Plaatselijk Nieuws D.D.D. Hamers Steunschoenen VAL DA TERHORST 39. Voor al Uw kleding DE LAATSTE STORMLOOP Snuif en wrijf Leert nu auto rijden Met IVOROL elke tand een brallant! RECLAME I* Vroegop SCHOUWING Zilfa-pleet Keltum-pleet Modehuis Dames- en Heren- Regenjassen BIOSCOOP THOLEN Autorijschool „Difoga" n.v* heeft de OUD~VOSSEMEER ST. ANNALAND STAVENISSE U blijft opgewekt en onvermoeibaar met de heerlijk verfrissende Neem een doos échte VOORKOMING VAN GRIEP ST. MAARTENSDIJK POORTVLIET ST. FILIPSLANÜ" ANNA JACOBA POLDER Bergen op Zoom PREDIKBEURTEN SPIERPIJN, SPIT... Wollen Japonstoffen Baddoeken, keperflanellen Nachthemden ST. ANNALAND In Hotel Zeeland te Tholen Tentoonstelling Afdeling St. Annaland der Z.L.M. Kookcursus Plantagestraat 35 Tholen Fa. A. D.I Andriessen Zn. Popelin geheel dubbel 75 „De Gouden Leeuw" GARY COOPER SPIERINKJES I BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van Tholen maken bekend, dat de Raad dier gemeente op 28 September jl. het volgende besluit heeft genomen: De Raad der gemeente Tholen; gezien de verzoeken van het bestuur der vereniging „Vereniging tot het verstrekken van lager onderwijs op gereformeerde grondslag te Tholen, gevestigd te Tholen, d.d. 19 September 1951, om beschikbaar stelling van gelden, en wel tot een bedrag van 1169,50, voor de aanschaffing van bij bedoelde verzoeken aangegeven leer middelen en schoolmeubelen; mede gezien het advies van de Inspecteur van het Lager Onderwijs in de Inspectie Goes te Goes, d.d. 24 September 1951, nr. A.2125; Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met overwegende, dat aan de in artikel 73 der L.O.Wet 1920 omschreven vereisten is voldaan; dat zich niet voordoet een der gevallen, bedoeld in artikel 75, derde en vierde lid, dier wet; besluit: de gevraagde medewerking te verlenen, met dien verstande, dat ten aanzien van de aan te schaffen leesboekjes alleen gelden beschikbaar worden gesteld voor gebonden boekjes, zodat de kosten van cartonneren en kaften van het in de considerans ge noemde bedrag worden afgetrokken. Herinnerd wordt, dat ingevolge artikel 76 der L.O.Wet 1920 binnen 30 vrije dagen, te rekenen vanaf heden, iedere ingezetene en het schoolbestuur van genoemd besluit bij Gedeputeerde Staten in beroep kan gaan. Gedurende die termijn liggen alle be scheiden, op de aanvrage betrekking heb bend, kosteloos voor een ieder ter inzage op de secretarie der gemeente. Tholen, 2 November 1951. Burgemeester en Wethouders van Tholen. De Herfst en Winter bieden U de gelegenheid de gevaren van de weg te ondervinden „Gladheid". „Mist", „Regen" Bergen op Zoom, Bredasestraat 25 Telefoon 453 (2 lijnen) VÊRWARMDE LESWAGEN CHR. VAKBEWEGING In de zaal van hotel Zeeland te Tholen werd Vrijdagavond 2 Nov. jl. onder leiding van de heer Jac. Schot een bijeenkomst ge houden van de afdeling Tholen van de Chr. Vakbeweging. Na de opening van de voorzitter met het lezen van Neh. 2-v. 12 en 20, ging Ds. J. van Halsema, Geref. predikant, voor in ge bed. Hierna wees Ds. v. Halsema er op, dat er vele vraagstukken en moeilijkheden zijn in deze tijd met ons werk. Daarom mogen we dankbaar zijn, dat we een avond als deze hebben. Wij staan als mens in de wereld en zijn ingeschakeld in het grote geheel en doel van ons leven. Ook in ons dagelijks leven hebben wij te maken met God; te leven met een hart dat nabij God is en als een Christen. Hij sprak de wens uit, dat deze avond moge bijdragen ons te doen beseffen het grote doel en de taak en opgave die God ons mede geeft in deze wereld. Vervolgens sprak de heer Koetsveld over het onderwerp: Wereld in nood" Velen, aldus spreker, hebben in deze tijd geen be grip van nood. Arbeidsvreugde