Oude banden hersteld Reclame! TIJD voor BRILLEN PURÖL GENEEST PREDIKBEURTEN KERKNIEUWS De Vliegende Hollander gaat weer op Australië vliegen I. VROEGOP KERST' tafellakens lopers en servetten Verkoping te Oud-Vossemeer. Woonhuis met Pakhuis H.H. „Uientelers" „GALATHE" JOH. KNULST aankoop van Firma C. DIELEMAN F. DE BACK! van de vakman Er werd dadelijk door beide partijen goed aangepakt en Smerdiek wist al spoedig een paar corners af te dwingen. Maar dat was zeer tijdelijk, want toen kwamen de Boys er beter in en bij een aanval wist Van Vossen met een omhaal het eerste doelpunt te maken. Ongeveer 8 minuten later kreeg bij een aanval Meerman de bal op korte afstand van het doel te pakken en met een kalm schot was het 20. Nog voor de rust wist Jansen nummer drie te scoren en daar mee kwam de rust. In de tweede helft pakte Smerdiek stevig aan en ging de strijd gelijk op en neer. Na 39 minuten werd het 31 door v. d. Hoek. Even later viel Robbe de rechtsbuiten wat hard aan in het strafschop gebied en hoewel de straf wat zwaar leek gaf de scheidsrechter een penalty: 41 Nog voor het einde bracht Jansen de stand op 51. Scheidsrechter Withagen leidde zeer goed. En onze Smerdiekse verslaggever schrijft over de wedstrijd: Smerdiek schijnt niet meer de ploeg te zijn, die het geweest is en kreeg thans zijn tweede nederlaag te incasseren, ondanks het feit, dat ze ook nu weer een veldmeerder- heid demonstreerde. Eén van de grootste problemen is wel een doelverdediger. In deze wedstrijd was het L. Kampman die deze taak kreeg te ver- ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen vullen en het is hem ook niet gelukt dit vraagstuk op te lossen ook al toonde hij een goede wil. De eerste 3 doelpunten welke voor de rust door de thuisclub wer den gescoord, waren dan ook van minimaal gehalte. Bij twee van deze doelpunten had Potter het grootste aandeel door radicaal over de bal heen te trappen. Was dit mis schien omdat hij de plaats als linksback niet verkoos werd er zo links en rechts gevraagd? Iedereen weet immer wel dat hij dit anders kan. Mocht dit op waarheid berusten dan is de elftalcommissie capabel genoeg om dit op te lossen. Dit alles gebeurde in een periode dat Smerdiek sterk in de meerder heid was, haar aanvallen via de middellinie werden goed opgebouwd maar hun snelle midvoor de Haan was in deze wedstrijd niet van de partij en vele kansen gingen dik wijls teloor door gebrek aan snelheid van Midvoor Robbe, die het eerste half uur deze plaats waarnam. Laatstgenoemde speelde nadat hij met Potter had verwisseld, als back een betere partij. De ruststand kwam met een 30 voorsprong voor de thuisclub. Na de rust waren het weer de gasten die het heft in handen namen, maar ook hier was het Potter die de zaak afremde en bleef de voorhoede onproductief; vooral de linker vleugel was slecht en de enige hoop was gevestigd op de rechtervleugel die door de thuisclub zwaar werd gedekt. Toch slaagde zij er in haar aanvallen goed te verzorgen. Het was het beste deel van de voorhoede, terwijl C. Lindhout hier de derde plaats toekomt. Na ongeveer een kwartier spelen was het de jeugdige rechtsbinnen die de eer voor zijn club redde. Een voorzet van zijn broer werd door hem met een kalm schot in een doelpunt omgezet: 3L Het spel had zeker een ander verloop gehad, indien Robbe direct hierop tot zijn grote spijt geen strafschop had veroorzaakt en de stand op 4I werd gebracht. Terwijl een fout in de verdediging een 5—1 voorsprong aan de thuisclub opleverde. De verdediging met de