GEWELDIGE UITVERKOOP Henk v. Rijswijk Verkoping Een greep uit onze prijzen: Een goed beginis het halve werk STEMMEN VAN LEZERS DE SPIONNE Jacob Izak Maria Huberdina Bep Robbe Cor van Treijen Particuliere Hypotheek Wij zijn goedkoop!!! Firma i. C. v.d. Stel Firma A. A. Nieuwkerk 8 Zoon A. MULLER M. MULLER-FRANKE Administratiekantoor „ZEELAND" Dames- en Herenkapper Er is zeker iets voor U bij Fa L. J. MELISSE Zit-Slaapkamer UITBREIDING VAN DE OOGSTV OORZIENING PREDIKBEURTEN KERKNIEUWS ANDERS STAKEN WE ZATERDAG 5 JANUARI a.s. BEGINT ONZE STANDARD SCHRIJFMACHINE SPIERINKJES Pro-skin Drogisterij W, Tange Octavo- Kwarto- en Folio-Briefordners Opbergmappen, Tabellarische kasboeken, Bakpost, Doorslagpapier, Schrijfmachine linten, enz. Fa C* Dieleman Kasboeken Tabellarische kasboeken Breed folio registers Breed kwarto registers Briefordners Loonstaten, enz., enz. (Buiten verantwoordelijkheid van de red.) Aan allen, die de naam Boogert, Boogaert, Boogaard, Van den Bo- gert, van den Boogaart of welke andere spellingen van deze naam dragen: Willen zij die menen enige aan spraak te kunnen of willen maken op een erfenis, die over enige mil- lioenen loopt, zich met mij in ver binding stellen? Daarbij moet worJ5' den aangetoond de geslachtsboom van tenminste enige generaties van voorvaderen met hun vrouwen en kinderen, geboorte, huwelijks- en overlijdensdata, plaats van geboorte en huwelijk inbegrepen. Indien mo gelijk met getuigen. Dit voor een zuiver overzicht. Alleen brieven, die bovenstaande gegevens bevatten, komen voor beantwoording in aan merking. Het ligt aan belangheb benden, hoeveel tijd het zal nemen om een en ander te kunnen nagaan en verdere stappen te doen. Denk er om Boogaarts: Eendracht maakt macht". Mrs. Boogaert-Riet 2840 Porter Ave Ogden - Utah - U.S.A. Naschrift redactie. Het zij verre van ons de kwestie, waar het in bovengenoemde oproep omgaat in twijfel te trekken. We weten er niets van en zouden, wan neer U ons op de man af vraagt, wat wij hiervan denken, het ant woord schuldig moeten blijven. De oproepster, die we uit meerdere correspondentie kennen, zal het ons niet kwalijk nemen, wanneer we er alleen dit van zeggen, dat soort gelijke dingen al zo dikwijls zijn voorgekomen in de geschiedenis, dat „ongeloof" in deze heel begrijpelijk is. Lezers, die zich hiervoor interes seren, zal het bekend zijn, dat reeds vorig jaar via de rubriek „Raad en Daad" in onze uitgave een oproep van mrs. Boogaert-Riet heeft ge staan, waarin alleen gevraagd werd aan degenen, die eenzelfde soort achternaam dragen als oproepster, zich tot haar te wenden met volle dige gegevens omtrent hun ge slachtsregister. Het was voor ons heel onschuldig aan dat verzoek te voldoen. Bij schrijven van 4 Dec. jl. kwam echter bovenstaande oproep in ons bezit, zonder verdere gegevens. Dat deze oproep verwondering wekte, behoeft geen betoog. Het was niet alleen verwondering, die ons toen weerhield, die oproep direct te plaatsen (ook al is de inhoud dan geheel voor rekening van oproep ster.) We voelden er niet veel voor. In de eerste plaats omdat „men" het zou kunnen betitelen als „onzin", in de tweede plaats omdat anderen de meer betrokkenen er op zijn minst genomen misschien nutteloos werk door krijgen (wat ze overigens natuurlijk zichzelf aandoen) en in de derde plaats omdat sommige secretariën daar helemaal niet op gesteld zouden zijn, door