Plaatselijk nieuws WEK DE GAL IN UW LEVER OP Raadsverslag St.Maartensdijk THOLEN OUD-VOSSEMEER Pijn hier - scheuten daar ST. ANNALAND HOOFDPIJN!^ ST. MAARTENSDIJK bezwaarlijk voor de betrokkenen, dat deze verzoeken worden aangehouden. De voorzitter zegt, dat er nergens wo ningen leeg staan en dit zal hier ook wel niet komen. De heer Tazelaar zegt, dat er 69 wonin gen gebouwd zullen worden en er zijn nu 62 aanvragen. De heer L. Hage zegt het nog liever even aan te willen zien, hij vindt het onverant woordelijk dat de gemeente hier weer kos ten insteekt. Hierna wordt tot stemming overgegaan. Eerst wordt gestemd over het verzoek van J. A. Q. Tazelaar. Tot premietoeken ning wordt besloten met 4 tegen 2 stemmen. Tegen stemden de heren L. Hage en de Vos De heer Tazelaar mocht niet aan de stem ming deelnemen daar de aanvrager een broer van hem is. Hierna wordt gestemd over het verzoek van dhr. Joh. Leune. Tot premietoekenning wordt besloten met 5 tegen 2 stemmen. Te gen stemden de heren L. Hage en de Vos. 5. Een schrijven van de Minister van Economische Zaken, betreffende winkel sluitingswet 1951, De Minister maakt be zwaar tegen het feit dat in de winter en in de zomer het sluitingsuur der winkels be paald is op 19 uur. In de winter is 18 uur voldoende. Allen gaan met deze wijziging accoord. 6. Een goedgekeurd raadsbesluit met be trekking tot de rekening-courant-overeen komst met de Bank voor Nederlandse Ge meenten tot een bedrag van 50.000,-. 7. Eveneens tot goedkeuring van het raadsbesluit tot het aangaan van een ren teloze kasgeldlening met de gemeente Alk maar tot een bedrag van 30.000, 8. Ook is goedgekeurd het raadsbesluit tot verhuur van de arrestantencel. 9. Hierna komt aan de orde een ver zoek van dhr. Joh. van Vossen te St. An- naland, betreffende ontheffing kadegeld. B. en W. stellen voor hierop afwijzend te beschikken, waartoe z.h.st. wordt besloten. Als vijfde punt der agenda komt in be handeling een voorstel van B. en W. tot aankoop van bouwgrond i.v.m. de woning bouw. De voorzitter geeft een toelichting op het voorstel van B. en W. De prijzen zijn erg mooi. Dhr. Roozemond kan met het bedrag niet accoord gaan, doch B. en W. stellen voor aan hem evenveel te vergoeden, dan wat aan zijn buurman vergoed wordt. De heer Tazelaar zegt dat er een prach tige prijs voor betaald wordt. Allen gaan met het voorstel van B. en W, accoord. Hierna komt aan de orde een voorstel van B. en W. houdende een begroting voor het aanschaffen van leermiddelen enz. t.b.v. het openbaar lager onderwijs. Dhr. L. Hage vraagt of in het bedrag alles is inbegrepen. Hij zegt, dat de banken zo op het zicht nog al mee vallen. De voorzitter zegt dat ze er slecht aan toe zijn, dat velen erg vochtig zijn. Z.h.st. wordt besloten een bedrag van 25.804,01 te voteren voor de aanschaffing van leermiddelen e.d. Punt 7 houdt in een voorstel van B. en W. om een motie bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanhangig te maken hod dende bezwaren tegen het Ontwerp van Wet op de Watersnoodschade 1953. Dhr. Tazelaar zegt bezwaar te hebben tegen het bedrag van 50,aftrek op de per schadegeval