wordt er bijna niet gekend en alles, vooral in fa brieken gaat op in grauwe massa. De mens is en wordt losgemaakt van alle normen en men vergeet, dat men beelddrager Gods is. God en Zijn woord worden verlaten en men is zichzelf als norm gaan beschouwen. Men spot met idealen en roeping en wil geen verantwoording meer zelf dragen. De nood der tijden moet in onze Christelijke Vak beweging ook gezien worden in een erken ning der zonden. Onze verhouding tot God is bij velen zoek, geen liefde meer tot den Schepper en men moet niet meer aankomen met liefde en gemeenschap met God en onze naaste. Men moet leren inzien dat de mens een schepsel Gods is. Dat is het streven en ook het doel der Chr. Vakbeweging. Vol harden in gebed ook voor onze vereniging. Het „Ora et Labora" zij ons aller devies. God roept ons op, niet passief te zijn maar actief tot de daad. Voorts wees hij uit voerig op verschillende wetsvoorstellen in zake de uitbreiding van de werktijd en voor al op Zondag. Al moeten wij offers bren gen, aldus de heer Koetsveld Gods ge boden moeten voor ons meer waarde heb ben dan wat meer loon. De Zondagsheili ging mag absoluut niet worden verzaakt. Daarom, indien dit van ons wordt geëist, hebben wij ons te onttrekken aan den arbeid op Godsdag. Naar aanleiding van hetgeen de heer Koetsveld betoogde zeide Ds. B. G. A. v. d. Wiel, Ned. Herv. predikant, dat ons ant woord aan de regering een absoluut neen zal zijn. Op den dag des Heeren werkt een Christen arbeider niet. Daarom mogen wij ook zo'n regering niet hqpdhaven. Ds. v. d. Wiel wees verder nog op de alge mene mechanisatie, wat voor de mens een vloek, doch ook tot zegen kan zijn. De heer Moll uit Utrecht sprak vervol gens over het onderwerp: „Gij en de we reld". De heer Moll wees in de eerste plaats op het grote gevaar voor de jeugd in deze tijd. Wat een geweldige betekenis is het, als men niet meer geloofd, dat God regeert. Als men enkel op de rede afgaat, wordt en is de band met God verbroken. Wij moeten inzien en weten, dat wij zonder Hem niets Geneesmiddel tegen huidaandoeningen. Zuivert de poriën, doet de Jeuk bedaren, verfrist en sterkt de huidweefsels. zijn en kunnen doen. Ook onze Chr. Vak beweging moet werken in afhankelijkheid van God. Anders wordt het en is het in de wereld als men in geloof in God leeft en Christus genade Jkent en gezien mag worden. Onze organisatie tracht ons volk terug te brengen tot God en te willen arbeiden tot Gods ere. Onze taak en roeping zien als een voortgang van het Scheppingswerk Gods. Van af onze geboorte tot ons sterven hebben wij als Christenen een grote ver- antwoordelijheid want wij hebben te zijn lichtdragers, ook voor onze sociale noden. Teveel wordt ook door sommigen in onze kringen meegezongen met het lied, dat de werkgever ons verdrukt. Ernstig willen wij hiertegen waarschuwen, daar onze werk gever onze naaste is, terwijl deze ook moet inzien dat de arbeider zijn medewerker is. Wij moeten trachten in de wapenuitrusting Gods door het leven te gaan, zien de zegen van de werkgelegenheid en een gezond lichaam dat tot werken bekwaam is. Als wij in de spiegel Gods leren zien, dan zullen wij voorzichtig zijn in het oordeel over anderen. De heer Moll wekte op plaats te nemen binnen de gelederen van de Chr. Vakbe weging, opdat eendrachtelijk door alle Prot. Christenen, over alle kerkmuren heen, hand in hand gestreden wordt, tegen de geest van revolutie. De Prot. Christenen moeten ontwaken en één worden omdat grote gevaren ons be dreigen. Laat daarom zien, dat de band des Geloofs sterk bij ons is. Hij zeide, dat de Chr. Vakbeweging bouwt op het woord Gods, doch ook' werkt voor onze sociale belangen. In verband