spil aan 't hoofd vormt voor Thoolse Boys het beste gedeelte van de ploeg. De keuze commissie van Smerdiek zal ingrijpen de maatregelen moeten nemen om hun ver eniging voor een catastrophe te behoeden. Tholen is momenteel dit zelfde euvel te boven. Ondanks zwak spel der gasten een enigszins geflatteerde overwinning. Scheids rechter Withagen leidde zeer correct. De verwachting Tholense Boys speelt Zaterdag tegen Chrislandia en al is uitkijken voor de thuis club de boodschap, er kan een overwinning in zitten. Dat uitkijken geldt zeker ook voor WHS, dat Smerdiek op bezoek krijgt. Ook hier behoort een overwinning van de thuisclub echter tot de mogelijkheden. Tenslotte zal de derde thuisclub P.T.T. de zekerste kans hebben op de volle buit, nu het Roosendaalse Boys op bezoek krijgt. Overigens zijn geen wedstrijden ingedeeld. Zondag 9 December 1951 THOLEN Ned. Herv. Kerk 10 uur Ds. B. G. A. v. d. Wiel (Voorber. Heilig Avondmaal, 2.30 uur Ds. R. C. van Putten Gereformeerde Kerk 10 en 5 uur ds. J. v. Halsema Geref. Gemeente 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst Chr. Geref. Kerk 10, 2.30 en 6.30 uur dhr. L. Gebraad Donderdag 13 Dec. 7 uur ds. H. van Leeuwen uit Delft Ned. P r o t. Bo n d 4 uur ds. W. C. F. Metz, N.H. predikant te Middelburg OUD-VOSSEMEER Ned. Herv. Kerk 10 en 6.30 uur ds. R. C. van Putten (In beide diensten collecte voor de Noodl. kerken en personen) Geref. Kerk 10 en 2.30 uur ds. v. d. Elskamp uit Bennekom Chr. Geref. Kerk 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst Vrijdag 14 Dec. av. 7 uur Ds. v. Leeuwen uit Delft ST. ANNALAND Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. D. J. van Dijk (Collecte voor Noodl. Kerken en Personen) Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur leesdienst STAVENISSE Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. G. Enkelaar Oud-Geref. Ge m e en t e 9.30, 2 en 6 uur leesdienst ST. MAARTENSDIJK Ned. Herv. Kerk 9.30 en 2 uur ds. de Bres (vm. Heilig Avondmaal, nm. Dankzegging) Donderdag 13 Dec. nam. 6.30 uur ds. de Bres Oud-Geref. Kerk 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Oud-Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Rehoboth 7 uur ds. v. d. Ree te Amsterdam SCHERPENISSE Ned. Herv. Kerk 10 en 2.30 uur ds. J. Brons Geref. Gemeente 10, 2 en 6 uur leesdienst Zaterdag 8 Dec. av. 7 uur ds. F. Mallan uit Bruinisse POORTVLIET Ned. Herv. Kerk 10 en 6.30 uur Eerw. Heer W. van Oostende te Ontswedde (In beide diensten collecte voor bijzondere doeleinden) en 2.30 uur ds. van Dijk, (voorber. H. Avondmaal) Woensdag 12 Dec. av. 7 uur Eerw. Heer Wildschut te Rotterdam. Collecte aan de uitgang Gereformeerde Kerk 10 uur leesdienst en 2.30 uur ds. J. van Halsema Geref. Gemeente 10, 2 en 6 uur Ds. F. Mallan uit Bruinisse vm. Bed. H. Avondmaal ST. FIHPSLAND Ned. Herv. Kerk 10 en 2.30 uur ds. E. S. de Lint (2eAdv.) Geref. Gemeente 10, 2.30 en 6 uur leesdienst Oud-Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur ds. van Leeuwen ANNA JACOBA POLDER Gereformeerde Kerk 2 x ds. Arntzen. OUD-VOSSEMEER Tot ouderling der Ned. Herv. Kerk werd uit het tweetal C. Elenbaas en M. J. de Rijke gekozen de heer M. J. de Rijke. Uit het tweetal J. I. Geuze en Chr. Lobbezoo werd dhr. Chr. Lobbezoo gekozen tot diaken en uit het tweetal Abr. Klippel en M. A. Lindhout eerstgenoemde tot ouderling-kerkvoogd. Er waren 245 stemgerechtigde leden. STAVENISSE Tot notabelen der Ned. Herv. Kerk werden de heren M. J. Leune. J. Wesdorp Dzn en H. W. Zachariasse herkozen. ST. MAARTENSDIJK