Eendrachtbode Raadsverslag Oud-Vossemeer MAT A Hari r J GEHEIME DIENST (IV) Jan Overeenkam Huishoudelijke Wenken 7e Jaargang No, 48 TWEEDE BLAD 12 October 1951 Een nieuwe Gemeente-Secretaris Vervolgcursussen en subsidie voor het kleuteronderwijs Stemmen van Lezers dan naar de gevangenis* SPORTHOEKJE Mata Hari: Oog van de Morgendat was de naam van een tijdens de Eerste Wereldoorlog befaamde danseres, courtisane en spionne. Zij heette geboren te zijn op Java, opgevoed in een Hindoetempel, gered door een dapper Engels officier en zij danste met een minimum aan kledij en een maximum aan sensualiteit in de wereldsteden van Europa voor de groten der aarde.... tot de dag kwam waarop ze tegen de staak stond en onbevreesd keek in de twaalf geweerlopen van het vuurpeleton. Mata Hari was nóch geboren op Java, nóch opgevoed in een Hin doetempel; ze heette Greetje Zelle en was geboren in Leeuwarden, dochter van een eerwaardige koop mansfamilie. Ze trouwde met een kapitein van het koloniale leger en het was geen gelukkig huwelijk. Deze kapitein, MacLeod, was een bruut en toen het echtpaar naar Amsterdam terugkeerde draaide het op een scheiding uit. Toen verdween Greetje Mac Leod-Zelle en kwam Mata Hari, Javaanse tempeldanseres op het to neel. Ze had terstond een uitbundig succes, zo op als achter het toneel. Ministers, hoge ambtenaren, offi cieren waren haar vrienden en in de meeste gevallen nog wel iets meer. Ze verdiende fabelachtige ho noraria en die werden wellicht nog overtroffen door de bijverdien sten". Toen kwam de oorlog. En Mata Hari danste in Parijs. Mata Hari had bijzonder goede connecties onder de Duitse leger leiding. En de Franse Geheime Dienst begon te vermoeden dat zij als spionne voor de Duitsers werkte. Wanneer Mata Hari al betaald werd door de Duitse Geheime Dienst, dan is het nog zeer de vraag of zij inderdaad waardevol werk voor Berlijn heeft verricht. Zij liep té veel in't oog om werkelijk belang rijk werk te kunnen doen. Het ver moeden is wel geopperd dat de Duit se officieren voor hun privé genoe gens met de befaamde danseres be taalden uit de kas van de Geheime Dienst en Mata Hari's optreden als spionne dus min of meer een ca mouflage was. Vast staat wel dat ze heel wat Duits geld heeft ontvan gen... nimmer heeft men echter kunnen vaststellen of de Duitsers ook waar voor hun geld hebben gehad. Dank zij haar invloedrijke relaties slaagde ze er in naar Madrid te ko men. Spanje was toen neutraal. De Duitsers hadden er, zoals in alle neutrale landen, een zeer actieve spionnage-centrale. Zij verkeerde daar op een voet van grote intimiteit met de Duitse militaire attaché Von Kalle en die drukke vriendschap bleef natuurlijk bij de Franse Geheime Dienst niet onopgemerkt. Maar de Duitsers hadden genoeg van Mata Hari. Ze kostte hun te veel geld. Ze moest worden geli quideerd en wel op de makkelijkste manier... door haar in handen te spelen van de argwanende Fran sen. De danseres stond bij de Gehei me Dienst van het Keizerrijk bekend als H 21 en dat wisten de Fran sen ook wel. Ze kenden ook de code waarin Von Kalle instructies ontving ten aanzien van H 21, maar dat wisten de Duitsers ook wel. Dat was juist de bedoeling. En toen Mata Hari met een cheque van 15000 peseta's in haar tasje op Franse bodem arriveerde, werd ze terstond gearresteerd. Er was, als gezegd, weinig of geen bewijs dat Mata Hari werke lijk met vrucht ten koste van de Geallieerden voor Duitsland had gespionneerd. Maar er waren wél bewijzen dat ze stond ingeschreven bij de Duitse Geheime Dienst, dat ze