berekende bijdrage. In de motie van B. en W. willen deze een bedrag van 25,— aftrek. Hij vindt deze aftrek helemaal niet op zijn plaats en zag liever dit bedrag helemaal wegvallen. De heer L. Hage zegt dat de eigenaren zelf ook wel een offer moeten brengen Straks is hun woning weer helemaal opge knapt ook. De heer Tazelaar zegt dat er offers ge noeg gebracht zijn, jaren zullen de gevolgen nog te zien zijn. Ook zag de heer Tazelaar gaarne dat zij die verzekerd waren tegen waterschade, de premie uitbetaald kregen. De voorzitter zegt de bezwaren van dhr Tazelaar in de motie te zullen verwerken Hierna wordt het voorstel van B. en W aangenomen. Vervolgens brengt de voorzitter ter tafel een tekening van de ontworpen woningen door het architectenbureau Rothuizen en 't Hooft. De voorzitter zegt dat het plan is, 30 middelmatige en 20 kleine woningen te bouwen. Hij vraagt of de heren hiertegen bezwaar hebben. Allen zijn er voor en ook gaan allen ac coord met de plaats waar deze woningen gebouwd zullen worden. Deze woningen ko men in de omgeving van de kerk van de Oud Ger. Gemeente, waar een straat langs komt, en ook langs een straat in het ver lengde van de Wilhelminastraat. Dhr. Tazelaar vraagt wanneer er wel licht gebouwd zal kunnen worden. De voorzitter zegt, dat, onvoorziene om standigheden voorbehouden omstreeks half Juli begonnen zal kunnen worden. Z.h.st. wordt hiermede accoord gegaan, Hierna komt aan de orde de bekrachtiging van het besluit van de Burgemeester tot verlenging van de avondklok met 1 uur. De voorzitter zegt liever de gehele avondklok af te willen schaffen. Alle leden zijn er voor de avondklok met ingang van heden af te schaffen. Alleen wethouder van der Slikke is hier tegen. Vervolgens komt ter tafel een voorstel van de Burgemeester om aan de Commissa ris der Koningin te verzoeken de gemeente voor reëvacuatie vrij te geven en Burge meester en Wethouders machtiging te ver lenen tot aanschaffing van twee nieuwe si renes over te gaan. Het eerste voorstel vinden alle leden goed, zodat aan de Commissaris verzocht zal worden, de gemeente voor reëvacuatie vrij te geven. Het tweede voorstel doet echter nog al wat stof opwaaien. De heer L. Hage vraagt wat voor zin het heeft nog twee sirenes aan te schaffen. De voorzitter zegt om de mensen beter te kunnen alarmeren. De heer L. Hage zegt dat de sirene van thans sterk genoeg is. Hij zegt dat er in de bebouwde kom geen mensen op bed ver dronken zijn, zodat deze allen de sirene ge hoord hebben. Hij vindt het met de finan ciën der gemeente morsen. De heer van 'tVeer zegt, dat het ver antwoord geld is. Hij vindt het echter beter om op de toren een grotere sirene te plaat sen. Hij gelooft dat dit voordeliger is. Dhr. v. d. Slikke is het met dhr. van 't Veer eens. Hij vindt wanneer er hierdoor mensen ge red kunnen worden, de kosten niets ter zake doen. Hij zegt dat er op 1 Febrari j.l veel mensen door de sirene gered zijn. Dhr. L. Hage zegt nogmaals het morsen met de financiën te vinden. Hierna wordt over het voorstel van de burgemeester gestemd. (De voorzitter heeft zijn voorstel thans aldus gewijzigd; tot aan schaffing van