Tot notabelen van de Ned. Herv. Kerk zijn herkozen de heren J. C. Bazen, Adr. P. Geluk en M. Ponse. POORTVLIET Tot notabelen der Ned. Herv. Kerk zijn gekozen de heren Math. Joh. Geuze Czn. en H. Bouman. Na de opening van de lijn naar Tokio, zal de K.L.M. op Vrijdag 7 December a.s. wederom een nieuwe luchtdienst instellen en wel tussen Amsterdam en Sydney in Australië. Deze nieuwe lichtverbinding, de langste welke de K.L.M. zal exploiteren, heeft een lengte van meer dan 20.000 km en volgt de route via München, Cairo, Bag dad, Karachi Bangkok, Manilla, Biak op Nieuw Guinea en Port DarWin. Op de thuisroute zal Frankfurt in plaats van München worden aangedaan. De reisduur bedraagt 67 ury. Op de thuisreis is deze iets langer, aangezien dan te Bangkok zal worden overnacht. De opening van deze nieuwe K.L.M.- dienst, welke één maal per week zal worden uitgevoerd, roept herinneringen op aan het grootste en roemrijke verleden van Neder land als zeevarende natie. Want waren het niet Nederlanders, die in de Gouden Eeuw van hun geschiedenis alle wereldzeeën be voeren en aldus het jongste werelddeel ont dekten Reeds is 1605 was de schipper Willem Janszoon met zijn pinas „Duifken" in de Golf van Carpentaria geweest, maar de eerste kennismaking met de Australische inwoners was dermate onaangenaam, dat hij besloot bij Kaap Keer Weer op het schier eiland York, naar Java terug te zeilen. De eer Australië ontdekt en verkend te hebben, komt toe aan de bekwame en er varen Nederlandse zeeman Abel Janszoon Tasman, die omstreeks 1603 te Lutjegast in de Nederlandse provincie Groningen ge boren is. Toch zijn er verschillende Neder landse zeelieden voor hem geweest, die op hun reizen tussen Nederland en Java op de Australische kusten zijn gestoten. Hun na men of die van hun schepen zijn vereeuwigd in de Australische geografie. Dirk Hartog eiland, de Houtman klippen, de Nuyts archipel, Kaap Leeuwin, Arnhemsland, zijn eeuwigdurende herinneringen aan deze toe vallige en oppervlakkige kennismaking, want tot een ernstige poging om het nieuwe land te verkennen kwam het niet. De eerste grote, ernstig opgezette poging om iets naders van het grote vrijwel on bekende Zuidland, zoals Australië in de 17e eeuw werd genoemd, te weten te komen, werd ondernomen door de gouverneur generaal van Oost Indië, Anthoni van Diemen. In 1641 gaf hij aan Frans Jacobs- zoon Visscher, een handige loods en navigator de opdracht plannen op te zetten voor een ontdekkingstocht door het Zuide lijk halfrond. Met deze scherpzinnige navi gator begaf Abel Tasman zich in Augustus 1642 met de schepen „Hemskerck" en „Zeehaen" op weg naar Mauritius en van daar werd koers gezet naar het Oosten. Op 24 November werd het eiland Tasmaniën, door Tasman Anthonio van Diemenslandt genoemd, ontdekt en voor de helft omzeild. De westenwind dreef hen af naar Nieuw Zeeland, toen Staete Landt genoemd en van daar werd koers gezet naar het Noorden waar de Fidji-eilanden, de nieuwe Hebriden en de Salomons eilanden werden ontdekt. Om de noordpunt van Nieuw Guinea keerde Tasman naar Java terug. Het was Juni 1643. Van Januari tot Augustus 1644 onder nam hij een tweede toch naar Australië. Nu werd de gehele noordelijke kust bevaren van de punt van het schiereiland York tot aan de Golf van Exmouth. Beide tochten hebben weinig opgeleverd, doordat spoedig bleek, dat Australië voor de Oost Indische Compagnie in het geheel geen handelsgebied was. De bodem was er arm en de bevolking leefde er in weinig rooskleurige omstandig heden. Er viel