een lawine van informatiebrieven. Dus meenden we wel recht te hebben op enige nadere toelichting alvorens die op roep te plaatsen. Die nadere ge gevens hebben we van mrs. Boo gaert-Riet gekregen. Zodat we, nu we de lezers een toelichting niet be hoeven te onthouden, we het ook geen bezwaar meer achten, die op roep te publiceren, uiteraard nog geheel voor rekening van inzendster. Mrs. Boogaert-Riet schrijft ons dan ter nadere toelichting: „Bij het nasporen van genealogie deed ik de volgende wonderlijke ontdekking, dat een mijner voor ouders erfgenaam was van twee en tachtig en een half millioen, welk bedrag in het buitenland vaststond. Tot opsporing van die erfgenaam moet in de staatscourant enige malen een oproep hebben gestaan. Daar die staatscourant echter niet onder ieders bereik kwam, vernamen mijn voorouders er niet eerder van, dan een paar jaar later. Van het stand punt uitgaande, dat zij oude mensen waren en de eventuele last en moei lijkheden van reizen overwegende, besloten zij aan die oproep geen ge hoor meer te geven, temeer daar zij het geld niet nodig hadden en op hun oude dag geen erfenisjagers meer wensten te zijn met al de daar aan verbonden beslommeringen. Dat is dus de ontdekking, die overigens voor mij weinig of geen waarde heeft, daar het bekend is, dat de Ned. Staat geen toestemming heeft gelden uit te keren aan in het bui tenland wonende Nederlanders. Maar uit die erfenis is een der grootste Ned. Tabaks Maatschap pijen ontstaan. Wat ik nu gaarne wilde weten is dit: Wie is er met deze geschiedenis op de hoogte? Wie heeft die staats courant in zijn of haar bezit, waar een mijner vaderen melding van maakte De Boogaerts zijn één der oudste Nederlandse geslachten en behoren volgens deskundigen tot één en de zelfde familie. Ze zijn allen terug te voeren tot dezelfde stamvader, nl. directe nakomelingen van het thans weinig bekende koninklijke huis van Vlaanderen. Hun stamvader was Guilliam, leenheer van bewester- schelde. Hij leefde in 1250. Heel Zeeland was eenmaal in hun bezit. Het Vlaamse Koningshuis vindt zijn oorsprong in Arnuff de Grote, die in 889 leefde. Deze Ar nuff was een directe nakomeling van Gerdick de Viking. Laatstge noemde leefde in Xaxon en regeer de in 508. Hij was een zoon van Wodanor Odin, die op zijn beurt weer een directe nakomeling was van Priamos, King of Troije. Hij leefde in dezelfde tijd dat Brutus van zich in Britain liet horen. Aan eerstgenoemde families zijn ver want, o.a. de Braber, Zeedijk, Noordijk, Overweel, de Gruiter, van de Roovaart, Roodsant en ver scheidene anderen." Zoals U ziet, is mrs. Boogaert- Riet, wat haar geslacht betreft, aar dig op de hoogte. Ze schrijft dan ook, dat al de boeken van Neder land, die haar de namen kunnen ge ven van iederen Boogaert, die ge leefd heeft in de Genaelogische we reldbibliotheek te vinden zijn. Die bibliotheek is gevestigd te Salt Lake City en schrijft ze: „indien u de moeite wilt nemen om de archiva ris van Middelburg op te bellen, zal deze U kunnen bevestigen, dat alle doop- en trouwboeken gefilmd wer den. Er is dus een duplicaat van in Amerika, omdat de Nederlandse Staat de waarde daarvan erkende, na de verliezen van archieven tij dens de laatste wereldoorlog. Het zou evenwel een mensenleeftijd du ren, eer al die boeken bestudeerd waren en de nodige gegevens uit gehaald. Daarom leek het mij beter de kwestie