een sterkere sirene op de toren over te gaan en te trachten de andree in te ruilen). Het voorstel wordt met 6 tegen 1 stem aangenomen. Tegen dhr. L. Hage. Bij de Rondvraag zegt dhr. Potappel dat het zand op de haven wel erg dicht bij de beschoeiing ligt. Hij zag graag dat hierin verandering komt. De voorzitter zegt dit te zullen doorgeven. Dhr. de Vos doet nog enkele vragen over puinopruiming en over de houtopslagplaats, welke door de voorzitter naar tevredenheid van dhr. de Vos beantwoordt worden. Ook zag dhr. de Vos gaarne dat de pot ten met vet e.d. die bij sommige percelen langs de weg staan, geruimd worden, even eens de kist met etensafval bij v. Dalen. De voorzitter zegt hier de aandacht aan te zullen schenken. De heer L. Hage vraagt of het niet mo gelijk is dat de publieke telefoon op het postkantoor in de o.l. school een andere plaats kan krijgen. Hij vindt dat deze thans erg raar staat. Wanneer iemand een geheim telefoongesprek heeft kan een ieder het af luisteren. Hij vraagt of het kamertje van het hoofd van de o.l. school hiervoor niet ge bruikt kan worden. De voorzitter zegt dit te zullen onder zoeken. Dhr. Tazelaar vraagt of het slop bij van Dalen gemaakt kan worden, dit is erg ge vaarlijk. De voorzitter zegt dit te zullen door geven. Hierna sluit de voorzitter onder dankzeg ging voor de aangename bespreking de ver gadering. C. v. d. V. koopman, verblijvende in een woonwagen, reed samen met zijn broer met een paard en kar over de Kettingdijk te Tholen. Ze zagen een ijzeren staaf aan de kant van de sloot liggen en verdachte laadde deze staaf een wagenas op zijn kar. Hij verklaarde, dat hij dacht, dat de staf daar achter gelaten was als onbruikbaar materiaal. Hij werd veroordeeld tot twee tientjes boete. De los-werkman J. J. S. te St. Maartens dijk werd wegens het stelen van een werk kiel veroordeeld tot 25.boete sub 10 dagen hechtenis. L. Laban 7 16 17 27; R. de Groot 8; D. Jansen 10 20 29 34; A. de Jonge 11; Ph. Steketee 12; K. v. Poepelen 13 37; M. Moe- liker 14; I. Koppenhol 15 31: J. de Boef 21; M. Nijs 26; H. Cornelisse 28; M. Tazelaar 30; L. Kegge 32 38 40; V. Laban 35; L. Jansen 36. BENOEMING CENTRUM KRAAMZORG Tot bestuurslid van het Centrum Kraam zorg voor Zuid- en Noord-Beveland en Tholen werd benoemd de heer Joh. Nijsse uit 's Gravenpolder. Loop der bevolking Ingekomen: Sjoukje Brander uit Leeuwarden naar B 79. Jacomina J. Schot uit Tholen naar B 330. Jacoba den Haan, uit St. Annaland naar C 71. Hendrik Quaak, uit Tholen naar B 127. Maria F. D. Maas, uit Bergen op Zoom naar B 127. Gerardus W. Husemeier, uit Amsterdam naar B 143. Openbare vergadering van de raad der gemeente St. Maartensdijk op Woensdag 10 Juni, 8 uur ten gemeentehuize. De voorzitter opende de vergadering op de gebruikelijke wijze en heette de volledige raad hartelijk welkom. Puntsgewijs werd de agenda afgewerkt. Punt 1: Notulen van de vergadering van 22 Mei werden onveranderd goedgekeurd onder dank aan dhr. Meloen, secretaris. Punt 2: Dhr. Th. C. Benou van Krabben- dijke werd met algemene stemmen tot ge meente-ontvanger benoemd, tevens als on bezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand. Thans is dhr. Benou werkzaam op het secretarie te Krabbendijke met moge lijke indiensttreding alhier op 1 Augustus. Punt 3: Benoeming tijdelijk gemeente ont vanger. Met algemene stemmen werd daar voor benoemd dhr. Meloen, secretaris der gemeente. Punt 4: Het aangaan van een annuiteits- lening t.b.v. de waterleiding. De voorzitter lichtte toe dat de N.V. Waterleiding Mij. Tholen een geldlening moet aangaan, ter verbetering; waarvoor deze gemeente een garantiebedrag van 90.000.borg moet staan. Hiertoe werd door de raad besloten. Daarna kwam de voorzitter nog met een pijnlijke oplossing: een klacht van een raadslid, aangaande j.l. mededeling door de voorzitter, betreffende een gedupeerde uit het Uiterst-Nieuwland. Volgens het jongste raadsverslag in de Eendrachtbode, had ge noemd persoon zich gewend tot 't raadslid en hem medegedeeld dat het niet juist was hetgeen de voorzitter had gezegd, omtrent de verstrekte goederen, en dat gedupeerde nog op een geleend bed moest slapen. De Voorzitter zei nogmaals ter bevestiging dat hij aangenoemd persoon het meeste heeft verstrekt. Tevens dat hij geen 2-persoons bedden had gekegen om uit te delen; be halve in een speciaal geval van oude mensen. Verder wijst de voorzitter de klacht af, dat genoemd persoon zich in Tholen kan vervoegen tot het verkrijgen van een voorschot, en dan kan kopen en dat terwijl ik de lijst kan tonen wat aan ge dupeerde is verstrekt. Hiermede was de klacht behandeld. Dhr. Koopman vraagt nadere inlichtingen op het besluit klokluiden uit vorige ver gadering. De voorzitter antwoordde hierop dat er een contra-gewicht aan de klok komt, zodat dan één persoon de klok kan luiden. Het is echter niet gemakkelijk aan een klok kenluider te komen, tevens kost het nog al geld. Weth. Bout kwam met een voorstel om het raadsbesluit in te trekken wegens te hoge kosten verbonden aan het klokken luiden. Dit voorstel werd door Weth. Hage ondersteund. De voorzitter gaf het daarna in stemming: 4 stemmen voor handhaven vorig raadsbesluit, n.l. de heren Koopman, Langejan, op den Brouw en de Viet. Daarna werd besloten 's-morgens om 8 uur de klok te laten luiden, nadat het contragewicht er aan bevestigd zal zijn. De raad machtigde B. en W. het salaris voor de klokkenluider zelf te regelen. Daarna sluiting. BIJ DE POLITIERECHTER Tegen telefoonpaal gereden; resultaat: 2 maanden in het ziekenhuis en 75. boete. De Politierechter te Middelburg hield dezer dagen zitting en veroordeelde de chauffeur J. M. P. uit Tholen tot 75. boete sub 30 dagen hechtenis, alsmede ont zegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de tijd van 9 maanden, omdat J. M. P. in dronkenschap met een vrachtauto tegen een telefoonplaal was gereden, waarbij hij in een sloot terecht kwam. Het resultaat van deze handeling was, dat hij plm. 2 maanden in het zieken huis moest doorbrengen. De landbouwer H. C. B. uit Poortvliet (geëv. te Scherpenisse) had in een café voor de regen geschuild. Om het wachten te bekorten had hij een paar borreltjes en wat biertjes gedronken. Hij had echter meer gedronken dan hij kon verdragen. Toen hij later werd aangehouden verklaarde hij, dat de ketting van zijn fiets doorsloeg en dat hij daarom zo slingerde. Hij ontkende dronken te zijn, al had hij wat gedronken. Bij verstek werd de man veroordeeld tot 50.