niets te verdienen. Eerst in 1770 verscheen de Engelse ont dekkingsreiziger Captain Cook voor de kust van Australië in de omgeving waar thans Sydney is gelegen. Hij nam Nieuw Holland, zoals dit werelddeel door de Oost-Indische Compagnie was genoemd, voor de Engelse Koning in bezit. Zeventien jaar later werd Sydney door Engelse kolonisten gesticht. En hiermede begint de geschiedenis van het Australische volk, een geschiedenis niet zo oud, niet zo eclatant als die van andere volken, maar toch een die door de stille nooit aflatende strijd van die eerste pioniers in dat aanvankelijk zo onherbergzame en ongastvrije land, het diepste respect verdient van allen, die kennisnemen van de moed, het doorzettingsvermogen, de levenswil en de vindingrijkheid, welke tot uitdrukking komt uit de geschriften van die moeilijke beginjaren. De betekenis van het Australië van nu en van het Australië van straks behoeft zeer zeker hier geen nadere uiteenzetting. De geweldige rijkdommen en mogelijkheden van dit nog altijd onderbevolkte land vindt zijn erkenning in het feit, dat duizenden en nog eens duizenden Europeanen, die in hun vaderland geen toekomst meer zien, naar dit verre zuidland trekken, om een nieuw leven te beginnen. Onder de talloze immigranten, die jaar lijks zich in Australië vestigen, bevinden zich duizenden Nederlanders. Velen onder hen zijn door de lucht naar hun nieuwe vaderland gekomen. In 1950 voerde de K.L.M. 22 vluchten naar Sydney uit, waar bij 1295 Nederlandse emigranten werden vervoerd. Dit jaar werden tot December bijna 60 van dergelijke vluchten gemaakt, zodat het totaal aantal emigranten, dat de K.L.M. dit jaar naar Australië zal vervoe ren, ongeveer 4000 zal bedragen. En dit aantal zou nog veel groter zijn geweest als niet de benzineschaarste op de route tussen Amsterdam en Sydney het emigrantenver- voer had vertraagd. De eerste kennismaking van dit land met de K.L.M. is echter nog van oudere datum. In October 1934 maakt de K.L.M. reeds een vlucht naar Australië, toen zij deelnam aan de bekende MacRobertson race van Middenhall in Engeland naar Melbourne. Dank zij de sportieve hulp van de bevolking van Albury, waar de K.L.M. DC-2 „Uiver" een noodlanding moest maken op een modderige renbaan, gelukte het de K.L.M.- bemanning onder gezagvoerder Koene Dirk Parmentier, als eerste in de handicaprace de eindstreep te bereiken. Bovendien heeft de K.N.I.L.M. in samen werking met de K.L.M. vanaf 2 Juni 1938 tot aan de Tweede Wereldoorlog een lucht dienst onderhouden tussen Amsterdam en Sydney. De K.L.M. verzorgde toen het traject Amsterdam-Djakarta, terwijl de K.N.I.L.M. het traject Djakarta-Sydney voor haar rekening nam. Gedurende de strijd om Java hebben de K.L.M. en de K.N.I.L.M. gezamenlijk met vijftien vliegtuigen mee geholpen aan de evacuatie van Java, bij welk gevaarlijk werk niet minder dan acht toestellen verloren gingen. Na de bezetting van de Indische archipel werden de vlieg tuigen aan geallieerden overgedragen, omdat toen in Australië een groot gebrek bestond aan transportvliegtuigen. Het vliegend per soneel werd gemilitariseerd en opgenomen in het Amerikaanse Transport Command. In de strijd om Nieuw Guinea hebben ook verschillende Nederlandse vliegers zich ver dienstelijk gemaakt voor de gemeenschap pelijke zaak. Kort voor de bevrijding hadden de Neder landers te Brisbane een transport squadron, dat was ingedeeld bij de R.A.A.F. onder de naam 19th Transport Squadron, dat bestond uit Douglas C-47 vliegtuigen. Direct na de bevrijding van Indonesië