vlugger te doen verlo pen, door een oproep te doen, zo dat ieder zijn steentje kon bijdragen. Het is een grote vraag of bedoelde erfenis ooit vrij zal komen, maar het is het proberen waard. Het gaat dus in de eerste plaats om die staatscourant." Dit zijn dan de gegevens, die mrs. Riet-Boogaert ons meedeelde en waardoor we het verantwoord achten, de buiten onze verantwoor ding staande hierboven afgedrukte oproep te plaatsen. Onlangs vond de politie in een kamer van een klein hotel te Se- villa in Spanje het lijk van een knappe jonge vrouw. De dolk in de rug van de vermoorde had een eind gemaakt aan het avontuurlijke leven van een spionne, die in dienst van de Duitse geheime dienst was ge weest. De Argentijnse pas van de dode op naam van Antonia Linar bleek vervalst te zijn. Na een kort onderzoek kwam aan het licht, dat de eigenares van de pas sinds twee jaren onder verschillende namen in Spanje had gewoond. Josefa Melic zo heette de ver moorde in werkelijkheid werd als Tsjechische in 1912 in Brünn geboren en trouwde op 22-jarige leeftijd met een ingenieur. Al spoe dig had zij genoeg van haar echt genoot. In Praag zocht zij het „grote avontuur". Haar verlangen ging in vervul ling. Zij leerde zekere Kurt B„ een „aardige man" met een auto en veel geld kennen, die haar overstelpte met kostbare geschenken en haar zelfs wilde trouwen. Hij vertelde haar, dat hij voor een Duits-Tsje chische toenadering werkte, maar daarvoor moest hij beschikken over inlichtingen over bepaalde kringen Mot grote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van een zoon IJAPiEJ W. de Rijke P. de Rijke-Vinjé Tholen, 3 Januari 1952. Dalemsestraat 8. Inplaats van kaarten. Met danbaarheid en blijdschap geven wij U kennis van de ge boorte van ons dochtertje J. C. Dorst I, K. Dorst-van dei Slikke Tholen, 3 Januari 1952. Oudelandsepoort 23. VERLOOFD en Oud-Vossemeer, Molenstraat B 18 Tholen, Dalemsestraat 2 13 Januari 1952 Heden overleed plotseling onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Cornelia Geertruida Aria STEKETEE geb. de Graaf in de ouderdom van ruim 56 jaar Zwaar valt ons dit verlies J. J. Steketee J. H. Steketee en Verloofde H. B. I. Heijboer- Steketee H. A. Heijboer A. J. Steketee en Verloofde en Kleinkinderen St. Maartensdijk, 3 Jan.'52 De teraarde-bestelling zal plaats hebben op Maandag 7 Januari om 2 uur isleem voor het Liefste^Aet Beste eem een Riemersma KINDER WAGEN bij MELSE. Voor de zeer vele blijken van belangstelling voor en bij ons hu welijk ontvangen, zeggen wij hier mede onze hartelijke dank. D. Uil-van der Graaf Poortvliet. Januari 1952. De Heer en Mevrouw van der Hoeven-Tom zeggen van harte dank voor de op 1 en 4 dezer ontvangen gelukwensen onder aanbieding van hun wensen voor een zegenrijk 1952. GEVRAAGD op courante onderpanden. Rente 4V2°/o m^t grote overwaarden. Geen tus senpersonen. Brieven onder no. 1540 Bureau van dit Blad. Oude Jenever per fles f 4.85 per halve liter f 3.25 per maatje f 0.65 Gagnac per fles f 5.20 per halve liter f 3 55 per halve fles f 2.70 per maatje f 0.71 Brandewijn per fles f 5.10 per halve liter f 3.35 per maatje f 0.68 Beleefd aanbevelend, Telefoon 32 - Tholen U BELTWIJ KOMEN NIEUWJAARSGROETEN ELECTRISCHE BAKKERIJ - LEVENSMIDDELENBEDRIJF wenst U mede namens haar personeel een voorspoedig nieuwjaar. AANNEMERSBEDRIJF ST. MAARTENSDIJK GELUKKIG NIEUWJAAR Stoofstraat - Tholen wenst haar geachte clientele, vrienden en kennissen een voorspoedig 1952 toe. Moerstraatsebaan 241 - Telef. 