men besluit zich vervolgens t.a.v. het gemeentepersoneel te conformeren aan de nieuwe voor het Rijkspersoneel geldende salarismaatregelen. Voor 1962 komt dat neer op een extra uitkering van 12 x 2.2% van een maandloon en voor 1963, '64 en '65 op iets verhoogde salarissen, zoals neer gelegd in z.g. inpassingstabellen. Bovendien wordt besloten m.i.v. 1 januari a.s. een gelijke spaarverordening in het leven te roepen als geldt voor bet Rijks personeel. Op verzoek wordt dan 5 maar nimmer meer dan 50.per maand op het salaris ingehouden en gestort op een spaar rekening. Na 4 jaren betaalt de gemeente dan een bepaalde spaarpremie. Alle 7 stembriefjes vermelden het woord „dezelfden" wanneer wordt gestemd over de opengevallen bestuursplaatsen in het Fonds Huijssen van Kattendijke en de Alg. Armen,, zodat resp de heren Jac. v. d. Klooster, P. A. W. Mees en L. Istha en C. M. Lobbezoo zijn herkozen. Doelend op het ontwerp van de Alg. Bijstandswet, waarbij dergelijke instellingen van weldadigheid worden opgeheven, zegt dhr. Meest dat het wel de laatste maal zal zijn geweest dat hij werd herkozen. Hierop komt de behandeling van een dik pak begrotingswijzigingen aan de orde, daarbij wordt o.a. voorzien in de aankoop van een schrijfmachine met brede wagen. Ook willen b. en w. een nieuwe film projector van 2120.— kopen ter vervan ging van de oude, waaraan telkens iets hapert. Het NOF, de Ned. Onderwijs Film rapporteerde dat het met de oude projector sukkelen zal blijven en de Inspecteur van het Lager Onderwijs adviseerde een goede projector te kopen opdat die kan voldoen aan de moderne eisen aan het geven van onderwijs. Dit komt dan neer op een appa raat, geschikt voor geluidsfilm. Zo'n pro jector is tevens geschikt voor filmvertoning elders dan in school. De voorzitter noemt Rode Kruisfilms of filmprogramma's op bejaardenmiddagen. Het oude toestel be schadigt soms de films, die er mee worden gedraaid, daarom denkt de voorzitter niet dat het toestel nog een hoge inruilwaarde zal hebben. Dhr. van Engelen dringt aan op goede instructie van het personeel dat met de projector werkt; volgens de voorzitter zal de leverende firma die instructie verzorgen. Ook een koffer is zeker nodig, meent dhr. van Engelen. Het apparaat wordt voort durend van de ene school naar de andere vervoerd. Nu laat de prospectus de voor zitter in de steek. Aan een deugdelijke koffer zal echter aandacht worden geschonken. Ook wordt een krediet gevraagd voor de bouw van W.C.'s in de gemeentewoningen Ring 20 en O. d. Molen 1. De woning Ring 20 is, zoals bekend, niet in een beste staat. Met inbegrip van de kosten van de W.C. wordt er nu voor 800.aan op geknapt. Dhr. M. v. d. Jagt heeft zich als aspirant-huurder gemeld. De W.C. bij woning onder de Molen 1 zal volgens de voorzitter 500.— kosten. Dhr. v. Engelen meent dat de gemeente voor haar eigen woningen niet kan achterblijven nu ze W.C.bouw door particulieren met behulp van premies stimuleert. Dhr. Timmermans denkt al aan huurver hoging, maar volgens de voorzitter mankeert daarvoor nog te veel aan de woningen. EEN OEFENVELD BIJ HET SPORTTERREIN Stof tot de meeste bespreking geeft de laatste kredietaanvraag, verwerkt in de be grotingswijzigingen, nl. aanleg van een oefen- en speelveld naast het bestaande sportveld, in de richting van de Bou Kooij- manstraat. De voorzitter zegt dat de voetbalvereni ging meermalen om een oefenveld heeft ge vraagd. De vereniging heeft 150 leden en met bovendien