in Augustus 1945 heeft dit zeer grote diensten bewezen bij de evacuatie der geinterneerden uit alle delen van Indonesië en voor de aanvoer van de allernoodzakelijkste goederen. Ook het Nederlandse leger en de marine voerden in die dagen luchtdiensten tussen Australië en Indonesië uit. In 1946 werden al deze groe pen ondergebracht in de Vliegtuig Trans port Dienst met als hoofdbasis Brisbane. Tot aan het begin van 1947 heeft deze dienst de gastvrijheid van Australië mogen genieten, totdat zij in haar geheel naar Djakarta werd overgeplaatst. De nieuwe geregelde luchtverbinding, welke een nauwer contact tot stand zal brengen tussen twee luchtvaartgezinde naties zal op de duur ook gunstiger kunnen inwer ken op het gebied van de handel, welke tot op heden mede door de zeer grote afstand, nog steeds niet tot ruime ontplooiing is kun nen komen. Ook het verblijf van vele dui zenden Nederlanders die nog door vele familiebanden met Nederland zijn verbonden rechtvaardigt de hervatting van deze lucht verbinding ten volle. Ter gelegenheid van deze eerste officiële vlucht op 7 December a.s. zal de Directeur Vervoer van de K.L.M., de Heer F. von Balluseck, de reis meemaken, terwijl de Heer D. J. Lambooy, Algemeen Hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Persbureau A.N.P., de Nederlandse pers zal vertegen woordigen. De Burgemeesters van Amsterdam, Rotter dam en Grootegast, in welke laatste ge meente het dorpje Lutjegast is opgenomen, zullen brieven richten tot de Burgemeester van Sydney, waarbij de Burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam elk nog een geschenk toevoegen in de vorm van resp. een lichtkroon met zes kaarsen en een Delfts blauw bord met het wapen van Rotterdam. Een zilveren sigarettendoos met een be geleidend schrijven is het geschenk, welke Z.Ex. de Minister van Verkeer en Water staat, de Heer H. H. Wemmers, bij deze gelegenheid zal zenden aan zijn Australische ambtgenoot Z. Ex. H. L. Anthony. Het Hoofd van de K.L.M. Persdienst zendt aan de Hoofdredacteuren der Austra lische kranten een bijzondere groet en wel in voor deze vlucht vervaardigde envelop pen met een speciaal poststempel. Op deze wijze zal luister worden bijgezet aan het feit, dat de vliegende Hollanders, die de roemrijke traditie der Nederlandse zeevaarders in de lucht thans voortzetten, de oude banden met het grote Zuidland herstellen. 20.000 SPECIALE LUCHTPOST ENVELOPPEN NAAR TOKIO EN SYDNEY De belangstelling' voor de speciale enve loppen, welke door de K.L.M. zijn uitgege ven ter gelegenheid van de openingsvluch- ten van de nieuwe regelmatige K.L.M.- diensten naar Tokio en Sydney, is zeer groot. De K.L.M. Constellations, die deze openingsvluchten zullen uitvoeren nemen ieder ongeveer 10.000 van deze enveloppen mee, welke zijn voorzien van een voor deze gelegenheid vervaardigd poststempel. SURPRISES VOOR GEWONDE NEDERLANDSE MILITAIREN IN JAPAN Naar aanleiding van de eerste vlucht naar Tokio op de nieuwe geregelde dienst van de K.L.M. zal de firma Tieleman Dros te Leiden een hoeveelheid typische Neder landse maaltijden in blik verpakt meegeven. Deze maaltijden zijn bestemd voor de ge wonde militairen van het Nederlandse Ko rea detachement, die in de militaire hospi talen te Tokio verblijven. De K.L.M. zal bovendien deze militairen enkele Sinter klaassurprises aanbieden. PER VLIEGTUIG NAAR NEDERLAND OM GEDOOPT TE WORDEN Een in Denemarken woonachtig echtpaar, de heer en mevrouw A. S. Fransen van de Putte, hebben in Mei een dochter gekregen. Deze zal Elizabeth