een en andermaal grote geld bedragen had ontvangen van hoog geplaatste Duitse officieren. En al betoogde Mata Hari dat ze die geldsbedragen voor „andere dien sten" had getoucheerd, ze had het tij tegen. Frankrijk had er aan de Marne zeer benauwd voorgestaan. Cle- menceau, de Tijger, had gewaar schuwd tegen het défaitisme dat overal de kop opstak. Dat défai tisme moest worden onderdrukt. De Franse burger, de Franse soldaat moesten weer vertrouwen krijgen in regering en legerleiding. Het op zienbarend proces tegen een notoire spionne zou Frankrijk ervan over tuigen dat de Franse Geheime Dienst paraat was. Het stond reeds van te voren vast; Mata Hari zou het lot van een spionne ondergaan. En zo gebeurde het. Na een ge ruchtmakend proces, waarbij de danseres zichzelf herhaaldelijk in haar zelfverdediging verwarde, maar waaruit men sterk de indruk kreeg dat ze meer uit zucht tot avontuur en gewichtigdoenerij in spionnage had geliefhebberd dan dat ze werkelijk een te vrezen te genstandster zou zijn geweest, werd zij ter dood veroordeeld. Nimmer zijn meer raderen in be weging gezet om een veroordeelde van de dood te redden, dan toen het vonnis tegen Mata Hari bekend werd. Zij had talrijke zeer invloed rijke vrienden en het heet zelfs dat Minister-president Cort van der Linden persoonlijk bij Koningin Wilhelmina stappen deed om te in terveniëren ten gunste van deze op zienbarende vrouw van Hollandse nationaliteit. Maar tevergeefs. Op 15 October 1916 zag Greetje Zelle voor het laatst het Oog van de Morgen zich openen. Ze aan vaardde haar lot gelaten maar dap per. De non die haar zou begeleiden tot de plaats van executie was tot tranen toe bewogen en inplaats van dat zij de veroordeelde troostte, legde deze haar de hand op de schouder en vermaande haar niet zo verdrietig te zijn. Allen waren onder de indruk van haar kalme vastberadenheid. Toen ze tegen de staak stond, weigerde ze de blinddoek. Onbe vreesd staarde ze naar de soldaten, die veel nerveuser waren dan zij. Een afgebeten commando, een ra telend salvo... Mata Hari, alias Greetje Zelle, had haar meteorieke loopbaan beëindigd. (Nadruk verboden) Lk. Maandag 8 October. Voorzitter de burgemeester, aanwezig 6 raadsleden, terwijl tengevolge van het over lijden van het raadslid dhr. J. L. v. Gorsel een vacature bestaat. Na opening der vergadering, memoreerde de voorzitter het overlijden van dhr. v. Gorsel. Onze gedachten gaan, aldus de voorzitter uit naar hem die de vorige ver gadering nog in ons midden aanwezig was, doch nu niet meer is. Jarenlang was hij lid van de raad, terwijl hij eveneens gedurende verscheidene jaren de gemeente als wethouder diende. God zij de nabestaanden nabij. Hierna verzocht de voorzitter ter nagedachtenis aan het over leden raadslid staande een minuut stilte in acht te nemen. Hierna wendde de voorzitter zich tot dhr. Daane met de volgende woorden. Ook U, wethouder Daane, hebt een smartelijk ver lies geleden, wij weten allen welke plaats Uw vrouw in Uw leven innam. God schenke U de kracht dit verlies te dragen. Wethouder Daane dankte de voorzitter voor deze woorden. Vervolgens werd overgegaan tot voor lezing van de notulen van de vorige ver gadering en vaststelling hiervan. Naar aanleiding van de notulen merkt dhr. Daane op te hebben gesproken met de bode van het Ziekenfonds omtrent de nadere doktersnota's welke ouden van dagen die verplicht verzekerd zijn, nog krijgen. Volgens dhr. Schot kunnen deze nota s weiden doorgezonden aan den Ziekenfonds of aan hem afgegeven, waarna betaling volgt Overeenstemming