het gebruik door de lagere scholen wordt het sportveld veel te zwaar belast. Men heeft nu een oplossing gevon den, waarbij de overhoek langs het sport veld kan worden benut, de naastliggende sloot kan worden gedempt en met inbegrip van een stuk gemeentegrond aan de over zijde, waar nu 18 volkstuintjes liggen, een veld ontstaat, dat uitnemend geschikt is als speelterrein voor de jeugd en waarop de scholen en de voetbalver, kunnen oefenen. Een veld, waarop officiële wedstrijden ge speeld kunnen worden, wordt het niet; daar voor is het te klein. B. en w. hebben eerst nog hun gedachten over andere oplossingen laten gaan. Uit breiding naar de zijde van het terrein van dhr. J. C. Ampt is niet mogelijk i.v.m. diens kippenhokken. Aankoop van land in de richting O. d. Molen zou te lang duren. Er moest een oplossing op korte termijn wor den gevonden. Dhr. Mees informeert naar de tuintjes, die ten offer zouden vallen. Alle tuintjes zijn to wederopzgging in gebruik, zegt de voor zitter. B. en w. hebben de huurders nog niet gewaarschuwd omdat de raad natuurlijk eerste een besluit behoort te nemen. Dhr. Istha vraagt zich af of de plaats wel geschikt is, zo direct achter de wonin gen van de Bou Kooijmanstraat. De ballen zouden wel door de ruiten tot op tafel kunnen vliegen. Een windbeschutting d.m.v. beplanting heeft enkele jaren nodig vóór ze doeltreffend wordt. Bovendien vallen er steeds tuinen af en houden we er op die manier in de bebouwde komen geen meer over. De voorzitter zegt dat het algemeen be lang boven het persoonlijk belang van de huurders gaat. Hij geeft toe dat de uit- beidingsmogelijkheid naar O. d. Molen nog niet diepgaand is onderzocht. Volgens weth. Aarnoudse staat wel vast dat de gemeente dan alle grond tot aan de Molendijk zal moeten kopen. Compenserende grond is niet aanwezig, dus moeten de pachters schadeloos worden gesteld. Het zou een bijzonder dure geschiedenis worden. Weth. v. Driel herhaalt dat men wel aan dit land van de fam. Bronsgeest heeft ge dacht; B. en w. zagen te veel bezwaren. Van de tuintjes is het bijzonder jammer, die zijn geen geld, maar goud waard. Er is veel vraag naar. Dit laatste betwijfelt de voorzitter, omdat de gemeente er weieens mee moest „veilen"; zij het dat het dan ging om tuingrond, die spoedig voor woningbouw nodig zou kun nen zijn. In elk geval weten de huurders dat ze de grond maar tot wederopzegging in pacht hebben. Het zal niet mogelijk zijn de gedupeerde huurders direct andere gemeentegrond aan te bieden. Wél zegt dhr. Mees het Wezen Armbestuur te zullen adviseren meer aan dacht aan volkstuingrond te schenken. Komt er dicht bij de kom geen grond vrij, dan zou de W.A. haar pachters grondruiling kunnen voorstellen van een perceel dat gunstiger is gelegen voor verkaveling in volkstuinen. DE REDAKTIE LEGT U VOOR En opnieuw beginnen Voorbarige vrees Sneeuwmoeilijkheden Nog wat kerstfeestvieringen Oefenveld voor Vosmeer" kost achttien volkstuintjes Jan Overeenkam's winterperikelen IJspret 1963 zaai goede daden, er zullen zoete herinneringen uit groeien. Op mijn hansaplast-schoenen om geen reclame te maken voor een speciaal anti glijmiddel kwam ik op nieuwjaarsdag bij Kees terecht, die hetzelfde kleefmiddel op zijn elleboog had zitten „Met de beste wen sen... begon ik op een dag als de eerste januari met de deur in huis vallend, „en dan verder niet te veel plakmiddels meer in 1963". Een mens leeft nu eenmaal in de tijd waarin hij lééft en dat was op nieuwjaars