Alison heten en de doop was destijds vastgesteld op 22 Juli jl. Op het laatste moment werd echter ontdekt, dat Elizabeth niet met een dubbele ach ternaam gedoopt zou kunnen worden, om dat de Deense wet dit niet toestaat. Wél zou zij Fransen als voornaam mogen krijgen en slechts van de Putte als achternaam, maar aangezien dit ten eerste niet juist is en ten tweede later in haar leven moeilijkheden zal kunnen opleveren, werd besloten de doop te annuleren. Tot nu toe is Elizabeth overal ingeschre ven geweest als „ongedoopt meisjeskind", maar nu krijgt zij eindelijk haar naam. Op Zaterdag 1 December is de familie Fransen van de Putte per K.L.M. op Schiphol aan gekomen en op Zondag 2 December is de baby in de Grote St. Bavokerk in Haarlem gedoopt. SINTERKLAASFEESTVIERING IN... FEBRUARI Kunnen 5 en 6 December wel als de „officiële" data van de Sinter klaasfeestviering worden aange merkt, het kleine stadje Grouw in Friesland maakt op deze algemene regel een unieke uitzondering door de viering ervan op... 21 Februari. Dezelfde vertoningen (Sinter klaas met Zwarte Piet) vindt men aldaar in de Sprokkelmaand, al heet de gulle man er Sinte Pieter en zijn knecht Hansje Plus. Beide demonstreren er dan de- MOEILIJKHEDEN VRAGEN STAAT VRIJ. M. heeft reeds geruime tijd geleden gevraagd, waar de glazen knikker wordt gefabriceerd en op welke wijze. Het eerste gedeelte van deze vraag kun nen wij beantwoorden, nl. door mee te delen, dat voorzover ons bekend de glazen knik ker wordt vervaardigd door: N.V. Veilig- glas, Vierwindenstraat 1, Amsterdam en N.V. Zaanse Glasindustrie Keyzer en Co. 2e Jan v. d. Heydenstraat 109, Amsterdam. Het tweede gedeelte, nl. de wijze van vervaardiging hopen we binnenkort weer te geven. J. v. d. G. vraagt een adres voor op zending van illustratie (oude gelezen tijd schriften Antwoord-H.t Wendt U zich tot de secre taris van het Ned. Roode Kruis, afdeling Tholen, de heer Bastiaanse te St. Maartens dijk. Ongetwijfeld zal deze U nadere inlich tingen geven. W. heeft een gummiregenjas, die sinds kort plakt. Weet u daar een middel tegen Antwoord-H.! Dit zal vermoedelijk door slijtage komen der gummielaag. Men kan dit vergelijken met het plakken van de binnen band van een fiets tegen de buitenband. Bij dit euvel helpt een beetje talkpoeder, maar men kan een gummiregenjas nu eenmaal niet geheel „bepoederen", zodat er niet veel aan te doen is. Het theekransje Zoudt u ons kunnen inlichten hoeveel zilverpapier er nodig is voor een geleidehond voor een blinde Antwoord-H.: Een goede geleidehond komt op 650.Het' zilverpapier brengt 0.35 per kilo op, ergo is er 200 kilo voor een hond nodig. K. S. Hoever is de planeet van de zon verwijderd Hoeveel tijd heeft deze planeet nodig om eenmaal om de zon te draaien. Antwoord-Wa.: De gemiddelde afstand van Pluto tot de zon is (ongeveer) 6.000.000.000 (zes milliard) kilometer. Deze varieert, doordat ook Pluto's baan een ellips is van minimaal 4H milliard tot 7J4 milliard kilometers, alles in ronde cijfers uit gedrukt. Pluto's omloop om de zon duurt 247 jaar. L.S. Is een huurder verplicht om een closetpot, die stuk is, zelf te betalen, als die door een nieuwe moet worden vervangen Antwoord-A.: inderdaad is het regel dat de huurder dergelijke herstellingen als een nieuwe closetpot zelf betaalt. C. W. V. Hoeveel provisie mag een architect berekenen, indien aan het bouwen van een huisje van 8000.waarvoor een voorlopige tekening is gemaakt, geen verdere voortgang wordt gegeven. zelfde gulheid als de 5 December „figuren". In