schijnt dus te bestaan. Ter tafel komen de ingekomen stukken: Een besluit van de voorzitter van het centraal stembureau, tot benoemdverklaring van dhr. M. P. v. d. Stel tot lid van de raad. Mededeling van dhr. M. P. v. d. Stel deze benoeming niet te aanvaarden, en een besluit tot benoemdverklaring van dhr. J. A. Poulisse. Voorts een schrijven van Ged. Staten tot qoedkeuring van het raadsbesluit tot ora- zettinq van de tijdelijke kasgeldleninq van f 30 000 in een vaste lening van 30.000. Een besluit van Ged. Staten waarbij het oresentiegeld voor de leden van de raad alhier wordt vastgesteld op 5.per lid oer bijgewoonde verqadering. Aangeboden wordt de rekening van in komsten en uitgaven 1950, en de begroting 1952. Deze zullen worden behandeld de or de commissies, waartoe worden beroemd de heren Aarnoudse, Istha, v. d. Klooster en Mees. Als laatste ingekomen stuk wordt voor kennisgeving aangenomen het verslag van de commissie tot wering van schoolverzuim over 1950. Punt 2 der agenda vermeldt bespreking cursus vervolgonderwijs 1951/1952 voor de rijpere niet meer leerplichtige jeugd. Van dhr. v. Dalen, hoofd School met de Bijbel is een verzoek ingekomen om in het aanstaande seizoen weer een cursus te mo gen geven. Aangemeld hebben zich 13 leer lingen. Verzocht wordt 2.per leerling beschikbaar te willen stellen voor aanschaf fing van reken- en taalboekjes welke speci aal bestemd zijn voor het vervolgonderwijs. Bij toestemming zal de cursus gehouden worden op Maandag- en Woensdagavond van 810 uur. De Openbare Lagere School heeft voor lopig 8 a 9 leerlingen, waarvoor eveneens toestemming wordt verzocht, terwijl de R.K. School voor het vervolgonderwijs slechts één leerling heeft. Algemeen betreuren de raadsleden het dat er niet meer animo is voor deze cursus. Voorgesteld wordt de cursus aan de Open bare School en de School met de Bijbel te doen doorgaan en B. en W. te machtigen zo nodig toestemming te geven ook wan neer het aantal leerlingen soms tijdelijk tot 7 daalt. Hiermede wordt accoord gegaan, terwijl eveneens tot de uitgaaf van 2. per leerling voor de Sch. m/d Bijbel wordt besloten. Door de gemeente-secretaris is eervol ont slag gevraagd uit deze functie, hetwelk hem onder dankzegging voor de bewezen dien sten wordt verleend. Uit de aanbeveling in de vacature van gemeente-secretaris, waarop staan vermeld: 1. A. J. Rijstenbil, commies ter secretarie te Tholen, en 2. G. J. v. d. Waal, le amb tenaar ter secretarie te Schoondijke, wordt met algemene stemmen gekozen dhr. A. J. Rijstenbil. De voorzitter spreekt zijn blijdschap uit over deze benoeming en hoopt, dat de onderlinge samenwerking van dezelfde aan gename aard zal mogen zijn als deze steeds met dhr. v. d. Ploeg is geweest. Punt 5 van de agenda behelst een voor stel tot verdelingvan de werkzaamheden van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er zijn 3 ambtenaren burgerlijke stand. B. en W. stellen voor de le ambtenaar bur gerlijke stand aan te wijzen voor alle werk zaamheden met betrekking tot deze materie met uitzondering van de voltrekking der huwelijken, 2e ambtenaar burgerlijke stand te belasten met de huwelijksvoltrekkingen, en de 3e ambtenaar burgerlijke stand de vervanging van beiden op te dragen. Hier toe wordt aldus besloten. Vervolgens wordt eervol ontslag ver leend aan dhr. W. v. d. Ploeg als ambte naar van de burgerlijke stand per 1 Nov. a.s. en in deze functie benoemd met alge mene stemmen dhr. A. J. Rijstenbil, voor noemd. Uit de functies administrateur werkloos heidsbesluit en gemachtigde