dag 1963 met anti-slip onder je schoenzolen of zoals Kees een pleister op een elleboog na verzuim van anti-slip. „Van 't zelfde" antwoordde Kees en trok een pijnlijk gezicht vanwege die elleboog. Gedienstig als altijd had hij kolen gehaald voor Kee, (je kon zijn kolenboer zien glimlachen) was daarbij uitgegleden. Niet alleen de mmer kolen dooi de sneeuw, maar daarbij nog een geschaafde elleboog. ,,'k Weet niet, wat ik de kleine Kees wil laten worden, schoolmeester of PTT-bestel- ler", vervolgde Kees z'n heilwens op voor mij onbegrijpelijke wijze. Daarom trok ik vragend mijn anti-slip schoenen op. School meester of PTT-besteller Volgens mijn bescheiden mening zit hierin nog wel enig verschil. Dat ik het verband, dat Kees hierin ken nelijk zag, niet direct ontdekte, zult u me vergeven. „PTT-besteller of schoolmeester Kees merkte dat ik een nadere omschrijving wenste. Peinzend keek ik op de kleine Kees, die via een schaatswedstrijd hardrijden „mens erger je niet" had gewonnen. Zo op 't zicht was die kleine Kees nog lang niet toe aan het in deze dagen toch niet bijster aantrekkelijk beroep van PTT-besteller, laat staan schoolmeester. Want het „mens erger je niet" had de kleine Kees gewonnen in een schaatsploeg van de lagere school, klasse 3. „Kijk eens," zei Kees (en direct voelde ik het sarcasme): „eerst dacht ik dat een schoolmeester de meeste vakantiedagen op een jaar had, maar zo langzamerhand neig ik tot de gedachte, dat een PTT-besteller het nog wint. „Sedert de kerstdagen zit ik al op een brief te wachten die uit Rotterdam komt, maar nog altijd niks." Het hielp me niet of ik het betwijfelde dat die brief verzonden was. Het hielp me opk niet, toen ik op Kees z'n gemoed trachtte te werken en naar buiten zwaaiend opmerkte, dat het heus geen baantje was PTT-besteller te zijn. Kees was, mogelijk vanwege die zere elleboog, weinig toege vend. „Volgend jaar zijn de postkantoren van 20 december tot 4 januari gesloten", liet hij er op volgen „en zo lang haalt een schoolmeester het niet". Ik dacht er anders over, maar discussie was vruchteloos. Kee maakte er een eind aan, door van de verdieping een kreet te laten horen: „het lèèèèkt 1" „Ook dat nog", brieste Kees en ik heb m'n nieuwjaarsbezoek maar kort gemaakt, want ik merkte dat in huize Kees en in huize Kee de winter perikelen groot waren. Zoals bij vele anderen. O ja, dan nog de limmericks. Ze komen nog altijd binnen. Ditmaal dan zonder prijs winnaar. Wat zeg je van d'ouden van dagen Die gaan zich aan limmericks wagen. Ze doen het nog best doorstonden de test Schoon allerlei kwaaltjes hen plagen. En dan nog een wederkerige heilwens aan mijn persoontje gericht: Jan maakte ons bijna verlegen Met de Oudejaarskrant die we kregen Een prachtige rijm Wat ernst en wat gyn, Bedankt Jan, ook veel heil en zegen. Met wederzijdse dank en tot volgende keer. Hopenlijk roept dan de koekoek, wenst Jan. Dhr van Engelen informeert naar de kosten. Er is 3000.uitgetrokken, terwijl men de huur van de 18 tuintjes, samen groot 3463 m2 en uitstaand voor 8 cent per m2, gaat missen. Dhr. van Engelen vindt dat bijzonder weinig, zelfs als hij er rekening meer houdt dat het oefenveld weinig of geen huur zal opbrengen. De reden daarvan is dat er behalve sloot- demping weinig aan de grond behoeft te gebeuren, slechts afrastering, inzaai en be planting. Het terrein is reeds doelmatig ge draineerd, voegt weth. Aarnoudse daar aan toe. De voorzitter gewaagt verder van het aanbod