1473 wenst U een voorspoedig 1952 A. A. KUGEL B. H. KUGEL-SWART wensen vrienden en kennissen een voorspoedig 1952 en dankbare wederheid voor de ontvangen ge lukwensen. van militaire kleding op Dinsdag 8 Januari van 5-6 uur bij Hoogstraat 30 - Tholen GRIJPT UW KANS! Stavenisse, 4 Januari 1952. Met dank voor ontvangen geluk wensen, wederkerig voorspoedig 1952 toegewenst. M. VAN D1JKE Gemeente-Ontvanger G. DORST T. G. DORST-HAGE St. Maartensdijk D 121 g.n. M. SCHOT-VAN DER MALE Molenvlietsestraat 50, Tholen Gelukkig Nieuwjaar GEBR. OVERBEEKE Loonsproeiers, Tholen Gelukkig Nieuwjaar De Heer en Mevrouw Blindenbach-Korteweg te St. Maartensdijk, zeggen har telijk dank voor de goede wensen ontvangen bij de jaarwisseling en bieden wederkerig hun beste wen sen aan. Familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1952 toegewenst door J. C. BLAAS Nieuwstr. 73, O. en W. Souburg GEVRAAGD te THOLEN een met volledig pension Brieven onder motto „Kosthuis" aan het Bur. v. d. Blad. in Praag. Hij haalde Josefa ertoe over, haar echtgenoot de bewape ningsplannen van Tsjecho-Slowa- kije te ontfutselen. Toen vertrok Kurt B. met de noorderzon, nadat hij haar in een afscheidsbrief had medegedeeld, dat hun liefde in „het belang van de zaak" moest eindi gen. In haar diepste gevoelens ge troffen deed Josefa in een anoniem schrijven aangifte bij de Tsjechische contra-spionnagedienst, die hem „schaduwde" en op het juiste mo ment ingreep. Josefa had dus wraak genomen, maar tevens drong het tot haar door dat zij van de ver worven kennis geld kon maken. Zij reisde naar Munchen, waar zij iemand kende, die zij dikwijls in gezelschap van Kurt B. ontmoet had. Zij noemde zich Jacqueline Me nard en vertelde de dochter van een planter in de Belgische Congo te zijn. Zij deinsde er niet voor terug om haar verleidelijke uiterlijk te ge bruiken om haar geliefden aan de galg te brengen. „De intelligentste man raakt in de armen van een vrouw volkomen zijn verstand kwijt", luidde haar stelregel, welke zij in ettelijke Europese landen bij niet minder dan 25 mannen in prac- tijk bracht. Het was steeds hetzelf de liedje, zowel in Nederland, Joe- go-slavië als overal elders: na een gezellig avondje gezamenlijk te heb ben doorgebracht verscheen weldra de Gestapo en arresteerde het slachtoffer, dat na te diep in het glas en in haar ogen te hebben ge keken, geheimen had prijsgegeven. Dat spelletje ging een tijd lang goed, tot Josefa in Lissabon zelf haar hart aan een Engelsman ver loor. Zij vergat alles, ook haar op drachtgevers in Berlijn en wilde met de beminde man naar Zuid- Afrika vluchten. Maar op het laat ste ogenblik werd zij door Duitse agenten in een vliegtuig gebracht en op transport gesteld naar Ber lijn. Josefa vreesde het ergste, doch haar chef, een overste in het hoofdkwartier Canaris, gaf haar na een geduchte uitbrander een nieuwe opdracht. Zij kwam in vele landen en werd tenslotte in het noorden van Italië ontdekt. Onopvallend dook zij onder en leefde onder ver scheidene namen in Italië en Oos tenrijk. In 1947 kwam zij in Spanje, waar zij verbindingen trachtte te krijgen met de geheime diensten van andere landen, hetgeen haar echter niet gelukte. Voor de laatste maal trachtte Josefa Melic zichzelf te overtreffen. Haar