hiermede toonde hij aan, dat het N.C.V. niet alleen opkomt voor de gemeenschap, doch ook voor de enkeling. Werkt ook in Tholen met alle macht aan de doorwerking van ons beginsel doch ver geet in de eerste plaats niet, dat er alleen uitkomst is als wij buigen voor Gods woord en de aanvaarding Zijner geboden. Ds. B. G. A. v. d. Wiel sprak vervolgens een slotwoord met ernst wijzend op de nood aan alle kant, zodat de wereld als in barens nood is. De geest van het communisme vindt soms Dames 3e graad: C. v. Zanten 95J/2 pnt, J. v. Zanten, 90 N. Duivendijk 86, C. Schot 85)/2, D. Bout 85, A. Prince 82, P. Jansen 81J^, C. Engelvaart 81, J. Eve- raers 81, N. Knuist 81, J. de Graaf 80J^, C. Gunst 80 en R. Deurloo 78 pnt. VISSERSVERENIGING In de Vrijdag jl. gehouden Algemene Ver gadering van de Vissersvereniging „Helpt Elkander", alhier onder voorzitterschap van dhr. J. H. Bal, werd o.a. besloten op Vrijdag 16 Nov. a.s. het 50-jarig bestaan te herden ken in een speciaal daartoe te beleggen ver gadering, toegankelijk voor donateurs, le den met hun dames en genodigden, welke gehouden wordt op Vrijdag 16 Nov. a.s. in Hotel Zeeland. WINKELIERSVERENIGING Donderdagavond kwam de Winkeliers vereniging bijeen in de zaal van dhr. J. v. Boven. Thans werd definitief besloten de winkelweek te houden van 21 November tot 5 December, terwijl de verschillende attractie's voor het kopend publiek werden vastgesteld. Nadere mededelingen hier omtrent volgen. ZE ZIJN ER WEER Ze waren uitverkocht, maar ze zijn er weer bij Pollie, nl. Wollen Herenvesten met mouwen en rits. Jongensjekkers met teddykraag en de prima witte sloop voor 1.89. Denkt U er om: Pollie voor textiel. (Adv. Ingez. Med.) KLAPROOSDAG Ook in deze gemeente wordt Zaterdag 10 November de jaarlijkse collecte gehou den voor het oorlogsgravencomité ter onder houd van de graven der tijdens de tweede wereldoorlog in ons land gesneuvelde ge allieerde soldaten. Door het kopen van een ook ingang bij onze mensen. Daarom moet ook in de vakbeweging van het N.C.V. ons beginsel met kracht worden uitgedragen. Niet alleen beleden, maar bovenal dient dit beleefd te worden. Daarom moet de Chr. Vakbond niet alleen naam, doch daad en "werkelijkheid worden in ons leven, zodat ons volk het Chr. beginsel meer en meer in de wereld aanneemt. Na een woord van dank aan de sprekers en de talrijke aanwezigen, sloot ds. v. d. Wiel met dankgebed. PUTTEN EN SCHERVEN Burgemeester en Wethouders van Tholen maken bekend, dat door de reinigingsdienst scherven zullen worden opgehaald op Dins dag, 13 Nov. a.s. aan de Singel, enz. en op Vrijdag 16 Nov. d.a.v. aan de Paulina- straat, enz. Tegen Donderdag 15 Nov. a.s. bestaat gelegenheid tot aangifte voor ruiming van privaatputten. klaproos helpt U mee deze verzorging voort te kunnen zetten. HUISSLACHTINGEN In de maand October werden 131 ver gunningen voor huisslachting uitgereikt. EEN GOEDE COLLECTE De voor de Simavi gehouden lijstcollecte bracht in deze gemeente het mooie bedrag van 494.35 op. vjrMB deec' hteka uV901tx KINDERZANG EN BLOEMEN VOOR DOKTER LOOYSEN Het is voor dokter L. D. A. Looysen, die Vrijdag 2 November het feit herdacht, dat hij zich 25 jaar geleden in Tholen als arts vestigde, zeker een onvergetelijke dag ge worden. Naast ontelbare gelukwensen, zo wel uit Tholen als daarbuiten, werd een schat van bloemen bezorgd. Een dames comité bood namens vele dankbare patiën ten en ex-patiënten verschillende cadeaux aan waaronder een mooi versierd album met al de namen van de patiënten, die hieraan meewerkten. •will WWII wvw.yviibv PASTILLES ter Zeer velen maakten van de receptie ge bruik, waaronder verschillende autoriteiten uit de gemeente. Ook het Nutsbestuur