de etalage der bakkers prijken die dag feestelijk versierde koeken en de bakkersproducten worden er in met lofverzen op de hoofdperso nen bedrukte zakje afgeleverd. Het feest te Grouw herinnert aan het Germaanse voorjaarsfeest, waarbij Sinte Pieter de komende lente, Hansje Plus de wijkende win ter verpersoonlijkt. Reeds was dit feest ook uit de Grouwse samenleving verdwenen, maar het werd ruim 40 jaar gele Antwoord-A.: dit hangt af van de inhoud van de woning en hoever de voorbereidin gen door de architect getroffen, zijn gevor derd. U kunt zich volledig op de hoogte stellen door de Staatscourant van 13 Oct. 1948, no. 198 op te slaan (of aan te vragen) waarin u de prijzenbeschikking van het architecten honorarium voor de woning bouw vindt afgedrukt. Het zou te ver voe ren, dat hier te moeten voorleggen. A. L. P. In mijn witte was vertonen zich herhaaldelijk witte vlekken. Terwijl ik mijn was opkook zet zich aan de binnen kant van de ketel een papachtig goedje vast. Het goed dat daar tegen komt krijgt dus zo n vlek. Hoe komt dat nu en wat moet ik doen om het te voorkomen. Antwoord-A: de witte delen worden uit sluitend veroorzaakt door onopgeloste zeep- delen. U moet dus de zeep eerst goed zeven of zo lang roeren totdat alle zeepdelen zijn opgelost. Q. Kunt u mij adressen verstrekken van wetenschappelijke uitleenbibliotheken in Nederland, welke boeken per post uitlenen tegen vergoeding der onkosten en /of lid maatschap Antwoord-Z.: U schrijft niet op welk ge bied u Uw studieboeken wenst. Wendt u zich allereerst tot de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Lange Voorhout 34. Dcka. Kunt u mij een en ander ver tellen over het tehuis voor gepensioneerde oud-Indische militairen „Bronbeek" bij Arnhem, o.a. aan welke voorwaarden men moet voldoen om opgenomen te worden, zowel wat gedane dienst als de financiële voorwaarden betreft. Ook iets over het leven in het tehuis, w.o. de voornaamste voor schriften en regels, waaraan men zich heeft te houden. Is hij financieel geheel afhanke lijk of mag hij zelf over geld blijven be schikken. Antwoord-C.t In Bronbeek kunnen wor den opgenomen oud-militairen van Land- of zeemacht, die in de Overzeese Rijksdelen diensten op de Vloot of bij de Landmacht hebben bewezen en aan wie militair gage- ment of pensioen werd toegekend. Wat de diensttijd betreft is als norm gesteld dat tenminste vier jaar tropendienst moet zijn verricht en wel op de dag van opname in Bronbeek niet langer dan 15 jaar geleden. De commandant kan van deze bepaling in bepaalde gevallen ontheffing verlenen. De bijdrage in de verpleegkosten bestaat uit het militair pensioen of gagement, de ouder- doms- en invaliditeitsrente of nooduitkering en eventueel een ander fonds tot een bedrag van 975.voor onderofficieren en 825.voor korporaals en soldaten. Be draagt het pensioen e.d. in totaal meer dan het voor de bijdrage vastgesteld bedrag, dan wordt het meerdere in het algemeen aan hem uitbetaald. De oud-militairen staan niet onder militaire tucht, doch worden ge acht zich door hun opname te onderwerpen aan de regels van het Huis. Verlof wordt desgevraagd practisch onbeperkt verleend, met behoud van zakgeld. Uitgaan is dage lijks toegestaan. Het huis heeft een eigen hospitaal van 25 a 30 bedden onder beheer van een officier van gezondheid. Kippenvriend. Hoe komt het dat onze kippen die nog maar 5J4 maand oud zijn zulke dikke eieren leggen Ze leggen ook wel normale kuikeneieren. In de dikke eieren zitten steeds twee dooiers. Sedert ze ongeveer