- boete sub 20 dagen hechtenis. Voor het onbevoegd meenemen van een aantal jute zakken, welke bestemd waren voor het dichten van dijken werd de land arbeider M. L. uit St. Maartensdijk veroor deeld tot 30.boete sub 15 dagen hechtenis. Bij de opruimingswerkzaamheden te St. Filipsland had de losse werkman P. B. uit Roosendaal vorken, messen en lepels ge vonden en deze voorwerpen zich toege- eigend, waarvoor hij veroordeeld werd tot 1 week gevangenisstraf voorwaardelijk met 2 jaar proeftijd. De kroning: Hertog van Edinburgh bewijst eer aan zijn Vorstin Na de kroning van Koningin Elizabeth II door de Aartsbisschop van Canterbury, knielde als eerste burgerlijke aanwezige de Hertog van Edinburgh neer voor zijn gade, om haar de eer te bewijzen. De Koningin draagt de drie kilogram zware kroon van St. Edward. De Hertog heeft zijn kroontje afgenomen, zijn handen tussen die van de Koningin gelegd en hij zegt: ,,Ik Philip, Hertog van Edinburgh, zal Uw vazal zijn met lijf en ziel, en eren boven alles op aarde, en oprechte trouw zal ik U betonen in leven en dood, tegen elk, die U belaagt. Zo waarlijk helpe mij God." Daarna kuste hij Haar de linkerwang. (Na het afdrukken van ons vorig nummer bereikten ons deze foto, wat nog wel de moeite waard is. om 'n week later op te nemen HOOGWATERSTANDEN in de week van 14 tm 20 Juni 1953 Zondag v.m. 5.16 en n.m. 17.38 uur Maandag 5.52 18.12 Dinsdag 6.30 18.45 Woensdag 7.07 19.25 Donderdag 7.45 20.07 Vrijdag 8.29 20.50 Zaterdag 9.16 21.44 Vrijdag 19 Juni Eerste Kwartier te 13.01 uur BURGERLIJKE STAND Geboren: 7 Juni: Dirk, zn. van C. A. Geuze en van M. A. Hage. Huwelijken: Geen. Overlijden: 8 Juni: Hubrecht van der Werf, 77 jr. wonende te Tholen, wed. van Johanna Cor nelia van de Velde. TENTOONSTELLING In de landbouwhuishoudschool werd Don derdag nm. een tentoonstelling gehouden van het Werk der leerlingen in het afge lopen leerjaar. Er was veel bezoek van ouders en familie der leerlingen. In de keu ken werd het oog bekoord door de keurige gerechten welke door de leerlingen waren bereid, vooral de moderne voeding trok sterk de aandacht en ontlokte vele vragen aan de leraressen. Aanlokkelijk en oog en reuk bekorend zagen de vele smakelijk klaar gemaakte gerechten en gebak er uit. Niet minder belangstellend was men voor het vele hand- en naaiwerk der leerlingen. Men was zeer tevreden over het vele dat de meisjes in zo korte tijd hadden ge leerd en klaar gemaakt. Vele zelf gekweekte groenten enz. in de schootuin, trokken sterk de aandacht, vooral de smakelijke wijze waarop het was bereid. Algemeen was de indruk, dat het zeer nuttig was, de kin deren na een opleiding van 6 jaar op de lagere school, zich verder voor het huis houden te bekwamen op de landbouwhuis houdschool. Immers dan was hun na de theorie ook de praktijk bijgebracht, hetgeen voor het verdere leven reeds voor vele leer lingen zijn nut had afgeworpen. Overtuigd door persoonlijk