was op de receptie. Dat bovendien 'n 25rtal schoolkinderen enige toepasselijke zangnum mers ten gehore brachten, was misschien de grootste verrassing voor de jubilaris en zijn gezin. Begrijpelijk was men onder de indruk voor zoveel waardering, waarvoor dokter Looysen dan ook hartelijk dankte. VAARDIGHEIDSPROEVEN Onder auspiciën van het Ned. Gymnas tiek Verbond zijn op 2 Nov. jl. door de plaatselijke g.v. „Olympia" vaardigheids- proeven afgelegd. Het minimum aantal pun ten hiervoor benodigd was 78. De uitslag luidt: Dames 2e graad: C. Schot 101 J/> pnt., P. v. Zanten 92, M. Verstraate 88J^, J. Moeliker 88, I. Geuze 85, M. Praat 83, M. v. d. Hoeven 80J^. OOK HIER ACTIVITEIT De plaatselijke winkeliers kwamen in ver gadering bijeen in café Hendrikse om te komen tot oprichting van een winkeliers- en neringdoende-vereniging. Na enige be spreking vond oprichting plaats met 23 leden. Besloten werd om in de periode van Woensdag 20 November tot 5 December a.s. een winkelweek te organiseren met vele attracties. Hopenlijk worden ook in deze gemeente de vele werkzaamheden, die hier aan zijn verbonden, beloond. IN GEBRUIK De verbouw van de Openb. Lag. School is thans zover gevorderd, dat Maandag 12 November de twee bovenlokalen in ge bruik genomen kunnen worden. Hierdoor is het ook mogelijk weer met de kleuterschool te beginnen. De kleintjes hopen, dat er nog gelegenheid is het Sinterklaasfeest te organiseren. MOND- EN KLAUWZEER Bij het vee van de Wed. P. van Iwaar- den en bij Gebr. Dorst is mond- en klauw zeer geconstateerd. 2e OPROEPING De Burgemeester-Strandvonder van Sta- venisse roept rechthebbenden op van de volgende in zijn gemeente aangebrachte strandgoederen: 1 houten roeiboot, onge merkt, lang 3.30 m, een houten peilstok, kleuren rood, wit en blauw, lang plm. 5 m. Stavenisse, 9 November 1951. De Burgemeester-Strandvonder voornoemd, L. A. Verburg. GESLAAGD Op het 3-daagse examen te Bergen op Zoom slaagde onze dorpsgenoot M. A. de Viet voor het diploma hulp-monteur. Het examen werd afgenomen door de Stichting Vakopleiding Automobiel en Motorrijwiel- bedrijf, in opdracht van de Bond van Automobielhandelaren en Garagehouders. GOUDEN FEEST De President-Kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk, de heer J. Noom vierde op 6 Nov. jl. met zijn vrouw het 50-jarig huwelijksfeest. Er was veel belangstelling voor het jubile rend echtpaar. Ook onze gelukwensen. HERSENSCHUDDING Een zoon van dhr. M. C. Luijk alhier reed op een paard en werd over de nek daarvan op de grond gesmeten, toen het dier struikelde. Versuft bleef hij liggen en werd later naar huis gebracht. De ontbo den geneesheer constateerde een hersen schudding. De onderwijzeres aan de chr. school al hier, mej. Fraanje, kwam in haar woon plaats1 Lewedorp met de fiets te vallen en liep ook een hersenschudding op. Voorlo pig kan zij dus haar werk niet verrichten, zodat mevr. Hollebrandts-Bijl haar taak voorlopig overneemt. LEZING Ds. VAN DEN BERG Onder matige belangstelling hield de afd. St. Filipsland van de Ver. tot Chr. Verzor ging van Geestes- en Zenuwzieken in Zee land een vergadering, welke onder leiding stond van Ds. de Lint. Na opening met gebed, en het lezen van Markus 140, enz. riep spreker alle aanwezigen een welkomst woord toe, inzonderheid Ds. van den Berg en de Kerkbesturen der Ger. Gem. en Oud- Geref. De voorzitter merkte voorts op, dat hoe wel de Stichting „Vrederust" al 48 jaren bestaat en er al meerdere personen uit deze gemeente verpleegd zijn het te betreuren valt, dat er pas sinds 2 jaar een afdeling is gevormd. Ds. v. d. Berg schetste daarna de toestand van vroeger in de krankzinnigenverpleging. Ze werden opgesloten in