van de voetbalvereniging, gratis per soneel beschikbaar te stellen voor de sloot- demping. Dhr. Mees vindt het een mooi aanbod van de voetbalvereniging. Het voorstel wordt dan met algemene stem men aangenomen en de voorzitter zegt toe de mogelijkheid tot uitbreidinfg van het sportveld in de richting van Onder de Molen te onderzoeken. Spreker doelde daarmee op aankoop wanneer t.z.t. het pachtcontract met de pachters van de fam. Bronsgeest mocht aflopen. Een wijziging van de gemeenschappelijke Regeling Ziektekosten Ambtenaren, die daar na zonder nadere bespreking wordt vast gesteld, beoogt o.a. de bijdragen die na 1 jan. '63 gepensioneerden niet langer kop pelen aan de diensttijd, indien deze minder dan 25 jaar bedraagt. B en w stellen daarna voor dat de raad haar bevoegdheid tot verhuur van de voor malige stalling van de lijkwagen en het oude brandspuithuisje overdraagt aan het dage lijks bestuur. Deze ruimten zijn geschikt te maken voor stalling van 2 auto's. De voorzitter antwoordt op een vraag van dhr van Engelen dat b en w niet per jaar zullen verhuren maar tot wederopzeg- gens. Weth. Aarnoudse informeert naar het in gebouwde arrestantenlokaal. Nu de cel len in Tholen in orde zijn en hier ondeugde lijk, staat niets afbraak meer in de weg, zegt de voorzitter. De gemeente heeft altijd kosteloos ge bruik gemaakt van de diensten van het Cen traal Archief- en Inlichtingenbureau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon in Nederland. Dit bureau adviseert o.a. over de verdeling van de landelijke collecte over het gehele jaar. Het is billijk dat de gemeente niet langer op dit bureau parasiteert waarom besloten wordt als lid toe te treden a f 17.50 per jaar. Tenslote leest de voorzitter een bezwaar schrift van dhr. A. A. Douw voor tegen een aanslag Hondenbelasting, waaraan de deurwaarder is te pas gekomen. De hond zou een zwerver zijn en door reclamant en zijn buurman uit dierenliefde worden verzorgd. Bedoeld werd waarschijnlijk de aanslagen 1961 en 1962. Men kan daartegen binnen twee maanden bij de raad in beroep komen; die termijn is ruimschoots overschre den waarom de gemeenteraad geen andere weg openstaat dat dhr. Douw in verzoek niet ontvankelijk te verklaren. Dhr. Droogers zegt nog uit eigen ervaring te weten dat het zuur is wanneer men een zwervende hond verzorgt en dan bovendien nog belasting moet betalen. In zo'n geval is het beter de dierenbescherming in te scha kelen. De voorziter is het daarmee eens. maar dat is dan een zaak voor reclamant, niet voor de gemeente. DE WONINGTOEWIJZING Wanneer dhr. Timmermans tijdens de pauze informeert naar de bouw van de 3 woningwet-woningen, wordt daarmee een discussie over de woonruimte geopend. Met de bouw van die 3 woningen wil het maar niet vlotten. De aannemer is herhaaldelijk opgeport nu toch eindelijk eens met de bouw te beginnen. Er kwam wel wat gloed in, maar nu is met de vorst alle warmte weer afgekoeld. Erger is dat Oud Vossemeer voor 1963 geen enkele woningwetwoning kreeg toege wezen. Zij deelde het lot van alle Thoolse gemeente, met uitzondering van Tholen en Sint Maartensdijk. Dhr. Droogers is daarover verontwaar digd en wil dat de gemeente reclameert. Volgens de'voorzitter is dat mogelijk maar dan zal men bepaalde buitengewone om standigheden moeten noemen. B.v. dat de ex peditiebedrijven alhier zo kampen met per soneelstekort door gebrek aan woonruimte.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1963 | | pagina 1