aanschouwen van het nut van dergelijk onderwijs togen de vele aan wezigen tevreden huiswaarts. Ook handenarbeid om kleuters bezig te houden trok sterk de aandacht en eigen ge maakte bekleding in een wieg werd zeer practisch gevonden. WEDVLUCHT Uitslag wedvlucht vanuit Quievrain van de P.V. de Trouwe Duif. Afstand 130 km. Deelname 157 duiven. Aankomst le duif 1-58-10, laatste duif 2-10-14. J. Deurloo 1 4 9 22 24; C. Soomres 2 25 33 39; J. Praat 3 5 19 23; Joh. Baay 6 18; Llitslag St. Quintin 30 Mei. Afstand 200 km. Deelname 139 duiven. Aankomst 1ste duif 2-32-21, laatste duif 3-6-41. V. Laban 1 17; A. C. Bont 2 25; M. Moeliker 3 20; J. Deurloo 4 6 11 19 31; D. Janse 5; S. Jansen 7; G. Soomers 8 14; R. de Groot 9; M. Tazelaar 10; L. Laban 12 16 26; L. Jansen 13 15 18 35; Ph. Steke tee 21 34; A. de Jonge 22 28; J. Praat 23; F. Koppenhol 24 30 33; K. v. Poepelen 27; C. Soomers 29; L. Soomers 31. DAMMEN Uitslag van de Onderlinge Jeugdcompe- titie gehouden op 2 Juni 1953. C. de Jonge W. Schot 02 C. Elenbaas G. de Hond 02 H. Donken M. Tazelaar 0—2 C. vi d. Hoven W. de Jonge 02 D. Zwagerman P Laban 20 C. Jansen W. A. Donken 20 J. Elenbaas G. Meerman 20 G. Meerman J. Elenbaas 02 P. Laban D. Zwagerman 20 DAMMEN Uitslag van de Jeugdcompetitie gehouden op Dinsdag 9 Juni 1953. J. Elenbaas D. Zwagerman 20 C. Elenbaas W. de Jonge 20 C. de Jonge G. de Hond 02 M. Tazelaar P. Laban 20 C. Jansen G. Meerman 20 C. v. d. Hoven H. Donken 02 W. de Jonge C. Elenbaas 02 G. de Hond C. de Jonge 20 P. Laban M. Tazelaar 20 G. Meerman C. Jansen 02 W. de Jonge W. Schot 2—0 G. Meerman C. Elenbaas 02 D. Zwagerman J. Elenbaas 02 H. Donken C. v. d. Hoven 11 W. A. Donken H. Donken 02 BURGERLIJKE STAND over de maand Mei 1953 Geboren: 3 Mei: Severinus Monica Maria, zn. van Sijvert Hollenberg en Catharina Margaretha Bijl (geboren te Bergen op Zoom). 17 Mei: Cent Laurens, zn. van Jan Jozua Niemantsverdriet en Hendrika Th. Deurloo. 17 Mei: Joannes Franciscus Christiaan, zn. van Cornelius van Meer en Anna Maria Pero. Gehuwd: 5 Mei: Leonardus Petrus van der Zande, 26 jr. landarbeider en Cornelia Christina Hommel, 23 jr. zonder beroep beiden won. te Oud-Vossemeer. 7 Mei: Franciscus Gerardus van der Zande, 31 jr. landbouwer, wonende te Oud Vossemeer en Adriana Wilhelmina Bosters, 26 jr zonder beroep, wonende te Nieuw- Vossemeer. 12 Mei: Antonius Petrus Schijvenaars, 25 jr. landarbeider, wonende te Dinteloord en Anna Maria Bosters 21 jr zonder beroep, wonende te Oud-Vossemeer. 21 Mei: Karei Geluk, 26 jr. landbouwer, wonende te Tholen en Maria Cornelia Hage, 27 jr. zonder beroep, wonende te Oud-Vos semeer. 28 Mei: Johannes Jacoba Alouisius de Bak ker, 27 jr. smid, wonende te Roosendaal en Nispen en Johanna Geertruida Maria Nuts, 24 jr. zonder beroep, wonende te Oud- Vossemeer. 28 Mei: Johannes Antonius van Giels 26 jr. landbouwer, wonende te Steenbergen en Helena Adriana Maria Nuts, 22 jr zon der beroep wonende te Oud-Vossemeer. Overleden: 9 Mei: Sara Maria Brand 45 jr. zonder beroep, echtgenote van Pieter Leenhouts. 10 Mei: Catharina Johanna Ampt, 40 jr. zonder beroep, dochter van. Marinus J. Ampt, en Jacoba Scherpenisse (te Bergen op Zoom). 