vroegere chef, de Berlijnse overste, vertoefde incog nito in Spanje en hem wilde zij, hoe dan ook, in handen van de gealli eerden spelen. Voor dat doel maakte zij een af spraak in Sevilla. De ontrhoeting in het kleine hotel werd voor haar een ontmoeting met de dood. Wat er zich tussen de beide mensen heeft afgespeeld, zal wel voor altijd duis ter blijven. Dat het geen teder ge fluister was, bewezen de sporen van een felle strijd en de dolk in de rug van de spionne, die met haar cynisme het noodlot had uitge daagd. Naar Minister Mansholt in zijn rede op de Algemene vergadering van de Nationale Coöperatieve Aan- en Verkoop vereniging voor de Landbouw „Centraal Bureau" G.A. mededeelde, heeft de Regering besloten over te gaan tot een be langrijke uitbreiding van de Oogst- voorziening om een ruimere ar beidsvoorziening te scheppen in de landbouw; vooral bij de teelt van die gewassen, die veel handenar beid vragen, aardappelen, suiker bieten, voederbieten, welke juist de producten zijn, die ons land voor de uitbreiding van de voederbouw nodig heeft. De voorgenomen uitbreiding van de Oogstvoorziening zal nader in overleg met de Stichting voor de Landbouw worden geregeld. Zondag 6 Januari 1952 THOLEN Ned. Herv. Kerk 10 en 3 uur ds. B. G. A. v. d. Wiel Vm. Bevestiging Kerkeraadsleden In beide diensten Collecte Restauratie Geref. Kerk 10 en 5 uur ds. J. v. Halsema - Bed. H. Avondmaal Geref. Gemeente 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst Chr. Geref. Kerk 10, 2.30 en 6.30 uur dhr. L. Gebraad Donderdag 10 Jan. av. 7 uur dhr. L. Gebraad, Bijbellezing. Ned. Prot. Bond Geen dienst OUD-VOSSEMEER Ned. Herv. Kerk 10 en 2.30 uur ds. R. C. van Putten Geref. Kerk 10 en 2.30 uur ds. Oussoren uit Hazers woude Chr. Geref. Kerk 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst ST. ANNALAND Ned. Herv. Kerk 10 en 2.30 uur ds. D. J. van Dijk Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur, leesdienst STAVENISSE Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. G. Enkelaar vm. Bevestiging van Kerkeraadsleden Oud-Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur, leesdienst ST. MAARTENSDIJK Ned. Herv. Kerk 9.30 en 2 uur ds. de Bres Donderdag 10 Jan nm. 6.30 u. ds. de Bres Oud-Geref. Kerk 9.30, 2 en 6 uur, leesdienst Oud-Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur, leesdienst Donderdag 10 Januari 2.3Q en 6 uur ds. Breevaart Rehoboth av. 7 uur ds. J. A. F. Mantz uit R'dam SCHERPENISSE Ned. Herv. Kerk 10 en 6.30 uur ds. J. Brons vm. Bevestiging Ambtsdragers Geref. Gemeente 10, 2 en 6 uur leesdienst POORTVLIET Ned. Herv. Kerk 10 uur leesdienst en 2.30 uur ds. Brons Bediening H. Doop Geref. Kerk 10 u. leesdienst, 2.30 u. Ds. J. v. Halsema Geref. Gemeente 10, 2 en 6 uur leesdienst ST. FILIPSLAND Ned. Herv. Kerk 10 en 2.30 uur ds. E. S. de Lint vm. Bevest. ouderlingen en diakenen Geref. Gemeente 10, 2.30 en 6 uur leesdienst Oud-Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur ds. van Leeuwen ANNA JACOBA POLDER Geref. Kerk 2 x Ds. Arntzen THOLEN. De uitslag van de op 19 Dec. in de Ned. Herv. Kerk gehouden stemming voor ouderlingen en diakenen luidt als volgt: Er werden 343 stemmen uitgebracht. Vacature D. v. d. Velde: Candidaten V. Laban 91 st. J. J. v. d. Zande 236 st. 9 bl. 7 onwaarde. Vacature G. L. Verkamman: Candidaten Jac. d. Velde 240 st, L. J. v. Vessem 89' st„ 9 bl. 5 