bij de raad van aandeelhouders van de Waterleiding Mij. eiland Tholen wordt dhr. W. v. d. Ploeg eveneens eervol ontslag verleend. Ter tafel komt een voorstel tot vast stelling van een verordening met» betrekking tot de controle op de met geldelijk beheer belaste ambtenaren. Dit is een uitbreiding tot alle ambtenaren die gelden der gemeente onder zich hebben. Deze controle zal wor den opgedragen aan het Centraal Bureau voor verificatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hiermede wordt accoord gegaan. Punt 9 der agenda betreft een aanvraag om subsidie voor de Algemene Christelijke Kleuterschool. Medegedeeld wordt dat het schoolgeld per kind per week is verhoogd van 0.50 tot 0.55. Het aantal leerlingen bedraagt regel matig 57, gevraagd wordt 25.per leer ling voor het komend jaar. Uit de rekening over het afgelopen jaar blijkt dat het nadelig slot 2.20 bedroeg, terwijl de begroting een tekort ad 107. te zien geeft, wanneer reeds rekening ge houden is met de gevraagde subsidie. Dhr. Istha merkt op dat de sociale lasten over het afgelopen jaar 400.bedroeg, terwijl nu begroot is 600.vanwaar dit verschil Dit doet de voorzitter opmerken dat salarisverhoging van het onderwijzend per soneel tengevolge van het behalen van een diploma eveneens verhoging van sociale lasten met zich brengt. Dhr. Daane merkt op dat aangezien ouders en donateurs financieele offers bren gen ook de gemeente mee moet doen. Op een desbetreffende vraag van dhr. v. d. Klooster merkt de voorzitter op dat de gevraagde subsidie even hoog is als het vorig jaar toegekende. Dhr. Mees vindt het jammer dat het aan tal niet voor uitbreiding vatbaar is. De voorzitter merkt op dat omgezien is naar een hulpgebouw. Dit schijnt echter te veel kosten te vergen. Na nog enige dis cussie wordt besloten de subsidie toe te kennen. Bij de rondvraag informeert de heer Istha naar de aanvoer van klinkers voor de Molenstraat, waarop de voorzitter mede deelt dat hoogst waarschijnlijk de lage waterstand aanvoer stagneert. Dhr. Aarnoudse heeft gezien dat van het trottoir in de Molenstraat een tegel is af gehaald, en zou graag weten hoe dat zit. De voorzitter deelt mede dat het trottoir zoals het aanvankelijk was wat te breed uitkwam. Daarom was het beter het trottoir nu nog te versmallen dan over een jaar. Dhr. Aarnoudse hoorde dat de PTT in de Molenstraat nog een kabel wil leggen, en vraagt wat hier van bekend is. Naar de voorzitter mededeelt is een aan vraag van de PTT hangende, wellicht vol gend voorjaar zal in het trottoir een kabel gelegd worden, hetgeen niet eerder mogelijk schijnt te zijn geweest. Na nog enige discussie wordt de ver gadering gesloten. (Buiten verantw. v.d. redactie) UITNODIGING Op Donderdag 18 en 25 October 1951 Bergen op Zoom maakt zich op om haar traditionele najaarskermis te vieren. Bergen op Zoom is een oude stad, be kend om haar goed opgezette kermissen en haar eigen, aantrekkelijke sfeer, waar ieder zich onmiddellijk thuis voelt en als vanzelf sprekend wordt opgenomen en meedoet met de feestende inwoners. Daarenboven biedt Bergen op Zoom haar bezoekers de gelegenheid, om ook in deze dagen van vermaak zaken te doen. Op allerlei gebied heeft de stad een keuze van zaken, waar de om haar gedienstigheid bekende handelaars en winkeliers hun clien tele op de meest coulante wijze ten dienste staan, om zo voordelig en zo goed mogelijk te kopen Naast deze gevestigde zaken heeft Ber gen op Zoom een bloeiende weekmarkt op Donderdag. Een keur van artikelen in alle branches vindt men op de weekmarkt. Is