28 Mei: Johanna Cornelis Hage 20 jr. zonder beroep, dochter van Tonis M. Hage en Henderina van Dijk (te Bergen op Z.) Vertrokken: Pieternella van der Klooster, van C 61 naar Dordrecht. Anna Maria Bosters, van A 163 naar Dinteloord. Marinus C. van Poortvliet van B333a naar Weert. Marinus Timmermans met echtgenote van B 127 naar Halsteren. Johanna G. M. Nuts, van A 138 naar Roosendaal. Nuts, Helena A. M. van A138 naar Steenbergen. WEDVLUCHT ST. QUINTIN (Fr.) Afstand 204 km, gelost 11.15 uur aankomst le duif 2-42-32 uur, laatste 3-30-47 uur. J. Tholen aar 1 15 26 31 32 44 52 56 le overduif; J. Vermeij 2 9 17 41 42 2e overd.; M. Boot 3 21 28; A. Rijnberg 4 59; Jac. Boogaart 5 7; Adr. Geuze 6 55 57 61; J. v. d. Zande 8 12 13 35; A. v. Dalen 10; H. de Graaf 11 18; W. de Leeuw 14 33; Gebr. Klippel 16 36 40; A. v. Treyen 19 20; Joh. Geuze 22 45 49; C. van Tilburg 23; C. Boogaard 24 37; D. Vaders 25 50; C. Aarden 27 54 3e overduif; G. Hoek 29; G. Havermans 30 39; A. Poulisse 34 38; A. v. Driel 43 60; D. v. Driel 46; en stramheid in lijf en leden al die vormen van Rheumatische ongemak ken kunt U met Kruschen te lijf. Berust er niet in. 't Wordt wel erger, niet beter. Begin morgen radicaal met Kruschen. Tienduizen den vonden en vinden bij Kruschen baat en verlichting iedere dag weer. Waarom zoudt U dan weerloos verder lijden. Neem ook Kruschen de kleine dagelijkse dosis -en ondervindt zelf het heilzaam effect. U zult 's morgens kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoel gang op natuurlijke wijze te regelen. Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen. Eist Carter's Leverpilletjes. P. Klippel 47; Joh. Nuts 48; D. Lindhout 51; A. Lindhout 53; C. Ampt 58. le Hoofdprijs J. Tholenaar, 2e hoofdprijs J. Vermeij. BURGERLIJKE STAND over de maand Mei 1953 Geboren: 9 Mei: Elizabeth, dt. van J. A. Jeroense en N. E. Rijnberg. 14 Mei: Maria Cornelia, dt. van P. J. Fase en M. P. Bevelander. 18 Mei: Leintje Jozina Neeltje, dt. van C. van Winkelen en J. A. Duijzer. 21 Mei: Adriana, dt. van M. A. Kodde en Janna C. Gunter. 25 Mei: Neeltje, dt. van P. Goedegebuure en A. H. Heijboer. 24 Mei: Johanna Jannetje, dt. van A. C. Goedegebuure en M. v. d. Meer. Gehuwd: 15 Mei: Arend Aarnoudse 24 jr en Jacoba den Haan, 22 jr.. 21 Mei: Leendert Wessels, 24 jr. en Jacoba A. van 't Hof, 21 jr. WEDVLUCHT VANUIT NOYON Gecombineerde vlucht met de verenigin gen van het eiland Tholen vanuit Noyon. Afstand 237 km. In concours 310 duiven. D. Vaders 2, C. Boogaard 6, J. Geuze 7 12 18, M. Boot 8, A. Lindhout 13, A, Douw 14, J. v. d. Zande 17, G. Havermans 19, J. Vermeij 22, A. v. Treijen 24 26, C. Aar den 25, C. Ampt 30. EVACUEES Het aantal in deze gemeente verblijvende evacué s bedraagt nog 61. 