natte koude hok ken met wat stro en het eten wierp men hen toe door ijzeren tralies. Een behandeling erger dan die wij de dieren geven. Het waren uitgestotenen. Zelfs stelde men bij feestelijke gelegenheden het „Dolhuis" open voor het publiek. Men kon dan voor 5 cent komen kijken. Dit maakte de geesteszieken zeer nerveus en dat tot genoegen van het publiek. Soms kwam het ook voor, dat die mensen geestelijk genezen, lichamelijk gesloopt waren door de omgeving, waarin ze die tijd hadden doorgebracht. Na deze uiteenzetting dankt de voorzitter Ds. v. d. Berg en wekte de aanwezigen op de Stichting te steunen. Nu een toelichting op welke manier dat kon gebeuren sloot Ds. de Lint de bijeenkomst met dankgebed. GESLAAGD Geslaagd voor het Kruideniers-vakdiploma te Goes: Jac. Neele, Coba Westbroek. L. Kempeneers en COLLECTE De collecte voor Gezamenlijke Militaire fondsen heeft opgebracht 84.59. NA 36 JAAR Zaterdagmiddag arriveerde uit Indonesië onze oud-dorpsgenoot dhr. A. Geuze en gezin, die 36 jaar van hier vertrok. GESLAAGD Geslaagd voor het Kruideniers-vakdiploma te Goes: M. J. v. d. Velde, en P. v. d. Reest. MOND- EN KLAUWZEER In deze gemeente zijn twee gevallen van mond- en klauwzeer waargenomen en wel bij het vee van dhr. J. van Hoeve en Mevr. de Wed. P. J. Wisse-Ganzeman. In 1894 begon daar verandering in te komen. Johannis van Duuren en zijn vrouw begonnen de patiënten te werk te stellen (Nijmegen) en een behoorlijke behandeling te geven. Tegenwoordig spreekt men niet meer van krankzinnigen, maar van Zenuw en Geestesziek. Ze worden als volwaardige mensen beschouwd en als zodanig behan deld. De Stichting Vrederust heeft een cen traal gebouw, vanwaar alles bestuurd wordt, zo dus de 12 paviljoens, de keuken, een zaal waar de vrouwelijke patiënten naaien en verstellen. De mannen werken op de boer derij of in de kippenfokkerij, de schoen makerij, boekbinderij, enz. Zo komen de patiënten tot rust en dik wijls tot genezing. Vrederust is geen gevangenis. Er zijn 900 patiënten en meer dan 10Ó man personeel, dus is het een nederzetting op zichzelf. 30 a 40% van de patiënten genezen. In de kerk zijn de 250 patiënten even stil als hier. Dominee dringt aan op bezoek bij de patiënten. Het komt voor dat men zich schaamt familie of vrienden in Vrederust te hebben. Hoe is dat mogelijk. Bezoekt hen en bidt voor hen. Zondag 11 November 1951 THOLEN Ned. Herv. Kerk 10 uur dh. B. G. A. v. d. Wiel en 3 uur ds. E. S. de Lint (Restauratiecollecte) Geref. Kerk 10 en 5 uur Ds. J. van Halsema Geref. Gemeente 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst Chr. Geref. Kerk 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst Ned. Prot. Bo n d 5 uur Ds. O. Elseman, Ned. Herv. Pred. te Bergen op Zoom OUD-VOSSEMEER Ned. Herv. Kerk 10 en 2.30 uur ds. R. C. van Putten vm. Bed. H. Avondmaal, nm. Dankzegging H. Avondmaal en Bed. H. Doop Gereformeerde Kerk 10 en 2.30 uur Ds. Bakker uit Oldenmarkt Chr. Geref. Kerk 3 x dhr. Gebraad uit Tholen 't Loert overal. De weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène ver drijft de snerpende pijn. ST. ANNALAND Ned. Herv. Kerk 10 uur ds. de Bres van St. Maartensdijk en 6 uur ds. D. J. van Dijk - Extra col lecte voor de Kerkvoogdij Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur leesdienst STAVENISSE Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. G. Enkelaar Oud-Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Vrijdag 9 Nov. nm. 2 en av. 7 uur Ds. E. Du Marchie-van Voorthuijzen uit Sliedrecht ST. MAARTENSDIJK i\ e d. Herv. Kerk 9.30 uur leesdienst en 2 uur ds. de Bres Woensdag a.s. Dankdag vm. en nm. ds. de Bres Oud-Geref. Ge m e en t e 