het wonder, dat deze goed geoutileerde markt iedere Donderdag honderden mensen uit de omgeving aantrekt om hier te kopen. Goede bus- en treindiensten bevorderen dit bezoek. Nu is het sinds eeuwen traditie, dat de kermis op het Marktplein wordt gehouden. Men begint op 18 October de kermis op te slaan en deze opent op Zaterdag 20 Octo ber haar inrichtingen van vermaak, gebak kramen, enz. Sinds 45 jaar moet de weekmarkt dan plaats maken voor de kermis. Tot op heden is de Markt dan verplaatst eerst naar de Zuivelstraat, later naar de Lievevrouwe straat en Rijkebuurtstraat. Beide oplossin gen waren noodoplossingen. Nu beschikt Bergen op Zoom, door het dempen van de Haven over een nieuw prachtig plein. Dit plein is met enige feestelijkheden op 28 September j.l. in gebruik genomen. De bewoners van Bergen-West hebben op 28 en 29 September de bezoekers vergast op een reeks concerten en sportdemonstraties, waar duizenden mensen van genoten. Het Gemeentebestuur heeft besloten de beide kennismarkten op dit plein te hou den. Men zal ervaren, dat dit een goed besluit is. Dit plein, daar zijn wij van over tuigd, zal haar doelmatigheid als markt plein ten volle bewijzen. De bevlagde straten wijzen U vanaf het centrum de weg naar dit plein. Mogen wij wijzen op de voordelen die beide marktdagen bieden, in het bijzonder mogen wij Uwe belangstelling vragen voor Donderdag 25 October, wanneer de hoogtij dag van de kermis „Beste Kermisdag" ge naamd, samen valt met de markt. Bezoekt zeer zeker op die dag de oude Markiezenstad. Ze toont zich dan op haar best. De Bergse winkelzaken en marktkramen bieden in 't bijzonder op die dag hun arti kelen op de meest aanlokkelijke wijze aan. De beide bioscoop theaters bieden uit zonderlijke kermisprogramma's en voor het versterken van de inwendige mens zijn voor allen rang en stand en voor iedere beurs eetgelegenheden, waar men tevens op de meest aangename wijze kan verpozen. Komt naar Bergen op Zoom, viert allen onze kermis mee en doet dit op oude ge moedelijke wijze, zodat geen enkele wan klank dit feest verstoort. ALLEN WELKOM. Het Comité Bergen-West. EEN STAD ZONDER MARKT IS GEEN STAD!!! Een markt is voor velen een als het ware wekelijks terugkerend feestWat zou Bergen op Zoom zijn zonder zijn Donder dag-markt De markt, die al van oudsher, iedere week opnieuw, duizenden „buiten mensen" trekt, buitenmensen, die niet alleen leven en vertier in onze stad brengen, maar ook de welkome dubbeltjes in de laden van onze winkels, restaurants, etc. etc. Neen, Bergen zou Bergen niet meer zijn, als wij onze Donderdagse weekmarkt niet meer bezaten, „onze markt", met zijn koop lui uit alle rang en stand, met zijn stille kramers zowel als met zijn standwerkers, wormendokters enz. Waarlijk, onze Bergse markt is niet van de slechtste in de lande, en evenals in de meeste gemeenten in ons land wordt zij ook, traditie-getrouw, op het daarvoor bestemde markt-terrein gehouden. Vier maal in het jaar echter brengt onze weekmarkt vele moeilijkheden met zich mee, en wel, bij de voor- en najaarskermis. Tij dens deze kermisweken wordt onze markt steeds verplaatst naar Rijkebuurtstraat en Lievevrouwestraat, wat zowel voor het ver keer als voor de marktkooplieden grote moeilijkheden veroorzaakt. Nu echter is er plotseling de gelegenheid geschapen om deze moeilijkheden in de toe komst uit de weg te gaan, namelijk, door het ter beschikking komen voor de markt van het terrein der gedempte haven! Maar... hadden wij niet gekend het zeer actieve Comité Bergen West, dat geld noch moeite