onwaarde. Vacature J. van Driel: Candidaten J. van Driel 246 St., W. Perestam 24 st., 70 bl. 3 onw. Vacature J. Franke: Candidaten C. Geuze 177 st., C. A. Goedegebuure 96 st. 65 bl. 6 onw. Vacature G. Verkerke: Candidaten J. Quist 102 st„ G. Verkerke 225 st. 10 bl. 6 onw. Vacature J. Deurloo: Candidaten C. van Dalen 88 st., J. Deurloo 237 st. 13 bl. 5 onw. Gekozen zijn dus als ouderling de heren: J. v. d. Zande, Jac. v. d. Velde en J. van Driel. Als diakenen C. Geuze, G. Verkerke en J. Deurloo. SCHERPENISSE Bij de gehouden stemming op 13 Dec. jl. voor een ouderling en 2 diakenen werden gekozen, resp. M. v. d. Graaff, D. C. Duijnhouwer en M. J. Slager, die allen hun benoeming hebben aanvaard. ST. FILIPSLAND De op 1ste Kerstdag gehouden collecte in de Oud-Geref. Kerk ten bate van de Meisjesver. „Wees en Ze gen" bracht 230.10 op. ST. MAARTENSDIJK In de laatst ge houden vergadering van notabelen der Ned. Herv. Kerk werden herbenoemd tot kerk voogd ds. J. de Bres en dhr. F. Lindhout, die beiden hun herbenoeming hebben aan genomen. De jaarlijkse rondgang door de gemeente ten behoeve van de diaconie der Ned. Herv. Kerk alhier heeft ruim 3000.opgebracht. De voorzitter van de Napelse zakkenrollersvereniging heeft schrif telijk namens de leden van dit edele gilde der gauwdieven geprotesteerd tegen het onverdraagzame optreden der politieagenten, die het leven der eerzame zakkenrollers dreigen te vergallen. Hij verzocht het college van B. W. van Napels erop te willen toezien, dat de leden der ver eniging zoals vroeger hard werkend hun brood konden verdienen en tekende zijn request met: „De Hoog geboren Don Alessandro d'Arti." Hij dreigde er niet mede, dat zijn leden anders in staking zouden gaan, wat men in deze tijd toch eigenlijk zou verwachten. vanaf f 4.90 f 1.65 15.50 13.75 Damesmantels v.a. f 24.50 Dames regenmantels f 9.75 Damesjaponnen (wol) Kinderjurken Kindermanteltjes f 11.75 f 2.90 f 1 5.00 Jasschorten Fant. schorten Costuumrokken Lastex rokken Truien - Pullovers - Vesten met kleine foutjes Spot goedkoop enz. enz. TE KOOP GEVRAAGD een in goede staat zijnde Ook genegen te ruilen voor goede schrijfmachine met grote wagen Inlichtingen G. HEIJBOER, Ring 473, St Annaland. MET MAART of eerder vaste arbeider gevraagd. Woning be schikbaar. J. A. Wisse, Breeweg C 72, Koudekerke. Voor een goede en gezonde huid: anti rimpel creme per tube f 1.50 Tholen VERMIST i Een bruine hond met zwarte rug, luistert naar de naam „Kas". Terug te bezorgen tegen beloning bij J. J. van Luijk, A 303 St. Annaland. TE KOOP Vaste ladders 33, 25, 22 en 20 sporten. A. van Stee, Plantagestraat 35, Tholen. Griep, Verkoudheid, Lusteloosheid probeer dan eens „Santaline Tabletten" f 0.75 per kokertje van 20 stuks Drogisterij W. Tange Tel. 151, Tholen TE KOOP De helft van een best varken. Brieven onder no. 1541 Bureau v. d. Blad. H.H. LANDBOUWERS. Wilt U s.v.p. de U aangeboden bestellijs- ten invullen, deze worden volgende week opgehaald. D. Quaak, Agent Turkenburg's Zaadhandel te Scherpenisse. Begin daarom met een nieuw kasboek, een nieuwe briefordner of nieuw kaartsysteem. Ga Uw voorraad bedrukte enveloppen en schrijfpapieren even na. Bestellingen worden gaarne uitgevoerd of aangenomen door G. HEIJBOER's KANTOORBOEKHANDEL ST. ANNALAND Wij hebben voor Uw nieuwe BOEKHOUDING i

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1952 | | pagina 3