drie weken geleden begonnen te leggen, geven we ze 's morgens ochtendvoer en daarbij natuurlijk gemengd voer. De kip pen zien er prima uit. Het zijn zwarte kip pen en een kruising tussen red islands en een z.g. amerikaans ras. Antwoord-drdZ.: het leggen van grote den, door een folklore-minnende eieren met dubbel dooiers is veelal een onderwijskracht weer tot nieuw le ven gewekt. Sinds heeft Grouw zijn Sinterklaasfeest op 21 Februari be houden. erfelijke aangelegenheid. Een goede fokker zal dergelijke eieren niet voor het broeden van kuikens gebruiken. Ik kan geen middelen om het leggen van dubbeldooiers te voor komen. Prima interlock Herenhem den met split - korte mouwen 0 Lange interlock broeken met elastieke band. Zolang de voorraad strekt f 2.95 Zeer voordelige coupons wollen stoffen voorradig. St. Annaland Voor de Kerst: Notaris E. D. VAN DE VELDE te Tholen zal ten verzoeke van de heer A. Schipper op Woens dag 19 December 1951 's mid dags 3 uur in het café van de heer Lagaay te Oud-Vossemeer, verkopen: het in beste staat verkerend aan het Veer te Oud-Vos semeer, sectie E. nummer 381, groot 1 a. 6 c.a., be woond door verkoper en te aanvaarden in overleg met de verkoper. SPIERINKJES STEMMEN, schoonmaken en vermakn van Orgels en Piano's. Tevens te koop een piano, in goede staat, merk Wolters. Zeer billijk. E. W. Bentschap-Knook. Orgelmaker, Schoolstraat 222A, St. Maartensdijk. bij Firma C-DIELEMAN THOLEN Voor geprepareerde plantuitjes is Uw adres voor Tholen 't Eiland Tel. 54 - St. Maartensdijk Kalenders 1952. waar onder voorradig Ho- ningdroppels, Avro en diverse maandkalenders Ook verschillende zak agenda's 1952, Alma nakken' enz. THOLEN SCHERPENISSE Speciaalzaak in Kousen-T ricotages Speciale aanbieding in ruitstof f 298 p. m. Links geweven kousen f 2.50 Interlock dames hemden f 1.95 T rainingsbroeken vanaf f 2.60 RIJNSBURGERS Uienzaad, oogst 11951, prima selectie, hoge kiem- kracht, laag in prijs. Inlichtingen Piet Rijnberg, Zaadhandel, St. Annaland, tel. 9. WIJ LEVEREN alle manufactu ren en woning-textielartikelen. Geen cadeaux of kortingen, doch uiterst lage prijzen. Leen Rijn berg, St. Annaland. TE KOOP: Een transportfiets in goede staat. A. Kot, Vosmeerse poort 7, Tholen TE KOOPEen in goede staat zijnde broedmaehine (electrisch) ca 220 eieren. M. F. Sakko, Zuid- Westsingel 30. Bergen op Zoom. I UHdi VCmSTST».<9 TEC20?^£O6Sj Iedere Donderdag van 93 uur in het Groene Kruisgebouw te Tholen Erkende Ziekenfondsleverancier voor alle receptwerk TE KOOP: 1 haardkachel, 1 he renfiets. 1 damesfiets, 1 duivenhok, 1 deur met ruit. L. Meerman, Brug straat 17, Tel. 98, Tholen. TE KOOP z. g. a. nieuw hand naaimachine en onderstel van een trapmachine. Dalemsestraat 6 te Tholen. WILT U 'n rijbewijs Dan naar de erkende Autorijschool Quaak te Scherpenisse, Dorpsweg 129 D, Tel. 41. STALEN KRUIWAGENS met luchtbandenwiel. Prijs (125 L.) ƒ105,— en (150 L.) 110,—. A. Deurloo, Ring A 67, Oud- Vossemeer, Tel. 81. H.H. Landbouwers. Uit voorraad leverbaar. Telhouten, Draadpa- len, Ruiters, Hooibomen en voorts alle soorten Geriefhout. Beleefd aanbevelend. P. v. d. Houten, B 223, Oud-Vossemeer. MET MAART knecht-arbeider gevraagd. J. J. Noom, postadres Scherpenisse. TE KOOP: Goedgekeurd Roof goed, Loof getrokken, 1000 kilo Eigenheimers, klasse AB, 1500 kilo Bintjes, klasse A, prima stam bij L. Vroegop, Klippelstr. A 254, St. Annaland. VERLOREN een portemonnaie met inhoud, te bezorgen Bureau van dit Blad.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1951 | | pagina 3