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Woensdag a.s. 9.30, 2 en 6 uur Ds. Wouwijk uit Rotterdam - Dankdag Oud-Geref. Kerk 9.30, 2 en 6 uur leesdienst Woensdag a.s. 9.30 2 en 6 uur Ds. Zwo- vering uit Kampen. Rehoboth 6.30 uur ds. J. A. G. van Zanten te Bussum SCHERPENISSE Ned. Herv. Kerk 10 en 2.30 uur ds. J. Brons Geref. Gemeente 9.30, 2 en 6 uur ds. Mallan uit Bruinisse vm. Bed. H. Avondmaal POORTVLIET Ned. Herv. Kerk Vrijdag 9 Nov. nm. 6.30 uur ds. Lekker- kerker van Amsterdam 10 uur leesdienst en 2.30 uur ds. v. d. Wiel Gereformeerde Kerk 10 uur leesdienst, 2.30 uur ds. J. van Halsema Geref. Gemeente 10, 2 en 6 uur leesdienst ST. FILIPSLAND Ned. Herv. Kerk 10 uur ds. E. S. de Lint en 2.30 uur leesdienst Geref. Gemeente 10. 2,30 en 6 uur leesdienst Oud-Geref. Gemeente 9.30, 2.30 en 6 uur ds. van Leeuwen ANNA JACOBA POLDER Gereformeerde Kerk 2 x ds. Arntzen DIENSTEN IN HET ZIEKENHUIS 10.45 uur ds. van Dijk van St. Annaland Wij verwachten weer Een partijtje van de bekende van 140 cm. breed voor f 4.95 per meter Stel niet uit van deze gelegenheid te profiteren. In de etalage voor delige aanbiedingen in enz. bij Het bestuur van het Waterschap St. Maartensdijk brengt ter alge mene kennis, dat zal plaats hebben op 3 Dec. a.s. Ingevallen kanten moeten opgezet zijn. Bij nalatigheid of onvoldoende schoonmaken en opruimen zal dit op kosten van de gebruiker ge schieden door het Waterschap te gen een vergoeding van f 1.75 per uur. Het Bestuur P. J. NOOM Dijkgraaf N. T. J. POLDERMAN Ontv.-Griffier wordt een kleine gehouden van kledingstukken die door leerlingen gemaakt zijn. U kan dit alles gratis bezichtigen en tevens U opgeven voor de nieuwe cursus op Donderdag 15 Novem ber van 3.30 tot 4.30 uur bij J. C. Beurkens-van de Sande Hoofdlerares-Directrice Bij voldoende deelname zal te St. Annaland een worden gehouden. Opgave bij de Secretaris A. D. Goedegebuure, waar nadere inlich tin gen kunnen worden bekomen. VERHUISD, vanaf Maandag a.s. naar A. A. VAN STEE Schilder en Behanger Boodschappen voor voerman v.d. Vlies worden ook aangenomen op Kerkstraat 8 bij Van Stee-Maris. is het beste van het beste; éénmaal aanschaffen voor het gehele leven alle courante artikelen hebben wij in voorraad. Grote Markt 25 Bergen op Zoom Lievevrouwestr. 9 - Tel. 767 - Bergen op Zoom St. Maartensdijk - Telefoon 1 presenteert a.s. Zaterdag 7.30 u. in Liefde en bloedige strijd In Canada in schitterende kleuren. WILT U 'n rijbewijs Dan naar de erkende Autorijschool Quaak te Scherpenisse, Dorpsweg 129 D, Tel. 41. TE KOOP beste zeven weekse biggen franco geleverd en beste kalfvaars rekening 17 Nov. Keur uit twee T.B.C.vrij. J. J. Elenbaas, Weihoek B 12, Poortvliet. VOOR JONGELUI die naar een betrekking bij de politie willen' j solliciteren begint Donderdag avond, half 7 te Stavenisse een cursus, waarin het „Taalboek I voor Politiecursussen" wordt door- gewerkt. Kosten 1.50 per maand. Sollicitatie-adressen worden ver strekt. K. Koetsdijk, Onderwijs instituut, Stavenisse, Tel. 47. VERLOREN: een rechter glacé handschoen. Tegen beloning te rug te bezorgen Politiebureau te Tholen. TE KOOP: partij kozijnenramen en deuren bij A. Muller-Franke, St. Maartensdijk, Tel. 91. TE KOOP: Een boerenkar (4 dms), een rolsleetje, een paar zij ladders en kar en wagenwielen en bodemplank, bij A. J. v. d. Weele, Wagenmaker, Tholen. PRACHTIGE BIGGEN boven spenoud te koop. G. Dorst, Grote Muiterij, St. Maartensdijk. MAAK Uw regenjas waterdicht met Novosol-waterdicht 0.75 per flacon. Voorradig bij W. Tange, t.o. 't stadhuis van Tholen Tel. 151. TE KOOP fiets met hulpmotor (Musquito). J. Melse Markt 26, Tholen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1951 | | pagina 2