28 Mei: Leendert Hage, 25 jr. en Neeltje Ligtendag 22 jr. 28 Mei: Cent Goedegebuur 23 jr. en Antje Gunter 20 jr. Overleden: 7 Mei: Jacobus C. v. d. Boogaart, 73 jr. echtgenoot van M. P. Fase. 20 Mei: Pieternella Quist, 71 jr. echtge note van J. van 't Hof. Loop der bevolking Ingekomen: Leendert C. Giljam en gezin van Poort vliet. Henricus Gunter en gezin van St. Maar tensdijk. Jan J. den Braber van St. Maartensdijk. Vertrokken: Sijtje van Leeuwen naar Renswoude. Adriana P. van den Boogaart naar St. Maartensdijk. Maatje v. d. Boogaart naar St. Maar tensdijk. Jacoba Aarnoudse-geb. den Haan naar Oud-V ossemeer. Cornelis J. de Graaf en gezin naar Poort vliet. PRIMA ONTVANGST De heer Boot schrijft ons: Met een uur vertraging arriverden Maan dagmiddag de bussen, die de kinderen van de openbare school te St. Annaland naar Bergen >iin Noord-Holland zouden brengen. Uitgeleide gedaan door de ouders, leden der oudercommissie en het college van bur gemeester en wethouders vertrokken de kin deren om ongeveer 3 uur, nadat de burge meester hen een goede reis had toegewenst en nog voor een versnapering voor onder weg had gezorgd. Even acht uur arriveer den ze in Bergen, waar kinderen en gelei ders werden ontvangen in de openbare lagere school. Hier waren aanwezig de burgemeester en echtgenote, het onderwij zend personeel en de pleegouders waar de kinderen voor een week ondergebracht zou den worden. Na een welkomstwoord door het Hoofd der School en de Burgemeester, zochten de kinderen zo snel mogelijk hun tijdelijke woningen op. De eerste dag werd begonnen met een lezing over de voortbrengselen van de Noordzee, waarna volgden: een bustocht naar Bergen aan Zee; een straatwandeling; een bezoek aan de speeltuin en een bustocht van Egmond naar Bergen. Begunstigd door mooi zomerweer is deze eerste dag uitste kend geslaagd en hoogst voldaan keerden allen huiswaarts. Ook Woensdag en Donderdag amuseer den de kinderen zich uitstekend al was het weer wat minder goed. Gezien het programma van de nog res terende dagen en de goede geest die heerst tussen Bergenaartjes en de jeugdige St. Annalanders, laat het zich aanzien dat deze week onvergetelijk zal zijn. GESLAAGD Te Utrecht slaagde voor het Prop. Exa men Theologie de heer P. van Dijk alhier. -m- Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 47 ct. M ij nhardt Hoofdpij ntabletten. Koker 80 ct. EEN FIJNE VACANTIEWEEK Maadagmiddag arriveerden de kinderen van de O.L. School, na een fijne vacantie- week te hebben doorgebracht in Castricum en omstreken, gelegen in de provincie N.- Holland. Nu deze vacantieweek van de Smerdiek- se schooljeugd weer achter de rug is, wil len wij onze lezers gaarne enige indrukken weergeven. De ontvangst vorige week Maandag was reeds zo hartelijk, dat dit vele beloften voor een mooie week inhield, en toch zijn alle verwachtingen ver over troffen. Was het weer Dinsdag slecht, toch werd een programma afgewerkt, dat door de jeugd zeer werd gewaardeerd. Het bezoek aan IJmuiden, het kopje van Bloemendaal, de ruïne van Brederode en zeer zeker aan de St. Bavo te Haarlem, zal waarschijnlijk nooit door hen worden vergeten. De tocht van Woensdag door de duinen onder lei ding van dhr. Kortenoever, was zeker niet minder. Zo n tocht onder zulk een leiding verenigt het nuttige met het aangename. Voor Donderdag stond Amsterdam op het programma. Wat hebben de kinderen geno ten in Artis en op Schiphol Is het een

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1953 | | pagina 2