gespaard heeft om deze eerste verplaatste markt nu al te doen slagen, dan waren wij waarschijnlijk nu nog niet zo ver geweest Vanzelfsprekend gaat er dan ook grote dankbaarheid uit van de zijde der markt-kooplieden aan bovengenoemd Comité I Laten wij voor het Comité en de markt kooplieden hopen dat deze eerste „haven- markt" een volledig succes moge worden en daarom verzoeken wij bij deze de huis vrouwen van Bergen op Zoom en omgeving er aan mede te willen werken deze markt in zijn geheel te doen slagen, zich niet on betuigd te laten en daarom in grote getale deze markt te bezoeken. Ook op deze ver plaatste markten zal Uw aanwezigheid no dig zijn voor de juiste en gezellige markt- stemming. En tot slot: moge uit deze „havenmarkt" spoedig een „jaarmarkt" groeien, of markt met bijzondere naam, zoals in vele gemeen ten van ons land een of twee maal per jaar tijdens de Kermisdagen wordt gehouden. Dat is de vurige wens van de Centr. Ver. v/d Markt-, Straat- en Rivierhandel, afd. Bergen op Zoom, tot heil van het algemeen belang A. A. VLEGHELS Voorzitter van de Centr. Ver. v/d Markt-, Straat- en Rivierhandel Afd. Bergen op Zoom. Wanneer het zeldzaam is, dat ik me laat zien, de laatste tijd, wil dat niet zeggen, dat ik niet even graag als vroeger onder uw welwillend aanschijn verschijn. Maar weke lijks moet er zoveel in een zo'n kleine ruimte worden gestouwd, dat mijn hoekje meestal al bij voorbaat minachtend opzij wordt geschoven. Evenmin wil dat zeggen, dat ik Kees niet meer ontmoet. Integendeel vooral nu de herfst is ingetreden en daarmee de nacht vorsten, mag ik 's avonds graag een uurtje gaan buurten bij die goede oude kennissen. Omdat er juist in deze tijd twee categoriën zijn van handenwrijvers, zo in de avond uren. De ene categorie doet dat van de kou En zegt: het is nog te vroeg voor die geld verslindende kachel. En de andere categorie wrijft de handen van behagelijkheid, omdat daar de kachel wel actief is. Waar Kees en Kee tot de laatste categorie behoren en ik tot de eerste, spreekt het vanzelf dat ik mijn ledige avonduren bij Kees doorbreng. Kees die met zovele anderen zich in de vroege morgenuren, al genoeg in de handen moet wrijven, als hij verkleumd op zijn land aankomt, terwijl de zon nog ver be neden de kim ligt. Kees, die met vele anderen trouwens de hele zomer al heel wat meemaakte op zijn land. Maar dit alles zij slechts terloops meege deeld. Nu ik een hoekje krijg, wou ik op iets heel anders wijzen. Eigenlijk alleen maar bestemd voor mensen zoals ik: ver stokte vrijgezellen. Een waarschuwing. Nog steeds geldt dat oude spreekwoord van de voor twee tellende op de hoogte gebrachte man. Wat er loos is In ons land wat dat betreft gelukkig nog niets. Maar in Yemen wel. Yemen is het land, waar heel vroeger de koningin van Scheba woonde. En laat me daar nou een gouverneur van de provincie Hodeidah in hoogsteigen per soon een wet hebben uitgevaardigd, dat iedere vrijgezel onmiddellijk moet trouwen of anders de gevangenis in gaat. Vanwege de onderbevolking, zo beweert deze multi- huwelijksmakelaar onbeschaamd. Maar de Yemense vrijgezellen zitten er mee. Ze moe ten gaan „zitten" of zitten er mee opge scheept. De gevolgen zijn vreselijk, vrijge zellen. U kunt het zich indenken. Men kan dan immers nog niet eens kieskeurig zijn bij de keuze. Te lang dralen met de keuze van een toekomstige gade betekent achter de tralies verdwijnen. Ja, de zorgzame vaders die hun dochter van het huwelijk met een bepaald manspersoon willen weerhouden, ondergaan hetzelfde lot als de verstokte vrijgezellen. Ook in de gevangenis Het regent vanzelf klachten bij de Koning van Yemen. Geen wonder. Stel U voor, lotgenoten, dat onze com missaris ook zo'n wet gaat uitvaardigen Ik ben er voor in dat geval en bloc het gevang in te gaan. Maar er is nog één lichtpunt. Wellicht doorslaggevend dat het hier nooit zo ver komt. Dat lichtpunt wordt gewoonlijk als een der donkerste punten van de maatschap pij beschouwd. Maar hiervoor werkelijk een lichtpunt. Wie? Lieftinck Ja zeker, Lief- tinck, die het nimmer zo ver zal laten komen, zolang hij nog zoveel belasting kan heffen van vrijgezellen. Maar in Yemen noemen ze deze wet heus zo gek niet. DE EERSTE RONDE Begunstigd door uitstekend herfstweer rolde Zaterdag de eerste competitiebal van dit seizoen in deze afdeling over de gehele linie. En dan is Smerdiek I de eerste ploeg, die aan onze verwachtingen niet beantwoordde. We hadden deze ploeg een overwinning gegeven tegen de PTT, maar Smerdiek I bracht het niet verder dan een puntje. En dat had toch anders kunnen zijn. Een 41 voorsprong, reeds in de eerste helft be haald, ging te niet en de thuisclub mocht uiteindelijk nog blij zijn, 1 puntje over te houden. Ja, die eerste helft was Smerdiek heer en meester. Na een kwartier opende C. Lind- hout met een vrij tam schot de score, daar de linksback deze bal van richting ver anderde. Tien minuten later maakte Potter er 20 van. De Graaf kreeg een bal toe gespeeld na zich mooi te hebben vrijgemaakt en doelpuntte uitstekend: 30. De Bredase verdediging had weinig in te brengen en het aantal goals had dan ook veel groter kun nen zijn, als de Smerdiekse voorhoede zuiver had geplaatst. Er kwam na deze 30 een tegenpunt. De rechtsback aarzelde en de gasten profiteerden daarvan: 31. Geen 5 minuten later lag echter nummer vier in de touwen bij de PTT: 41 en rust. In de tweede helft zakte de Smerdiekse verdediging als een kaartenhuis ineen, het werd een paniekvoetbal en er kwam al spoedig een strafschop van, die er welis waar ternauwernood, maar dan toch in ging: 42. De Bredase rechtsbuiten maakte er uit vrije positie 43 van. En toen kregen de gasten moed. Met grote energie wierpen ze zich in de strijd. Toen Robbe dan ook op het doel terug dreef inplaats van direct aan de kee per afgaf, wist zijn tegenstander hem de bal afhandig te maken en de gelijkmaker te scoren. De laatste 10 minuten waren tenslotte nog voor Smerdiek, maar de stand bleef onver anderd: 44. Onder leiding van Breugel- mans werd het overigens een sportieve wedstrijd. We menen trouwens dat we er met deze ploeg uit Breda een sportieve club bij hebben. En dit laatste kan eveneens gezegd van de andere nieuweling in deze afdeling: Rooendaalse Boys, waar WHS op bezoek ging. Het werd voor de St. Annalandse ploeg een grote overwinning. Misschien ietwat geflatteerd, maar een overwinning was toch volkomen verdiend. Roosendaalse Boys begon met de wind tegen, waardoor WHS al direct en meestal in de aanval was. Er kwamen goede kansen, maar het zuivere schieten in de WHSvoor- hoede ontbrak aanvankelijk. Rechtsbuiten Verhoole stond evenwel meerdere malen vrij en dat werd de Roosendaalse ploeg fataal. In de eerste helft wist de rechtbuiten 3 maal op uitstekende wijze te doelpunten, zodat de rust inging met een mooie voor sprong voor WHS van 30. In de tweede helft kwam Roosendaal meer opzetten en nadat ze er in geslaagd waren het eerste tegenpunt te scoren, zal het er eventjes benauwd uit voor WHS. De druk op het doel werd zwaar, maar de verdediging ruim de behoorlijk op, uitstekend gesteund door beide halfs. Zuiver gaf de linkshalf een vrije trap aan de linksbinnen, die daarop berekend, snel doorliep en onhoudbaar inschoot: 14. Met deze stand werd het overwicht weer ver legd naar het Roosendaalse doel. Even later kreeg de linksbinnen eenzelfde kans: 15. Uit een schermutseling benutte de midvoor van WHS Moerland 5 minuten later het juiste ogenblik en wist de keeper opnieuw te passeren. 16. De zaak voor WHS stond veilig, ook al lukte het R.B. er nog een doel punt bij te maken: 26. Tegen het einde kreeg de WHSlinksbinnen opnieuw een zuivere pases van Cor v. d. Maas en dat werd het 7e doelpunt. Eindstand: 27 voor WHS. De Roosendaalse keeper moest zevenmaal vissen, maar heeft enkele andere schier on houdbare schoten gekeerd en behoorde dan ook met de linksbinnen tot de besten. Bij WHS was het een versterking, dat Rijn berg op de backplaats stond en v.d. Maas, behoudens zo nu en dan een te lang op houden van het spel, een uitstekende tussen schakel vormde tussen voorhoede en mid denlinie. Een derde verrassing was de uitslag van de match VrederustNoordschans. De club uit de Stichting heeft zich kranig gehouden. Het dwong Noordschans, die toch altijd nog wel tot de besten van deze afdeling be hoort, een gelijk spel af. En met dit puntje kan Vrederust zeker tevreden zijn. Het werd 33. Tenslotte waren het de Tholenaars, die onze verwachtingen niet hebben beschaamd. Het werd geen grote overwinning, maar de punten kwamen niettemin volledig binnen. En dat is voor Tholense Boys een uit stekend begin, die de vorige competitie al halfweg was, eer de eerste puntjes kwamen. 2e klasse A Dinteloord 2 startte weer goed door op het St. Annalands terrein te winnen van WHS 2. Overigens kwam die winst pas in de laatste minuten en het is niet vleiend voor het tweede elftal van WHS, dat het zover nog is gekomen, terwijl het veldspel van Dinteloord 2 toch weinig beter was. Ook VVN 2 beantwoordde aan de ver wachtingen door van Chrislandia 2 te win nen met 41. Seolto 2 uit Zevenbergen slaagde er tenslotte ook in Vrederust 2 de volle laag te geven. Het werd voor de Zevenbergers een verdiende 41 over winning. De junioren-voetballers van Tholense Boys gaan spelen in de juniorenafdeling Bergen op Zoom. Hierbij zijn ingedeeld Dosko, M.O.C., R.K.F., C.S.C.W. en Steen bergen. Zaterdag a.s. wordt de eerste wed strijd gespeeld tegen Steenbergen aldaar. Om 2 uur de wedstrijd Steenbergen 5 tegen Tholense Boys 4 en om 3 uur Steen bergen 4 tegen Tholense Boys 3. Succes jonge voetballers. DE VERWACHTING In de tweede competitieronde worden de volgende wedstrijden gespeeld: 1ste klasse A: DinteloordTholense Boys met een vrij zekere overwinning voor de thuisclub. PTT (Breda) krijgt Roosend. Boys en we verwachten dat de Roosendalers de volle buit zullen binnenhalen. WHS kan dat ook tegen Chrislandia en Smerdiek zal een harde dobber krijgen door de ontmoeting te Noodschans tegen VVN. We geven Noordschans de beste papieren. Tenslotte krijgt de Willemstadse ploeg Vrederust op bezoek en dat geeft de thuis club kans op een gelijk spel. 2e Klasse At Smerdiek 2 tegen WHS 2 met de beste papieren voor de thuisclub. Chrislandia 2 ontmoet VVN 2 Qua spel moet het laatst genoemde elftal een overwinning tegemoet gaan. Aanvang 4 uur. 9^ Y\ Strijk een das nooit maar laat de stoom uit een ketel het strijken vervangen. Maak van carton een vorm en schuif de das daarover heen zonder het linnen te kreuken. Verwijder de vorm niet voor de das helemaal droog is.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1951 | | pagina 5